Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima ADN 2017.

NN 7/2017 – SVEZAK I (19.7.2017.), Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima ADN 2017.

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

41

Na temelju Direktive 2016/2309 o četvrtoj prilagodbi znanstvenom i tehničkom napretku Priloga Direktivi 2008/68 EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari i članka 62. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/2007.) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje tekst Pravila u dodatku Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima ADN 2017., Svezak I i Svezak II u prijevodu na hrvatski jezik koji glasi:

EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI
UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA ADN 2017.
(uključujući Pravila u dodatku koja se primjenjuju od 1. siječnja 2017. godine)
Svezak I i Svezak II

Izvornik na engleskom, francuskom i ruskom jeziku nalazi se na linku:

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn2017/17files_e0.html

SVEZAK I

EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN)

UGOVORNE STRANKE,

ŽELEĆI sporazumno utvrditi ujednačena načela i pravila za potrebe:

(a)    povećanja sigurnosti međunarodnog prijevoza opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima;

(b)    učinkovitog doprinosa zaštiti okoliša sprečavanjem onečišćenja uzrokovanog nesrećama ili nezgodama tijekom takvog prijevoza; i

(c)    olakšavanja prijevoza i promicanja međunarodne trgovine,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je najbolji način za postizanje toga cilja sklapanje sporazuma koji će zamijeniti »Europske odredbe o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima« priložene rezoluciji br. 223 Odbora za unutarnji promet Gospodarske komisije za Europu, kako su izmijenjene i dopunjene,

SPORAZUMJELE SU SE kako slijedi:

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Područje primjene

1. Ovaj se Sporazum primjenjuje na međunarodni prijevoz opasnih tvari brodovima na unutarnjim vodnim putovima.

2. Ovaj se Sporazum ne primjenjuje na prijevoz opasnih tvari pomorskim brodovima morskim plovnim putovima koji čine sastavni dio unutarnjih voda.

3. Ovaj se Sporazum ne primjenjuje na prijevoz opasnih tvari ratnim brodovima ili pomoćnim ratnim brodovima ili drugim brodovima koji pripadaju ili kojima upravlja država, pod uvjetom da država koristi takve brodove isključivo za vladine i nekomercijalne svrhe. Međutim, svaka ugovorna stranka pobrinut će se, poduzimanjem odgovarajućih mjera koje ne utječu na rad ili radnu sposobnost takvih brodova koji joj pripadaju ili kojima upravlja, da se takvim brodovima upravlja na način koji je u skladu s ovim Sporazumom, kad je to u praksi opravdano.

Članak 2.
Pravila u dodatku Sporazuma

1. Pravila u dodatku ovog Sporazuma čine njegov sastavni dio. Svako pozivanje na ovaj Sporazum podrazumijeva u isto vrijeme i pozivanje na Pravila u njegovom dodatku.

2. Pravila u dodatku uključuju:

(a) odredbe o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima;

(b) uvjete i postupke u vezi s nadzorom, izdavanjem svjedodžbi, priznavanjem klasifikacijskih društava, odstupanjima, posebnim ovlaštenjima, praćenjem, izobrazbom i ispitivanjem stručnjaka;

(c) opće prijelazne odredbe;

(d) dopunske prijelazne odredbe primjenjive na određene unutarnje vodne putove.

Članak 3.
Određenja pojmova

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a) »brod« označava brod unutarnje plovidbe ili pomorski brod;

(b) »opasne tvari« označava tvari i predmete čiji je međunarodni prijevoz zabranjen ili odobren samo pod određenim uvjetima, prema Pravilima u dodatku;

(c) »međunarodni prijevoz opasnih tvari« označava svaki prijevoz opasnih tvari koji se obavlja brodom na unutarnjim vodnim putovima na državnom području najmanje dviju ugovornih stranaka;

(d) »unutarnji vodni putovi« označava unutarnje vodne putove uključujući pomorske plovne putove na državnom području ugovorne stranke koji su otvoreni za plovidbu brodova u skladu s nacionalnim pravom;

(e) »pomorski vodni putovi« označava unutarnje vodne putove povezane s morem, koji se u osnovi koriste za promet pomorskih brodova i koji su određeni kao takvi prema nacionalnom pravu;

(f) »priznato klasifikacijsko društvo« označava klasifikacijsko društvo koje je u skladu s Pravilima u dodatku i koje je priznato, u skladu s postupcima utvrđenim u tim Pravilima, od strane nadležne vlasti ugovorne stranke u kojoj je izdana svjedodžba;

(g) »nadležna vlast« označava vlast ili tijelo koje je određeno ili se priznaje kao takvo u svakoj ugovornoj stranci i u svakom pojedinom slučaju u vezi s ovim odredbama;

(h) »nadzorno tijelo« označava tijelo koje imenuje ili prizna ugovorna stranka u svrhu kontrole brodova prema postupcima utvrđenim u Pravilima u dodatku.

POGLAVLJE II.
TEHNIČKE ODREDBE

Članak 4.
Zabrane prijevoza, uvjeti prijevoza, praćenje

1. Prema odredbama članaka 7. i 8., opasne tvari čiji je prijevoz zabranjen Pravilima u dodatku ne smiju se prihvatiti za međunarodni prijevoz.

2. Bez utjecaja na odredbe članka 6., međunarodni prijevoz drugih opasnih tvari treba biti odobren ako je u skladu s uvjetima utvrđenim u Pravilima u dodatku.

3. Poštovanje zabrana i uvjeta na koje se odnose stavci 1. i 2. prate ugovorne stranke u skladu s odredbama utvrđenim u Pravilima u dodatku.

Članak 5.
Izuzeća

Ovaj se Sporazum ne primjenjuje na prijevoz opasnih tvari u mjeri do koje je takav prijevoz izuzet u skladu s Pravilima u dodatku. Izuzeća se mogu dopustiti jedino kad količina izuzete tvari, ili vrsta izuzete prijevozne radnje, ili ambalaža, osigurava da se prijevoz može obaviti sigurno.

Članak 6.
Suvereno pravo država

Svaka ugovorna stranka zadržava pravo urediti ili zabraniti ulazak opasnih tvari na svoje državno područje iz razloga osim sigurnosti tijekom prijevoza.

Članak 7.
Posebni propisi, odstupanja

1. Ugovorne stranke zadržavaju pravo urediti, na određeno razdoblje utvrđeno u Pravilima u dodatku, posebnim dvostranim ili višestranim sporazumima te pod uvjetom da sigurnost nije narušena:

(a) da opasne tvari za koje je prema ovom Sporazumu zabranjen međunarodni prijevoz mogu, pod određenim uvjetima, biti prihvaćene za međunarodni prijevoz njihovim unutarnjim vodnim putovima; ili

(b) da opasne tvari koje se prema ovom Sporazumu prihvaćaju za međunarodni prijevoz samo pod određenim uvjetima mogu biti alternativno prihvaćene za međunarodni prijevoz njihovim unutarnjim vodnim putovima pod uvjetima različitima od onih utvrđenih u Pravilima u dodatku.

O posebnim dvostranim ili višestranim sporazumima na koje se poziva u ovom stavku odmah će se obavijestiti izvršni tajnik Gospodarske komisije za Europu, a on će o njima obavijestiti ugovorne stranke koje nisu potpisnice navedenih sporazuma.
2. Svaka ugovorna stranka zadržava pravo izdavanja posebnih ovlaštenja za međunarodni prijevoz opasnih tvari u tankerima čiji prijevoz u tankerima nije dopušten prema odredbama u vezi s prijevozom u Pravilima u dodatku, pod uvjetom poštovanja postupaka koji se odnose na posebna ovlaštenja u Pravilima u dodatku.

3. Ugovorne stranke zadržavaju pravo odobriti, u sljedećim slučajevima, međunarodni prijevoz opasnih tvari brodovima koji ne udovoljavaju uvjetima utvrđenim u Pravilima u dodatku, pod uvjetom pridržavanja postupka utvrđenog u Pravilima u dodatku:

(a) u slučaju korištenja materijala, instalacija ili opreme na brodu ili primjene određenih mjera u vezi s konstrukcijom broda ili pojedinih odredbi osim onih koje su propisane u Pravilima u dodatku;

(b) u slučaju broda s tehničkim inovacijama koje odstupaju od odredbi Pravila u dodatku.

Članak 8.
Prijelazne odredbe

1. Svjedodžbe i drugi dokumenti izdani u skladu sa zahtjevima Pravila za prijevoz opasnih tvari Rajnom (ADNR), Pravila za prijevoz opasnih tvari Dunavom (ADN-D) ili nacionalnim propisima koji se temelje na Europskim odredbama o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima priloženima u dodatku rezoluciji br. 223 Odbora za unutarnji promet Gospodarske komisije za Europu, kako su izmijenjene i dopunjene, koji su primjenjivi na datum primjene Pravila u dodatku predviđen u članku 11. stavku 1., ostaju na snazi do isteka datuma svoje valjanosti, pod istim uvjetima koji su bili na snazi do datuma takve primjene, uključujući njihovo priznavanje u drugim državama. Osim toga, te svjedodžbe ostaju na snazi tijekom jedne godine od datuma primjene Pravila u dodatku u slučaju da im valjanost istekne tijekom tog razdoblja. Međutim, razdoblje valjanosti ne smije ni u kojem slučaju prijeći pet godina od datuma primjene Pravila u dodatku.

2. Brodovi kojima se na datum primjene Pravila u dodatku predviđen člankom 11. stavkom 1. odobri prijevoz opasnih tvari na državnom području neke ugovorne stranke i koji udovoljavaju zahtjevima Pravila u dodatku, uzimajući u obzir, kad je to potrebno, njihove opće prijelazne odredbe, mogu ishoditi ADN svjedodžbu prema postupku utvrđenom u Pravilima u dodatku.

3. U slučaju brodova iz stavka 2. koji se koriste isključivo za prijevoz unutarnjim vodnim putovima kad ADNR prema domaćem pravu nije bio primjenjiv prije datuma primjene Pravila u dodatku predviđenog u članku 11. stavku 1., dopunske prijelazne odredbe primjenjive na posebne unutarnje vodne putove mogu se primijeniti uz opće prijelazne odredbe. Takvi brodovi trebaju dobiti ADN svjedodžbu ograničenu na naprijed navedene unutarnje vodne putove ili na dio njih.

4. Ako se nove odredbe dodaju Pravilima u dodatku, ugovorne stranke mogu predvidjeti nove opće prijelazne odredbe. U ovim prijelaznim odredbama navode se brodovi o kojima je riječ i razdoblje za koje su one na snazi.

Članak 9.
Primjenjivost drugih propisa

Prijevozne radnje na koje se primjenjuje ovaj Sporazum podliježu lokalnim, regionalnim ili međunarodnim propisima koji su općenito primjenjivi na prijevoz tereta unutarnjim vodnim putovima.

POGLAVLJE III.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.
Ugovorne stranke

1. Države članice Gospodarske komisije za Europu na čijem se državnom području nalaze unutarnji vodni putovi, osim onih koji čine priobalne putove, koji čine dio mreže unutarnjih vodnih putova od međunarodnog značaja kako je određeno Europskim ugovorom o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN-om), mogu postati ugovorne stranke ovog Sporazuma:

(a) njegovim konačnim potpisivanjem;

(b) polaganjem isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju nakon njegovog potpisivanja uz uvjet ratifikacije, prihvata ili odobrenja;

(c) polaganjem isprave o pristupu.

2. Sporazum će biti otvoren za potpisivanje do 31. svibnja 2001. u Uredu izvršnog tajnika Gospodarske komisije za Europu u Ženevi. Nakon toga bit će otvoren za pristupanje.

3. Isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu polažu se kod Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda.

Članak 11.
Stupanje na snagu

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu mjesec dana nakon datuma na koji broj država navedenih u članku 10. stavku 1. koje ga konačno potpišu ili polože svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu dosegne ukupno sedam.

Međutim, Pravila u dodatku, osim odredbi o priznavanju klasifikacijskih društava, ne primjenjuju se dok ne prođe dvanaest mjeseci od stupanja Sporazuma na snagu.

2. Za svaku državu koja konačno potpiše ovaj Sporazum ili ga ratificira, prihvati, odobri ili mu pristupi nakon što ga je sedam država iz članka 10. stavka 1. konačno potpisalo ili položilo svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, ovaj Sporazum stupa na snagu mjesec dana nakon što ga navedena država konačno potpiše ili položi svoju ispravu o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu.

Pravila u dodatku stupaju na snagu istog datuma. U slučaju da rok naveden u stavku 1. koji se odnosi na primjenu Pravila u dodatku nije istekao, Pravila u dodatku stupaju na snagu nakon isteka navedenog roka.

Članak 12.
Otkazivanje

1. Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum obavještavajući o tome u pisanom obliku Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda.

2. Otkaz stupa na snagu dvanaest mjeseci nakon datuma na koji je Glavni tajnik primio pisanu obavijest o otkazu.

Članak 13.
Prestanak

1. Ako, nakon stupanja ovog Sporazuma na snagu, broj ugovornih stranaka bude manji od pet tijekom dvanaest uzastopnih mjeseci, ovaj Sporazum prestaje biti na snazi na kraju navedenog razdoblja od dvanaest mjeseci.

2. U slučaju sklapanja sporazuma na svjetskoj razini za uređenje multimodalnog prijevoza opasnih tvari, svaka odredba ovog Sporazuma, uz izuzetak onih koje se odnose isključivo na unutarnje vodne putove, konstrukciju i opremu brodova, prijevoz rasutog tereta ili tankere, koja bude u suprotnosti s bilo kojom odredbom navedenog sporazuma na svjetskoj razini automatski se, od datuma na koji posljednji stupi na snagu, prestaje primjenjivati u odnosima između stranaka ovog Sporazuma koje postanu stranke svjetskog sporazuma, te se automatski zamjenjuje odgovarajućom odredbom spomenutog svjetskog sporazuma.

Članak 14.
Izjave

1. Svaka država može, u vrijeme konačnog potpisivanja ovog Sporazuma ili polaganja svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu ili u svako doba nakon toga, izjaviti pisanom obaviješću upućenom Glavnom tajniku Ujedinjenih naroda da proširuje ovaj Sporazum na sve ili na neka od područja za čije je međunarodne odnose odgovorna. Sporazum se proširuje na područje ili područja navedena u obavijesti mjesec dana nakon što ju zaprimi Glavni tajnik.

2. Svaka država koja da izjavu prema stavku 1. ovog članka o proširenju ovog Sporazuma na bilo koje područje za čije je međunarodne odnose odgovorna može otkazati Sporazum u pogledu navedenog područja u skladu s odredbama članka 12.

3. (a) Osim toga, svaka država može, u vrijeme konačnog potpisivanja ovog Sporazuma ili polaganja svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu ili u svako doba nakon toga, izjaviti pisanom obaviješću upućenom Glavnom tajniku Ujedinjenih naroda da ovaj Sporazum ne proširuje na određene unutarnje vodne putove na svom državnom području, pod uvjetom da ti vodni putovi nisu dijelom mreže unutarnjih vodnih putova od međunarodnog značenja kako je utvrđeno u AGN-u. Ako se ta izjava da nakon vremena kada je država konačno potpisala ovaj Sporazum ili položila svoju ispravu o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, Sporazum prestaje biti na snazi za unutarnje vodne putove o kojima je riječ jedan mjesec nakon što Glavni tajnik primi tu obavijest.

(b) Međutim, svaka država na čijem državnom području postoje unutarnji vodni putovi obuhvaćeni AGN-om, a koji su na dan usvajanja ovog Sporazuma predmetom obveznog režima prema međunarodnom pravu u vezi s prijevozom opasnih tvari, može izjaviti da je provedba ovog Sporazuma na tim vodnim putovima uvjetovana poštovanjem postupaka navedenih u zakonskim propisima navedenog režima. Svaka izjava te vrste daje se u vrijeme konačnog potpisivanja ovog Sporazuma ili polaganja isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu.

4. Svaka država koja je dala izjavu prema stavku 3.(a) ili 3.(b) ovog članka može naknadno izjaviti putem pisane obavijesti Glavnom tajniku Ujedinjenih naroda da se ovaj Sporazum primjenjuje na sve ili dio njezinih unutarnjih vodnih putova obuhvaćenih izjavom danom prema stavcima 3.(a) ili 3.(b). Sporazum se primjenjuje na unutarnje vodne putove spomenute u obavijesti mjesec dana nakon što ju je zaprimio Glavni tajnik.

Članak 15.
Sporovi

1. Svaki spor između dviju ili više ugovornih stranaka u vezi s tumačenjem i primjenom ovog Sporazuma rješava se, koliko god je to moguće, pregovorima između stranaka u sporu.

2. Svaki spor koji se ne riješi izravnim pregovorima ugovorne stranke u sporu mogu uputiti Upravnom odboru koji će ga razmotriti i dati preporuke za njegovo rješavanje.

3. Svaki spor koji se ne riješi u skladu sa stavcima 1. ili 2. podnosi se na arbitražu ako bilo koja od ugovornih stranaka u sporu to zatraži te se shodno tomu upućuje jednom ili više arbitara izabranih sporazumom između stranaka u sporu. Ako se u roku od tri mjeseca od datuma zahtjeva za arbitražu stranke u sporu nisu u stanju usuglasiti o izboru arbitra ili arbitara, svaka od tih stranaka može zatražiti od Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda da imenuje jednog arbitra kojem će spor biti upućen na rješavanje.

4. Odluka arbitra ili arbitara imenovanih prema stavku 3. ovog članka obvezujuća je za ugovorne stranke u sporu.

Članak 16.
Rezerve

1. Svaka država može, u vrijeme konačnog potpisivanja ovog Sporazuma ili polaganja svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, izjaviti da se ne smatra obvezanom člankom 15. Ostale ugovorne stranke ne obvezuje članak 15. u odnosu na bilo koju ugovornu stranku koja je stavila takvu rezervu.

2. Svaka država ugovornica koja je stavila rezervu predviđenu stavkom 1. ovog članka može u bilo koje vrijeme povući takvu rezervu obavještavajući u pisanom obliku Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda.

3. Druge rezerve, koje nisu predviđene ovim Sporazumom, nisu dopuštene.

Članak 17.
Upravni odbor

1. Radi razmatranja provedbe ovog Sporazuma, razmatranja predloženih izmjena i dopuna istoga te razmatranja mjera za osiguranje njegovog ujednačenog tumačenja i primjene, osniva se Upravi odbor.

2. Ugovorne stranke članice su Upravnog odbora. Odbor može odlučiti da države iz članka 10. stavka 1. ovog Sporazuma koje nisu ugovorne stranke, svaka druga država članica Gospodarske komisije za Europu ili Ujedinjenih naroda ili predstavnici međunarodnih međuvladinih ili nevladinih organizacija mogu nazočiti sjednicama Odbora kao promatrači za pitanja za koja su zainteresirani.

3. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda i Glavni tajnik Središnje komisije za plovidbu Rajnom pružaju Upravnom odboru tajničke usluge.

4. Upravni odbor na prvoj sjednici u godini izabire predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg.

5. Izvršni tajnik Gospodarske komisije za Europu saziva Upravni odbor jednom godišnje ili u nekim drugim vremenskim razmacima o kojima odluči Odbor, kao i na zahtjev barem pet ugovornih stranaka.

6. Kvorum koji čini najmanje jedna polovica ugovornih stranaka potreban je u svrhu donošenja odluka.

7. Prijedlozi se stavljaju na glasovanje. Svaka ugovorna stranka zastupljena na sjednici ima jedan glas. Primjenjuju se sljedeća pravila:

(a) predložene izmjene i dopune Sporazuma i odluke u vezi s njima usvajaju se u skladu s odredbama članka 19. stavka 2.;

(b) predložene izmjene i dopune Pravila u dodatku i odluke u vezi s njima usvajaju se u skladu s odredbama članka 20. stavka 4.;

(c) prijedlozi i odluke koji se odnose na preporuku dogovorenih klasifikacijskih društava, ili na povlačenje takve preporuke, usvajaju se u skladu s postupkom iz odredbi članka 20. stavka 4.;

(d) svaki prijedlog ili odluka osim onih iz naprijed navedenih točaka (a) do (c) usvajaju se većinom glasova članova Upravnog odbora koji su nazočni i glasuju.

8. Upravni odbor može osnovati radne skupine za koje bude smatrao da su potrebne kako bi mu pomogle u obavljanju njegovih dužnosti.

9. U nedostatku odgovarajućih odredbi u ovom Sporazumu, primjenjiv je Poslovnik Gospodarske komisije za Europu, osim ako Upravni odbor odluči drugačije.

Članak 18.
Odbor za sigurnost

Odbor za sigurnost osniva se radi razmatranja svih prijedloga za izmjenu i dopunu Pravila u dodatku ovog Sporazuma, posebice u pogledu sigurnosti plovidbe u odnosu na konstrukciju, opremu i posade brodova. Odbor za sigurnost djeluje u okviru aktivnosti tijela Gospodarske komisije za Europu, Središnje komisije za plovidbu Rajnom i Dunavske komisije koje su nadležne za prijevoz opasnih tvari unutarnjim vodama.

Članak 19.
Postupak za izmjenu i dopunu Sporazuma, isključujući Pravila u dodatku

1. Ovaj se Sporazum, izuzevši Pravila u dodatku, može izmijeniti i dopuniti na prijedlog neke ugovorne stranke u postupku navedenom u ovom članku.

2. Svaku predloženu izmjenu i dopunu ovog Sporazuma, izuzevši Pravila u dodatku, razmatra Upravni odbor. Svaku takvu izmjenu i dopunu koja se razmotri ili pripremi tijekom sastanka Upravnog odbora i koju on usvoji dvotrećinskom većinom glasova članova koji su nazočni i koji glasuju Glavni tajnik Ujedinjenih naroda dostavlja ugovornim strankama radi njihovog prihvaćanja.

3. Sve predložene izmjene i dopune dostavljene radi prihvaćanja u skladu sa stavkom 2. stupaju na snagu za sve ugovorne stranke šest mjeseci nakon isteka razdoblja od dvadeset četiri mjeseca koje slijedi nakon datuma dostave predložene izmjene i dopune ako tijekom tog razdoblja nijedna ugovorna stranka Glavnom tajniku Ujedinjenih naroda ne dostavi primjedbu na izmjenu i dopunu o kojoj je riječ u pismenom obliku.

Članak 20.
Postupak za izmjenu i dopunu Pravila u dodatku

1. Pravila u dodatku mogu se izmijeniti i dopuniti na prijedlog neke ugovorne stranke.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda može također predložiti izmjene i dopune s ciljem usklađivanja Pravila u dodatku s ostalim međunarodnim ugovorima o prijevozu opasnih tvari i Preporukama Ujedinjenih naroda o prijevozu opasnih tvari, kao i izmjenama i dopunama koje predloži pomoćno tijelo Gospodarske komisije za Europu koje je nadležno za područje prijevoza opasnih tvari.

2. Svaka predložena izmjena i dopuna Pravila u dodatku u načelu se podnosi Odboru za sigurnost, koji nacrt izmjena i dopuna koji usvoji podnosi Upravnom odboru.

3. Na poseban zahtjev neke ugovorne stranke, ili ako to tajništvo Upravnog odbora smatra prikladnim, izmjene i dopune mogu se također i izravno predložiti Upravnom odboru. One se razmatraju na prvoj sjednici i ako se smatraju prihvatljivima, ponovo se razmatraju na sljedećoj sjednici Odbora istodobno s bilo kojim srodnim prijedlogom, osim ako Odbor ne odluči drugačije.

4. Odluke o predloženim izmjenama i dopunama i predloženim nacrtima izmjena i dopuna podnesenima Upravnom odboru u skladu sa stavcima 2. i 3. donose se većinom glasova članova koji su nazočni i koji glasuju. Međutim, nacrt izmjene i dopune ne smatra se usvojenim ako, odmah po glasovanju, pet prisutnih članova iznese svoj prigovor na njega. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda dostavlja usvojeni nacrt izmjena i dopuna ugovornim strankama radi prihvaćanja.

5. Svaki nacrt izmjena i dopuna Pravila u dodatku dostavljen radi prihvaćanja u skladu sa stavkom 4. smatra se prihvaćenim osim ako, u roku od tri mjeseca od datuma kad ga je Glavni tajnik proslijedio, najmanje jedna trećina ugovornih stranaka, ili pet njih ako jedna trećina prelazi tu brojku, dostavi Glavnom tajniku pismenu obavijest o svojem prigovoru na predloženu izmjenu i dopunu. Ako se izmjena i dopuna smatra prihvaćenom, ona stupa na snagu za sve ugovorne stranke po isteku narednog razdoblja od tri mjeseca, osim u sljedećim slučajevima:

(a) U slučajevima u kojima su slične izmjene i dopune drugih međunarodnih ugovora koji uređuju prijevoz opasnih tvari već stupile na snagu, ili će stupiti na snagu nekog drugog datuma, Glavni tajnik može odlučiti, na pismeni zahtjev Izvršnog tajnika Gospodarske komisije za Europu, da izmjena i dopuna stupa na snagu po isteku nekog drugog razdoblja tako da se omogući istodobno stupanje na snagu tih izmjena i dopuna s izmjenama i dopunama tih drugih ugovora ili, ako to nije moguće, najbrže stupanje na snagu te izmjene i dopune nakon stupanja na snagu takvih izmjena i dopuna drugih ugovora; to razdoblje ne smije, međutim, biti kraće od mjesec dana.

(b) Upravni odbor može prilikom usvajanja nacrta izmjene i dopune, u svrhu stupanja izmjene i dopune na snagu, ako ona bude prihvaćena, odrediti razdoblje dulje od tri mjeseca.

Članak 21.
Zahtjevi, priopćenja i prigovori

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda izvješćuje sve ugovorne stranke i sve države iz članka 10. stavka 1. ovog Sporazuma o svakom zahtjevu, priopćenju ili prigovoru prema naprijed navedenim člancima 19. i 20. te o datumu na koji bilo koja izmjena i dopuna stupa na snagu.

Članak 22.
Revizijska konferencija

1. Unatoč postupku propisanom u člancima 19. i 20., svaka ugovorna stranka može pismenom obaviješću Glavnom tajniku Ujedinjenih naroda zatražiti sazivanje konferencije u svrhu revizije ovog Sporazuma.

Revizijsku konferenciju na koju se pozivaju sve države stranke i sve države iz članka 10. stavka 1. saziva Izvršni tajnik Gospodarske komisije za Europu ako ga u roku od šest mjeseci nakon datuma obavijesti Glavnog tajnika najmanje jedna četvrtina ugovornih stranaka obavijesti o svojoj suglasnosti sa zahtjevom.

2. Unatoč postupku propisanom za članke 19. i 20., revizijsku konferenciju na koju se pozivaju sve ugovorne stranke i sve države iz članka 10. stavka 1. također saziva Izvršni tajnik Gospodarske komisije za Europu nakon pismene obavijesti od strane Upravnog odbora. Upravni odbor podnosi zahtjev ako je s njim suglasna većina onih koji su nazočni i glasuju u Odboru.

3. Ako se konferencija sazove u skladu sa stavcima 1. ili 2. ovog članka, Izvršni tajnik Gospodarske komisije za Europu poziva ugovorne stranke da podnesu, u roku od tri mjeseca, prijedloge za koje žele da ih konferencija razmatra.

4. Izvršni tajnik Gospodarske komisije za Europu dostavlja svim ugovornim strankama i svim državama iz članka 10. stavka 1. privremeni dnevni red konferencije, zajedno s tekstovima takvih prijedloga, najmanje šest mjeseci prije datuma na koji se konferencija treba održati.

Članak 23.
Depozitar

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda depozitar je ovog Sporazuma.

U POTVRDU NAVEDENOGA, dolje potpisani, za to propisno ovlašteni, potpisali su ovaj Sporazum.

SASTAVLJENO u Ženevi, dvadeset šestog dana mjeseca svibnja dvije tisućite godine, u jednom primjerku na engleskom, francuskom, njemačkom i ruskom jeziku za tekst samog Sporazuma, i na francuskom jeziku za Pravila u dodatku, pri čemu je za sam Sporazum svaki tekst jednako vjerodostojan.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda zamoljen je da pripremi prijevod Pravila u dodatku na engleski i ruski jezik.

Glavni tajnik Središnje komisije za plovidbu Rajnom zamoljen je da pripremi prijevod Pravila u dodatku na njemački jezik.

DODATAK – PRAVILA

1. DIO
OPĆE ODREDBE

POGLAVLJE 1.1
PODRUČJE PRIMJENE I PRIMJENJIVOST

1.1.1    Struktura

    Pravila u dodatku ADN-u svrstana su u devet dijelova. Svaki dio je dalje podijeljen u poglavlja a svako poglavlje u odjeljke i pododjeljke (vidi sadržaj). U svakom dijelu, broj tog dijela povezan je s brojevima poglavlja, odjeljaka i pododjeljaka, na primjer, 2. dio, poglavlje 2, odjeljak 1 označen je brojkama »2.2.1«.

1.1.2    Područje primjene

1.1.2.1    U smislu članka 2., stavka 2.(a) i članka 4. ADN-a, Pravilima u dodatku pobliže se određuju:

    (a)    opasne tvari čiji je prijevoz u međunarodnom prometu zabranjen;

    (b)    opasne tvari čiji je prijevoz u međunarodnom prometu dopušten te uvjeti koji se na njih odnose (uključujući izuzeća), posebno s obzirom na:

    –    klasifikaciju tvari, uključujući klasifikacijske kriterije i odgovarajuće načine ispitivanja;

    –    uporabu pakiranja (uključujući mješovito pakiranje);

    –    uporabu tankova (uključujući punjenje);

    –    postupke u vezi s pošiljkama (uključujući označavanje i obilježavanje paketa i prijevoznih sredstava, označavanje brodova, kao i potrebnu dokumentaciju i podatke);

    –    odredbe u vezi s konstrukcijom, ispitivanjem i odobravanjem pakiranja i tankova;

    –    korištenje prijevoznih sredstava (uključujući utovar, kombinirani utovar i istovar).

1.1.2.2    U smislu članka 5. ADN-a, odjeljak 1.1.3 ovog poglavlja navodi slučajeve u kojima je prijevoz opasnih tvari djelomično ili potpuno izuzet od uvjeta prijevoza utvrđenih ADN-om.

1.1.2.3    U smislu članka 7. ADN-a, poglavlje 1.5 ovoga dijela navodi pravila u vezi s odstupanjima, posebnim ovlaštenjima i istovrijednostima koje predviđa dotični članak.

1.1.2.4    U smislu članka 8. ADN-a, poglavlje 1.6 ovoga dijela navodi prijelazne mjere u vezi s primjenom Pravila u dodatku ADN-a.

1.1.2.5    Odredbe ADN-a također se odnose na prazne brodove ili brodove koji su istovareni sve dok spremišta, tankovi ili posude za teret, ili tankovi ukrcani na brod ne budu oslobođeni opasnih tvari ili plinova, osim u slučaju izuzeća predviđenih odjeljkom 1.1.3 ovih Pravila.

1.1.3    Izuzeća

1.1.3.1    Izuzeća vezana uz prirodu prijevozne radnje

    Odredbe ADN-a ne primjenjuju se na:

    (a)    prijevoz opasnih tvari koji obavljaju privatni pojedinci kad su dotične tvari pakirane za maloprodaju i namijenjene za njihove osobne ili domaćinske potrebe ili za njihove slobodne ili sportske aktivnosti pod uvjetom da su poduzete mjere da se spriječi eventualno curenje sadržaja u normalnim uvjetima prijevoza. Kad su te tvari zapaljive tekućine koje se prevoze u punjivim spremnicima napunjenima od privatne osobe ili za privatnu osobu, ukupna količina ne smije prelaziti 60 litara po spremniku i 240 litara po jedinici za prijevoz tereta. Za opasne tvari u IBC-ovima, velikim pakiranjima ili tankovima ne smatra se da su pakirane za maloprodaju;

    (b)    prijevoz strojeva ili opreme koji nisu specificirani u ovim Pravilima a koji sadrže opasne tvari u sklopu svoje unutarnje ili radne opreme, pod uvjetom da su poduzete mjere da se spriječi eventualno curenje sadržaja u normalnim uvjetima prijevoza;

    (c)    prijevoz koji obavljaju poduzeća kao ispomoć svojoj glavnoj djelatnosti, kao što su isporuke na gradilišta ili vraćanje s njih, ili u vezi s nadzorom, popravcima i održavanjem, u količinama koje ne prelaze 450 litara po pakiranju uključujući veliko sredstvo za pakiranje (IBC) i veliku ambalaža i u okviru maksimalnih količina navedenih pod 1.1.3.6. Potrebno je poduzeti mjere za sprečavanje curenja u normalnim uvjetima prijevoza. Ta se izuzeća ne odnose na klasu 7.

        Prijevoz koji takvo poduzeće obavlja za svoju opskrbu ili vanjsku ili unutarnju distribuciju ne spada u okvir ovog izuzeća;

    (d)    prijevoz koji obavljaju tijela nadležna za hitne intervencije ili koji se obavlja pod njihovim nadzorom, u onoj mjeri u kojoj je takav prijevoz nužan s obzirom na hitnu intervenciju, a naročito prijevoz koji se obavlja radi prikupljanja opasnih tvari uključenih u nesreću ili nezgodu i njihovo premještanje na najbliže prikladno sigurno mjesto;

    (e)    hitan prijevoz pod nadzorom nadležnih vlasti namijenjen spašavanju ljudskih života ili zaštiti okoliša pod uvjetom da su poduzete sve mjere kako bi se osiguralo da takav prijevoz bude izveden potpuno sigurno;

    (f)    prijevoz neočišćenih praznih statički tovarenih posuda koje su sadržavale plinove klase 2, skupina A, O ili F, tvari klase 3 ili klase 9 koje pripadaju pakirnoj skupini II ili III ili pesticide klase 6.1 koji pripadaju pakirnoj skupini II ili III, pod sljedećim uvjetima:

    –    svi otvori, s izuzetkom uređaja za smanjenje tlaka (kad je postavljen), hermetički su zatvoreni;

    –    poduzete su mjere za sprječavanje curenja sadržaja u normalnim uvjetima prijevoza; i

    –    teret je učvršćen u okvirima ili sanducima ili u drugoj napravi ili za vozilo, kontejner ili plovilo tako da ne može ispasti ili promijeniti položaj u normalnim uvjetima prijevoza.

    Ovo izuzeće ne primjenjuje se na statički tovarene posude koje su sadržavale eksplozive ili tvari smanjene osjetljivosti čiji je prijevoz zabranjen ADN-om.

    NAPOMENA: Za radioaktivne tvari vidi također pod 1.7.1.4.

1.1.3.2    Izuzeća vezana uz prijevoz plinova

    Odredbe ADN-a ne primjenjuju se na prijevoz:

    (a)    (Rezervirano);

    (b)    (Rezervirano);

    (c)    plinova skupina A i O (prema 2.2.2.1), ako tlak plina u posudi ili tanku na temperaturi od 20°C ne prelazi 200 kPa (2 bara) i ako plin nije ukapljeni ili pothlađeni ukapljeni plin. To uključuje sve vrste posuda ili tankova, npr. također i dijelove strojeva ili aparata;

    Napomena: Ovo izuzeće ne vrijedi za svjetiljke (lampe). Za svjetiljke vidi 1.1.3.10.

    (d)    plinova sadržanih u opremi koja se koristi za rad broda (npr. protupožarni aparati), uključujući rezervne dijelove;

    (e)    (Rezervirano);

    (f)    plinova sadržanih u prehrambenim proizvodima (osim UN 1950), uključujući gazirana pića;

    (g)    plinova sadržanih u loptama namijenjenima za uporabu u sportu; i

    (h)     (brisano).

1.1.3.3    Izuzeća u vezi s opasnim tvarima koje se korite za pogon brodova, vozila, vagona koji se prevoze, za rad njihove posebne opreme, za održavanje ili za sigurnost

    Zahtjevi ADN ne primjenjuju za tvari koje se koriste:

    –    za pogon teretnih brodova, vozila ili vagona koji se prevoze,

    –    za održavanje plovila

    –    za rad ili održavanje njihove trajno ugrađene posebne opreme,

    –    za rad ili održavanje njihove posebne pokretne opreme koja se koristi tijekom prijevoza ili namjenjen za korištenja tijekom prijevoza, ili

    –    da se osigura sigurnost,

    i koji se transportira u ambalaži, spremniku i tankovima namijenjenih za korištenje u tu svrhu.

1.1.3.4    Izuzeća koja se odnose na posebne odredbe ili na opasne tvari pakirane u ograničenim ili izuzetim količinama

    NAPOMENA: Za radioaktivne tvari vidjeti također 1.7.1.4.

1.1.3.4.1    Određene posebne odredbe poglavlja 3.3 djelomično ili potpuno izuzimaju prijevoz određenih opasnih tvari od zahtjeva ADN-a. Izuzeće se primjenjuje kad je posebna odredba navedena u stupcu (6) tablice A poglavlja 3.2 na stavku opasne tvari o kojoj je riječ.

1.1.3.4.2    Određene opasne tvari mogu biti predmetom izuzeća ako su zadovoljeni uvjeti poglavlja 3.4.

1.1.3.4.3    Određene opasne tvari mogu biti predmetom izuzeća ako su zadovoljeni uvjeti poglavlja 3

1.1.3.5    Izuzeća vezana uz prazna neočišćena pakiranja

    Prazna neočišćena pakiranja (uključujući IBC-ove i velika pakiranja) koja sadrže tvari klasa 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 i 9 ne podliježu uvjetima ADN-a ako su poduzete odgovarajuće mjere da se potpuno isključe eventualne opasnosti. Opasnosti su potpuno isključene ako su poduzete odgovarajuće mjere da se isključe sve opasnosti klasa 1 do 9.

1.1.3.6    Izuzeća vezana uz količine koje se prevoze na brodovima

1.1.3.6.1    (a) U slučaju prijevoza opasnih tvari u paketima, ne primjenjuju se odredbe ADN-a osim onih pod 1.1.3.6.2 kad bruto masa svih opasnih tvari koje se prevoze ne prelazi 3.000 kg.

    Ta se odredba ne primjenjuje na prijevoz:

    (i)    tvari i predmeta klase 1;

    (ii)    tvari klase 2, skupina T, F, TF, TC, TO, TFC ili TOC, prema 2.2.2.1.3 i aerosolima skupina C, CO, F, FC, T, TF, TC, TO, TFC i TOC prema 2.2.2.1.6;

    (iii)    tvari klasa 4.1 ili 5.2. za koje se traži upozorenje o opasnosti modela br. 1 u stupcu (5) tablice A poglavlja 3.2;

    (iv)    tvari klase 6.2, skupine A;

    (v)    tvari klase 7 osim UN br. 2908, 2909, 2910 i 2911;

    (vi)    tvari razvrstane u pakirnu skupinu I;

    (vii)    tvari koje se prevoze u tankovima;

    (b)    U slučaju prijevoza opasnih tvari u paketima koji nisu tankovi, odredbe ADN-a osim onih pod 1.1.3.6.2 ne primjenjuju se na prijevoz:

    –    tvari klase 2 skupine F u skladu s 2.2.2.1.3 ili aerosoli skupine F u skladu s 2.2.2.1.6; ili

    –    tvari razvrstane u pakirnu skupinu I, osim tvari klase 6.1;

    –    kad bruto masa tih tvari ne prelazi 300 kg.

1.1.3.6.2    Prijevoz izuzetih količina prema 1.1.3.6.1, međutim, podliježe sljedećim uvjetima:

    (a)    obveza izvješćivanja sukladno 1.8.5 ostaje u primjeni;

    (a)    paketi, osim vozila i kontejnera (uključujući zamjenjive sanduke), moraju biti u skladu sa zahtjevima za pakiranja iz 4. i 6. dijela ADR-a ili RID-a; primjenjuju se odredbe poglavlja 5.2 u vezi s označavanjem i obilježavanjem;

    (b)    sljedeći dokumenti moraju biti na brodu:

    –    prijevozni dokumenti (vidi 5.4.1.1); oni se odnose na sve opasne tvari koje se prevoze brodom;

    –    plan utovara (vidi 7.1.4.11.1);

    (d)    Roba se utovaruje u skladišta.

    Ova se odredba ne odnosi na robu koja se utovaruje u:

    –    kontejnere sa stijenkama potpuno otpornim na prskanje;

    –    vozila sa stijenkama potpuno otpornim na prskanje;

    (e)    Tvari različitih klasa treba odvojiti minimalnim horizontalnim razmakom od 3 m. One se ne smiju slagati jedne na druge.

    Ova odredba ne primjenjuje se na:

    –    kontejnere potpuno metalnih stjenki;

    –    vozila potpuno metalnih stjenki;

    (f)    Kod pomorskih brodova ili brodova u unutarnjem vodnom prometu, kad posljednji prevoze samo kontejnere, smatra se da je udovoljeno naprijed navedenim zahtjevima pod (d) i (e) ako je udovoljeno odredbama kodeksa IMDG u pogledu utovara i odvajanja i ako je taj podatak zabilježen u prijevoznim dokumentima.

1.1.3.7    Izuzeća koja se odnose na transport skladišta električne energije i proizvodne sustave

    Propisi ADN ne važe za skladišta električne energije i proizvodne sustave (npr. litijske baterije, električne kondenzatore, asimetrične kondenzatore, metal hidridne skladišne sustave i gorivne stanice):

    (a)    koje su sadržane u sredstvima prijevoza, operaciji transporta i namijenjene za pogon ili za rad njegove opreme;

    (b)    sadržane u opremi za rad ove opreme koja se koristi, ili namijenjene za korištenje tijekom transporta (npr. prijenosno računalo).

1.1.3.8    (Rezervirano)

1.1.3.9    Izuzeća vezana uz opasne tvari koje se koriste kao sredstvo za hlađenje ili kondicioniranje tijekom prijevoza

    Kad se koriste u vozilima ili kontejnerima za potrebe hlađenja ili kondicioniranja, opasne tvari koje su samo zagušljivci (koji razrjeđuju ili zamjenjuju kisik koji se inače nalazi u atmosferi), podliježu samo odredbama odjeljka 5.5.3.

1.1.3.10     Izuzeća koja se odnose na prijevoz lampi koje sadrže opasne tvari

    Sljedeće svjetiljke nisu predmet ADN pod uvjetom da ne sadrže radioaktivni materijal i da ne sadrže živu u količinama iznad onih navedenih u posebnoj odredbi 366 Poglavlja 3.3:    

    (a)    svjetiljke koje su prikupljene izravno od pojedinaca i kućanstava kada vsu transportirane prema mjestu za prikupljanje ili reciklažu;

    NAPOMENA: Ovo također uključuje svjetiljke koje su donijeli pojedinci na prvo mjesto za prikupljanje, a koje su zatim prevezene do sljedećeg mjesta za sakupljanje, preradu ili recikliranje.

    (b)    svjetiljke od kojih svaka sadrži ne više od 1 g opasnog tereta i upakirane tako da ne sadrže više od 30 g opasnog tereta po komadu za otpremu, pod uvjetom da:

    (i)    su svjetiljke proizvedene u skladu s certificiranim sustavom upravljanja;

    Napomena: ISO 9001se može koristiti u ovu svrhu i

    (ii)    svaka svjetiljka bude bilo pojedinačno upakirana u unutarnju ambalažu, odvojena pregradama, ili okružena jastučastim materijalom za zaštitu svjetiljki i upakirana u jaku vanjsku ambalažu pri čemu su ispunjene opće odredbe 4.1.1.1 i u stanju su proći ispitivanje na pad s visine od 1,2 m;

    (c)    korištene, oštećene ili defektne svjetiljke od kojih svaka sadrži ne više od 1 g opasnog tereta do ne više od 30 g opasnog tereta po komadu za otpremu, kada se vrši sakupljanje ili reciklaža. Svjetiljke moraju biti upakirane u dovoljno jaku vanjsku ambalažu radi sprječavanja oslobađanja sadržaja pod normalnim uvjetima transporta pri čemu su ispunjene opće odredbe 4.1.1.1 i u stanju su proći ispitivanje na pad s visine od najmanje 1,2 m;

    (d)    svjetiljke koje sadrže samo plinove skupina A i O (prema 2.2.2.1) pod uvjetom da su pakirane tako da se sadržaj svjetiljki, kod bilo koje naprsline koja nastane kao posljedica udara, zadržava u komadu za otpremu.

    Napomena: Svjetiljke koje sadrže radioaktivne tvari navedene su u 2.2.7.2.2.2. b)

1.1.4    Primjenjivost drugih propisa

1.1.4.1    Općenito

    Sljedeći zahtjevi se primjenjuju na pakete:

    (a)    U slučaju pakiranja (uključujući velika pakiranja i međuspremnike za teret (IBC-ove) moraju biti ispunjeni primjenjivi zahtjevi jednog od međunarodnih propisa (vidi također 4. dio i 6. dio);

    (b)    U slučaju kontejnera, cisterni, prenosivih tankova i višestrukih kontejnera za plinove (MEGC-ova) moraju biti ispunjeni primjenjivi zahtjevi ADR-a, RID-a ili kodeksa IMDG (vidi također 4. dio i 6. dio);

    (c)    U slučaju vozila ili vagona, vozila ili vagoni i njihov teret moraju ispunjavati primjenjive zahtjeve ADR-a ili RID-a, ovisno o tome koji je mjerodavan.

    NAPOMENA: Za označavanje, obilježavanje, označavanje listicama opasnosti i označavanje narančastim pločama vidi također poglavlja 5.2 i 5.3.

1.1.4.2    Prijevoz u prijevoznom lancu koji uključuje pomorski, cestovni, željeznički i zračni prijevoz

1.1.4.2.1    Paketi, kontejneri, prenosivi tankovi i kontejnerske cisterne i CGEM koji ne udovoljavaju u potpunosti zahtjevima ADN-a za pakiranje, mješovito pakiranje, označavanje, obilježavanje paketa ili označavanje listicama opasnosti i narančastim pločama, ali su sukladni zahtjevima kodeksa IMDG ili Tehničkih uputa ICAO-a, moraju se prihvatiti za prijevoz u prijevoznom lancu koji uključuje pomorski ili zračni prijevoz sukladno sa slijedećim uvjetima:

    (a)    Ako paketi nisu označeni i obilježeni u skladu s ADN-om, moraju nositi oznake i oznake opasnosti u skladu sa zahtjevima IMDG koda ili ICAO Tehničkim uputama;

    (b)    Zahtjevi kodeksa IMDG ili Tehničkih uputa ICAO-a primjenjuju se na mješovito pakiranje unutar paketa;

    (c)    Za prijevoz u prijevoznom lancu koji uključuje pomorski prijevoz, ako kontejneri, prenosivi tankovi ili kontejnerske cisterne i CGEM nisu označeni i obilježeni listicama opasnosti sukladno s poglavljem 5.3 ovih Pravila, treba ih označiti i obilježiti listicama opasnosti sukladno s poglavljem 5.3 kodeksa IMDG. U tom je slučaju samo odjeljak 5.3.2.1.1 ovih Pravila primjenjiv na označavanje samog vozila. Za prazne, neočišćene prenosive tankove i kontejnerske cisterne i CGEM ovaj zahtjev primjenjuje se do kasnijeg prijevoza u stanicu za čišćenje, i uključujući taj prijevoz.

    Ovo odstupanje ne odnosi se na slučaj tvari koja je klasificirana kao opasna tvar u klasama 1 do 9 ADN-a, a smatra se bezopasnom tvari sukladno s primjenjivim zahtjevima kodeksa IMDG ili Tehničkih uputa ICAO-a.

1.1.4.2.2    Kad pomorska, cestovna, željeznička ili zračna prijevozna radnja slijedi nakon prijevoza unutarnjim vodnim putovima ili mu prethodi, prijevozna isprava koja se koristi ili se treba koristiti za pomorsku, cestovnu ili zračnu prijevoznu radnju može se upotrijebiti umjesto prijevozne isprave propisane u 5.4.1 pod uvjetom da podaci koje sadrži budu sukladni s odnosnim primjenjivim zahtjevima kodeksa IMDG, ADR-a, RID-a ili Tehničkih uputa ICAO-a, osim što se, kad su potrebni dodatni podaci prema ADN-u, oni moraju dodati ili unijeti na prikladno mjesto.

    NAPOMENA: Za prijevoz sukladno 1.1.4.2.1, vidi također 5.4.1.1.7. Za prijevoz u kontejnerima, vidi također 5.4.2.

1.1.4.3    Korištenje prenosivih cisterna IMO-a odobrenih za pomorski promet

    Uporaba IMO tipa prenosivih cisterni (tipovi 1, 2, 5 i 7), koji ne ispunjavaju uvjete iz Poglavlja 6.7 ili 6.8 ADR, ali koji su projektirani i odobreni prije 1. siječnja 2003, u skladu s odredbama IMDG kodeksa (Izmjene i dopune 29- 98), mogu nastaviti se koristiti pod uvjetom da ispunjavaju važeće periodične preglede i ispitivanja u skladu s IMDG pravilnikom. Pored toga, oni moraju ispunjavati odredbe koje odgovaraju instrukcijama navedenima u stupcima (10) i (11) tablici A u poglavlju 3.2 i odredbama Poglavlja 4.2 ADR. Vidi također 4.2.0.1 IMDG kodeks.

1.1.4.4    (Rezervirano)

1 Međunarodna pomorska organizacija (IMO) izdala je »Smjernice za nastavak korištenja postojećih prenosivih cisterni IMO-a i kamiona cisterni za prijevoz opasnih tvari« u okružnici DSC.I/Circ.12 i ispravcima. Tekst ovih smjernica može se pronaći na internetskim stranicama IMO-a: www.imo.org.

1.1.4.5    (Rezervirano)

1.1.4.6    Ostali propisi primjenjivi na prijevoz unutarnjim vodnim putovima

1.1.4.6.1    Sukladno članku 9. ADN-a, prijevozne radnje i dalje podliježu lokalnim, regionalnim ili međunarodnim zahtjevima koji se općenito primjenjuju na prijevoz robe unutarnjim vodnim putovima.

1.1.4.6.2    Kad su zahtjevi ovih Pravila u suprotnosti sa zahtjevima pod 1.1.4.6.1, ne primjenjuju se zahtjevi pod 1.1.4.6.1.

1.1.5    Primjena standarda

    Kad je potrebna primjena standarda, a postoji nesuglasje između standarda i odredbi ADN-a, odredbe ADN-a imaju prednost. Zahtjevi standarda koji ne dolaze u sukob sa ADN, moraju se primjenjivati na poseban način, uključujući propise bilo kojih drugih standarda ili djelova standarda, navedenih u normativnoj referenci u ovoj normi.

POGLAVLJE 1.2
ODREĐENJA POJMOVA I MJERNE JEDINICE

1.2.1    Definicije pojmova

    NAPOMENA: Ovaj odjeljak sadrži sve opće i posebne definicije pojmova.U ADN znače:

    A

    (Accommodation), Nastambe su prostori namijenjeni za korištenje osobama koje u normalnim okolnostima žive na brodu, uključujući brodske kuhinje, spremišta hrane, toalete, umivaonice, kupaonice, praonice rublja, hodnike, prolaze, itd., ali isključujući kormilarnicu;

    ADR označava Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari;

    (Aerosol), vidi aerosolni raspršivač,

    (Aerosol dispenser), Aerosolni raspršivač označava predmet koji se sastoji od posude koja se ne može puniti a koja ispunjava uvjete pod 6.2.64 ADR-a, načinjenu od metala, stakla ili plastike, a koja sadrži plin, stlačeni, ukapljeni ili otopljeni pod tlakom, sa ili bez tekućine, paste ili praha, i opremljen uređajem za otpuštanje koji omogućuje da se sadržaj izbacuje kao krute ili tekuće čestice u suspenziji plina, kao pjena, pasta ili prah ili u tekućem stanju ili u plinovitom stanju;

    (Animal material), Materijal životinjskog podrijetla označava životinjska trupla, dijelove tijela životinja ili hranu životinjskog podrijetla;

    (Approval) Odobrenje

    (Multilateral approval),Multilateral approval,Višestrano odobrenje, za prijevoz materijala Kategorije 7, označava odobrenje odgovarajuće nadležne vlasti države podrijetla dizajna ili pošiljke, kako je primjenjivo, te nadležne vlasti svake države kroz koju ili u koju se pošiljka prevozi;

    (Unilateral approval), Jednostrano odobrenje, za prijevoz radioaktivnih materijala, označava odobrenje dizajna koje treba dati samo nadležn o tijelo države podrijetla dizajna. Ako država podrijetla nije ugovorna stranka ADN-a, odobrenje zahtjeva provjeru valjanosti od strane nadležnog tijela države članice u ADN-u (vidi 6.4.22.8 ADR-a);

    ASTM označava Američko društvo za ispitivanje i materijale (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, P.O. Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Sjedinjene Američke Države);

    (Auto-ignition temperature), Temperatura samozapaljenja (EN 1127-1:1997, br. 331) označava najnižu temperaturu vruće površine utvrđenu u propisanim testnim uvjetima na kojoj se zapaljiva tvar u obliku plina/zraka ili pare/smjese zraka zapali.

    B

    (Bag), Vreća označava fleksibilno pakiranje načinjeno od papira, plastičnog filma, tekstila, tkanog materijala ili drugog prikladnog materijala;

    (Battery-vehicle), Baterijsko vozilo označava vozilo opremljeno elementima koji su jedan s drugim povezani pomoću cijevnog sustava i trajno pričvršćeni na to vozilo. Sljedeći elementi smatraju se elementima baterijskog vozila: cilindri, cijevi, snopovi cilindara (poznati i kao okviri), bačve pod tlakom kao i tankovi namijenjeni prijevozu plinova kako su određeni pod 2.2.2.1.1 zapremine veće od 450 litara;

    (Battery-wagon), Baterijski vagon označava vagon opremljen elementima koji su jedan s drugim povezani pomoću cijevnog sustava i trajno pričvršćeni na vagon. Sljedeći elementi smatraju se elementima baterijskog vagona: cilindri, cijevi, snopovi cilindara (poznati i kao okviri), bačve pod tlakom kao i tankovi namijenjeni prijevozu plinova klase 2 zapremine veće od 450 litara;

    (Bilge water), Kaljužna voda označava zamašćenu vodu kaljuža strojarnice, pikova, koferdama i dvodna,

    (Biological/technical name), Biološki/tehnički naziv označava naziv koji se trenutno upotrebljava u znanstvenim i tehničkim priručnicima, časopisima i tekstovima. Trgovački nazivi ne smiju se koristiti u tu svrhu;

    (Body), Tijelo (za sve kategorije IBC-a osim složenih IBC-a) označava samu posudu, uključujući otvore i poklopce, ali ne i pomoćnu opremu;

    (Boil-off), Isparenje: para koja se stvara iznad površine tereta koji ključa, izazvana prodorom topline ili padom tlaka;

    (Box), Kutija označava ambalažu punih pravokutnih ili mnogokutnih ploha od metala, drva, šperploče, recikliranoga drva, vlaknatice, plastike ili drugoga prikladnog materijala. Mali otvori koji postoje radi lakšeg rukovanja ili otvaranja ili zadovoljavanja potreba razvrstavanja dopušteni su ako ne dovode u pitanje cjelovitost ambalaže tijekom prijevoza;

    (Breathing apparatus), Aparat za disanje (koji ovisi o okolnom zraku) označava aparat koji pomoću prikladnog filtra štiti osobu koja ga nosi dok radi u opasnoj atmosferi. Za takve aparate vidi primjerice europsku normu EN 136:1998. Za filtre koji se koriste vidi primjerice europske norme EN 14387:2004 + A1:2008;

    (Breathing apparatus), Aparat za disanje (samostalni) označava aparat koji opskrbljuje osobu koja ga nosi dok radi u opasnoj atmosferi zrakom za disanje pomoću zraka pod tlakom koji nosi sa sobom ili vanjskom opskrbom putem cijevi. Za takve aparate vidi primjerice europsku normu EN 137: 2006 ili EN 138:1994; ;

    (Bulk container), Kontejner za rasuti teret označava spremnik (uključujući unutarnju oblogu ili vanjski pokrov) namijenjen prijevozu krutih tvari u izravnom kontaktu sa spremnikom. Ambalaža, međuspremnici za teret (IBC-ovi), velika ambalaža i tankovi nisu uključeni.

    (A bulk), Kontejner za rasuti teret je:

    –    trajan i prema tome dovoljno čvrst kako bi bio prikladan za ponovnu uporabu;

    –    posebno dizajniran kako bi olakšao prijevoz tereta jednim prijevoznim sredstvom ili više njih a da se teret ne mora u međuvremenu pretovarivati;

    –    opremljen uređajima koji omogućuju lako rukovanje;

    –    zapremine najmanje 1,0 m³.

    Primjeri kontejnera za rasuti teret su kontejneri, pomorski kontejneri za rasuti teret, kontejneri za prijevoz uz obalu, kontejneri za skladištenje rasute robe, izmjenjivi kontejneri, kontejneri u obliku korita, valjkasti kontejneri i teretni prostori vozila ili vagona;

    Napomena: Ova definicija vrijedi jedino za kontejnere za teret u rasutom stanju koji ispunjavaju zahtjeve poglavlja 06:11 ADR.

    (Closed bulk container), Zatvoreni kontejner za teret u rasutom stanju potpuno zatvoren kontejner sa čvrstim krovom, bočnim stranicama, čeonim stranicama i dnom (uključujući dno u obliku lijevka). Pojam obuhvaća i kontejnere za rasuti teret s krovom, bočnim stranicama ili čeonim stranicama koje se otvaraju i koje se tijekom transporta mogu zatvoriti. Zatvoreni spremnici za teret u rasutom stanju mogu biti opremljeni otvorima koji omogućuju razmjenu pare i plinova sa zrakom i koji pri normalnim uvjetima prijevoza sprječavaju propuštanje čvrstih tvari kao i prodiranje kišnice ili vode uslijed prskanja;Nepropusna pregrada (vodonepropusna) označava;

    Fleksibilni spremnik znači fleksibilni spremnik s kapacitetom koji ne prelazi 15 m³, a uključuje linijske brodove i priključeni uređaj za rukovanje i servis opreme;

    (Sheeted Bulk Container), Pokriveni kontejner za teret u rasutom stanju s gornje strane otvoren kontejner za teret u rasutom stanju sa čvrstim dnom (uključujući dno u obliku lijevka), čvrstim bočnim stranicama i čvrstim čeonim stranicama, bez čvrstog pokrivača;

    (Bulkhead), Pregrada : značava metalni zid, obično vertikalni, koji se nalazi unutar broda i koji se oslanja na dno, oplatu boka, palubu, poklopce ili drugu pregradu;

    (Bulkhead (watertight), Pregrada (vodonepropusna): znači

    – U plovilu za prijevoz suhog tereta: nepropusnu pregradu izrađenu tako da može izdržati tlak vode sa stupcem od 1,00 metra iznad palube ali najmanje do vrha pražnice grotla;

    – U tankeru: nepropusnu pregradu izrađenu tako da može izdržati tlak vode od 1,00 metra iznad palube;

    (Bundle of cylinders (frame), Snop cilindara (okvir) označava skup cilindara koji su međusobno pričvršćeni i spojeni cijevnim sustavom te se prevoze kao cjelina. Ukupna zapremina vode ne smije prelaziti 3.000 litara, osim što snopovi namijenjen prijevozu otrovnih plinova klase 2 (skupine koje počinju slovom T prema 2.2.2.1.3) moraju biti ograničene na zapreminu vode od 1.000 litara.

    C

    (Capacity of shell or shell compartment), Volumen tijela cisterne ili odjeljka tijela cisterne : ukupna unutarnja zapremina tijela cisterne ili odjeljka tijela cisterne izražena u litrama ili kubičnim metrima. Ako tijelo cisterne ili odjeljak tijela cisterne, zbog njegovog oblika konstrukcije, nije moguće u potpunosti napuniti, koristi se ova manja zapremina za određivanje stupnja punjenja i obilježavanje cisterne;

    (Cargo area), Teretni prostor označava ukupnost sljedećih prostora (vidi slike u nastavku);

Teretni prostor iznad palube kod različitih tankera


    Cargo area (additional part above deck) (when anti-explosion protection is required,

    comparable to zone 1), Zona tereta (dodatni dio iznad palube: (ukoliko je potrebna zaštita od eksplozije, odgovara Zoni 1) označava prostor koji se ne nalazi u glavnom dijelu nadpalubnog prostora za smještaj tereta i uključuje sferične segmente polumjera 1 m sa segmentom iznad vertikalnih otvora koferdama i radnih prostorija, smještenih u prostoru za teret ispod palube, i sferične segmente polumjera 2,00 m čiji je centar iznad ventilacijskih otvora tankova za teret i otvora prostorija za crpke;

    (Cargo area (main part above deck) (when anti-explosion protection is required – comparable to zone 1) Teretni prostor (glavni dio iznad palube) (kad je potrebna protueksplozijska zaštita – usporediv sa zonom 1) označava prostor omeđen:

    –    na bokovima, oplatom koja se proteže od boka palube prema gore

    –    sprijeda i straga, plohama nagnutima pod 45° prema teretnom prostoru, koje počinju na granici dijela teretnog prostora ispod palube;

    –    vertikalno, 3 m iznad palube;

    (Cargo area (part below deck), Teretni prostor (dio ispod palube) označava prostor između dviju vertikalnih ploha okomitih na simetralnu ravninu plovila koji uključuje teretne tankove, skladišne prostore, koferdame, prostore dvostruke oplate i dvodna; te se plohe obično podudaraju s vanjskim nepropusnim pregradama koferdama ili rubnim nepropusnim pregradama skladišnih prostora. Njihova linija presijecanja s palubom naziva se granicom teretnog prostora ispod palube;

    (Cargo piping), Teretni cjevovod, vidi Cjevovod za utovar i istovar;

    (Cargo pump-room (when anti-explosion protection is required, comparable to zone 1), Prostor crpki tereta (kad je potrebna protueksplozijska zaštita usporedivo sa zonom 1) označava servisni prostor u kojem se crpke tereta i crpke za posušivanje instaliraju zajedno sa svojom radnom opremom;

    (Cargo residues), Ostaci tereta označava tekući teret koji nije moguće crpkom ukloniti iz teretnih tankova ili cjevovoda uz pomoć sustava posušivanja;

    (Cargo tank (when anti-explosion protection is required, comparable to zone 0)), Tank za teret (kada je potrebna zaštita od eksplozije, usporediv sa Zonom 0) označava tank koji je trajno vezan za brod i namijenjen za prijevoz opasnih tvari;

    Tank za teret -konstrukcija:

    (a)    Tank za teret pod pritiskom, znači tank za teret neovisan od trupa broda, izgrađen sukladno priznatim standardima za radni tlak ≥ 400 kPa;

    (b)    Zatvoreni tank za teret znači tank za teret povezan s atmosferom kroz uređaj koji sprječava neprihvatljiv unutarnji povišeni tlak ili podtlak;

    (c)    Otvoreni tank za teret s uređajem za sprječavanje širenja plamena znači tank za teret povezan s atmosferom putem uređaja za sprječavanje širenja plamena;

    (d)    Otvoreni tank za teret znači tank za teret s otvorenom vezom s vanjskom atmosferom;

    Tipovi tanka za teret:

    (a)    Nezavisni tank za teret znači tank za teret koji je trajno ugrađen, ali koji je neovisan od strukture broda;

    (b)    Integrirani tank za teret znači tank za teret koji je formiran od same brodske konstrukcije i ograničen vanjskom oplatom ili zidovima odvojenim od vanjske oplate;

    (d)    Tank za teret sa zidovima koji su odvojeni od trupa je integrirani tank za teret čije dno i bočni zidovi ne formiraju trup broda ili neovisni tank za teret;

    Tank za teret (ispražnjen) označava tank za teret koji nakon istovara može sadržavati nešto preostalog tereta;

    Tank za teret (prazan) označava tank za teret koji nakon istovara ne sadrži nikakav zaostali teret, ali ne može biti slobodan od plina;

    Tank za teret (oslobođen od plina) označava tank za teret koji nakon istovara ne sadrži bilo koji ostatak tereta ili mjerljive koncentracije opasnih plinova;

    (Cargo tank (discharged), Tank za teret (ispražnjen) označava tank za teret koji nakon istovara može sadržavati nešto preostalog tereta;

    (Cargo tank (empty), Tank za teret (prazan) označava tank za teret koji nakon istovara ne sadrži nikakav zaostali teret, ali nije oslobođen od plina;

    (Cargo tank (gas free), Tank za teret (oslobođen od plina) označava tank za teret koji nakon istovara ne sadrži bilo koji ostatak tereta ili mjerljive koncentracije opasnih plinova;

    (Cargo transport unit), Jedinica za prijevoz tereta označava vozilo, vagon, kontejner, kontejner za tekući teret, prenosivi tank ili MEGC;

    (Carriage), Prijevoz označava promjenu mjesta opasnih tvari, uključujući zaustavljanja koja zahtijevaju uvjeti prijevoza i uključujući svako razdoblje koje opasne tvari provedu u plovilima, vozilima, vagonima, tankovima i kontejnerima koje zahtijeva stanje u prometu prije, tijekom i nakon promjene mjesta.

    Ovo određenje pojma također obuhvaća privremeni smještaj opasnih tvari tijekom prijevoza radi promjene načina prijevoza ili prijevoznog sredstva (pretovar). To se primjenjuje pod uvjetom da se prijevozne isprave na kojima je navedeno mjesto otpreme i mjesto preuzimanja pokažu na zahtjev i pod uvjetom da se paketi i tankovi ne otvaraju tijekom prijelaznog smještaja, osim radi provjere koju provode nadležna tijela;

    (Carriage in bulk), Prijevoz u rasutom stanju označava prijevoz nezapakirane krute tvari koja se može istovariti;

    NAPOMENA: U smislu ADN-a, prijevoz u rasutom stanju iz ADR-a ili RID-a smatra se prijevozom u paketima.

    (Carrier), Prijevoznik je poduzeće koje obavlja prijevoznu radnju s ugovorom o prijevozu ili bez njega;

    CDNI označava Konvenciju o prikupljanju, smještaju i preuzimanju otpada proizvedenog tijekom plovidbe na Rajni i drugim unutarnjim vodnim putovima;

    (Certified safe type electrical apparatus), Certificirani električni uređaj sigurnog tipa označava električni uređaj koji je ispitalo i odobrilo nadležno tijelo s obzirom na sigurnost njegova rada u eksplozivnoj atmosferi, npr.

    – samosigurni uređaj;

    – uređaj zaštićen neprodornim oklopom;

    – uređaj zaštićen nadtlakom;

    – uređaj punjen prahom;

    – uređaj zaštićen oblaganjem;

    – uređaj povećane sigurnosti.

    NAPOMENA: Uređaj ograničenog rizika od eksplozije nije obuhvaćen ovim određenjem pojma.

    CEVNI označava UNECE-ov Europski kodeks o unutarnjim vodnim putovima;

    CGA (Compressed Gas Association) označava Udrugu za stlačeni plin, (CGA, 14.501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151, Sjedinjene Američke Države)

    CIM označava Jedinstvena pravila vezana uz ugovor o međunarodnom željezničkom prijevozu robe (Dodatak B uz Konvenciju o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF)), kako su izmijenjena i dopunjena;

    (Classification society (recognized), Klasifikacijsko društvo (priznato) je klasifikacijsko društvo koje su priznale nadležne vlasti u skladu s poglavljem 1.15;

    (Classification of zones), Klasifikacija zona (vidi Direktivu 1999/92/EZ-a*)

    Zona 0: prostori u kojima eksplozivna atmosfera plinova, para ili sprejeva postoji stalno ili tijekom dugih razdoblja;

    Zona 1: prostori za koje postoji vjerojatnost povremene pojave eksplozivne atmosfere plinova, para ili sprejeva;

    Zona 2: prostori za koje postoji vjerojatnost rijetke pojave eksplozivne atmosfere plinova, para ili sprejeva i to samo tijekom kratkih razdoblja;

    (Closed bulk container), Zatvoreni kontejner, vidi Kontejner;

    (Closed container), vidi Kontejner

    (Closed-type sampling device),Uređaj za uzimanje uzoraka (zatvoren): uređaj koji je proveden kroz zidove tankova za teret ili preko cjevovoda za utovar i istovar, ali predstavlja dio zatvorenog sustava konstruiran tako da tijekom uzimanja uzorka ni plin ili tekućina se ne može osloboditi iz tanka za teret. Uređaj će biti tipa odobrenog od strane nadležnog tijela za tu svrhu;

    (Closed vehicle), Zatvoreno vozilo označava vozilo čije se tijelo može zatvoriti;

    (Closed wagon), Zatvoreni vagon označava vagon s bočnim stranicama i fiksnim ili pomičnim krovom;

    (Closure), Zatvarač: uređaj koji služi za zatvaranje otvora posude;

    CMNI označava Konvenciju o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim vodnim putovima (Budimpešta, 22. lipnja 2001.).

    CMR označava Konvenciju o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom (Ženeva, 19. svibnja 1956.), kako je izmijenjena i dopunjena;

    (Cofferdam (when anti-explosion protection is required, comparable to zone 1), Koferdam (kad je potrebna protueksplozijska zaštita, usporedivo sa zonom 1) označava poprečni odjeljak koji je omeđen vodonepropusnom pregradom i nad kojim se može izvršiti nadzor. Koferdam se proteže cijelim područjem rubnih nepropusnih pregrada teretnih tankova. Nepropusna pregrada koja nije okrenuta prema teretnom prostoru proteže se s jedne strane plovila na drugu i od dna do palube u jednoj okvirnoj ravnini;

    (Collective entry), Zbirna stavka označava stavku određene skupine tvari ili predmeta (vidi 2.1.1.2, B, C i D);

    (Combination packaging), Zajednička ambalaža označava kombinaciju ambalaža za potrebe prijevoza koja se sastoji od jedne ili više unutarnjih ambalaža zaštićenih unutar vanjske ambalaže u skladu s 4.1.1.5 ADR-a;

    NAPOMENA: kod »zajedničke ambalaže«, »unutarnje« su uvijek »unutarnje ambalaže«, a ne »unutarnje posude«. Staklena boca primjer je takve »unutarnje ambalaže«.

    * Službeni list Europskih zajednica br. L 23 od 28. siječnja 2000., str. 57.

    (Competent authority), Nadležna tijela tijela ili druge službe koji su određeni kao takvi u svakoj državi i u svim pojedinačnim slučajevima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;

    (Compliance assurance), Jamčenje pridržavanja propisa (radioaktivne tvari) (radioactive material): sistematski program mjera, koji se primjenjuje od strane nadležnog tijela s ciljem da se osigura da su zahtjevi utvrđeni ADN ispunjeni u praksi;

    (Composite IBC with plastics inner receptacle), Kombinirani IBC s unutarnjom posudom od plastike: IBC koji se sastoji od okvira u obliku krute obloge oko unutarnje plastične posude s opremom za rukovanje i konstuktivnom opremom. On je tako konstruiran, da unutarnja posuda i vanjska obloga nakon sastavljanja čine nerazdvojnu jedinicu, koja se kao takva puni, skladišti, otprema ili prazni;

    Napomena: Ako se izraz »plastika« koristi za unutarnje spremnike kombiniranih IBC, on uključuje i druge materijale od polimera kao guma itd.

    (Composite packaging), Sastavljena ambalaža: ambalaža koja se sastoji od vanjske ambalaže i unutarnje posude izrađene tako da unutarnja posuda i vanjska ambalaža čine sastavljenu ambalažu. Kada je jednom sastavljena, ona čini nerazdvojivu cjelinu, koja se kao takva puni, skladišti, transportira i prazni;

    Napomena: Pojam »unutarnja posuda« koji se koristi za sastavljenu ambalažu ne treba poistovjećivati s pojmom »unutarnja ambalaža« koji se koristi kod kombinirane ambalaže. Na primjer, unutrašnjost sastavljene ambalaže 6HA1 (plastični materijali) je kao takva unutarnja posuda jer obično nije projektirana da izvršava funkciju zadržavanja (spremnika) bez vanjske ambalaže i zbog toga nije unutarnja ambalaža.

    Kada se u zagradi iza pojma »sastavljena ambalaža« navodi materijal,ovo se odnosi na unutarnju posudu.

    (Compressed natural gas (CNG) Stlačeni prirodni plin (CNG) znači komprimirani plin koji se sastoji od prirodnog plina s visokim sadržajem metana dodijeljen UN br 1971;

    (Confinement system, Ambalažni sustav: za transport radioaktivnih tvari odobreni sklop fisijskih tvari i ambalažnih elemenata koji su utvrđeni od konstuktora i nadležnog tijela i koji je predviđen za održavanje kritične sigurnosti.

    (Connection for a sampling device), priključak s uređajem za uzimanje uzoraka: učvršćeni spoj za priključivanje zatvorenih ili djelomično zatvorenih tipova uređaja za uzimanje uzoraka. Spoj mora biti opremljen mehanizmom za zatvaranje koji je otporan na unutarnji tlak koji nastaje u tanku za teret. Uređaj mora biti tipa odobrenog od nadležnog tijela za predviđenu namjenu;

    (Consignee), primatelj: je primatelj u skladu s odredbama ugovora o transportu. Ako primatelj odredi treća osoba u skladu s odredbama ugovora o transportu, ta osoba će se smatrati primateljem u smislu ADN. Ako se transport obavlja bez ugovora o transportu, tada je primatelj poduzeće koje preuzima opasan teret u prispijeću;

    (Consignment), Pošiljka: pojedinačni komad ili više komada za otpremu ili tovar opasnih tvari koji pošiljatelj predaje na transport;

    (Consignor), Pošiljatelj: poduzeće koje za sebe ili za trećeg otprema opasne tvari. Ako se transportna operacija obavlja na temelju ugovora o transportu, pošiljateljem se smatra pošiljatelj temeljem ovog ugovora. Kod tankera s praznim ili upravo istovarenim tankovima za teret s obzirom na potrebne transportne dokumente, pošiljateljem se smatra zapovednik broda;

    (Containment system), Sustav brtvljenja: za transport radioaktivnih tvari i materijala, je cjelokupnost sastavnih dijelova ambalaže utvrđenih od strane konstruktora, koji treba spriječiti istjecanje radioaktivne tvari tijekom prijevoza;

    (Container) Kontejner sredstvo za transport konstrukcija u obliku okvira ili slično sredstvo:

    – Trajne kvalitete i dovoljno otporan za ponovnu uporabu;

    – Posebno izgrađen da bi olakšao transport jednim ili više transportnih sredstava bez pretovara tereta sadržanog u njemu;

    – Opremljen uređajima koji olakšavaju smještanje i rukovanje naročito pri promjeni transportnog sredstva;

    – Tako izgrađeno, da se lako puni ili prazni;

    – Koji sa izuzetkom kontejnera za transport radioaktivnih tvari, ima unutarnju zapreminu od najmanje 1m³.

    Osim toga:

    (Closed container), Zatvoreni kontejner označava potpuno zatvoreni kontejner s čvrstim krovom, čvrstim bočnim stranicama, čvrstim stjenkama na krajevima i podom. Pojam uključuje kontejnere s pokretnim krovom kojima je krov moguće zatvoriti tijekom prijevoza;

    (Large container), Veliki kontejner označava:

    (a)    kontejner koji ne zadovoljava definiciju malog kontejnera;

    (b)    u smislu Međunarodne konvencije za sigurne kontejnere (CSC-a), kontejner takve veličine da je površina koju zatvaraju četiri vanjska donja ugla ili

(i) najmanje 14 m2 (150 četvornih stopa) ili

(ii) najmanje 7 m2 (75 četvornih stopa) ako je opremljen armaturom u gornjim uglovima;

    (Open container), Otvoreni kontejner označava kontejner otvoren na vrhu ili kontejner koji ima samo postolje;

    (Sheeted container), Kontejner s ceradom označava otvoreni kontejner opremljen ceradom koja štiti utovarenu robu;

    (Small container), Mali kontejner označava kontejner koji ima bilo koju sveukupnu vanjsku dimenziju (duljinu, širinu ili visinu) manju od 1.5 m ili čija unutarnja zapremina nije veća od 3 m³;

    (A swap body), Izmjenjivi sanduk je kontejner koji u skladu s europskom normom EN 283 (inačica iz 1991. godine) ima sljedeća svojstva:

    – u pogledu mehaničke snage, izrađen je za prijevoz na vagonu ili vozilu kopnom ili na ukrcajno-iskrcajnom brodu;

    – ne smiju se slagati jedan na drugoga;

    – moguće ga je ukloniti s vozila pomoću opreme na samom vozilu i na njegovim vlastitim nosačima, a moguće ga je pretovariti;

    NAPOMENA: Pojam »kontejner« ne obuhvaća konvencionalna pakiranja, IBC-ove, kontejner cisterne, vozila ili vagone. Unatoč tome, kontejner je moguće koristiti kao pakiranje za prijevoz radioaktivnih tvari.

    (Control temperature), Nadzorna temperatura označava najveću temperaturu na kojoj se mogu sigurno prevoziti organski peroksid ili samoreaktivne tvari;

    (Conveyance), Transportno sredstvo: u transportu unutarnjim plovnim putovima znači brod, skladišni prostor ili određeni prostor na palubi broda; u cestovnom ili željezničkom transportu označava vozilo ili vagon;

    (Crate), Sanduk od letvi : vanjska ambalaža sa nekompaktnim vanjskom površinom;

    (Criticality safety index), Indeks ključne sigurnosti (CSI) dodijeljen paketu, zaštitnoj ambalaži ili kontejneru koji sadrži fisijski materijal, za prijevoz radioaktivnih tvari i materijala, podrazumijeva broj koji omogućava kontrolu nad gomilanjem paketa, zaštitnih ambalaža ili kontejnera koji sadrže fisijski materijal;

    (Critical temperature), Kritična temperatura označava temperaturu iznad koje tvar ne može biti u tekućem stanju;

    (Cryogenic receptacle), Kriogenski spremnik označava prevozivi i toplinski izolirani spremnik za pothlađene ukapljene plinove čija zapremina vode nije veća od 1.000 litara (također vidi »Otvoreni kriogenski spremnik«);

    CSC je Međunarodna konvencija za sigurne kontejnere (Ženeva, 1972. godine), s izmjenama i dopunama od strane Međunarodne pomorske organizacije (IMO), London;

    (Cylinder), Cilindar označava prevozivi tlačni spremnik čija vodna zapremina nije veća od 150 litara (također vidi »Snop cilindara (okvir)«);

    D

    (Damage control plan), Plan sprečavanja prodora vode označava plan koji navodi granice vodonepropusnih odjeljaka koje služe kao temelj za proračune stabilnosti, u slučaju propuštanja, kao i sustave za korekciju bilo kakvih poprečnih nagiba broda zbog naplavljivanja te poklopce koji se drže zatvorenima dok se plovilo kreće;

    (Dangerous goods), Opasne tvari su one tvari i proizvodi čiji je prijevoz ADN-om zabranjen ili je dopušten samo u uvjetima koji su u njemu propisani;

    (Dangerous reaction), Opasna reakcija označava:

    (a)    sagorijevanje ili nastajanje znatne topline;

    (b)    nastajanje zapaljivih, zagušljivih, oksidirajućih ili otrovnih plinova;

    (c)    stvaranje korozivnih tvari;

    (d)    stvaranje nestabilnih tvari; ili

    (e) opasno povećanje tlaka (samo za cisterne i teretne tankove);

    (Deflagration), Naglo širenje plamena označava eksploziju koja se širi podzvučnom brzinom (vidi EN 1127-1:1997);

    (Demountable tank), Izgradna cisterna označava spremnik, osim fiksnog spremnika, prenosive cisterne, kontejner cisterne ili elementa baterijskog vozila ili MEGC-a, čiji je kapacitet veći od 450 litara i koji nije projektiran za prijevoz robe bez oštećenja tereta, a u pravilu se njime može rukovati samo kada je prazan;

    (Design), Tip konstrukcije: transport radioaktivnih tvari obuhvaća opis fisijskih tvari izuzete prema 2.2.7.2.3.5 (f): Opis radioaktivne tvari posebnog oblika, slabo disperzivne radioaktivne tvari, komada za otpremu ili ambalaže, koje omogućuje da se takvi predmeti potpuno idetificiraju . Opis može sadržavati specifikacije, skice konstrukcija, izvještaje o sukladnosti s propisima i druge relevantne dokumente;

    (Design life), Živorni vijek za kompozitne boce i cijevi, znači da je maksimalni vijek (u broju godina) za koji je cilindar ili cijev je konstruiran i odobren u skladu s važećim standardima;

    (Design pressure), Projektirani tlak: tlak na temelju kojeg je konstruiran i izgrađen tank za teret i tank za ostatke tereta;

    (Detonation), Detonacija označava eksploziju koja se širi nadzvučnom brzinom i koju karakterizira udarni val (vidi EN 1127-1:1997);

    (Drum), Bačva: cilindrična ambalaža od metala, kartona, plastike, šperploče ili neke druge pogodne tvari s ravnim ili ispupčenim dnom. Ovaj pojam obuhvaća i ambalažu drugih oblika kao npr. okruglu ambalažu sa konusnim vratom (grlićem) ili ambalažu u obliku kante. Pojam ne obuhvaća drvene bačve i kanistere;

    E

    (EC Directive), Direktiva EZ-a označava odredbe koje su donijele nadležne institucije Europske zajednice i koje su obvezujuće, u pogledu rezultata koji se postiže, za svaku državu članicu na koju se odnose, ali državnim nadležnim tijelima ostavlja izbor oblika i metoda;

    (Emergency temperature), Temperatura u slučaju izvanredne situacije: temperatura na kojoj se u slučaju izostanka kontrole temperature poduzimaju izvanredne mjere;

    (Electrical apparatus protected against water jets), Električni uređaj zaštićen od vodenog mlaza označava električni uređaj koji je tako konstruiran da izlaganje mlazu vode iz bilo kojeg smjera nema štetnih učinaka. Ispitni uvjeti navedeni su u IEC publikaciji 529, minimalan stupanj zaštite IP55;

    EN (norma) označava europsku normu koju je objavio Europski odbor za standardizaciju (CEN) (CEN – Avenija Marnix 17, B-1000 Bruxelles);

    (Enterprise), Tvrtka označava bilo koju fizičku i pravnu osobu, bila ona profitna ili neprofitna, svaku udrugu ili grupu osoba bez pravne osobnosti, bez obzira bile one profitne ili neprofitne, ili svako službeno tijelo, bez obzira ima li pravnu osobnost ili ovisi o tijelu koje ima takvu osobnost;

    (Escape boat), Čamac za evakuaciju znači specijalno konstruiran, izravno pristupačan čamac konstruiran da izdrži sve identificirane opasnosti od tereta i da evakuira ljude u opasnosti;

    (Escape device (suitable), Uređaj za napuštanje opasnog područja (odgovarajući): aparat s kisikom kojim se lako rukuje, koji pokriva usta, nos i oči nositelja i koji se koristi za napuštanje opasnog područja; Za takve uređaje vidi na primjer europski standard EN 13794: 2002, EN 402: 2003, EN 403: 2004 ili EN 1146: 2005;

    (Escape route), Put evakuacije znači put od opasnosti prema sigurnosti ili evakuaciju na drugi način;

    (Evacuation boat) Brod za evakuaciju označava specijalno opremljen brod s posadom koji se poziva spašavati ljude u opasnosti ili ih evakuiraju u minimalnom vremenskom razdoblju za koje im je osigurano sigurno utočište ili zaštićena zona;

    (Exclusive use), Isključiva uporaba: za transport radioaktivnih tvari: samostalna upotreba transportnog sredstva ili velikog kontejnera od strane jednog jedinog pošiljatelja, pri čemu se svi postupci utovara, prijevoza i istovara prije, tijekom i nakon transporta obavljaju sukladno uputama pošiljatelja ili primatelja, kada se to zahtijeva prema ADN;

    (Explosion), Eksplozija: iznenadna oksidirajuća reakcija ili reakcija raspadanja s porastom temperature, tlaka ili oba istovremeno (vidi EN 13237: 2011);

    (Explosion danger areas), Područja opasnosti od eksplozije su područja u kojima eksplozivna atmosfera može nastati u tolikom opsegu da su potrebne posebne mjere zaštite kako bi se osigurali sigurnost i zdravlje zahvaćenih osoba (vidi Direktivu 1999/92/EZ*);

    (Explosion group), Skupina eksploziva označava skupinu zapaljivih plinova i para u skladu s njihovim najvećim eksperimentalnim sigurnosnim rasporima i minimalnim strujama zapaljenja, kao i električnih uređaja koje je dopušteno koristiti u odgovarajućoj potencijalno eksplozivnoj atmosferi (vidi IEC publikaciju 79 i EN 50014:1994).

    (Explosive atmosphere), Eksplozivna atmosfera označava smjesu zraka s plinovima, parama ili izmaglicama koja je zapaljiva u atmosferskim uvjetima i u kojoj se proces izgaranja nakon paljenja širi na cijelu smjesu koja još nije zahvaćena plamenom (vidi EN 13237:2011);

    F

    (Fibreboard IBC), IBC od mediapana je tijelo od mediapana s ili bez zasebnog gornjeg i donjeg poklopca, po potrebi s unutarnjim zaštitnim pokrovom (ali bez unutarnjih pakiranja), i odgovarajućom servisnom i strukturalnom opremom;

    (Filler), Punitelj je svako poduzeće

    a) koje puni opasne tvari u spremnik (vozilo cisternu, vagonsku cisternu, izgradnu cisternu, prenosivu cisternu ili kontejner cisternu) ili u baterijsko vozilo, baterijski vagon ili MEGC; ili

    b) koje puni opasne tvari u teretni tank; ili

    c) koje puni opasne tvari u plovilo, vozilo, vagon, veliki kontejner ili mali kontejner za prijevoz u rasutom stanju;

    (Filling pressure), Tlak punjenja je maksimalan tlak koji se zaista razvije u spremniku kada ga se puni pod tlakom; (vidi također proračunski tlak, otpusni tlak, maksimalni radni tlak (manometarski tlak) i ispitni tlak);

    (Filling ratio), Omjer punjenja označava omjer mase plina prema masi vode na 15°C koji bi potpuno napunio tlačni spremnik koji je pripremljen i spreman za uporabu (kapacitet);

    (Filling ratio (cargo tank), Omjer punjenja (teretni tank): Kada je dan omjer punjenja za teretni tank, on se odnosi na postotak zapremine teretnog tanka koji je dozvoljeno napuniti tekućinom tijekom ukrcaja;

    (Fixed tank), Fiksni spremnik označava spremnik čiji je kapacitet veći od 1.000 litara i koji je trajno pričvršćen na vozilo (koje zatim postaje vozilo cisterna) ili na vagon (koji zatim postaje vagon cisterna) ili je sastavni dio takvog vozila ili vagona;

    (Flame arrester),Uređaj za sprječavanje širenja plamena (prigušnica plamena): uređaj, koji je ugrađen na otvoru nekog dijela aparata ili u povezani cijevni sustav aparata, a čija funkcija je omogućiti protok ali i spriječiti širenja plamena. Takav uređaj mora biti ispitan prema europskom standardu EN ISO 16852: 2010;

    * Službeni list Europskih zajednica br. L 23 od 28. siječnja 2000. godine, str. 57.

    (Flame arrester plate stack), Uređaj za sprječavanje širenja plamena (nepokretni uložak prigušnice plamena): dio uređaja za osiguranje od širenja plamena čiji je glavni zadatak sprječavanje širenja plamena;

    (Flame arrester housing), Kućište zaustavljača plamena označava dio zaustavljača plamena čija je glavna svrha sačinjavati odgovarajuće kućište za fiksni uložak zaustavljača plamena i osigurati mehaničku vezu s drugim sustavima;

    (Flammable component (for aerosols), Zapaljiva komponenta (za aerosoli) označava zapaljive tekućine, zapaljive krute tvari ili zapaljive plinove i smjese plinova kako je definirano u napomenama od 1 do 3 pododjeljka 31.1.3 u dijelu III Priručnika o ispitivanjima i kriterijima. Ovo označavanje ne obuhvaća piroforske tvari, samozagrijavajuće tvari ili tvari koje burno reagiraju s vodom. Kemijska vrućina izgaranja bit će određena jednom od sljedećih ASTM D 240, ISO/FDIS 13943 metoda: 1999 (E/F) 86.1 do 86.3 ili NFPA 30B;

    (Flammable gas detector), Detektor zapaljivog plina je uređaj koji dozvoljava mjerenje bilo koje značajne koncentracije zapaljivih plinova ispod najniže granice eksplozivnosti koje ispušta teret i koji jasno upućuje na prisutnost viših koncentracija takvih plinova. Detektori zapaljivih plinova mogu biti projektirani za mjerenje samo zapaljivih plinova, ali i za istovremeno mjerenje zapaljivih plinova i kisika.

    Ovaj uređaj treba biti projektiran na način da mjerenja budu moguća bez potrebe za ulaskom u prostore koje treba provjeriti;

    (Flash-point), Plamište označava najnižu temperaturu tekućine na kojoj njene pare tvore zapaljivu smjesu sa zrakom;

    (Flexible bulk container), Fleksibilni spremnici, vidi kontejner;

    (Flexible IBC), Fleksibilni IBC je tijelo koje se sastoji od membrane, tkane tkanine ili bilo kojeg drugog podatljivog materijala ili njihove kombinacije, a po potrebi i unutarnje obloge ili podstave, zajedno s bilo kakvom odgovarajućom pomoćnom opremom i napravama za rukovanje;

    (Frame (Class 2),, kvir (klasa 2), vidi Snop cilindara;

    (Fuel cell), Goriva ćelija je elektrokemijski uređaj koji pretvara kemijsku energiju goriva u električnu energiju, toplinu i reaktivne proizvode;

    (Fuel cell engine), Motor na gorive ćelije je uređaj koji se koristi za napajanje opreme i koji se sastoji od gorive ćelije i njenog dovoda goriva, integriranog u gorivu ćeliju ili odvojenog od nje, a uključuje sve uređaje koji su nužni za ispunjavanje njegove funkcije;

    (Full load), Potpuno opterećenje označava bilo koji teret koji potječe od jednog pošiljatelja, za koji je isključivo rezervirano korištenje vozila, vagona ili velikog kontejnera i za koji se sve operacije ukrcaja i iskrcaja provode u skladu s uputama pošiljatelja ili primatelja;

    NAPOMENA: Odgovarajući izraz za prijevoz radioaktivnih tvari je »isključivo korištenje«.

    G

    Gas (for the purposes of Class 2, Plin (u smislu klase 2) označava tvar koja:

    (a) na 50 °C ima tlak para veći od 300 kPa (3 bara); ili

    (b) je u potpunosti plinovita na 20 °C pod standardnim tlakom od 101,3 kPa;

    (Otherwise, Gases), U ostalim slučajevima, pojam plinovi podrazumijeva plinove ili pare;

    (Gas cartridge), Patrona za plin, vidi Mali spremnik koji sadrži plin;

    (Gas detection system), Sustav za detekciju plina označava fiksni sustav koji je sposoban na vrijeme otkriti značajne koncentracije zapaljivih plinova koje ispušta teret i koji su u koncentracijama ispod donje granice eksplozivnosti, a sposoban je aktivirati alarme;

    GESAMP znači Zajednička skupina stručnjaka sa znanstvenih aspekata zaštite morskog okoliša IMO publikacije :. »Revizija GESAMP opasnosti Procedura Procjena za kemijske tvari transportira brodovima«, GESAMP Izvještaji i studije br 64, IMO, Londonu, 2002;

    U primjeni GESAMP u svrhu sadašnjih Pravilnika, referentna temperatura za relativnu gustoću, tlak pare i topljivosti u vodi je 20 °C. Referentna relativna gustoća se koristi da se razlikuju plutajuće supstace (»utopila«) i tvari koje će potonuti (»probijač«) je 1000 (odgovara gustoći vode na unutarnjim plovnim putovima 1000 kg/m³);

    GHS označava šesto dorađeno izdanje Harmoniziranog sustava razvrstavanja i označavanja opasnih tvari na globalnoj razini, objavljenog od strane Ujedinjenih naroda kao dokument ST/SG/AC.10/30/Rev.6;

    H

    Handling device (for flexible IBCs), Naprava za rukovanje (za fleksibilne IBC-ove) označava bilo kakvu petlju, omču, ušicu ili okvir koji su pričvršćeni na tijelo IBC-a ili koji su formirani produženjem materijala od kojeg je načinjeno tijelo IBC-a;

    (Hermetically closed tank), Hermetički zatvoreni spremnik označava spremnik koji je namijenjen prijevozu tekućih tvari s proračunskim tlakom od najmanje 4 bara ili koji je namijenjen prijevozu krutina (praškovi ili granule) bez obzira na njegov proračunski tlak, čiji su otvori hermetički zatvoreni i koji:

    –    nije opremljen sigurnosnim ventilima, rasprsnim diskovima, drugim sličnim sigurnosnim uređajima ili vakuumskim ventilima; ili

    –    nije opremljen sigurnosnim ventilima, rasprsnim diskovima ili drugim sličnim sigurnosnim uređajima, ali je opremljen vakuumskim ventilima, u skladu sa zahtjevima 6.8.2.2.3 ADR-a; ili

    –    je opremljen sigurnosnim ventilima prije kojih se nalazi rasprsni disk u skladu sa zahtjevima 6.8.2.2.10 ADR-a, ali nije opremljen vakuumskim ventilima; ili

    –    je opremljen sigurnosnim ventilima prije kojih se nalazi rasprsni disk u skladu sa zahtjevima 6.8.2.2.10 ADR-a i vakuumskim ventilima, u skladu sa zahtjevima 6.8.2.2.3 ADR-a;

    (Highest class), Najviša klasa može biti dodijeljena plovilu kada:

    – je trup, uključujući kormilo pravca i uređaj za kormilarenje i opremu sidara i okova, u skladu s pravilima i propisima priznatog klasifikacijskog društva i kada je izgrađen i ispitan pod njegovim nadzorom;

    – je porivni stroj, zajedno s ključnim pomoćnim motorima i strojnim i električnim postrojenjem izrađen i ispitan u skladu s pravilima i propisima tog klasifikacijskog društva, a ugradnja je provedena pod njegovim nadzorom i kompletan stroj je nakon dovršetka ispitan uz rezultate koje društvo smatra zadovoljavajućima;

    (High-velocity vent valve), Ventil s brzim odzračivanjem označava redukcijski ventil čija je nominalna brzina izbacivanja veća od brzine širenja plamena zapaljive smjese i koji stoga sprečava prolazak vatrene fronte. Ova vrsta uređaja bit će ispitana u skladu s europskom normom EN 12 874 (1999);

    (Hold (when anti-explosion protection is required, comparable to zone 1 – see Classification

    of zones), Skladište (kada je potrebna protueksplozijska zaštita, usporediva sa zonom 1 – vidi Klasifikacija zona) podrazumijeva dio plovila koje je, bez obzira na to je li ili nije pokriveno poklopcem grotla, sprijeda i straga ograničeno nepropusnim pregradama i čija je namjena prijevoz robe u pakiranjima ili u rasutom stanju. Gornja granica skladišta je gornji rub pražnice grotla. Teret koji prelazi pražnicu grotla smatrat će se teretom utovarenim na palubu;

    Hold (discharged) Skladište (prazno): označava prazno skladište nakon istovara, bez ostataka suhog tereta (metlom očišćeno);

    (Hold (empty), Skladište (prazno): označava prazno skladište nakon istovara, bez ostataka suhog tereta (metlom očišćeno);

    (Hold space (when anti-explosion protection is required, comparable to zone 1) Skladišni prostor (ukoliko je potrebna zaštita od eksplozije, odgovara Zoni 1) označava zatvoreni dio broda, ograničen s prednje i stražnje strane poprečnim vodonepropusnim pregradama, koji je namijenjen isključivo za transport tankova za teret čiji zidovi nisu dijelovi trupa broda ;

    (Holding time), Vrijeme zadržavanja podrazumijeva vrijeme koje će proteći od početka inicijalnog punjenja do porasta tlaka zbog priljeva topline do najnižeg određenog tlaka na uređajima za ograničavanje tlaka tenkova namijenjenih za prijevoz ohlađenih ukapljenih plinova;

    NAPOMENA: Za prenosive cisterne, vidi 6.7.4.1 ADR.

    (Hose assemblies), Crijeva s priključcima označava crijeva, koje su integrirana ili zavarena na obje strane priključaka za crijeva. Priključci za crijeva moraju biti integrirani, tako da je moguće olabaviti samo s alatom.

    (Hose fittings), Crijevni priključci označavaju spojnice i priključne elemente crijeva.

    (Hoses), Crijeva podrazumijevaju fleksibilne tubularne polugotove proizvode od elastomera, termoplastike ili nehrđajućeg čelika koji se sastoje od jedne ili više prevlaka i podstava.

    I

    IAEA označava Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA), (IAEA, P.O. Box 100 -A-1400 Beč);

    IBC vidi Međuspremnik za teret,

    (IBC Code), IBC kodeks označava Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u rasutom stanju, objavljen od strane Međunarodne pomorske organizacije (IMO);

    ICAO označava Međunarodnu organizaciju civilnog zrakoplovstva (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada);

    (ICAO Technical Instructions), Tehničke upute ICAO-a označavaju Tehničke upute za sigurni prijevoz opasnih tvari zrakom, koje nadopunjavaju Prilog 18 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Chicago 1944. godine) objavljene od strane Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) u Montrealu;

    (Identification number), Identifikacijski broj označava broj za prepoznavanje tvari kojoj nije dodijeljen UN broj ili koja ne može biti klasificirana UN brojem u sklopu zajedničkog unosa. Ovi brojevi imaju četiri znamenke, a prva znamenka je 9;

    IEC označava Međunarodnu elektrotehničku komisiju;

    Kodeks IMDG označava Međunarodni pomorski kodeks o opasnom teretu, za provedbu poglavlja VII, dijela A, Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru, 1974. godine (Konvencija SOLAS), objavljene od strane Međunarodne pomorske organizacije (IMO), London;

    IMO označava Međunarodnu pomorsku organizaciju (IMO, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, Ujedinjeno Kraljevstvo);

    IMSBC kodeks označava Međunarodni pomorski kodeks za krute rasute terete Međunarodne pomorske organizacije (IMO);

    (Inner packaging), Unutarnja ambalaža: vidi pod Ambalaža

    (Inner receptacle), Unutarnja posuda: posuda, koja zahtijeva vanjsku ambalažu, da bi mogla ispuniti svoju funkciju;

    (Inspection body), Inspekcijsko tijelo označava neovisno tijelo za praćenje i provjeru koje je ovlašteno od strane nadležnog tijela;

    (Instruction), Uputa označava prijenos znanja ili poduku kako nešto učiniti ili kako postupiti. Ovaj prijenos ili učenje osoblje može interno dijeliti;

    (Intermediate bulk container (IBC)), Međuspremnik za teret (IBC) označava kruto ili fleksibilno prenosivo pakiranje, osim onih koji su navedeni u poglavlju 6.1 ADR-a, a koje:

    (a)    ima kapacitet:

    (i) ne veći od 3 m³ za krute tvari i tekućine pakirnih skupina II i III;

    (ii) ne veći od 1,5 m³ za krute tvari pakirne skupine I, kada su upakirane u IBC-ove koji su fleksibilni, od čvrste plastike, kompozitni, od mediapana i drveni;

    (iii) ne veći od 3 m³ za krute tvari pakirne skupine I, kada su upakirane u metalne IBC-ove;

    (iv) ne veći od 3 m³ za radioaktivne tvari klase 7;

    (b)    je projektirano za mehaničko rukovanje;

    (c)    je otporno na stresove koji su proizvedeni rukovanjem i prijevozom, kako je određeno ispitivanjima navedenima u poglavlju 6.5 ADR-a;

    (vidi također Sastavljeni IBC s unutarnjom plastičnom posudom, IBC od mediapana, Fleksibilni IBC, Metalni IBC, IBC od čvrste plastike i Drveni IBC)

    NAPOMENA 1: Prenosive cisterne ili kontejneri cisterne koje ispunjavaju zahtjeve poglavlja 6.7 ili 6.8 ADR-a tim redoslijedom navođenja ne smatraju se međuspremnicima za teret (IBC-ovima).

    NAPOMENA 2: Međuspremnici za teret (IBC-ovi) koji ispunjavaju zahtjeve poglavlja 6.5 ADR-a ne smatraju se kontejnerima za svrhe ADN-a.

    (Intermediate packaging), Međupakiranje označava pakiranje koje je postavljeno između unutarnjih pakiranja ili robe i vanjskog pakiranja;

    (International regulations), Međunarodna pravila podrazumijevaju ADR, ICAO-TI, kodeks IMDG, kodeks IMSBC ili RID.

    ISO (norma) označava međunarodnu normu objavljenu od strane Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) (ISO, 1, Rue de Varembe, CH-1204, Ženeva 20);

    J

    (Jerrican), Kanistar označava metalno ili plastično pakiranje pravokutnog ili poligonalnog poprečnog presjeka s jednim ili više otvora.

    L

    (Large container),Veliki kontejner, vidi Kontejner;

    (Large packaging), Veliko pakiranje označava pakiranje koje se sastoji od vanjskog pakiranja koje sadržava robu ili unutarnje pakiranje i koje:

    (a)    je projektirano za mehaničko rukovanje;

    (b)    premašuje neto masu od 400 kg ili kapacitet od 450 litara, ali mu zapremina nije veća od 3 m³;

    (Remanufactured large packaging), Prerađeno veliko pakiranje označava veliko pakiranje od metala ili čvrste plastike koje:

    (a)    je proizvedeno kao UN tip od tipa koji nije UN; ili

    (b)    je preinačeno iz jednog UN tipa izradbe u drugi UN tip izradbe.

    (Remanufactured large packagings), Prerađena velika pakiranja podložna su istim zahtjevima ADR-a koji vrijede i za nova velika pakiranja istog tipa (vidi također definiciju tipa izradbe u 6.6.5.1.2 ADR-a);

    (Reused large packaging), Ponovo upotrijebljeno veliko pakiranje znači veliko pakiranje predviđeno za ponovno punjenje, koje je pregledano i za koje je zaključeno da nema manjkavosti koje bi utjecale na sposobnost podnošenja testova radne uspješnosti; pojam uključuje pakiranja koja se ponovo pune istim ili sličnim kompatibilnim sadržajem i koja se prevoze unutar distribucijskih lanaca koje kontrolira pošiljatelj proizvoda;

    (Large salvage packaging), Veliko pakiranje za spašavanje označava posebno pakiranje koje:

    (a) je konstruirano za mehaničko rukovanje; i

    (b) ima neto masu veću od 400 kilograma ili zapreminu veću od 450 litara, ali najveću zapreminu do 3 m³;

    u koje se smještaju oštećeni, neispravni paketi opasnih tvari koji propuštaju ili nisu sukladni ili opasne tvari koje su se izlile ili iscurile iz svojih ambalaža su smještene za prijevoz radi njihove uporabe ili zbrinjavanja;

    Brod za spašavanje označava čamac na palubi u transportu, za spašavanje, pri havariji i radnim zadacima

    (Life boat) Čamac za spašavanje je čamac na teretnom brodu za spašavanje i rad;

    (Light-gauge metal packaging), Metalno pakiranje malog presjeka označava pakiranje kružnog, eliptičnog, pravokutnog ili poligonalnog poprečnog presjeka (kao i stožastog) te konusna i kabasta pakiranja načinjena od metala, čija je debljina stjenke manja od 0,5 mm (npr. bijeli lim), s ravnim ili konveksnim dnom i s jednim ili više otvora, a koje nije obuhvaćeno definicijom za bačve ili kanistre;

    (Limited explosion risk electrical apparatus), Električni uređaj s ograničenim rizikom od eksplozije označava električni uređaj koji tijekom normalnog rada ne uzrokuje iskrenje niti ispoljava površinske temperature koje premašuju one koje su propisane temperaturnom klasom, a uključuju npr.:

    –    trofazne motore s kaveznim rotorom;

    –    generatore bez četkica s beskontaktnom uzbudom;

    –    osigurače s ugrađenom topljivom žicom;

    –    beskontaktne elektroničke uređaje;

    ili označava električni uređaj čije je kućište zaštićeno od vodenih mlazova (stupanj zaštite IP55) i koji tijekom normalnog rada ne ispoljava površinske temperature koje premašuju one koje su propisane temperaturnom klasom;

    (Liner), Podstava označava cijev ili vreću koja je umetnuta u pakiranje, uključujući veliko pakiranje ili IBC, ali koja nije njegov sastavni dio, uključujući poklopce njegovih otvora;

    (Liquefied natural gas (LNG)), Ukapljeni prirodni plin (LNG) označava ohlađene ukapljene plinove koji se sastoje od prirodnog plina s visokim sadržajem metana dodjeljen UN br 1972;

    (Liquefied Petroleum Gas (LPG), Tekući naftni plin (UNP) označava ukapljeni plin pod niskim tlakom koji se sastoji od jednog ili više lakih ugljikovodika kojima su dodijeljena samo UN 1011, UN 1075, UN 1965, UN 1969 ili UN 1978 i koji se sastoji uglavnom od propana, butana, propena, butan izomera, butena sa tragovima drugih ugljikovodičnih plinova.

    NAPOMENA 1: Zapaljivi plinovi koji su svrstani pod druge UN brojeve ne smatraju se LPG-ovima.

    NAPOMENA 2: Za UN br. 1075 vidi NAPOMENU 2 pod 2F, UN br. 1965, u tablici za ukapljene plinove u 2.2.2.3.

    (Liquid), Tekućina označava tvar koja na 50°C ima tlak para od najviše 300 kPa (3 bara), koja nije u potpunosti plinovita na 20°C i 101,3 kPa, i koja:

    (a)    ima talište ili početno talište od 20°C ili manje pri tlaku od 101,3 kPa, ili

    (b)    je tekućina u skladu s metodom ispitivanja ASTM D 4359-90 ili

    (c)    nema konzistenciju poput paste u skladu s kriterijima koji su primjenjivi na ispitivanje za određivanje tekućeg stanja (ispitivanje penetrometrom) opisanima u 2.3.4;

    NAPOMENA: »Prijevoz u tekućem stanju« u svrhu zahtjeva za spremnik označava:

    –    Prijevoz tekućina u skladu s prethodno navedenom definicijom, ili

    –    Krute tvari koje su predane za prijevoz u rastaljenom stanju;

    (Loader), Utovaritelj podrazumijeva bilo kakvo poduzeće koje:

    (a)    Utovaruje pakirane opasne tvari, male kontejnere ili prenosive cisterne u ili na prijevozno sredstvo ili kontejner; ili

    (b)    Utovaruje kontejner, kontejner za rasuti teret, MEGC, kontejner cisternu ili prenosivu cisternu na prijevozno sredstvo; ili

    (c)    Utovaruje vozilo ili vagon u ili na plovilo;

    (Loading) Utovarivanje podrazumijeva sve radnje koje obavljaja utovarivač, u skladu s definicijom utovarivača;

    (Loading instrument), Utovarni instrument se sastoji od računala (hardver) i program (softver) i nudi mogućnost da se osigura da pri svakom stanju balasta ili tereta:

    – Dozvoljene vrijednosti koje se tiču uzdužne čvrstoće kao i maksimalnog dopuštenog gaza broda nisu prekoračene

    – Stabilitet broda bude u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju za taj brod.

    Za ovu svrhu vrši se proračun stabiliteta u neoštećenom i oštećenom stanju broda;

    M

    (Management system), Sustav za upravljanje: za prijevoz radioaktivnih tvari, podrazumijeva skup međusobno povezanih ili ovisnih elemenata (sustava) za uspostavljanje strategija i ciljeva koje treba postići na učinkovit i održiv način;

    (Manual of Tests and Criteria), Priručnik za ispitivanja i za kriterije: Šesto dopunjeno izdanje UN preporuka za transport opasnih tvari, Priručnik za ispitivanja i kriterije, objavljen od strane Ujedinjenih naroda (ST / SG / AC.10 / 11Rev.6);

    (Mass density), Gustoća mase bit će izražena u kg/m³. U slučaju ponavljanja, koristit će se samo broj;

    (Mass of package), Masa pakiranja označava bruto masu pakiranja osim ako je drugačije navedeno. Masa kontejnera, cisterni, vozila i vagona koji se koriste za prijevoz robe ne ubrajaju se u bruto masu;

    (Master), Zapovjednik broda označava osobu kako je definirano u članku 1.02 Europskog kodeksa o unutarnjim vodnim putovima (CEVNI);

    (Maximum capacity), Maksimalni kapacitet označava maksimalnu unutarnju zapreminu spremnika ili pakiranja uključujući međuspremnike za teret (IBC-ove) i velika pakiranja, a izražava se u kubičnim metrima ili litrama;

    (Maximum net mass), Maksimalna neto masa označava maksimalnu neto masu sadržaja u jednodijelnom pakiranju ili maksimalnu zajedničku masu unutarnjih pakiranja i njihovog sadržaja izraženu u kilogramima;

    (Maximum normal operating pressure), Maksimalni normalni radni tlak, za prijevoz radioaktivnih tvari i materijala, znači maksimalni tlak iznad atmosferskog tlaka na srednjoj razini mora koji se razvija u kontejnerskom sustavu u razdoblju od godinu dana u uvjetima temperature i sunčevog zračenja i podudara se s uvjetima okoliša u nedostatku prozračivanja, vanjskog hlađenja putem pomoćnog sustava, ili operativnog nadzora tijekom prijevoza;

    (Maximum permissible gross mass), Najviša dopuštena bruto masa označava

    (a)    (za IBC-ove) masu IBC-a i bilo kakve servisne ili strukturalne opreme zajedno s maksimalnom neto masom;

    (b)    (za cisterne) taru cisterne i najteži teret koji je dopušten za prevoženje;

    NAPOMENA: Za prenosive cisterne, vidi poglavlje 6.7 ADR-a.

    (Maximum working pressure), Maksimalni radni tlak označava maksimalni tlak koji se pojavljuje u teretnom tanku ili tanku za preostali teret tijekom rada. Ovaj tlak odgovara tlaku koji nastaje pri otvaranju ventila s brzim odzračivanjem ili ventila za smanjenje tlaka;

    (Means of evacuation), Sredstva evakuacije: sredstva koja koriste ljudi da se sklone od opasnosti ka sigurnom na sljedeći način:

    Opasnosti koje se moraju uzeti u obzir su:

    • za klasu 3, ambalažna skupina III, UN 1202, drugi i treći ulazak i za klase 4.1, 8 i 9 na tankerima: curenje na cjevovodu;

    • za druge tvari klase 3 i klase 2, a za zapaljive tvari klase 8 na tankerima: požar u području cjevovoda na palubi i gorenje tekućine u vodi;

    • za klasu 5.1 na tankerima: oksidacije tvari u kombinaciji sa zapaljivim tekućinama može izazvati eksploziju;

    • za klasu 6.1 na tankerima: otrovni plinovi oko cjevovoda i u smjeru vjetra;

    • za opasne tvari na brodovima za suhi teret: opasnosti koje potječu od tereta u skladištu;

    MEGC, vidi Višedijelni plinski kontejner,

    MEMU, vidi Mobilna jedinica za izradu eksploziva;

    (Metal hydride storage system), Sustav za pohranu metalnih hidrida označava jedinstveni potpuni sustav skladištenja vodika, što uključuje spremnik, metalni hidrid, uređaj za smanjenje tlaka, zaporni ventil, pomoćnu opremu i unutarnje komponente, a koji se koristi isključivo za prijevoz vodika;

    (Metal IBC), Metalni IBC označava metalno tijelo zajedno s odgovarajućom servisnom i strukturalnom opremom;

    (Mobile explosives manufacturing unit (MEMU)), Mobilna jedinica za izradu eksploziva (MEMU) označava jedinicu, ili vozilo s ugrađenom jedinicom, za proizvodnju i utovar eksploziva iz opasnih tvari koje nisu eksplozivi. Jedinica se sastoji od raznih spremnika i kontejnera za rasuti teret i procesne opreme kao i crpki i povezane opreme. MEMU može imati posebne odjeljke za pakirane eksplozive;

    NAPOMENA: Iako definicija za MEMU uključuje izraz »proizvodnja i utovar eksploziva«, zahtjevi za MEMU jedinice odnose se samo na prijevoz, a ne na proizvodnju i utovar eksploziva.

    (Multiple-element gas container (MEGC)), Višedijelni plinski kontejner (MEGC) označava jedinicu koja sadrži elemente koji su međusobno povezani sustavom cijevi i pričvršćeni na okvir. Sljedeći se elementi smatraju elementima višedijelnog plinskog kontejnera: cilindri, cijevi, bačve pod tlakom i snopovi cilindara kao i cisterne za prijevoz plinova kako je definirano u 2.2.2.1.1 čiji je kapacitet veći od 450 litara.

    NAPOMENA: Za UNMEGC-ove, vidi poglavlje 6.7 ADR-a.

    N

    (Naked light), Otvoreni plamen označava izvor svjetlosti korištenjem plamena koji nije zaštićen neprodornim oklopom.

    (Net explosive mass (NEM)), Neto eksplozivna masa (NEM) označava ukupnu masu eksplozivnih tvari, bez pakiranja, kućišta, itd. (često se koriste i izrazi neto eksplozivna količina (NEQ), neto eksplozivni sadržaj (NEC), neto eksplozivna težina (NEW) ili neto masa eksplozivnog sadržaja koji imaju isto značenje.);

    (Neutron radiation detector), Detektor neutronskog zračenja: označava uređaj koji detektira neutronsko zračenje. U takvom uređaju, plin može biti sadržan u hermetički zatvorenoj elektronskoj cijevi pretvarača koji pretvara neutronsko zračenje u mjerljive električne signale;

    (N.O.S. entry (not otherwise specified entry), Naziv N.D.N. (nije drugačije naveden): zajednički naziv, kojim se tvari, smjese, otopine ili predmeti mogu razvrstavati, ako:

    (a) nisu poimenično navedeni u tablici A poglavlja 3.2, i

    (b) posjeduju kemijske, fizičke i/ili opasne osobine, koje odgovaraju klasi, klasifikacionom kôdu, ambalažnoj grupi i opisu naziva n.d.n.

    (Not readily flammable), Nije lako zapaljiv označava materijal koji sam po sebi nije lako zapaljiva tvar ili barem čija vanjska površina nije lako zapaljiva i ograničava širenje vatre u odgovarajućem stupnju.

    Kako bi se utvrdilo zapaljivost, uvažavaju se IMO postupak, rezolucija A.653(16), ili bilo koji istovrijedni zahtjevi države ugovornice;

    O

    (Offshore bulk container), Kontejner za teret u rasutom stanju izvan obale: kontejner za terete u rasutom stanju, koji je posebno konstruiran za ponovnu uporabu za transport od, do i između postrojenja na obali. Kontejner za teret u rasutom stanju je konstruiran i izgrađen prema Smjernicama za odobrenje kontejnera koji se koriste na otvorenim morima, a koje su utvrđene u dokumentu MSC / Cir.860, od strane Međunarodne pomorske organizacije IMO;

    (Oil separator vessel), Brod za separiranje nafte označava otvoreni tanker tipa N ili plovilo tipa N nosivosti do 300 tona, koji je sagrađen i opremljen za prihvat i prijevoz zauljenih i masnih otpada nastalih kao rezultat rada plovila. Plovila bez teretnih tankova smatraju se podložnim poglavljima 9.1 ili 9.2;

    (Oily and greasy wastes from the operation of the vessel), Zauljen i zamašćen otpad koji je nastao uslijed rada broda: staro ulje, kaljužna voda i drugi zauljeni i zamašćen otpad, kao što su stara masnoća, stari filter, stare krpe, povezi i ambalaža ovih otpadaka;

    (Open container), Otvoreni kontejner, vidi Kontejner;

    (Open cryogenic receptacle), Otvoreni kriogenski spremnik označava prijenosni termoizolirani spremnik za pothlađene ukapljene plinove, koje se održava na atmosferskom tlaku neprekidnim prozračivanjem pothlađenog ukapljenog plina;

    (Open vehicle), Otvoreno vozilo označava vozilo čija platforma nema nadgrađe ili ima samo bočne daske i stražnja vrata;

    (Open wagon), Otvoreni vagon označava vagon s ili bez bočnih daski i stražnjih vrata, čije su utovarne površine otvorene.

    (Opening pressure), Tlak pri otvaranju označava tlak pri kojem se otvaraju ventili s brzim odzračivanjem, a koji je spomenut u popisu tvari u poglavlju 3.2, tablica C. Za tlačne spremnike, tlak pri otvaranju sigurnosnog ventila bit će ustanovljen u skladu sa zahtjevima nadležnog tijela ili priznatog klasifikacijskog društva;

    OTIF označava Međuvladinu organizaciju za međunarodni željeznički promet (OTIF, Gryphenhubeliweg 30, CH-3006 Bern);

    (Outer packaging), Vanjska ambalaža: vanjska zaštita kombinirane ambalaže uključujući tvari s osobinama upijanja, tvari za pokrivanje (jastučenje) i sve druge sastavne dijelove, koji su potrebni da obuhvate i štite unutarnje posude ili unutarnju ambalažu;

    (Overpack), Ovojno pakiranje označava kućište koje se koristi (od strane jednog pošiljatelja u slučaju prijevoza radioaktivnih tvari kako bi sadržavalo jedno ili više pakiranja, objedinjenih u jednu cjelinu kojom je lakše rukovati i utovariti je tijekom prijevoza;

    Primjeri ovojnih pakiranja:

    (a)    utovarna platforma poput palete, na koju je stavljeno ili složeno nekoliko pakiranja, osiguranih plastičnom vrpcom, omotom za stezanje ili razvlačenje ili drugim prikladnim sredstvom; ili

    (a)    vanjsko zaštitno pakiranje kao što su kutija ili sanduk;

    (Oxygen meter), Mjerač kisika označava uređaj koji omogućava mjerenje bilo kakvog značajnog smanjenja sadržaja kisika u zraku. Mjerači kisika mogu biti ili uređaji koji samo mjere kisik ili dio kombiniranog uređaja koji mjeri i zapaljive plinove i kisik.

    Ovaj uređaj treba biti projektiran na način da mjerenja budu moguća bez potrebe za ulaskom u prostore koje treba provjeriti.

    P

    (Package), Paket označava potpuni proizvod operacije pakiranja, u sastavu pakiranja ili velikog pakiranja ili IBC-a i njegovog sadržaja pripremljenog za otpremu. Osim prijevoza radioaktivne tvari, pojam uključuje spremnike za plinove kako je definirano u ovom odjeljku, kao i proizvode koji zbog svoje veličine, mase ili konfiguracije smiju biti nošeni nezapakirani ili na podlogama, u sanducima ili napravama za rukovanje.

    Pojam ne vrijedi za robu koju se prevozi u rasutom stanju u brodskim skladištima, niti za tvari koje se prevozi u tankovima u tankerima.

    Na plovilima, pojam također uključuje i vozila, vagone, kontejnere (uključujući izmjenjive sanduke), kontejnere cisterne, prenosive cisterne, baterijska vozila, baterijske vagone, cisterne, vagonske cisterne i višestruke kontejnere za plinove (MECG-ove).

    NAPOMENA: Za radioaktivne tvari, vidi 2.2.7.2., 4.1.9.1.1 i poglavlje 6.4 ADR-a.

    (Packaging), Ambalaža: jedna ili više posuda i svi drugi sastavni dijelovi ili materijali, koji su neophodni, da bi posuda ispunila svoju funkciju spremnika i sigurnosnu fukciju (vidi i kombinirana ambalaža, sastavljena ambalaža, unutarnja ambalaža, veliko sredstvo za pakiranje IBC, međuambalaža, velika ambalaža, ambalaža od tankog lima, vanjska ambalaža, obnovljena ambalaža, prerađena ambalaža, ponovno upotrijebljena ambalaža, ambalaža za spašavanje i ambalaža koja ne propušta prašinu);

    (Packer), Paker: poduzeće, koje pakuje opasan teret u ambalažu, uključujući veliku ambalažu i krutu ili fleksibilnu (IBC), a po potrebi i priprema za transport komade za otpremu;

    (Packing group), Pakirna skupina označava skupinu kojoj, za svrhe pakiranja, mogu biti dodijeljene određene tvari u skladu s njihovim stupnjem opasnosti. Pakirne skupine imaju sljedeća značenja koja su potpunije objašnjena u 2. dijelu:

    Pakirna skupina I: Tvari koje predstavljaju veliku opasnost;

    Pakirna skupina II: Tvari koje predstavljaju srednju opasnost; i

    Pakirna skupina III: Tvari koje predstavljaju malu opasnost;

    NAPOMENA: Određene proizvode koji sadrže opasne tvari svrstava se u pakirnu skupinu.

    (Partly closed-type sampling device), Uređaj za uzimanje uzoraka (djelomično zatvoren): uređaj, koji je proveden kroz zidove tankova za teret ili kroz cjevovod za utovar ili istovar izveden tako da za vrijeme uzimanja uzorka samo mala količina plinovitog ili tekućeg tereta dospije u zrak. Ako se uređaj ne koristi mora biti potpuno zatvoren. Uređaj mora odgovarati predviđenom tipu za ovu svrhu i da imati odobrenje nadležnog tijela;

    (Piping for loading and unloading (cargo piping)), Uređaj za uzimanje uzoraka: uređaj koji je proveden kroz zidove tankova za teret ili preko cjevovoda za utovar i istovar, ali predstavlja dio zatvorenog sustava konstruiran tako da tijekom uzimanja uzorka ni plin ili tekućina se ne može osloboditi iz tanka za teret. Uređaj će biti tipa odobrenog od strane nadležnog tijela za tu svrhu;

    (Portable tank), Prenosiva cisterna označava višemodalnu cisternu koja, kada se koristi za prijevoz plinova kako je definirano u 2.2.2.1.1, ima kapacitet veći od 450 litara u skladu s definicijama u poglavlju 6.7 ADR-a ili kodeksa IMDG i koja je označena uputama za prenosive cisterne (T-kodeks) u stupcu (10) tablice A poglavlja 3.2 ADR-a;

    (Portable tank operator), Prijevoznik prenosive cisterne, vidi Prijevoznik kontejner cisterne / prenosive cisterne;

    (Possibility of cargo heating), Mogućnost grijanja tereta označava instalaciju za zagrijavanje tereta u teretnim tankovima korištenjem toplinskog izolatora. Toplinski izolator može biti grijan pomoću kotla na samom tankeru (sustav grijanja tereta u skladu s 9.3.2.42 ili 9.3.3.42) ili s kopna;

    (Pressure drum) Bačva pod tlakom označava zavareni, prijenosni tlačni spremnik čija je vodna zapremina veća od 150 litara i manja od 1.000 litara (npr. cilindrični spremnici opremljeni kotrljajućim obručima, kliznim kuglama);

    (Pressure relief device), Uređaj za smanjenje tlaka označava opružni uređaj koji se automatski aktivira pomoću tlaka i čija je svrha zaštititi teretni tank od neprihvatljivog prekomjernog unutarnjeg tlaka;

    (Pressure receptacle), Posuda pod tlakom: zajednički naziv za boce, velike boce, bačve pod tlakom, posude za kriogene plinove (zatvorene), metalhidridne skladišne (akumulacijske) sustave i svežnjeve boca i posude pod tlakom za spašavanje;

    (Pressures), Tlakovi podrazumijevaju da će za spremnike sve vrste tlakova (npr. radni tlak, tlak pri otvaranju ventila s brzim odzračivanjem, ispitni tlak) biti izraženi kao manometarski tlakovi u kPa (bar); tlak para tvari, međutim, bit će izražen kao apsolutni tlak u kPa (bar);

    Tlačni spremnik označava spremnik koji je namijenjen i odobren za radni tlak > 400 kPa (4 bara).

    (Pressurized gas cartridge), Tlačna patrona za plin, vidi Aerosolni raspršivač,

    (Protected area), Zaštićeni prostor podrazumijeva:

    (a)    skladište ili skladišta (kad je potrebna protueksplozijska zaštita, usporediva sa zonom 1);

    (b)    prostor smješten iznad palube (kad je potrebna protueksplozijska zaštita, usporediva sa zonom 2), omeđen:

    (i)    poprečno, vertikalnim plohama koje odgovaraju bočnom opločenju;

    (ii)    sprijeda i straga, vertikalnim plohama koje odgovaraju krajnjim pregradama skladišta; i

    (iii)    s gornje strane, horizontalnom plohom 2,00 m iznad gornje razine tereta, a u najmanju ruku horizontalnom plohom 3,00 m iznad palube.

    (Protected IBC (for metal IBCs)), Zaštićeni IBC (za metalne IBC-ove) označava IBC koji je opremljen dodatnom zaštitom protiv udara, a zaštita je u obliku, primjerice, višeslojne (sendvič) konstrukcije ili konstrukcije s dvostrukim zidom, odnosno okvira s kućištem od metalne rešetke.

    (Protective gloves), Zaštitne rukavice označavaju rukavice koje štite ruke nositelja tijekom rada u opasnom području. Izbor odgovarajućih rukavica odgovara opasnostima za koje je vjerojatno da će se pojaviti. Za zaštitne rukavice vidi npr. Europsku normu EN 374-1:2003, EN 374-2:2003 или EN 374-3:2003 + AC:2006;

    (Protective goggles, protective masks), Zaštitne naočale i zaštitne maske označavaju naočale ili zaštitu za lice koji štite oči ili lice nositelja tijekom rada u opasnom području. Izbor odgovarajućih naočala ili maski odgovara opasnostima za koje je vjerojatno da će se pojaviti. Za zaštitne naočale ili zaštitne maske vidi npr. Europsku normu EN 166:2001;

    (Protective shoes (or protective boots), Zaštitne cipele (ili zaštitne čizme) označavaju cipele ili čizme koje štite stopala nositelja tijekom rada u opasnom području. Izbor odgovarajućih zaštitnih cipela ili čizama odgovara opasnostima za koje je vjerojatno da će se pojaviti. Za zaštitne cipele ili čizme vidi npr. Europsku normu EN ISO 20346:2014;

    (Protective suit), Zaštitno odijelo označava odijelo koja štiti tijelo nositelja tijekom rada u opasnom području. Izbor odgovarajućeg odijela odgovara opasnostima za koje je vjerojatno da će se pojaviti. Za zaštitna odijela vidi npr. Europsku normu EN 340:2003;

    Q

    (Quality assurance), Osiguravanje kvalitete: sistematski program nadzora i kontrole, koji primjenjuje svaka organizacija ili tijelo s ciljem, da se osigura primjena sigurnosnih propisa ADN u praksi;

    R

    (Radiation detection system), Sustav za detekciju radijacije: aparat koji kao komponente sadrži detektore zračenja;

    (Radiation level), Intenzitet zračenja: za transport radioaktivnih tvari: odgovarajući stupanj doziranja u milisiverta po satu ili mikrosiverta po satu;

    (Radioactive contents), Radioaktivni sadržaj, za transport radioaktivnih tvari: radioaktivne tvari sa svim kontaminiranim ili aktiviranim čvrstim tvarima, tekućim tvarima i plinovima unutar ambalaže;

    (Receptacle (Class 1)), Spremnik (klasa 1) uključuje kutije, cilindre, limenke, bačve, boce i cijevi, uključujući i bilo kakva sredstva zatvaranja koja se koriste kod unutarnjih pakiranja ili međupakiranja;

    (Receptacle), Spremnik označava zaštitno plovilo za zaprimanje i zadržavanje tvari ili proizvoda, uključujući bilo kakva sredstva zatvaranja. Ova definicija ne vrijedi za kućišta (vidi također Kriogenski spremnik, Unutarnji spremnik, Kruti unutarnji spremnik i Patrona za plin);

    (Receptacle for residual products), Spremnik za preostale proizvode označava spremnik, međuspremnik za teret ili kontejner cisternu ili prenosivu cisternu koji su predviđeni za prikupljanje preostalog tereta, vode za pranje, ostataka tereta ili zauljene vode koji su pogodni za crpljenje;

    (Receptacle for slops), Spremnik zauljenih voda označava čelični bubanj koji je predviđen za prikupljanje zauljenih voda koje nisu odgovarajuće za crpljenje;

    (Recycled plastics material), Reciklirani plastični materijal označava obnovljeni materijal od korištenih industrijskih pakiranja koji je očišćen i pripremljen za preradu u nova pakiranja;

    (Reel (Class 1), Vreteno (klasa 1) označava uređaj načinjen od plastike, drva, mediapana, metala ili drugog odgovarajućeg materijala koji se sastoji od središnje osovine s ili bez bočne stranice na svakom kraju osovine. Proizvode i tvari moguće je namotati na osovinu, a na mjestu ih drže bočne stranice;

    (Relative density (or specific density)), elativna gustoća (ili specifična gustoća) opisuje omjer gustoće tvari prema gustoći čiste vode na 3,98°C (1.000 kg/m³) i bezdimenzionalna je;

    (Remanufactured large packaging), Prerađeno veliko pakiranje vidi Veliko pakiranje;

    (Rescue winch),Vitlo za spašavanje označava uređaj za podizanje osoba iz prostora kao što su teretni tankovi, pregrade i prostori dvostrukog boka. Uređajem treba moći upravljati jedna osoba;

    (Residual cargo), Ostaci tereta označavaju tekući teret koji ostaje u teretnom tanku ili teretnom cjevovodu nakon iskrcaja bez korištenja sustava posušivanja;

    (Reused large packaging), Ponovo upotrijebljeno veliko pakiranje vidi Veliko pakiranje;

    RID označava Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom, dodatak C COTIF-a (Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu);

    (Rigid inner receptacle (for composite IBCs)), Kruti unutarnji spremnik (za kompozitne IBC-ove) označava spremnik koji zadržava svoj opći oblik kada je prazan i to bez zatvorenih poklopaca i bez korištenja vanjskog kućišta. Bilo koji unutarnji spremnik koji nije krut smatra se fleksibilnim;

    (Rigid plastics IBC), IBC od čvrste plastike označava tijelo od čvrste plastike, koje može imati strukturalnu opremu zajedno s odgovarajućom pomoćnom opremom;

    S

    (Safe area), Sigurna zona znači označen, prepoznatljiv prostor, izvan prostora za teret kome mogu lako pristupiti sve osobe na brodu. Zaštićena zona pruža zaštitu od identificiranih opasnosti od tereta, sustavom vodenog spreja za najmanje 60 minuta. Zaštićena zona može biti evakuirana tijekom incidenta. Zaštićena zona nije prihvatljiva, kada je identificirana opasnost eksplozije;

    (Safe haven), Utočište znači označeno, prepoznatljivo, lako pristupačan modul (fiksiran ili plutajući) koje može zaštititi sve osobe na brodu od identificiranih opasnosti od tereta za najmanje šezdeset minuta tijekom kojih su mogući komunikacija u izvanrednoj situaciji i spašavanje. Utočište može biti integrirano u kormilarnici ili stambenim prostorijama. Utočište može biti evakuirano tijekom incidenta. Utočište na brodu nije prihvatljivo kada je identificirana opasnost od eksplozije. Utočište na brodu i plivajuće utočište izvan broda certificira priznato Klasifikaciono društvo. Utočište na kopnu je konstruirano u skladu s lokalnim zakonima;

    (Safety adviser), Savjetnik za sigurnost označava osobu koja je, tijekom poduzimanja aktivnosti koje uključuju prijevoz ili povezano pakiranje, utovar, punjenje ili istovar opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima, odgovorna za pružanje pomoći u sprečavanju rizika svojstvenih prijevozu opasnih tvari;

    (Safety valve), Sigurnosni ventil označava opružni uređaj koji se automatski aktivira pomoću tlaka i čija je svrha zaštititi teretni tank od neprihvatljivog prekomjernog unutarnjeg tlaka ili negativnog unutarnjeg tlaka (vidi također Ventil s brzim odzračivanjem, Uređaj za smanjenje tlaka i Vakuumski ventil);

    SADT vidi Samoubrzavajuća temperatura raspadanja;

    (Salvage packaging), Ambalaža za oštećenu robu označava posebno pakiranje u koje se stavljaju pakiranja opasnih tvari koja su oštećena, neispravna, cure ili su nesukladna normama, ili u koje se stavljaju opasne tvari koje su se prolile ili procurile u svrhu prijevoza radi prikupljanja ili odlaganja;

    (Salvage pressure receptacle), Tlačni spremnik za oštećenu robu označava tlačni spremnik s vodnom zapreminom koja ne prelazi 3000 litara u koji se stavljaju oštećeni, manjkavi, propusni ili nesukladni tlačni spremnici u svrhu prijevoza npr. radi prikupljanja ili odlaganja;

    (Sampling opening), Otvor za uzimanje uzoraka označava otvor promjera od najviše 0,30 m. Kada popis tvari na plovilu prema 1.16.1.2.5 sadrži tvari za koje je potrebna zaštita protiv eksplozije u stupcu (17) tablice C poglavlja 3.2, otvori moraju biti opremljeni protupožarnim uređajima i pločama, koje su u stanju izdržati stalan plamen, i potrebno je da su konstruirane na način da je razdoblje otvaranja što kraće, te da protupožarna ploča ne može ostati otvorena bez vanjske intervencije. Vrsta protupožarne ploče mora biti odobrena od strane nadležnog tijela za tu svrhu;

    SAPT vidi samoubrzanje temperature polimerizacije;

    (Self-accelerating decomposition temperature (SADT), Samoubrzavajuća temperatura raspadanja (SADT) označava najnižu temperaturu pri kojoj se može pojaviti samoubrzavajuće raspadanje tvari u pakiranju dok se koriste tijekom prijevoza. Odredbe za utvrđivanje SADT-a i učinaka zagrijavanja za vrijeme zatvorenosti nalaze se u dijelu II Priručnika o ispitivanjima i kriterijima;

    (Self-accelerating polymerization temperature (SAPT), Samoubrzanje temperature polimerizacije (SAPT), označava najnižu temperaturu na kojoj se tvar može početi polimerizirati u ambalaži ili GRV ili tanku koji je predan za prijevoz. SAPT se utvrđuje u skladu s ispitnim postupcima ustanovljenima za samoubrzanje temperature raspadanja za samoreagirajuće tvari u skladu sa Dijelom II, Odjeljak 28 Priručnika za ispitivanja i kriterije;

    (Service life, for composite cylinders and tubes), vijek trajanja za kompozitne boce i cijevi, označava broj godina boca ili cijevi za koje je dopušteno da budu u službi;

    (Service space), Servisni prostor označava prostor koji je dostupan tijekom rada plovila i koji nije ni dio smještaja ni teretnih tankova, s izuzetkom pramčanog pika i krmenog pika, pod uvjetom da na ove potonje prostore nisu ugrađeni nikakvi strojevi;

    (Settled pressure), Utvrđeni tlak označava tlak sadržaja tlačnog spremnika u toplinskoj ravnoteži i ravnoteži raspršivanja;

    (Sheeted bulk container), Pokriveni kontejner za teret u rasutom stanju, vidi Kontejner za teret u rasutom stanju

    (Sheeted container), Pokriveni kontejner : vidi pod Kontejner

    (Sheeted vehicle), Pokriveno vozilo : otvoreno vozilo, koje je opremljeno pokrivačem radi zaštite tereta;

    (Sheeted wagon), Pokriveni vagon označava otvoreni vagon koji je opremljen ceradom za zaštitu tereta;

    (Sift-proof packaging), Nepropusno pakiranje označava pakiranje koje je nepropusno na suhi sadržaj, uključujući sitnu krutu tvar koja nastaje tijekom prijevoza;

    (Slops), Zauljene vode označavaju mješavinu ostataka tereta i vode za pranje, hrđe ili gustog taloga koja je odgovarajuća ili nije odgovarajuća za crpljenje;

    (Small container), Mali kontejner, vidi Kontejner;

    (Small receptacle containing gas (gas cartridge), Posuda, mala sa plinom (plinska patrona): posuda koja se ne može dopunjavati, zapremine najviše od 1 000 ml za posude izrađene od metala i najviše 500 ml za posude izrađene od sintetičkih materijala ili stakla i sadrži plin ili smjesu plinova pod tlakom. Može biti opremljena i ispusnim ventilom;

    SOLAS označava Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskih života na moru iz 1974. godine, s izmjenama;

    (Solid), Kruta tvar označava:

    (a)    tvar s talištem ili početnim talištem većim od 20°C pri tlaku od 101,3 kPa; ili

    (b)    tvar koja nije tekuća prema metodi ispitivanja ASTM D 4359-90 ili koja ima konzistenciju poput paste, prema kriterijima koji se primjenjuju na ispitivanje za određivanje tekućeg stanja (ispitivanje penetrometrom), kako je opisano u 2.3.4;

    STCW označava Međunarodnu konvenciju o standardima za izobrazbu, izdavanje svjedodžbi i držanje straže pomoraca iz 1978. godine, s izmjenama.

    (Steady burning), Ravnomjerni plamen označava izgaranje koje se stabiliziralo na neodređeno razdoblje (vidi EN ISO 16852:2010);

    (Stripping system (efficient), Sustav posušivanja (učinkoviti) označava sustav u skladu s dodatkom II CDNI-a za potpuno isušivanje, ako je moguće, teretnih tankova i posušivanje teretnog cjevovoda osim ostataka tereta;

    (Supply installation (bunkering system), Instalacija za opskrbu (sustav za točenje goriva) označava instalaciju za opskrbu plovila tekućim gorivima;

    (Supply vessel), Opskrbni brod označava otvoreni tanker tipa N, nosivosti do 300 tona, koji je izgrađen i sposoban drugim plovilima prevesti i isporučiti proizvode namijenjene za rad plovila;

    (Swap-body), Izmjenjivi sanduk, vidi Kontejner.

    T

    (Tank), Spremnik označava kućište, uključujući njegovu servisnu i strukturalnu opremu. Kada se koristi sam, pojam spremnik označava kontejner cisternu, prenosivu cisternu, izgradnu cisternu, fiksni spremnik ili vagonsku cisternu kako je definirano u ovom dijelu, uključujući spremnike koji sačinjavaju elemente baterijskih vozila, baterijskih vagona ili MEGC-ova (vidi također Izgradna cisterna, Fiksni spremnik, Prenosiva cisterna i Višedijelni plinski kontejner);

    NAPOMENA: Za prenosive cisterne, vidi 6.7.4.1 ADR-a.

    (Tank-container), Kontejner cisterna označava artikl prijevozne opreme koji ispunjava definiciju kontejnera, koji obuhvaća kućište i stavke opreme, uključujući opremu za olakšavanje premještaja kontejner cisterne bez značajne promjene položaja, koji se koristi za prijevoz plinova, tekućina i tvari u obliku praškova ili granula, i koji, kada se koristi za prijevoz plinova kako je definirano u 2.2.2.1.1 ima kapacitet veći od 0,45 m³ (450 litara);

    NAPOMENA: IBC-ove koji ispunjavaju zahtjeve poglavlja 6.5 ADR-a ne smatra se kontejnerima cisternama.

    (Tank-container/portable tank operator), Prijevoznik kontejner cisterne / prenosive cisterne označava bilo kakvo poduzeće na čije je ime registriran kontejner cisterna / prenosiva cisterna;

    (Tank for residual products), Spremnik za preostale proizvode označava trajno ugrađen spremnik namijenjen za prikupljanje preostalog tereta, vode za pranje, ostataka tereta ili zauljene vode koji su pogodni za crpljenje;

    (Tank record), Dosje cisterne označava evidenciju koja obuhvaća sve važne tehničke podatke u vezi spremnika, baterijskog vozila, baterijskog vagona ili MEGC-a, kao što su certifikati spomenuti u 6.8.2.3, 6.8.2.4 i 6.8.3.4 ADR-a;

    (Tank swap body), Kontejnerska zamjenjiva posuda smatra se kontejner cisternom;

    (Tank-vehicle), Vozilo cisterna označava vozilo izgrađeno za prijevoz tekućina, plinova ili tvari u obliku praškova ili granula koje se sastoji od jednog ili više fiksnih spremnika. Osim samog vozila, ili jedinice pogonskog uređaja koji se upotrebljava umjesto njega, vozilo cisterna sastoji se od jedne ili više oplata, njihove opreme i armature za njihovo pričvršćivanje na vozilo ili na pokretne jedinice;

    (Tank vessel), Tanker označava plovilo koje je namijenjeno za prijevoz tvari u teretnim tankovima;

    (Tank wagon), Vagonska cisterna označava vagon namijenjen prijevozu tekućina, plinova, praškastih ili granuliranih tvari, koji obuhvaća nadgradnju koji se sastoji od jednog ili više tankova i donjeg nosivog dijela opremljenog vlastitim elementima (upravljačkom opremom, ovjesom, odbojnicima, vučnom i kočnom opremom te natpisima).

    NAPOMENA: Vagonska cisterna uključuje i vagone s izgradnim cisternama.

    (Technical name), Tehnički naziv označava priznati kemijski naziv ili priznati biološki naziv gdje je on relevantan, odnosno drugi naziv koji se trenutačno koristi u znanstvenim i tehničkim priručnicima, glasilima i tekstovima (vidi 3.1.2.8.1.1);

    (Temperature class), Temperaturna klasa označava skupinu zapaljivih plinova i para u skladu s njihovom temperaturom zapaljenja; također označava skupinu električnih uređaja čija je namjena korištenje u pripadajućoj potencijalno eksplozivnoj atmosferi u skladu s njihovom maksimalnom površinskom temperaturom (vidi IEC publikaciju 79 i EN 13237:2011);

    (Test pressure), Ispitni tlak označava tlak na kojem je potrebno ispitati teretni tank, tank za preostali teret, pregradu i cjevovod za ukrcaj i iskrcaj prije prvog stavljanja u funkciju i nakon toga redovito unutar propisanih razdoblja;

    (Through or into), Kroz ili u, za prijevoz radioaktivnih tvari i materijala, znači kroz ili u zemlje u koje se prevozi pošiljku, ali izričito isključuje zemlje »preko« kojih se pošiljku prevozi zračnim putem pod uvjetom da ne postoje predviđena zaustavljanja u tim zemljama;

    (Toximeter), Toksimetar označava uređaj koji dozvoljava mjerenje bilo koje značajne koncentracije otrovnih plinova koje ispušta teret.

    Ovaj uređaj treba biti projektiran na način da takva mjerenja budu moguća bez potrebe za ulaskom u prostore koje treba provjeriti.

    (Training), Osposobljavanje označava nastavu, tečajeve ili naukovanje koje daje organizator i koje je odobrilo nadležno tijelo;

    (Transport index (TI)), Indeks prijevoza (TI) dodijeljen paketu, prepakiranju ili kontejneru, ili nezapakiranom LSA-I ili SCO-I, za prijevoz radioaktivnih tvari i materiala, označava broj koji služi za omogućavanje kontrole nad izloženosti radijaciji;

    (Transport unit), Prijevozna jedinica označava motorno vozilo bez pričvršćenog priključnog vozila, ili kombinacije u sastavu motornog vozila i pričvršćenog priključnog vozila;

    (Tray (Class 1), Platforma (klasa 1) označava plohu od metala, plastike, mediapana ili drugog odgovarajućeg materijala koja je postavljena u unutarnje pakiranje, međupakiranje ili vanjsko pakiranje i dobro prianja uz takvo pakiranje. Površina platforme smije biti oblikovana na takav način da je moguće umetnuti pakiranja ili proizvode koji su sigurno učvršćeni i međusobno odvojeni;

    (Tube), Cijev označava prijenosni spremnik pod tlakom, bešavne ili kompozitne konstrukcije, čija je vodna zapremina veća od 150 litara i manja od 3.000 litara;

    (Types of protection:), Tipovi zaštite od eksplozije: (vidi IEC-Publikacija 79 i IEC 60079-0: 2011) – ZNAČENJA KRATICA:

    EEx (d): nepopaljivo kućište (IEC 60079-1:2007);

    EEx (e): povećana sigurnost (IEC 60079-7:2015);

    EEx (ia) i EEx (ib): svojstvena sigurnost (IEC 60079-11:2011);

    EEx (m): punjenje tvrdom materijom (IEC 60079-18:2009);

    EEx(p): povišen tlak u uređaju (IEC 60079-2:2007);

    EEx(q): punjenje prahom (IEC 60079-5:2007).

    (Type of vessel), Tip plovila

    Tip G: označava tanker namijenjen za prijevoz plinova. Prijevoz može biti pod tlakom ili hlađenjem.

    Tip C: označava tanker namijenjen za prijevoz tekućina. Plovilo mora biti tip plovila s ravnom palubom/dvostrukom oplatom s prostorima dvostrukog boka i dvostrukog dna, ali bez teretnog prostora. Teretni tankovi mogu biti u sklopu unutarnje oplate broda ili mogu biti ugrađeni u skladišne prostore kao neovisni spremnici.

    Tip N: označava tanker namijenjen za prijevoz tekućina.

    Zatvoreni tip N: tanker namijenjen za prijevoz tekućina u zatvorenim teretnim tankovima.

    Otvoreni tip N: tanker namijenjen za prijevoz tekućina u otvorenim teretnim tankovima.

    Otvoreni tip N sa zaustavljačem plamena: tanker namijenjen za prijevoz tekućina u otvorenim teretnim tankovima čiji su atmosferski otvori opremljeni zaustavljačem plamena koji je otporan na ravnomjerni plamen.

    Skice (kao primjeri)

    Tip G:

    U

    UIC označava Međunarodnu željezničku uniju (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Pariz, Francuska);

    (Undertaking), Poduzeće, vidi Tvrtka;

    UNECE označava Gospodarsku komisiju Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Ženeva 10, Švicarska);

    (Unloader), Istovarivač označava bilo kakvo poduzeće koje:

    (a)    Uklanja kontejner, kontejner za rasuti teret, MEGC, kontejner cisternu ili prenosivu cisternu s prijevoznog sredstva; ili

    (b)    Istovaruje pakirane opasne tvari, male kontejnere ili prenosive cisterne iz ili s prijevoznog sredstva ili kontejnera; ili

    (c)    Prazni opasne tvari iz teretnog tanka, vozila cisterne, izgradne cisterne, prenosive cisterne ili kontejner cisterne; ili iz baterijskog vagona, baterijskog vozila, MEMU-a ili MEGC-a; ili iz prijevoznog sredstva za prijevoz u rasutom stanju, velikog kontejnera ili malog kontejnera za prijevoz u rasutom stanju ili kontejnera za rasuti teret;

    (d)    Uklanja vozilo ili vagon s plovila;

    Istovar podrazumijeva sve radnje koje obavlja istovarivač u skladu s definicijom istovarivača;

    (UN Model Regulations), UN ogledni pravilnik označava ogledni pravilnik koji je dodan devetnaestom dorađenom izdanju Preporuka za prijevoz opasnih tvari objavljenih od strane Ujedinjenih naroda (ST/SG/AC.10/1/Rev.19);

    (UN number), UN broj podrazumijeva četveroznamenkasti identifikacijski broj tvari ili proizvoda koji je uzet iz oglednog pravilnika Ujedinjenih naroda.

    V

    (Vacuum design pressure), Vakuumski projektni tlak označava vakuumski tlak na temelju kojeg su teretni tank ili tank za preostali teret projektirani i izgrađeni;

    (Vacuum-operated waste tank), Vakuumska cisterna za otpad označava fiksnu ili izgradnu cisternu koja se primarno koristi za prijevoz opasnih otpada, s posebnim konstrukcijskim svojstvima i/ili opremom koja olakšava punjenje i pražnjenje otpada kako je navedeno u poglavlju 6.10 ADR-a. Cisternu koja je potpuno u skladu sa zahtjevima poglavlja 6.7 ili 6.8 ADR-a ne smatra se vakuumskom cisternom za otpad;

    (Vacuum valve), Vakuumski ventil označava opružni uređaj koji se automatski aktivira pomoću tlaka i čija je svrha zaštititi teretni tank od neprihvatljivog negativnog unutarnjeg tlaka;

    (Vapour return piping (on shore), Cjevovod za povrat plinova (na obali): označava cijev na obalnoj instalaciji koja je tijekom utovara ili istovara broda povezana s brodskim cjevovodom za odvod plinova. Ova cijev je konstruirana tako da zaštiti brod od detonacije ili prolaza plamena s obalne strane;

    (Vehicle), Vozilo označava bilo kakvo vozilo koje je pokriveno definicijom pojma »vozilo« u ADR-u (vidi Baterijsko vozilo, Zatvoreno vozilo, Otvoreno vozilo, Vozilo s ceradom i Vozilo cisterna);

    (Venting piping (on board)), Cjevovod za odvod plinova (na brodu): označava cijev instalacije broda koja povezuje jedan ili više tankova za teret sa cjevovodom za povrat plina tijekom utovara ili istovara. Ova cijev je opremljena sigurnosnim ventilima koji štite tank za teret od neprihvatljivog unutarnjeg nadtlaka ili vakuuma;

    (Vessel), Plovilo označava brod unutarnje plovidbe ili pomorski brod.

    (Vessel record), knjižica plovila označava datoteku koja sadrži sve važne tehničke podatke koji se odnose na brod ili baržu, kao što su konstrukcijski planovi i dokumenti o opremi;

    W

    (Wagon), Vagon označava tračničko vozilo bez vlastitog pogona koje prometuje na vlastitim kotačima po pružnom kolosijeku i koristi se za prijevoz robe (vidi također Baterijski vagon, Zatvoreni vagon, Otvoreni vagon, Pokriveni vagon i Vagonska cisterna);

    (Wastes), Otpadi označavaju tvari, otopine, smjese ili proizvode za koje nije predviđeno izravno korištenje ali koje se prevoze radi naknadne prerade, odbacivanja, eliminiranja spaljivanjem ili drugih metoda uklanjanja;

    (Water film), Sloj vode: potpuno prekrivanje vodom da bi se izbjegle fine pukotine;

(Water spray system), Sistem za vodeno raspršivanje: instalacija na brodu koja posredstvom jedinstvene distribucije vode omogućuje zaštitu svih vertikalnih vanjskih površina trupa broda, naprijed i nazad, svih okomitih površina nadgrađa, palubne kućice i površine palube iznad nadgrađa, strojnog prostora i prostora u kojima se mogu čuvati zapaljive tvari. Kapacitet sistema za vodeno orošavanje za površinu koju treba zaštititi mora biti najmanje 10 l / m2 vode u minuti. Sistem se projektira za korištenje mnogo godina. Sistem treba biti operativan iz kormilarnice i sigurne zone;

    (Watertight), Vodonepropusni znači strukturalna komponenta ili uređaj tako opremljen da spriječi bilo kakav prodor vode.

    (Weathertight), Otporan na vremenske nepogode označava strukturni dio ili uređaj koji je opremljen na način da u normalnim uvjetima dozvoljava ulazak zanemarive količine vode;

    (Wooden barrel), Drvena bačva označava pakiranje načinjeno od prirodnog drva, okruglog presjeka, izbočenih stjenki, koje se sastoji od prečki i poklopca spojenih obručima;

    (Wooden IBC), Drveni IBC označava kruto ili sklopivo drveno tijelo, zajedno s unutarnjom podstavom (ali bez unutarnjeg pakiranja) i odgovarajućom servisnom i strukturalnom opremom;

    (Working pressure), Radni tlak označava utvrđeni tlak stlačenog plina na referentnoj temperaturi od 15°C u punom tlačnom spremniku.

    NAPOMENA: Za spremnike, vidi Maksimalni radni tlak.

1.2.2    Mjerne jedinice

1.2.2.1    U ADN-u se koriste sljedeće mjerne jedinicea:

MjeraSI jedinicabPrihvatljiva alternativna jedinicaOdnos među jedinicama
Duljinam (metar)--
Površinam2 (kvadratni metar)--
Zapreminam³ (kubični metar)1c (litra)1 l = 10-3 m³
Vrijemes (sekunda)min. (minuta)1 min. = 60 s
h (sat)1 h = 3 600 s
d (dan)1 d = 86 400 s
Masakg (kilogram)g (gram)1 g=10-3 kg
t (tona)1 t = 103 kg
Gustoća masekg/m³kg/11 kg/1 = 103 kg/m³
TemperaturaK (kelvin)°C (stupanj Celzija)0°C = 273.15 K
Temperaturna razlikaK (kelvin)°C (stupanj Celzija)1°C=1K
SilaN (njutn)-1 N = 1 kg.m/s2
TlakPa (paskal)1 Pa = 1 N/m2
bar (bar)1 bar = 105 Pa
NaprezanjeN/m2N/mm21 N/mm2 = 1 MPa
RadkWh (kilovatsat)1 kWh = 3.6 MJ
EnergijaJ (džul)1 J = 1 N.m = 1 W.s
Količina toplineeV (elektronvolt)1eV = 0,1602 x 10-18 J
SnagaW (vat)-1 W = 1 J/s = 1 N.m/s
Kinematička viskoznostm2/smm2/s1 mm2/s = 10-6 m2/s
Dinamička viskoznostPa.smPa.s1 mPa.s=10-3 Pa.s
RadioaktivnostBq (bekerel)
Ekvivalentna dozaSv (sivert)

a Sljedeći cijeli brojevi se primjenjuju za konverziju do ovdje korištenih jedinica u SI jedinice.

b Međunarodni sustav jedinica (SI) je rezultat odluka donesenih na Općoj konferenciji za utege i mjere (Adresa: Pavilion de Breteuil, Pare de St-Cloud, F-92 310 Sevres).

c Kratica »L« za litru se također može koristiti umjesto kratice »l« kada pisaći stroj ne može razlučiti brojku »1« od slova »l«.

    NAPOMENA: 109 = 1 bilijun koriste Ujedinjeni narodi na engleskom jeziku. Analogijom, 10-9 = 1 bilijuntinka.

1.2.2.2    Osim u slučaju da je izričito drugačije naznačeno, oznaka »%« u ADN-u predstavlja:

    (a)    U slučaju smjesa krutih tvari ili tekućina, kao i u slučaju otopina i krutih tvari navlaženih tekućinom, maseni postotak na temelju ukupne mase smjese, otopine ili navlažene krute tvari;

    (b)    U slučaju smjesa stlačenih plinova, kada su punjeni pod tlakom, postotak zapremine označen kao postotak ukupne zapremine plinovite smjese, odnosno, kada su punjeni masom, postotak mase naznačen kao postotak ukupne mase smjese;

    (c)    U slučaju smjesa ukapljenih plinova i otopljenih plinova, postotak mase naznačen kao postotak ukupne mase smjese.

1.2.2.3    Tlakovi svih vrsta koji se odnose na spremnike (kao što su ispitni tlak, unutarnji tlak, tlak pri otvaranju sigurnosnog ventila) uvijek su izraženi kao manometarski tlak (tlak veći od atmosferskog tlaka); međutim, tlak para tvari uvijek je izražen kao apsolutni tlak.

1.2.2.4    Gdje ADN navodi stupanj punjenja za spremnike, on se uvijek odnosi na referentnu temperaturu tvari od 15°C, osim ako je naznačena neka druga temperatura.

POGLAVLJE 1.3
OSPOSOBLJAVANJE OSOBA KOJE SUDJELUJU U PRIJEVOZU OPASNIH TVARI

1.3.1    Područje primjene i primjenjivost

    Osobe koje zapošljavaju sudionici na koje se poziva poglavlje 1.4, čije se dužnosti tiču prijevoza opasnih tvari, moraju proći osposobljavanje u pogledu zahtjeva koji reguliraju prijevoz takvih tvari u skladu sa svojim odgovornostima i dužnostima. Djelatnici prije preuzimanja odgovornosti trebaju biti osposobljeni u skladu s 1.3.2, a funkcije za koje neophodno osposobljavanje još nije osigurano mogu obavljati isključivo pod izravnim nadzorom osposobljene osobe. U obzir je također potrebno uzeti zahtjeve glede osposobljavanja koji su specifični za sigurnost opasnih tvari u poglavlju 1.10.

    NAPOMENA 1: U pogledu osposobljavanja za sigurnosnog savjetnika, vidi 1.8.3 umjesto ovog odjeljka.

    NAPOMENA 2: U pogledu stručnog osposobljavanja, vidi poglavlje 8.2 umjesto ovog odjeljka.

    NAPOMENA 3: Za osposobljavanje u pogledu klase 7, vidi također 1.7.2.5.

1.3.2    Vrsta osposobljavanja

    Osposobljavanje mora biti sljedećeg oblika, u skladu s odgovornošću i dužnostima dotičnog pojedinca.

1.3.2.1    Osposobljavanje u pogledu općeg podizanja svijesti

    Osoblje mora biti upoznato s općim zahtjevima odredbi za prijevoz opasnih tvari.

1.3.2.2    Osposobljavanje u pogledu specifičnih funkcija

1.3.2.2.1    Osoblje mora biti obučeno u izravnom razmjeru s njihovim dužnostima i odgovornostima u pogledu zahtjeva propisa koji se odnose na prijevoz opasnih tvari. Gdje prijevoz opasnih tvari uključuje multimodalne prijevozne operacije, osoblje mora biti svjesno zahtjeva koji se odnose na druge načine prijevoza.

1.3.2.2.2    Osoblje mora biti upoznato s rukovanjem sustavima za gašenje požara i napravama za gašenje požara.

1.3.2.2.3    Osoblje mora biti upoznato s rukovanjem posebnom opremom koja je navedena u 8.1.5.

1.3.2.2.4    Osobe koje nose aparat za disanje moraju biti fizički sposobne izdržati dodatna ograničenja.

    Te osobe moraju:

    – u slučaju uređaja koji rade na komprimirani zrak, biti osposobljene njima rukovati i održavati ih;

    – u slučaju uređaja koji imaju dovod komprimiranog zraka kroz crijevo, biti osposobljene njima rukovati i održavati ih. Obuka mora biti dopunjena praktičnim vježbama.

1.3.2.2.5    Zapovjednik broda će predočiti pismene upute navedene u 5.4.3 drugim osobama na brodu kako bi osigurao da su ih te osobe sposobne primijeniti.

1.3.2.3    Sigurnosno osposobljavanje

    Sukladno stupnju opasnosti od povrede ili izlaganja koje potječe od incidenta koji uključuje prijevoz opasnih tvari, uključujući utovar i istovar, osoblje treba biti osposobljeno za rizike i opasnosti koje predstavljaju opasne tvari.

    Pružena obuka mora imati za cilj osvješćivanje osoblja u vezi sigurnog rukovanja i postupaka za hitne intervencije.

1.3.2.4    Obuku se mora periodično dopunjavati obnavljanjem znanja kako bi se izmjene u pravilnicima uzele u obzir.

1.3.3    Dokumentacija

    Dokumentaciju o obuci koja je dobivena u skladu s ovim poglavljem vodit će poslodavac i na zahtjev će je ustupiti djelatniku ili nadležnom tijelu. Dokumentaciju će čuvati poslodavac i to tijekom razdoblja određenog od strane nadležnog tijela. Dokumentaciju o obuci potrebno je provjeriti prilikom početka novog zapošljavanja.


POGLAVLJE 1.4
SIGURNOSNE OBVEZE SUDIONIKA

1.4.1    Opće sigurnosne mjere

1.4.1.1    Sudionici u prijevozu opasnih tvari moraju poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s vrstom i opsegom predvidivih opasnosti, tako da izbjegnu štetu ili povredu i, ako je to potrebno, da na minimum svedu njihove utjecaje. Oni u svakom slučaju moraju poštovati zahtjeve ADN-a u svojim odgovarajućim područjima.

1.4.1.2    Kada postoji neposredna opasnost od ugrožavanja javne sigurnosti, sudionici odmah moraju obavijestiti hitne službe i moraju im dati podatke koji su potrebni za poduzimanje akcije.

1.4.1.3    ADN može navesti određene obveze koje su dužnost raznih sudionika.

    Ako neka ugovorna strana smatra da se ne radi o umanjenju sigurnosti, ona može u svom domaćem zakonodavstvu prenijeti obveze koje pripadaju određenom sudioniku na jednog ili nekoliko drugih sudionika, pod uvjetom da budu zadovoljene obveze pod 1.4.2 i 1.4.3. O ovim odstupanjima ugovorna strana mora obavijestiti tajništvo Ekonomske komisije za Europu Ujedinjenih naroda koji će ugovornim stranama na njih skrenuti pozornost.

    Zahtjevi iz 1.2.1, 1.4.2 i 1.4.3 u svezi značenja izraza sudionici i njihovih obveza ne smiju utjecati na odredbe lokalnog prava u svezi zakonskih posljedica (krivična narav, odgovornost, itd.) koje potječu iz činjenice da je dotični sudionik na primjer pravni subjekt, samozaposleni radnik, poslodavac ili zaposlenik.

1.4.2    Obveze glavnih sudionika

    NAPOMENA 1: Nekoliko sudionika kojima su u ovom odjeljku dodijeljene obveze o sigurnosti mogu pripadati istom poduzeću. Isto tako, aktivnosti i pripadajuće sigurnosne obveze sudionika može preuzeti nekoliko poduzeća.

    NAPOMENA 2: Za radioaktivne tvari, vidi također 1.7.6.

1.4.2.1    Pošiljatelj

1.4.2.1.1    Pošiljatelj opasnih tvari mora predati na prijevoz jedino one pošiljke koje su sukladne zahtjevima ADN-a. U kontekstu 1.4.1, on osobito mora:

    (a)    utvrditi da su opasne tvari klasificirane i da je njihov prijevoz odobren sukladno ADN-u;

    (b)    dati prijevozniku informacije i podatke u sljedivom obliku i, ako je potrebno, tražene prijevozne dokumente i popratne dokumente (ovlaštenja, odobrenja, obavijesti, certifikate, itd.), posebno uzimajući u obzir zahtjeve poglavlja 5.4 i tablica u 3. dijelu;

    (c)    koristiti samo ona pakiranja, velika pakiranja, međuspremnike za teret (IBC-ove) i tankove (tank kontejnere, kontejnere, baterijska vozila, MEGC-ove, prenosive tankove, kontejnerske cisterne, vagonske cisterne i baterijske vagone) koji su odobreni i usklađeni za prijevoz dotičnih tvari i nose oznake koje propisuje jedan od međunarodnih propisa, i koristiti samo odobrene brodove ili tankere za prijevoz dotične robe;

    (c)    udovoljiti zahtjevima u pogledu sredstava otpreme i otpremničkih ograničenja;

    (d)    pobrinuti se da čak i prazni, neočišćeni tankovi i koji nisu degazirani (vozila cisterne, izgradne cisterne, baterijska vozila, MEGC-ovi, prenosive cisterne, kontejnerske cisterne, vagonske cisterne) ili prazna neočišćena vozila i veća pakiranja budu oblijepljena, označena i obilježena u skladu s poglavljem 5.3 i da prazni neočišćeni spremnici su zatvoreni i da prezentiraju isti stupanj nepropusnosti kao da su puni.

1.4.2.1.2    Ako pošiljatelj koristi usluge drugih sudionika (pakiratelja, utovaritelja, punitelja, itd.) on mora poduzeti prikladne mjere kako bi osigurao da pošiljka udovoljava zahtjevima ADN-a. On se, međutim, smije, u slučaju navoda 1.4.2.1.1 (a), (b), (c) i (e), osloniti na informacije i podatke koje su mu ustupili drugi sudionici.

1.4.2.1.3    Kada pošiljatelj djeluje u ime treće strane, potonja će informirati pošiljatelja u pisanom obliku da se radi o opasnoj robi i pružiti mu sve informacije i dokumente koji su mu potrebni kako bi izvršio svoje obveze.

1.4.2.2    Prijevoznik

1.4.2.2.1    U kontekstu 1.4.1, kada je to prikladno, prijevoznik osobito mora:

    (a)    utvrditi da je prijevoz opasnih tvari koje će se prevoziti odobren za prijevoz sukladno ADN-u;

    (b)    utvrditi da su sve informacije koje propisuje ADN, a koje su vezane uz opasne terete, dobivene od pošiljatelja prije prijevoza, da se propisana dokumentacija nalazi na brodu te jesu li korištene tehnologije elektroničke obrade podataka (EDP) ili elektroničke razmjene podataka (EDI) umjesto papirnate dokumentacije, kao i jesu li podaci dostupni tijekom prijevoza na način koji je barem istovrstan papirnatoj dokumentaciji;

    (c)    vizualno utvrditi da ni brod ni teret nemaju očitih oštećenja, propuštanja ili napuklina, nedostajuće opreme;

    (d)    utvrditi da je drugo sredstvo za evakuaciju u slučaju izvanrednog događaja s broda dostupno, kada instalacija na kopnu nije opremljena s još jednim neophodnim sredstvom za evakuaciju;

    NAPOMENA: Prije utovara i istovara, prijevoznik će konzultirati administraciju koja je zadužena za instalacije na kopnu o raspoloživosti sredstava za evakuaciju.

    (e)    provjeriti da brodovi nisu pretovareni;

    (f)    (Rezervirano);

    (g)    dati zapovjedniku broda potrebne pismene upute i utvrditi da se propisana oprema nalazi na brodu;

    (h)    utvrditi da su ispunjeni zahtjevi za označavanje broda;

    (i)    utvrditi da se tijekom utovara, prijevoza, istovara i svih drugih manipulacija opasnom robom u skladištima ili teretnim tankovima poštuju posebni zahtjevi;

    (j)    utvrditi da popis tvari na brodu sukladno 1.16.1.2.5 bude u skladu s tablicom C poglavlja 3.2, uključujući njene izmjene.

    Kada je prikladno, ovo je potrebno učiniti na temelju otpremnih dokumenata i popratnih dokumenata, vizualnim pregledom broda ili kontejnera i, kada je prikladno, tereta.

1.4.2.2.2    Prijevoznik se može, međutim, u slučaju 1.4.2.2.1 (a), (b) i (i), osloniti na informacije i podatke koje mu ustupe drugi sudionici.

1.4.2.2.3    Ako prijevoznik primijeti kršenje zahtjeva ADN-a, sukladno 1.4.2.2.1, on ne smije proslijediti pošiljku sve dok se problem ne riješi.

1.4.2.2.4    (Rezervirano)

1.4.2.2.5    (Rezervirano)

1.4.2.3    Primatelj

1.4.2.3.1    Primatelj ima obvezu ne odgađati prihvat robe bez izuzetnih razloga i provjeriti prije, tijekom i nakon istovara jesu li u svezi njega osobno ispunjeni zahtjevi ADN-a.

    U kontekstu 1.4.1, on osobito mora:

    (a)    (Izbrisano);

    (b)    izvršiti propisano čišćenje i dekontaminaciju broda u slučajevima propisanima ADN-om;

    (c)    (Izbrisano);

    (d)    (Izbrisano);

    (e)    (Izbrisano);

    (f)    (Izbrisano);

    (g)    (Izbrisano);

    (h)    (Izbrisano).

1.4.2.3.2    (Izbrisano)

1.4.2.3.3    (Izbrisano)

1.4.3    Obveze ostalih sudionika

    Nepotpuni popis ostalih sudionika i njihovih obveza naveden je niže. Obveze ostalih sudionika proizlaze iz odjeljka 1.4.1 gore utoliko što oni znaju ili bi trebali znati da se njihove dužnosti obavljaju kao dio prijevozne radnje prema ADN-u.

1.4.3.1    Utovaritelj

1.4.3.1.1    U kontekstu 1.4.1, utovaritelj osobito ima sljedeće obveze:

    (a)    On može uručiti opasne tvari prijevozniku jedino ako je ovlašten za prijevoz u skladu s ADN-om;

    (b)    Kada predaje na prijevoz pakirane opasne tvari ili neočišćeno prazno pakiranje, treba provjeriti je li pakiranje oštećeno. Ne smije uručiti paket čije je pakiranje oštećeno, posebno ako nije nepropusno i ako postoje propuštanja opasnih tvari, sve dok oštećenje ne bude popravljeno; ova se obveza također primjenjuje na prazna neočišćena pakiranja;

    (c)    Prilikom ukrcaja opasnih tvari na brod, mora se pridržavati posebnih zahtjeva u svezi ukrcaja i rukovanja;

    (d)    Nakon ukrcaja opasnih tvari u kontejner, on se mora pridržavati zahtjeva koji se odnose na plakatiranje, obilježavanje i narančastu signalizaciju u skladu s poglavljem 5.3;

    (e)    Kada ukrcava pakete, mora se pridržavati zabrana glede miješanog ukrcaja uzimajući u obzir opasne tvari koje su već na brodu, u vozilu, vagonu ili velikom kontejneru i zahtjeva u svezi odvajanja prehrambenih proizvoda i drugih konzumacijskih artikala ili životinjske hrane;

    (f)    Konstatirat će se da je instalacija na kopnu opremljena s jednim ili dva sredstva za evakuaciju s broda u slučaju izvanrednog događaja;

    (g)    (Rezervirano)

1.4.3.1.2    Međutim, utovaritelj se može, u slučaju navoda pod 1.4.3.1.1 (a), (d) i (e), osloniti na informacije i podatke koje mu drugi sudionici učine dostupnima.

1.4.3.2    Otpremnik

    U kontekstu 1.4.1, otpremnik se osobito mora pridržavati:

    (a)    zahtjeva u vezi uvjeta pakiranja, ili uvjeta miješanog pakiranja; i

    (b)    kada priprema pakete za prijevoz, zahtjeva u vezi označavanja i obilježavanja pakiranja.

1.4.3.3    Punitelj

    U kontekstu 1.4.1, punitelj ima osobito sljedeće obveze:

    Obveze u vezi punjenja spremnika (za spremnike vozila, baterijska vozila, izgradne cisterne, prenosive cisterne, kontejnerske cisterne, MEGC-ove, vagonske cisterne i baterijske vagone):

    (a)    Prije utovara spremnika, on se mora uvjeriti da su i spremnici i njihova oprema tehnički u zadovoljavajućem stanju;

    (b)    Mora se uvjeriti da datum sljedećeg ispitivanja za spremnike nije istekao;

    (c)    On smije puniti spremnike opasnom tvari jedino kada je odobren njihov prijevoz u tim spremnicima;

    (d)    Pri ukrcaju, on se mora pridržavati zahtjeva u vezi opasnih tvari u susjednim odjeljcima;

    (e)    Tijekom utovara spremnika, on se mora pridržavati maksimalnog stupnja punjenja ili maksimalne dopustive mase sadržaja po litri tvari koja se puni;

    (f)    Nakon utovara spremnika, on mora osigurati da svi poklopci budu u zatvorenom položaju i da ne propuštaju;

    (g)    Mora se uvjeriti da nikakvi opasni ostaci tvari koja se utovaruje ne prianjaju za vanjsku stranu spremnika kojeg puni;

    (h)    U pripremi opasnih tvari za prijevoz, on će osigurati da su listice opasnosti, oznake, narančaste table i listice pričvršćene u skladu s poglavljem 5.3;

    Obveze u vezi utovara rasutog tereta opasnih krutih tvari u vozila, vagone ili kontejnere:

    (i)    Prije utovara, mora se uvjeriti da su vozila, vagoni i kontejneri, a ako je potrebno i njihova oprema, tehnički u zadovoljavajućem stanju i da je u tim vozilima, vagonima ili kontejnerima dopušten prijevoz dotičnih opasnih tvari u rasutom stanju;

    (j)    Nakon utovara, mora se uvjeriti da su propisane narančaste table i listice opasnosti ili naljepnice zalijepljene sukladno zahtjevima poglavlja 5.3 koji vrijede za takva vozila, vagone ili kontejnere;

    (k)    Prilikom punjenja vozila ili kontejnera opasnim tvarima u rasutom stanju, on se mora uvjeriti da se poštuju odgovarajuće odredbe poglavlja 7.3 RID-a ili ADR-a.

    Obveze u vezi punjenja teretnih tankova:

    (l)    (Rezervirano);

    (m)    On mora popuniti svoj dio kontrolne liste koji se odnosi na 7.2.4.10 prije utovara prostora teretnih tankova;

    (n)    On smije puniti teretne tankove samo onim opasnim tvarima koje su prihvaćene za takve tankove;

    (o)    Kada je to potrebno, mora izdati upute u vezi grijanja u slučaju prijevoza tvari čije je talište 0°C ili više;

    (p)    Tijekom ukrcaja, mora se uvjeriti da okidač automatskog uređaja za sprečavanje prekomjernog punjenja isključuje električni vod koji je uspostavljen i doveden iz obalnog postrojenja, kao i da može poduzeti korake protiv prekomjernog punjenja;

    (q)    Konstatirat će se da je instalacija na kopnu opremljena s jednim ili dva sredstva evakuacije s broda u slučaju nužde;

    (r)    Mora se uvjeriti da, kada je to propisano u 7.2.4.25.5, da uređaj za sprječavanje širenja plamena (prigušnica plamena) u cjevovodu za odvod plina ili u kompenzacijskom plinskom cjevovodu štiti brod od detonacije i širenja plamena s obale;

    (s)    Mora se uvjeriti da je tijek utovara sukladan uputama za utovar i istovar u skladu s 9.3.2.25.9 ili 9.3.3.25.9 i da tlak na sjecištu cijevi za odvod plina ili kompenzacijske cijevi nije veći od tlaka otvaranja ventila za brzo odzračivanje;

    (t)    Mora se uvjeriti da se spojevi koje je osigurao za spojnu prirubnicu brodskih / obalnih priključaka ukrcajnog i iskrcajnog cjevovoda sastoje od materijala koji nisu podložni oštećenju od strane tereta i ne uzrokuju dekompoziciju tereta niti s njim tvore štetne ili opasne komponente;

    (u)    Mora se uvjeriti da je tijekom cjelokupnog trajanja utovara osiguran stalni i odgovarajući nadzor osiguran.

    Obveze u vezi utovara opasnih krutih tvari u rasutom stanju na brodove:

    (v)    Kada posebna odredba 803 se primjenjuje, jamči i dokumentira odgovarajućim postupkom da maksimalno dopuštena temperatura tereta nije prekoračena i bit će osigurane upute zapovjedniku u vidu bilješki;

    (w)    Smije puniti brodove samo opasnim teretom, koji je dopušten za ove brodove;

    (x)    Konstatirat će se da je instalacija na kopnu opremljena s jednim ili dva sredstva za evakuaciju s broda u slučaju izvanrednog događaja.

1.4.3.4    Prijevoznik cisterne/prenosive cisterne

    U kontekstu 1.4.1, prijevoznik cisterne/prenosive cisterne osobito mora:

    (a)    osigurati sukladnost sa zahtjevima glede konstrukcije, opreme, ispitivanja i obilježavanja;

    (b)    osigurati da održavanje kućišta i njihove opreme bude provedeno na način koji osigurava da, pod normalnim radnim uvjetima, cisterna/prenosiva cisterna do sljedeće inspekcije zadovoljava zahtjeve ADR-a, RID-a ili Međunarodnog pomorskog kodeksa o opasnom teretu;

    (c)    dati izvršiti izvanrednu kontrolu kada postoji mogućnost da se oplata ili njezina oprema oštete tijekom popravka, preinake ili nezgode.

1.4.3.5    (Rezervirano);

1.4.3.6    (Rezervirano);

1.4.3.7    Istovarivač

1.4.3.7.1    U kontekstu 1.4.1, istovarivač osobito mora:

    (a)    Potvrditi da je istovarena ispravna roba usporedbom odgovarajućih podataka na prijevoznoj ispravi s podacima na paketu, kontejneru, spremniku, MEGC-u ili prijevoznom sredstvu;

    (b)    Prije i tijekom istovara, provjeriti jesu li pakiranje, spremnik, prijevozno sredstvo ili kontejner oštećeni u mjeri koja bi ugrozila postupak istovara. Ako je to slučaj, potrebno je pobrinuti se da se istovar ne vrši sve dok se ne poduzmu odgovarajuće mjere;

    (c)    Ispunjavati sve potrebne zahtjeve vezane uz istovar i rukovanje;

    (d)    Odmah nakon istovara spremnika, prijevoznog sredstva ili kontejnera:

    (i)    Ukloniti sve opasne zaostatke koji su dospjeli na vanjski dio spremnika, prijevoznog sredstva ili kontejnera tijekom postupka istovara; i

    (ii)    Prilikom istovara, provjeriti i osigurati zatvaranje ventila i kontrolnih otvora;

    (e)    Osigurati provedbu propisanog čišćenja i dekontaminacije prijevoznih sredstava ili kontejnera; i

    (f)    Osigurati da kontejneri, vozila i vagoni, jednom kada su u potpunosti istovareni, očišćeni i dekontaminirani, više ne nose listice, oznake i narančastu boju tabli prikazanih u skladu s poglavljem 5.3;

    Dodatne obveze u vezi iskrcaja teretnih tankova:

    (g)    Utvrditi da instalacije na kopnenu su opremljene s jednim ili dva sredstva za evakuaciju u slučaju izvanredne situacije;

    (h)    Da prije istovara tankova za teret broda tankera popuni svoj dio kontrolne liste prema 7.2.4.10;

    (i)    Utvrditi, ako je u 7.2.4.25.5 propisano, da uređaj za sprječavanje širenja plamena (prigušnica plamena) u cjevovodu za odvod plina ili u cevododu za povrat plina štiti brod od detonacije i širenja plamena s obale;

    (j)    Provjeriti da je tijek utovara u skladu s uputama za utovar i istovar navedenih u 9.3.2.25.9 ili 9.3.3.25.9 i da tlak na sjecištu cijevi za odvod plina ili kompenzacijske cijevi nije veći od tlaka otvaranja ventila za brzo odzračivanje;

    (k)    Mora se uvjeriti da se brtve koje je osigurao za spojnu prirubnicu brodskih/obalnih priključaka ukrcajnog i iskrcajnog cjevovoda sastoje od materijala koji neće biti oštećen od strane tereta i ne uzrokuju dekompoziciju tereta niti s njim tvore štetne ili opasne komponente;

    (1)    Mora se uvjeriti da je tijekom cjelokupnog trajanja utovara ili istovara osiguran stalni i odgovarajući nadzor;

    (m)    Mora se uvjeriti da, za vrijeme istovara pomoću crpke na brodu, obalno postrojenje može isključiti crpku;

1.4.3.7.2    Ako istovarivač koristi usluge ostalih sudionika (čistač, postrojenje za dekontaminaciju, itd.) on mora poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da su ispunjeni zahtjevi ADN-a.


POGLAVLJE 1.5
POSEBNA PRAVILA, ODSTUPANJA

1.5.1    Dvostrani i višestrani sporazumi

1.5.1.1    U skladu s člankom 7, stavak 1 ADN-a, nadležna tijela ugovornih strana mogu se izravno međusobno dogovoriti da odobre određene prijevozne radnje na svojim državnim područjima privremenim odstupanjem od zahtjeva ADN-a pod uvjetom da sigurnost time nije dovedena u pitanje. Nadležno tijelo koje je preuzelo inicijativu glede privremenog odstupanja mora o takvim odstupanjima obavijestiti tajništvo Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu, a ono ugovornim stranama mora skrenuti pozornost na njih.

    NAPOMENA: »Poseban postupak« u skladu s 1.7.4 ne smatra se privremenim odstupanjem u skladu s ovim odjeljkom.

1.5.1.2    Razdoblje valjanosti privremenog odstupanja ne smije biti dulje od pet godina od datuma njegovog stupanja na snagu. Privremeno odstupanje mora automatski prestati važiti s datumom stupanja na snagu odgovarajućih izmjena i dopuna ovih dodanih propisa.

1.5.1.3    Prijevozne radnje na temelju ovih sporazuma moraju se smatrati prijevoznim radnjama u smislu ADN-a.

1.5.2    Posebna ovlaštenja koja se odnose na prijevoz u tankerima

1.5.2.1    Posebna ovlaštenja

1.5.2.1.1    Sukladno stavku 2. članka 7., nadležne vlasti imaju pravo izdati posebna ovlaštenja prijevozniku ili pošiljatelju za međunarodni prijevoz opasnih tvarima tankerima, uključujući smjese čiji prijevoz u tankerima nije dopušten prema ovim propisima, sukladno dolje navedenom postupku.

1.5.2.1.2    Posebno ovlaštenje je važeće, uz dužno obraćanje pozornosti na ograničenja koja su u njemu navedena, za ugovorne strane i strane na čijem državnom području će se odvijati prijevozna radnja, tijekom ne više od dvije godine osim ako se ono ranije ne obnovi. S odobrenjem nadležnih tijela ovih ugovornih strana, posebno ovlaštenje može biti obnovljeno na razdoblje ne dulje od jedne godine.

1.5.2.1.3    Posebno ovlaštenje mora sadržavati izjavu u vezi njegova ranijeg opoziva i mora biti sukladno modelu koji se nalazi u pododjeljku 3.2.4.1.

1.5.2.2    Postupak

1.5.2.2.1    Prijevoznik ili pošiljatelj mora podnijeti molbu za izdavanje posebnog ovlaštenja nadležnom tijelu ugovorne strane na čijem državnom području se odvija prijevozna radnja.

    Molba mora biti sukladna modelu koji se nalazi u pododjeljku 3.2.4.2. Podnositelj molbe je odgovoran za točnost podataka.

1.5.2.2.2    Nadležno tijelo mora razmotriti molbu s tehničkog i sigurnosnog stajališta. Ako nema nikakvih dvojbi, može sastaviti posebno ovlaštenje sukladno kriterijima navedenim u pododjeljku 3.2.4.3 i odmah obavijestiti druga nadležna tijela uključena u dotični prijevoz. Posebno ovlaštenje može biti izdano tek kada se zainteresirane vlasti suglase s tim ili ako ne izraze protivljenje tijekom razdoblja od dva mjeseca nakon primitka tih podataka.Podnositelj molbe će dobiti izvornik posebnog ovlaštenja i čuvati kopiju istog na brodu (brodovima) koji su uključeni u dotični prijevoz. Nadležna tijela moraju odmah izvijestiti upravni odbor o molbama za specijalna ovlaštenja, odbijenicama molbi i odobrenim posebnim ovlaštenjima.

1.5.2.2.3    Ako posebno ovlaštenje nije izdano zbog izraženih sumnji ili protivljenja, upravni odbor mora odlučiti hoće li ili neće izdati posebno ovlaštenje.

1.5.2.3    Ažurirani popis tvari odobrenih za prijevoz u tankerima

1.5.2.3.1    Upravni odbor mora razmotriti sva posebna ovlaštenja i molbe koji su mu dostavljeni i odlučiti može li određena tvar biti uključena u popis tvari koje su odobrene za prijevoz u tankerima u sklopu ovih propisa.

1.5.2.3.2    Ako upravni odbor izrazi tehničke ili sigurnosne sumnje u vezi uključivanja određene tvari u popis tvari koje su odobrene za prijevoz u tankerima u sklopu ovih propisa ili u vezi izvjesnih stanja, nadležno tijelo mora o tome biti obaviješteno. Nadležno tijelo mora smjesta povući, ili u slučaju potrebe preinačiti posebno ovlaštenje.

1.5.3    Ekvivalenti i odstupanja (članak 7, stavak 3 ADN-a)

1.5.3.1    Postupak za ekvivalente

    Kada odredbe ovih pravila za brod propisuju korištenje ili postojanje izvjesnih materijala, instalacija ili opreme na brodu ili usvajanje izvjesnih mjera pri konstrukciji ili izvjesnih ugrađenih uređaja, nadležno tijelo može biti suglasno u vezi uporabe ili postojanja drugih materijala, instalacija ili opreme na brodu ili usvajanja drugih konstrukcijskih mjera ili drugih ugrađenih uređaja za taj brod ako, sukladno preporukama koje je utvrdio upravni odbor, oni budu prihvaćeni kao ekvivalent.

1.5.3.2    Probna odstupanja

    Nadležno tijelo može, na temelju preporuke upravnog odbora, izdati probnu svjedodžbu na ograničeni period za određeni brod koji ima nove tehničke karakteristike koje se razlikuju od zahtjeva ovih propisa, ukoliko su te karakteristike u dovoljnoj mjeri sigurne.

1.5.3.3    Podaci o ekvivalentima i odstupanjima

    Ekvivalenti i odstupanja koji se spominju u 1.5.3.1 i 1.5.3.2 moraju biti uneseni u svjedodžbu.


POGLAVLJE 1.6
PRIJELAZNE MJERE

1.6.1    Općenito

1.6.1.1    Ukoliko nije drugačije propisano, tvari i predmeti ADN mogu se transportirati do 30. lipnja 2017 godine sukladno zahtjevima ADN koji vrijede do 31. prosinca 2016 godine.

1.6.1.2    (Izbrisano)

1.6.1.3    Prijelazne mjere stavki 1.6.1.3 i 1.6.1.4 ADR-a i RID-a, ili koje pripadaju u okvir stavki 4.1.5.19 kodeksa IMDG, vezane uz pakiranje tvari i predmeta iz klase 1, također se primjenjuju i na prijevoz koji podliježe ADN-u.

1.6.1.4    (Izbrisano)

1.6.1.5-1.6.1.7    (Rezervirano)

1.6.1.8    Postojeće narančasto obojene ploče koje udovoljavaju zahtjevima pododjeljka 5.3.2.2 primjenjivim do 31. prosinca 2004. mogu se i dalje upotrebljavati, pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi iz 5.3.2.2.1 i 5.3.2.2.2 koji nalažu da ploča, brojevi i slova ostanu pričvršćeni bez obzira na usmjerenost vozila ili vagona.

1.6.1.9    (Rezervirano)

1.6.1.10    (Izbrisano)

1.6.1.11-12    (Rezervirano)

1.6.1.13    (Izbrisano)

1.6.1.14    IBC-ovi proizvedeni prije 1. siječnja 2011. u skladu s tipom izradbe koji nije prošao vibracijsko ispitivanje iz 6.5.6.13 ADR-a ili koji nije morao ispunjavati kriterije od 6.5.6.9.5 (d) ADR-a u vrijeme kada je podvrgnut ispitivanju bacanjem, još uvijek se mogu koristiti.

1.6.1.15    IBC-ovi proizvedeni, prerađeni ili popravljeni prije 1. siječnja 2011. godine ne trebaju nositi oznaku najvećeg dopuštenog opterećenja za slaganje paketa u skladu s 6.5.2.2.2. Takvi IBC-ovi, koji nisu označeni u skladu s 6.5.2.2.2, mogu se koristiti i nakon 31. prosinca 2010., ali moraju biti označeni u skladu s 6.5.2.2.2 ako su prepravljeni ili popravljeni nakon toga datuma. IBC proizvedeni, prerađeni ili popravljeni između 1. siječnja 2011. godine i 31. prosinca 2016. godine, a označeni za maksimalno dozvoljeno slaganje tereta sukladno 6.5.2.2.2 ADR na snazi je do 31. prosinca 2014. godine mogu se nastaviti koristi.

1.6.1.16    (Izbrisano)

1.6.1.17    (Izbrisano)

    i

1.6.1.18    

1.6.1.19    (Izbrisano)

1.6.1.20    (Izbrisano)

1.6.1.21-23    (Rezervirano)

1.6.1.24    (Izbrisano)

1.6.1.25    Boce vode kapaciteta 60 litara ili manje, označene brojem UN sukladno odredbama ADN-a, koji se primjenjuje do 31. prosinca 2012. godine i koje nisu u skladu sa zahtjevima iz 5.2.1.1 i, pogledu oznake UN broja i slova « UN « koje se primjenjuju od 1. siječnja 2013. moći će se i dalje koristiti do sljedećeg periodičnog pregleda, ali najkasnije do 30 lipnja 2018.

1.6.1.26    Velika pakiranja proizvedena ili prerađena prije 1. siječnja 2014., koja nisu u skladu sa zahtjevima iz 6.6.3.1 ADR-a vezano za visinu slova, brojeva i znakova primjenjivim od 1. siječnja 2013., mogu se i dalje koristiti. Velika pakiranja proizvedena ili prerađena prije 1. siječnja 2015. ne moraju nositi oznaku maksimalnog dopuštenog opterećenja za slaganje paketa u skladu s 6.6.3.3 ADR-a. Takva velika pakiranja, koja nisu označena u skladu s 6.6.3.3 ADR-a, mogu se koristiti i nakon 31. prosinca 2014., ali moraju biti označena u skladu s 6.6.3.3 ADR-a ako su prerađena nakon tog datuma. Velika pakiranja proizvedena ili prepravljena između 1. siječnja 2011 i 31. prosinca 2016, a označena za maksimalno dozvoljeno slaganje tereta sukladno 6.6.3.3 ADR na snazi do 31. prosinca 2014, mogu se nastaviti koristiti.

1.6.1.27    Spremnici koji su sastavni dio opreme ili strojnog pogona koji sadrži tekuća goriva pod UN brojevima 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 i 3475, izrađeni prije 1. srpnja 2013., koji nisu u skladu sa zahtjevima odlomka (a) posebne odredbe 363 poglavlja 3.3 primjenjivim od 1. siječnja 2013., mogu se i dalje koristiti.

1.6.1.28    (Izbrisano)

1.6.1.29    Litijske stanice i baterije proizvedene prema tipu koji ispunjava uvjete iz pododjeljka 38.3 priručnika za ispitivanja i kriterije, 3. dopunjenog izdanja, amandman 1, ili prema tipu koji ispunjava uvjete bilo kojeg sljedećeg dopunjenog izdanja i amandmana na dan testiranja tipa, mogu nastaviti se koristiti ukoliko nije drugačije predviđeno u ADN.

    Litijske stanice i baterije proizvedene prije 1. srpnja 2003. prema zahtjevima iz priručnika za ispitivanja i kriterije, trećeg dopunjenog izdanja, mogu nastaviti se koristiti ako su ispunjeni svi ostali uvjeti.

1.6.1.30    Oznake koje ispunjavaju zahtjeve 5.2.2.2.1.1 se primjenjuju do 31. prosinca 2014., i dalje će se koristiti do 30. lipnja 2019.

1.6.1.31    (Izbrisano)

1.6.1.32    (Izbrisano)

1.6.1.33    Električni dvoslojni kondenzatori UN br. 3499, proizvedeni prije 1. siječnja 2014, ne moraju biti obilježeni s kapacitetom za pohranu energije u Wh kao što se zahtijeva u točki (e) posebne odredbe 361 Poglavlja 3.3

1.6.1.34    Asimetrični kondenzatori UN br. 3508, proizvedeni prije 1. siječnja 2016, ne moraju biti obilježeni s kapacitetom za pohranu energije u Wh kao što se zahtijeva u podstavu (c) posebne odredbe 372 Poglavlja 3.3

1.6.1.35    (Rezervirano)

1.6.1.36    (Rezervirano)

1.6.1.37    (Rezervirano)

1.6.1.38    Ugovorne strane mogu nastaviti izdavati potvrde osposobljavanja za sigurnosne savjetnike u skladu s obrascem koji se primjenjuje do 31. prosinca 2016., umjesto onih u skladu sa zahtjevima 1.8.3.18 koji se primjenjuju se od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine. Takve potvrde će se nastaviti koristiti do kraja njihovog važenja od pet godina.

1.6.1.39    Neovisno o zahtjevima iz posebnog propisa 188 poglavlja 3.3 koji se primjenjuju od 1. siječnja 2017. godine, paketi koji sadrže litij ćelije ili baterije mogu i dalje biti označeni do 31. prosinca 2018, u skladu sa zahtjevima iz posebnog propisa 188 poglavlja 3.3 koji je na snazi do 31. prosinca 2016.

1.6.1.40    Neovisno o zahtjevima iz ADN-a koji se primjenjuju od 1. siječnja 2017., članci brojeva Nos UN 0015, 0016 i 0303 koji sadrže jednu ili više tvari koje proizvode dim otrovan ako se udiše prema kriterijima za klasu 6.1 proizvedeni prije 31. prosinca 2016. mogu se prevoziti do 31. prosinca 2018. bez oznake za dodatni rizik »TOKSIČNO« (obrazac br 6,1, vidi 5.2.2.2.2).

1.6.1.41    Neovisno o zahtjevima iz ADN-a koji se primjenjuju od 1. siječnja 2017. godine, velike ambalaže u skladu s razinom svojstava pakirne skupine III u skladu s posebnim propisom L2 uputa za pakiranje LP02 iz 4.1.4.3 ADR-a koji se primjenjuje do 31. prosinca 2016. mogu se nastaviti koristiti do 31. prosinca 2022 za UN br 1950.

1.6.1.42    Neovisno o zahtjevima iz kolone (5) tablice A poglavlja 3.2 koji se primjenjuju od 1. siječnja 2017. u Nos UN br. 3090, 3091, 3480 i 3481, oznaka za klasu 9 (obrazac br 9, vidi 5.2.2.2.2) može se nastaviti koristiti za te UN brojeve do 31. prosinca 2018.

1.6.1.43    Vozila registrirana ili su u službi prije 1. srpnja 2017., kako je definirano u posebnim propisima 240, 385 i 669 poglavlja 3.3, i njihova oprema namijenjena za uporabu tijekom prijevoza, koja su sukladna zahtjevima ADN koja se primjenjuju do 31. prosinca 2016., ali koja sadrže litij ćelije i baterije koje nisu u skladu sa zahtjevima iz 2.2.9.1.7, mogu se nastaviti prevoziti kao teret u skladu sa zahtjevima iz posebnog propisa 666 poglavlja 3.3.

1.6.2    Tlačni spremnici i spremnici za klasu 2

    Prijelazne mjere odjeljaka 1.6.2 ADR-a i RID-a primjenjuju se i na prijevozne radnje koje podliježu ADN-u.

1.6.3    Fiksni spremnici (vozila cisterne i vagoni cisterne), izgradni spremnici, baterijska vozila i baterijski vagoni

    Prijelazne mjere odjeljaka 1.6.3 ADR-a i RID-a primjenjive su i na prijevozne radnje koje podliježu ADN-u.

1.6.4    Kontejnerske cisterne, prenosivi spremnici i MEGC-ovi

    Prijelazne mjere odjeljaka 1.6.4 ADR-a i RID-a ili odjeljka 4.2.0 kodeksa IMDG, ovisno o slučaju, također su primjenjive na prijevozne operacije koje podliježu ADN-u.

1.6.5    Vozila

    Prijelazne mjere odjeljka 1.6.5 ADR-a primjenjuju se na prijevozne radnje koje podliježu ADN-u.

1.6.6    Klasa 7

    Prijelazne mjere odjeljaka 1.6.6 ADR-a i RID-a ili odjeljka 6.4.24 kodeksa IMDG primjenjive su na prijevozne radnje koje podliježu ADN-u.

1.6.7    Prijelazne odredbe vezane uz plovila

1.6.7.1    Općenito

1.6.7.1.1    U svrhu članka 8. ADN-a, odjeljak 1.6.7 propisuje opće prijelazne odredbe u 1.6.7.2 (vidi članak 8. stavak 1., 2. i 4.) i dodatne prijelazne odredbe u 1.6.7.3 (vidi članak 8. stavak 3.).

1.6.7.1.2    U ovome odjeljku

    (a)    »Plovilo u službi«

    . brod sukladno članku 8. stavak 2, ADN;

    . brod za koji certifikat o odobrenju je već izdan u skladu sa 8.6.1.1 do 8.6.1.4;

    U oba slučaja brodovi koji su od 31. prosinca 2014. godine, bez važećeg certifikata o odobrenju više od dvanaest mjeseci bit će isključeni.

    (b)    »N.Z.P« znači da se zahtjevi ne primjenjuju na brodove u uporabi osim gdje su određeni dijelovi zamijenjeni ili promijenjeni (modificirani), tj. primjenjuju se samo na brodove koji su novi (navedeno po datumu), ili na dijelove koji su zamijenjeni ili prepravljeni (rekonstruirani) nakon navedenog datuma, datum prve inspekcije za dobivanje certifikata o odobrenju bit će odlučujući za nominaciju kao novi brod; ako su postojeći dijelovi zamijenjeni rezervnim ili dijelovima istog tipa i izrade, ovo se ne smatra zamjenom »Z« kao što je definirano u ovim prijelaznim odredbama.

    Prepravak (rekonstrukcija) znači također i promjenu postojećeg tipa tankera, tanka za teret ili konstrukcije tanka za teret u drugi tip ili konstrukcije na višu razinu

    Ako u općim prijelaznim propisima u 1.6.7.2 za N.Z.P. nije naveden datum, N.Z.P vrijedi od 26. svibnja 2000. godine. Ako u dodatnim prijelaznim propisima u 1.6.7.3 za N.Z.P. nije naveden datum, N.Z.P vrijedi od 26. svibnja 2000. godine.

    (c)    Obnova potvrde o odobrenju nakon ... »znači da kada brod ima koristi od prijelazne mjere u stavku (b) uvjet mora biti ispunjen u sljedećoj obnovi potvrde o odobrenju nakon navedenog datuma. Ako potvrda o odobrenju istekne tijekom prve godine nakon početka primjene ovog Pravilnika, zahtjev je obvezan tek nakon isteka prve godine.

    (d)     Zahtjevi iz odjeljka 1.6.7 primjenjuju se na brodove u uporabi samo ako N.Z.P nije primjenjiv.

1.6.7.2    Opće prijelazne odredbe

1.6.7.2.1    Opće prijelazne odredbe vezane uz brodove za suhi teret

1.6.7.2.1.1    Plovila u službi moraju udovoljavati:    

    (a)    zahtjevima stavki navedenih u donjoj tablici u razdoblju koje je tamo naznačeno;

    (b)    zahtjevima stavki koje nisu navedene u donjoj tablici na dan primjene ovih Propisa.

    Konstrukcija i oprema plovila u službi moraju se održavati barem na prethodnom sigurnosnom standardu.

1.6.7.2.1.1 Tablica općih prijelaznih odredbi: Suhi teret
OdlomciPredmetVremensko ograničenje i napomene
9.1.0.12.1Prozračivanje skladišta

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Svako skladište mora imati odgovarajuće prirodno ili umjetno prozračivanje; za prijevoz tvari klase 4.3, svako skladište mora biti opremljeno tlačnom ventilacijom, uređaji korišteni u ovu svrhu moraju biti izrađeni tako da ne propuštaju vodu u skladište.

9.1.0.12.3Prozračivanje pomoćnih prostora

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.1.0.17.2Plinotijesni otvori okrenuti prema skladištima

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Otvori na nastambama i kormilarnici nasuprot skladištima moraju se moći čvrsto zatvoriti.

9.1.0.17.3Ulazi i otvori u zaštićenom prostoru

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Otvori na strojarnicama i servisnim prostorima nasuprot skladištima moraju se moći čvrsto zatvoriti.

9.1.0.31.2

Dovodi zraka za

strojeve

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034.

9.1.0.32.2Cijevi za zrak 50 cm iznad palube

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

1.6.7.2.1.1 Tablica općih prijelaznih odredbi: Suhi teret
OdlomciPredmetVremensko ograničenje i napomene
9.1.0.34.1Položaj ispušnih cijevi

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.1.0.35Crpke za posušivanje u zaštićenom prostoru

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

U slučaju prijevoza tvari klase 4.1, UN br. 3175, svih tvari klase 4.3 u rasutom stanju ili nezapakiranih te polimerskih kuglica, proširivih, klase 9, UN br. 2211., posušivanje skladišta može se izvršiti samo pomoću uređaja za posušivanje smještenog u zaštićenom prostoru. Uređaj za posušivanje smješten iznad strojarnice mora biti pričvršćen.

9.1.0.40.1Uređaji za gašenje požara, dvije crpke itd.

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.1.0.40.2Fiksni sustavi za gašenje požara u strojarnicama

N.Z.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034.

9.1.0.41 zajedno s 7.1.3.41

______

1.16.1.4 i

1.16.2.5

Požar i otvoreni plamen

__________________

Aneks certifikata o

odobrenju i privremeni

certifikat

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Otvori dimnjaka moraju biti smješteni najmanje 2 m od najbliže točke na grotlu skladišta. Uređaji za grijanje i kuhanje dopušteni su samo u metalnim nastambama i kormilarnicama.

Međutim:

– Uređaji za grijanje na tekuća goriva s plamištem iznad 55°C dopušteni su u strojarnicama;

– Kotlovi centralnog grijanja na kruta goriva dopušteni su u prostorima smještenima ispod palube i dostupnima samo s palube.

______________________________________________

Obnova certifikata o odobrenju nakon 31. prosinca 2014.

9.2.0.31.2Dovodi zraka za strojeve

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034.

9.2.0.34.1Položaj ispušnih cijevi

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.2.0.41 zajedno s 7.1.3.41Požar i otvoreni plamen

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

1.6.7.2.1.1 Tablica općih prijelaznih odredbi: Suhi teret
OdlomciPredmetVremensko ograničenje i napomene

Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Otvori dimnjaka moraju biti smješteni najmanje 2 m od najbliže točke na grotlu skladišta. Uređaji za grijanje i kuhanje dopušteni su samo u metalnim nastambama i kormilarnicama.

Međutim:

– Uređaji za grijanje na tekuća goriva s plamištem iznad 55°C dopušteni su u strojarnicama;

– Kotlovi centralnog grijanja na kruta goriva dopušteni su u prostorima smještenima ispod palube i dostupnima samo s palube.


1.6.7.2.1.2    (Izbrisano)

1.6.7.2.1.3    Odstupanje od 7.1.4.1, transport u rasutom stanju UN br. 1690,1812 i 2505, može se transportirati sa brodovoma s jednostrukom oplatom sve do 31. Prosinca 2018.

1.6.7.2.1.4    Za brod ili baržu čija je kobilica položena prije 1. siječnja srpnja 2017., a koja nije u skladu sa zahtjevima 9.0.X.1 koji se odnose na evidenciju plovila, čuvanje dokumenata evidencije plovila počinje najkasnije na dan sljedeće obnove potvrde o odobrenju.

1.6.7.2.2    Opće prijelazne odredbe za tankere

1.6.7.2.2.1    Plovila u službi moraju ispunjavati:

    (a)    zahtjeve odlomaka navedenih u donjoj tablici u utvrđenom roku;

    (b)    zahtjeve odlomaka koji nisu navedeni u donjoj tablici, na dan primjene ovih propisa.

    Izradba i oprema plovila u službi moraju održavati barem prethodnu razinu sigurnosnog standarda.

1.6.7.2.2.2    Tablica općih prijelaznih odredbi za tankere

1.6.7.2.2.2 Tablica općih prijelaznih odredbi: tankeri
OdlomciPredmetVremensko ograničenje i napomene
1.2.1Električni uređaj s ograničenim rizikom od eksplozije

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034. Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Električni uređaj s ograničenim rizikom od eksplozije je:

– Električni uređaj koji, tijekom normalnog rada, ne uzrokuje iskre niti stvara površinske temperature koje premašuju 200°C; ili

– Električni uređaj s kućištem otpornim na prskanje vode koji tijekom normalnog rada ne stvara površinske temperature koje premašuju 200°C.

1.2.1Skladišni prostori

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2038. za otvorena plovila tipa N čiji skladišni prostori sadrže pomoćne uređaje i koji prevoze samo tvari klase 8, s napomenom 30 u stupcu (20) Tablice C poglavlja 3.2.

Obnova potvde o odobrenju nakon 31. prosinca 2038

1.2.1Uređaj za sprječavanje širenja plamena (prigušnica plamena) Ispitivanje prema normi EN ISO 16852: 2010

N.R.M.

od 01. siječnja 2001. god

Obnova certifikata o odobrenju nakon 31.prosinca 2034. god.

Do tada, primjenjuju se sljedeći zahtjevi za tankere u uporabi:

Uređaj za sprječavanje širenja plamena (prigušnica plamena) mora biti tipski odobren od nadležnog tijela za predviđenu uporabu.

1.2.1Brzoreagirajući sigurnosni ventil Ispitivanje prema normi EN ISO 16852: 2010

N.R.M.

Od 1. siječnja 2015. obnova certifikata o odobrenju nakon 31. prosinca 2034. god.

Do tada, primjenjuju se sljedeći zahtjevi za brodove u uporabi:

Brzoreagirajući sigurnosni ventil mora biti u skladu sa standardom EN12874: 1999 na brodovima izgrađenima ili prepravljanima od 1. siječnja 2001. ili ako su zamijenjeni od 1. siječnja 2001. U drugim slučajevima, oni će biti takvog tipa odobrenog od strane nadležnog tijela za predviđenu uporabu.

7.2.2.6Odobreni sustav za otkrivanje plina

N.R.M.

Obnova certifikata o odobrenju nakon 31. prosinca 2010.

7.2.2.19.3

Brodovi koji se

upotrebljavaju za pokretanje (tegljenje)

N.R.M.

Obnova certifikata o odobrenju nakon 31. prosinca 2044. god.

7.2.3.20.1

Balastna voda

Zabrana punjenja koferdama vodom

N.R.M.

Obnova certifikata o odobrenju nakon 31. prosinca 2038. god.

Do tada, primjenjuju se sljedeći zahtjevi na palubi za tankere u uporabi:

Koferdami mogu biti punjeni vodom pri istovaru radi trimovanja broda i da bi se omogućila drenaža taloga, ukoliko je moguće.

7.2.3.20.1

N.R.M.

Obnova certifikata o odobrenju nakon 31. prosinca 2038. god.

Do tada, primjenjuju se sljedeći zahtjevi za brodove u uporabi:

Koferdami mogu biti punjeni vodom tijekom istovara osigurati trim i dozvoliti drenažu bez ostataka ukoliko je to moguće.

Kada je tjedna plovidba broda, koferdami mogu

se puniti vodenim balastom samo kada su tankovi za teret prazni.

7.2.3.20.1Dokaz o stabilnosti u slučaju curenja vezano s vodenim balastom

N.R.M.

kod tipa G i tipa N plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

7.2.3.20.1Postavljanje indikatora razine u tankovima i balastnim odjeljcima

N.R.M.

od 1. siječnja 2013. godine za tankove tipa C i G i tipa N dvostruka oplata trupa plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2012. godine.

7.2.3.31.2Motorna vozila samo izvan teretnog prostora

N.R.M.

za tip N plovila obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2034.

Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi: vozilo se ne smije pokretati na brodu.

7.2.4.22.3Uzimanje uzoraka iz drugih otvora

N.R.M. za tip N otvorena plovila

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2018.

Do tada, na otvorenim plovilima u službi tipa N poklopci teretnih tankova mogu biti otvoreni tijekom utovara radi kontrole i uzimanja uzoraka.

8.1.6.2.Priključci za cijeviPriključci za cijevi prethodnih normi EN 12115:1999, EN 13765:2003 ili EN ISO 10380:2003 mogu se koristiti do 31. prosinca 2018.

9.3.2.0.1 (c)

9.3.3.0.1 (c)

Zaštita cijevi za paru od korozije

N.R.M. od 1. siječnja 2001.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034.

9.3.1.0.3 (d)

9.3.2.0.3 (d) 9.3.3.0.3 (d)

Vatrootporni materijali u nastambama i kormilarnici

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034.

9.3.3.8.1Nastavak klase

N.R.M.

za otvorena plovila tipa N sa zaustavljačima plamena i otvorena plovila tipa N. Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

Do tada vrijede sljedeći zahtjevi na plovilima u službi:

Ako nije drukčije propisano, vrsta izradbe, snaga, prostorna podjela, oprema i uređaji broda moraju udovoljavati ili biti ekvivalentni zahtjevima izradbe za klasifikaciju u najvišoj klasu priznatog klasifikacijskog društva.

9.3.1.10.2 9.3.2.10.2 9.3.3.10.2Vratne pražnice grotla, itd.

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034.

Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi, s izuzetkom otvorenih plovila tipa N:

Ovaj zahtjev može se ispuniti ugradnjom vertikalnih zaštitnih zidova visokih najmanje 0,50 m.

Dotad, na plovilima u službi koja nisu dulja od 50,00 m, visina od 0,50 m može se svesti na 0,30 m u prolazima koji vode do palube.

9.3.1.10.3 9.3.2.10.3 9.3.3.10.3Visina pragova grotla i otvora nad palubom

N.R.M. od 1. siječnja 2005.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2010.

9.3.1.11.1(b)Omjer duljine do promjera tlačnih teretnih tankova

N.Z.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

9.3.3.11.1(d)Ograničenje duljine teretnih tankova

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

9.3.1.11.2(a)

Raspored teretnih tankova

Udaljenost između teretnih tankova i bočnih zidova

Visina sedla

N.R.M.

za plovila tipa G čije su kobilice položene prije 1. siječnja 1977.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

9.3.1.11.2(a)

Raspored teretnih tankova

Udaljenost između teretnih tankova i bočnih zidova

Visina sedla

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

Do tada se primjenjuju sljedeći zahtjevi na plovila u službi čije su kobilice položene nakon 31. prosinca 1976.:

Ako je zapremina veća od 200 m³, ili ako je omjer duljine i promjera manji od 7, ali veći od 5, trup na području spremnika mora biti takav da u slučaju sudara spremnici ostanu neoštećeni, koliko god je moguće. Ovaj zahtjev smatra se ispunjenim ako, u prostoru spremnika, plovilo:

– ima dvostruki trup s razmakom od najmanje 80 cm između bočne oplate i uzdužne pregrade,

– ima sljedeću konstrukciju:

(a) Između palube i vrha rebrenica moraju postoje bočne proveze u pravilnim razmacima ne većim od 60 cm;

(b) Bočne proveze moraju biti poduprte okvirnim rebrima na razmacima ne većim od 2,00 m. Visina okvirnih rebara mora biti najmanje 10% visine trupa, a nikako manja od 30 cm. Moraju imati prirub od plosnatog čelika poprečnog presjeka najmanje 15 cm2;

(c) Bočne proveze spomenute pod (a) moraju imati istu visinu kao okvirna rebra te imati prirub od plosnatog čelika poprečnog presjeka najmanje 7,5 cm2.

9.3.1.11.2(a)Udaljenost između usisnih zdenaca i rebrenica

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044

9.3.1.11.2(b)

9.3.2.11.2(b) 9.3.3.11.2(a)

Ukrepe teretnih tankova

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

9.3.1.11.2(c)

9.3.2.11.2(c) 9.3.3.11.2(b)

Kapacitet usisnog zdenca

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

9.3.1.11.2(d)

9.3.2.11.2(d)

Bočne proveze između trupa i teretnih tankova

N.R.M. od 1. siječnja 2001.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

9.3.1.11.3(a)

Krajnje pregrade teretnog prostora s izolacijom »A-60«.

Razmak od 0,50 m od teretnih tankova do krajnjih pregrada.

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

9.3.2.11.3(a)

9.3.3.11.3(a)

Širina pregrada 0,60 m

Prostori skladišta s pregradama ili izoliranim pregradama »A-60«

Razmak od 0,50 m od teretnih tankova u skladišnom prostoru

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Tip C: minimalna širina pregrada: 0,50 m;

TypeN: minimalna širina pregrada: 0,50 m;

na plovilima nosivosti do 150 t: 0,40 m;

Tip N, otvoreni: pregrade se ne zahtijevaju na plovilima nosivosti do 150 t i na brodovima za separiranje nafte: Razmak između teretnih tankova i krajnjih pregrada skladišnih prostora mora biti najmanje 0,40 m.

9.3.3.11.4Prolazi kroz krajnje pregrade skladišnih prostora

N.R.M. od 1. siječnja 2005. za tip N otvorenih plovila čija je kobilica položena prije 1. siječnja 1977. godine.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044

9.3.3.11.4Udaljenost cjevovoda u odnosu na dno

N.R.M. od 1. siječnja 2005.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2038.

9.3.3.11.4Zaporni uređaji utovarnih i istovarnih cjevovoda u teretnom tanku iz kojeg dolaze

N.R.M. od 1. siječnja 2005.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.3.11.6(a)Oblik pregrade kao crpne stanice

N.R.M.

Za plovila tip N čija je kobilica položena prije 1. siječnja 1977. godine. Obnova potvrde o odobrenju nakon 31.prosinca 2044.

9.3.3.11.7Udaljenost između teretnih tankova i vanjskog zida broda

N.R.M. nakon 1. siječnja 2001.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2038.

9.3.3.11.7Širina dvostrukog trupa

N.R.M. nakon 1. siječnja 2010.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2038.

9.3.1.11.7Udaljenost između usisnog zdenca i donjih prostora

N.R.M. nakon 1. siječnja 2003.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2038.

9.3.3.11.8Uređenje servisnih prostora smještenih u teretnom prostoru ispod paluba

N.R.M.

Tip N otvoren plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2038.

9.3.1.11.8

9.3.3.11.9

Dimenzije otvora za pristup sa prostorima unutar teretnog prostora

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.1.11.8

9.3.2.11.10

9.3.3.11.9

Razmak između armaturnih elemenata

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

9.3.2.12.1

9.3.3.12.1

Ventilacijski otvori u skladišnim prostorima

N.R.M. od 1. siječnja 2003.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.1.12.2

9.3.3.12.2

Ventilacijski sustavi u prostorima dvostruke oplate i dvodna

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.1.12.3

9.3.2.12.3 9.3.3.12.3

Visina iznad palube usisa zraka za pomoćne prostore smještene ispod palube

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.1.12.6

9.3.2.12.6

9.3.3.12.6

Udaljenost ventilacijskih ulaza od teretnog prostora

N.R.M. od 1. siječnja 2003

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

9.3.1.12.6

9.3.2.12.6

9.3.3.12.6

Stalno instalirani protupožarni zasloni

N.R.M. od 1. siječnja 2003

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.3.12.7Odobrenje zaustavljača plamena

N.R.M.

za tip N plovila čija je kobilica položena prije 1. siječnja 1977. godine.

Obnova potvrdi o odobrenju nakon 31. prosinca 2018.

9.3.1.13

9.3.3.13

Stabilnost (općenito)

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

9.3.3.13.3

stavak 2

Stabilnost (općenito)

N.Z.M. od 1. siječnja 2007.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

9.3.1.14

9.3.3.14

Stabilnost (u neoštećenom stanju)

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

9.3.2.14.2Stabilnost (u neoštećenom stanju)

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

9.3.1.15Stabilnost (u oštećenom stanju)

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

9.3.3.15Stabilnost (u oštećenom stanju)

N.R.M. nakon 1. siječnja 2007.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

9.3.1.16.1 9.3.3.16.1Razmak između otvora strojarnice i teretnog prostora

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

9.3.3.16.1Strojevi s unutarnjim sagorijevanjem izvan teretnog prostoraN.R.M. za tip N otvorenih plovila. Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2034.
9.3.1.16.2 9.3.3.16.2Šarke vrata nasuprot teretnom prostoru

N.R.M.

za plovila čija je kobilica položena su prije 1. siječnja 1977. godine, gdje promjene bi zakrčile druge velike otvore.

Obnova potvrdi o odobrenju nakon 31. prosinca 2034

9.3.3.16.2Strojarnice dostupne s palube

N.R.M.

Za tip N otvorenih plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2034.

9.3.1.17.1 9.3.3.17.1Nastambe i kormilarnica izvan teretnog prostora

N.R.M.

za plovila čija je kobilica položena prije 1. siječnja 1977., pod uvjetom da ne postoji veza između kormilarnice i drugih zatvorenih prostora.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044 za plovila do 50 m dužine čije kobilice su položene prije 1. siječnja 1977. i čije su kormilarnice smještene u tovarnom prostoru, čak i ako to omogućava pristup drugom zatvorenom prostoru, pod uvjetom da je sigurnost osigurana odgovarajućim servisnim zahtjevima nadležnog tijela.

9.3.3.17.1Nastambe i kormilarnica izvan teretnog prostora

N.R.M.

za tip N otvorenih plovila.

Obnova potvrdi o odobrenju nakon 31. prosinca 2044

9.3.1.17.2 9.3.2.17.2 9.3.3.17.2Izvedba ulaza i otvora prednjeg nadgrađa

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044

9.3.1.17.2 9.3.2.17.2 9.3.3.17.2Ulazi nasuprot teretnom prostoru

N.R.M.

Za plovila do 50 m dužine čije kobilice su položene prije 1. siječnja 1977., pod uvjetom da su ugrađeni štitnici za plin.

Obnova potvrdi o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

9.3.3.17.2Ulazi i otvori

N.R.M. za tip N otvorenih plovila.

Obnova potvrdi o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

9.3.1.17.4

9.3.3.17.4

Udaljenost otvora od teretnog prostora

N.R.M.

Za tip N otvorenih plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2018.

9.3.3.17.5 (b),(c)Odobrenje osovinskih prolaza i prikaz uputa

N.R.M.

Za tip N otvorenih plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2018.

9.3.1.17.6

9.3.3.17.6

Crpna stanica ispod palube

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Crpna stanica ispod palube

– mora udovoljavati zahtjevima za servisne prostore:

– za plovila tipa G: 9.3.1.12.3

– za plovila tipa N: 9.3.3.12.3

– biti opremljena sustavom detekcije plina navedenom u 9.3.1.17.6 ili 9.3.3.17.6

9.3.2.20.2

9.3.3.20.2

Usisni ventil

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.3.20.2Punjenje pregrada crpkom

N.R.M.

Za tip N otvorenih plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2018.

9.3.2.20.2

9.3.3.20.2

Punjenje pregrada u roku od 30 minuta

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.3.21.1 (b)Mjerač razine tekućine

N.R.M.

Od 1. siječnja 2005. za otvorena plovila tipa N sa zaustavljačem plamena i za otvorrena plovila tipa N.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2018.

Do tada, na plovilima u službi opremljenima s mjernim otvorima, takvi otvori moraju:

• biti uređeni tako da se stupanj punjenja može mjeriti pomoću zvučnog štapa;

• biti opremljen poklopcem s automatskim zatvaranjem.

9.3.3.21.1 (g)Otvor za uzimanje uzoraka

N.R.M.

Za tip N otvorenih plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2018.

9.3.1.21.4 9.3.2.21.4 9.3.3.21.4Neovisni alarmni uređaj za razinu tekućine

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.1.21.5 (a) 9.3.2.21.5 (a) 9.3.3.21.5 (a)Utičnica u blizini obalnih priključaka utovarnih i istovarnih cjevovoda i isključivanje brodske crpke

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.1.21.5(b) 9.3.2.21.5(b) 9.3.3.21.5(d)Ugradnja instalacija za isključenje brodske crpke s obale

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2006.

9.3.2.21.5 (c)Uređaj za brzi prekid opskrbe gorivom

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2008.

9.3.1.21.7 9.3.2.21.7 9.3.3.21.7Alarmi za podtlak i pretlak u teretnim spremnicima za prijevoz tvari bez oznake 5 u stupcu (20) tablice C poglavlja 3.2.

N.R.M. od 1. siječnja 2001.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.1.21.7 9.3.2.21.7 9.3.3.21.7Alarmi za temperaturu u tankovima tereta

N.R.M. od 1. siječnja 2001.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.1.22.1 (b)Visina otvora teretnog tanka iznad palube

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

9.3.3.22.1 (b)Otvori teretnog tanka 0,50 m iznad palube

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044. za plovila čije su kobilice položene prije 1. siječnja 1977.

9.3.1.22.4Sprečavanje stvaranja iskri kod uređaja za zatvaranje

N.R.M. od 1. siječnja 2003.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.1.22.3 9.3.2.22.4 (b) 9.3.3.22.4 (b)Položaj ispusta ventila iznad palube

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.2.22.4 (b) 9.3.3.22.4 (b)Regulacija tlaka ventila za brzo odzračivanje

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.3.23.2Pokusni tlak za teretne tankove

N.R.M.

Za plovila čija je kobilica položena prije 1 siječnja 1977., za koja je potreban ispitni tlak od 15 kPa (0.15 bar).

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044. Do tada, ispitni tlak 10 kPa (0.10 bar) mora biti dovoljan.

9.3.3.23.2Pokusni tlak za teretne tankove

N.R.M.

Za plovila za separiranje goriva u službi prije 1 siječnja 1999.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044. Do tada, ispitni tlak 5 kPa (0.05 bar) je dovoljan

9.3.3.23.3Pokusni tlak cjevovoda za ukrcaj i iskrcaj

N.R.M.

Za plovila za separiranje goriva u službi prije

1 siječnja 1999.

Obnova potvrde o odobrenju, najkasnije do 1. siječnja 2039. Do tada, ispitni tlak od 400 kPa (4 bar) je dovoljan.

9.3.2.25.1

9.3.3.25.1

Isključivanje crpki tereta

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.1.25.1

9.3.2.25.1

9.3.3.25.1

Udaljenost crpki, itd. od nastambi itd.

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon

31. prosinca 2044.

9.3.1.25.2(d)

9.3.2.25.2 (d)

Položaj cjevovoda za ukrcaj i iskrcaj na palubi

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

9.3.1.25.2(e)

9.3.2.25.2 (e)

9.3.3.25.2 (e)

Udaljenost obalnih priključaka od nastambi itd.

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

9.3.2.25.2 (i)Cijevi za ukrcaj i iskrcaj te cijevi za paru ne smiju imati fleksibilne spojeve s kliznim brtvama.

N.R.M. od 1. siječnja 2009.

Plovila u službi koja imaju spojeve s kliznim brtvama više ne mogu prevoziti tvari s otrovnim ili korozivnim svojstvima (vidi stupac (5) tablice C poglavlja 3.2, opasnosti 6.1 i 8) poslije produljenja valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2008.

Plovila u službi ne smiju imati fleksibilne spojeve s kliznim brtvama poslije produljenja valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.3.25.2 (h)Cijevi za ukrcaj i iskrcaj te cijevi za paru ne smiju imati fleksibilne spojeve s kliznim brtvama

N.R.M. od 1. siječnja 2009.

Plovila u službi koja imaju spojeve s kliznim brtvama više ne mogu prevoziti tvari s korozivnim svojstvima (vidi stupac (5) tablice C poglavlja 3.2, opasnosti 6.1 i 8) poslije produljenja valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2008.

Plovila u službi ne smiju imati fleksibilne spojeve s kliznim brtvama poslije produljenja valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018..

9.3.2.25.8 (a)Usisni cjevovod balasta smješten u zoni tereta ali izvan tankova tereta

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.2.25.9

9.3.3.25.9

Tijek ukrcaja i iskrcaja

N.R.M. od 1. siječnja 2003.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018

9.3.3.25.12

9.3.3.25.1 (a) i (c),

9.3.3.25.2    (e),

9.3.3.25.3
i

9.3.3.25.4 (a) nisu primjenjivi na otvorena plovila tipa N, uz izuzetak otvorenih plovila tipa N koja prevoze korozivne tvari (vidi poglavlje 3.2, tablicu C, stupac (5), opasnost 8)

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

Ovo vremensko ograničenje tiče se samo otvorenih plovila tipa N koja prevoze korozivne tvari (vidi poglavlje 3.2, tablicu C, stupac (5), opasnost 8).

9.3.1.31.2

9.3.2.31.2

9.3.3.31.2

Razmak usisnih ventilacijskih otvora motora od zone tereta

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044.

9.3.1.31.4

9.3.2.31.4

9.3.3.31.4

Temperatura vanjskih dijelova strojeva, itd.

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Temperatura vanjskih dijelova ne smije premašivati 300°C.

9.3.1.31.5

9.3.2.31.5

9.3.3.31.5

Temperatura u strojarnici

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Temperatura u strojarnici ne smije premašivati 45°C.

9.3.1.32.2

9.3.2.32.2

9.3.3.32.2

Otvori cijevi za zrak 0,50 m iznad palube

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2010.

9.3.3.34.1Ispušne cijevi

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.1.35.1

9.3.3.35.1

Crpke za isušivanje i balast u teretnom prostoru

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034.

9.3.3.35.3Usisne cijevi balasta smještene u zoni tereta, ali izvan tankova tereta

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.1.35.4Uređaj za isušivanje crpne stanice izvan crpne stanice

N.R.M. od 1. siječnja 2003.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.1.40.1 9.3.2.40.1 9.3.3.40.1Protupožarni sustavi, dvije crpke, itd.

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.1.40.2 9.3.2.40.2 9.3.3.40.2Fiksni protupožarni sustav u strojarnici

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034.

9.3.1.41.1 9.3.3.41.1Izlazi dimnjaka smješteni na udaljenosti od najmanje 2 m od zone tereta

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2044. za brodove čija je kobilica položena prije 1. siječnja 1977.

9.3.3.41.1Izlazi dimnjakaN.R.M. najkasnije do 1. siječnja 2039. za brodove za separiranje nafte

9.3.1.41.2 9.3.2.41.2 9.3.3.41.2

zajedno s 7.2.3.41

Uređaji za grijanje, kuhanje i hlađenje

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2010.

9.3.3.42.2Sustav za zagrijavanje tereta

N.R.M.

Za tip N otvorenih plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2034.

Do tada, vrijede sljedeći zahtjevi na plovilima u službi: To se može postići separatorom ulja ugrađenim na cijev za vraćanje kondenzirane vode.

9.3.1.51.2 9.3.2.51.2 9.3.3.51.2Svjetlosni i zvučni alarm

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034.

9.3.1.51.3 9.3.2.51.3 9.3.3.51.3Temperaturna klasa i skupina eksploziva

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034.

9.3.3.52.1 (b), (c), (d) i (e)Električne instalacije

N.R.M.

Za tip N otvorenih plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2034.

9.3.1.52.1 (e) 9.3.3.52.1 (e)Električne instalacije »potvrđeno sigurnog tipa« u teretnom prostoru

N.R.M.

Za plovila čija je kobilica položena prije 1. siječnja 1977.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2034.

Do tada, sljedeći uvjeti moraju biti ispunjeni tijekom utovara, istovara i oslobađanje od plina na brodovima koji imaju otvore kormilarnice koji su propusni za plin (npr vrata, prozora i sl.) u tovarnom prostoru:

(a) Sve električne instalacije predviđene za uporabu moraju biti tip ograničenog rizika od eksplozija, odnosno moraju biti konstruirane tako da nema iskrenja u normalnim radnim uvjetima i da temperatura njihove vanjske površine ne prelazi 200 °C, ili kao tip zaštićene od prskanja vode temperatura čijih vanjskih površina ne prelazi 200 °C u normalnim radnim uvjetima;

(b) Električne instalacije koje ne udovoljavaju zahtjevima pod (a), moraju biti označene crvenom bojom i bit će ih moguće isključiti pomoću središnjeg prekidača.

9.3.3.52.2Akumulatori smješteni izvan zone tereta

N.R.M.

Za tip N otvorenih plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.3.1.52.3 (a) 9.3.1.52.3 (b) 9.3.3.52.3 (a) 9.3.3.52.3 (b)

1.6.7.2.2.2

Električne instalacije korištene tijekom ukrcaja, iskrcaja ili otplinjavanja

Tablica općih prijelaznih odredbi: tankeri

N.R.M.

Za plovila čija je kobilica položena prije 1. siječnja 1977. Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2034. za sljedeće instalacije:

• Instalacije rasvjete u nastambama, uz iznimku prekidača u blizini ulaza u nastambe;

• Radiotelefonske instalacije u nastambama i kormilarnicama te uređaji za kontrolu motora s unutarnjim izgaranjem.

Do tada sve druge električne instalacije moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a) Generatori, motori, itd.

Tip zaštite IP 13;

(b) Kontrolne ploče, lampe, itd.

Tip zaštite IP23;

(c) Uređaji, itd.

Tip zaštite IP55.

9.3.3.52.3 (a) 9.3.3.52.3 (b)Električne instalacije korištene tijekom ukrcaja, iskrcaja ili otplinjavanja

N.R.M. za otvorena plovila tipa N

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034.

9.3.1.52.3 (b) 9.3.2.52.3 (b) 9.3.3.52.3 (b) zajedno s 3 (a)Električne instalacije korištene tijekom ukrcaja, iskrcaja ili otplinjavanja

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034.

Do tada se, na plovilima u službi, stavak (3) (a) ne primjenjuje na:

rasvjetne instalacije u nastambama, izuzev preklopnika u blizini ulaza u nastambe;

radiotelefonske instalacije u nastambama i kormilarnicama.

9.3.1.52.4 9.3.2.52.4 9.3.3.52.4 posljednja rečenicaIsključivanje tih instalacija na centralnom mjestu upravljanja

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034.

9.3.3.52.4Crvena oznaka na električnim instalacijama

N.R.M.

Za otvorena plovila tipa N.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034.

9.3.3.52.5Gašenje preklopnika za stalno pogonjeni generator

N.R.M.

Za otvorena plovila tipa N. Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034.

9.3.3.52.6Trajno ugrađene utičnice

N.R.M.

Za otvorena plovila tipa N. Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034.

9.3.1.56.1 9.3.3.56.1Metalne obloge za sve kablove u teretnom prostoru

N.R.M.

Za plovila čije su kobilice položene prije 1. siječnja 1977. Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034.

9.3.3.56.1Metalne obloge za sve kablove u teretnom prostoruN.R.M. najkasnije do 1. siječnja 2039. za brodove za separiranje nafte.


1.6.7.2.2.3    Prijelazne odredbe u svezi primjene zahtjeva tablice C poglavlja 3.2 na prijevoz robe tankerima.

1.6.7.2.2.3.1    Roba za koju se u tablici C poglavlja 3.2 zahtijeva zatvoreni tanker tipa N s minimalnim tlakom ventila od 10 kPa (0,10 bara) može se prevoziti zatvorenim tankerima tipa N s minimalnim tlakom ventila od 6 kPa (0,06 bara) (ispitni tlak tanka od 10 kPa (0,10 bara)). Ova prijelazna odredba ostaje na snazi do 31. prosinca 2018.

1.6.7.2.2.3.2    (brisano)

1.6.7.2.2.3.3    (brisano)

1.6.7.2.2.4    (brisano)

1.6.7.2.2.5    Za brod ili baržu čija je kobilica položena prije 1. siječnja 2017. godine, a koja nije u skladu sa zahtjevima u 9.3.X.1 koji se odnose na knjižicu plovila, čuvanje dokumenata za knjižicu plovila će započeti najkasnije s datumom sljedeće obnove potvrde o odobrenju.

1.6.7.3    Dopunske prijelazne odredbe primjenjive na posebne unutarnje vodne putove

    Plovila u službi na koja se primjenjuju prijelazne odredbe ovog pododjeljka moraju ispunjavati:

    – zahtjeve odlomaka i pododlomaka navedenih donjoj tablici i u tablici općih prijelaznih odredbi (vidi 1.6.7.2.1.1 i 1.6.7.2.2.1) u naznačenom roku;

    – zahtjeve stavaka i podstavaka koji nisu navedeni u donjoj tablici ili u tablici općih prijelaznih odredbi na datum primjene ovih pravila.

    Izradba i opremanje plovila u službi održava se barem na razini prethodnih sigurnosnih normi.

Tablica dopunskih prijelaznih odredbi
OdlomakPredmetVremenski rok i napomene
9.1.0.11.1(b)Skladišta, zajedničke pregrade sa spremnicima pogonskog goriva

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi vrijede za plovila u službi: Skladišta mogu dijeliti zajedničku pregradu sa spremnicima pogonskog goriva ako teret ili njegova ambalaža ne dovode do kemijske reakcije s gorivom.

9.1.0.92Izlaz za slučaj nužde

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na plovila u službi: Prostori čiji su ulazi ili izlazi djelomično ili potpuno uronjeni u oštećenom stanju moraju imati izlaz za slučaj nužde od najmanje 0,075 m iznad vodne linije oštećenja.

9.1.0.95.1 (c)Udaljenost otvora od vodne linije oštećenja

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na plovila u službi: Donji rub svakog otvora nepropusnog za vodu (npr. vrata, prozori, pristupna grotla) ne smije u konačnom stupnju naplavljivanja biti manji od 0,075 m iznad vodne linije oštećenja.

9.1.0.95.2

9.3.2.15.2

Opseg dijagrama stabiliteta (stanje oštećenja)

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na plovila u službi:

U konačnom stupnju plavljenja kut poprečnog nagiba ne smije prelaziti: 20° prije poduzimanja mjera uspravljanja plovila;

12° nakon poduzimanja mjera uspravljanja plovila.

9.3.3.8.1Klasifikacija

N.R.M.

Za otvorena plovila tipa N sa zaustavljačima plamena i tip N otvorena plovila. Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

9.3.1.11.1(a)

9.3.2.11.1(a)

9.3.3.11.1(a)

Maksimalni kapacitet teretnih tankova

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na plovila u službi: Najveći dopušteni kapacitet teretnog tanka iznosi 760 m³.

9.3.2.11.1(d)Duljina teretnih tankova

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na plovila u službi: Duljina teretnog tanka može premašivati 10 m i 0,2 L.

9.3.1.12.3

9.3.2.12.3

9.3.3.12.3

Položaj ulaza za zrak

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na plovila u službi: Ulazi za zrak postavljaju se najmanje 5,00 m od ispusta sigurnosnog ventila.

9.3.2.15.1 (c)Visina otvora iznad vodne linije oštećenja

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na plovila u službi: Donji rub bilo kojeg otvora nepropusnog za vodu (npr. vrata, prozori, pristupna grotla) mora pri konačnom stupnju preplavljivanja biti najmanje 0,075 m iznad vodne linije oštećenja.

9.3.2.20.2

9.3.3.20.2

Punjenje koferdama vodom

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na plovila u službi: Koferdami moraju biti opremljeni sustavom za punjenje vodom ili inertnim plinom.

9.3.1.92

9.3.2.92

Izlaz za slučaj nužde

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na plovila u službi: Prostori čiji su ulazi ili izlazi djelomice ili potpuno potopljeni u oštećenom stanju moraju imati izlaz za slučaj nužde najmanje 0,075 m iznad vodne linije oštećenja.

1.6.7.4    Prijelazne odredbe vezane uz prijevoz tvari opasnih za okoliš ili zdravlje

1.6.7.4.1    Prijelazne odredbe: plovila

    Tankeri s jednostrukom oplatom, u službi na dan 1. siječnja 2009., čija je nosivost na dan 1. siječnja 2007. manja od 1.000 tona, mogu nastaviti prevoziti za čiji su prijevoz ovlašteni dana 31. prosinca 2008. do 31. prosinca 2018.

    Opskrbni brodovi i brodovi za separiranje nafte u službi na dan 1. siječnja 2009., čija je nosivost na dan 1. siječnja 2007. manja od 300 tona, mogu nastaviti prevoziti tvari za čiji su prijevoz ovlašteni dana 31. prosinca 2008. do 31. prosinca 2038.

1.6.7.4.2    Prijelazna razdoblja primjenjiva na tvari

    Iznimno od 3. dijela, tablice C, tvari navedene u nastavku mogu se prevoziti u skladu sa zahtjevima navedenim u sljedećim tablicama, do naznačenog datuma.

    Tablica 1. do 31. prosinca 2012. (izbrisano)

    Tablica 2. do 31. prosinca 2015. (izbrisano)

1.6.7.5    Prijelazne odredbe vezane uz izmjene na tankerima

1.6.7.5.1    Izmjene teretnog prostora na plovilima s ciljem dobivanja plovila tipa N s dvostrukom oplatom prihvatljive su do 31. prosinca 2018. pod sljedećim uvjetima:

    (a)    Izmijenjeni ili novi teretni prostor mora biti u skladu s odredbama ADN-a. Prijelazne odredbe pod 1.6.7.2.2 nisu primjenjive na teretni prostor;

    (b)    Dijelovi plovila izvan teretnog prostora moraju biti u skladu s odredbama ADN-a. Nadalje, moguće je primijeniti sljedeće prijelazne odredbe pod 1.6.7.2.2: 1.2.1, 9.3.3.0.3 (d), 9.3.3.51.3 i 9.3.3.52.4 posljednja rečenica;

    (c)    Ako je roba koja zahtijeva zaštitu od eksplozije unesena na popis u skladu s 1.16.1.2.5, nastambe i kormilarnice moraju biti opremljene protupožarnim alarmnim sustavom u skladu s 9.3.3.40.2.3;

    (d)    Primjena ovog pododjeljka unosi se u svjedodžbu pod br. 12 (Dodatne primjedbe).

1.6.7.5.2    Izmijenjena plovila mogu ploviti i nakon 31. prosinca 2018. Vremenski rokovi propisani u primijenjenim prijelaznim odredbama pod 1.6.7.2.2 moraju se poštovati.

1.6.7.6    Prijelazne odredbe vezane uz prijevoz plinova u tankerima

    Tankeri u službi na dan 1. siječnja 2011. s crpnom stanicom ispod palube mogu nastaviti prevoziti tvari navedene u sljedećoj tablici do produljenja valjanosti svjedodžbe nakon 1. siječnja 2045.


UN br. ili identifikacijski br.Klasa i klasifikacijska oznakaNaziv i opis
10052,2TCAMONIJAK, BEZVODNI
10102,2F1,2-BUTADIEN, STABILIZIRANI
10102,2F1,3-BUTADIEN, STABILIZIRANI
10102,2FBUTADIEN, STABILIZIRANI ili BUTADIENI I SMJESA UGLJIKOHIDRATA, STABILIZIRANA, s tlakom pare od 70°C, koji ne prelazi 1,1 MPa (11 bara) s gustoćom pri 50°C višom od 0,525 kg/l
10112,2FBUTAN
10122,2F1-BUTILEN
10202,2AKLOROPENTAFLUOROETAN (RASHLADNI PLIN R115)
10302,2F1,1-DIFLUOROETAN (RASHLADNI PLIN R 152a)
10332,2FDIMETIL ETER
10402,2TFETILEN OKSID S DUŠIKOM do ukupnog tlaka od 1 MPa (10 bara) pri 50°C
10552,2FIZOBUTILEN
10632,2FMETILKLORID (RASHLADNI PLIN R 40)
10772,2FPROPILEN
10832,2FTRIMETILAMIN, BEZVODNI
10862,2FVINIL-KLORID, STABILIZIRANI
19122,2FSMJESA METIL-KLORIDA I METILEN-KLORIDA
19652,2FMJEŠAVINA UGLJIKOVODIČNIH PLINOVA, UKAPLJENA, N.D.N., (MJEŠAVINA A)
19652,2FMJEŠAVINA UGLJIKOVODIČNIH PLINOVA, UKAPLJENA, N.D.N., (MJEŠAVINA A0)
19652,2FMJEŠAVINA UGLJIKOVODIČNIH PLINOVA, UKAPLJENA, N.D.N., (MJEŠAVINA A01)
19652,2FMJEŠAVINA UGLJIKOVODIČNIH PLINOVA, UKAPLJENA, N.D.N., (MJEŠAVINA A02)
19652,2FMJEŠAVINA UGLJIKOVODIČNIH PLINOVA, UKAPLJENA, N.D.N., (MJEŠAVINA A1)
19652,2FMJEŠAVINA UGLJIKOVODIČNIH PLINOVA, UKAPLJENA, N.D.N., (MJEŠAVINA B)
19652,2FMJEŠAVINA UGLJIKOVODIČNIH PLINOVA, UKAPLJENA, N.D.N., (MJEŠAVINA B1)
19652,2FMJEŠAVINA UGLJIKOVODIČNIH PLINOVA, UKAPLJENA, N.D.N., (MJEŠAVINA B2)
19652,2FMJEŠAVINA UGLJIKOVODIČNIH PLINOVA, UKAPLJENA, N.D.N., (MJEŠAVINA C)
19692,2FIZOBUTAN
19782,2FPROPAN
9000AMONIJAK, BEZVODNI, DUBOKO RASHLAĐEN


1.6.8    Prijelazne odredbe vezane uz obuku posade

    Odredbe 7.1.3.15, 7.2.3.15, 8.2.2.3, 8.2.2.4 i 8.2.2.5 vezane uz stručnjaka na brodu mogu se primjenjivati do 31. prosinca 2014. u inačici primjenjivoj na dan 31. prosinca 2012. Odgovorni zapovjednik i osoba odgovorna za ukrcaj ili iskrcaj teglenice moraju posjedovati svjedodžbu o posebnom poznavanju ADN-a sa stavkom »Imatelj ove svjedodžbe sudjelovao je na obuci iz stabiliteta u 8 lekcija« prije 31. prosinca 2019.

    Uvjet za upis ove stavke je sudjelovanje u temeljnom tečaju propisanom u Pravilnicima koji su na snazi od 1. siječnja 2013., ili sudjelovanje u temeljnom stručnom usavršavanju koje, u odstupanju od 8.2.2.5, obuhvaća 24 lekcije od 45 minuta, uključujući osam lekcija posvećenih predmetu stabiliteta.

1.6.9    Prijelazne odredbe vezane za priznavanje klasifikacijskih društava

1.6.9.1    Odredbe 1.15.3.8 vezane za održavanje učinkovitog sustava unutarnje kvalitete od preporučenih klasifikacijskih društava nastavlja se primjenjivati do 14. rujna 2018. godine za verziju Sporazuma koji je na snazi na dan 31. prosinca 2015. godine.

POGLAVLJE 1.7
OPĆE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA RADIOAKTIVNI MATERIJAL

1.7.1    Područje primjene i primjenjivost

    NAPOMENA 1: U slučaju nesreća ili incidenata tijekom prijevoza radioaktivnih materijala, odredbe za slučaj opasnosti, kako su ih utemeljile nadležne državne i/ili međunarodne organizacije, moraju se poštovati u cilju zaštite osoba, vlasništva i okoliša. Odgovarajuće smjernice za takve odredbe nalaze se u »Planiranju i pripremi za hitnu intervenciju kod prometnih nesreća koje uključuju radioaktivne tvari«, Sigurnosne norme serije br. TS-G-1.2 (ST-3), IAEA, Beč (2002).

    NAPOMENA 2: Prilikom postupanja u izvanrednim situacijama u obzir se uzima formiranje drugih opasnih tvari koje mogu nastati iz reakcije između sadržaja pošiljke i okoliša u slučaju nesreće.

1.7.1.1    ADN utvrđuje sigurnosne standarde, koji omogućuju zadovoljavajuću razinu kontrole zračenja, kritičnosti i termičke ugroženosti osoba, imovine i okoliša, koje su u vezi s transportom radioaktivnih tvari. Ovi standardi su zasnovani na IAEA Pravilniku za siguran transport radioaktivnog materijala, Izdanje 2012, IAEA sigurnosni standardi serije No. SSR-6, IAEA, Beč (2012). Objašnjenja se mogu naći u »Savjetodavnom materijalu za propise IAEA za siguran transport radioaktivnog tvari, (Izdanje 2012) IAEA sigurnosnim standardima serije No. SSG-26 IAEA, Beč (2014).

1.7.1.2    Svrha ADN-a jest utvrditi zahtjeve koje je potrebno ispuniti u svrhu održanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i okoliša od utjecaja zračenja pri prijevozu radioaktivnih tvari. Zaštita se postiže uvjetovanjem sljedećih stavki:

    (a)    zadržavanje radioaktivnih sadržaja u teretnom prostoru;

    (b)    nadzor vanjskih razina zračenja;

    (c)    sprečavanje kritičnosti; i

    (d)    sprečavanje štete prouzročene toplinom.

    Ovi zahtjevi se ostvaruju, kao prvo, primjenom postupnog određivanja ograničenja sadržaja komada za otpremu i vozila, i utvrđivanjem standarda, koji se primjenjuju za način izrade komada za otpremu, ovisno o opasnosti radioaktivnog sadržaja. Kao drugo, oni se ostvaruju nametanjem uvjeta za projektiranje i korištenje komada za otpremu, kao i za održavanje ambalaže, uključujući uzimanje u obzir vrste radioaktivnog sadržaja. Na kraju, oni se ostvaruju traženjem administrativne kontrole, uključujući, ukoliko je potrebno, odobrenja od strane nadležnog tijela.

1.7.1.3    ADN se primjenjuje na prijevoz radioaktivnih tvari unutarnjim vodnim putovima, uključujući prijevoz koji se odnosi na uzgrednu uporabu radioaktivnih tvari. Prijevoz uključuje sve radnje i stanja povezana s kretanjem radioaktivnih tvari; konstrukciju, proizvodnju, održavanje i popravak ambalaže te pripremu, otpremu, utovar, prijevoz – uključujući skladištenje u provozu – istovar i prihvaćanje pošiljki radioaktivnoga sadržaja i pakiranja na konačnomu odredištu. Postupni pristup primjenjuje se na radne norme u ADN-u u kojima postoje tri opće razine u pogledu odgovornosti:

    (a)    rutinski uvjeti prijevoza (nema nesreća);

    (b)    normalni uvjeti prijevoza (manje nesreće);(c) izvanredni uvjeti prijevoza.

1.7.1.4    Odredbe utvrđene u ADN-u ne važe ni za jedan od sljedećih:

    (a)    radioaktivne tvari koje su sastavni dio prijevozne jedinice;

    (b)    radioaktivne tvari koje se kreću unutar ustanove koja podliježe odgovarajućim sigurnosnim propisima koji vrijede u toj ustanovi, a to kretanje se ne odvija na javnim cestama i željeznicama;

    (c)    radioaktivne tvari usađene u osobu ili živu životinju radi dijagnoze ili liječenja;

    (d)    radioaktivne tvari u ili na osobi koja se treba prevesti na liječenje jer je osoba slučajno ili namjerno unijela radioaktivni materijal ili kontaminirana;

    (e)     prirodne materijale i rude u kojima se nalaze prirodno prisutni radionukleidi, u prirodnom stanju ili prerađene samo u svrhu koja ne uključuje dobivanje radionukleida, koji nisu namijenjeni preradi za korištenje radionukleida ako koncentracija radioaktivnosti tih materijala ne prelazi 10 puta vrijednosti navedene u 2.2.7.7.2.1 (b) ili izračunate prema 2.2.7.7.2.2 do 2.2.7.7.2.6;

    (f)    neradioaktivne krute predmete s radioaktivnim supstancijama na bilo kojoj površini u količinama koje ne prelaze navedene u objašnjenju za »kontaminiranost« u 2.2.7.1.2.

1.7.1.5    Posebne odredbe za prijevoz izuzetih pakiranja

1.7.1.5.1    Izuzeti komadi za otpremu koji mogu sadržavati radioaktivni materijal u ograničenim količinama, instrumenti, gotovi proizvodi ili prazne ambalaže kao što je navedeno u 2.2.7.2.4.1 podliježu samo sljedećim odredbama u Dijelovima 5 do 7

    (a) Primjenjuju se odredbe navedene u 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.4, 5.1.5.2.2, 5.2.1.9, 7.1.4.14.7.3.1, 7.1.4.14.7.5.1 do 7.1.4.14. 7.5.4 i 7.1.4.14.7.7; i

    (b) Zahtjevi za izuzete komade za otpremu navedeni u 6.4.4. ADR osim kada radioaktivni materijal posjeduje druge opasne osobine i mora se, osim klase 7, klasificirati sukladno posebnom odredbom 290 ili 369 Poglavlja 3.3, gdje se odredbe navedene u (a) i (b) primjenjuju kao relevantne i pored onih koje se odnose na glavnu klasu.

1.7.1.5.2    Ako izuzeti komad za otpremu sadrži fisijski materijal, jedna od mjera predviđenih u kriterijima za izuzeća za fisijski tvari 2.2.7.2.3.5 i primjena zahtjeva iz 7.1.4.14.7.4.3 mora biti ispunjena

1.7.2    Program zaštite od radijacije

1.7.2.1    Prijevoz radioaktivnih tvari mora biti predmetom programa zaštite od radijacije koji se sastoji od sustavnih sporazuma u svrhu obraćanja primjerene pozornosti mjerama zaštite od radijacije.

1.7.2.3    Doze radijacije za pojedine osobe moraju biti ispod relevantnih graničnih doza. Zaštita i sigurnost moraju biti na najvećoj razini tako da veličina pojedinačnih doza, broj izloženih osoba i vjerojatnost izloženosti ostane na što nižoj razini u danim okolnostima, uzevši u obzir gospodarske i društvene čimbenike, uz uvjet da doze za pojedine osobe moraju podlijegati ograničenjima za doze. Mora se usvojiti strukturirani i sustavni pristup koji mora uključivati povezanost prijevoza i ostalih aktivnosti.

1.7.2.4    Za zračenje profesionalno uvjetovano aktivnostima u prijevozu, za koje se procjenjuje da efektivna doza ili

    (a)    iznosi najvjerojatnije između 1 i 6 mSv godišnje, potrebno je provesti program procjene doze kontrolom radnog mjesta ili individualnom kontrolom; ili

    (b)    vjerojatno premašuje 6 mSv godišnje, potrebno je provesti individualnu kontrolu.

    Ako se provodi individualna kontrola ili kontrola radnog mjesta, potrebno je o tome voditi odgovarajući dosje.

    Napomena: Za profesionalno uvjetovana izlaganja koja proistječu iz transportnih aktivnosti, kod kojih se procjenjuje da efektivna doza najvjerojatnije ne premašuje 1 mSv godišnje, nisu neophodni nikakvi posebni radni modeli ponašanja, detaljni nadzori, programi procjene doze ili vođenje individulanih dosjea.

1.7.2.5    Kod profesionalnih izloženosti prouzročenih obavljanjem djelatnosti prijevoza, gdje se procjenjuje da će efektivna doza:

    (a)    vjerojatno iznositi između 1 mSv i 6 mSv na godinu, mora se provoditi program procjene doza praćenjem radnoga mjesta ili pojedinačnim praćenjem;

    (b)    vjerojatno premašiti 6 mSv na godinu, mora se provoditi pojedinačno praćenje.

    Kad se provodi pojedinačno ili praćenje radnoga mjesta, potrebno je voditi odgovarajuću evidenciju.

    NAPOMENA: Kod profesionalnih izloženosti prouzročenih obavljanjem djelatnosti prijevoza, gdje se procjenjuje da efektivna doza najvjerojatnije neće premašiti 1 mSv na godinu, nisu potrebni nikakvi posebni radni uvjeti, detaljniji nadzor, programi procjene doza ili pojedinačno vođenje evidencije.

1.7.2.6    Radnici (vidi 7.1.414.7, napomena 3) moraju proći odgovarajuće osposobljavanje vezano uz zaštitu od zračenja, uključujući mjere opreza koje se moraju poštovati u cilju ograničavanja njihove profesionalne izloženosti i izloženosti drugih osoba na koje bi mogao utjecati njihov rad.

1.7.3    Sustav za upravljanje

1.7.3.1    Sustav upravljanja zasnovan na međunarodnim, nacionalnim ili drugim standardima koji su prihvatljivi nadležnom tijelu mora biti utvrđen i provodi se za sve aktivnosti unutar ADN, kao što je identificirano u 1.7.1.3, kako bi se osiguralo poštivanje relevantnih odredbi ADN. Certifikat u kome je specifikacija konstrukcije mora biti dostupan nadležnom tijelu. Proizvođač, pošiljatelj ili korisnik mora biti pripremljen:

    a) omogućiti uvjete za inspekciju tijekom proizvodnje i uporabe; i

    b) dokazati usklađenost s ADN nadležnom tijelu.

    Gdje je potrebno odobrenje nadležnog tijela, takvo odobrenje treba uzeti u obzir i mora ovisiti o adekvatnosti sustava upravljanja.

1.7.4    Posebne odredbe

1.7.4.1    Posebne odredbe moraju biti odredbe koje su odobrila nadležna tijela, prema kojima se mogu prevoziti pakiranja koja ne udovoljavaju svim zahtjevima u ADN-u primjenjivim na radioaktivne tvari.

    NAPOMENA: Posebne odredbe ne smatraju se privremenim izuzećem u skladu s točkom 1.5.1.

1.7.4.2    Pošiljke, za koje je nemoguće postići sukladnost s odredbama radioaktivnog materijala mogu se transportirati samo na temelju posebnog sporazuma. Pod pretpostavkom, da je nadležno tijelo uvjereno da je moguće usaglašenje s odredbama radioaktivnog materijala ADN, i da se potrebni sigurnosni standardi, utvrđeni u ADN, mogu alternativnim sredstvima ostvariti, nadležno tijelo može odobriti posebne sporazume za pojedinačne pošiljke ili za planiranu seriju pošiljki. Cjelokupna razina sigurnosti transporta mora biti jednaka najmanje onoj koja bi bila ostvarena ukoliko bi se ispoštovali svi primjenjivi zahtjevi. Za međunarodne pošiljke ove vrste, potrebno je multilateralno odobrenje.

1.7.5    Radioaktivne tvari koje posjeduju ostala opasna svojstva

    Osim radioaktivnih i fisijskih svojstava, svaki dodatni rizik sadržaja pakiranja, kao što je eksplozivnost, zapaljivost, samozapaljivost, kemijska otrovnost i korozivnost, također treba uzeti u obzir pri dokumentaciji, pakiranju, označavanju, obilježavanju, označavanju listicama opasnosti, smještaju, odvajanju i prijevozu kako bi bili sukladni svim mjerodavnim odredbama za opasne tvari u ADN-u.

1.7.6    Nesukladnost

1.7.6.1    U slučaju nesukladnosti u pogledu bilo kojeg ograničenja u ADN-u u svezi razine zračenja ili kontaminacije:

    (a)    Pošiljatelj, primatelj robe, prijevoznik i svaka organizacija koja sudjeluje u prijevozu, prema potrebi, moraju biti obaviješteni u slučaju nesukladnosti s jednim.

    (i)    od strane prijevoznika ako se nesukladnost utvrdi tijekom prijevoza; ili

    (ii)    od strane primatelja ako se nesukladnost utvrdi kod prijema;

    (b)    prijevoznik, pošiljatelj ili primatelj, prema potrebi:

    (i)    poduzima žurne korake da ublaži posljedice nesukladnosti;

    (ii)    istražuje nesukladnost i njezine uzroke, okolnosti i posljedice;

    (iii)    poduzima prikladne postupke da otkloni uzroke i okolnosti koji su doveli do nesukladnosti i spriječi ponavljanje okolnosti sličnih onima koje su dovele do nesukladnosti; i

    (iv)    obavještava nadležno tijelo ili nadležna tijela o uzrocima nesukladnosti i o korektivnim ili preventivnim postupcima koji se poduzimaju; te

    (c)    obavijest o nesukladnosti dostavlja se pošiljatelju odnosno nadležnom tijelu/tijelima što prije, odnosno odmah kad se dogodi ili dok se događa izvanredna situacija izloženosti.

POGLAVLJE 1.8
PROVJERE I OSTALE MJERE POTPORE KOJIMA SE OSIGURAVA SUKLADNOST SA SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA

1.8.1    Praćenje sukladnosti sa zahtjevima

1.8.1.1    Općenito

1.8.1.1.1    U skladu s člankom 4., stavkom 3. ADN-a, ugovorne strane osiguravaju da reprezentativni udio pošiljaka opasnih tvari koje se prevoze unutarnjim vodnim putovima podliježe provjerama u skladu s odredbama ovog poglavlja, uključujući i zahtjeve u 1.10.1.5.

1.8.1.1.2    Sudionici u prijevozu opasnih tvari (poglavlje 1.4), moraju bez odlaganja, u sklopu odgovarajućih obveza, nadležnim tijelima i njihovim predstavnicima dati sve potrebne podatke za provedbu provjera.

1.8.1.2    Postupak nadzora

1.8.1.2.1    Za predviđenu kontrolu u članku 4, stavak 3 ADN, ugovorne stranke koriste kontrolnu listu koju sastavlja Administrativni Odbor. Kopija kontrolne liste bit će data zapovjedniku broda. Nadležno tijelo drugih strana ugovornica može odlučiti da se pojednostave ili se izbjegne obavljanje naknadne provjere ako im je kopija kontrolne liste predstavljena. Ovaj stav ne utječe na pravo ugovornih strana da sprovedu konkretne mjere ili detaljnije provjere.

1.8.1.2.2    Provjere su nasumične i obuhvaćaju u najvećoj mogućoj mjeri velik dio mreže unutarnjih plovnih putova.

1.8.1.2.3    Pri izvršenju prava nadzora, nadležna tijela dužna su sve učiniti radi sprečavanja neopravdanog zaustavljanja ili zadržavanja broda.

1.8.1.3    Kršenje zahtjeva

    Bez obzira na ostale kazne koje mogu biti nametnute, tijela koja provode provjere mogu zadržati brodove kod kojih je utvrđeno pojedinačno ili višestruko kršenje propisa o prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima na mjestu predviđenom za tu svrhu i tražiti da se isto ispravi prije nastavljanja putovanja ili mogu provesti druge prikladne mjere, ovisno o okolnostima ili sigurnosnim zahtjevima.

1.8.1.4    Provjere u poduzećima i na mjestima utovara i istovara

1.8.1.4.1    Provjere se mogu provoditi u prostorima poduzeća kao preventivna mjera ili na mjestu na kojem su tijekom putovanja utvrđeni prekršaji kojima se ugrožava sigurnost prijevoza opasnih tvari.

1.8.1.4.2    Svrha takvih provjera je osiguravanje sukladnosti sigurnosnih uvjeta za prijevoz opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima s mjerodavnim zakonima.

1.8.1.4.3    Uzorkovanje

    Ako je potrebno i pod uvjetom da to ne predstavlja opasnost za sigurnost, laboratoriji priznati od strane nadležnog tijela mogu u svrhu ispitivanja uzimati uzorke tvari koje se prevoze.

1.8.1.4.4    Suradnja nadležnih tijela

1.8.1.4.4.1    Ugovorne strane surađuju u svrhu pravilnog provođenja ovih zahtjeva.

1.8.1.4.4.2    Teški ili ponovljeni prekršaji kojima strani brod ili poduzeće ugrožava sigurnost prijevoza opasnih tvari prijavljuju se nadležnom tijelu ugovorne strane gdje je izdana potvrda o odobrenju ili gdje je poduzeće osnovano.

1.8.1.4.4.3    Nadležno tijelo ugovorne strane, kada su ustanovljeni teški ili ponovljeni prekršaji, može zahtijevati od nadležnog tijela ugovorne strane gdje je izdana potvrda o odobrenju ili gdje je poduzeće osnovano da se protiv jednog ili više prekršitelja poduzmu prikladne mjere.

1.8.1.4.4.4    Potonje nadležno tijelo obavještava nadležna tijela ugovorne strane kod koje je utvrđeno kršenje zahtjeva o mjerama poduzetim protiv jednog ili više prekršitelja.

1.8.2    Administrativna pomoć tijekom provjere stranog broda

    Ako rezultati provjere na stranom brodu daju povoda za pretpostavku da su počinjeni teški ili ponovljeni prekršaji koji se ne mogu uočiti u tijeku te provjere zbog nedostatka potrebnih podataka, nadležna tijela predmetnih ugovornih strana pružaju si uzajamnu pomoć u cilju pojašnjenja situacije.

1.8.3    Savjetnik za sigurnost

1.8.3.1    Svako poduzeće, u čijoj je djelatnosti prijevoz ili s prijevozom povezano pakiranje, utovar, punjenje ili istovar opasnih tvari u prijevozu unutarnjim vodnim putovima, imenuje jednog ili više savjetnika za sigurnost prijevoza opasnih tvari, u daljnjem tekstu »savjetnika«, odgovornih za pružanje pomoći u sprečavanju rizika svojstvenih takvim djelatnostima u pogledu osoba, imovine i okoliša.

1.8.3.2    Nadležna tijela ugovornih strana mogu propisati da se ovi zahtjevi ne primjenjuju na poduzeća:

    (a)    čije se djelatnosti tiču:

    (i)    prijevoza opasnih tvari potpuno ili djelomično izuzetih u skladu s odredbama u 1.7.1.4 ili poglavljima 3.3, 3.4 ili 3.5;

    (ii)    količina po prijevoznoj jedinici, vagonu ili kontejneru manjih od onih koje su navedene u 1.1.3.6 ADR-a ili RID-a;

    (iii)    ako (ii) nije primjenjivo, količina po brodu manjih od onih koje su navedene u 1.1.3.6 ovih pravila.

    (b)    čije osnovne ili sekundarne djelatnosti nisu prijevoz ili povezana pakiranja, punjenja, utovar ili istovar opasnih tvari, ali koja se povremeno bave unutarnjim prijevozom ili povezanim pakiranjem, punjenjem, utovarom ili istovarom opasnih tvari koje predstavljaju malu opasnost ili rizik od onečišćenja.

1.8.3.3    Glavni zadatak savjetnika, koji se obavlja na odgovornost rukovoditelja poduzeća, jest da svim prikladnim sredstvima i potrebnim postupcima u sklopu relevantnih djelatnosti poduzeća nastoji olakšati provedbu tih djelatnosti sukladno primjenjivim zahtjevima i na najsigurniji mogući način.

    U svezi djelatnosti poduzeća, dužnosti savjetnika su sljedeće:

    –    praćenje sukladnosti sa zahtjevima kojima se regulira prijevoz opasnih tvari;

    –    savjetovanje svog poduzeća o prijevozu opasnih tvari;

    –    priprema godišnjeg izvješća za upravu poduzeća ili za lokalna javna tijela, prema tome što je potrebno, o djelatnostima poduzeća u prijevozu opasnih tvari. Godišnja izvješća pohranjuju se u razdoblju od pet godina i trebaju biti dostupna državnim tijelima na zahtjev.

    Dužnosti savjetnika također uključuju praćenje sljedećih praksi i postupaka vezanih uz relevantne djelatnosti poduzeća:

    –    postupci za postizanje sukladnosti sa zahtjevima kojima se regulira identificiranje opasnih tvari koje se prevoze;

    –    praksa uzimanja u obzir posebnih zahtjeva u svezi prijevoza opasnih tvari pri nabavi prijevoznih sredstava;

    –    postupci provjere opreme koja se koristi za prijevoz, pakiranje, punjenje, utovar ili istovar opasnih tvari;

    –    pravilno osposobljavanje zaposlenika poduzeća, također i u pogledu izmjena pravila, te vođenje evidencije osposobljavanja;

    –    provedba pravilnih postupaka za slučaj opasnosti u slučaju nesreće ili nezgode koja može utjecati na sigurnost tijekom prijevoza, pakiranja, punjenja, utovara ili istovara opasnih tvari;

    –    istraživanje i, ako je potrebno, priprema izvješća o ozbiljnim nesrećama, nezgodama ili teškim prekršajima zabilježenima tijekom prijevoza, pakiranja, punjenja, utovara ili istovara opasnih tvari;

    –    provedba prikladnih mjera u svrhu izbjegavanja ponovnih nesreća, nezgoda ili teških prekršaja;

    –    uzimanje u obzir zakonskih propisa i posebnih zahtjeva u svezi prijevoza opasnih tvari pri izboru i korištenju usluga podizvoditelja ili trećih strana;

    –    provjera raspolažu li zaposlenici uključeni u prijevoz, pakiranje, punjenje, utovar ili istovar opasnih tvari podrobnim radnim postupcima i uputama,

    –    uvođenje mjera u cilju povećanja svijesti o rizicima svojstvenima prijevozu, pakiranju, punjenju, utovaru i istovaru opasnih tvari;

    –    provedba postupaka provjere u svrhu osiguravanja da se na prijevoznom sredstvu nalaze isprave i sigurnosna oprema koje moraju pratiti prijevoz, te u svrhu osiguravanja sukladnosti tih isprava i opreme propisima;

    –    provedba postupaka provjere u svrhu osiguravanja sukladnosti zahtjevima kojima se regulira pakiranje, punjenje, utovar i istovar;

    –    postojanje sigurnosnoga plana navedenoga u 1.10.3.2.

1.8.3.4    Savjetnik za sigurnost također može biti rukovoditelj poduzeća, osoba koja ima druge dužnosti u poduzeću ili osoba koja nije izravno zaposlena u tomu poduzeću, pod uvjetom da je ta osoba sposobna izvršavati dužnosti savjetnika.

1.8.3.5    Svako uključeno poduzeće na zahtjev obavještava nadležno tijelo ili tijela koja u tu svrhu odredi svaka ugovorna strana o identitetu svoga savjetnika.

1.8.3.6    Ako su u nesreći oštećene osobe, imovina ili okoliš ili se imovina ili okoliš ošteti u prijevozu, pakiranju, punjenju, utovaru ili istovaru koji obavlja predmetno poduzeće, savjetnik za sigurnost dužan je, nakon prikupljanja odgovarajućih podataka, pripremiti izvješće o nesreći za upravu poduzeća ili za lokalna javna tijela, prema potrebi. To izvješće ne smije zamijeniti ostala izvješća uprave poduzeća koja mogu zahtijevati drugi međunarodni ili nacionalni propisi.

1.8.3.7    Savjetnik za sigurnost posjeduje svjedodžbu o stručnom osposobljavanju za prijevoz unutarnjim vodnim putovima. Takvu potvrdu izdaje nadležno tijelo ili tijelo koje u tu svrhu odredi svaka ugovorna strana.

1.8.3.8    Za dobivanje potvrde kandidat mora proći osposobljavanje i položiti ispit koji je odobrilo nadležno tijelo ugovorne strane.

1.8.3.9    Osnovna svrha osposobljavanja jest da kandidati steknu dostatna znanja o rizicima svojstvenima prijevozu, pakiranju, punjenju, utovaru ili istovar opasnih tvari, o zakonima, propisima i upravnim odredbama primjenjivim na navedene načine prijevoza i o dužnostima navedenima u 1.8.3.3.

1.8.3.10    Ispit organizira nadležno tijelo ili ispitno povjerenstvo koje imenuje nadležno tijelo. Ispitno povjerenstvo ne smije provoditi osposobljavanje.

    Ispitno povjerenstvo imenuje se pismenim putem. Ovo ovlaštenje može biti ograničenog trajanja a zasnovano je na sljedećim kriterijima:

    –    stručnost ispitnog povjerenstva;

    –    specifikacije oblika ispita koje predlaže ispitno povjerenstvo uključujući, ako je potrebno, infrastrukturu i organizaciju elektronskih ispita u skladu sa 1.8.3.12.5, ako se moraju provesti;

    –    mjere namijenjene osiguravanju nepristranosti ispita;

    –    neovisnost povjerenstva od svih fizičkih ili pravnih osoba koje zapošljavaju savjetnike za sigurnost.

1.8.3.11    Svrha ispita jest utvrditi posjeduju li kandidati potrebnu razinu znanja za izvršavanje dužnosti savjetnika za sigurnost, kako su navedene u 1.8.3.3, u svrhu dobivanja svjedodžbe propisane u pododjeljku 1.8.3.7, a obuhvaća barem sljedeće tematske cjeline:

    (a)    poznavanje vrsta posljedica prouzročenih nesrećom čiji su glavni uzrok opasne tvari i poznavanje glavnih uzroka nesreća;

    (b)    zahtjevi nacionalnog prava, međunarodnih konvencija i sporazuma, posebice u pogledu sljedećega:

    –    klasifikacija opasnih tvari (postupak klasificiranja otopina i smjesa, sastav popisa tvari, klase opasnih tvari i načini razvrstavanja, narav opasnih tvari koje se prevoze te fizička, kemijska i toksikološka svojstva opasnih tvari);

    –    opće odredbe o pakiranju, odredbe za tankove i kontejnerske cisterne (tipovi, oznaka, obilježavanje, izradba, početni i redoviti nadzor i ispitivanje);

    –    obilježavanje i označavanje listicama opasnosti i narančastim pločama za označavanje (obilježavanje i označavanje pakiranja, stavljanje i skidanje listica opasnosti i narančasto-obojenih ploča);

    –    pojedinosti u prijevoznim ispravama (potrebni podaci);

    –    postupak slanja pošiljki i ograničenja otpreme (prijevoz pod punim opterećenjem, prijevoz rasutog tereta, prijevoz tereta u rasutomu stanju, prijevoz u IBC-ovima, kontejnerima, fiksnim ili izgradnim cisternama);

    –    prijevoz putnika;

    –    zabrane i mjere opreza u svezi kombiniranog utovara tvari;

    –    odvajanje tvari;

    –    ograničenje količina koje se prevoze i izuzetih količina;

    –    rukovanje i smještaj (pakiranje, punjenje, utovar i istovar

    –    omjeri punjenja

    –    smještaj i odvajanje)

    –    čišćenje i/ili oslobađanje od plina prije pakiranja, punjenja, utovara i nakon istovara;

    –    posada, stručno osposobljavanje;

    –    dokumentacija broda (prijevozne isprave, pismene upute, potvrda o odobrenju, ADN svjedodžba o stručnom osposobljavanju za prijevoz opasnih tvari, kopije evidentiranih odstupanja, drugi dokumenti);

    –    pismene upute (provedba uputa i oprema za zaštitu posade);

    –    nadzorni zahtjevi (privez);

    –    prometni propisi i ograničenja;

    –    ispuštanje opasnih tvari u okoliš ili slučajno istjecanje onečišćivača;

    –    zahtjevi u pogledu opreme za prijevoz (brodom).

1.8.3.12    Ispiti

1.8.3.12.1    Ispit se mora sastojati od pismenoga ispita, koji se može dopuniti usmenim ispitom.

1.8.3.12.2    Ispit moraju organizirati nadležna tijela ili ispitno tijelo koje imenuje nadležno tijelo. Svaka mogućnost manipulacije ili prijevare mora se isključiti, koliko god je to moguće. Mora se provjeriti istovjetnost kandidata. Za pismeni ispit dopušteno je koristiti su samo međunarodne i nacionalne propise. Svi ispitni dokumenti moraju se evidentirati i čuvati kao ispis ili elektronički u obliku datoteke.

1.8.3.12.3    Elektronički mediji smiju se upotrebljavati samo ako ih na raspolaganje stavi ispitno povjerenstvo. Kandidat ne može unositi nove podatke u elektroničke medije koji su mu stavljeni na raspolaganje; on može samo odgovarati na postavljena pitanja.

1.8.3.12.4    Pismeni ispit sastoji se od dvaju dijelova:

    (a)    Kandidati dobivaju upitnik. On sadrži najmanje 20 pitanja otvorenog tipa kojima su obuhvaćene barem tematske cjeline navedene u popisu u 1.8.3.11. Međutim, može sadržavati i pitanja s višestrukim izborom. U tom slučaju, dva pitanja s višestrukim izborom vrijede kao jedno pitanje otvorenog tipa. Unutar tih tematskih cjelina, posebna se pozornost posvećuje sljedećim temama:

    –    opće preventivne i sigurnosne mjere;

    –    klasifikacija opasnih tvari;

    –    opće odredbe o pakiranju, uključujući tankove, kontejnerske cisterne, vozila-cisterne, itd.;

    –    oznake opasnosti, obilježavanje i označavanje;

    –    podaci u prijevoznoj ispravi;

    –    rukovanje i smještaj;

    –    posada, stručno osposobljavanje;

    –    dokumentacija broda i potvrde za prijevoz;

    –    pismene upute;

    –    zahtjevi u pogledu opreme za prijevoz brodom;

    (b)    Kandidati obavljaju analizu slučaja sukladno dužnostima savjetnika navedenim u 1.8.3.3, kako bi pokazali da imaju potrebne kvalifikacije za izvršavanje dužnosti savjetnika.

1.8.3.12.5    Pismeni ispiti mogu se provoditi, u cijelosti ili djelomično, u elektroničkom obliku, gdje su odgovori zabilježeni i evaluirani primjenom elektronske obrade podataka (AOP), pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

    (a)    hardver i softver će biti provjereni i prihvaćeni od strane nadležnog tijela ili od strane ispitnog tijela koje je nadležno tijelo odredilo;

    (b)    mora se osigurati odgovarajuće tehničko funkcioniranje. Moraju se poduzeti koraci o tome da li i kako se ispitivanje može nastaviti u slučaju kvara uređaja ili disfunkcije aplikacija. Unos ne treba imati podršku sustava (kao što je elektronska funkcija pretraživanja); Oprema u skladu sa 1.8.3.12.3 ne smije dopustiti kandidati komunikaciju s bilo kojim uređajem za vrijeme ispita;

    (c)    Krajnji unos svakog kandidata mora biti prijavljen. Određivanje rezultata mora biti transparentno.

1.8.3.13    Ugovorne strane mogu odlučiti da kandidati koji namjeravaju raditi za poduzeća specijalizirana za prijevoz određenih vrsta opasnih tvari trebaju biti ispitani samo u pogledu tvari na koje se odnose njihove djelatnosti. Te vrste tvari su:

    –    klasa 1;

    –    klasa 2;

    –    klasa 7;

    –    klase 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9; - UN br. 1202, 1203, 1223, 3475 i zrakoplovno gorivo svrstano pod UN br. 1268 ili 1863.

    U svjedodžbi propisanoj u 1.8.3.7 mora biti jasno naznačeno da vrijedi jedino za vrstu opasnih tvari navedenu u ovom pododjeljku i u pogledu koje se savjetnika ispituje prema uvjetima utvrđenima u 1.8.3.12.

    Svjedodžbe o stručnom osposobljavanju za savjetnika za sigurnost izdane prije 1. siječnja 2009. za UN br. 1202, 1203 i 1223 također su važeće za UN br. 3475 i zrakoplovno gorivo svrstano pod UN br. 1268 ili 1863.

1.8.3.14    Nadležno tijelo ili ispitno povjerenstvo evidentira pitanja koja su bila sadržana u ispitu.

1.8.3.15    Svjedodžba propisana u 1.8.3.7 mora imati oblik propisan u 1.8.3.18, a priznaju je sve ugovorne strane.

1.8.3.16    Valjanost i produljenje svjedodžbi

1.8.3.16.1    Svjedodžba vrijedi pet godina. Rok valjanosti svjedodžbe može se produljiti od datuma isteka na pet godina ako u godini prije isteka roka vlasnik svjedodžbe položi ispit. Ispit odobrava nadležno tijelo.

1.8.3.16.2    Svrha ispita jest utvrditi posjeduje li vlasnik svjedodžbe potrebno znanje za izvršavanje dužnosti navedenih u 1.8.3.3. Potrebno znanje utvrđeno je u 1.8.3.11 (b), i uključuje izmjene Pravila koje su donijete nakon dodjele zadnje svjedodžbe. Ispit se održava i nadzire na istoj osnovi kao u 1.8.3.10 i 1.8.3.12 do 1.8.3.14. Međutim, vlasnici svjedodžbe ne moraju obaviti analizu slučaja navedenu u 1.8.3.12.4 (b).

1.8.3.17 Za zahtjeve navedene u 1.8.3.1 do 1.8.3.16, smatra se da su ispunjeni ako su ispunjeni odgovarajući uvjeti Direktive Vijeća 96/35/EZ od 3. lipnja 1996. o imenovanju i stručnoj kvalifikaciji savjetnika za sigurnost prijevoza opasnih tvari cestom, željeznicom i unutarnjim plovnim putovima1 i Direktive 2000/18/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2000. o minimalnim zahtjevima ispita za savjetnike za sigurnost prijevoza opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima2.

1 Službeni list EZ-a, br. L145 od 19. lipnja 1996., stranica 10

    2 Službeni list EZ-a, br. L118 od 19. svibnja 2000., stranica 41

1.8.3.18    Oblik svjedodžbe

    Svjedodžba o stručnom osposobljavanju za savjetnika za sigurnost prijevoza opasnih tvari

    Svjedodžba br:

    Znak države koja izdaje svjedodžbu: ...................................................................................................................................................

    Prezime: .................................................................................................................................................................................................

    Ime(na): .................................................................................................................................................................................................

    Datum i mjesto rođenja: .......................................................................................................................................................................

    Državljanstvo: ........................................................................................................................................................................................

    Potpis vlasnika: ......................................................................................................................................................................................

    Vrijedi do..................... za poduzeća koja prevoze opasne tvari i za poduzeća koja obavljaju radnje pakiranja, punjenja, utovar ili istovar:

    ☐ cestom     ☐ željeznicom     ☐ unutarnjim vodnim putovima

    Izdaje: .....................................................................................................................................................................................................

    Datum: ...........................................             Potpis: ..............................................................................

1.8.4    Popis nadležnih tijela i tijela imenovanih od njihove strane

    Ugovorne strane obvezne su tajništvu Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu dostaviti adrese nadležnih tijela i tijela imenovanih od strane tih tijela, koja su nadležna sukladno s nacionalnim zakonodavstvom za implementaciju ADN-a, uzimajući u svakom slučaju u obzir relevantne zahtjeve ADN-a i priskrbljivanje adresa na koje je potrebno poslati odgovarajuće zahtjeve.

    Tajništvo Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu sastavlja popis na temelju dobivenih informacija te ga redovito ažurira. Gospodarska komisija dostavlja popis i njegove izmjene i dopune ugovornim stranama.

1.8.5    Obavijesti o događajima koji uključuju opasne tvari

1.8.5.1    Ako se tijekom ukrcaja, punjenja, prijevoza ili iskrcaja opasnih tvari na teritoriju jedne od ugovornih strana dogodi ozbiljna nesreća, utovaritelj, punitelj, prijevoznik ili primatelj, tim redoslijedom navođenja, osiguravaju podnošenje izvješća sukladnog modelu propisanom u 1.8.5.4 nadležnom tijelu pogođene ugovorne strane, najkasnije mjesec dana nakon predmetnog događaja.

1.8.5.2    Ugovorna strana zatim, po potrebi, podnosi izvješće tajništvu Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu u svrhu obavještavanja druge ugovorne strane.

1.8.5.3    Događaj podložan izvješću sukladan s 1.8.5.1 dogodio se ako je došlo do ispuštanja opasnih tvari ili ako je postojao neposredan rizik od gubitka proizvoda, ako je došlo do tjelesnih ozljeda, materijalne ili ekološke štete, ili ako su u događaju sudjelovala nadležna tijela te je ispunjen jedan ili više kriterija koji slijede:

    Osobna ozljeda označava događaj u kojem su smrt ili ozljeda izravno vezani uz prevožene opasne tvari, i gdje ozljeda

    (a)    zahtijeva intenzivno liječenje

    (b)    zahtijeva ostanak u bolnici od najmanje jednog dana, ili

    (c)    sprečava daljnji rad tijekom najmanje tri uzastopna dana.

    Gubitak proizvoda označava ispuštanje opasnih tvari:

    (a)    Klase 1 ili 2 ili pakirne skupine I. ili drugih tvari koje nisu predviđene za pakirnu skupinu u količinama od 50 kg ili 50 litara ili više;

    (b)    Pakirna skupina II. u količinama od 333 kg ili 333 litre ili više; ili

    (c)    Pakirna skupina III. u količinama od 1 000 kg ili 1 000 litara ili više.

    Kriterij za gubitak proizvoda vrijedi i u slučaju u kojem je postojao neposredan rizik od gubitka proizvoda u gore spomenutim količinama. U pravilu, ovaj se kriterij mora pretpostaviti ako, zbog strukturalnog oštećenja, spremnik više nije podoban za daljnji prijevoz ili ako, iz bilo kojeg drugog razloga, više nije osigurana dovoljna razina sigurnosti (npr. zbog iskrivljenja spremnika ili kontejnera, izvrtanja spremnika ili požara u neposrednoj blizini). Ako se radi o opasnim tvarima klase 6.2, obveza prijave primjenjiva je neovisno o količinskim ograničenjima.

    Ukoliko su u neki događaj uključene radioaktivne tvari, vrijede sljedeći kriteriji za oslobađanje tereta:

    (a)    Bilo kakvo ispuštanje radioaktivnih tvari iz pakiranja;

    (b)    Izloženost koja dovodi do prekoračenja granica propisanih u pravilnicima za zaštitu radnika i javnosti od ionizirajućeg zračenja (Tablica II. Serije sigurnosnih standarda br. 115, IAEA, »Međunarodni temeljni standardi sigurnosti za zaštitu od ionizirajućeg zračenja i za sigurnost izvora zračenja«); ili

    (c)    Ako postoji opravdana sumnja da je došlo do značajnog smanjenja bilo koje od sigurnosnih funkcija ambalaže (spremnika, zaštite, toplinske zaštite ili kritičnosti) koje je ambalažu učinilo nepodobnom za stalni prijevoz bez uvođenja dodatnih mjera sigurnosti.

    NAPOMENA: Vidi odredbe 7.1.4.14.7.7 za nedostavljive pošiljke.

    Materijalna šteta ili ekološka šteta podrazumijeva ispuštanje opasnih tvari, neovisno o količini, gdje procijenjeni iznos oštećenja premašuje 50.000 EUR. Oštećenja bilo kojih izravno uključenih sredstava prijevoza koja sadržavaju opasne tvari, kao i modalne infrastrukture, ne smiju se u tu svrhu uzimati u obzir.

    Uključenost nadležnih tijela podrazumijeva izravnu uključenost nadležnih tijela ili hitnih službi tijekom događaja koji uključuje opasne tvari i evakuaciju osoba ili zatvaranje javnih prometnih pravaca (cesta/željeznica/unutarnjih vodnih putova) na najmanje tri sata zbog opasnosti koju predstavljaju opasne tvari.

    Po potrebi, nadležno tijelo može zahtijevati dodatne relevantne podatke.

1.8.5.4    Obrazac izvješća o događajima tijekom prijevoza opasnih tvari

    Izvješće o događajima tijekom prijevoza opasnih tvari sukladno s ADN-om, odjeljak 1.8.5

    Izvješće br.:

    Prijevoznik/Punitelj/Primatelj/Utovaritelj: .........................................................................................................................................

    Službeni broj plovila: ..............................................................................................................................................................................

    Plovilo za suhi teret (s jednostrukom oplatom, s dvostrukom oplatom): ......................................................................................

    Tanker (vrsta): .......................................................................................................................................................................................

    Adresa: ...................................................................................................................................................................................................

    Osoba za kontakt: ................................................................................................. Telefon: ................................................................

    Faks/e-pošta: ..........................................................................................................................................................................................

(Nadležno tijelo uklanja ovu naslovnu stranicu prije otpremanja izvješća)

Po potrebi, nadležno tijelo može zahtijevati dodatne relevantne podatke.


POGLAVLJE 1.9
OGRANIČENJA ZA PRIJEVOZ UTVRĐENA OD STRANE NADLEŽNIH TIJELA

1.9.1    Sukladno članku 6., stavku 1. ADN-a, istjecanje opasnih tvari na područje ugovornih strana može biti podložno propisima ili zabranama uvedenim iz drugih razloga osim onih vezanih uz sigurnost tijekom prijevoza. Takvi propisi ili zabrane objavljuju se u odgovarajućem obliku.

1.9.2    Podložno odredbama iz 1.9.3, ugovorna strana može za plovila uključena u međunarodni prijevoz opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima na vlastitom teritoriju primijeniti i određene dodatne odredbe koje nisu uključene u ADN, pod uvjetom da te odredbe nisu u suprotnosti s člankom 4., stavkom 2. ADN-a, i dijelom su domaćeg zakonodavstva navedene ugovorne strane te se jednako odnose i na plovila uključena u domaći prijevoz opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima na području te ugovorne strane.

1.9.3    Dodatne odredbe koje spadaju u okvir odlomka 1.9.2 su sljedeće:

    (a)    Dodatni sigurnosni zahtjevi ili ograničenja u vezi plovila koja se koriste određenim građevinama kao što su mostovi ili tuneli, ili plovila koja ulaze ili izlaze iz luka ili drugih prijevoznih terminala;

    (b)    Zahtjevi za plovila u svrhu pridržavanja propisanih pravaca kretanja kako bi se zaobišla poslovna ili stambena naselja, i osjetljiva područja, industrijske zone koje uključuju opasne objekte ili unutarnje vodne putove koji predstavljaju ozbiljnu fizičku opasnost;

    (c)    Zahtjevi u slučaju nužde koji se odnose na usmjeravanje ili parkiranje plovila koja prevoze opasne tvari, a koji su rezultat ekstremnih vremenskih uvjeta, potresa, nesreća, industrijskih akcija, građanskih nemira ili vojnog sukoba;

    (d)    Ograničenje kretanja za plovila koja prevoze opasne tvari na određene dane tjedna ili godine.

1.9.4    Nadležna vlast ugovorne Strane koja na svom teritoriju primjenjuje bilo koju od dodatnih odredbi u okviru gore navedenog odlomka 1.9.3 (a) i (d), dužna je obavijestiti tajništvo Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o dodatnim odredbama, o kojima će tajništvo obavijestiti ugovorne strane.

POGLAVLJE 1.10
SIGURNOSNE ODREDBE

    NAPOMENA: U svrhu ovog poglavlja, „sigurnost« podrazumijeva mjere ili mjere opreza koje se moraju poduzeti da se krađe ili zloporaba opasnih tvari koje mogu ugroziti osobe, imovinu ili okoliš svedu na minimum.

1.10.1    Opće odredbe

1.10.1.1    Sve osobe uključene u prijevoz opasnih tvari trebaju zahtjeve o sigurnosti navedene u ovom poglavlju uzeti u obzir razmjerno svojim odgovornostima.

1.10.1.2    Opasne tvari smiju se ponuditi za prijevoz samo registriranim prijevoznicima.

1.10.1.3    Čekališta u zonama prekrcaja za opasne tvari moraju biti osigurana, dobro osvijetljena i, prema mogućnostima i po potrebi, nedostupna za širu javnost.

1.10.1.4    Svaki član posade broda kojim se prevoze opasne tvari, za vrijeme prijevoza mora imati kod sebe identifikacijsku ispravu s fotografijom.

1.10.1.5    Sigurnosni nadzor, u skladu s 1.8.1, mora obuhvaćati i uvođenje odgovarajućih sigurnosnih mjera.

1.10.1.6    Nadležna vlast mora redovito ažurirati registre sa svim važećim certifikatima za stručnjake propisanim u 8.2.1 koje je izdala navedena nadležna vlast ili bilo koja priznata organizacija.

1.10.2    Sigurnosno osposobljavanje

1.10.2.1    Osposobljavanje i obnavljanje znanja navedeni u poglavlju 1.3 također moraju uključivati elemente svijesti o sigurnosti. Osposobljavanje za obnavljanje sigurnosnih znanja ne mora biti vezano samo uz izmjenu propisa.

1.10.2.2    Osposobljavanje u pogledu svijesti o sigurnosti mora biti usredotočeno na vrstu rizika sigurnosti, prepoznajući opasnosti u svezi sigurnosti, način kako postupati i smanjiti rizike i aktivnosti koji se moraju poduzeti u slučaju sigurnosnih prekršaja. Mora biti uključena svijest o sigurnosnim planovima (ako je potrebno), razmjerna odgovornostima i obvezama pojedinaca i njihovim ulogama u provedbi sigurnosnih planova.

1.10.2.3    Takvo osposobljavanje se pruža ili provjerava prilikom zapošljavanja na radno mjesto koje uključuje prijevoz opasnih tvari te se redovito nadopunjuje obnovom sigurnosnih znanja.

1.10.2.4    Poslodavac je obvezan voditi zapisnik o provedenoj sigurnosnom osposobljavanju i dužan ga je, na zahtjev, predati djelatniku ili nadležnoj vlasti. Poslodavac je obvezan voditi zapisnik tijekom vremenskog razdoblja koje odredi nadležna vlast.

1.10.3    Odredbe za visokorizične opasne tvari

1.10.3.1    Definicija visokorizičnih opasnih tvari

1.10.3.1.1    Visokorizične opasne tvari su tvari za koje postoji velika mogućnost zloporabe u terorističkim napadima i koje mogu prouzročiti ozbiljne posljedice poput masovnih žrtava, masovnog razaranja ili, osobito za klasu 7, masovne društveno-gospodarske poremećaje.

1.10.3.1.2    Visokorizične opasne tvari klasa izuzev klase 7 navedene su u Tablici 1.10.3.1.2 u nastavku i prevoze se u količinama većim od količina navedenih u tablici.

    Tablica 1.10.3.1.2: Popis visokorizičnih opasnih tvari

KlasaOznakaTvar ili predmetKoličina

Spremnik ili teretni tank

(litre)0

Rasuti teret*/

(kg)d

Tvari u pakiranjima (kg)
11.1Eksploziviaa0
1.2Eksploziviaa0
1.3Eksplozivi skupine sukladnosti C explosivesaa0
1.5Eksplozivi0a0
11.4

Eksplozivi s UN brojevima 0104, 0237, 0255,0267,

0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441,0455,0456

i 0500

aa0
2Zapaljivi plinovi (klasifikacije koje uključuju samo slovo F)3000ab
Otrovni plinovi (klasifikacije koje uključuju slova T, TF, TC, TO, TFC ili TOC) bez aerosola0a0
3Zapaljive tekućine pakirne skupine I i II3000ab
Desenzibilizirani eksplozivi0a0
4.1Desenzibilizirani eksploziviaa0
4.2Tvari pakirne skupine I3000ab
4.3Tvari pakirne skupine I3000ab
5.1Oksidirajuće tekućine pakirne skupine I3000ab
Perklorati, amonijev nitrat, gnojiva od amonijevog nitrata i emulzije od amonijevog nitrata ili otopine ili gelovi30003000b
6.1Otrovne tvari pakirne skupine I0a0
6.2Infektivne tvari kategorije A (UN br. 2814 i 2900, osim za tvari životinjskog podrijetla)a00
8Korozivne tvari pakirne skupine I3000ab

*/ Rasuti teret podrazumijeva rasuti teret u plovilu ili rasuti teret u prijevoznom sredstvu ili spremniku.

a Nije relevantno.

b Odredbe u 1.10.3 nisu primjenjive, neovisno od količine.

c Vrijednost navedena u ovom stupcu primjenjiva je samo ako je prijevoz u spremnicima odobren sukladno poglavlju 3.2, tablici A, stupcu (10) ili (12) ADR-a or RID-a ili ako je slovo »T« označeno u poglavlju 3.2, tablici A, stupcu (8) ADN-a. Uputa u stupcu ne važi za tvari za koje nije odobren prijevoz u spremnicima.

d Vrijednost upisana u ovom stupcu primjenjuje se samo ako je prijevoz rasutog tereta ovlašten sukladno poglavlju 3.2, tablica A, stupac (10) ili (17) ADR-a ili RID-a,ili ako je slovo »B« upisano u poglavlju 3.2, tablica A,stupac(8) ADN-a. Za tvari za koje nije odobren prijevoz u rasutom stanju, uputa u ovom stupcu nije važeća.

1.10.3.1.3 Za opasne tvari klase 7, visokorizične radioaktivne tvari su one s aktivnošću jednakom ili većom od praga sigurnosti prijevoza od 3.000 A2 po jednom paketu (vidi također 2.2.7.2.2.1), osim sljedećih radionuklida za koje je prag sigurnosti prijevoza naveden u Tablici 1.10.3.1.3 u nastavku.

    Tablica 1.10.3.1.3: Pragovi sigurnosti prijevoza za određene radionuklide

ElementRadionuklidPrag sigurnosti prijevoza (TBq)
AmericijAm-2410,6
ZlatoAu-1982
KadmijCd-109200
CezijCs-1371
KalifornijCf-2520,2
KurijCm-2440,5
KobaltCo-577
KobaltCo-600,3
ŽeljezoFe-558000
GermanijGe-687
GadolinijGd-15310
IridijIr-1920,8
NikalNi-63600
PaladijPd-103900
PrometijPm-147400
PolonijPo-2100,6
PlutonijPu-2380,6
PlutonijPu-2390,6
RadijRa-2260,4
RutenijRu-1063
SelenSe-752
StroncijSr-9010
TalijTl-204200
TulijTm-170200
IterbijYb-1693

1.10.3.1.4     Za smjese radionuklida može se izračunati je li dosegnut ili premašen prag sigurnosti prijevoza zbrajanjem omjera prisutne aktivnosti za svaki radionuklid podijeljenih s pragom sigurnosti za taj radionuklid. Ako je zbroj razlomaka manji od 1, prag radioaktivnosti za smjesu nije dosegnut ni premašen.

    Ovaj se izračun obavlja uz pomoć formule:

    Gdje je:

    Ai = aktivnost radionuklida i koji je prisutan u paketu (TBq)

    Ti= prag sigurnosti prijevoza za radionuklid i (TBq).

1.10.3.1.5     Kada radioaktivne tvari posjeduju dodatne rizike drugih klasa, kriteriji tablice 1.10.3.1.2 također se uzimaju u obzir (vidi također 1.7.5).

1.10.3.2    Sigurnosni planovi

1.10.3.2.1    Prijevoznici, pošiljatelji i ostali sudionici navedeni u 1.4.2 i 1.4.3 uključeni u prijevoz visokorizičnih opasnih tvari (vidi tablicu 1.10.3.1.2) ili visokorizičnih radioaktivnih tvari (vidi 1.10.3.1.3) usvajaju, uvode i pridržavaju se sigurnosnog plana koji uključuje barem elemente naznačene u 1.10.3.2.2.

    U sigurnosni plan moraju biti uključeni barem sljedeći elementi:

    (a)    posebna raspodjela odgovornosti vezanih uz sigurnost kompetentnim i kvalificiranim osobama, uz odgovarajuće ovlasti za izvršavanje obaveza;

    (b)    registar opasnih tvari ili vrste navedenih opasnih tvari;

    (c)    pregled aktualnih aktivnosti i procjena rizika sigurnosti, uključujući moguće zastoje nužne za prijevoznu aktivnost, držanje opasnih tvari na brodu, cisterni ili kontejneru prije, tijekom i nakon prijevoza i privremeno međuskladištenje opasnih tvari tijekom intermodalnog prijevoza ili pretovara;

    (d)    jasna izjava o poduzetim mjerama za smanjenje sigurnosnih rizika u skladu s odgovornostima i obvezama sudionika, uključujući:

    –    osposobljavanje;

    –    sigurnosna načela (npr. reakciju na uvjete veće prijetnje, verifikaciju novih zaposlenika/zaposlenja itd.);

    –    radnu praksu (npr. odabir/korištenje poznatih ruta, pristup opasnim tvarima tijekom privremenoga međuskladištenja (navedeno pod (c), blizina osjetljive infrastrukture, itd.);

    –    opremu i resurse koji se moraju koristiti kako bi se smanjili sigurnosni rizici;

    (e)    učinkoviti i najsuvremeniji postupci za izvješćivanje i djelovanje u slučaju sigurnosnih prijetnji, sigurnosnih prekršaja ili sigurnosnih incidenata;

    (f)    postupci za ocjenu i ispitivanje sigurnosnih planova i postupci redovitih pregleda i ažuriranja planova;

    (g)    mjere kojima se osigurava fizička sigurnost prometnih podataka sadržanih u sigurnosnome planu; i

    (h)    mjere kojima se osigurava da je prosljeđivanje obavijesti koje se odnose na postupak prijevoza uključen u sigurnosni plan ograničeno samo na one koji moraju dobiti te obavijesti. U mjere ne smije biti uključena odredba o podacima koji se zahtijevaju drugdje u ADN-u.

    NAPOMENA: Prijevoznici, pošiljatelji i primatelji moraju međusobno surađivati s nadležnim tijelima u svrhu razmjene podatka o mogućim prijetnjama, primjeni odgovarajućih sigurnosnih mjera te kako bi mogli reagirati u svezi sigurnosnih incidenata.

1.10.3.3    Operativne ili tehničke mjere moraju biti poduzete na plovilima koja prevoze visokorizične opasne tvari (vidi Tablicu 1.10.3.1.2) ili visokorizične radioaktivne tvari (vidi 1.10.3.1.3) kako bi se spriječilo neprimjereno korištenje plovila i opasnih tvari. Primjena ovih mjera zaštite ne smije ugroziti postupak hitne intervencije.

    NAPOMENA: Po potrebi, i ukoliko je postavljena, mora se koristiti prijevozna telemetrija ili drugi načini praćenja ili uređaji za praćenje kretanja opasnih tvari visokoga rizika (vidi Tablicu 1.10.3.1.2 ili 1.10.3.1.3).

1.10.4    Osim za radioaktivne tvari propisi u 1.10.1, 1.10.2 i 1.10.3 ne primjenjuju se kada količine u pakiranjima na plovilima ne premašuju količine navedene u 1.1.3.6.1. Uz to odredbe u ovom poglavlju ne primjenjuju se na prijevoz UN br. 2912. RADIOAKTIVNE TVARI, NISKA SPECIFIČNA AKTIVNOST (LSA-I) i UN br. 2913 RADIOAKTIVNE TVARI, POVRŠINSKI KONTAMINIRANI PREDMETI (SCO-I).

1.10.5 Kad se u radi o radioaktivnoj tvari, sukladnost s odredbama smatra se postignutom kad se primjenjuju odredbe Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala1 i odredbe IAEA-e o »Fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala i nuklearnih postrojenja«2.

1 IAEACIRC/274/Rev.I, IAEA, Beč (1980).

2 IAEACIRC/225/Rev.4 (Ispravljen), IAEA, Beč (1999.POGLAVLJA 1.11 do 1.14

    (Rezervirano)

POGLAVLJE 1.15
PRIZNAVANJE KLASIFIKACIJSKIH DRUŠTAVA

1.15.1    Općenito

    U slučaju zaključenja međunarodnog sporazuma u vezi općenitijih propisa ili plovidbe brodova unutarnjim vodnim putovima, koji sadrže odredbe u vezi potpunog opsega djelatnosti klasifikacijskih društava i njihova priznavanja, svaka odredba ovog poglavlja koja je u suprotnosti s bilo kojom odredbom navedenog međunarodnog sporazuma bila bi automatski poništena u odnosima među stranama ovog Sporazuma na dan stupanja na snagu ovoga Sporazuma, a samim time i zamijenjena odgovarajućom odredbom međunarodnog sporazuma. Ovo poglavlje postalo bi nevažeće nakon stupanja na snagu međunarodnog sporazuma, kada bi sve strane ovog Sporazuma postale strane međunarodnog sporazuma.

1.15.2    Postupak priznavanja klasifikacijskih društava

1.15.2.1    Klasifikacijska društva koja žele biti preporučena za priznavanje prema ovom Sporazumu moraju podnijeti molbu za priznavanje, sukladno odredbama ovog poglavlja, nadležnom tijelu ugovorne strane.

    Klasifikacijsko društvo mora pripremiti odgovarajuće podatke sukladno odredbama ovog poglavlja. Mora ih pružiti barem na službenom jeziku države kojoj se molba podnosi i na engleskom jeziku.

    Ugovorna strana mora podnijeti molbu Upravnom odboru ako po njegovu mišljenju nije udovoljeno uvjetima i kriterijima na koje se upućuje u 1.15.3.

1.15.2.2    Upravni odbor mora imenovati Stručno povjerenstvo i odrediti njegov sastav i njegov poslovnik. To Stručno povjerenstvo mora razmotriti prijedlog i odrediti udovoljava li klasifikacijsko društvo kriterijima navedenim pod 1.15.3 te dostaviti preporuku Upravnom odboru u roku od šest mjeseci.

1.15.2.3    Upravni odbor mora ispitati izvješće stručnog povjerenstva. On mora odlučiti sukladno postupku navedenome u članku 17., stavku 7. točki (c), u roku od maksimalno jedne godine, hoće li ugovornim stranama predložiti priznavanje dotičnog klasifikacijskog društva ili ne. Upravni odbor mora utvrditi popis klasifikacijskih društava kako bi ih priznale ugovorne strane.

1.15.2.4    Svaka ugovorna strana može ili ne mora odlučiti priznati dotična klasifikacijska društva, samo na temelju popisa na koji se upućuje u 1.15.2.3. Ugovorna strana mora obavijestiti Upravni odbor i druge ugovorne strane o svojoj odluci.

    Upravni odbor mora ažurirati popis priznanja koji izdaju ugovorne strane.

1.15.2.5    Ako neka Ugovorna strana smatra da klasifikacijsko društvo više ne udovoljava uvjetima i kriterijima navedenima u 1.15.3, može podnijeti prijedlog Upravnom odboru za uklanjanje iz popisa preporučenih društava. Takav prijedlog se mora potkrijepiti uvjerljivim dokazom o neuspješnom ispunjenju uvjeta i kriterija.

1.15.2.6    Upravni odbor mora osnovati novo Stručno povjerenstvo pridržavajući se postupka navedenog u 1.15.2.2, a koje mora podnijeti izvješće Upravnom odboru u roku od šest mjeseci. Stručno povjerenstvo će o tome obavijestiti klasifikacijsko društvo i pozvati njegove predstavnike da analiziraju rezultate.

1.15.2.7    Upravni odbor može odlučiti, u slučaju neuspješnog ispunjavanja uvjeta i kriterija navedenih u 1.15.3, omogućiti klasifikacijskom društvu priliku predstavljanja plana pomoću kojeg će riješiti uzroke neuspjeha unutar razdoblja od šest mjeseci i time izbjeći bilo kakav ponovni neuspjeh, ili će, sukladno članku 17., stavku 7. točki (c), ukloniti naziv predmetnog društva s popisa društava preporučenih za priznavanje.

1.15.3    Uvjeti i kriteriji za priznavanje klasifikacijskog društva koje traži priznavanje temeljem ovog Sporazuma

    Klasifikacijsko društvo koje podnosi zahtjev za priznavanje prema ovom Sporazumu mora udovoljiti sljedećim uvjetima i kriterijima:

1.15.3.1    Klasifikacijsko društvo mora posjedovati opširno znanje i iskustvo kada je riječ o procjeni nacrta i izgradnji plovila s navigacijom za unutarnju plovidbu. Društvo treba imati cjelovita pravila i propise za projektiranje, izgradnju i redoviti nadzor brodova. Ova pravila i propisi moraju se objavljivati i redovito ažurirati te usavršavati kroz istraživačke i razvojne programe.

1.15.3.2    Registri brodova koje klasificira klasifikacijsko društvo moraju se objavljivati svake godine.

1.15.3.3    Klasifikacijsko društvo ne smiju kontrolirati brodovlasnici ni brodograditelji, ili druge strane koje su komercijalno uključene u proizvodnju, opremanje, popravak ili rad brodova. Klasifikacijsko društvo ne smije biti u znatnoj mjeri ovisno o jednom trgovačkom poduzeću u pogledu svojih prihoda.

1.15.3.4    Sjedište ili podružnica klasifikacijskog društva opunomoćenog i ovlaštenog za donošenje odluka i djelovanje u područjima u kojima imaju ovlasti prema propisima važećim za unutarnju plovidbu mora se nalaziti na području jedne od ugovornih strana.

1.15.3.5    Klasifikacijsko društvo i njegovi stručnjaci moraju imati dobar ugled u unutarnjoj plovidbi; ti stručnjaci moraju moći pružiti dokaze o svojim profesionalnim sposobnostima.

1.15.3.6    Klasifikacijsko društvo:

    –    mora imati dovoljno stručnog osoblja i inženjera za izvedbu tehničkih zadataka praćenja i nadzora i za ispunjavanje zadataka upravljanja, podrške i istraživanja, s obzirom na zadatke i broj klasificiranih brodova te dovoljno osoblja za ažuriranje i izmjenu propisa sukladno uvjetima kvalitete;

    –    mora imati stručnjake u barem dvjema ugovornim stranama.

1.15.3.7    Klasifikacijsko društvo mora se rukovoditi etičkim kodeksom.

1.15.3.8    Klasifikacijsko društvo mora pripremiti i uvesti te održavati učinkoviti sustav unutarnje kvalitete zasnovan na relevantnim aspektima međunarodno priznatih standarda kvalitete i sukladnosti s normama EN ISO/IEC 17020:2004 (inspekcijska tijela) i ISO 9001 ili EN ISO 9001:2015. Sustav kvalitete klasifikacijskog društva podliježe ovjeri nezavisnog tijela revizora priznatog od uprave države u kojoj je smješteno.

1.15.4    Obveze preporučenih klasifikacijskih društava

1.15.4.1    Preporučena klasifikacijska društva moraju međusobno surađivati kako bi po pitanju sigurnosti osigurala ujednačenost svojih tehničkih normi važnih za provedbu odredbi trenutno važećeg Sporazuma.

1.15.4.2    Obvezna su međusobno razmjenjivati iskustva na zajedničkim sastancima barem jednom godišnje. Obvezna su jednom godišnje dostaviti izvješće Odboru za sigurnost. Tajništvo Odbora za sigurnost treba biti obaviješteno o tim sastancima. Ugovornim stranama treba biti omogućeno prisustvovanje tim sastancima u ulozi promatrača.

1.15.4.3    Preporučena klasifikacijska društva obvezuju se primjenjivati sadašnje i buduće propise Sporazuma uzimajući u obzir datum njihova stupanja na snagu. Prilikom ispunjavanja zahtjeva nadležnih vlasti, preporučena klasifikacijska društva dužna su pružiti sve relevantne informacije vezane uz postavljene tehničke uvjete.


POGLAVLJE 1.16
POSTUPAK IZDAVANJA POTVRDE O ODOBRENJU

1.16.0    Za potrebe ovog poglavlja, »vlasnik« znači »vlasnik ili njegov imenovani predstavnik, ili, ako je brod u najmu operatora, operator ili njegov imenovani predstavnik.

1.16.1    Potvrda o odobrenju

1.16.1.1    Općenito

1.16.1.1.1    Brodovima za suhi teret koji prevoze opasne tvari u količinama većima od izuzetih količina, brodovima navedenima u 7.1.2.19.1, tankerima koji prevoze opasne tvari i brodovima navedenima u 7.2.2.19.3 izdaje se odgovarajuća potvrda o odobrenju.

1.16.1.1.2    Potvrda o odobrenju vrijedi najviše pet godina, sukladno odredbama u 1.16.11.

1.16.1.2    Oblik potvrde o odobrenju, potrebni podaci

1.16.1.2.1    Potvrda o odobrenju mora biti u skladu s modelom 8.6.1.1 ili 8.6.1.3 s obzirom na sadržaj, oblik i izgled i sadržavati potrebne podatke, prema potrebi. Ona mora sadržavati datum isteka roka valjanosti.

    Njezine dimenzije su 210 mm x 297 mm (A4). mogu se koristiti obje strane stranice.

    Mora biti sastavljena na jeziku ili jednom od jezika države koja ju je izdala. Ako taj jezik nije engleski, francuski ili njemački, naslov potvrde i svaka rubrika pod 5, 9 i 10 u potvrdi o odobrenju za brod za suhe terete (8.6.1.1), ili svaka rubrika pod 12., 16. i 17. u potvrdi o odobrenju za tankere (8.6.1.3) mora biti na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku.

1.16.1.2.2    Potvrda o odobrenju potvrđuje da je brod pregledan i da su njegova izradba i oprema sukladne primjenjivim odredbama ovih Pravila.

1.16.1.2.3    Sve podatke za izmjenu potvrde o odobrenju koji su propisani ovim Pravilima i drugim propisima sastavljenima sporazumno među ugovornim stranama nadležno tijelo može unijeti u potvrdu.

1.16.1.2.4    Nadležno tijelo unosi sljedeće podatke u potvrdu o odobrenju za brodove s dvostrukom oplatom koji zadovoljavaju dodatne zahtjeve u 9.1.0.80 do 9.1.0.95 ili 9.2.0.80 do 9.2.0.95:

    »Brod ispunjava dodatne zahtjeve za brodove s dvostrukom oplatom u 9.1.0.80 do 9.1.0.95« ili »Brod ispunjava dodatne zahtjeve za brodove s dvostrukom oplatom u 9.2.0.80 do 9.2.0.95«.

1.16.1.2.5    Za tankere, potvrdi o odobrenju se prilaže popis opasnih tvari prihvaćenih za prijevoz tankerom, koji je sastavilo priznato klasifikacijsko društvo koje je klasificiralo taj brod (popis tvari na brodu). U mjeri u kojoj je to potrebno za sigurnost prijevoza, popis sadrži ograničenja za određene opasne tvari u pogledu:

    –    kriterija izdržljivosti i stabilnosti plovila; i

    –    usklađenosti prihvaćenih opasnih tvari sa svim građevnim materijalima broda, uključujući instalacije i opremu, koji dolaze u kontakt s teretom.

    Klasifikacijska društva ažuriraju popis tvari na brodu pri svakoj obnovi klase broda na temelju pravila u dodatku važećih u to vrijeme. Klasifikacijska društva će obavijestiti vlasnika broda o izmjenama tablice C u poglavlju 3.2 koje su postale mjerodavne u međuvremenu. Ako ove izmjene i dopune zahtijevaju ažurirani popis tvari na brodu, vlasnik broda će isti zatražiti od priznatog klasifikacijskog društva. Ovaj ažurirani popis tvari na brodu izdaje se u roku navedenom u 1.6.1.1.

    Priznato klasifikacijsko društvo u cijelosti povlači popis tvari na brodu u roku navedenom u 1.6.1.1 ako zbog izmjena ovih Pravila ili promjena u klasifikaciji više nije dopušten prijevoz popisanih tvari brodom.

    Priznato klasifikacijsko društvo mora bez odgode, nakon isporuke primatelju potvrde o odobrenju, poslati primjerak popisa tvari na brodu tijelu nadležnom za izdavanje potvrde o odobrenju i obavijestiti ga o izmjenama ili povlačenju popisa.

    NAPOMENA: Ako je popis tvari dostupan u elektroničkom obliku, vidi 5.4.0.2.

1.16.1.2.6    (Izbrisano)

1.16.1.3    Privremena potvrda o odobrenju

1.16.1.3.1    Za brod koji nema potvrdu o odobrenju, može se izdati privremena potvrda o odobrenju ograničenog trajanja u sljedećim slučajevima i pod sljedećim uvjetima:

    (a)    Brod udovoljava važećim zahtjevima ovih Pravila, ali standardna potvrda o odobrenju se nije mogla izdati na vrijeme. Privremena potvrda o odobrenju vrijedi za odgovarajuće razdoblje ne dulje od tri mjeseca;

    (b)    Brod ne udovoljava sa važećim zahtjevima ovih Pravila ali sigurnost prijevoza nije umanjena prema ocjeni nadležnog tijela.

    Jednokratna privremena potvrda o odobrenju važi za odgovarajući period za sukladnost broda s važećim propisima, ali ne dulje od tri mjeseca.

    Nadležno tijelo može zatražiti dodatna izvješća osim izvješća o pregledu i može zahtijevati dodatne uvjete.

    NAPOMENA: Za izdavanje konačne potvrde o odobrenju u skladu s 1.16.1.2 novo izvješće inspekcije u skladu s 1.16.3.1 mora biti pripremljen, što potvrđuje sukladnost i sa svim do sada neispunjenim zahtjevima ovog pravilnika.

    (c)    Brod nije u skladu sa svim važećim zahtjevima Pravilnika nakon što je imao havariju. U tom slučaju privremena potvrda o odobrenju važi samo za jedno određeno putovanje i za određeni teret. Nadležno tijelo može odrediti dodatne uvjete.

1.16.1.3.2    Privremena potvrda o odobrenju sukladna je modelu u 8.6.1.2 ili 8.6.1.4 s obzirom na sadržaj, oblik i izgled ili modelu jedinstvene potvrde, koji kombinira privremenu potvrdu o provjeri i privremenu potvrdu o odobrenju, pod uvjetom da ta jedinstvena potvrda sadrži iste podatke kao model u 8.6.1.2 ili 8.6.1.4 i da ju je odobrilo nadležno tijelo. Njezine dimenzije su 210 mm x 297 mm (A4). Mogu se koristiti obje strane lista.

    Ona mora biti sastavljena na jednom jeziku ili jednom od jezika države koja ju je izdala. Ako taj jezik nije engleski, francuski ili njemački, naslov potvrde i rubrika 5. u privremenoj potvrdi o odobrenju broda za suhi teret (8.6.1.2), ili rubrika 12 u privremenoj potvrdi o odobrenju za tankere (8.6.1.4) također mora biti napisana na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku.

1.16.1.3.3    Za tankere, tlak otvaranja sigurnosnih ventila ili ventila velike brzine za odzračivanje upisuju se u potvrdu o odobrenju.

    Ako brod ima tankove tereta s različitim tlakovima otvaranja ventila, tlak otvaranja svakog spremnika upisuje se u potvrdi o odobrenju.

1.16.1.4.    Aneks potvrde o odobrenju

1.16.1.4.1    Potvrda o odobrenju i privremena potvrda o odobrenju prema 1.16.1.3.1 (a) bit će dopunjena aneksom sukladno modelu pod 8.6.1.5.

1.16.1.4.2    Aneks potvrde o odobrenju sadrži datum od kojeg se mogu primijeniti prijelazne odredbe prema 1.6.7. Ovaj datum će biti:

    (a) Za brodove u skladu s člankom 8. stavak 2. ADN za koje dokaz se može osigurati da su oni već bili odobreni za prijevoz opasnih tvari na teritoriju neke zemlje potpisnice prije 26. svibnja 2000. godine;

    (b) Za brodove u skladu s člankom 8. stavak 2., ADN za koje dokaz ne može biti osiguran da su oni već bili odobreni za prijevoz opasnih tvati na teritoriju neke zemlje potpisnice prije 26. svibnja 2000. godine, dokazanog datuma kada je obavljen prvi pregled za izdavanje odobrenja za prijevoz opasnih tvari na teritoriju jedne zemlje potpisnice ili, ako se ovaj datum ne zna, datum izdavanja prvog dokazanog odobrenja za transport opasnih tvari na teritoriju zemlje ugovornice;

    (c) Za sve ostale brodove, dokazan datum prvog pregleda za izdavanje potvrde o odobrenju u smislu ADN ili, ako se ovaj datum ne zna, datum izdavanja prve potvrde za odobrenje u smislu ADN;

    (d) Za odstupanje od (a) do (c) gore, datum obnovljenog prvog pregleda prema 1.16.8 ako brod više nema važeću potvrdu o odobrenju od 31. prosinca 2014. godine za više od dvanaest mjeseci.

1.16.1.4.3    Sva odobrenja za transport opasnih tvari koja se izdaju na teritoriju zemlje potpisnice koja vrijede od datuma pod 1.16.1.4.2 i sve ADN potvrde o odobrenju i privremene potvrde o odobrenju prema 1.16.1.3 .1 (a) upisuju se u aneks potvrda o odobrenju.

1.16.2    Izdavanje i priznavanje potvrde o odobrenju

1.16.2.1    Potvrdu o odobrenju na koju se odnosi 1.16.1 izdaje nadležno tijelo ugovorne strane u kojoj je registriran brod, ili u njegovu odsustvu, nadležno tijelo ugovorne strane u kojoj je matična luka broda ili, u njegovu odsustvu, nadležno tijelo ugovorne strane u kojoj je sjedište vlasnika ili, u njegovu odsustvu, nadležno tijelo koje odabere vlasnik.

    Druge ugovorne strane priznaju takve potvrde o odobrenju.

    Ugovorne strane će priopćiti Tajništvu Ekonomske komisije UN za Europu (UNECE) informacije koja su tijela i organizacije imenovanih od tijela koja su nadležna u skladu s nacionalnim zakonom za izdavanje potvrde o odobrenju.

    UNECE Tajništvo će obavijestiti o tome ugovorne stranke preko svoje web stranice.

1.16.2.2    Nadležno tijelo bilo koje ugovorne stranke može zatražiti od bilo kojeg drugog nadležnog tijela druge ugovorne stranke da umjesto njega izda potvrdu o odobrenju.

1.16.2.3    Nadležno tijelo bilo koje ugovorne strane može prenijeti ovlasti izdavanja potvrde o odobrenju drugom nadzornom tijelu kako je utvrđeno u 1.16.4.

1.16.2.4    Privremenu potvrdu o odobrenju navedenu u 1.16.1.3 izdaje nadležno tijelo jedne od ugovornih strana u slučajevima i pod uvjetima utvrđenim u ovim pravilima.

    Druge ugovorne strane priznaju takve privremene potvrde o odobrenju.

1.16.2.5    Aneks certifikata o odobrenju izdaje nadležno tijelo zemlje potpisnice. Ugovorne strane će pomoći jedna drugoj u vrijeme izdavanja. Oni će prepoznati ovaj aneks certifikata o odobrenju. Svaki novi certifikat o odobrenju ili privremeni certifikat o odobrenju izdat sukladno 1.16.1.3.1 (a) upisuje se u aneks certifikata za odobrenje. Aneks certifikata o odobrenju treba zamijeniti (na primjer, u slučaju oštećenja ili gubitka), a svi postojeći podaci se prenose.

1.16.2.6    Aneks certifikata o odobrenju mora biti povučen, a novi aneks certifikata o odobrenju izdaje se ako je prema 1.16.8 obnovljen prvi pregled i ako je važenje certifikata o odobrenju isteklo, od 31. prosinca 2014, proteklo više od dvanaest mjeseci.

    Važeći datum je datum kada je prijava primljena od strane nadležnog tijela. U ovom slučaju, samo takav certifikat o odobrenju koji je izdan nakon obnovljenog prvog pregleda će se evidentirati.

1.16.3    Postupak provjere

1.16.3.1    Nadzorno tijelo određene ugovorne strane nadzire provjeru broda. U ovom postupku, provjeru može obaviti nadzorno tijelo koje odredi ugovorna strana ili priznato klasifikacijsko društvo prema poglavlju 1.15. Nadzorno tijelo ili priznato klasifikacijsko društvo izdaje izvješće o provjeri koje potvrđuje da brod djelomično ili potpuno udovoljava važećim zahtjevima ovog Pravilnika koji se odnose na izgradnju i opremanje plovila.

1.16.3.2    Ovo inspekcijsko izvješće mora sadržavati:

    Ime i adresa nadzornog tijela ili priznatog klasifikacijskog društva koje provodi inspekciju;

    –    Podnositelja inspekcije;

    –    Datum i mjesto inspekcije;

    –    Tip provjerenog broda;

    –    Identifikaciju broda (ime, broj upisa, ENI broj, itd);

    –    Izjavu da je brod djelomično ili u potpunosti u skladu s primjenjivim ADN zahtjevima vezano za izgradnju i opremanje broda (u verziji važećoj na dan pregleda ili, ako je kasnije, predviđenog datuma izdavanja potvrde o odobrenju);

    –    Navod (popis, opis i reference u ADN) bilo koje nesukladnosti;

    –    Prijelazne odredbe;

    –    Ekvivalente i odstupanja od propisa koji se primjenjuje na brodu s obzirom na relevantne prijedloge Upravnog ADN odbora;

    –    Datum izdavanja izvješća o pregledu;

    –    potpis i službeni pečat nadzorne stanice ili priznatog klasifikacijskog društva.

    Ako se u izvješću inspekcije ne osigurava da su ispunjeni svi primjenjivi zahtjevi iz 1.16.3.1, nadležno tijelo može zahtijevati bilo kakve dodatne informacije u svrhu izdavanja privremene potvrde o odobrenju u skladu s 1.16.1.3.1 (b).

    Tijelo koje izdaje potvrdu o odobrenju može zatražiti podatke o nazivu ureda i imenu inspektora (a) koji je proveo inspekciju, uključujući e-mail i broj telefona, ali ta informacija neće postati dio zapisnika broda.

1.16.3.3    Izvješće o pregledu mora biti napisano na jeziku prihvaćenom od nadležnog tijela i mora sadržavati sve podatke potrebne za utvrđivanje potvrde.

1.16.3.4    Odredbe 1.16.3.1, 1.16.3.2 i 1.16.3.3 primjenjuju se na prvom pregledu iz 1.16.8, na posebnu provjeru iz 1.16.9 i periodični pregled iz 1.16.10,

1.16.3.5    Kad izvješće o pregledu izdaje priznato klasifikacijsko društvo, ono može uključiti potvrdu prema 9.1.0.88.1, 9.2.0.88.1, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 ili 9,3 .3.8.1.

    Potvrde i uvjerenja koji se nalaze na brodu, a izdani od strane priznatog klasifikacijskog društva za potrebe 8.1.2.3 (f) i 8.1.2.3 o) su obavezni.

1.16.4    Nadzorno tijelo

1.16.4.1    Stručna tijela upravne vlasti ugovorne strane za izradbu i provjeru brodova u unutarnjem vodnom prometu priznaju nadzorna tijela kao stručna tijela za prijevoz opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima. Potonja moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

    –    sukladnost tijela zahtjevima nepristranosti;

    –    postojanje strukture i osoblja koji će pružiti objektivne dokaze o stručnoj sposobnosti i iskustvu tijela;

    –    ona moraju odgovarati materijalnim sadržajima standarda EN ISO/IEC 17020: 2012, a istovremeno da raspolažu detaljnim postupcima kontrole.

1.16.4.2    Nadzornim tijelima mogu pomoći stručnjaci (npr. stručnjak za elektroinstalacije) ili specijalizirana tijela sukladno primjenjivim nacionalnim odredbama (npr. klasifikacijska društva).

1.16.4.3    Upravni odbor vodi ažuriranu evidenciju imenovanih nadzornih tijela.

1.16.5    Zahtjev za izdavanje potvrde o odobrenju

    Vlasnik broda dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o odobrenju nadležnom tijelu prema 1.16.2.1. Nadležno tijelo određuje koje dokumente treba podnijeti u tu svrhu. U svrhu dobivanja potvrde o odobrenju, zahtjevu je potrebno priložiti valjanu brodsku svjedodžbu, izviješće o pregledu broda prema 1.16.1.3.1 i potvrdu prema 9.1.0.88.1, 9.2.0.88.1, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 ili 9.3.3.8.1.

1.16.6    Podaci koji se unose u potvrdu o odobrenju i izmjene istih

1.16.6.1    Vlasnik broda, obavještava nadležno tijelo o eventualnoj promjeni imena broda ili promjeni službenog broja ili registarskog broja i sukladno tome daje potvrdu o odobrenju na izmjenu.

1.16.6.2    Sve izmjene potvrde o odobrenju propisane ovim Pravilima i drugim propisima sastavljenima sporazumno među ugovornim stranama nadležno tijelo može unijeti u potvrdu.

1.16.6.3    Kad vlasnik broda registrira brod u drugoj ugovornoj strani, mora tražiti novu potvrdu o odobrenju od nadležnog tijela te ugovorne strane. Nadležno tijelo može izdati novu potvrdu o odobrenju za preostalo razdoblje valjanosti postojeće potvrde a da ne obavlja novu provjeru broda, ako nije došlo ni do kakvih promjena stanja i tehničkih specifikacija broda.

1.16.6.4    U slučajevima prijenosa nadležnosti na drugo nadležno tijelo prema 1.16.6.3, nadležno tijelo kome je posljednji certifikat o odobrenju vraćen podnosi zahtjev aneksa certifikata prema 1.16.6.4 tijelu nadležnom za izdavanje novog certifikata o odobrenju

1.16.7.    Podvrgavanje broda provjeri

1.16.7.1    Vlasnik mora prije provjere osigurati da je brod ispražnjen od tereta, očišćen i opremljen; također moraju pružiti svu potrebnu pomoć za pregled, primjerice osiguravanjem prikladnog mjesta za porinuće i osoblja, i otkrivanjem onih dijelova oplate ili instalacija koji nisu izravno dostupni ili vidljivi.

1.16.7.2    U slučaju prve provjere, posebne ili redovite, nadzorno tijelo ili priznato klasifikacijsko društvo može zatražiti provjeru na kopnu.

1.16.8    Prva provjera

    Ako brod još nema certifikat o odobrenju, ili ako je pravovaljanost certifikata o odobrenju istekla prije više od dvanaest mjeseci, brod se mora podvrgnuti prvom kontroliranju

1.16.9    Posebna provjera

    Ako je došlo do promjena ili oštećenja na oplati ili opremi koje bi mogle smanjiti sigurnost pri prijevozu opasnih tvari, vlasnik bez odlaganja podvrgavaju brod novoj provjeri.

1.16.10    Redovita provjera i obnova potvrde o odobrenju

1.16.10.1    Radi obnavljanja potvrde o odobrenju, vlasnik broda podvrgava brod redovitoj provjeri. Vlasnik broda može zatražiti provjeru bilo kada.

1.16.10.2    Ako se redovita provjera zatraži tijekom godine koja prethodi isteku valjanosti potvrde o odobrenju, razdoblje valjanosti nove potvrde započet će kad valjanost prethodne potvrde istekne.

1.16.10.3    Periodično kontroliranje se također može zahtijevati u razdoblju od dvanaest mjeseci nakon isteka certifikata o odobrenju ako za to ima potrebe ili nije izvršen cjelovit pregled. Nakon tog perioda, brod će proći prvi pregled sukladno 1.16.8.

1.16.10.4    Nadležno tijelo određuje razdoblje valjanosti nove potvrde o odobrenju na temelju periodičnog rezultata provjere.

1.16.11    Produljenje potvrde o odobrenju bez provjere

    Iznimno od 1.16.10, na obrazloženi zahtjev vlasnika, nadležno tijelo koje je izdalo potvrdu o odobrenju može odobriti produljenje valjanosti potvrde o odobrenju na ne dulje od godine dana bez provjere. Ovo produljenje odobrava se pismenim putem i pohranjuje se na brodu. Takva produljenja mogu se odobriti samo jedanput unutar svaka dva razdoblja valjanosti.

1.16.12    Službena provjera

1.16.12.1    Ako nadležno tijelo ugovorne strane ima razloga pretpostaviti da određeni brod na njezinom teritoriju predstavlja opasnost pri prijevozu opasnih tvari, bilo u pogledu osoba na brodu, samog prijevoza ili okoliša, ono može narediti provjeru broda sukladno 1.16.3.

1.16.12.2    Pri primjeni ovog prava na provjeru, nadležna tijela dužna su sve učiniti da izbjegnu neopravdano zaustavljanje ili zadržavanje broda. Ovaj Sporazum ne utječe na prava vezana uz naknadu za neopravdano zaustavljanje ili zadržavanje. U slučaju navodnog neopravdanog zaustavljanja ili zadržavanja broda teret dokaza je na strani vlasnika broda.

1.16.13    Povlačenje, uskraćivanje i vraćanje potvrde o odobrenju

1.16.13.1    Potvrda o odobrenju može se povući ako se brod ne održava primjereno ili ako njegova izradba ili oprema više nije u skladu s primjenjivim odredbama ovih Pravila ili, ako najviša klasa broda prema 9.2.0.88.1, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 ili 9.3.3.8.1 nije valjana.

1.16.13.2    Potvrdu o odobrenju može oduzeti samo nadležno tijelo koje ju je izdalo.

    Unatoč tomu, u slučajevima navedenim u 1.16.9 i 1.16.13.1 ovdje iznad, nadležno tijelo države u kojoj se nalazi brod može zabraniti njegovo korištenje za prijevoz onih opasnih tvari za koje je potrebna potvrda o odobrenju. U tu svrhu ono može oduzeti potvrdu o odobrenju sve dok brod ne bude ponovo sukladan primjenjivim odredbama ovih Pravila. U tom slučaju ono mora obavijestiti nadležno tijelo koje je izdalo potvrdu.

1.16.13.3    Unatoč 1.16.2.2 iznad, svako nadležno tijelo može izmijeniti ili oduzeti potvrdu o odobrenju na zahtjev vlasnika broda, pod uvjetom da o tome obavijesti nadležno tijelo koje je izdalo potvrdu.

1.16.13.4    Ako nadzorno tijelo ili priznato klasifikacijsko društvo u tijeku provjere primijeti ozbiljne nedostatke na brodu ili njegovoj opremi povezane s prijevozom opasnih tvari, koji bi mogli ugroziti sigurnost osoba na brodu ili prijevoza, ili predstavljati opasnost za okoliš ili ako se brod više ne koristi od prve klasifikacije klijenata, oni su dužni odmah obavijestiti nadležno tijelo u ime kojega djeluju s ciljem odluke da se uskrati potvrda o odobrenju.

    Ako tijelo koje oduzima potvrdu nije ono koje ju je izdalo, mora odmah obavijestiti ovo potonje i, ako je potrebno, vratiti mu potvrdu ako pretpostavlja da se nedostaci ne mogu ukloniti u bliskoj budućnosti.

1.16.13.5    Kad nadzorno tijelo ili priznato klasifikacijsko društvo navedeno u 1.16.13.4 iznad utvrdi, posebnom provjerom sukladnom 1.16.9, da su nedostaci ispravljeni, nadležno tijelo mora vratiti potvrdu o odobrenju vlasniku ili njegovu zastupniku.

    Na zahtjev vlasnika ili njegova zastupnika, ovu provjeru može izvršiti drugo nadzorno tijelo ili drugo priznato klasifikacijsko društvo. U tom slučaju, potvrdu o odobrenju vraća nadležno tijelo kojem to nadzorno tijelo ili priznato klasifikacijsko društvo odgovara.

1.16.13.6    Kad se brod povuče iz prometa ili otpremi na otpad, vlasnik vraća potvrdu o odobrenju nadležnom tijelu koje ju je izdalo.

1.16.14    Duplikat potvrde o odobrenju

    U slučaju gubitka, krađe ili uništenja potvrde o odobrenju ili kad postane neupotrebljiva iz drugih razloga, podnosi se zahtjev za izdavanjem duplikata, uz priloženu potrebnu prateću dokumentaciju, nadležnom tijelu koje je izdalo potvrdu.

    To tijelo izdaje duplikat potvrde o odobrenju, koji mora biti označen kao takav.

1.16.15    Registar potvrda o odobrenju

1.16.15.1    Nadležna tijela dodjeljuju serijski broj izdanim potvrdama o odobrenju. Ona vode registar svih izdanih potvrda.

1.16.15.2    Nadležna tijela moraju čuvati kopije svih izdanih potvrda, pripadajućih popisa tvari na brodu koje su sastavila priznata klasifikacijska društva te svih izmjena, oduzimanja, ponovnih izdanja i poništenja ovih dokumenata.


2. DIO
KLASIFIKACIJA

(Vidi Svezak II.)

3. DIO
POPIS OPASNIH TVARI, POSEBNE ODREDBE I IZUZEĆA VEZANA UZ OGRANIČENE I IZUZETE KOLIČINE

POGLAVLJE 3.1
OPĆENITO

(Vidi Svezak II.)

POGLAVLJE 3.2
POPIS OPASNIH TVARI

3.2.1    Tablica A: Popis opasnih tvari po rednom broju

    Vidi Svezak II.

3.2.2    Tablica B: Popis opasnih tvari abecednim redom

    Vidi Svezak II.

3.2.3    Tablica C: Popis opasnih tvari prihvaćenih za prijevoz u tankerima po rednom broju

3.2.3.1    Objašnjenja koja se odnose na tablicu C:

    U pravilu, svaki novi redak tablice C ovog poglavlja odnosi se na tvar(i) obuhvaćene posebnim UN brojem ili identifikacijskim brojem. No, kad tvari koje pripadaju istom UN broju ili identifikacijskom broju imaju različita kemijska svojstva, fizička svojstva i/ili uvjete prijevoza, može se koristiti nekoliko uzastopnih redaka za taj UN broj ili identifikacijski broj.

    Svaki stupac tablice C namijenjen je posebnoj temi kako je navedeno u objašnjenima u nastavku. Mjesta na kojima se stupci i redci križaju (ćelije) sadrže informacije o temi koja se obrađuje u tom stupcu, za tvar(i) u tom retku:

    –    U prve četiri ćelije identificira(ju) se tvar(i) koji(e) pripadaju tom retku;

    –    Sljedeće ćelije navode primjenjive posebne odredbe, bilo u obliku kompletnog podatka ili u šifriranom obliku. Šifre upućuju na detaljne informacije koje se nalaze pod brojevima naznačenima u objašnjenjima u nastavku. Prazna ćelija znači ili da ne postoji posebna odredba i da se primjenjuju samo opći zahtjevi, ili da je na snazi ograničenje prijevoza naznačeno u objašnjenjima.

    –    Ako stanica sadrži zvjezdicu »*«, primjenjivi zahtjevi trebaju biti u skladu s 3.2.3.3.

    Važeći opći uvjeti nisu navedene u odgovarajućim kućicama.

    Objašnjenja za svaki stupac:

    Stupac (1)    »UN broj/identifikacijski broj«

        Sadrži UN broj ili identifikacijski broj:

        – opasne tvari, ako joj je dodijeljen vlastiti UN broj ili identifikacijski broj, ili

        – generičke ili n.d.n. oznake koja se dodjeljuje opasnim tvarima koje nisu navedene prema nazivu, sukladno kriterijima (»stabla odlučivanja«) u 2. dijelu.

    Stupac (2)    »Naziv i opis«

        Sadrži, velikim tiskanim slovima, naziv tvari, ako joj je dodijeljen vlastiti UN broj ili identifikacijski broj, ili generičku ili n.d.n. oznaku koja se dodjeljuje opasnim tvarima sukladno kriterijima (»stabla odlučivanja«) u 2. dijelu. Ovaj se naziv koristi kao odgovarajući otpremni naziv ili, ovisno o slučaju, kao dio odgovarajućeg otpremnog naziva (vidi 3.1.2 za dodatne pojedinosti o odgovarajućem otpremnom nazivu).

        Opisni tekst pisan malim slovima dodaje se nakon odgovarajućeg otpremnog naziva kako bi se pojasnio opseg oznake ako se uvjeti klasifikacije i/ili prijevoza tvari mogu razlikovati ovisno o okolnostima.

    Stupac (3a)    »Klasa«

        Sadrži broj klase čiji naslov obuhvaća opasnu tvar. Broj klase se dodjeljuje u skladu s postupcima i kriterijima u 2. dijelu.

    Stupac (3b)    »Klasifikacijska oznaka«

        Sadrži klasifikacijsku oznaku opasne tvari.

        – Za opasne tvari klase 2, oznaka se sastoji od broja i jednog ili više slova koji predstavljaju skupinu opasnih svojstava i koji su objašnjeni u 2.2.2.1.2 i 2.2.2.1.3.

        – Za opasne tvari ili predmete Klasa 3, 4.1, 6.1, 8 i 9, oznake su objašnjene u 2.2.x.1.2.1

    Stupac (4)    »Pakirna skupina«

        Sadrži broj(eve) pakirne skupine (I, II ili III) koji se dodjeljuju opasnoj tvari. Ovi brojevi pakirne skupine se dodjeljuju na temelju postupaka i kriterija u 2. dijelu. Neke tvari nisu obuhvaćene pakirnim skupinama.

    Stupac (5)    »Opasnosti«

        Ovaj stupac sadrži podatke o opasnostima svojstvenima opasnoj tvari. Ove opasnosti se navode na temelju oznaka opasnosti u tablici A, stupcu (5).

        U slučaju kemijski nestabilne tvari, podacima se dodaje oznaka ‘nestab.’.

        U slučaju tvari ili smjese opasne za vodeni okoliš, podacima se dodaje oznaka ‘NL’, ‘N2’ ili ‘N3’. U slučaju tvari ili smjesa s CMR svojstvima, podacima se dodaje oznaka ‘CMR’.

        U slučaju tvari ili smjese koja pluta na površini vode, ne hlapi i nije lako topiva u vodi ili koja tone na dno i nije lako topiva, podacima se dodaje oznaka ‘F’ (koja označava plutajuću tvar, eng. »floater«), odnosno ‘S’ (koja označava tvar koja tone, eng. »sinker«).Za informacije u zagradama vezano za opasnosti treba koristiti samo relevantne oznake za tvari koje se prevoze.

x = broj klase opasne tvari ili predmeta, prema potrebi bez točke.

    Stupac (6)    »Tip tankera«

        Sadrži tip tankera: G, C ili N.

    Stupac (7)    »Konstrukcija teretnog tanka«

        Sadržava podatke o konstrukciji teretnog tanka:

        1 Teretni tank pod tlakom

        2 Zatvoreni teretni tank

        3 Otvoreni teretni tank sa zaustavljačem plamena

        4 Otvoreni teretni tank

    Stupac (8)    »Tip teretnog tanka«

        Sadržava podatke o tipu teretnog tanka.

        1 Nestrukturni teretni tank

        2 Strukturni teretni tank

        3 Teretni tank sa stjenkama odvojenim od vanjske oplate

    Stupac (9)    »Oprema teretnog tanka«

        Sadrži podatke o opremi teretnog tanka.

        1 Sustav hlađenja

        2 Mogućnost zagrijavanja tereta

        3 Sustav prskanja vode

        4 Sustav grijanja tereta na brodu

    Stupac (10)    »Početni tlak ventila s brzim odzračivanjem u kPa«

        Sadrži podatke o početnom tlaku ventila s brzim odzračivanjem u kPa.

    Stupac (11)    »Maksimalni stupanj punjenja (%)«

        Sadrži podatke o maksimalnom stupnju punjenja teretnih tankova izražene u postotcima.

    Stupac (12)    »Relativna gustoća pri 20°C«

        Sadrži podatke o relativnoj gustoći tvari pri 20°C. Podaci o gustoći su samo za informativne svrhe.

    Stupac (13)    »Tip uređaja za uzimanje uzoraka«

        Ova kolona sadrži podatke o zahtijevanom uređaju za uzimanje uzoraka.

        1 Zatvoreni tip uređaja za uzimanje uzoraka

        2 Djelomično zatvoreni tip uređaja za uzimanje uzoraka

        3 Otvor za uzimanje uzoraka

    Stupac (14)    »Crpna stanica ispod palube je dopuštena«

        Naznačuje je li crpna stanica dopuštena ispod palube.

        Da – crpna stanica ispod palube je dopuštena

        Ne – crpna stanica ispod palube nije dopuštena

    Stupac (15)    »Temperaturna klasa«

        Sadrži temperaturnu klasu tvari.

    Stupac (16)    »Eksplozivna grupa«

        Sadrži eksplozivnu grupu tvari.

        Vrijednosti između zagrada su indikacije za podgrupu eksplozivne grupe II B- koja će se koristiti u odabiru odgovarajućeg samostalnog sustava zaštite (zaustavljač plamena, ventil tlaka/vakuuma s ugrađenim uređajem za prevenciju plamena i odušni ventil visoke brzine).

        BILJEŠKA:

        Gdje postoje samostalni sustavi zaštite za eksplozivnu podgrupu II B proizvodi za koje se primjenjuju eksplozivne grupe II A ili II B, uključujući podgrupe II B3, II B2 i II B1, mogu se prevoziti

        Gdje postoje samostalni sustavi zaštite za eksplozivnu podgrupu II B3 proizvodi u podeksplozivnoj grupi II B3, II B2 i II B1, ili eksplozivnoj grupi II A, mogu se prevoziti.

        Gdje postoje samostalni sustavi zaštite za eksplozivnu podgrupu II B2 proizvodi u eksplozivnoj podskupini II B2 i II B1, ili eksplozivnoj grupi II A, mogu se prevoziti.

        Gdje postoje samostalni sustavi zaštite za eksplozivnu podgrupu II B1 proizvodi u eksplozivnoj podgrupi II B1 ili u eksplozivnoj grupi II A mogu se prevoziti.

    Stupac (17)    »Protueksplozijska zaštita je potrebna«

        Sadrži oznaku koja se odnosi na zaštitu od eksplozije.

        Da – protueksplozijska zaštita je potrebna

        Ne – protueksplozijska zaštita nije potrebna

    Stupac (18)    »Potrebna oprema«

        Ovaj stupac sadrži slovno-brojčane oznake za potrebnu opremu za prijevoz opasne tvari (vidi 8.1.5).

    Stupac (19)    »Broj čunjeva/plavih svjetala«

        Ovaj stupac sadrži broj čunjeva/plavih svjetala koji bi trebali označavati brod tijekom prijevoza određene opasne tvari ili predmeta.

    Stupac (20)    »Dodatni zahtjevi/napomene«

        Ovaj stupac sadržava dodatne zahtjeve ili napomene primjenjive na brod.

        Ti dodatni zahtjevi ili napomene su:

        1. Bezvodni amonijak može prouzročiti koroziju uslijed napuklina nastalih naprezanjem u teretnim tankovima i rashladnim sustavima izgrađenima od ugljično-manganskog čelika ili nikljanog čelika.

        Kako bi se opasnost od korozije uslijed napuklina nastalih naprezanjem svela na minimum, treba poduzeti sljedeće mjere:

(a) Pri upotrebi ugljično-manganskog čelika, teretni tankovi, posude pod tlakom u sustavima za hlađenje tereta i cjevovodi za teret moraju biti izgrađeni od sitnozrnatog čelika s minimalnim graničnim naprezanjem pri istezanju ne većim od 355 N/mm2. Stvarno granično naprezanje pri istezanju ne smije premašiti 440 N/mm2. Osim toga, potrebno je poduzeti jednu od sljedećih mjera izradbe ili upravljanja:

. 1 potrebno je upotrebljavati materijal niske vlačne čvrstoće (Rm < 410 N/mm2); ili

        .2 teretni tankovi itd. moraju biti podvrgnuti toplinskoj obradi nakon zavara u svrhu smanjenja naprezanja; ili

        .3 temperatura pri prijevozu se po mogućnosti treba održavati blizu temperature isparavanja tereta od -33°C, no ni u kojem slučaju iznad -20°C; ili

        .4 amonijak ne smije sadržavati manje od 0,1% masenog udjela vode.

        (b) Pri upotrebi ugljično-manganskog čelika s vrijednostima naprezanja pri istezanju višima od onih navedenih u (a) iznad, dovršeni tankovi, dijelovi cijevi itd. moraju se podvrgnuti toplinskoj obradi nakon zavara u svrhu smanjenja naprezanja.

        (c) Posude pod tlakom sustava za hlađenje tereta i cjevovodi kondenzatora sustava za hlađenje tereta načinjeni od ugljično-manganskog čelika ili nikljanog čelika moraju se podvrgnuti toplinskoj obradi nakon zavara u svrhu smanjenja naprezanja.

        (d) Granično naprezanje pri istezanju i vlačna čvrstoća materijala za zavarivanje mogu samo u najmanjoj mogućoj mjeri premašiti odgovarajuće vrijednosti materijala od kojeg su izgrađeni tank i cjevovodi.

        (e) Nikljani čelik koji sadrži više od 5% nikla i ugljično-manganski čelik, koji nisu sukladni zahtjevima u (a) i (b) iznad, ne bi se trebali upotrebljavati za teretne tankove i cjevovode namijenjene prijevozu te tvari.

        (f) Nikljani čelik koji ne sadrži više od 5% nikla može se upotrebljavati ako se temperatura pri prijevozu kreće unutar granica navedenih u (a) iznad.

        (g) Koncentracija kisika otopljenog u amonijaku ne

        smije prelaziti vrijednosti navedene u tablici ispod:

t u °CO2 u %
-30 i niža0,90
-200,50
-100,28
00,16
100,10
200,05
300,03

        2. Prije utovara, zrak se mora ispustiti i potrebno je u dovoljnoj mjeri onemogućiti njegov ulazak u teretne tankove i pristupne cjevovode za teret pomoću inertnog plina (vidi također 7.2.4.18).

        3. Moraju se poduzeti mjere kako bi se osiguralo da teret bude dovoljno stabiliziran radi sprečavanja reakcija tijekom prijevoza. Prijevozna isprava mora sadržavati sljedeće dodatne podatke:

        (a) naziv i količina dodanog inhibitora;

        (b) datum dodavanja inhibitora i očekivano trajanje njegovog djelovanja u normalnim uvjetima;

        (c) eventualna temperaturna ograničenja koja mogu imati utjecaja na inhibitor.

        Kod stabilizacije isključivo prekrivanjem inertnim plinom, dovoljno je u prijevoznoj ispravi navesti naziv korištenog inertnog plina.

        Kad se stabilizacija provede ponovnim mjerenjem, npr. specifične čistoće tvari, to mjerenje treba evidentirati u prijevoznoj ispravi.

        4. Ne smije se dopustiti da se tvar skrutne; temperatura pri prijevozu se mora održavati iznad tališta. Ako su potrebne instalacije za zagrijavanje tereta, one moraju biti konstruirane tako da onemoguće polimerizaciju uslijed zagrijavanja u bilo kojem dijelu teretnog tanka. Ako bi temperatura u spiralama za zagrijavanje na paru mogla dovesti do pregrijavanja, moraju se pribaviti neizravni sustavi za zagrijavanje niže temperature.

        5. Ova tvar je sklona zagušiti cijevi za odvod plinova i njihovu armaturu. Mora se osigurati pažljivo nadziranje. Ako se za transport ove tvari zahtjeva zatvoreni tip tankera, cjevovod za odvod plinova mora biti u skladu sa 9.3.2.22.5 (a), (i), (ii), (iv), (b), (c) ili (d) ili u skladu sa 9.3.3.22.5 (a), (i), (ii), (iv), (b), (c) ili (d). Ovaj zahtjev ne vrijedi ako su tankovi za teret i odgovarajući cjevovod inertizirani sukladno 7.2.4.18 niti ako prema koloni (17) nije neophodna zaštita protiv eksplozije i ako nisu ugrađeni uređaji za sprječavanje širenja plamena (prigušivač plamena).

        6. Kad su vanjske temperature ispod onih navedenih u stupcu (20) ili njima jednake, tvar se smije prevoziti samo u tankerima opremljenima sustavom za zagrijavanje tereta.

        Osim toga, u slučaju prijevoza zatvorenim tankerom, ako je tanker:

        – opremljen sukladno 9.3.2.22.5 (a) (i) ili (d) ili 9.3.3.22.5 (a) (i) ili (d), mora biti opremljen i ventilima za smanjenje tlaka/vakuumskim ventilima koji se mogu zagrijavati; ili

        – opremljen sukladno 9.3.2.22.5 (a) (ii), (v), (b) ili (c) ili stavku 9.3.3.22.5 (a) (ii), (v), (b) ili (c), mora biti opremljen cjevovodom za odvod plinova kao i ventilima za tlak/vakuumskim ventilima koji se mogu zagrijavati; ili

        – opremljen sukladno 9.3.2.22.5 (a) (iii) ili (iv) ili 9.3.3.22.5 (a) (iii) ili (iv), mora biti opremljen cjevovodom za odvod plinova, ventilima za tlak/vakuumskim ventilima kao i uređajem za sprječavanje širenja plamena (prigušivačem plamena) koji se mogu zagrijavati.

        Temperatura cjevovoda za odvod plinova, ventila za pritisak/vakuumskih ventila i uređaja za sprječavanje širenja plamena (prigušivač plamena) mora se održavati najmanje na točki taljenja tvari.

        7. Ako se za transport ove tvari zahtjeva zatvoreni tip tankera ili se ova tvar transportira u zatvorenom tipu tankera, i ako je ovaj tanker:

        – Izveden u skladu s 9.3.2.22.5 (a), (i) ili (d), ili 9.3.3.22.5 (a), (i) ili (d), mora biti opremljen ventilima za tlak/vakuumskim ventilima koji se mogu zagrijavati; ili

        – Izveden u skladu s 9.3.2.22.5 (a), (ii), (v), (b), ili (c), ili 9.3.3.22.5 (a), (ii), (v), (b), ili (c), mora biti opremljen cjevovodom za odvod plinova kao i ventilima za tlak/vakuumskim ventilima koji se mogu zagrijavati; ili

        – Izveden u skladu s 9.3.2.22.5 (a), (iii) ili (iv), ili 9.3.3.22.5 (a), (iii) ili (iv), mora biti opremljen cjevovodom za odvod plinova, ventilima za tlak/vakuumskim ventilima kao i uređajima za sprječavanje širenja plamena (prigušivačima plamena) koji se mogu zagrijavati.

        Temperatura cjevovoda za odvod plinova, ventila za pritisak/vakuumskim ventilima i uređaja za sprječavanje širenja plamena (prigušivač plamena), mora se održava najmanje na točki taljenja tvari.

        8. Prostori između oplata, dvostruka dna i spirale za zagrijavanje ne smiju sadržavati vodu.

        9. (a) Dok je brod u plovidbi, u praznom dijelu tanka se mora držati uložak s inertnim plinom iznad razine tekućine.

        (b) Cjevovod za teret i odušni vodovi tanka moraju biti neovisni od cjevovoda koji se koristi za druge terete.

        (c) Sigurnosni ventili moraju biti načinjeni od nehrđajućeg čelika

        10. (Rezervirano)

        (a) Nehrđajući čelik tipa 416 ili 442 i lijevano željezo ne smiju se koristiti za izradu teretnih tankova i cjevovoda za utovar i istovar.

        (b) Teret se može prazniti samo pomoću dubinskih crpki ili istiskivanjem stlačenim inertnim plinom. Svaka crpka za teret mora biti tako konstruirana da osigura da se tvar znatno ne zagrijava ako je tlačni izlazni vod iz crpke zatvoren ili blokiran.

        (c) Teret se mora rashlađivati i održavati na temperaturi nižoj od 30°C.

        (d) Tlak u sigurnosnim ventilima ne smije biti manji od 550 kPa (5,5 bara) manometarskog tlaka. Za podešavanje na maksimalni tlak potrebno je posebno ovlaštenje.

        (e) Dok je brod u plovidbi, u praznom dijelu tanka, iznad tereta, potrebno je držati uložak s dušikom (vidi također 7.2.4.18). Potrebno je ugraditi sustav automatskog dovoda dušika kako bi se spriječilo snižavanje tlaka u teretnom tanku na manje od 7 kPa (0,07 bara) manometarskog tlaka, u slučaju pada temperature tereta uslijed temperaturnih uvjeta u okolini ili iz drugih razloga. U svrhu udovoljavanja zahtjevu automatske regulacije tlaka, na brodu treba biti dovoljno dušika. Za uloške se mora koristiti dušik komercijalne čistoće od 99,9% volumnog udjela. »Automatska regulacija tlaka« se u ovom kontekstu odnosi na bateriju dušičnih cilindara spojenih na teretne tankove preko redukcijskog ventila.

        Uložak s dušikom mora biti takav da koncentracija dušika u prostoru za paru teretnog tanka nikad ne bude manja od 45%.

        (f) Prije utovara i dok teretni tank sadrži tvar u tekućem ili plinovitom obliku, sadržaj tanka i pripadajući cjevovod treba učiniti inertnima pomoću dušika.

        (g) Sustav prskanja vodom se mora spojiti s uređajima za daljinsku regulaciju koji se mogu pokretati iz kormilarnice ili nadzorne stanice, ako postoji.

        (h) Moraju se osigurati prijenosni aranžmani za hitan prijenos etilen oksida u slučaju nezaustavljive automatske reakcije.

        12. (a) Tvar mora biti bez acetilena.

        (b) Teretni tankovi koji nisu propisno očišćeni ne smiju se koristiti za prijevoz ovih tvari ako se jedan od prethodna tri tereta u njima sastojao od tvari za koju je poznato da pospješuju polimerizaciju, kao što su:

        .1 mineralne kiseline (npr. sumporna kiselina, klorovodična i dušična kiselina);

        .2 karboksilne kiseline i anhidridi (npr. mravlja kiselina, octena kiselina);

        .3 halogenirane karboksilne kiseline (npr. kloroctena kiselina);

        .4 sulfonske kiseline (npr. benzen-sulfonska kiselina);

        .5 kaustične lužine (npr. natrijev hidroksid, kalijev hidroksid);

        .6 amonijak i otopine amonijaka;

        .7 amini i aminske otopine;

        .8 oksidirajuće tvari.

        (c) Prije utovara, teretni tankovi i njihove cijevi moraju biti učinkovito i temeljito očišćeni kako bi se eliminirali svi tragovi prijašnjeg tereta, osim ako je zadnji teret bio sastavljen od propilen oksida ili smjese etilen oksida i propilen oksida. Posebne mjere opreza moraju se poduzeti u slučaju prisutnosti amonijaka u teretnim tankovima izgrađenima od čelika koji nije nehrđajući.

        (d) U svim slučajevima, učinkovitost čišćenja teretnih tankova i njihovih cijevi mora se kontrolirati odgovarajućim testovima ili provjerama kako bi se osiguralo da nema zaostalih tragova kisele ili lužnate tvari koja bi mogla predstavljati opasnost pri prijevozu ovih tvari.

        (e) U tankove se mora ući i pregledati ih prije svakog utovara ovih tvari kako bi se osiguralo da nema zagađenja, obilnih naslaga hrđe ili vidljivih strukturalnih nedostataka.

        Ako se ovi teretni tankovi kontinuirano koriste za prijevoz ovih tvari, takve provjere trebaju se obavljati redovito u razdobljima od najviše dvije i pol godine.

        (f) Teretni tankovi koji su sadržavali ove tvari mogu biti ponovo korišteni za druge terete kad se oni i njihove cijevi temeljito očiste pranjem i ispiranjem inertnim plinom.

        (g) Tvari se moraju utovarivati i istovarivati bez ispuštanja plina u atmosferu. Ako se plin vrati u obalno postrojenje u tijeku utovara, povratni sustav za plin spojen na tank koji sadrži ovu tvar mora biti neovisan od svih drugih teretnih tankova.

        (h) Za vrijeme istovara, tlak u teretnim tankovima treba održavati iznad 7 kPa (0,07 bara) manometarskog tlaka.

        (i) Teret se mora istovarivati samo pomoću dubinskih crpki, hidrauličkih potopljenih crpki ili istiskivanjem stlačenim inertnim plinom. Svaka crpka za teret mora biti tako konstruirana da osigura da se tvar znatno ne zagrijava ako je tlačni izlazni vod iz crpke zatvoren ili blokiran.

        (j) Svaki teretni tank kojim se prevoze ove tvari mora biti opremljen ventilacijskim sustavom nezavisnim od ventilacijskih sustava drugih teretnih tankova koji sadrže druge tvari.

        (k) Cjevovodi za utovar i istovar moraju biti označeni na sljedeći način:

        »Koristiti isključivo za prijenos alkilen oksida.«

        (1) (Rezervirano)

        (m) Zrak ne smije ući u crpke i cjevovod za teret sve dok se ove tvari nalaze u njima.

        (n) Prije nego se odvoje obalni priključci, mora se smanjiti tlak cjevovoda koji sadrže tekućine ili plin na obalnom priključku pomoću odgovarajućih uređaja.

        (o) Cjevovod za punjenje teretnog tanka ovim tvarima mora biti odvojen od cjevovoda svih ostalih teretnih tankova, uključujući prazne tankove. Ako cjevovod teretnih tankova koji se trebaju utovariti nije odvojen, odvajanje se mora izvršiti uklanjanjem dijelova cijevi i zapornih ventila te montiranjem slijepih prirubnica na ta mjesta. Ovo odvajanje treba primjenjivati na sve cijevi za tekućine, cijevi za odvod pare i sve ostale spojeve cijevi, poput zajedničkih dovodnih cijevi za inertni plin.

        (p) Ove tvari mogu se prevoziti samo sukladno planovima postupanja s teretom koje je odobrilo nadležno tijelo.

        Svaki aranžman utovara mora biti prikazan u posebnom planu rukovanja teretom. Planovi rukovanja teretom moraju prikazivati čitav cjevovod za teret i predviđena mjesta za ugradnju slijepih prirubnica potrebnih za udovoljavanje navedenim zahtjevima za odvajanje cjevovoda. Primjerak svakog plana za rukovanje teretom mora biti pohranjen na brodu. Potvrda o odobrenju mora se pozivati na odobrene planove za rukovanje teretom.

        (q) Prije utovara ovih tvari i nastavljanja prijevoza, kvalificirana osoba koju je odobrilo nadležno tijelo mora potvrditi da je izvršeno propisano odvajanje cjevovoda; ta potvrda mora biti pohranjena na brodu. Svaka veza između slijepe prirubnice i zapornog ventila u cjevovodu mora biti osigurana zavarenom žicom kako bi se spriječila nehotična demontaža prirubnice.

        (r) Tijekom plovidbe, teret mora biti prekriven dušikom. Sustav za automatsku nadoknadu dušika mora biti ugrađen kako bi se spriječio pad tlaka u teretnom tanku ispod 7 kPa (0,07 bara) manometarskog tlaka, u slučaju pada temperature tereta uslijed vanjskih temperaturnih uvjeta ili iz nekog drugog razloga. Na brodu mora biti dovoljno dušika za automatsku regulaciju tlaka. Za uloške se mora koristiti dušik komercijalne čistoće od 99,9% volumnog udjela. »Automatska regulacija tlaka« se u ovom kontekstu odnosi na bateriju dušičnih cilindara spojenih na teretne tankove preko redukcijskog ventila.

        (s) Prostor za paru u teretnim tankovima mora se provjeravati prije i nakon svakog utovara kako bi se osiguralo da sadržaj kisika bude 2% volumnog udjela ili manji.

        (t) Protok tereta

        Protok tereta (LR, eng. »loading flow«) teretnog tanka ne smije premašiti sljedeću vrijednost:

        LR = 3600 x U/t(m³/h)

        U ovoj formuli:

        U = slobodna zapremina (m³) za vrijeme utovara za aktiviranje sustava sprečavanja prelijevanja;

        T = vrijeme (s) između aktiviranja sustava sprečavanja prelijevanja i potpunog zaustavljanja protoka tereta u teretni tank;

        ovo vrijeme je zbroj pojedinačnih vremena potrebnih za uzastopne radnje, npr. vrijeme reakcije servisnog osoblja, vrijeme potrebno da se zaustave crpke i vrijeme potrebno da se zatvore zaporni ventili;

        pri utvrđivanju protoka tereta mora se uzeti u obzir i projektni tlak cjevovodnog sustava.

        13. Ako nije isporučen nikakav stabilizator ili je isporučen u nedovoljnoj količini, sadržaj kisika u vaporiziranom stanju ne smije prelaziti 0,1%. Pretlak se mora stalno održavati u teretnim tankovima. Ovaj zahtjev se također primjenjuje na plovidbe bez tereta ili na plovidbe ispražnjenih brodova s neočišćenim teretnim tankovima u razdoblju između dvije prijevozne djelatnosti.

        14. Sljedeće tvari se ne smiju prevoziti u tankeru tipa N

        – tvari sa temperaturom samozapaljenja ≤ 200°C;    

        – tvari sa plamištem < 23°C i radijusom eksplozije > 15 posto;

        – smjese koje sadrže halogenirane ugljikovodike;

        – smjese koje sadrže više od 10% benzena;

        – tvari i smjese koji se prevoze u stabiliziranom stanju.

        15. Potrebno je osigurati da lužnate ili kiselinske tvari kao natrijev hidroksid ili sumporna kiselina ne zagade ovaj teret.

        16. Ako postoji mogućnost opasne reakcije, kao na primjer polimerizacije, raspadanja, termalne nestabilnosti ili stvaranja plinova uslijed lokalnog pregrijavanja tereta u teretnom tanku ili priključenom cjevovodu, teret se mora utovariti i prevoziti adekvatno odvojen od drugih tvari čija je temperatura dovoljno visoka za pokretanje takve reakcije. Spirale za zagrijavanje unutar teretnih tankova koji prevoze tu tvar moraju biti opremljene zaglušivačima ili osigurane na drugi odgovarajući način.

        17. Talište tereta mora biti navedeno u prijevoznim ispravama.

        18. (Rezervirano)

        19. Potrebno je osigurati da teret ne dođe u doticaj s vodom. U tu svrhu primjenjuju se sljedeći dodatni zahtjevi:

        Prijevoz tereta nije dopušten u tankovima koji se nalaze pored tankova za zauljene mješavine ili teretnih tankova koji sadrže balastnu vodu, zauljene mješavine ili drugi teret koji sadrži vodu. Crpke, cijevi i odušni vodovi spojeni na takve tankove moraju se odvojiti od slične opreme tankova koji prevoze navedeni teret. Cijevi iz tankova za zauljene mješavine ili cijevi za balastnu vodu ne smiju prolaziti kroz teretne tankove koji sadrže ovaj teret osim ako nisu uklopljene u kanal za cijevi.

        20. Ne smije se prijeći maksimalna dopuštena temperatura pri prijevozu navedena u stupcu (20).

        21. (Rezervirano)

        22. Relativna gustoća tereta mora biti navedena u prijevoznoj ispravi.

        23. Instrument za mjerenje tlaka tereta u vaporiziranom stanju u teretnom tanku mora aktivirati alarm kad unutarnji tlak dosegne 40 kPa (0,4 bara). Sustav prskanja vodom se mora odmah aktivirati i ostati u radu sve dok unutarnji tlak ne padne na 30 kPa (0,3 bara).

        24. Tvari s plamištem iznad 61°C koje su predane za prijevoz ili koje se prevoze zagrijane u graničnom opsegu od 15 K ispod svog plamišta moraju se prevoziti pod uvjetima za tvari pod brojem 9001.

        25. Teretni tank tipa 3 može se koristiti za prijevoz ove tvari pod uvjetom da je priznato klasifikacijsko društvo odobrilo izradbu tanka s obzirom na maksimalnu dopuštenu temperaturu pri prijevozu.

        26. Teretni tank tipa 2 može se koristiti za prijevoz te tvari pod uvjetom da je priznato klasifikacijsko društvo odobrilo izradbu tanka s obzirom na maksimalnu dopuštenu temperaturu pri prijevozu.

        27. Primjenjuju se zahtjevi u 3.1.2.8.1.

        (a) Pri prijevozu UN 2448 SUMPORNE TALINE, treba uključiti prisilnu ventilaciju teretnog tanka najkasnije onda kad koncentracija vodikova sulfida dosegne 1,0% volumnog udjela.

        (b) Ako za vrijeme prijevoza UN 2448 SUMPORNE TALINE koncentracija hidrogen sulfida prijeđe 1.85%, zapovjednik broda mora odmah obavijestiti najbliže nadležno tijelo.

        Ako se uslijed značajnog povećanja koncentracije vodikova sulfida u skladišnom prostoru ustanovi da je došlo do istjecanja sumpora, teretni tankovi se moraju istovariti što je brže moguće. Novi se teret može utovariti tek kad tijelo koje je izdalo potvrdu o odobrenju izvrši daljnju provjeru.

        (c) Pri prijevozu UN 2448 SUMPORNE TALINE, koncentracija vodikova sulfida se mora mjeriti u vaporiziranom teretu u teretnim tankovima a koncentracija sumpornog dioksida i vodikova sulfida u skladišnim prostorima.

        (d) Mjerenja propisana u (c) moraju se vršiti svakih osam sati. Rezultati mjerenja moraju biti pismeno zabilježeni.

        29. Prilikom navođenja podataka o tlaku pare ili vrelištu u stupcu (2), odgovarajuće informacije moraju se dodati odgovarajućem otpremnom nazivu u prijevoznoj ispravi, npr.

        UN 1224 KETONI, TEKUĆI, N.D.N., 110 kPa < vp 50 ≤174 kPa ili

        UN 2929 OTROVNA TEKUĆINA, ZAPALJIVA, ORGANSKA, N.D.N.,

        vrelište ≤ 60°C

        30. Pri prijevozu ovih tvari, skladišni prostori otvorenih tankera tipa N mogu sadržavati pomoćnu opremu.

        31. Pri prijevozu ovih tvari, brod mora biti opremljen ventilom za brzu blokadu smještenim izravno na obalnom priključku.

        32. Pri prijevozu ove tvari primjenjuju se sljedeći dodatni zahtjevi:

        33. (a) Teretni tankovi mora biti izvana izolirani pomoću materijala niske zapaljivosti. Izolacija mora biti otporna na udarce i vibracije. Iznad palube, izolacija mora biti zaštićena oblogom.

        Vanjska temperatura ove obloge ne smije prijeći 70°C.

        (b) Prostori koji sadrže teretne tankove moraju biti opremljeni ventilacijom. Mora biti ugrađen i sustav prisilne ventilacije.

        (c) Teretni tankovi moraju biti opremljeni sustavom za prisilnu ventilaciju koji će, u svim uvjetima prijevoza, pouzdano održavati koncentraciju vodikova sulfida iznad tekućeg stanja i ispod 1,85% volumnog udjela.

        Sustav za ventilaciju mora biti ugrađen tako da spriječi taloženje tvari koje se prevoze.

        Ispušni ventilacijski vod treba biti ugrađen tako da ne predstavlja opasnost za osoblje.

        (d) Teretni tank i skladišni prostori moraju imati ugrađene izlaze i cijevi koji omogućavaju uzimanje uzoraka plina.

        (e) Izlazi teretnih tankova moraju biti smješteni na visini takvoj da kod trima od 2° i poprečnog nagiba od 10°, ne može izlaziti sumpor. Svi izlazi moraju se nalaziti iznad palube na otvorenom. Svaki izlaz mora imati trajno pričvršćeni mehanizam zatvaranja.

        Jedan od ovih mehanizama mora se moći otvoriti u slučaju blagog pretlaka u tanku.

        (f) Cijevi za utovar i istovar moraju biti adekvatno izolirane. Također se moraju moći zagrijavati.

        (g) Tekućina za prijenos topline mora biti takva da u slučaju njenog izlijevanja u tank nema nikakva rizika od opasne reakcije sa sumporom.

        33. Za prijevoz ove tvari primjenjuju se sljedeće odredbe:

        Zahtjevi izradbe:

        (a) Otopine vodikovog peroksida smiju se prevoziti samo u teretnim tankovima opremljenima s dubinskim crpkama.

        (b) Teretni tankovi i njihova oprema trebali bi biti izgrađeni od čvrstog nehrđajućeg čelika tipa prikladnog za otopine vodikova peroksida (na primjer, 304, 304L, 316, 316L ili 316 Ti). Nijedan od nemetala koji se koriste za sustav teretnih tankova ne smije biti oštećen otopinama vodikova peroksida ili uzrokovati raspadanje tvari.

        (c) Temperaturni senzori moraju se ugraditi u teretnim tankovima izravno ispod palube i na dnu. U kormilarnici moraju biti omogućena daljinska temperaturna očitanja i praćenje.

        (d) Fiksni monitori za kisik (ili cijevi za uzimanje uzoraka plina) moraju se nalaziti u prostorima uz teretne tankove tako da se može otkriti istjecanje u tim prostorima. Mora se uzeti u obzir povećana zapaljivost uslijed povećane prisutnosti kisika. Uređaji za daljinsko očitanje i kontinuirano praćenje (ako se koriste cijevi za uzimanje uzoraka, bit će dovoljno povremeno praćenje) te vizualni i zvučni alarmi slični onima kod toplinskih senzora moraju isto tako biti smješteni u kormilarnici. Vizualni i zvučni alarmi moraju se aktivirati ako koncentracija kisika u tim praznim prostorima prijeđe 30% volumnog udjela. Također moraju biti dostupna dva dodatna monitora za kisik.

        (e) Odušni sustavi teretnih tankova koji su opremljeni filtrima trebaju biti opremljeni i s ventilima za smanjivanje tlaka/vakuumskim ventilima prikladnima za ventilaciju zatvorenog kruga i s odsisnim uređajem u slučaju brzog porasta tlaka u teretnom tanku uslijed nekontroliranog raspadanja (vidi pod m). Ovi sustavi dovoda zraka i odsisni sustavi moraju biti tako konstruirani da voda ne može ulaziti u teretne tankove. U konstruiranju odsisnog uređaja za slučaj opasnosti u obzir moraju biti uzeti projektni tlak i veličina teretnih tankova.

        (f) Mora postojati fiksni sustav za prskanje vodom radi razrjeđivanja i ispiranja eventualnih otopina vodikova peroksida koje se proliju po palubi. Površina koju mlaz vode treba prekrivati mora uključivati obalne priključke i palubu na kojoj su teretni tankovi predviđeni za prijevoz otopina vodikova peroksida.

        Mora se udovoljiti sljedećim minimalnim zahtjevima:

        .1 Prvobitna koncentracija tvari se treba razrijediti na 35% prvobitne koncentracije u roku od pet minuta od prolijevanja na palubu;

        .2 Brzina i predviđena veličina izljeva određuje se s obzirom na maksimalni dopustivi kapacitet utovara ili istovara, vrijeme potrebno da se zaustavi izljev u slučaju prepunjenog tanka ili kvara na cjevovodu ili crijevu, i vrijeme potrebno da se počne raspršivati voda za razrjeđivanje po aktiviranju alarma u stanici za nadzor tereta ili u kormilarnici.

        (g) Izlazi tlačnih ventila trebaju biti smješteni na barem 2 metra iznad prolaza ako su manje od 4 metra udaljeni od bilo kojeg prolaza.

        (h) Kraj svake crpke potrebno je ugraditi toplinski senzor u svrhu praćenja temperature tereta tijekom istovara i otkrivanja pregrijavanja zbog kvara u radu crpke.

        Zahtjevi vezani uz održavanje:

        Prijevoznik

        (i) Otopine vodikova peroksida se mogu prevoziti jedino u teretnim tankovima temeljito očišćenim i neutraliziranim od svih tragova prijašnjih tereta, njihovih para ili balastnih voda, sukladno postupku opisanom u (j). Potvrda o propisno provedenom postupku opisanom u (j) mora biti pohranjena na brodu.

        S obzirom na dolje navedeno, potrebna je posebna pozornost u svrhu omogućavanja sigurnog prijevoza otopina vodikova peroksida:

        .1 istovremeno s otopinom vodikova peroksida, ne može se prevoziti nikakav drugi teret;

        .2 tankovi koji su sadržavali otopine vodikova peroksida mogu se ponovo koristiti za prijevoz drugog tereta tek nakon što ih očiste osobe ili tvrtke koje je odobrilo nadležno tijelo;

        .3 unutarnja konstrukcija teretnog tanka mora biti svedena na minimum kako bi se osigurao slobodan odvod, bez zaostataka, i olakšala vizualna provjera.

        (j) Postupci provjere, čišćenja, neutralizacije i utovara pri prijevozu otopina vodikova peroksida koncentracije od 8-60 posto u tankovima koji su ranije prevozili druge terete.

        Prije ponovnog korištenja za prijevoz otopina vodikova peroksida, tankovi koji su ranije prevozili druge terete moraju se provjeriti, očistiti i neutralizirati. Postupci provjere i čišćenja opisani u odlomcima .1 do .7 ispod odnose se na teretne tankove od nehrđajućeg čelika. Postupak neutraliziranja nehrđajućeg čelika opisan je u odlomku .8. Ako nema drugih uputa, sve su mjere primjenjive na teretne tankove i na sve dijelove njihove konstrukcije koji su bili u kontaktu s drugim teretima.

        .1 Nakon istovara prijašnjeg tereta, teretni tank mora biti oslobođen od plina i pregledan radi uklanjanja preostalih tragova, ostataka ugljika i hrđe.

        .2 Teretni tankovi i njihova oprema moraju se prati čistom filtriranom vodom. Korištena voda mora biti barem iste kvalitete kao pitka voda i imati nizak sadržaj klora.

        .3 Tragovi ostataka i para prijašnjeg tereta moraju se ukloniti čišćenjem tankova i njihove opreme pomoću pare.

        .4 Teretni tankovi i njihova oprema se zatim moraju ponovo isprati hladnom vodom kvalitete navedene u odlomku 2 iznad i osušiti pomoću filtriranog zraka u kojem nema masnoće.

        .5 Moraju se uzeti uzorci zraka u teretnim tankovima i provesti analiza radi utvrđivanja sadržaja organskih plinova i kisika u njima.

        .6 Teretni tank mora biti ponovo provjeren radi uklanjanja eventualnih tragova prijašnjeg tereta, ostataka ugljika ili hrđe ili mirisa prijašnjeg tereta.

        .7 Ako provjera i druge mjere ukazuju na prisutnost tragova prijašnjeg tereta ili njegovih plinova, moraju se ponoviti mjere opisane u odlomcima .2 do .4.

        .8 Teretni tankovi od nehrđajućeg čelika i njihove konstrukcije koje su sadržavale tvari koje nisu otopine vodikova peroksida i koje su bile popravljane moraju se čistiti i neutralizirati sukladno sljedećem postupku, bez obzira na to jesu li prethodno bile neutralizirane:

        .8.1 novozavareni šavovi i drugi popravljani dijelovi moraju se očistiti i izribati četkama od nehrđajućeg čelika, alatima za čišćenje podvodnog dijela broda, brusnim papirom i uređajima za poliranje. Grube površine moraju se izravnati i mora se izvršiti završno poliranje;

        .8.2 masne i uljne naslage moraju se ukloniti pomoću organskih otapala ili odgovarajućih sredstava za čišćenje razrijeđenih vodom. Korištenje kloriranih sredstava treba izbjegavati jer ona mogu znatno utjecati na postupak neutralizacije;

        .8.3 sve se naslage moraju ukloniti iz tankova, koje je zatim potrebno oprati.

        (k) Tijekom prijenosa otopina vodikovog peroksida, cjevovod za prijenos mora biti odvojen od svih drugih cjevovoda. Cjevovod za utovar i istovar korišten za prijenos otopina vodikovog peroksida mora biti označen na sljedeći način:

        »Samo za prijenos otopina vodikovog peroksida«

        (1) Ako temperatura u teretnim tankovima prijeđe 35°C, u kormilarnici će se aktivirati vizualni i zvučni alarmi.

        Zapovjednik broda

        (m) Ako porast temperature iznosi više od 4°C u 2 sata ili ako temperatura u teretnim tankovima prijeđe 40°C, zapovjednik broda mora izravno kontaktirati pošiljatelja, s ciljem poduzimanja svih potrebnih radnji.

        Punitelj

        (n) Otopine vodikova peroksida moraju biti stabilizirane radi sprečavanja raspadanja. Proizvođač mora pribaviti potvrdu o stabilizaciji koja mora biti pohranjena na brodu i sadržavati sljedeće podatke:

        .1 datum raspadanja stabilizatora i trajanje njegova djelovanja;

        .2 radnje koje je potrebno poduzeti ako tijekom putovanja proizvod postane nestabilan.

        (o) Mogu se prevoziti samo one otopine vodikova peroksida koji imaju maksimalnu brzinu raspadanja od 1.0 posto godišnje pri 25°C. Potvrda punitelja o udovoljavanju proizvoda ovoj normi mora se pokazati zapovjedniku broda i pohraniti na brodu. Ovlašteni predstavnik proizvođača mora biti na brodu kako bi pratio utovar i ispitao stabilnost otopina vodikova peroksida koje su namijenjene prijevozu. On treba potvrditi zapovjedniku broda da je teret utovaren u stabilnom stanju.

        34. Kod prijevoza tipa N, prirubnice i brtvenice utovarnih i istovarnih cijevi moraju biti opremljene zaštitnim uređajem kako bi se spriječilo prskanje.

        35. Samo indirektni sustav rashladnog sustava tereta je dopušten za ovu tvar. Izravni ili kombinirani sustavi nisu dopušteni.

        36. Spojeno uz napomenu 35.

        37. Za ovu tvar, sustav teretnog tanka mora dobro podnositi tlak pare tereta pri višim temperaturama okoline, bez obzira na to kakav je sustav za rukovanje isparenim plinom.

        38. Za početnu točku vrenja iznad 60 °C i ispod ili je jednaka 85 °C kao što je određeno u skladu s ASTMD 86-01, uvjeti prijevoza koji se primjenjuju su identični onima koji su propisani za početnu točku vrenja ispod ili je jednaka 60 °C.

        39. (a) Spojevi, odušci, uređaji za zatvaranje i ostala tehnička oprema mora biti takva da onemogući istjecanje ugljikovog dioksida tijekom normalnih djelatnosti prijevoza (uslijed hladnoće, napuknuća materijala, zamrzavanja ugrađene opreme, odušaka za istjecanje itd.).

        (b) Temperatura pri utovaru (na utovarnoj stanici) mora biti navedena u prijevoznoj ispravi.

        (c) Na brodu se mora nalaziti mjerač kisika, zajedno s uputama o njegovu korištenju koje moraju biti dostupne cjelokupnoj posadi broda. Mjerač kisika mora se koristiti kao uređaj za ispitivanje prilikom ulaska u skladišta, crpne stanice, prostore koji se nalaze na određenoj dubini te prilikom obavljanja radova na brodu.

(d) Na ulazu u nastambe i druga mjesta na kojima posada provodi vrijeme mora se nalaziti uređaj za mjerenje koji pokreće alarm kada je razina kisika preniska ili razina CO2 previsoka.

        (e) Temperatura pri utovaru (izmjerena nakon utovara) i maksimalno trajanje putovanja mora biti navedeno u prijevoznoj ispravi.

        40. (brisano)

        41. n-BUTILBENZEN je dodijeljen unosu UN 2709 BUTILBENZENI (n-BUTILBENZEN)

        42. Utovar rashlađenih tekućih plinova mora se provodi na takav način da se neodgovarajući termički gradijent ne pojavljuje niti u teretnom tanku, niti u cjevovodu niti u bilo kojoj pomoćnoj opremi. Kad se određuje vrijeme zadržavanja (opisano u 7.2.4.16.17), mora se osigurati da stupanj punjenja ne prelazi 98% da se sigurnosni ventili ne bi otvarali kad je tank pun tekućine. Kad se rashlađeni tekući plin prevozi koristeći sustav usklađen s 9.3.1.24.1 (b) ili 9.3.1.24.1 (c), sustav za hlađenje nije potreban.

        43. Može biti da se smjesa razvrstava kao »Floater« kao mjera opreza, jer neki od njezinih komponenti ispunjavaju odgovarajuće kriterije.

3.2.3.2. Tablica C

UN br. ili identifikacijski broj tvariNaziv i opisKlasaKlasifikacijski kodPakirna skupinaOpasnostiTip broda cisterneKonstrukcija spremnika za teretTip spremnika za teretOprema spremnika za teretTlak otvaranja odušnog zasuna u kPaMaksimalni stupanj punjenja u%Relativna gustoća pri 20°CTip uređaja za uzimanje uzorakaDopuštena crpna stanica ispod palubeTemperaturna skupinaEksplozivna skupinaPotrebna protu-eksplozivna zaštitaPotrebna opremaBroj konusa/plavih svjetalaDodatni zahtjevi/napomene
(1)(2)(3a)(3b)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)
1005AMONIJ, BEZVODNI22TC2.3 + 8 + N1G113911neT1II AdaPP, EP, EX, TOX, A21;2:31
10101,2-BUTADIEN, STABILIZIRAN22F2.1 + nestab.G11911neT2II B4)daPP, EX, A12; 3; 31
10101,3-BUTADIEN, STABILIZIRAN22F2.1 + nestab. + CMRG11911neT2

II B

(II B24)

daPP, EP, EX, TOX, A12; 3; 31
1010

BUTADIENI, STABILIZIRANI ili BUTADIENI I UGLJIKOVODIK SMJESA, STABILIZIRANI, čiji tlak pare na 70°C ne prelazi

1,1 MPa (11 bara) i ima gustoću kod 50°C ne manju od 0,525 kg/l (sadrži manje od 0,1% 1,3-BUTADIENA)

22F2.1 + nestab.G11911neT2

II B4)

(II B24)

daPP, EX, A12; 3; 31
1010

BUTADIENI, STABILIZIRANI ili BUTADIENI I UGLJIKOVODIK SMJESA, STABILIZIRANI, čiji tlak pare na 70°C ne prelazi

1,1 MPa (11 bara) i ima gustoću kod 50°C ne manju od 0,525 kg/l (sadrži 0,1% ili više 1,3-BUTADIENA)

22F2.1 + nestab. + CMRG11911neT2

II B4)

(II B24)

daPP, EP, EX, TOX,A12; 3; 31
1011BUTAN (sadrži manje od 0,1% 1,3-BUTADIENA)22F2.1G11911neT2II AdaPP, EX, A12:31
1011BUTAN (sadrži 0,1% ili više 1,3-BUTADIENA)22F2.1 + CMRG11911neT2II AdaPP, EP, EX, TOX, A12;31
10121-BUTILEN22F2.1G11911neT2II AdaPP, EX, A12;31
1020KLOROPENTAFLUOR-ETAN (PLIN ZA HLAĐENJE R 115)22A2.2G11911nenePP031
10301,1-DIFLUORETAN (PLIN ZA HLAĐENJE R 152a)22F2.1G11911neT1II AdaPP, EX, A12;31
1033DIMETIL ETER22F2.1G91neT3

II B

(II B2)

daPP, EX, A12;31
1038ETILEN, DUBOKO OHLAĐENA TEKUĆINA23F2.1G195neT1

II B

(II B3)

daPP, EX, A12;31;42
1040ETILEN OKSID sa DUŠIKOM do ukupnog tlaka od 1 MPa (10 bara) kod 50°C22TF2.3 + 2.1G91neT2

II B

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX,A22:3;11;31; 35
1055IZOBUTILEN22F2.1G91neT21)II AdaPP, EX, A2;31
1063METILKLORID (PLIN ZA HLAĐENJE R 40)22F2.1G91neT1II AdaPP, EX, A2;31
1077PROPILEN22F2.1G91neT1II AdaPP, EX, A2;31
1083TRIMETILAMIN, BEZVODNI22F2.1G91neT4II AdaPP, EX, A2;31
1086VINIL KLORID, STABILIZIRAN22F2.1 + nestab.G91neT2II AdaPP, EX, A2; 3; 13; 31
1088ACETAL3F1II3N210970,83daT3II B4)daPP, EX, A
1089ACETALDEHID (etanal)3F1I3 + N3C950,78daT4II AdaPP, EX, A35
1090ACETON3F1II3N2210970,79daT1II AdaPP, EX, A
1092AKROLEIN, STABILIZIRAN6.1TF1I6.1 + 3 + nestab. + N1C22350950,84neT32)

II B

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A22; 3; 5; 23
1093AKRILONITRIL, STABILIZIRAN3FT1I

3 +

6.1 + nestab. + N2 + CMR

C22350950,8neT1

II B

(II B2)

daPP, EP, EX, TOX, A23; 5; 23
1098ALILALKOHOL6.1TF1I6.1 + 3 + N1C2240950,85neT2

II B

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A2
1100ALILKLORID3FT1I3 + 6.1 + N1C22350950,94neT2II AdaPP, EP, EX, TOX, A223
1105PENTANOLI (n-PENTANOL)3F1III3N32970,813daT2II AdaPP, EX, A0
1106AMILAMIN (n-AMILAMIN)3FCII3 + 8C2240950,762daT43)II A7)daPP, EP, EX, A1
1107AMILKLORIDI (1-DIKLOROPENTAN)3F1II3C2240950,882daT3II AdaPP, EX, A
1107AMILKLORIDI (1-KLORO-3-METILBUTAN)3F1II3C2245950,892daT3II AdaPP, EX, A
1107AMILKLORIDI (2-KLORO-2-METILBUTAN)3F1II3C2250950,872daT2II AdaPP, EX, A
1107

AMILKLORIDI (1-KLORO-2,2-

DIMETILPROPAN)

3F1II3C2250950,872daT32)II AdaPP, EX, A
1107AMILKLORIDI3F1II3C11950,91daT32)II AdaPP, EX, A27
11081-PENTEN (n-AMILEN)3F1I3 + N3N11970,641daT3II B4)daPP, EX, A
1114BENZEN3F1II

3 + N3 +

CMR

C22350950,882daT1II AdaPP, EP, EX, TOX, A6: + 10°C; 17; 23
1120

BUTANOLI

(tert-BUTILALKOHOL)

3F1II3N22210970,793daT1II A7)daPP, EX, A7; 17
1120

BUTANOLI

(sec-BUTILALKOHOL)

3F1III3N32970,813daT2II B7)daPP, EX, A0
1120BUTANOLI (n-BUTILALKOHOL)3F1III3N32970,813daT2

II B

(II B2)

daPP, EX, A0
1123BUTILACETATI (sec-BUTILACETAT)3F1II3N2210970,863daT2II A7)daPP, EX, A1
1123BUTILACETATI (n-BUTILACETAT)3F1III3 + N3N32970,863daT2II AdaPP, EX, A0
1125n-BUTILAMIN3FCII3 + 8 + N3C22350950,752daT2II AdaPP, EP, EX, A123
1127KLOROBUTANI (1-KLOROBUTAN)3F1II3C22350950,892daT3II AdaPP, EX, A123
1127KLOROBUTANI (2-KLOROBUTAN)3F1II3C22350950,872daT3II AdaPP, EX, A123
1127

KLOROBUTANI (1-KLORO-2-

METILPROPAN)

3F1II3C22350950,882daT3II AdaPP, EX, A123
1127

KLOROBUTANI (2-KLORO-2-

METILPROPAN)

3F1II3C22350950,842daT1II AdaPP, EX, A123
1127KLOROBUTANI3F1II3C11950,891daT43)II AdaPP, EX, A127
1129BUTIRALDEHID (n-BUTIRALDEHID)3F1II3 + N3C22350950,82daT4II AdaPP, EX, A115; 23
1131UGLJIKOV DISULFID3FT1I3 + 6.1 + N2C22350951,261neT6II CdaPP, EP, EX, TOX, A22; 9; 23
1134KLOROBENZEN (fenil klorid)3F1III3 + N2 + SC2230951,112daT1II A8)daPP, EX, A0
1135ETILENKLOROHIDRIN (2-KLOROETANOL)6.1TF1I6.1 + 3 + N3C2230951,211neT2II A8)daPP, EP, EX, TOX, A2
1143KROTONALDEHID, STABILIZIRANI6.1TF1I6.1 + 3 + nestab. + N1C2240950,851neT3

II B

(II B2)

daPP, EP, EX, TOX, A23; 5; 15
1145CIKLOHEKSAN3F1II3 + N1C22350950,782daT3II AdaPP, EX, A1

6:

+ 11°C;

17

1146CIKLOPENTAN3F1II3 + N2N2310970,753daT2II AdaPP, EX, A1
11501,2-DIKLOROETILEN (cis-1,2-DIKLOROETILEN)3F1II3 + N2C22350951,282daT21)II AdaPP, EX, A123
11501,2-DIKLOROETILEN (trans-1,2-DIKLOROETILEN)3F1II3 + N2C22350951,262daT2II AdaPP, EX, A123
1153ETILENGLIKOL DIETILETER3F1III3N32970,843daT4

II B

(II B2)

daPP, EX, A0
1154DIETILAMIN3FCII3 + 8 + N3C22350950,72daT2II AdaPP, EP, EX, A123
1155DIETILETER3F1I3C11950,711daT4

II B

(II B1)

daPP, EX, A1
1157DIIZOBUTILKETON3F1III3 + N3 + FN33970,813daT2II B4)daPP, EX, A0
1159DIIZOPROPIL ETER3F1II3 + N2C22350950,722daT2II AdaPP, EX, A1
1160DIMETILAMIN VODENA OTOPINA3FCII3 + 8 + N3C22350950,822daT2II AdaPP, EP, EX, A123
1163DIMETILHIDRAZIN, ASIMETRIČNI6.1TFCI6.1 + 3 + 8 + N2 + CMRC22350950,781neT3II CdaPP, EP, EX, TOX, A223
1165DIOKSAN3F1II3N2210971,033daT2

II B

(II B3)

daPP, EX, A1

6: + 14°C;

17

1167DIVINIL ETER, STABILIZIRAN3F1I3 + nestab.C11950,771daT2II BdaPP, EX, A12; 3
1170ETANOL (ETILALKOHOL) ili OTOPINA ETANOLA (OTOPINA ETILALKOHOLA), VODENA OTOPINA s više od 70% alkohola3F1II3N2210970,79-0,873daT2

II B

(II B1)

daPP, EX, A1
1170OTOPINA ETANOLA (OTOPINA ETILALKOHOLA), VODENA OTOPINA s više od 24% ali ne više od 70% alkohola3F1III3N32970,87-0,963daT2

II B

(II B14)

daPP, EX, A0
1171ETILENGLIKOL     –    MONOETIL ETER3F1III

3 +

CMR

N23310970,933daT3

II B

(II B2)

daPP, EP, EX, TOX, A0
1172ETILENGLIKOL     –    MONOETIL ETER     –    ACETAT3F1III3 + N3 + CMRN23310970,983daT2II AdaPP, EP, EX, TOX, A0
1173ETIL ACETAT3F1II3N2210970,93daT1II AdaPP, EX, A1
1175ETILBENZEN3F1II3 + N3N2210970,873daT2II AdaPP, EX, A1
11772-ETILBUTILACETAT3F1III3N32970,883daT3II A7)daPP, EX, A0
1179ETILBUTILETER (ETIL tert-BUTILETER)3F1II3 + N3N2210970,743daT2II B4)daPP, EX, A1
1184ETILENDIKLORID (1,2-dikloroetan)3FT1II3 + 6.1 + CMRC2250951,252neT2II AdaPP, EP, EX, TOX, A2
1188ETILENGLIKOL MONOMETIL ETER3F1III

3 +

CMR

N23310970,973daT3II BdaPP, EP, EX, TOX, A0
1191OKTILALDEHIDI (2-ETILKAPRONALDEHID)3F1III3 + N3 + FC2230950,822daT4II A7)daPP, EX, A0
1191OKTILALDEHIDI (n-OKTILALDEHID)3F1III3 + N3 + FN33970,823daT3II B4)daPP, EX, A0
1193ETILMETILKETON (METILETILKETON)3F1II3N2210970,83daT1II AdaPP, EX, A1
1198FORMALDEHIDNA OTOPINA, ZAPALJIVA3FCIII3 + 8 + N3N32971,093daT2II BdaPP, EP, EX, A034
1199FURALDEHIDI (a-FURALDEHID) ili FURFURALDEHIDI (a-FURFURALDEHID)6.1TF1II6.1 + 3C2225951,162neT32)

II B

(II B1)

daPP, EP, EX, TOX, A215
1202PLINSKO ULJE ili DIZELSKO GORIVO ili ULJE ZA LOŽENJE (LAKO), s plamištem ne većim od 60°C3F1III

3 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

******<0,85*dane*0*vidi 3.2.3.3
1202PLINSKO ULJE sukladno normi EN 590:2004 ili DIZELSKO GORIVO ili ULJE ZA LOŽENJE (LAKO), s plamištem navedenim u EN 590:20043F1III3 + N2 + FN43970,82-0,853danePP0
1202PLINSKO ULJE ili DIZELSKO GORIVO ili ULJE ZA LOŽENJE (LAKO), s plamištem većim od 60°C i nižim od 100°C3F1III

3 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

******<1,1*dane*0*vidi 3.2.3.3
1203MOTORNI ALKOHOL ili GAZOLIN ili BENZIN3F1II

3 + N2 +

CMR + F

N23310970,68-0,72 10)3daT3II AdaPP, EP, EX, TOX, A1
1203MOTORNI ALKOHOL ili GAZOLIN ili BENZIN, s više od 10% benzena s vrelištem ne većim od 60°C3F1II

3 + N2 +

CMR + F

C11951daT3II AdaPP, EP, EX, TOX, A129
1203MOTORNI ALKOHOL ili GAZOLIN ili BENZIN, s više od 10% benzena s vrelištem većim od 60°C ali ne većim od 85°C3F1II

3 + N2 +

CMR + F

C22350952daT3II AdaPP, EP, EX, TOX, A123; 29
1203MOTORNI ALKOHOL ili GAZOLIN ili BENZIN, s više od 10% benzena s vrelištem većim od 85°C ali ne većim od 115°C3F1II

3 + N2 +

CMR + F

C2250952daT3II AdaPP, EP, EX, TOX, A129
1203MOTORNI ALKOHOL ili GAZOLIN ili BENZIN, s više od 10% benzena i vrelištem većim od 115°C3F1II

3 + N2 +

CMR + F

C2235952daT3II AdaPP, EP, EX, TOX, A129
1206HEPTANI (n-HEPTAN)3F1II3 + N1C22350950,682daT3II AdaPP, EX, A1
1208HEKSANI (n-HEKSAN)3F1II3 + N2N23350970,662daT3II AdaPP, EX, A1
1212IZOBUTANOL ili IZOBUTIL ALKOHOL3F1III3N32970,83daT2II AdaPP, EX, A0
1213IZOBUTIL ACETAT3F1II3 + N3N2210970,873daT2II A7)daPP, EX, A1
1214IZOBUTILAMIN3FCII3 + 8 + N3C22350950,732daT2II A7)daPP, EP, EX, A123
1216IZOOKTENI3F1II3 + N2N2310970,733daT3II B4)daPP, EX, A1
1218IZOPREN, STABILIZIRAN3F1I

3 + nestab. +

N2 + CMR

N11950,681daT3

II B

(II B2)

daPP, EP, EX, TOX, A1

2;3;

5;16

1219IZOPROPANOL ili IZOPROPIL ALKOHOL3F1II3N2210970,783daT2II AdaPP, EX, A1
1220IZOPROPIL ACETAT3F1II3N2210970,883daT2II A7)daPP, EX, A1
1221IZOPROPILAMIN3FCI3 + 8 + N3C11950,691daT2II A7)daPP, EP, EX, A1
1223KEROZEN3F1III3 + N2 + FN3397≤0,833daT3II A7)daPP, EX, A014
1224KETONI, TEKUĆI, N.D.N.3F1II

3 + (N1, N2,

N3, CMR, F

ili S)

*******daT43)II B4)da*114; 27; 29 *vidi 3.2.3.3
1224KETONI, TEKUĆI, N.D.N.3F1III

3 + (N1, N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******daT43)II B4)da*014; 27 *vidi 3.2.3.3
1229MEZITIL OKSID3F1III3N32970,853daT2II B4)daPP, EX, A0
1230METANOL3FT1II3 + 6.1N22350950,792daT2II AdaPP, EP, EX, TOX, A223
1231METIL ACETAT3F1II3N2210970,933daT1II AdaPP, EX, A
1235METILAMIN, VODENA OTOPINA3FCII

3 + 8 +

N3

C2250952daT2II AdaPP, EP, EX, A
1243METILFORMIJAT3F1I3C11950,971daT2II AdaPP, EX, A
1244METILHIDRAZIN6.1TFCI6.1 + 3 + 8C2245950,881neT4II C5)daPP, EP, EX, TOX, A2
1245METILIZOBUTILKETON3F1II3N2210970,83daT1II AdaPP, EX, A
1247METILMETAKRILAT MONOMER, STABILIZIRANI3F1II

3 + nestab. +

N3

C2240950,941daT2II AdaPP, EX, A3; 5; 16
1262OKTANI (n-OKTAN)3F1II3 + N1C2245950,72daT3II AdaPP, EX, A
1264PARALDEHID3F1III3N32970,993daT3II A7)daPP, EX, A0

6: + 16°C;

17

1265PENTANI, TEKUĆI (2- METILBUTAN)3F1I3 + N2N11970,621daT2II AdaPP, EX, A
1265PENTANI, TEKUĆI (n-PENTAN)3F1II3 + N2N2350970,633daT3II AdaPP, EX, A
1265PENTANI, TEKUĆI (n-PENTAN)3F1II3 + N2N23310970,633daT3II AdaPP, EX, A
1265PENTANI, TEKUĆIdF13 + N2dddddddddadIIAdaPP, EX, A

14; * vidi

3.2.3.3

1265PENTANI, TEKUĆIdF13 + N2dddddddddadIIAdaPP, EX, A

14; * vidi

3.2.3.3

1267SIROVA NAFTA3F1I3 + (N1, N2, N3, CMR, F)*******yesT43)II B4)yes*114;
*see 3.2.3.3
1267SIROVA NAFTA3F1II3 + (N1, N2, N3, CMR, F)*******yesT43)II B4)yes*114;
*see 3.2.3.3
1267SIROVA NAFTA3F1III3 + (N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*014;
*see 3.2.3.3
1267

SIROVA NAFTA s više od 10% benzena

Početne temperature vrenja na ≤60 °C

3F1I3 + CMR + F +
(N1, N2, N3)
C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A129; 43
1267

SIROVA NAFTA s više od 10% benzena

početne točke vrenja na ≤60 °C

3F1II3 + CMR + F +
(N1, N2, N3)
C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A129
1267

SIROVA NAFTA s više od 10% benzena

60 °C <početna točka vrenja ≤ 85 °C

3F1II3 + CMR + F +
(N1, N2, N3)
C22350952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A123; 29; 38
1267

SIROVA NAFTA s više od 10% benzena

85 °C <početna točka vrenja ≤ 115 °C

3F1II3 + CMR + F +
(N1, N2, N3)
C2250952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A129
1267

SIROVA NAFTA s više od 10% benzena

Početna točka vrenja> 115 °C

3F1II3 + CMR + F +
(N1, N2, N3)
C2235952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A129
1267

SIROVA NAFTA s više od 10% benzena

Početna točka vrenja na ≤ 60 °C

3F1III3 + CMR + F +
(N1, N2, N3)
C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A029
1267

SIROVA NAFTA s više od 10% benzena

60 °C <početna točka vrenja ≤ 85 °C

3F1III3 + CMR + F +
(N1, N2, N3)
C22350952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A023; 29; 38
1267

SIROVA NAFTA s više od 10% benzena

85 °C <početna točka vrenja ≤ 115 °C

3F1III

3 + CMR + F +

(N1, N2, N3)

C2250952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A029
1267

SIROVA NAFTA s više od 10% benzena

Početna točka vrenja> 115 °C

3F1III

3 + CMR + F +

(N1, N2 N3),

C2235952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A029
1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI3F1I3 + (N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*114; 27
*see 3.2.3.3
1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI3F1II3 + (N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*114; 27
*see 3.2.3.3
1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI3F1III3 + (N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*014; 27
*see 3.2.3.3
1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. s više od 10% benzena ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. s više od 10% Početna točka vrenja ≤ 60 °C3F1I3 + CMR + F +
(N1, N2, N3)
C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A127; 29; 43
1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. s više od 10% benzena ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. s više od 10% Početna točka vrenja ≤ 60 °C3F1II3 + CMR + F +
(N1, N2, N3)
C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A127; 29
1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. s više od 10% benzena ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. s više od 10% 60 °C < početna točka vrenja ≤ 85 °C3F1II3 + CMR + F +
(N1, N2, N3)
C22350952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A123; 27; 29; 38
1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. s više od 10% benzena ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. s više od 10% 85 °C < početna točka vrenja ≤ 115 °C3F1II3 + CMR + F +
(N1, N2, N3)
C2250952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A127; 29
1268

NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. s više od 10% benzena

Početne temperature vrenja> 115 °C

3F1II3 + CMR + F +
(N1, N2, N3)
C2235952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A127; 29
1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N (NAFTA) 110 kPa <vp50 ≤ 175 kPa3F1II3 + N2 +
CMR + F
N2350970,7353daT3II AdaPP, EP, EX, TOX, A114; 29
1268

NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N (NAFTA)

110 kPa < vp50 ≤ 150 kPa

3F1II3 + N2 +
CMR + F
N23310970,7353daT3II AdaPP, EP, EX, TOX, A114; 29
1268

NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N (NAFTA)

vp50 ≤ 110 kPa

3F1II3 + N2 +
CMR + F
N2310970,7353daT3II AdaPP, EP, EX, TOX, A114; 29
1268

NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N (BENZENE HEART CUT)

vp50 ≤ 110 kPa

3F1II3 + N2 +
CMR + F
N2310970,7653daT3II AdaPP, EP, EX, TOX, A114; 29
1274

n-PROPANOL ili PROPILNI

ALKOHOL, NORMALNI

3F1II3N2210970,83daT2II BdaPP, EX, A1
1274n-PROPANOL ili PROPILNI ALKOHOL, NORMALNI3F1III3N32970,83daT2II BdaPP, EX, A0
1275PROPIONALDEHID3F1II3 + N3C22350950,812daT4II BdaPP, EX, A115; 23
1276n-PROPILACETAT3F1II3 + N3N2210970,883daT1II AdaPP, EX, A1
1277PROPILAMIN (1-aminopropan)3FCII3 + 8C22350950,722daT2II AdaPP, EP, EX, A123
12781-KLORPROPAN (propil klorid)3F1II3C22350950,892daT1II AdaPP, EX, A123
12791,2-DIKLOROPROPAN ili PROPIL DIKLORID3F1II3 + N2C2245951,162daT1II A8)daPP, EX, A1
1280PROPILENOKSID3F1I3 + nestab. + N3 + CMRC11950,831daT2II BdaPP, EP, EX, TOX, A12; 12; 31
1282PIRIDIN3F1II3 + N3N2210970,983daT1II A8)daPP, EX, A1
1289NATRIJEV METILAT OTOPINA u alkoholu3FCIII3 + 8N32970,9693daT2II AdaPP, EP, EX, A034
1294TOLUEN3F1II3 + N3N2210970,873daT1II AdaPP, EX, A1
1296TRIETILAMIN3FCII3 + 8 + N3C2250950,732daT3II A8)daPP, EP, EX, A1
1300TERPENTINOV NADOMJESTAK3F1III3 + N2 + FN33970,783daT3II B4)daPP, EX, A0
1301VINIL ACETAT, STABILIZIRAN3F1II3 + nestab. + N3N2210970,932daT2II AdaPP, EX, A13; 5; 16
1307KSILENI (o-KSILEN)3F1III3 + N2N33970,883daT1II AdaPP, EX, A0
1307KSILENI (m-KSILEN)3F1III3 + N2N33970,863daT1II AdaPP, EX, A0
1307KSILENI (p-KSILEN)3F1III3 + N2N332970,863daT1II AdaPP, EX, A0

6: + 17°C;

17

1307KSILENI (smjesa s talištem ne većim od 0°C)3F1II3 + N2N33973daT1II AdaPP, EX, A1
1307KSILENI (smjesa s talištem ne većim od 0°C)3F1III3 + N2N33973daT1II AdaPP, EX, A0
1307KSILENI (smjesa s talištem većim od 0°C ali manjim od 13°C)3F1III3 + N2N332973daT1II AdaPP, EX, A0

6: + 17°C;

17

1541ACETONOV CIJANOHIDRIN, STABILIZIRAN6.1T1I

6.1 +

nestab.

+ N1

C2250950,9321nene

PP, EP, TOX,

A

23
1545ALILIZOTIOCIJANAT, STABILIZIRAN6.1TF1II6.1 + 3 + nestab.C2230951,021neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A22; 3
1547ANILIN6.1T1II6.1 + N1C2225951,022nene

PP, EP, TOX,

A

2
1578KLORNITROBENZENI, KRUTI, RASTALJENI (p-KLORNITROBENZEN)6.1T2II6.1 + N2 + SC21225951,372neT1II B4)daPP, EP, EX, TOX, A27;17; 26
1578KLORNITROBENZENI, KRUTI, RASTALJENI (p-KLORNITROBENZEN)6.1T2II6.1 + N2 + SC21425951,372nene

PP, EP, TOX,

A

2

7;17;

20:

+ 112°C;

26

1591o-DIKLORBENZEN6.1T1III6.1 + N1 + SC2225951,322nene

PP, EP, TOX,

A

0
1593DIKLORMETAN (metilklorid)6.1T1III6.1C22350951,332nene

PP, EP, TOX,

A

023
1594DIETILSULFAT6.1T1II6.1 + N2 + CMRC2225951,182nene

PP, EP, TOX,

A

2
1595DIMETILSULFAT6.1TCII6.1 + 8 + N3 + CMRC2225951,331nene

PP, EP, TOX,

A

2
1604ETILENDIAMIN8CF1II8 + 3 + N3N32970,93daT2II AdaPP, EP, EX, A16: + 12°C; 17; 34
1605ETILENDIBROMID6.1T1I6.1 + N2 + CMRC2230952,181nene

PP, EP, TOX,

A

2

6: + 14°C;

17

1648ACETONITRIL (metilcijanid)3F1II3N2210970,783daT1II AdaPP, EX, A1
1662NITROBENZEN6.1T1II6.1 + N2C22225951,212neT1

II B

(II B1)

daPP, EP, EX, TOX, A2

6: + 10°C;

17

1663NITROFENOLI6.1T2III6.1 + N3 + SC22225952neT1II B4)daPP, EP, EX, TOX, A07; 17
1663NITROFENOLI6.1T2III6.1 + N3 + SC22425952nene

PP, EP, TOX,

A

07;17; 20: + 65°C
1664NITROTOULENI, TEKUĆI (o-NITROTOULEN)6.1T1II6.1 + N2 + CMR + SC2225951,162nene

PP, EP, TOX,

A

217
1708TOLUIDINI, TEKUĆI (o-TOLUIDIN)6.1T1II6.1 + N1 + CMRC22259512nene

PP, EP, TOX,

A

2
1708TOLUIDINI, TEKUĆI (m-TOLUIDIN)6.1T1II6.1 + N1C2225951,032nene

PP, EP, TOX,

A

2
1710TRIKLOROETILEN6.1T1III

6.1 + N2 +

CMR

C2250951,462nene

PP, EP, TOX,

A

015
1715ANHIDRID OCTENE KISELINE8CF1II8 + 3N2310971,083daT2II AdaPP, EP, EX, A134
1717ACETILKLORID3FCII3 + 8C22350951,12daT2II A8)daPP, EP, EX, A123
1718BUTIL KISELI FOSFAT8C3III

8 +

N3

N43970,983danePP, EP034
1719NAGRIZAJUĆA ALKALNA TEKUĆINA, N.D.N.8C5II

8 +

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 30; 34 *vidi 3.2.3.3
1719NAGRIZAJUĆA ALKALNA TEKUĆINA, N.D.N.8C5III

8 +

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 30; 34 *vidi 3.2.3.3
1738BENZIL KLORID6.1TC1II6.1 + 8 + 3 + N3 + CMR + SC2225951,12neT1II A8)daPP, EP, EX, TOX, A2
1742KOMPLEKS BOROVE TRIFLUORID OCTENE KISELINE, TEKUĆI8C3II8N42971,353danePP, EP034
1750KLOROCTENA KISELINA, OTOPINA6.1TC1II

6.1 + 8 +

N1

C22225951,582neT1II AdaPP, EP, EX, TOX, A27; 17
1750KLOROCTENA KISELINA, OTOPINA6.1TC1II

6.1 + 8 +

N1

C21425951,582nene

PP, EP, TOX,

A

2

7; 17;

20: + 111°C;

26

1760KOROZIVNA TEKUĆINA, N.D.N.8C9I

8 +

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 34 *vidi 3.2.3.3
1760KOROZIVNA TEKUĆINA, N.D.N.8C9II

8 +

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 34 *vidi 3.2.3.3
1760KOROZIVNA TEKUĆINA, N.D.N.8C9III

8 +

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 34 *vidi 3.2.3.3
1760

KOROZIVNA TEKUĆINA, N.D.N. (NATRIJEV

MERKAPTOBENZOTIAZOL, 50% VODENA OTOPINA)

8C9II

8 +

N1 + F

C2240951,252danePP, EP0
1760KOROZIVNA TEKUĆINA, N.D.N. (MASNI ALKOHOL, C12-C14)8C9III8 + FN43970,893danePP, EP034
1760KOROZIVNA TEKUĆINA, N.D.N. (ETILENDIAMIN-TETRAOCTENA KISELINA, TETRANATRIJEVA SOL, 40% VODENA OTOPINA)8C9III

8 +

N2

N43971,283danePP, EP034
1764DIKLOROOCTENA KISELINA8C3II

8 +

N1

Na335971,562daT1II A7)daPP, EP, EX, A06: 17°C; 17
1778FLUOROKREMENA KISELINA8C1II

8 +

N3

N2310973danePP, EP034
1779MRAVLJA KISELINA s više od 85% masenog udjela kiseline8CF1II

8 + 3

+ N3

N2310971,223daT1II AdaPP, EP, EX, A16: + 12°C; 17; 34
1780FUMARILKLORID8C3II

8 +

N3

N2310971,413danePP,EP08; 34
1783HEKSAMETILENDIAMIN, OTOPINA8C7II

8 +

N3

N322973daT43)II B4)daPP, EP, EX, A07; 17; 34
1783HEKSAMETILENDIAMIN, OTOPINA8C7III

8 +

N3

N322973daT3II B4)daPP, EP, EX, A07; 17; 34
1789KLOROVODIČNA KISELINA8C1II8N2310973danePP,EP034
1789KLOROVODIČNA KISELINA8C1III8N43973danePP,EP034
1805FOSFORNA KISELINA, OTOPINA, s više od 80% volumnog udjela kiseline8C1III8N43295>1,63danePP, EP07; 17; 22; 34
1805FOSFORNA KISELINA, OTOPINA, s 80% ili manje volumnog udjela kiseline8C1III8N43971,00 -1,63danePP, EP022; 34
1814KALIJEV HIDROKSID OTOPINA8C5II

8 +

N3

N42973danePP, EP030; 34
1814KALIJEV HIDROKSID OTOPINA8C5III

8 +

N3

N42973danePP, EP030; 34
1823NATRIJEV HIDROKSID, KRUTI, TALINA8C6II

8 +

N3

N414952,133danePP, EP07; 17; 34
1824NATRIJEV HIDROKSID OTOPINA8C5II

8 +

N3

N42973danePP, EP030; 34
1824NATRIJEV HIDROKSID OTOPINA8C5III

8 +

N3

N42973danePP, EP030; 34
1830SUMPORNA KISELINA s više od 51% kiseline8C1II

8 +

N3

N43971,4     –    1,843danePP, EP08; 22; 30; 34
1831SUMPORNA KISELINA, KOJA ISPARAVA8CT1I

8 +

6.1

C2250951,941nene

PP, EP, TOX,

A

28
1832SUMPORNA KISELINA, ISKORIŠTENA8C1II8N43973danePP, EP08; 30; 34
1846UGLJIKOV TETRAKLORID6.1T1II6.1 + N2 + SC22350951,592nene

PP, EP, TOX,

A

223
1848PROPIONSKA KISELINA s ne manje od 10% i manje od 90% masenog udjela kiseline8C3III

8 +

N3

N33970,993danePP, EP034
1863GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE3F1I3 + (N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*114;
*see 3.2.3.3
1863GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MOTORE S TURBINOM3F1II3 + (N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*114;
*see 3.2.3.3
1863GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE3F1III3 + (N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*014;
*see 3.2.3.3
1863

GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10% benzena

Početna točka vrenja na ≤ 60 °C

3F1I3 + CMR + F +
(N1, N2, N3)
C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A129; 43
1863

GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10% benzena

Početna točka vrenja na ≤ 60 °C

3F1II3 + CMR + F +
(N1, N2, N3)
C11951T43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A129
1863

GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10% benzena

60 °C <početna točka vrenja ≤ 85 °C

3F1III3 + CMR + F +
(N1, N2, N3)
C22350952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A023; 29; 38
1863

GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10% benzena

85 °C <početna točka vrenja ≤ 115 °C

3F1III3 + CMR + F +
(N1, N2, N3)
C2250952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A029
1863

GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10% benzena

Početna točka vrenja> 115 °C

3F1III3 + CMR + F +
(N1, N2, N3)
C2235952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A029
1888KLOROFORM6.1T1III6.1 + N2 + CMRC22350951,482nene

PP, EP, TOX,

A

023
1897TETRAKLOROETILEN6.1T1III6.1 + N2 + SC2250951,622nene

PP, EP, TOX,

A

0
1912METILKLORID I METILENKLORID SMJESA22F2.1G11911neT1II A8)daPP, EX, A12;31
1915CIKLOHEKSANON3F1III3N32970,953daT2II AdaPP, EX, A0
1917ATILAKRILAT, STABILIZIRAN3F1II

3 +

nestab. + N3

C2240950,921daT2

II B

(II B1)

daPP, EX, A13; 5
1918IZOPROPILBENZEN (kumen)3F1III3 + N2N33970,863daT2II A8)daPP, EX, A0
1919METILAKRILAT, STABILIZIRAN3F1II

3 +

nestab. + N3

C22350950,951daT2

II B

(II B1)

daPP, EX, A13; 5; 23
1920NONANI3F1III

3 +

N2 + F

N33970,70-0,753daT3II AdaPP, EX, A0
1922PIROLIDIN3FCII3 + 8C2250950,862daT2II A7)daPP, EP, EX, A1
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, UKAPLJENA, N.D.N., (SMJESA A)22F2.1G11911neT43)II B4)daPP, EX, A12;31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, UKAPLJENA, N.D.N., (SMJESA A0)22F2.1G11911neT43)II B4)daPP, EX, A12;31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, UKAPLJENA, N.D.N., (SMJESA A01)22F2.1G11911neT43)II B4)daPP, EX, A12;31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, UKAPLJENA, N.D.N., (SMJESA A02)22F2.1G11911neT43)II B4)daPP, EX, A12;31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, UKAPLJENA, N.D.N., (SMJESA A1)22F2.1G11911neT43)II B4)daPP, EX, A12;31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, UKAPLJENA, N.D.N., (SMJESA B)22F2.1G11911neT43)II B4)daPP, EX, A12;31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, UKAPLJENA, N.D.N., (SMJESA B1)22F2.1G11911neT43)II B4)daPP, EX, A12;31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, UKAPLJENA, N.D.N., (SMJESA B2)22F2.1G1191neT43)II B4)daPP, EX, A12;31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, UKAPLJENA, N.D.N., (SMJESA C)22F2.1G1191neT43)II B4)daPP, EX, A12;31
1969IZOBUTAN (sadrži manje od 0,1% 1,3-butadiena)22F2.1G1191neT21)II A7)daPP, EX, A12;31
1969IZOBUTAN (sadrži 0,1% ili više 1,3-butadiena)22F2.1 + CMRG1191neT21)II AdaPP, EP, EX, TOX, A12;31


1972

METAN, DUBOKO rashlađeni, tekući ili ZEMNI

PLIN, DUBOKO rashlađeni, tekući s visokim sadržajem metana

d3FF2.1daaa95aneT1IIAdaPP, EX, A2;31;42
1978PROPAN22F2.1G1191neT1II AdaPP, EX, A12;31
1986ALKOHOLI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.3FT1I3 + 6.1 + (N1, N2, N3, CMR, F or S)C11**951neT4 3)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A227; 29;
*see 3.2.3.3
1986ALKOHOLI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.3FT1I

3 +

6.1 + (N1,N2,N3, CMR, F ili S)

C22**95neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A227; 29; *vidi 3.2.3.3
1986ALKOHOLI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.3FT1II

3 +

6.1 + (N1,N2,N3, CMR, F ili S)

C22**952neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A227; 29; *vidi 3.2.3.3
1986ALKOHOLI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.3FT1III

3 +

6.1 + (N1,N2,N3, CMR, F ili S)

C22**952neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A027; 29; *vidi 3.2.3.3
1987ALKOHOLI, N.D.N. (tert-BUTANOL 90% (MASA)/METANOL 10% (MASA) SMJESA)3F1II3N2210973daT1II AdaPP, EX, A1
1987ALKOHOLI, N.D.N.3F1II

3 +

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******daT43)II B4)da*114; 27; 29 *vidi 3.2.3.3
1987ALKOHOLI, N.D.N.3F1III

3 +

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******daT43)II B4)da*014; 27 *vidi 3.2.3.3
1987

ALKOHOLI, N.D.N.

(CIKLOHEKSANOL)

3F1III3 + N3 + FN332950,953daT3II AdaPP, EX, A07; 17
1987

ALKOHOLI, N.D.N.

(CIKLOHEKSANOL)

3F1III

3 +

N3 + F

N334950,953danePP07; 17; 20: + 46°C
1989ALDEHIDI, N.D.N.3F1II

3 +

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******daT43)II B4)da*114; 27; 29 *vidi 3.2.3.3
1989ALDEHIDI, N.D.N.3F1III

3 +

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******daT43)II B4)da*014; 27 *vidi 3.2.3.3
1991KLOROPREN, STABILIZIRAN3FT1I

3 +

6.1 + nestab. + CMR

C22350950,961neT2II B4)daPP, EP, EX, TOX, A23; 5; 23
1992ZAPALJIVA TEKUĆINA, OTROVNA, N.D.N.3FT1I3 + 6.1 + (N1, N2, N3, CMR, F or S)C11**951noT4 3)II B4)yesPP, EP, EX, TOX, A227; 29
*see 3.2.3.3
1992ZAPALJIVA TEKUĆINA, OTROVNA, N.D.N.3FT1II3 + 6.1 + (N1,N2,N3, CMR, F ili S)C22**952neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A227; 29 *vidi 3.2.3.3
1992ZAPALJIVA TEKUĆINA, OTROVNA, N.D.N.3FT1III

3 +

6.1 + (N1,N2,N3, CMR, F ili S)

C22**952neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A027; 29 *vidi 3.2.3.3
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N.3F1I3 + (N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*114;
*see 3.2.3.3
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N.3F1II3 + (N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*114;
*see 3.2.3.3
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N.3F1III3 + (N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*014;
*see 3.2.3.3
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10% BENZENA početna točka vrenja ≤ 60 °C3F1I3 + (N1, N2, N3, CMR, F)C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A129
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10% BENZENA početna točka vrenja ≤ 60 °C3F1II3 + (N1, N2, N3, CMR, F)C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A129
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10% BENZENA 60 °C <početna točka vrenja ≤ 85 °C3F1II3 + (N1, N2, N3, CMR, F)C22350952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A123; 29; 38
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10% BENZENA 85 °C <početna točka vrenja ≤ 115 °C3F1II3 + (N1, N2, N3, CMR, F)C2250952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A129
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10% BENZENA početna točka vrenja ≤ 115 °C3F1II3 + (N1, N2, N3, CMR, F)C2235952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A129
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10% BENZENA početna točka vrenja ≤ 60 °C3F1III3 + (N1, N2, N3, CMR, F)C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A029
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10% BENZENA 60 °C <početna točka vrenja ≤ 85 °C3F1III3 + (N1, N2, N3, CMR, F)C22350952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A023; 29; 38
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10% BENZENA 85 °C <početna točka vrenja ≤ 115 °C3F1III3 + (N1, N2, N3, CMR, F)C2250952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A029
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10% BENZENA početna točka vrenja ≤ 115 °C3F1III3 + (N1, N2, N3, CMR, F)C2235952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A029
1993

ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N.

(CIKLOHEKSANON/ CIKLOHEKSANOL SMJESA)

3F1III3 + FN33970,953daT3II AdaPP,
EX, A
0
1999KATRANI, TEKUĆI, uključujući cestovni asfalt i ulja, bitumen i rezane ostatke3F1III3 + SN432973daT3II A7)daPP, EX, A0
2014VODIKOV PEROKSID, VODENA OTOPINA s najmanje 20% ali ne više od 60% vodikova peroksida (stabiliziran prema potrebi)5.1OC1II5.1 + 8 + nestab.C2235951,22danePP, EP03; 33
2021KLORFENOLI, TEKUĆI (2-KLORFENOL)6.1T1III6.1 + N2C2225951,232neT1II A7)daPP, EP, EX, TOX, A0

6: + 10°C;

17

2022KREZILNA KISELINA6.1TC1II6.1 + 8 + 3 + SC2225951,032neT1II A7)daPP, EP, EX, TOX, A2

6: + 16°C;

17

2023EPIKLORHIDRIN6.1TF1II6.1 + 3 + N3C2235951,182neT2

II B

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A25
2031DUŠIČNA KISELINA, osim crveno dimeće, s više od 70% kiseline8CO1I8 + 5.1 + N3N2310971,41-1,483danePP, EP034
2031DUŠIČNA KISELINA, osim crveno dimeće, s najmanje 65% ali ne više od 70% kiseline8CO1II8 + 5.1 + N3N2310971,39-1,413danePP, EP034
2031DUŠIČNA KISELINA, osim crveno dimeće, s manje od 65% kiseline8CO1II8 + N3N2310971,02-1,393danePP, EP034
2032DUŠIČNA KISELINA, CRVENO DIMEĆA8COTI

8 + 5.1 +

6.1 + N3

C2250951,48-1,511nene

PP, EP, TOX,

A

2
2045IZOBUTIRALDEHID (IZOBUTILALDEHID)3F1II3 + N3C22350950,792daT4II A7)daPP, EX, A115; 23
2046KIMENI3F1III3 + N2 + FN33970,883daT2II A7)daPP, EX, A0
2047DIKLORPROPENI (2,3-DIKLORPROP-1-EN)3F1II

3 + N2 +

CMR

C2245951,22daT1II A7)daPP, EP, EX, TOX, A1
2047DIKLORPROPENI (SMJESE 2,3-DIKLORPROP-1-ENA i 1,3-DIKLORPROPENA)3F1II

3 +

N1 +

CMR

C2245951,232daT21)II A7)daPP, EP, EX, TOX, A1
2047DIKLORPROPENI (SMJESE 2,3-DIKLORPROP-1-ENA i 1,3-DIKLORPROPENA)3F1III

3 +

N1 +

CMR

C2245951,232daT21)II A7)daPP, EP, EX, TOX, A0
2047DIKLORPROPENI (1,3-DIKLORPROPEN)3F1III

3 +

N1 +

CMR

C2240951,232daT21)II A7)daPP, EP, EX, TOX, A0
2048DICIKLOPENTADIEN3F1III

3 +

N2 + F

N332950,943daT1II B4)daPP, EX, A07; 17
2050DIIZOBUTILEN, IZOMERNI SPOJEVI3F1II

3 +

N2 + F

N2310970,723daT32)II A7)daPP, EX, A1
20512-DIMETILAMINOETANOL8CF1II8 + 3 + N3N32970,893daT3II A7)daPP, EP, EX, A134
2053METIL AMIL ALKOHOL3F1III3N32970.813ouiT2II B4)ouiPP, EX, A0
2054MORFOLIN8CF1I8 + 3 + N3N329713daT3II AdaPP, EP, EX, A134
2055STIREN MONOMER, STABILIZIRAN3F1III

3 +

nestab. +

N3

N32970,913daT1II AdaPP, EX, A03; 5; 16
2056TETRAHIDROFURAN3F1II3N2210970,893daT3

II B

(II B1)

daPP, EX, A1
2057TRIPROPILEN3F1II

3 +

N3

N2310970,7443daT3II B4)daPP, EX, A1
2057TRIPROPILEN3F1III

3 +

N3

N33970,733daT3II B4)daPP, EX, A0
2078TOLUEN DIIZOCIJANAT (i izomerne smjese) (2,4- TOLUEN DIIZOCIJANAT)6.1T1II6.1 + N2 + SC22225951,222neT1II B4)daPP, EP, EX, TOX, A22; 7; 8; 17
2078TOLUEN DIIZOCIJANAT (i izomerne smjese) (2,4- TOLUEN DIIZOCIJANAT)6.1T1II6.1 + N2 + SC21425951,222nene

PP, EP, TOX,

A

2

2; 7; 8;17;

20: + 112°C;26

2079DIETILENTRIAMIN8C7II

8 +

N3

N42970,963danePP, EP034
2187UGLJIKOV DIOKSID, DUBOKO OHLAĐEN, TEKUĆ23A2.2G111951danePP0

31,

39

2205ADIPONITRIL6.1T1III6.1C2225950,962neT4II B4)daPP, EP, EX, TOX, A06: 6°C; 17
2206IZOCIJANATI, OTROVNI, N.D.N. (4- KLOROFENIL IZOCIJANAT)6.1T1II6.1 + SC22425951,252nene

PP, EP, TOX,

A

27; 17
2209FORMALDEHID OTOPINA s najmanje 25% formaldehida8C9III

8 +

N3

N42971,093danePP,EP015; 34
2215ANHIDRID MALELINSKE KISELINE, TALINA8C3III

8 +

N3

N332950,933daT2II B4)daPP, EP, EX, A07; 17; 25; 34
2215ANHIDRID MALELINSKE KISELINE, TALINA8C3III

8 +

N3

N314950,933danePP,EP0

7;17;

20: + 88°C;

25; 34

2218AKRILNA KISELINA, STABILIZIRANA8CF1II8 + 3 + nestab. + N1C22430951,051daT2

II B

(II B1)

daPP, EP, EX, A13; 4; 5; 17
2227n-BUTILMETAKRILAT, STABILIZIRAN3F1III3 + nestab. + N3 + FC2225950,91daT3II AdaPP, EX, A03; 5
2238KLORTOLUENI (m-KLORTOLUEN)3F1III

3 +

N2 + S

C2230951,082daT1II A7)daPP, EX, A0
2238KLORTOLUENI (o-KLORTOLUEN)3F1III

3 +

N2 + S

C2230951,082daT1II A7)daPP, EX, A0
2238KLORTOLUENI (p-KLORTOLUEN)3F1III

3 +

N2 + S

C2230951,072daT1II A7)daPP, EX, A0

6:

+ 11°C;

17

2241CIKLOHEPTAN3F1II

3 +

N2

N2310970,813daT43)II A7)daPP, EX, A1
2247n-DEKAN3F1III3 + FC2230950,732daT4II AdaPP, EX, A0
2248DI-n-BUTILAMIN8CF1II8 + 3 + N3N320,763daT3II A7)daPP, EP, EX, A134
2259TRIETILENTETRAMIN8C7II

8 +

N2

N33970,983daT2II B4)daPP, EP, EX, A06: 16°C; 17; 34
2263DIMETILCIKLOHEKSANI (cis-1,4- DIMETILCIKLOHEKSAN)3F1II3C2235950,782daT43)II A7)daPP, EX, A1
2263

DIMETILCIKLOHEKSANI (trans-1,4-

DIMETILCIKLOHEKSAN)

3F1II3C2235950,762daT43)II A7)daPP, EX, A1
2264

N,N-DIMETIL-

CIKLOHEKSILAMIN

8CF1II8 + 3 + N2N33970,853daT3II B4)daPP, EP, EX, A134
2265N,N-DIMETILFORMAMID3F1in

3 +

CMR

N23310970,953daT2II AdaPP, EP, EX, TOX, A0
2266DIMETIL-N-PROPILAMIN3FCII3 + 8C22350950,722daT4II A7)daPP, EP, EX, A123
22762-ETILHEKSILAMIN3FCIII3 + 8 + N3N32970,793daT3II A7)daPP, EP, EX, A034
2278n-HEPTEN3F1II

3 +

N3

N2210970,73daT3

II B4)

(II B1)

daPP, EX, A1
2280HEKSAMETILENDIAMIN, KRUTI, TALINA8C8III

8 +

N3

N332950,833daT3II B4)daPP, EP, EX, A07; 17; 34
2280HEKSAMETILENDIAMIN, KRUTI, TALINA8C8III

8 +

N3

N334950,833danePP,EP0

7; 17;

20: + 66°C;

34

2282HEKSANOLI3F1III

3 +

N3

N32970,833daT3II AdaPP, EX, A0
2286PENTAMETIL HEPTAN3F1III3 + FN33970,753daT2II A7)daPP, EX, A0
2288IZOHEKSENI3F1II3 + nestab. + N3C22350950,7352daT2II B4)daPP, EX, A13; 23
2289IZOFORONDIAMIN8C7III

8 +

N2

N33970,923daT2II A7)daPP, EP, EX, A06: 14°C; 17; 34
23025-METIL HEKSAN-2-ON3F1III3N32970,813daT1II AdaPP, EX, A0
2303IZOPROPENILBENZEN3F1III

3 +

N2 +

F

N33970,913daT2

II B

(II B1)

daPP, EX, A0
2309OKTADIEN (1,7-OKTADIEN)3F1II

3 +

N2

N2310970,753daT3II B4)daPP, EX, A1
2311FENETIDINI6.1T1III6.1C2225951,072nene

PP, EP, TOX,

A

0

6:

+ 7°C;17

2312FENOL, RASTALJEN6.1T1II

6.1 + N3 +

S

C22425951,072neT1II A8)daPP, EP, EX, TOX, A27; 17
2312FENOL, RASTALJEN6.1T1II6.1 + N3 + SC22425951,072nene

PP, EP, TOX,

A

27; 17; 20: + 67°C
2320TETRAETILEN-PENTAMIN8C7III

8 +

N2

N439713danePP, EP034
2321TRIKLORBENZENI, TEKUĆI (1,2,4-TRIKLORBENZEN)6.1T1III

6.1 + N1 +

S

C22225951,452neT1II A7)daPP, EP, EX, TOX, A07; 17
2321TRIKLORBENZENI, TEKUĆI (1,2,4-TRIKLORBENZEN)6.1T1III

6.1 + N1 +

S

C21425951,452nene

PP, EP, TOX,

A

0

7; 17;

20: + 95°C;

26

2323TRIETIL FOSFIT3F1III3N32970,83daT3II B4)daPP, EX, A0
2324TRIIZOBUTILEN3F1III

3 +

N1 + F

C2235950,762daT2II B4)daPP, EX, A0
23251,3,5-TRIMETIL BENZEN3F1III

3 +

N1

C2235950,872daT1II A7)daPP, EX, A0
2333ALILACETAT3FT1II

3 +

6.1

C2240950,932neT2II A7)daPP, EP, EX, TOX, A2
2348BUTILAKRILATI, STABILIZIRANI (n-BUTILAKRILAT, STABILIZIRAN)3F1III3 + nestab. + N3C2230950,91daT3

II B

(II B1)

daPP, EX, A03; 5
2350BUTILMETILETER3F1II3N2210970,743daT43)II B4)daPP, EX, A
23562-KLORPROPAN3F1I3C22350950,862daT1II AdaPP, EX, A23
2357CIKLOHEKSILAMIN8CF1II8 + 3 + N3N32970,863daT3II B4)daPP, EP, EX, A34
23621,1 -DIKLOROETAN3F1II

3 +

N2

C22350951,172daT2II AdaPP, EX, A23
23701-HEKSEN3F1II

3 +

N3

N2210970,673daT3II B4)daPP, EX, A
2381DIMETILDISULFID3FT1II

3 +

6.1

C2240951,0632daT2II BdaPP, EP, EX, TOX, A2
2382DIMETILHIDRAZIN, SIMETRIČAN6.1TF1I

6.1 +

3 +

CMR

C2250950,831neT43)II C5)daPP, EP, EX, TOX, A2
2383DIPROPILAMIN3FCII3 + 8 + N3C2235950,742daT3II AdaPP, EP, EX, A1
23973-METILBUTAN-2-ON3F1II3N2210970,813daT1II A7)daPP, EX, A1
2398METIL-terc-BUTILETER3F1II3N2210970,743daT1II AdaPP, EX, A1
2404PROPIONITRIL3FT1II

3 +

6.1

C2245950,782neT19)II A7)daPP, EP, EX, TOX, A2
2414TIOFEN3F1II

3 +

N3 + S

N2310971,063daT2II AdaPP, EX, A1
2430ALKILFENOLI, KRUTI, N.D.N. (NONILFENOL, IZOMERNA SMJESA, RASTALJEN)8C4II8 + N1 + FNaaa950,952daT2II A7)daPP, EP, EX, A07; 17
2430ALKILFENOLI, KRUTI, N.D.N. (NONILFENOL, IZOMERNA SMJESA, RASTALJEN)8C4II

8 +

N1 + F

Naaa950,952danePP, EP0

7; 17; 20:

+ 125 °C

2432N,N-DIETILANILIN6.1T1III6.1 + N2C2225950,932nene

PP, EP, TOX,

A

0
2448SUMPOR, RASTALJEN4.1F3III4.1 + SN414952,073danePP, EP, TOX*, A0*Toksimetar za H2S; 7;20: + 150°C; 28; 32
2458HEKSADIENI3F1II3 + N3N2210970,723daT43)II A7)daPP, EX, A1
2477METILIZOTIOCIJANAT6.1TF1I

6.1 + 3 +

N1

C22235951,0711)1neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A27; 17
2485n-BUTILIZOCIJANAT6.1TF1I6.1 + 3C2235950,891neT2II B4)daPP, EP, EX, TOX, A2
2486IZOBUTILIZOCIJANAT6.1TF1I6.1 + 3C2240951neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A2
2487FENILIZOCIJANAT6.1TF1I6.1 + 3C2225951,11neT1II AdaPP, EP, EX, TOX, A2
2490DIKLORIZOPROPILETER6.1T1II6.1C2225951,112nene

PP, EP, TOX,

A

2
2491ETANOLAMIN ili ETANOLAMIN OTOPINA8C7III

8 +

N3

N32971,023daT2II A7)daPP, EP, EX, A06: 14°C; 17; 34
2493HEKSAMETILENIMIN3FCII3 + 8 + N3N32970,883daT32)II AdaPP, EP, EX, A134
2496ANHIDRID PROPIONSKE KISELINE8C3III8 + N3N43971,023danePP,EP034
25181,5,9-CIKLO-DODEKATRIEN6.1T1III6.1 + FC2225950,92nene

PP, EP, TOX,

A

0
2527IZOBUTIL AKRILAT, STABILIZIRAN3F1III3 + nestab.C2230950,891daT2II B9)daPP, EX, A03; 5
2528IZOBUTIL IZOBUTIRAT3F1III3 + N3N32970,863daT2II AdaPP, EX, A0
2531METAKRILNA KISELINA, STABILIZIRANA8C3II8 + nestab. + N3C22425951,021daT2II B4)daPP, EP, EX, A03; 4; 5; 7; 17
2564TRIKLOROCTENA KISELINA, OTOPINA8C3II8 + N1C22225951,6211)2daT1II A7)daPP, EP, EX, A07; 17; 22
2564TRIKLOROCTENA KISELINA, OTOPINA8C3III8 + N1C2225951,6211’2danePP, EP022
2574TRIKRESIL FOSFAT s više od 3% orto izomera6.1T1II6.1 + N1 + SC2225951,182nene

PP, EP, TOX,

A

2
2579PIPERAZIN, RASTALJEN8C8III8 + N2N332950,93danePP, EP07; 17; 34
2582ŽELJEZOV KLORID, OTOPINA8C1III8N43971,453danePP, EP022; 30; 34
2586ALKILSULFONSKE KISELINE, TEKUĆE ili ARILSULFONSKE KISELINE, TEKUĆE s ne više od 5% slobodne sumporne kiseline8C3III8N43973danePP, EP034
2608NITROPROPANI3F1III3N329713daT2

II B7)

(II B2)

daPP, EX, A0
2615ETILPROPILETER3F1II3N2210970,733daT43)II A7)daPP, EX, A1
2618VINILTOLUENI, STABILIZIRANI3F1III3 + nestab. + N2 + FC2225950,921daT1II B4)daPP, EX, A03; 5
2651

4,4’-DIAMINODIFENIL-

METAN

6.1T2III6.1 + N2 + CMR + SC222259512nene

PP, EP, TOX,

A

07; 17
2672AMONIJEVA OTOPINA relativne gustoće između 0,880 i 0,957 pri 15 ºC u vodi, s više od 10% ali ne više od 35% amonijaka (više od 25% ali ne više od 35% amonijaka)8C5III8 + N1C2215095

0,88

-

0,96

2danePP, EP0
2672AMONIJEVA OTOPINA relativne gustoće između 0,880 i 0,957 pri 15 ºC u vodi, s više od 10% ali ne više od 35% amonijaka (ne više od 25% amonijaka)8C5III8 + N3N221095

0,88

-

0,96

2danePP, EP034
2683AMONIJEV SULFID OTOPINA8CFTII

8 + 3 +

6.1

C2250952neT4II Bda

PP EP, EX,

TOX, A

2

15;

16

2693BISULFITI, VODENA OTOPINA, N.D.N.8C1III8.N43973danePP, EP0

27;

34

2709BUTILBENZENIaF1III3 + N1 + Faaaa359787adaT2II Ada

PP, EX,

A

a41
2733AMINI, ZAPALJIVI,KOROZIVNI, N.D.N. ili POLIAMINI, ZAPALJIVI,KOROZIVNI, N.D.N. (2-AMINBUTAN)2FCII3 + 8 + N1C22350950,722daT4II Ada

PP EP,

EX, A

123
2735AMINI, TEKUĆI, KOROZIVNI, N.D.N. ili POLIAMINI, TEKUĆI, KOROZIVNI, N.D.N.8C7I8 + (N1, N2, N3, CMR, F ili S)*******dane*0

27;

34

* vidi 3.2.3.3

2735AMINI, TEKUĆI, KOROZIVNI, N.D.N. ili POLIAMINI, TEKUĆI, KOROZIVNI, N.D.N.8C7II8 + (N1, N2, N3, CMR, F ili S)*******dane*0

27; 34

* vidi 3.2.3.3

2735AMINI, TEKUĆI, KOROZIVNI, N.D.N. ili POLIAMINI, TEKUĆI, KOROZIVNI, N.D.N.8C7III8 + (N1, N2, N3, CMR, F ili S)*******dane*0

27;34

* vidi 3.2.3.3

2754N-ETILTOLUIDINI (N-ETIL-o-TOLUIDIN)6.1T1II6.1 + FC2225950,942nene

PP, EP, TOX,

A

2
2754N-ETILTOLUIDINI (N-ETIL-m-TOLUIDIN)6.1T1II6.1 + FC2225950,942nene

PP, EP, TOX,

A

2
2754N-ETILTOLUIDINI (N-ETIL-o-TOLUIDIN i N-ETIL-m-TOLUIDIN smjesa)6.1T1II6.1 + FC2225950,942nene

PP, EP, TOX,

A

2
2754N-ETILTOLUIDINI (N-ETIL-p-TOLUIDIN)6.1T1II6.1 + FC22225950,942nenePP, EP, TOX, A27;17
2785

4-TIAPENTANAL

(3 -METIL MERKAPTOPROPION-

ALDEHID)

6.1T1III6.1C2225951,042neAne

PP, EP TOX,

A

0
2789OCTENA KISELINA, GLACIJALNA, OTOPINA OCTENE KISELINE, više od 80% masenog udjela kiseline8CF1II8 + 3N23210951,05 s 100% kis.3daT1II Ada

PP, EP,

EX, A

17; 17; 34
2790OTOPINA OCTENE KISELINE, ne manje od 50% ali ne više od 80% masenog udjela kiseline8C3II8N2310973danePP, EP034
2790OTOPINA OCTENE KISELINE, više od 10% a manje od 50% masenog udjela kiseline8C3III8N2310973danePP, EP034
2796BATERIJSKA TEKUĆINA, KISELA8C5II8 + N3N43971,00     –    1,843danePP, EP08; 22; 30; 34
2796SUMPORNA KISELINA s ne više od 51% kiseline8C5II8 + N3N43971,00     –    1,413danePP, EP08; 22; 30; 34
2797BATERIJSKA TEKUĆINA, LUŽNATA8C5II8 + N3N43971,00     –    2,133danePP; EP022; 30; 34
2810OTROVNA TEKUĆINA, ORGANSKA, N.D.N.6.1T1I

6.1 +

(N1, N2, N3, CMR, F ili S)

C22**951nenePP, EP, TOX, A2

27; 29

* vidi 3.2.3.3

2810OTROVNA TEKUĆINA, ORGANSKA, N.D.N.6.1T1II

6.1 +

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

C22**952nene

PP, EP, TOX,

A

227; 29 *vidi 3.2.3.3
2810OTROVNA TEKUĆINA, ORGANSKA, N.D.N.6.1T1III

6.1 +

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

C22**952nene

PP, EP, TOX,

A

027; 29 *vidi 3.2.3.3
2811OTROVNA KRUTA TVAR, ORGANSKA, N.D.N. (1,2,3-TRIKLORBENZEN, RASTALJEN)6.1T2III6.1 + SC22225952neT43)II A7)daPP, EP, EX, TOX, A07; 17; 22
2811OTROVNA KRUTA TVAR, ORGANSKA, N.D.N. (1,2,3-TRIKLORBENZEN, RASTALJEN)6.1T2III6.1 + SC21425952nene

PP, EP, TOX,

A

0

7; 17;

20: + 92°C;

22; 26

2811OTROVNA KRUTA TVAR, ORGANSKA, N.D.N. (1,3,5-TRIKLORBENZEN, RASTALJEN)6.1T2III6.1 + SC22225952neT43)II A7)daPP, EP, EX, TOX, A07; 17; 22
2811

OTROVNA KRUTA TVAR, ORGANSKA, N.D.N. (1,3,5-TRIKLORBENZEN,

RASTALJEN)

6.1T2III6.1 + SC21425952nene

PP, EP, TOX,

A

0

7; 17;

20: + 92°C;

22; 26

2815N-AMINOETILPIPERAZIN8C7III

8 +

N2

N43970,983danePP,EP034
2820MASLAČNA KISELINA8C3III

8 +

N3

N2310970,963danePP, EP034
2829KAPRONSKA KISELINA8C3III

8 +

N3

N43970,923danePP, EP034
28311,1,1-TRIKLORETAN6.1T1III6.1 + N2C22350951,342nene

PP, EP, TOX,

A

023
2850PROPILENTETRAMER3F1III

3 +

N1 + F

N43970,76A22daT3II B4)daPP, EX, A0
2874FURFURILALKOHOL6.1T1III6.1 + N3C2225951,132nene

PP, EP, TOX,

A

0
2904FENOLATI, TEKUĆI8C9III8N42971,13-1,183danePP, EP034
2920

KOROZIVNA TEKUĆINA, ZAPALJIVA, N.D.N. (2-PROPANOL I DODECILDIMETIL-

AMONIJEV KLORID, VODENA OTOPINA)

8CF1II8 + 3 + FN33970,953daT3II AdaPP, EP, EX, A134;
2920

KOROZIVNA TEKUĆINA, ZAPALJIVA, N.D.N. (VODENA OTOPINA HEKSADECILTRIMETIL-

AMONIJEVOG KLORIDA (50%) I ETANOLA (35%))

8CF1II8 + 3 + FN2310950,93daT2II BdaPP, EP, EX, A16: + 7°C; 17; 34;
2922KOROZIVNA TEKUĆINA, OTROVNA, N.D.N.8CT1I

8 +

6.1 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili S)

C22**951nene

PP, EP, TOX,

A

227; 29 *vidi 3.2.3.3
2922KOROZIVNA TEKUĆINA, OTROVNA, N.D.N.8CT1II

8 +

6.1 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili S)

C22**952nene

PP, EP, TOX,

A

227; 29 *vidi 3.2.3.3
2922KOROZIVNA TEKUĆINA, OTROVNA, N.D.N.8CT1III

8 +

6.1 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili S)

C22**952nene

PP, EP, TOX,

A

027; 29 *vidi 3.2.3.3
2924ZAPALJIVA TEKUĆINA, KOROZIVNA, N.D.N.3FCI3 + 8 + (N1, N2, N3, CMR,
F or S)
C11**951yesT4 3)II B4)yes*127; 29
*see 3.2.3.3
2924ZAPALJIVA TEKUĆINA, KOROZIVNA, N.D.N.3FCI

3 + 8 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

C22**951daT43)II B4)da*127; 29 *vidi 3.2.3.3
2924ZAPALJIVA TEKUĆINA, KOROZIVNA, N.D.N.3FCII

3 + 8 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

C22**952daT43)II B4)da*127; 29 *vidi 3.2.3.3
2924ZAPALJIVA TEKUĆINA, KOROZIVNA, N.D.N.3FCIII

3 + 8 + (N1,

N2, N3, CMR, F ili S)

*******daT43)II B4)da*027; 34 *vidi 3.2.3.3
2924ZAPALJIVA TEKUĆINA, KOROZIVNA, N.D.N. (VODENA OTOPINA DIALKIL-(C8-C18)-DIMETIL AMONIJEVOG KLORIDA I 2-PROPANOLA)3FCII3 + 8 + FC2250950,882daT2II AdaPP, EP, EX, A1
2927OTROVNA TEKUĆINA, KOROZIVNA, ORGANSKA, N.D.N.6.1TC1I

6.1 + 8 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili S)

C22**951nene

PP, EP, TOX,

A

227; 29 *vidi 3.2.3.3
2927OTROVNA TEKUĆINA, KOROZIVNA, ORGANSKA, N.D.N.6.1TC1II

6.1 + 8 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili S)

C22**952nene

PP, EP, TOX,

A

227; 29 *vidi 3.2.3.3
2929OTROVNA TEKUĆINA, ZAPALJIVA, ORGANSKA, N.D.N.6.1TF1I

6.1 + 3 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili S)

C22**951neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A227; 29 *vidi 3.2.3.3
2929OTROVNA TEKUĆINA, ZAPALJIVA, ORGANSKA, N.D.N.6.1TF1II

6.1 + 3 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili S)

C22**952neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A227; 29 *vidi 3.2.3.3
2935ETIL-2-KLOR-PROPIONAT3F1III3C2230951,082daT43)II AdaPP, EX, A0
2947IZOPROPIL KLOROACETAT3F1III3C2230951,092daT43)II AdaPP, EX, A0
2966TIOGLIKOL6.1T1II6.1C2225951,122nene

PP, EP, TOX,

A

2
2983ETILENOKSID I PROPILENOKSID, SMJESA, s ne više od 30% etilenoksida3FT1I3 + 6.1 + nestab.C113950,851neT2II BdaPP, EP, EX, TOX, A22; 3; 12; 31
2984VODIKOV PEROKSID, VODENA OTOPINA s najmanje 8% ali manje od 20% vodikovog peroksida (po potrebi stabiliziran)5.1O1III5.1 + nestab.C2235951,062danePP03; 33
3077TVAR OPASNA PO OKOLIŠ, KRUTINA, N.D.N., RASTALJENA, (ALKILAMIN (C12 do C18))9M7III9 + FN432950,793danePP07; 17
3079METAKRILONITRIL, STABILIZIRAN6.1TF1I6.1 + 3 + nestab. + N3C2245950,81neT1II B4)daPP, EP, EX, TOX, A23; 5
3082TVAR OPASNA PO OKOLIŠ, TEKUĆINA, N.D.N.9M6III

9 +

(N1,N2, CMR, Fili S)

*******dane*022; 27 *vidi 3.2.3.3
3082TVAR OPASNA PO OKOLIŠ, TEKUĆINA, N.D.N. (KALJUŽNA VODA)9M6III

9 +

N2 + F

N43973danePP0
3082TVAR OPASNA PO OKOLIŠ, TEKUĆINA, N.D.N. (ULJE ZA LOŽENJE, TEŠKO)9M6III

9 +

CMR(N1, N2, F ili S)

N2310973danePP040
30921-METOKSI-2-PROPANOL3F1III3N32970,923daT3

II B

(II B1)

daPP, EX, A0
3145ALKILFENOLI, TEKUĆI, N.D.N. (uključujući C2-C12 homologe)8C3II

8 +

N3

N43970,953danePP, EP034
3145ALKILFENOLI, TEKUĆI, N.D.N. (uključujući C2-C12 homologe)8C3III

8 +

N3

N43970,953danePP, EP034
3175KRUTE TVARI KOJE SADRŽE ZAPALJIVE TEKUĆINE, N.D.N., RASTALJENE, s plamištem do 60°C (2- PROPANOL i DIALKIL-(C12 do C18)- DIMETILAMONIJKLORID)4.1F1II4.1N334950,863daT2II A7)daPP, EX, A17; 17
3256ZAGRIJANA TEKUĆINA, ZAPALJIVA, N.D.N. s plamištem iznad 60°C, na ili iznad njezinog plamišta3F2III

3 +

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*****95*daT43)II B4)da*07; 27 *vidi 3.2.3.3
3256

ZAGRIJANA TEKUĆINA, ZAPALJIVA, N.D.N. s plamištem iznad 60°C, na ili iznad njezinog plamišta

(SIROVINA ZA ČAĐU) (PIROLIZNO ULJE)

3F2III3 + FN332953daT1II BdaPP, EX, A07
3256

ZAGRIJANA TEKUĆINA, ZAPALJIVA, N.D.N. s plamištem iznad 60°C, na ili iznad njezinog plamišta

(PIROLIZNO ULJE A)

3F2III3 + FN332953daT1II BdaPP, EX, A07
3256

ZAGRIJANA TEKUĆINA, ZAPALJIVA, N.D.N. s plamištem iznad 60°C, na ili iznad njezinog plamišta

(PREOSTALO ULJE)

3F2III3 + FN332953daT1II BdaPP, EX, A07
3256

ZAGRIJANA TEKUĆINA, ZAPALJIVA, N.D.N. s plamištem iznad 60°C, na ili iznad njezinog plamišta

(SMJESA SIROVOG NAFTALINA)

3F2III3 + FN332953daT1II BdaPP, EX, A07
3256

ZAGRIJANA TEKUĆINA, ZAPALJIVA, N.D.N. s plamištem iznad 60°C, na ili iznad njezinog plamišta

(KREOZOTNO ULJE)

3F2III

3 +

N1 + F

C22210952daT2II BdaPP, EX, A07
3256

ZAGRIJANA TEKUĆINA, ZAPALJIVA, N.D.N. s plamištem iznad 60°C, na ili iznad njezinog plamišta

(smola s niskim udjelom netopivih kinolona)

3F2III

3 +

N2 + CMR + S

N31495

1,1-

1,3

3daT2II BdaPP, EP, EX, TOX, A07
3257

ZAGRIJANA TEKUĆINA, N.D.N., na ili iznad 100°C i ispod njenog plamišta

(uključujući rastaljene metale, rastaljene soli itd.)

9M9III

9 +

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*****95*dane*0

7;

20: + 115°C;

22; 24; 25;

27

*vidi 3.2.3.3

3257

ZAGRIJANA TEKUĆINA, N.D.N., na ili iznad 100°C i ispod njenog plamišta

(uključujući rastaljene metale, rastaljene soli itd.)

9M9III

9 +

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*****95*dane*0

7;

20: + 225°C; 22; 24; 27 *vidi 3.2.3.3

3257

ZAGRIJANA TEKUĆINA, N.D.N., na ili iznad 100°C i ispod njenog plamišta

(uključujući rastaljene metale, rastaljene soli itd.)

9M9III9 + (N1, N2, N3, CMR,
F or S)
*****95*dane*07;
20: + 250°C;
22; 24; 27
*see 3.2 3.3
3259AMINI, KRUTINA, KOROZIVNA, N.D.N. (MONOALKIL-(C12 do C18)-AMINACETAT, RASTALJENI)8C8III8N432950,873danePP,EP07; 17; 34
3264KOROZIVNA TEKUĆINA, KISELA, ANORGANSKA, N.D.N.8C1I

8 +

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 34 *vidi 3.2.3.3
3264KOROZIVNA TEKUĆINA, KISELA, ANORGANSKA, N.D.N.8C1II

8 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 34 *vidi 3.2.3.3
3264KOROZIVNA TEKUĆINA, KISELA, ANORGANSKA, N.D.N.8C1III

8 +

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 34 *vidi 3.2.3.3
3264KOROZIVNA TEKUĆINA, KISELA, ANORGANSKA, N.D.N. (VODENA OTOPINA FOSFORNE KISELINE I DUŠIČNE KISELINE)8C1I8N2310973danePP, EP034
3264KOROZIVNA TEKUĆINA, KISELA, ANORGANSKA, N.D.N. (VODENA OTOPINA FOSFORNE KISELINE I DUŠIČNE KISELINE)8C1II8N43973danePP, EP034
3264KOROZIVNA TEKUĆINA, KISELA, ANORGANSKA, N.D.N. (VODENA OTOPINA FOSFORNE KISELINE I DUŠIČNE KISELINE)8C1III8N43973danePP, EP034
3265KOROZIVNA TEKUĆINA, KISELA, ORGANSKA, N.D.N.8C3I

8 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 34 *vidi 3.2.3.3
3265KOROZIVNA TEKUĆINA, KISELA, ORGANSKA, N.D.N.8C3II

8 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 34 *vidi 3.2.3.3
3265KOROZIVNA TEKUĆINA, KISELA, ORGANSKA, N.D.N.8C3III

8 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 34 *vidi 3.2.3.3
3266KOROZIVNA TEKUĆINA, BAZIČNA, ANORGANSKA, N.D.N.8C5I

8 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 34 *vidi 3.2.3.3
3266KOROZIVNA TEKUĆINA, BAZIČNA, ANORGANSKA, N.D.N.8C5II

8 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 34 *vidi 3.2.3.3
3266KOROZIVNA TEKUĆINA, BAZIČNA, ANORGANSKA, N.D.N.8C5III

8 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 34 *vidi 3.2.3.3
3267KOROZIVNA TEKUĆINA, BAZIČNA, ORGANSKA, N.D.N.8C7I

8 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 34 *vidi 3.2.3.3
3267KOROZIVNA TEKUĆINA, BAZIČNA, ORGANSKA, N.D.N.8C7II

8 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 34 *vidi 3.2.3.3
3267KOROZIVNA TEKUĆINA, BAZIČNA, ORGANSKA, N.D.N.8C7III

8 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 34 *vidi 3.2.3.3
3271ETERI, N.D.N.3F1II

3 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******daT43)II B4)da*114,27; 29 *vidi 3.2.3.3
3271ETERI, N.D.N. (terc- AMILMETILETER)3F1II

3 +

N1

C22350950,772daT2II B4)daPP, EX, A1
3271ETERI, N.D.N.3F1III

3 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******daT43)II B4)da*0

14,

27 *vidi 3.2.3.3

3272ESTERI, N.D.N.3F1II

3 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******daT2II B4)da*1

14,

27; 29 *vidi 3.2.3.3

3272ESTERI, N.D.N.3F1III

3 +

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******daT43)II B4)da*0

14,

27 *vidi 3.2.3.3

3276

NITRILI, OTROVNI, TEKUĆI, N.D.N.

(2-METILGLUTARONITRIL)

6.1T1II6.1C2210950,952nene

PP, EP, TOX,

A

2
3286ZAPALJIVA TEKUĆINA, OTROVNA, KOROZIVNA, N.D.N.3FTCI3 + 6.1 + 8 + (N1, N2, N3, CMR, F or S)C11**951neT4 3)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A227; 29
*see 3.2.3.3
3286ZAPALJIVA TEKUĆINA, OTROVNA, KOROZIVNA, N.D.N.3FTCI

3 + 6.1 + 8 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili S)

C22**951neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A227; 29 *vidi 3.2.3.3
3286ZAPALJIVA TEKUĆINA, OTROVNA, KOROZIVNA, N.D.N.3FTCII

3 + 6.1 + 8 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili S)

C22**952neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A227; 29 *vidi 3.2.3.3
3287OTROVNA TEKUĆINA, ANORGANSKA, N.D.N.6.1T4I

6.1 + (N1,

N2,

N3, CMR, F ili

S)

C22**951nene

PP, EP, TOX,

A

227; 29 *vidi 3.2.3.3
3287OTROVNA TEKUĆINA, ANORGANSKA, N.D.N.6.1T4II

6.1 + (N1,

N2,

N3, CMR, F ili

S)

C22**952nene

PP, EP, TOX,

A

227; 29 *vidi 3.2.3.3
3287OTROVNA TEKUĆINA, ANORGANSKA, N.D.N.6.1T4III

6.1 + (N1,

N2,

N3, CMR, F ili

S)

C22**952nene

PP, EP, TOX,

A

027; 29 *vidi 3.2.3.3
3287

OTROVNA TEKUĆINA, ANORGANSKA, N.D.N.

(NATRIJEV DIKROMAT OTOPINA)

6.1T4III6.1 + CMRC2230951,682nene

PP, EP, TOX,

A

0
3289OTROVNA TEKUĆINA, KOROZIVNA, ANORGANSKA, N.D.N. VRELIŠTE >115°C6.1TC3I

6.1 + 8 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili S)

C22**951nene

PP, EP, TOX,

A

227; 29 *vidi 3.2.3.3
3289OTROVNA TEKUĆINA, KOROZIVNA, ANORGANSKA, N.D.N. VRELIŠTE >115°C6.1TC3II

6.1 + 8 + (N1,N2,

N3, CMR, F ili S)

C22**952nene

PP, EP, TOX,

A

227; 29 *vidi 3.2.3.3
3295UGLJIKOVODICI, TEKUĆI, N.D.N.3F1I3 + (N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)yes*114;
*see 3.2.3.3
3295UGLJIKOVODICI, TEKUĆI, N.D.N.3F1II3 + (N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)yes*114;
*see 3.2.3.3
3295UGLJIKOVODICI, TEKUĆI, N.D.N.3F1III3 + (N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*014;
*see 3.2.3.3
3295UGLJIKOVODICI, TEKUĆI, N.D.N. s više od 10% benzena početna točka vrenja ≤ 60 °C3F1I3 + CMR +
(N1, N2, N3)
C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A129
3295UGLJIKOVODICI, TEKUĆI, N.D.N. s više od 10% benzena početna točka vrenja ≤ 60 °C3F1II3 + CMR +
(N1, N2, N3)
C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A129
3295UGLJIKOVODICI, TEKUĆI, N.D.N. s više od 10% benzena 60 °C <početna točka vrenja ≤ 85 °C3F1II3 + CMR +
(N1, N2, N3)
C22350952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A123; 29; 38
3295UGLJIKOVODICI, TEKUĆI, N.D.N. s više od 10% benzena 85 °C <početna točka vrenja ≤115 °C3F1II3 + CMR +
(N1, N2, N3)
C2250952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A129
3295UGLJIKOVODICI, TEKUĆI, N.D.N. s više od 10% benzena početna točka vrenja >115 °C3F1II3 + CMR +
(N1, N2, N3)
C2235952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A129
3295UGLJIKOVODICI, TEKUĆI, N.D.N. s više od 10% benzena početna točka vrenja ≤ 60 °C3F1III3 + CMR +
(N1, N2, N3)
C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A029
3295UGLJIKOVODICI, TEKUĆI, N.D.N. s više od 10% benzena 60 °C <početna točka vrenja ≤85 °C3F1III3 + CMR +
(N1, N2, N3)
C22350952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A023; 29; 38
3295UGLJIKOVODICI, TEKUĆI, N.D.N. s više od 10% benzena 85 °C <početna točka vrenja ≤115 °C3F1III3 + CMR +
(N1, N2, N3)
C2250952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A029
3295UGLJIKOVODICI, TEKUĆI, N.D.N. s više od 10% benzena početna točka vrenja >115 °C3F1III3 + CMR +
(N1, N2, N3)
C2235952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A029
3295UGLJIKOVODICI, TEKUĆI, N.D.N. koji sadrže izopren pentadien, stabiliziran3F1I3 + inst. +
N2 + CMR
C22350950,6781daT43)II B4)daPP,
EX, A
13; 27
3295UGLJIKOVODICI, TEKUĆI, N.D.N. (1-okten)3F1II3 + N2 + FN2310970,713daT3II B4)daPP, EP, EX, TOX, A114
3295UGLJIKOVODICI, TEKUĆI, N.D.N (Policiklički aromatski ugljikovodici smjesa).3F1III3 + CMR + FN23310971,083yesT1II AyesPP, EP, EX, TOX, A014
3412MRAVLJA KISELINA s najmanje 10% ali ne više od 85% masenog udjela kiseline8C3II

8 +

N3

N2310971,223daT1II AdaPP, EP, EX, A06: + 12°C; 17; 34
3412MRAVLJA KISELINA s najmanje 5% ali manje od 10% masenog udjela kiseline8C3III8N2310971,223daT1II AdaPP, EP, EX, A06: + 12°C; 17; 34
3426AKRILAMID, OTOPINA6.1T1III6.1C2230951,032nene

PP, EP, TOX,

A

03; 5; 16
3429KLORTOLUIDINI, TEKUĆINA6.1T1III6.1 + SC2225951,152neT1II A7)daPP, EP, EX, TOX, A0

6: + 6°C;

17;

3446NITROTOLUENI, KRUTINA, RASTALJENI (p-NITROTOLUEN)6.1T2II6.1 + N2 + SC22225951,162neT2II B4)daPP, EP, EX, TOX, A27; 17
3446NITROTOLUENI, KRUTINA, RASTALJENI (p-NITROTOLUEN)6.1T2II6.1 + N2 + SC21425951,162nene

PP, EP, TOX,

A

2

7; 17;

20: + 88°C;

26

3451TOLUIDINI, KRUTINA, RASTALJENI (p-TOLUIDIN)6.1T2II6.1 + N1C22225951,052neT1II A8)daPP, EP, EX, TOX, A27; 17
3451TOLUIDINI, KRUTINA, RASTALJENI (p-TOLUIDIN)6.1T2II6.1 + N1C22425951,052nene

PP, EP, TOX,

A

27; 17; 20: + 60°C
3455KRESOLI, KRUTINA, RASTALJENI6.1TC2II

6.1 + 8 +

N3

C22225951,03-1,052neT1II A8)daPP, EP, EX, TOX, A27; 17
3455KRESOLI, KRUTINA, RASTALJENI6.1TC2II

6.1 + 8 +

N3

C22425951,03-1,052nene

PP, EP, TOX,

A

27; 17; 20: + 66°C
3463PROPIONSKA KISELINA s najmanje 90% masenog udjela kiseline8CF1II8 + 3 + N3N33970,993daT1II A7)daPP, EP, EX, A134
3475ETANOL I GAZOLIN SMJESA ili ETANOL I MOTORNI ALKOHOL SMJESA ili ETANOL I BENZIN SMJESA, s više od 10% ali ne više od 90% etanola3F1II

3 +

N2 +

CMR + F

N23310970,69-0,78 10)3daT3II AdaPP, EP, EX, TOX, A1
3475ETANOL I GAZOLIN SMJESA ili ETANOL I MOTORNI ALKOHOL SMJESA ili ETANOL I BENZIN SMJESA, s više od 90% etanola3F1II

3 +

N2 +

CMR + F

N23310970,78-0,79 10)3daT2II BdaPP, EP, EX, TOX, A1
3494KISELA SIROVA NAFTA, ZAPALJIVA, OTROVNA3TF1I

3 + 6.1 + (

N1,

N2,

N3,

CMR, F)

C****951neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A214; 27; *vidi 3.2.3.3
3494KISELA SIROVA NAFTA, ZAPALJIVA, OTROVNA3TF1II

3 + 6.1 + (

N1,

N2,

N3,

CMR, F)

C****952neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A214; 27; *vidi 3.2.3.3
3494KISELA SIROVA NAFTA, ZAPALJIVA, OTROVNA3TF1III

3 +

6.1 + (N1,

N2,

N3,

CMR, F)

C****952neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A014; 27; *vidi 3.2.3.3
9000AMONIJAK, BEZVODNI, DUBOKO OHLAĐEN23TC

2.1 + 2.3 + 8 +

N1

G111; 3951 neT1II AdaPP, EP, EX, TOX, A21; 2; 31
9001TVARI ČIJE JE PLAMIŠTE VEĆE OD 60°C predane za prijevoz ili prevožene na TEMPERATURI U RASPONU OD 15 K ISPOD NJIHOVOG PLAMIŠTA ILI TVARI ČIJE JE PLAMIŠTE VEĆE OD 60°C, ZAGRIJANE NA MANJE OD 15 K OD PLAMIŠTA3F4

3 + (

N1,

N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******daT43)II B4)da*0

27

*vidi 3.2.3.3

9002TVARI ČIJA JE TEMPERATURA SAMOZAPALJENJA ne veća od 200°C, N.D.N.3F5

3 + (

N1,

N2,

N3, CMR, F ili

S)

C11**951daT4II B4)da*0*vidi 3.2.3.3
9003TVARI ČIJE JE PLAMIŠTE VEĆE OD 60°C ALI NE VEĆE OD 100°C ili TVARI ČIJE JE PLAMIŠTE VEĆE OD 60°C ALI NE VEĆE OD 100°C, koje nisu obuhvaćene drugom klasom9

9 + (

N1,

N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*0

27

*vidi 3.2.3.3

9003TVARI ČIJE JE PLAMIŠTE VEĆE OD 60°C ALI NE VEĆE OD 100°C ili TVARI ČIJE JE PLAMIŠTE VEĆE OD 60°C ALI NE VEĆE OD 100°C, koje nisu obuhvaćene drugom klasom (ETILENGLIKOL MONOBUTILETER)9

9 +

N3 + F

N43970,93danePP0
9003TVARI ČIJE JE PLAMIŠTE VEĆE OD 60°C ALI NE VEĆE OD 100°C ili TVARI ČIJE JE PLAMIŠTE VEĆE OD 60°C ALI NE VEĆE OD 100°C, koje nisu obuhvaćene drugom klasom (2-ETILHEKSILAKRILAT)9

9 +

N3 + F

N43970,893danePP03; 5; 16;
9004DIAMINODIFENIL-METAN- 4,4’-DIIZOCIJANAT9SN23410951,2111)3danePP07; 8; 17; 19
9005TVAR OPASNA PO OKOLIŠ, KRUTINA, N.D.N., RASTALJENA9

9 + (

N2, N3,

CMR, F

ili S)

*****97*dane*0*vidi 3.2.3.3
9006TVAR OPASNA PO OKOLIŠ, TEKUĆINA, N.D.N.9

9 + (

N2, N3,

CMR, F

ili S)

*****97*dane*0*vidi 3.2.3.3

Bilješke vezane uz popis tvari

1) Temperatura paljenja određena standardnom procedurom; zbog toga vrši se privremeno svrstavanje u temperaturnu klasu T2 koja se smatra sigurnom.

2) Temperatura paljenja određena standardnom procedurom; zbog toga vrši se privremeno svrstavanje u temperaturnu klasu T3 koja se smatra sigurnom.

3) Temperatura paljenja određena standardnom procedurom; zbog toga vrši se privremeno srvstavanje u temperaturnu klasu T4 koja se smatra sigurnom.

4) Maksimalni eksperimentalni sigurnosni zazor (MESG) nije izmjeren u skladu sa standardnom procedurom određivanja; zbog toga vrši se privremeno svrstavanje u skupinu eksplozivnosti II B koja se smatra sigurnom.

5) Maksimalni eksperimentalni sigurnosni zazor (MESG) nije izmjeren u skladu sa standardnom procedurom određivanja; zbog toga vrši se privremeno svrstavanje u skupinu eksplozivnosti II C koja se smatra sigurnom.

6) (Brisano)

7) Maksimalni eksperimentalni sigurnosni zazor (MESG) nije izmjeren u skladu sa standardnom procedurom određivanja; zbog toga vrši se privremeno svrstavanje u skupinu eksplozivnosti koja se smatra sigurnom.

8) Maksimalni eksperimentalni sigurnosni zazor (MESG) nije izmjeren u skladu sa standardnom procedurom određivanja; zbog toga vrši se privremeno svrstavanje u skupinu eksplozivnosti prema IEC 60079-20-1.

9) Svrstavanje sukladno IMO IBC Pravilnik.

10) Relativna gustoća na 15 °C

11) Relativna gustoća na 25 °C

12) (brisana)

13) (brisana)

3.2.3.3    Dijagram toka, sustav i kriteriji za određivanje primjenjivih posebnih uvjeta (stupci (6) do (20) tablice C)

    Dijagram toka za razvrstavanje tekućina klasa 3, 6.1, 8 i 9 za prijevoz u cisternama u unutarnjoj plovidbi

* Publikacija IMO-a: »Revidirani postupak GESAMP-a za ocjenu opasnosti kemijskih tvari koje se prevoze brodovima«, Izvješća i istraživanja GESAMP-a br. 64, IMO, London, 2002.

Tvari povišene temperature

Neovisno o naprijed navedenim klasifikacijama, za tvari koje se moraju prevoziti pri povišenim temperaturama, tip teretnog tanka određuje se prema prijevoznoj temperaturi pomoću sljedeće tablice:

Maksimalna prijevozna temperatura T u°CTip NTip C

T<80 80<T<115

T>115

Strukturni teretni tank Nestrukturni teretni tank, napomena 25

Nestrukturni teretni tank

Strukturni teretni tank Nestrukturni teretni tank, napomena 26

Nestrukturni teretni tank


Napomena 25 = napomena br. 25 u stupcu (20) popisa tvari navedenih u poglavlju 3.2, tablica C.

Napomena 26 = napomena br. 26 u stupcu (20) popisa tvari navedenih u poglavlju 3.2, tablica C.

* Publikacija IMO-a: »Revidirani postupak GESAMP-a za ocjenu opasnosti kemijskih tvari koje se prevoze brodovima«, Izvješća i istraživanja GESAMP-a br. 64, IMO, London, 2002.

Plan A: Kriteriji za opremu teretnih tankova u plovilima tipa C

Oprema teretnog tankaUnutarnji tlak teretnog tanka na temperaturi tekućine od 30°C i temperaturi plinovite faze od 37,8°C > 50 kPaUnutarnji tlak teretnog tanka na temperaturi tekućine od 30°C i temperaturi plinovite faze od 37,8°C > 50 kPa

Unutarnji tlak teretnog tanka

nepoznat zbog nedostatka određenih podataka

Uz hlađenje (br. 1 u stupcu (9))Ohlađen
Tlačni spremnik (400 kPa)NeohlađenUnutarnji tlak teretnog tanka pri 50°C > 50 kPa bez prskanja vodomVrelište < 60°C
Tlak pri otvaranju ventila s brzim odzračivanjem: 50 kPa, uz sustav za prskanje vodom (br. 3 u stupcu (9))Unutarnji tlak teretnog tanka pri 50°C > 50 kPa uz prskanje vodom60°C < vrelište < 85°C
Tlak pri otvaranju ventila s brzim odzračivanjem kako je izračunat, ali najmanje 10 kPaUnutarnji tlak teretnog tanka pri 50°C < 50 kPa
Tlak pri otvaranju ventila s brzim odzračivanjem: 50 kPa85°C < vrelište < 115°C
Tlak pri otvaranju ventila s brzim odzračivanjem: 35 kPaVrelište >115°C

Plan B: Kriteriji za opremu plovila tipa N sa zatvorenim teretnim tankovima

Oprema teretnog tankaKlasa 3, plamište < 23°CKorozivne tvariCMR tvari
Tlačni spremnik (400 kPa)175 kPa <Pd 50 < 300 kPa bez hlađenja
Tlak pri otvaranju ventila s brzim odzračivanjem: 50 kPa175 kPa <Pd50 < 300 kPa, s hlađenjem (br. 1 u stupcu (9))110 kPa <Pd 50 < 175 kPa bez prskanja vodom
Tlak pri otvaranju ventila s brzim odzračivanjem: 10 kPa110 kPa < Pd 50 < 150 kPa uz prskanje vodom (br. 3 u stupcu (9))Pd 50<110 kPaPakirna skupina I ili II s Pd 50 > 12,5 kPa ili koja opasno reagira s vodomTlak pri otvaranju ventila s brzim odzračivanjem: 10 kPa; uz prskanje vodom pri tlaku para > 10 kPa (izračun tlaka para u skladu s formulom za stupac 10, osim što je va= 0,03)

Plan C: Kriteriji za opremu plovila tipa N s otvorenim teretnim tankovima

Oprema teretnog tankaKlase 3 i 9Zapaljive tvariKorozivne tvari
Sa zaustavljačem plamena23°C < plamište < 60°C

Plamište > 60°C prevožene uz zagrijavanje na < 15 K ispod plamišta

ili

Plamište > 60°C, na temperaturi ili iznad temperature plamišta

Kiseline, prevožene uz zagrijavanje ili zapaljive tvari
Bez zaustavljača plamena60°C < plamište < 100°C ili tvari povišene temperature klase 9Nezapaljive tvari

Stupac (9): oprema za teretne tankove za tvari koje se prevoze u rastaljenom stanju

– Mogućnost grijanja tereta (broj 2 u stupcu (9))

Na brodu je obvezna mogućnost grijanja tereta:

– kada je talište tvari koja se prevozi + 15°C ili više ili

– kada je talište tvari koja se prevozi veće od 0°C ali manje od + 15°C i kada vanjska temperatura nije viša od 4 K iznad tališta. U stupcu (20) potrebno je navesti napomenu 6, a temperatura se određuje na sljedeći način: talište + 4 K

– Sustav grijanja na brodu (broj 4 u stupcu (9))

Na brodu je obavezan sustav grijanja tereta:

– za tvari koje se ne smiju stvrdnuti zbog mogućnosti opasnih reakcija pri ponovnom zagrijavanju i

– za tvari koje se moraju održavati na zajamčenoj temperaturi od ne manje od 15 K ispod njihovog plamišta

Stupac (10): Određivanje tlaka pri otvaranju ventila s brzim odzračivanjem u kPa

Za plovila tipa C, tlak pri otvaranju ventila s brzim odzračivanjem određuje se na temelju unutarnjeg tlaka spremnika, zaokruženog na najbližih 5 kPa.

Kako bi se izračunao unutarnji tlak, koristi se sljedeća formula:

Stupac (11): određivanje maksimalnog stupnja punjenja teretnih tankova    

Ako je prema naprijed navedenim odredbama pod A:    

– potreban tip G: 91%; međutim, u slučaju duboko ohlađenih tvari: 95%

– potreban tip C: 95%

potreban tip N: 97%; međutim, u slučaju tvari u rastaljenom stanju i zapaljivih tekućina s 175 kPa < Pv50 < 300 kPa: 95%

Stupac (12): relativna gustoća tvari pri 20°C

Ovi podaci su samo informativne prirode.

Stupac (13): određivanje vrste uređaja za uzimanje uzoraka

1 = zatvoreni:    - tvari koje se prevoze u tlačnim teretnim tankovima

– tvari s oznakom T u stupcu (3b) koje su dodijeljene pakirnoj skupini I

– stabilizirane tvari koje se prevoze pod inertnim plinovima

2 = djelomično zatvoreni:    – sve ostale tvari za koje je potreban tip C

3 = otvoreni:            – sve ostale tvari

Stupac (14): određivanje toga je li dozvoljena crpna stanica ispod palube

Ne – Sve tvari s oznakom T u stupcu (3b) s izuzetkom tvari klase 2    

Da – Sve ostale tvari

Stupac (15): određivanje temperaturnog razreda

Zapaljive tvari dodjeljuju se u temperaturni razred na temelju svoje točke samozapaljenja:

Temperaturni razredTemperatura samozapaljenja T zapaljivih tekućina i plinova u°C
TlT>450
T2300 < T < 450
T3200 < T < 300
T4135<T<200
T5100<T<135
T685 < T < 100

Kada se koristi protueksplozijska zaštita i kada temperatura samozapaljenja nije poznata, potrebno je navesti temperaturni razred T4, koji se smatra sigurnim.

Stupac (16): Određivanje grupe eksplozivnosti

Zapaljive tvari se svrstavaju u skupinu eksplozivnosti na temelju svojih maksimalnih eksperimentalnih sigurnosnih zazora. Maksimalni eksperimentalni sigurnosni zazor se određuje u skladu sa standardom IEC 60079-20-1.

Različite skupine eksploziva su sljedeće:

Skupina eksplozivaNajveći eksperimentalni sigurnosni raspor u mm
IIA IIB IIC

>0,9

> 0,5 do < 0,9

<0,5

Kada se koristi protueksplozijska zaštita, a relevantni podaci nisu dostupni, potrebno je navesti skupinu eksploziva IIB koja se smatra sigurnom.

Stupac (17): određivanje toga je li potrebna protueksplozijska zaštita za električnu opremu i sustave

Da – tvari s plamištem < 60°C

– tvari koje se moraju prevoziti zagrijane na temperaturu manju od 15 K od njihovog plamišta

– zapaljivi plinovi

Ne – sve ostale tvari

Stupac (18): određivanje je li potrebna osobna zaštitna oprema, odnosno uređaji za spašavanje, prenosivi zapaljivi detektori plina, prenosivi toksimetri ili aparati za disanje

• PP: Za sve tvari klasa 1 do 9;

• EP: Za sve tvari

– klase 2 s oznakom T ili oznakom C u navedenom u stupcu (3b),

– klase 3 s oznakom T ili oznakom C navedenom u stupcu (3b),

– klase 4.1,

– klase 6.1, i

– klase 8,

– CMR tvari kategorije 1A ili 1B sukladno poglavljima 3.5, 3.6 i 3.7 GHS-a;

• EX: Za sve tvari za koje je potrebna protueksplozijska zaštita;

• TOX: Za sve tvari klase 6.1,

Za sve tvari ostalih klasa koje imaju oznaku T u stupcu (3b),

Za sve CMR tvari kategorije 1A ili 1B sukladno poglavljima 3.5, 3.6 i 3.7 GHS-a;

• A: Za sve tvari za koje je potreban EX ili TOX

Stupac (19): određivanje broja konusa ili plavih svjetla

Za sve tvari klase 2 s klasifikacijskom oznakom F navedenom u stupcu (3b): 1 konus/svjetlo

Za sve tvari klasa 3 do 9 s klasifikacijskom oznakom F navedenom u stupcu

(3b) i dodijeljene pakirnoj skupini I ili II: 1 konus/svjetlo

Za sve tvari klase 2 s klasifikacijskom oznakom T navedenom u stupcu (3b): 2 konusa/svjetla

Za sve tvari klasa 3 do 9 s klasifikacijskom oznakom T navedenom u stupcu

(3b) i dodijeljene pakirnoj skupini I ili II: 2 konusa/svjetla

Stupac (20): određivanje dodatnih zahtjeva i napomena

Napomena 1:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 1 za prijevoz UN br. 1005 AMONIJAK, BEZVODNI.

Napomena 2:    Napomena 2 se unosi u kolonu (20) za stabilizirane tvari koje reagiraju s kisikom i za plinove koje u stupcu 5 imaju oznaku opasnosti 2.1

Napomena 3:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 3 za tvari koje moraju biti stabilizirane.

Napomena 4:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 4 za tvari koje se ne smiju stvrdnuti zbog mogućih opasnih reakcija prilikom ponovnog zagrijavanja.

Napomena 5:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 5 za tvari podložne polimerizaciji.

Napomena 6:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 6 za tvari podložne kristalizaciji i za tvari za koje je potreban sustav grijanja ili mogućnost grijanja i čiji je tlak isparavanja pri 20°C veći od 0,1 kPa.

Napomena 7:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 7 za tvari s talištem od + 15°C ili višim.

Napomena 8:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 8 za tvari koje opasno reagiraju s vodom.

Napomena 9:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 9 za prijevoz UN br. 1131 UGLJIKOV DISULFID.

Napomena 10:    Više se ne koristi.

Napomena 11:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 11 za prijevoz UN br. 1040 ETILEN OKSID S DUŠIKOM.

Napomena 12:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 12 za prijevoz UN br. 1280 PROPILEN OKSID i UN br. 2983 SMJESA ETILEN OKSIDA I PROPILEN OKSIDA.

Napomena 13:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 13 za prijevoz UN br. 1086 VINIL KLORID, STABILIZIRANI.

Napomena 14:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 14 za smjese ili N.D.N. unose koji nisu jasno definirani i za koje je propisan tip N prema klasifikacijskim kriterijima.

Napomena 15:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 15 za tvari koje opasno reagiraju s lužinama ili kiselinama poput natrijevog hidroksida ili sumporne kiseline.

Napomena 16:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 16 za tvari koje mogu opasno reagirati prilikom lokalnog pregrijavanja.

Napomena 17:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 17 kada se navodi bilješka za napomenu 6 ili 7.

Napomena 18: Više se ne koristi.

Napomena 19:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 19 za tvari koje ni pod kojim uvjetima ne smiju doći u kontakt s vodom.

Napomena 20:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 20 za tvari čija temperatura prijevoza ne smije preći maksimalnu temperaturu u kombinaciji s materijalom teretnog tanka. Također je potrebno navesti tu maksimalnu dopuštenu temperaturu odmah nakon broja 20.

Napomena 21:    Više se ne koristi.

Napomena 22:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 22 za tvari za koje je u stupcu (12) naveden raspon vrijednosti za gustoću ili nije navedena nikakva vrijednost.

Napomena 23:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 23 za tvari čiji unutarnji tlak pri 30°C je manji od 50 kPa i koje se prevoze uz prskanje vodom.

Napomena 24:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 24 za prijevoz UN br. 3257 TEKUĆINA POVIŠENE TEMPERATURE, N.D.N.

Napomena 25:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 25 za tvari koje se moraju prevoziti uz grijanje u teretnom tanku tipa 3.

Napomena 26:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 26 za tvari koje se moraju prevoziti uz grijanje u teretnom tanku tipa 3.

Napomena 27:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 27 za tvari za koje je u stupcu (2) navedena bilješka N.D.N. ili općenita bilješka.

Napomena 28:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 28 za prijevoz UN br. 2448 SUMPOR, RASTALJENI.

Napomena 29:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 29 za tvari čiji su tlak isparavanja ili vrelište navedeni u stupcu (2).

Napomena 30:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 30 za prijevoz UN br. 1719, 1794, 1814, 1819, 1824, 1829, 1830, 1832, 1833, 1906,2240, 2308, 2583, 2584, 2677, 2679,2681, 2796, 2797, 2837 i 3320 u stavkama za koji je obvezan otvoreni tip N.

Napomena 31:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 31 za prijevoz tvari klase 2 i UN br. 1280 PROPILEN OKSID i 2983 SMJESU ETILEN OKSIDA I PROPILEN OKSIDA klase 3.

Napomena 32:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 32 za prijevoz UN br. 2448 SUMPOR, RASTALJENI klase 4.1.

Napomena 33:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 33 za prijevoz UN br. 2014 i 2984 VODIKOV PEROKSID, VODENA OTOPINA klase 5.1.

Napomena 34:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 34 za prijevoz tvari za koje je u stupcu (5) navedena opasnost br. 8, a u stupcu (6) tip N.

Napomena 35:    Bilješku za napomenu 35 potrebno je navesti u stupcu (20) za tvari za koje potpuno hlađenje može izazvati opasne reakcije u slučaju kompresije.

Napomena 36:    Više se ne koristi.

Napomena 37:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 37 za tvari za koje sustav skladištenja tereta mora biti u stanju oduprijeti se punom tlaku isparavanja tereta pri gornjim granicama očekivanih temperatura okoline, koji god sustav da je usvojen za plinove koji isparavaju.

Napomena 38:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 38 za smjese s početnim vrelištem iznad 60°C ili ispod ili jednako 85 °C sukladno ASTMD-u 86-01.

Napomena 39:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 39 za prijevoz UN br. 2187 UGLJIKOV DIOKSID, DUBOKO OHLAĐENA TEKUĆINA klase 2.

Napomena 40:    (više se ne primjenjuje).

Napomena 41    Napomena 41 se unosi u kolonu (20) za UN 2709 BUTILBENZENI (n-BUTILBENZEN)

Napomena 42    Napomena 42 se unosi u kolonu (20) za UN 1038 ETILEN, DUBOKO rashlađeni, tekući za UN 1972 METAN, DUBOKO rashlađeni, tekući ili ZEMNI PLIN, DUBOKO rashlađeni, tekući s visokim sadržajem metana

Napomena 43    Napomena 43 se unosi u stupac (20) za sve rubrike pakirne skupine I, za koje u stupcu (3b), klasifikacijska oznaka sadrži slovo »F« (zapaljivo) i za koje u stupcu (5) Opasnosti, se nalazi slovo »F« (Floater).

3.2.4    Načini primjene odjeljka 1.5.2 o posebnim ovlaštenjima vezanim uz prijevoz u tankerima

3.2.4.1    Posebno ovlaštenje modela sukladno odjeljku 1.5.2

    Posebno ovlaštenje
sukladno 1.5.2 ADN-a

    Prema 1.5.2 ADN-a, prijevoz u tankerima tvari koje su navedene u prilogu ovog posebnog ovlaštenja odobrava se pod uvjetima navedenim u tom prilogu.

    Prije prijevoza tvari, prijevoznik je obvezan pobrinuti se da priznato klasifikacijsko društvo doda tu tvar na popis naveden u 1.16.1.2.5 ADN-a.

    Ovo posebno ovlaštenje vrijedi u ................................................................................................................................................................

     (mjesta i/ili pravci kretanja na kojima ovlaštenje vrijedi)

    Ovlaštenje vrijedi dvije godine od datuma potpisa, osim ako se ne opozove na raniji datum.

    Država izdavanja:    

    Nadležno tijelo:    

    Datum:    

    Potpis:    

3.2.4.2    Obrazac zahtjeva za posebna ovlaštenja sukladno odjeljku 1.5.2

    Za zahtjeve za posebna ovlaštenja, molimo odgovorite na sljedeća pitanja i točke.* Podaci se koriste samo za administrativne potrebe i s njima se postupa povjerljivo.

    Podnositelj zahtjeva

    (Ime)    (Tvrtka/poduzeće)

    (    ).....................................................................................

    (Adresa)

    Sažetak zahtjeva

    Ovlaštenje za prijevoz u tankerima ......................................................................................................................................................... kao tvari klase

    Prilozi

    (s kratkim opisom)

    Zahtjev je podnesen:

    Mjesto:    

    Datum:    

    Potpis:    

    (osobe odgovorne za podatke)

1.    Opći podaci o opasnim tvarima

1.1    Je li čista tvar ☐, smjesa ☐, otopina ☐?

1.2    Tehnički naziv (ako je moguće, ADN nazivlje ili eventualno IBC oznaka).

1.3    Sinonim.

1.4    Trgovačko ime.

1.5    Formula strukture i, za smjese, sastav i/ili koncentracija.

1.6    Klasa opasnosti i, po potrebi klasifikacijska oznaka, pakirna skupina.

1.7    UN br. ili identifikacijski broj tvari (ako je poznat).

*Za pitanja koja nisu relevantna za predmet zahtjeva, napišite »nije primjenjivo«.

2.    Fiziokemijska svojstva

2.1    Stanje tijekom prijevoza (npr. plinovito, tekuće, rastaljeno...).

2.2    Relativna gustoća tekućine pri 20°C ili pri temperaturi prijevoza ako je tvar potrebno grijati ili hladiti tijekom prijevoza.

2.3    Temperatura prijevoza (za tvari koje se griju ili hlade tijekom prijevoza).

2.4    Talište ili raspon taljenja....    °C.

2.5    Točka ili raspon vrenja    °C.

2.6    Tlak isparavanja pri 15 °C ............, 20 °C .............., 30 °C ...................., 37.8 °C ................., 50 °C ......................,

    (za ukapljene plinove, tlak isparavanja pri 70 °C.................), (za trajne plinove, tlak punjenja pri 15°C................).

2.7 Koeficijent kubične ekspanzije... K- 1

2.8    Topljivost u vodi pri 20 °C

    Koncentracija zasićenja ..................... mg/l

    ili

    Miješanje s vodom pri 15 °C

    ☐ Potpuno ☐ Djelomično ☐ Ne

    (Ako je moguće, u slučaju otopina i smjesa, navesti koncentraciju)

2.9    Boja.

2.10    Miris.

2.11 Viskoznost ............... mm2/s.

2.12    Vrijeme protoka (ISO 2431-1996) ................... s.

2.13    Test odvajanja otapala ........................

2.14    pH tvari ili vodene otopine (navesti koncentraciju).

2.15    Ostali podaci.

3.    Sigurnosno-tehnička svojstva

3.1    Temperatura samozapaljenja prema IEC 60079-20-1: 2010, EN 14522: 2005, DIN 51.794: 2003 u °C; po potrebi navesti podatak temperaturne klase prema IEC 60079- 20-1: 2010.

3.2    Točka paljenja

    Za točke paljenja do 175 °C

    Ispitne metode sa zatvorenim loncem – neravnotežni postupak

    Metoda prema ABEL: EN ISO 13736: 2008

    Metoda Pensky-MARTENS: EN ISO 2719: 2012

    LUCHAIRE uređaj: francuski standard NF T60-103: 1968

    Metoda TAG: ASTM D 56-05 (2010)

    Ispitne metode sa zatvorenim loncem – ravnotežni postupak

    Brzi ravnotežni postupak: EN ISO 3679: 2004; ASTM D 3278-96 (2011)

    Ravnotežni postupak sa zatvorenim loncem:: EN ISO 1523: 2002 + AC1: 2006; ASTM D 3941-90 (2007)

    Za paljenja iznad 175 °C

    Pored metoda koje su prethodno spomenute, primjenjuje se sljedeća ispitna metoda s otvorenim loncem:

    Metoda Cleveland: EN ISO 2592: 2002, ASTM D 92-12

3.3    Granice eksplozivnosti:

    Određivanje gornjih i donjih granica eksplozivnosti sukladno EN 1839:2012.

3.4    Određivanje maksimalnog sigurnosnog raspora sukladno EC 60079-20-1:2010 u mm .    

3.5    Je li tvar tijekom prijevoza stabilizirana? Ako je, navedite podatke o stabilizatoru:

3.6    Proizvodi dekompozicije u slučaju izgaranja pri kontaktu sa zrakom ili pod utjecajem vanjskog požara:

3.7    Pojačava li tvar gorenje?

3.8    Abrazija (korozija) ..................... mm/godinu.

3.9    Reagira li tvar s vodom ili vlažnim zrakom ispuštanjem zapaljivih ili otrovnih plinova? Da/ne. Plinovi koji se ispuštaju: ............

3.10    Reagira li tvar opasno na bilo koji drugi način?

3.11    Reagira li tvar opasno kada se ponovno zagrijava?

    Da/ne

4.    Fiziološke opasnosti

4.1 Vrijednost LD50 i/ili LC50. Vrijednost nekroze (gdje je primjenjivo, drugi kriteriji toksičnosti u skladu s 2.2.61.1 ADN-a).

    CMR svojstva u skladu s Kategorijama 1A i 1B poglavlja 3.5, 3.6 i 3.7 GHS-a.

4.2    Proizvode li dekompozicija ili reakcija tvari koje predstavljaju fiziološke opasnosti? (Navedite koje tvari).

4.3    Ekološka svojstva (vidi 2.4.2.1 ADN-a)

    Akutna toksičnost:

LC50 96 sati za ribe mg/1

EC50 48 sati za rakove mg/l

ErC5o 72 sati za alge mg/1

    Kronična toksičnost:

    NOEC    mg/1

    BCF    mg/1 ili log Kow    

    Lako biorazgradiva    da/ne

5.    Podaci o mogućnosti opasnosti    

5.1    Koja konkretna šteta se može očekivati ako opasne karakteristike proizvedu svoj učinak?

☐    Zapaljenje

☐    Ozljeda

☐    Korozija

☐    Trovanje u slučaju apsorpcije putem kože

☐    Trovanje u slučaju apsorpcije udisanjem

☐    Mehanička šteta

☐    Uništenje

☐    Požar

☐    Abrazija (korozija metala)

☐    Onečišćenje okoliša

6.    Podaci o opremi za prijevoz

6.1    Jesu li predviđeni/potrebni određeni zahtjevi za utovar (i koji)?

7.    Prijevoz opasnih tvari u spremnicima

7.1    S kojim materijalima je tvar koja se prevozi kompatibilna?

8.    Zahtjevi tehničke sigurnosti

8.1    Uzimajući u obzir trenutačno stanje znanosti i tehnologije, koje mjere sigurnosti su potrebne s obzirom na opasnosti koje tvar predstavlja ili do kojih bi vjerojatno moglo doći tijekom cijelog postupka prijevoza?

8.2    Dodatne mjere sigurnosti

    Korištenje stacionarnih ili mobilnih tehnika za mjerenje zapaljivih plinova i para zapaljivih tekućina.

    Korištenje stacionarnih ili mobilnih tehnika (toksimetara) za mjerenje koncentracija otrovnih tvari.

3.2.4.3    Kriteriji za razvrstavanje tvari u skupine

    A.    Stupci (6), (7) i (8): određivanje tipa tankera

1.    Plinovi (kriteriji prema 2.2.2 ADN-a)

    –    Bez hlađenja:    tip G    pod tlakom

    –    Sa hlađenjem:    tip G    hlađen

2.    Halogenirani ugljikovodici

    Tvari koje se smiju prevoziti samo u stabiliziranom stanju

    Otrovne tvari (vidi 2.2.61.1 ADN-a))

    Zapaljive (plamište < 23°C) i korozivne tvari (vidi 2.2.8 ADN-a)

    Tvari s temperaturom samozapaljenja < 200°C    

    Tvari s plamištem < 23°C i dometom eksplozivnosti > 15% pri 20°C

    Benzen i smjese neotrovnih i nekorozivnih tvari koje sadrže više od 10% benzena

    Tvari opasne za okoliš, kategorija akutne ili kronične toksičnosti 1 (skupina NL prema 2.2.9.1.10.2)

    Opasne tvari s točke gledišta za okoliš, kategorije toksičnosti za vodu Akutna 1 ili Kronična 1 (N1 grupa u skladu sa 2.2.9.1.10.2 ADN) i tlaka pare na 50 °C od ≥ 1 kPa

2.1    Smjese za koju je potreban tip C prema kriterijima navedenim u točki 2 ali za koje nedostaju određeni podaci

    U slučajevima kada se unutarnji tlak spremnika ne može izračunati zbog manjka podataka, mogu se koristiti sljedeći kriteriji


8.    Tvari koje se moraju prevoziti pri povišenim temperaturama

    Za tvari koje se moraju prevoziti pri povišenim temperaturama, tip teretnog tanka određuje se temeljem temperature prijevoza pomoću sljedeće tablice:

Maksimalna temperatura prijevoza T u°CTip NTip C
T<8022
80<T<1151 + napomena 251 + napomena 26
T>11511

    1 = tip teretnog tanka: nestrukturni tank

    2 = tip teretnog tanka: strukturni tank

    Napomena 25 = napomena br. 25 u stupcu (20) popisa tvari sadržanog u poglavlju 3.2, tablici C.

    Napomena 26 = napomena br. 26 u stupcu (20) popisa tvari sadržanog u poglavlju 3.2, tablici C.

9. Tvari s dugoročnim učincima na zdravlje tvari CMR (kategorije 1A i 1B prema kriterijima poglavlja 3.5,3.6 i 3.7 GHS-a2) pod uvjetom da su već dodijeljene klasama 2 do 9 zbog drugih kriterija

    C karcinogeno

    M mutageno

    R otrovno za reprodukciju

    zatvoreni tip N     zidovi teretnog tanka moraju biti odvojeni od trupa broda; tlak pri otvaranju ventila s brzim odzračivanjem od 10 kPa, sa sustavom za prskanje vodom, ako je unutarnji tlak tanka veći od 10 kPa (izračun tlaka pri isparavanju prema formuli za stupac 10, osim što va iznosi 0,03)

2 S obzirom da nema službenog međunarodnog popisa CMR tvari 1A i 1B, do raspoloživosti takvog popisa, vrijedi popis CMR tvari kategorije 1 i 2 u Direktivama 67/548/EEZ i 88/379/EEZ Vijeća Europske unije, s izmjenama i dopunama.

10.    Tvari koje plivaju na površini vode (»floater«) ili tonu na dno vode (»sinker«) (kriteriji prema 2.2.9.1.10.5), ukoliko su one već svrstane u Klase 3 do 9 i za koje se na temelju prethodne klasifikacije zahtjeva tip N

    otvoreni tip N zidovi teretnog tanka moraju biti odvojeni od trupa broda

B.    Stupac (9): određivanje stanja teretnog tanka

    (1) Sustav hlađenja

    Utvrđuje se prema A.

    (2) Mogućnost grijanja tereta

    Mogućnost grijanja tereta obvezna je:

    – kada je talište tvari koja se prevozi + 15°C ili više ili

    –     kada je talište tvari koja se prevozi više od 0°C ali manje od + 15°C i kada je vanjska temperatura najviše 4 K iznad tališta. U stupcu (20), potrebno je navesti bilješku za 6, a temperatura se dobiva na sljedeći način: talište + 4 K.

    (3) Sustav za prskanje vodom

    Utvrđuje se prema A.

    (4) Sustav grijanja tereta na brodu

    – za tvari koje se ne smiju stvrdnuti zbog mogućnosti opasnih reakcija prilikom ponovnog zagrijavanja i

    –     za tvari koje se moraju održati na određenoj temperaturi koja ne smije iznositi manje od 15 K ispod njihove točke zapaljenja.

C.    Stupac (10): Određivanje tlaka pri otvaranju ventila s brzim odzračivanjem u kPa

    Za plovila tipa C, tlak pri otvaranju ventila s brzim odzračivanjem određuje se na temelju unutarnjeg tlaka spremnika, zaokruženog na najbližih 5 kPa.

    Za izračun unutarnjeg tlaka koristi se sljedeća formula:

G.    Stupac (15): određivanje temperaturne klase

    Zapaljivim tvarima dodjeljuje se temperaturna klasa na temelju njihove temperature samozapaljenja:

Temperaturna klasaTemperatura samozapaljenja T zapaljivih tekućina i plinova u°C
TlT>450
T2300 < T < 450
T3200 < T < 300
T4135<T<200
T5100<T<135
T685 < T < 100

    Kada je obvezna protueksplozijska zaštita i kada temperatura samozapaljenja nije poznata, potrebno je navesti temperaturnu klasu T4, koja se smatra sigurnom.

H.    Stupac (16): određivanje skupine eksploziva

    Zapaljive tvari se svrstavaju u skupinu ekplozivnosti na temelju svojih maksimalnih eksperimentalnih sigurnosnih zazora (maximum experimental safe gap). Maksimalni eksperimentalni sigurnosni zazor se određuje u skladu sa standardom IEC 60079-20-1.

    Skupine eksploziva su kako slijedi:

Skupina eksplozivaNajveći eksperimentalni sigurnosni raspor u mm
II A>0,9
II B> 0,5 do < 0,9
II C<0,5

    Kada je obvezna protueksplozijska zaštita i relevantni podaci nisu raspoloživi, potrebno je navesti skupinu eksploziva II B, koja se smatra sigurnom.

I.    Stupac (17): Utvrđivanje je li potrebna protueksplozijska zaštita za električnu opremu i sustave

    Da    –    Tvari s plamištem < 60°C.

        –    Tvari koje se moraju prevoziti zagrijane na temperaturu manju od 15 K od njihovog plamišta.

        –    Zapaljivi plinovi

    Ne     –    Sve ostale tvari

J.    Stupac (18): Određivanje toga jesu li potrebni osobna zaštitna oprema, uređaji za spašavanje, prenosivi zapaljivi detektori plina, prenosivi toksimetri ili aparati za disanje

•    PP:    Za sve tvari klasa 1 do 9;

•    EP:    Za sve tvari

    –    klase 2 s oznakom T ili oznakom C u navedenom u stupcu (3b);

    –    klase 3 s oznakom T ili oznakom C navedenom u stupcu (3b);

    –    klase 4.1;

    –    klase 6.1;

    –    klase 8;

    –    i za tvari kategorije 1A ili 1B sukladno poglavljima 3.5, 3.6 i 3.7 GHS-a;

•    EX:    Za sve tvari za koje je potrebna protueksplozijska zaštita;

•    TOX:    Za sve tvari klase 6.1;

    Za sve tvari ostalih klasa koje imaju oznaku T u stupcu (3b);

    Za sve CMR tvari kategorije 1A ili 1B sukladno poglavljima 3.5, 3.6 i 3.7 GHS-a;

•    A:    Za sve tvari za koje je potreban EX ili TOX.

K.    Stupac (19): određivanje broja konusa ili plavih svjetla

    Za sve tvari klase 2 s klasifikacijskom oznakom F navedenom u stupcu (3b):    1 konus/svjetlo

    Za sve tvari klasa 3 do 9 s klasifikacijskom oznakom F navedenom u stupcu (3b) i dodijeljene pakirnoj skupini I ili II: 1 konus/svjetlo

    Za sve tvari klase 2 s klasifikacijskom oznakom T navedenom u stupcu (3b):    2 konusa/svjetla

    Za sve tvari klasa 3 do 9 s klasifikacijskom oznakom T navedenom u stupcu (3b) i dodijeljene pakirnoj skupini I ili II: 2 konusa/svjetla

L.    Stupac (20): određivanje dodatnih zahtjeva i napomena

    Napomena 1:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 1 za prijevoz UN br. 1005 AMONIJAK, BEZVODNI.

    Napomena 2:    Napomena 2 se unosi u kolonu (20) za stabilizirane tvari koje reagiraju s kisikom i za plinove koje u stupcu 5 imaju oznaku opasnosti 2.1.

    Napomena 3:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 3 za tvari koje moraju biti stabilizirane.

    Napomena 4:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 4 za tvari koje se ne smiju stvrdnuti zbog mogućih opasnih reakcija prilikom ponovnog zagrijavanja.

    Napomena 5:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 5 za tvari podložne polimerizaciji.

    Napomena 6:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 6 za tvari podložne kristalizaciji i za tvari za koje je potreban sustav grijanja ili mogućnost grijanja i čiji je tlak isparavanja pri 20°C veći od 0,1 kPa.

    Napomena 7:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 7 za tvari s talištem od + 15°C ili višim.

    Napomena 8:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 8 za tvari koje opasno reagiraju s vodom.

    Napomena 9:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 9 za prijevoz UN br. 1131 UGLJIKOV DISULFID.

    Napomena 10:    Više se ne koristi.

    Napomena 11:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 11 za prijevoz UN br. 1040 ETILEN OKSID S DUŠIKOM.

    Napomena 12:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 12 za prijevoz UN br. 1280 PROPILEN OKSID i UN br. 2983 SMJESA ETILEN OKSIDA I PROPILEN OKSIDA.

    Napomena 13:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 13 za prijevoz UN br. 1086 VINIL KLORID, STABILIZIRANI.

    Napomena 14:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 14 za smjese ili N.D.N. unose koji nisu jasno definirani i za koje je propisan tip N prema klasifikacijskim kriterijima.

    Napomena 15:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 15 za tvari koje opasno reagiraju s lužinama ili kiselinama poput natrijevog hidroksida ili sumporne kiseline.

    Napomena 16:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 16 za tvari koje mogu opasno reagirati prilikom lokalnog pregrijavanja.

    Napomena 17:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 17 kada se navodi bilješka za napomenu 6 ili 7.

    Napomena 18:    Više se ne koristi.

    Napomena 19:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 19 za tvari koje ni pod kojim uvjetima ne smiju doći u kontakt s vodom.

    Napomena 20:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 20 za tvari čija temperatura prijevoza ne smije preći maksimalnu temperaturu u kombinaciji s materijalom teretnog tanka. Također je potrebno navesti tu maksimalnu dopuštenu temperaturu odmah nakon broja 20.

    Napomena 21:    Više se ne koristi.

    Napomena 22:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 22 za tvari za koje je u stupcu (12) naveden raspon vrijednosti gustoće ili nije navedena nikakva vrijednost.

    Napomena 23:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 23 za tvari čiji unutarnji tlak pri 30°C je manji od 50 kPa i koje se prevoze uz prskanje vodom.

    Napomena 24:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 24 za prijevoz UN br. 3257 TEKUĆINA POVIŠENE TEMPERATURE, N.D.N.

    Napomena 25:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 25 za tvari koje se moraju prevoziti uz grijanje u teretnom tanku tipa 3.

    Napomena 26:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 26 za tvari koje se moraju prevoziti uz grijanje u teretnom tanku tipa 3.

    Napomena 27:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 27 za tvari za koje je u stupcu (2) navedena bilješka N.D.N. ili općenita bilješka.

    Napomena 28:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 28 za prijevoz UN br. 2448 SUMPOR, RASTALJENI.

    Napomena 29:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 29 za tvari čiji tlak pri isparavanju ili vrelište je naveden u stupcu (2).

    Napomena 30:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 30 za prijevoz UN br. 1719, 1794, 1814, 1819, 1824, 1829, 1830, 1832, 1833, 1906,2240, 2308, 2583, 2584, 2677, 2679,2681, 2796, 2797, 2837 i 3320 u stavkama za koji je obvezan otvoreni tip N.

    Napomena 31:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 31 za prijevoz tvari klase 2 i UN br. 1280 PROPILEN OKSID i 2983 SMJESU ETILEN OKSIDA I PROPILEN OKSIDA klase 3.

    Napomena 32:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 32 za prijevoz UN br. 2448 SUMPOR, RASTALJENI klase 4.1.

    Napomena 33:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 33 za prijevoz UN br. 2014 i 2984 VODIKOV PEROKSID, VODENA OTOPINA klase 5.1.

    Napomena 34:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 34 za prijevoz tvari za koje je u stupcu (5) navedena opasnost br. 8, a u stupcu (6) tip N.

    Napomena 35:    Bilješku za napomenu 35 potrebno je navesti u stupcu (20) za tvari za koje potpuno hlađenje može izazvati opasne reakcije u slučaju kompresije.

    Napomena 36:    Više se ne koristi.

    Napomena 37:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 37 za tvari za koje sustav skladištenja tereta mora biti u stanju oduprijeti se punom tlaku pri isparavanju tereta pri gornjim granicama očekivanih temperatura okoline, koji god sustav da je usvojen za plinove koji isparavaju.

    Napomena 38:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 38 za smjese s početnim vrelištem iznad 60°C ili ispod ili jednako 85 °C sukladno ASTMD-u 86-01.

    Napomena 39:    U stupcu (20) potrebno je navesti bilješku za napomenu 39 za prijevoz UN br. 2187 UGLJIKOV DIOKSID, DUBOKO OHLAĐENA TEKUĆINA klase 2.

    Napomena 40:    (više se ne primjenjuje).

    Napomena 41:    Napomena 41 se unosi u kolonu (20) za UN 2709 BUTILBENZENI (n-BUTILBENZEN)

    Napomena 42:    Napomena 42 se unosi u kolonu (20) za UN 1038 ETILEN, DUBOKO rashlađeni, tekući i za UN 1972 METAN, DUBOKO rashlađeni, tekući ili ZEMNI PLIN, DUBOKO rashlađeni, tekući s visokim sadržajem metana

    Napomena 43:    Napomena 43 se unosi u stupac (20) za sve rubrike pakirne skupine I, za koje u stupcu (3b), klasifikacijska oznaka sadrži slovo »F« (zapaljivo) i za koje u stupcu (5) Opasnosti, se nalazi slovo »F« (Floater).

4. DIO
ODREDBE VEZANE UZ KORIŠTENJE AMBALAŽA, SPREMNIKA I JEDINICA ZA PRIJEVOZ RASUTOG TERETA

POGLAVLJE 4.1
OPĆE ODREDBE

4.1.1    Ambalaža i spremnici moraju se koristiti sukladno zahtjevima jednog od međunarodnih Pravilnika imajući u vidu podatke navedene u popisu tvari ovih međunarodnih Pravilnika, to jest:

    Za ambalažu (uključujući IBC-ove i veliku ambalažu): stupci (9a) i (9b) poglavlja 3.2, tablica A of RID-a ili ADR-a ili popis tvari u poglavlju 3.2 kodeksa IMDG ili Tehničkih uputa ICAO;

    Za prenosive spremnike: stupci (10) i (11) poglavlja 3.2, tablica A RID-a ili ADR-a ili popis tvari u kodeksu IMDG;

    Za RID ili ADR spremnike: stupci (12) i (13) poglavlja 3.2, tablica A RID-a ili ADR-a.

4.1.2    Zahtjevi koje treba primijeniti su sljedeći:

    Za ambalažu (uključujući IBC-ove i veliku ambalažu): poglavlje 4.1 RID-a, ADR-a, kodeksa IMDG ili Tehničkih uputa ICAO;

    Za prenosive spremnike: poglavlje 4.2 RID-a, ADR-a ili kodeksa IMDG;

    Za RID ili ADR spremnike: poglavlje 4.3 RID-a ili ADR-a i, kada je primjenjivo, odjeljke 4.2.5 ili 4.2.6 kodeksa IMDG;

    Za plastične spremnike ojačane vlaknima: poglavlje 4.4 ADR-a;

    Za vakuumske cisterne za otpad: poglavlje 4.5 ADR-a.

    Za mobilne jedinice za izradu eksploziva (MEMU-ovi): poglavlje 4.7 ADR-a.

4.1.3    Za prijevoz u rasutom stanju krutih tvari u vozilima, vagonima, kontejnerima i velikim spremnicima, potrebno je udovoljiti sljedećim odredbama međunarodnih propisa: vagone, kontejnerje ali kontejnerje v velikem obsegu

    Poglavlje 4.3 kodeksa IMDG; ili

    Poglavlje 7.3 ADR-a, uzimajući u obzir navode u stupcima (10) ili (17) tablice A poglavlja 3.2 ADR-a, osim što oklopljena vozila i kontejneri nisu dopušteni;

    Poglavlje 7.3 RID-a, uzimajući u obzir navode u stupcima (10) ili (17) tablice A poglavlja 3.2 RID-a, osim što oklopljena vozila i kontejneri nisu dopušteni.

4.1.4    Smiju se koristiti samo ambalaža i spremnici koji udovoljavaju zahtjevima 6. dijela ADR-a ili RID-a.5. DIO
POSTUPCI S POŠILJKAMA

POGLAVLJE 5.1
OPĆE ODREDBE

5.1.1    Primjena općih odredbi

    Ovaj dio sadrži odredbe za otpremu opasnog tereta koje se odnose na obilježavanje, označavanje i dokumentaciju, a u danom slučaju i na odobrenje za otpremu i prethodno obavještavanje.

5.1.2    Korištenje zbirne ambalaže

5.1.2.1    (a)    Osim ako se oznake i etikete zahtijevaju u poglavlju 5.2, osim 5.2.1.3 do 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 do 5.2.1.7.8 i 5.2.1.10, reprezentativni pokazatelji svih opasnih tvari u zbirnoj ambalaži su vidljivi, zbirna ambalaža mora biti:

    (i)    označena s riječi »AMBALAŽA«. Slova od oznake »AMBALAŽA« moraju biti visoka najmanje 12 mm. Oznaka mora biti na službenom jeziku zemlje podrijetla i također, ako taj jezik nije engleski, francuski ili njemački, na engleskom, francuskom ili njemačkom, osim ako sporazumima zaključenima između dotičnih zemelja zainteresiranih za transport, ako ih ima, nije osigurano na drugi način.

    (ii)    označena i obilježena brojem UN-a i drugim znakovima propisanima za pakete u poglavlju 5.2, osim 5.2.1.3 do 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 do 5.2.1.7.8 i 5.2.1.10, svaka opasna tvar sadržana u zbirnoj ambalaži. Svaku oznaku ili natpis treba unijeti samo jednom.

        Obilježavanje zbirne ambalaže koja sadrži radioaktivni materijal mora biti u skladu sa 5.2.2.1.11

    (b)    orijentacija strelice ilustrirane u 5.2.1.10 će biti prikazana na dvije suprotne strane zbirne ambalaže koje sadrži komade za otpremu koji će biti označeni u skladu sa 5.2.1.10.1, osim ako oznaka ostaje vidljiva.

5.1.2.2    Svaki paket opasne tvari koji je sadržan u zaštitnoj ambalaži mora biti sukladan primjenjivim odredbama ADN-a. Namijenjena svrha svakog paketa ne smije biti oštećena zaštitnom ambalažom.

5.1.2.3    Svaki paket s orijentacijskom oznakom kako je propisano u 5.2.1.10 koji je zapakiran u zaštitnu ambalažu ili veliku ambalažu mora biti usmjeren u skladu s tom oznakom

5.1.2.4    Zabrane miješanog tereta vrijede i za zaštitnu ambalažu.

5.1.3    Prazna neočišćena ambalaža (uključujući IBC-ove i velike ambalaže), cisterne, mobilne jedinice za izradu eksploziva, vozila, vagoni i kontejneri za prijevoz robe u rasutom stanju

5.1.3.1    Prazna neočišćena ambalaža (uključujući IBC-ove i velike ambalaže), cisterne (uključujući vozila cisterne, vagone cisterne, baterijska vozila, baterijske vagone, odvojive cisterne, prenosive cisterne, kontejnere cisterne, MEGC-ove, mobilne jedinice za izradu eksploziva), vozila, vagoni i kontejneri za prijevoz robe u rasutom stanju koji su sadržavali opasne tvari različitih klasa osim Kategorije 7 moraju imati oznake i listice kao da su puni.

    NAPOMENA: Za dokumentaciju, vidi poglavlje 5.4.

5.1.3.2    Kontejneri, cisterne, IBC, kao i druga ambalaža i zbirna ambalaža, koji se koriste za transport radioaktivnih tvari ne smiju se koristiti za skladištenje ili transport drugog tereta, osim ako su dekontaminirana ispod stupnja 0,4 Bq/cm2 za beta i gama ozračivače kao i za alfa ozračivače slabe toksičnosti, i ispod 0,04 Bq/cm2 za sve druge alfa ozračivače.

5.1.4    Mješovito pakiranje

    Kada se dvije ili više opasnih tvari pakiraju unutar iste zaštitne ambalaže, paket mora biti označen kako je to potrebno za svaku tvar. Ako je ista listica potrebna za različite tvari, potrebno ju je nalijepiti samo jednom.

5.1.5    Opće odredbe za klasu 7

5.1.5.1    Odobrenje pošiljki i obavješćivanje

5.1.5.1.1    Općenito

    Povrh odobrenja za dizajne paketa opisane u poglavlju 6.4 ADR-a, u određenim je okolnostima potrebno i višestrano odobrenje prijevoza (5.1.5.1.2 i 5.1.5.1.3). U nekim je okolnostima također nužno obavijestiti nadležna tijela o pošiljci (5.1.5.1.4).

5.1.5.1.2    Odobrenja pošiljki

    Višestrano odobrenje bit će potrebno za:

    (a)    pošiljke vrste B (M) paketa koji se ne podudaraju sa zahtjevima od 6.4.7.5 ADR-a ili su projektirani da omoguće kontrolirano povremeno prozračivanje;

    (b)    pošiljke vrste B (M) paketa koji sadrže radioaktivne tvari s aktivnošću većom od 3000 A1 ili 3000 A2, po potrebi, ili 1000 TBq, koja god vrijednost bila niža;

    (c)    pošiljke paketa koje sadrže fisijske materijale ako suma kritičnosti indeksa sigurnosti paketa u jednom plovilu, vozilu, vagonu ili kontejneru premašuje 50;

    (d)    programi za zaštitu od zračenja za pošiljke za plovila specijalne namjene sukladno 7.1.4.14.7.3.7.

    Nadležno tijelo može posebnom odredbom u svojoj dozvoli za vrstu komada za otpremu (vidi 5.1.5.2.1) odobriti prijevoz u ili kroz svoju državu bez odobrenja za transport.

5.1.5.1.3    Odobrenje prijevoza posebnim postupkom

    Odredbe može odobriti nadležno tijelo pod kojim pošiljka, koja ne zadovoljava sve primjenjive zahtjeve ADN-a, smije biti prevožena posebnim postupkom (vidi 1.7.4).

5.1.5.1.4    Obavijesti

    Obavijest nadležnim tijelima mora biti kako slijedi:

    (a)    Prije prve pošiljke bilo kojeg paketa koji zahtjeva odobrenje nadležnog tijela, pošiljatelj će osigurati da primjerci svjedodžbi svakog primjenjivog nadležnog tijela koji vrijede za taj dizajn paketa budu predani nadležnom tijelu zemlje podrijetla pošiljke i nadležnom tijelu svake države u koju ili kroz koju pošiljka prolazi. Od pošiljatelja se ne očekuje da čeka potvrdu od strane nadležnog tijela, niti je nadležno tijelo dužno učiniti takvu potvrdu primitka svjedodžbe;

    (b)    Za svaki od slijedećih tipova pošiljki:

    (i)    Paketi vrste C koji sadržavaju radioaktivne tvari s aktivnošću većom od 3000 A1 ili 3000 A2, po potrebi, ili 1000 TBq, koja god vrijednost bila niža;

    (ii)    Paketi vrste B(U) koji sadrže radioaktivne tvari s aktivnošću većom od 3000 A1 ili 3000 A2, po potrebi, ili 1000 TBq, koja god vrijednost bila niža;

    (iii)    Paketi vrste B(M);

    (iv)    Pošiljke pod posebnim postupkom.

    Pošiljatelj će obavijestiti nadležno tijelo zemlje podrijetla pošiljke i nadležno tijelo svake države kroz koju ili u koju pošiljka ide. Ova obavijest će biti u rukama svakog nadležnog tijela prije slanja pošiljke, i po mogućnosti najmanje 7 dana unaprijed;

    (c)    pošiljatelj nije dužan poslati zasebnu obavijest ako je potreban podatak bio uključen u prijavu za odobrenje prijevoza;

    (d)    Pošiljateljeva obavijest će uključivati:

    (i)    dovoljno podataka da omogući prepoznavanje jednog ili više paketa uključujući sve primjenjive brojeve svjedodžbi i identifikacijske oznake;

    (ii)    podatak o datumu pošiljke, predviđeni datum dolaska i predloženo usmjeravanje;

    (iii)    ime (na) radioaktivne (ih) tvari ili nuklid (da);

    (iv)    opise fizičkih i kemijskih oblika radioaktivnog materijala, i da li je posebni oblik radioaktivnih tvari ili radioaktivnih tvari niske raspršivosti; i

    (v)    maksimalnu aktivnost radioaktivnog sadržaja tijekom prijevoza izraženu u bekerelima (Bq) s odgovarajućim SI prefiksom simbolom (vidi 1.2.2.1). Za fisijski materijal, smiju se umjesto aktivnosti koristiti masa fisijskog materijala (ili svakog fisijskog nuklida za smjese po potrebi) u gramima (g), ili njegovi višekratnici.

5.1.5.2    Svjedodžbe izdane od strane nadležnog tijela

5.1.5.2.1    Svjedodžbe izdane od strane nadležnog tijela potrebne su za sljedeće:

    (a)    Nacrte za:

    (i)    radioaktivnu tvar posebnog oblika;

    (ii)    slabo raspršujuću radioaktivnu tvar;

    (iii)    fisijski tvari isključena pod 2.2.7.2.3.5 (f);

    (c)    komade za otpremu koji sadrže najmanje 0,1 kg uran heksafluorida;

    (d)    sve komade za otpremu koji sadrže fisijske tvari, ukoliko nisu izuzeti prema 2.2.7.2.3.5, 6.4.11.2 ili 6.4.11.3;

    (vi)    pakete vrste B(U) i pakete vrste B (M);

    (vii)    pakete vrste C;

    (b)    Posebne aranžmane;

    (c)    Određene pošiljke (vidi 5.1.5.1.2).

    (d)    Određivanje osnovnih vrijednosti radionuklida navedenih u 2.2.7.2.2.1 za pojedine radionuklide koji nisu navedeni u tablici 2.2.7.2.2.1 (vidi 2.2.7.2.2.2 (a)

    (e)    alternativne granice aktivnosti za izuzete pošiljke instrumenata ili proizvoda (vidi 2.2.7.2.2.2(b)

    Odobrenjem se potvrđuje da su ispunjeni zahtjevi koji se primjenjuju, odobrenje za tip u dozvoli za vrstu dodjeljuje se identifikacijska oznaka.

    Dopuštenje za uzorak komada za otpremu i odobrenje za transport smiju biti obuhvaćeni jednom ispravom.

    Dozvole i zahtjevi za izdavanje dozvole moraju odgovarati odredbama iz 6.4.23 ADR.

5.1.5.2.2    Pošiljatelj će posjedovati primjerak svake primjenjive svjedodžbe.

5.1.5.2.3    Za uzorak komada za otpremu gdje nije potrebno da nadležno tijelo izdaje certifikat o odobrenju, pošiljatelj mora na zahtjev, radi provjere od strane nadležnog tijela, staviti na raspolaganje dokumentaciju kojom se dokazuje da je uzorak komada za otpremu sukladan svim odredbama koje se primjenjuju.

5.1.5.3    Utvrđivanje indeksa prijevoza (TI) i indeksa ključne sigurnosti (CSI)

5.1.5.3.1    Indeks prijevoza (TI) za paket, zaštitnu ambalažu ili kontejner, ili za nezapakiranu LSA-I ili         SCO-I, će biti broj izveden u skladu sa sljedećim postupkom:

    (a)    Utvrdite maksimalni stupanj radijacije u jedinicama milisieverata po satu (mSv/h) na udaljenosti od 1 m od vanjskih površina paketa, zaštitne ambalaže, kontejnera, ili nezapakiranog LSA-Ia i SCO-Ia. Dobivena vrijednost će biti pomnožena sa 100 i dobiveni broj je indeks prijevoza. Za rude uranija i torija i njihove koncentrate, maksimalni stupanj radijacije u bilo kojem trenutku 1 m od vanjske površine tereta smije biti:

    0.4 mSv/h        za rude i fizičke koncentrate uranija i torija;

    0.3 mSv/h        za kemijske koncentrate torija;

    0,02 mSv/h         za kemijske spojeve uranija, osim uranijevog heksafluorida;

    (b)    Za spremnike, kontejnere i nezapakirana LSA-Ie i SCO-Ie, vrijednost utvrđena u koraku (a) iznad će biti pomnožena odgovarajućim faktorom iz tablice 5.1.5.3.1;

    (c)    Vrijednost dobivena u koracima (a) i (b) iznad bit će zaokružena na prvo decimalno mjesto (npr. 1.13 postaje 1.2), osim što se vrijednost od 0,05 ili manje smije smatrati nulom.

    Tablica 5.1.5.3.1: Faktori multipliciranja za spremnike, kontejnere i nezapakirane LSA-Ie i SCO-Ie

Veličina tereta*Faktor multipliciranja

veličina tereta < 1 m2

1 m2 < veličina tereta < 5m2 5 m2 < veličina tereta < 20 m2 20 m2< veličina tereta

1

2 3 10

    Mjeri se najveće područje poprečnog presjeka tereta.

5.1.5.3.2    Indeks prijevoza za svaku zaštitnu ambalažu, plovilo ili jedinicu za prijevoz tereta će biti određen ili kao suma TI sa svih sadržanih paketa, ili izravnim mjerenjem stupnja radijacije, osim u slučaju ne-krutih zaštitnih ambalaža za koje će se indeks prijevoza utvrđivati samo kao suma TI sa svih paketa.

5.1.5.3.3    Indeks ključne sigurnosti za svaku zaštitnu ambalažu ili kontejner će biti određen kao suma CSI-a svih sadržanih paketa. Po istom će se postupku određivati sveukupna suma CSI-a u pošiljci ili na plovilu ili jedinici za prijevoz tereta.

5.1.5.3.4    Komadima za otpremu zbirnoj ambalaži i kontejnerima, dodjeljuje se kategorija I-Bijela, II-Žuta ili III- Žuta sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u tablici 5.1.5.3.4:

    (a)    Pri određivanju pripadajuće kategorije za komad za otpremu, zbirnu ambalažu ili kontejner, moraju se uzeti u obzir transportni indeks i površinski intenzitet zračenja. Ako transportni indeks ispunjava uvjet za jednu kategoriju, ali površinski intenzitet zračenja ispunjava uvjet za neku drugu kategoriju, tada se komad za otpremu, zbirna ambalaža ili kontejner, razvrstava u višu kategoriju. U tom smislu, kategoriju I-BIJELO treba smatrati kao najniža kategorija;

    (b)    Indeks prijevoza će biti određen slijedeći postupak specificiran u 5.1.5.3.1 i 5.1.5.3.2;

    (c)    Ako je površinski nivo zračenja veći od 2 mSv/h, komadi za otpremu, zbirna ambalaža ili kontejneri bit će transportirani pod isključivom uporabom i odredbama prema 7.1.4.14.7.1.3 i 7.1.4.14.7.3.5 (a);

    (d)    Paketu prevoženom pod posebnom organizacijom bit će dodijeljena kategorija III-ŽUTA osim pod odredbama 5.1.5.3.5;

    (e)    Zbirna ambalaža ili kontejner, koja sadrži komade za otpremu transportirane sukladno posebnim sporazumom, bit će svrstana u kategoriju III-Žuto, osim prema odredbama 5.1.5.3.5.

5.1.5.3.5    Za sve međunarodne transporte komada za otpremu, za koje je potrebna dozvola/odobrenje za vrstu konstrukcije ili odobrenje za transport od strane nadležnog tijela i za koje u različitim državama koje obuhvaća transport vrijede različiti tipovi dozvole ili odobrenja, zahtijevano razvrstavanje u kategorije mora biti izvršeno sukladno dozvoli/odobrenju zemlje podrijetla tipa konstrukcije.

    Tablica 5.1.5.3.4: Kategorije paketa i zaštitnih ambalaža

Uvjeti
Transportni indeksMaksimalni stupanj radijacije u bilo kojem trenutku
na vanjskoj površini
Kategorija
0aNe više od 0,005 mSv/hI-BIJELA
Više od 0 ali ne više od 1Više od 0,005 mSv/h ali ne više od 0,5 mSv/hII-ŽUTA
Više od 1 ali ne više od 10Više od 0,5 mSv/h ali ne više od 2 mSv/hIII-ŽUTA
Više od 10Više od 2 mSv/h ali ne više od 10 mSv/hIII-ŽUTA b

a Ako mjereni TI nije veći od 0,05, citirana vrijednost može biti nula u skladu s 5.1.5.3.1 (c).

b također se vrši pod isključivom uporabom osim za kontejnere (vidi tablicu D u 7.1.4.14.7.3.3)

5.4.4.4    Posebne odredbe za izuzete komade za otpremu radioaktivnih tvari Klase 7

5.1.5.4.1    Izuzeti komadi za otpremu radioaktivnih tvari Klase 7 treba na vanjskoj strani ambalaže biti čitljivo i trajno obilježeni sa:

    (a)    UN brojem ispred kojeg se nalaze slova »UN«;

    (b)    Identifikacijom pošiljatelja ili primatelja, ili oboje; i

    (c)    Dozvoljenom bruto masom ako premašuje 50 kg.

5.1.5.4.2    Potrebna dokumentacija prema odjeljku 5.4 se ne primjenjuje na izuzete komade za otpremu s radioaktivnim tvarima, osim kada:

    (a) UN broju prethodi oznaka »UN«, a ime i adresa pošiljatelja i primatelja, i ako je potrebno, identifikacijska oznaka certifikata o odobrenju svakog nadležnog tijela (vidi 5.4.1.2.5.1 (g)) bit će prikazane na transportnom dokumentu, kao što su teretnica, zrakoplovni tovarni list ili CMR, CIM ili CMNI tovarni listovi;

    (b) Ako je relevantno, zahtjevi 5.4.1.2.5.1 (g), 5.4.1.2.5.3 i 5.4.1.2.5.4 se primjenjuju;

    (c) primjenjuju se zahtjevi 5.4.2 i 5.4.4

5.1.5.4.3    Zahtjevi iz 5.2.1.7.8 i 5.2.2.1.11.5 se primjenjuju ako su relevantni

5.1.5.5    Sažetak odobrenja i prethodni zahtjevi za obavijest

    NAPOMENA 1: Prije prve pošiljke bilo kojeg paketa koji zahtijeva odobrenje nadležnog tijela za konstrukciju, pošiljatelj će osigurati da je primjerak svjedodžbe odobrenja za tu konstrukciju bio predan nadležnom tijelu svake države na relaciji (vidi 5.1.5.1.4 (a)).

    NAPOMENA 2: Potrebna je obavijest ako sadržaj premašuje 3 x 103 A1 ili 3 x 103 A2, ili 1000 TBq (vidi 5.1.5.1.4 (b)).

    NAPOMENA 3: Višestrano odobrenje pošiljke je potrebno ako sadržaj premašuje 3 x 103 A1 ili 3 x 103 A2, ili 1000 TBq, ili ako je dopušteno upravljano povremeno prozračivanje (vidi 5.1.5.1).

    NAPOMENA 4: Vidi odobrenje i prethodne odredbene obavijesti za primjenjivi paket za prijevoz ovog materijala.

PredmetUN brojPotrebno odobrenje nadležnog tijelaPošiljatelj treba obavijestiti nadležnu službu zemlje porijekla i zemalja na ruti3 prije svake pošiljkeIzvor
Zemlja porijeklaZemlje na ruti*
Izračun nenavedenih A1-DaDaNe

2.2.7.2.2.2 (a)

5.1.5.2.1 (d)

i A2 vrijednosti 5.1.5.2.1 (d)-
Primljeni paketi2908,2909,-
- konstrukcija paketa2910,2911NeNeNe
- pošiljkaNeNeNe
LSA tvari i SCOb2912,2913,-
Tip industrijskih paketa3321,3322
1, 2 ili 3, ne-fisijski i
fisijski izuzeti
- konstrukcija paketaNeNeNe
- pošiljkaNeNeNe
Paketi tipa A, ne fisijski2915, 3332-
i fisijski izuzeti
- konstrukcija paketaNeNeNe
- pošiljkaNeNeNe
Paketi tipa B(U), ne29165.1.5.1.4(b),
fisijski i fisijski izuzeti

5.1.5.2.1 (a)

6.4.22.2

(ADR)

- konstrukcija paketaDaNeVidi napomenu 1
- pošiljkaNeNeVidi napomenu 2
Paketi tipa B(M), ne29175.1.5.1.4(b),
fisijski i fisijski izuzeti5.1.5.2.1 (a),
- konstrukcija paketaDaDaNe5.1.5.1.2.
- pošiljka

Vidi napomenu 3

3

Vidi napomenu 3Da6.4.22.3
(ADR)
Paketi tipa C, ne33235.1.5.1.4(b),
fisijski i fisijski izuzeti5.1.5.2.1 (a) 6.4.22.2 ADR
- konstrukcija paketaDaNeVidi napomenu 1
- pošiljkaNeNeVidi napomenu 2
Paketi za fisijski2977,3324,5.1.5.2.1 (a),
materijal3325, 3326,DacDacNe5.1.5.1.2,
- konstrukcija paketa3327, 3328,6.4.22.4
- pošiljka3329, 3330,(ADR)
- suma indeksa3331,3333NedNedVidi napomenu 2
kritičnosti sigurnosti ne not
veća od 50
- suma indeksaDaDaVidi napomenu 2
kritičnosti sigurnosti not
veća od 50
Radioaktivna tvar posebnog1.6.6.4
oblika(ADR),
- konstrukcija-DaNeNe5.1.5.2.1 (a)
- pošiljkaVidiVidiVidiVidi napomenu 46.4.22.5
napomenu 4napomenu 4napomenu 4(ADR)
Radioaktivni materijal5.1.5.2.1 (a),
niske raspršivosti6.4.22.5 (ADR)
- konstrukcija-DaNeNe
- pošiljkaVidi napomenu 4Vidi napomenu 4Vidi napomenu 4Vidi napomenu 4
Paketi koji sadrže5.1.5.2.1 (a),
0,1 kg ili više uranijevog6.4.22.1
heksaflourida(ADR)
- konstrukcija-DaNeNe
- pošiljkaVidi napomenu 4Vidi napomenu 4Vidi napomenu 4Vidi napomenu 4
Posebna organizacija2919,33311.7.4.2,
- pošiljkaDaDaDa5.1.5.2.1 (b), 5.1.5.1.4(b)

Odobrene konstrukcije

paketa podvrgnute

prijelaznim mjerama


_

Vidi 1.6.6Vidi 1.6.6Vidi napomenu 1

1.6.6.2, (ADR),

5.1.5.1.4(b), 5.1.5.2.1 (a), 5.1.5.1.2.

6.4.22.9 (ADR),

Alternativna ograničenja aktivnosti za izuzetu pošiljku uređaja ili predmeta-DaDaNe5.1.5.2.1(e),
6.4.22.7 (ADR)
Fisijski materijal izuzet u skladu sa 2.2.7.2.3.5 (f)-DaDaNe5.1.5.2.1 (a) (iii),
6.4.22.6 (ADR)


a Zemlje iz koje, kroz koju ili u koju je pošiljka nošena.

b Ako je radioaktivni sadržaj fisijski materijal koji je nije izuzet iz odredbi za pakete

koji sadrže fisijski materijal, onda se primjenjuju odredbe za pakete sa fisijskim materijalom (vidi 6.4.11 ADR-a).

c Konstrukcije paketa za fisijski materijal mogu također trebati odobrenje za jednu od drugih stavaka iz tablice.

d Pošiljke mogu, međutim, trebati odobrenje za jednu od drugih stavaka u tablici.

POGLAVLJE 5.2
OZNAČAVANJE I OBILJEŽAVANJE

5.2.1    Označavanje paketa

    NAPOMENA: Za oznaku vezanu uz konstrukciju, ispitivanje i odobrenje pakiranja, velikih pakiranja, tlačnih spremnika i IBC-ova, vidi 6. dio ADR-a.

5.2.1.1    Osim ako je drugačije navedeno u ADN-u, UN broj koji odgovara sadržanim opasnim tvarima, ispred kojeg su slova »UN« mora biti jasno i trajno označen na svakom paketu. UN broj i slova »UN« moraju biti visine najmanje 12 mm, osim za pakete kapaciteta 30 litara ili manje ili 30 kg maksimalne neto mase i za cilindre od 60 litara zapremine ili manje, kada moraju biti visine najmanje 6 mm i osim paketa od 5 litara ili 5 kg ili manje kada moraju biti odgovarajuće veličine. U slučaju nezapakiranih predmeta, oznaka mora biti prikazana na predmetu, na njegovom postolju ili na uređaju za rukovanje, skladištenje ili pokretanje.

5.2.1.2    Svaka pakirna oznaka koje se traži u ovom poglavlju:

    (a)    mora biti lako vidljiva i čitka;

    (a)    mora moći izdržati izloženost vremenskim uvjetima bez značajnog smanjenja učinkovitosti.

5.2.1.3    Ambalaža za spašavanje i posude pod tlakom za spašavanje treba dodatno biti obilježeni riječju »SPAŠAVANJE«. Slova u oznaci »SPAŠAVANJE« moraju biti najmanje 12 mm visine.

5.2.1.4    Međuspremnici za teret kapaciteta većeg od 450 litara i velika pakiranja moraju biti označeni s dvije suprotne strane.

5.2.1.5    Dodatne odredbe za robu klase 1

    Za robu klase 1, paketi moraju, osim toga, nositi primjereni otpremni naziv kao je utvrđeno u skladu s 3.1.2. Oznaka, koja mora biti lako čitljiva i neizbrisiva, mora biti na službenom jeziku zemlje podrijetla, a ako taj jezik nije engleski, francuski ili njemački, mora biti na engleskom, francuskom ili njemačkom osim ako bilo koji ugovori zaključeni između predmetnih zemalja u prijevoznoj radnji određuju drugačije.

5.2.1.6    Dodatne odredbe za robu klase 2

    Punjivi spremnici moraju nositi sljedeće pojedinosti napisane lako čitljivim i trajnim znakovima:

    (a)    UN broj i primjereni otpremni naziv plina ili smjese plinova, kako je utvrđeno u skladu s 3.1.2.

        U slučaju plinova svrstanih pod naziv N.D.N. uz UN broj mora biti naznačeno samo tehničko ime plina.

        U slučaju smjesa moraju biti naznačene ne više od dvije sastavnice koje najviše pridonose opasnostima;

    (b)    za stlačene plinove napunjene masom i za ukapljene plinove, mora biti naznačena maksimalna punjiva masa i tara spremnika s opremom i dodacima koji su postavljeni u vrijeme punjenja, ili bruto masa;

    (c)    datum (godina) sljedećeg periodičnog pregleda.

        Ove pojedinosti mogu ili biti ugravirani ili označeni na trajnoj informacijskoj pločici ili oznaci pričvršćenoj za spremnik ili naznačene pored pripadajuće i jasno vidljive oznake tiskanjem ili bilo kojim drugim istovrijednim postupkom.

    NAPOMENA 1: Vidi također 6.2.2.7 ADR-a.

    NAPOMENA 2: Za nepunjive spremnike, vidi 6.2.2.8 ADR-a.

5.2.1.7    Posebne odredbe za obilježavanje radioaktivnog materijala

5.2.1.7.1    Svaki komad za otpremu treba na vanjskoj strani ambalaže treba biti čitljiv i trajno obilježen identifikacijom pošiljatelja ili primatelja ili oba. Svaka zbirna ambalaža bit će čitko i trajno obilježena na vanjskoj strani s identifikacijom ili pošiljatelja ili primatelja robe, ili oboje, osim ako je ova oznaka svih komada za otpremu unutar zbirne ambalaže jasno vidljiva.

5.2.1.7.2    Za svaki paket, osim izuzetih pakiranja, UN broj kojem prethode slova »UN« i primjereni otpremni naziv moraju biti čitko i trajno naznačeni na vanjskoj strani pakiranja. Oznaka izuzetih pakiranja mora postojati u skladu s 5.1.5.4.1.

5.2.1.7.3    Svaki paket bruto mase koja prelazi 50 kg mora imati svoju dopuštenu bruto masu čitko i trajno naznačenu s vanjske strane pakiranja.

5.2.1.7.4    Svaki paket koji odgovara:

    (a)    paketu tipa »IP-1«, »IP-2« ili »IP-3«, mora biti projektiran tako da je čitko i trajno označen s vanjske strane pakiranja oznakom »TIP IP-1«, »TIP IP-2« ili »TIP IP-3« kako je odgovarajuće;

    (b)    paketu tipa A, mora biti projektiran tako da je čitko i trajno označen s vanjske strane pakiranja oznakom »TIP A« ;

    (c)    paket tipa »IP-2«, »IP-3« ili »TIP A«, mora biti projektiran tako da je čitko i trajno označen s vanjske strane ambalaže s karakterističnom oznakom koja se koristi na vozilima u međunarodnom cestovnom prometu u zemlji porijetla konstrukcije i/ili naziv proizvođača ili drugu identifikaciju ambalaže određenu od strane nadležnog tijela zemlje porijetla konstrukcije.

1 Umjesto pravog otpremnog naziva ili, ako se koristi, pravog otpremnog naziva prema n.d.n. unosu nakon kojeg slijedi tehnički naziv, dopušteno je korištenje slijedećih naziva:

    –     za UN br. 1078 rashladni plin, n.d.n: smjesa F1, smjesa F2, smjesa F3;

    –     za UN br. 1060 metilacetilen i propadien mješavine, stabilizirane: smjesa P1, smjesa P2;

    –     za UN br. 1965 ugljikovodična smjesa, ukapljen, n.d.n: smjesa A ili butan, smjesa A01 ili butanova, smjesa A02 ili butanova, smjesa A0 ili butanova, smjesa A1, smjesa B1, smjesa B2, smjesa B, smjesa C ili propane. Nazivi uobičajeni u trgovini i navedeni u 2.2.2.3, Klasifikacijski kod 2F, UN br. 1965, NAPOMENA 1 može se koristiti samo kao dopuna;

    –     za UN br. 1010 Butadieni, stabilizirani: 1,2-Butadien, stabiliziran, 1,3-Butadien, stabiliziran.

5.2.1.7.5    Svaki komad za otpremu koji odgovara odobrenom tipu po jednom ili više stavaka 5.1.5.2.1 ovog Pravilnika. 1.6.6.2.1, 6.4.22.1 do 6.4.22.4 i 6.4.23.4 do 6.4.23.7 ADR-a se čitko i trajno obilježava na vanjskoj strani komada za otpremu sa sljedećim informacijama:

    (a)    identifikacijskom oznakom koja je dodijeljena za taj dizajn od strane nadležnog tijela;

    (b)    serijskim brojem koji jedinstveno identificira svako pakiranje koje je u skladu s tim     dizajnom;

    (c)    u slučaju tipa B(U) ili B(M) dizajna pakiranja, s »TIP B(U)« ili « TIP B(M)«; i

    (d)    u slučaju tipa C dizajna pakiranja, s « TIP C« .

5.2.1.7.6    Svako pakiranje koje je u skladu s tipom B(U), B(M) ili C dizajna pakiranja mora biti označeno trolisnim simbolom prikazanim na slici niže, i to na vanjskom spremniku koji je otporan na učinke vatre i vode, a mora biti jasno reljefno urezan, utisnut ili na drugi način otporan na učinke vatre i vode.

    Osnovni trolisni simbol s proporcijama koje se temelje na središnjem krugu polumjera X. Minimalna dozvoljena veličina X mora biti 4 mm.

5.2.1.7.7    Kada se LSA-I ili SCO-I materijal nalazi u spremnicima ili pakiranju i prevožen je pod isključivim pravom korištenja koje je dozvoljeno prema 4.1.9.2.4 ADR-a, vanjske površine tih spremnika ili pakiranja mogu nositi oznaku »RADIOAKTIVNI LSA-I« ili »RADIOAKTIVNI SCO-I«, prema potrebi.

5.2.1.7.8    Pri međunarodnom transportu komada za otpremu za koje je potrebno odobrenje za tip konstrukcije ili odobrenje za transport od strane nadležnog tijela i za koje u različitim državama vrijede različiti tipovi odobrenja, obilježavanje mora biti izvršeno sukladno dozvoli izdanom u zemlji podrijetla tipa ambalaže.

2 Karakterističan znak države registracije koristi se na motornim vozilima i prikolicama u međunarodnom cestovnom prometu, npr u skladu sa Ženevskom konvencijom o cestovnom prometu iz 1949. ili Bečkom konvencijom o cestovnom prometu od 1968. godine.

5.2.1.8    Posebne odredbe za označavanje tvari opasnih za okoliš

5.2.1.8.1    Paketi koji sadržavaju tvari opasne za okoliš koje ispunjavaju kriterije iz 2.2.9.1.10 moraju biti trajno označene oznakom za tvari opasne za okoliš prikazanom u 5.2.1.8.3 s izuzetkom jednodijelnog pakiranja i zajedničkog pakiranja gdje takvo jednodijelno pakiranje ili unutarnje pakiranje takvih zajedničkih pakiranja imaju:

    –    zapreminu od 5 l ili manje za tekućine; ili

    –    neto masu od 5 kg ili manje za krute tvari.

5.2.1.8.2    Oznaka za tvar opasnu za okoliš mora se nalaziti pokraj oznaka propisanih u 5.2.1.1. Zahtjevi iz 5.2.1.2 i 5.2.1.4 moraju biti ispunjeni.

5.2.1.8.3    Oznake za tvari opasne za okoliš će biti kao što je prikazano na slici 5.2.1.8.3 .

    Oznaka će biti u obliku kvadrata pod kutom od 45 ° (u obliku dijamanta). Simbol (riba i drvo) moraju biti crni na bijeloj ili odgovarajućoj kontrastnoj pozadini. Minimalne dimenzije će biti 100 x 100 mm, a najmanja širina granične crte romba (dijamanta) 2 mm. Ako veličina komada za otpremu tako zahtjeva, debljina dimenzije/linija može biti smanjena, pod uvjetom da obilježja ostanu jasno vidljiva. Gdje dimenzije nisu navedene, svi elementi će biti u približnom odnosu kao oni koji su prikazani.

    NAPOMENA: Odredbe za označavanje iz 5.2.2 primjenjuju se uz bilo koji zahtjev da pakiranja moraju nositi oznaku tvari opasne za okoliš.

5.2.1.9    Litij baterija oznaka

5.2.1.9.1    Paketi koji sadrže litij ćelije ili baterije pripremljene u skladu s posebnim propisom 188 moraju biti označeni kao što je prikazano na slici 5.2.1.9.2.

5.2.9.2    UN broj koji ispred sebe ima slova »UN«, »UN 3090« za ćelije ili litij metal baterije ili »UN 3480« za ćelije ili litij ionske baterije, mora biti naveden na oznaci. Kada ćelije ili baterije su sadržane u opremi ili pakirane s opremom, odgovarajući UN broj kojemu prethode slova »UN«, »UN 3091« ili »UN 3481« mora biti naveden. Kada paket sadrži ćelije ili litij baterije dodijeljene različite brojevima UN, svi brojevi UN koji se primjenjuju moraju biti navedeni na jednoj ili na više oznaka.

Slika 5.2.1.9.2

    Oznaka mora biti u obliku pravokutnika s iscrtkanim ivicama. Dimenzije moraju biti najmanje 120 mm širine x 110 mm visine, a minimalna širina iscrtkane ivice mora biti 5 mm. Simbol (grupa ćelija, jedna oštećena i emitira plamen iznad UN broja za ćelije ili litij metalne baterije ili litij ionske) mora biti crni na bijeloj podlozi. Iscrtkani dio mora biti crvene boje. Ako veličina paketa tako zahtijeva, debljina dimenzije/širina linije može se smanjiti ali ne manje od 105 mm širine x 74 mm visine. Gdje dimenzije nisu navedene, sve stavke moraju zadovoljiti otprilike proporcije gore prikazane.

5.2.1.10.    Orjentacijske strelice

5.2.1.10.1    Osim kao što je navedeno u 5.2.1.10.2:

    –    zajedničko pakiranje koje ima unutarnje pakiranje koje sadrži tekućine;

    –    jednodijelno pakiranje opremljeno odzračnim otvorima; i

    –    kriogenski spremnici namijenjeni prijevozu pothlađenih ukapljenih plinova, moraju biti čitko označeni orijentacijskim strelicama na pakiranju koje su nalik na crtež prikazan ispod ili zadovoljavaju specifikaciju ISO 780:1997. Orijentacijske strelice moraju se nalaziti na dvije suprotne okomite stranice ambalaže sa strelicama koje upućuju na pravilni smjer stajanja. One moraju biti pravokutnog oblika i takve veličine da budu jasno vidljive razmjerno veličini paketa. Označavanje pravokutne granice oko strelica je opcionalno.

    Dvije crne ili crvene strelice na bijeloj ili pogodnoj kontrastnoj pozadini Pravokutna granica je opcionalna svi elementi će biti u približnom odnosu kao oni koji su prikazani

5.2.1.10.2    Orijentacijske strelice nisu nužne na:

    (a)    Vanjskom pakiranju koje sadrži tlačne spremnike osim kriogenskih spremnika;

    (b)    Vanjskom pakiranju koje sadrži opasne tvari u unutarnjem pakiranju koje sadrži najviše 120 ml, s dovoljno upijajućeg materijala između unutarnjeg i vanjskog pakiranja da u potpunosti upije tekući sadržaj;

    (c)    Vanjskom pakiranju koje sadrži infektivne tvari klase 6.2 u primarnim spremnicima od kojih svaki sadrži najviše 50 ml;

    (d)    tipu IP-2, IP-3, A, B(U), B(M) ili C paketa koji sadrže klasu 7 radioaktivnih tvari;

    (e)    Vanjskom pakiranju koje sadrži predmete koji su nepropusni u svim smjerovima (npr. alkohol ili živa u termometrima, sprejevi, itd.) ; ili

    (f)    Vanjskom pakiranju koje sadrži opasne tvari u hermetički zatvorenom unutarnjem pakiranju od kojih svaki sadrži najviše 500 ml.

5.2.1.10.3    Osim za svrhe prikazivanja pravilne orijentacije paketa, strelice ne smiju biti prikazane na paketu označenom u skladu s ovim pododjeljkom.

5.2.2    Obilježavanje paketa

5.2.2.1    Odredbe za obilježavanje

5.2.2.1.1    Za svaki proizvod ili tvar koja je navedena u tablici A poglavlja 3.2, moraju biti zalijepljene naljepnice prikazane u stupcu (5), ako nije drugačije određeno posebnom odredbom u stupcu (6).

5.2.2.1.2    Neizbrisive oznake opasnosti koje se točno podudaraju s propisanim modelima smiju se koristiti umjesto naljepnica.

5.2.2.1.3    –    (Rezervirano)

5.2.2.1.5

5.2.2.1.6    Osim u skladu s odredbama u 5.2.2.2.1.2, svaka naljepnica mora:

    (a)    biti zalijepljena na istu površinu paketa, ako to dimenzije paketa omogućuju; za pakete klase 1 i 7, blizu oznake s odgovarajućim otpremnim nazivom;

    (b)    biti tako postavljena na paketu da ne bude prekrivena ili skrivena bilo kojim dijelom ili dodatkom pakiranju ili bilo kojom drugom naljepnicom ili oznakom; i

    (c)    biti postavljena jedna pokraj druge kada je potrebno više naljepnica.

    Kada je paket takvog nepravilnog oblika ili male veličine da se naljepnica ne može zalijepiti, naljepnica se smije nalijepiti na privjesak ili drugo odgovarajuće sredstvo.

5.2.2.1.7    Međuspremnici za teret zapremine veće od 450 litara i veliki paketi moraju biti označeni s dvije suprotne strane.

5.2.2.1.8    (Rezervirano)

5.2.2.1.9    Posebne odredbe za označavanje samoreaktivnih tvari i organskih peroksida

    (a)    naljepnica u skladu s modelom br. 4.1 također podrazumijeva da proizvod može biti zapaljiv i prema tome nijedna naljepnica u skladu sa modelom br. 3 nije potrebna. Osim toga, naljepnica u skladu s modelom br. 1 mora se primjenjivati za samoreaktivne tvari tipa B, osim ako je nadležno tijelo dopustilo da se ovu naljepnicu izostavi za posebno pakiranje jer su podaci o ispitivanju dokazali da samoreaktivna tvar u takvom pakiranju ne pokazuje eksplozivno ponašanje.

    (b)    naljepnica u skladu s modelom br. 5.2 također podrazumijeva da proizvod može biti zapaljiv i prema tome nijedna naljepnica u skladu sa modelom br. 3 nije potrebna. Osim toga, sljedeće naljepnice moraju se primjenjivati:

    (i)    naljepnica u skladu s modelom br. 1 za organske perokside tipa B, osim ako je nadležno tijelo dopustilo da se ta naljepnica izostavi za posebno pakiranje jer su podaci o ispitivanju dokazali da organski peroksid u takvom pakiranju ne pokazuje eksplozivno ponašanje;

    (ii)    naljepnica u skladu s modelom br. 8 potrebna je kada su ispunjeni kriteriji klase 8 za pakirnu skupinu I ili II.

    Za samoreaktivne tvari i organske perokside, raspored prema kojem naljepnice moraju biti nalijepljene je naveden u popisu koji se nalazi u 2.2.41.4 i 2.2.52.4.

5.2.2.1.10    Posebne odredbe za označavanje paketa koji sadrže infektivne tvari

    Osim naljepnice u skladu s modelom br. 6.2, paketi koji sadrže infektivne tvari moraju nositi bilo koju drugu naljepnicu koja je potrebna zbog prirode sadržaja.

5.2.2.1.11    Posebne odredbe za označavanje radioaktivnih tvari

5.2.2.1.11.1     Osim kada se koriste uvećane oznake u skladu s 5.3.1.1.3, svaki komad za otpremu, zbirna ambalaža i kontejner koji sadrži radioaktivni materijal, nosi oznake sukladno zahtjevima važećih modela 7A, 7B ili 7C, prema odgovarajućoj kategoriji. Oznake će biti pričvršćene na dvije suprotne strane na vanjskoj strani komada za otpremu ili zbirne ambalaže ili na sve četiri vanjske strane kontejnera ili cisterne. Pored toga, svi komadi za otpremu, zbirna ambalaža i kontejneri sa fisijski tvarima, osim fisijskih tvari koje su izuzete na temelju odredbi 2.2.7.2.3.5 ADR-a, moraju dodatno biti označeni oznakama opasnosti prema obrascu 7E; ukoliko je potrebno, ove oznake se stavljaju izravno pored oznaka za radioaktivne tvari. Oznake ne smiju prekrivati obilježja navedena u 5.2.1. Oznake koje se ne odnose na sadržaj treba odstraniti ili prekriti.

5.2.2.1.11.2    Svaku oznaku opasnosti prema važećim obrascima 7A, 7B i 7C treba dopuniti sljedećim podacima:

    (a)    Sadržaj:

        (i)     osim LSA-I materijala, naziv (nazivi) radionuklida uzet(i) iz tablice 2.2.7.2.2.1, pomoću simbola propisanih unutar nje. Za smjese radionuklida, najrestriktivniji nuklidi moraju biti navedeni u slučaju kada ima dovoljno mjesta. Grupa LSA ili SCO mora biti prikazana nakon naziva radionuklida. Pojmovi »LSA-II«, »LSA-III«, »SCO-I« i »SCO-II« moraju biti korišteni u tu svrhu;

        (ii)     za LSA-I materijal, samo je oznaka »LSA-I« nužna; naziv radionuklida nije nužan;

    (b)    Aktivnost: Maksimalna aktivnost radioaktivnog sadržaja tijekom prijevoza izražena u bekerelima (Bq) s odgovarajućim SI prefiksom simbola (vidi 1.2.2.1). Za fisijski materijal, ukupna masa fisijskih nuklida u gramima (g), ili u višestrukim jedinicama, može se koristiti umjesto aktivnosti;

    (c)    Za zaštitna pakiranja i kontejnere pojmovi »sadržaj« i »aktivnost« na listici moraju pružati podatke koji se traže pod (a) i (b) gore, tim redoslijedom navođenja, odnosno njihov zbroj za ukupan sadržaj zaštitnog pakiranja ili kontejnera, osim što na naljepnicama zaštitnog pakiranja ili kontejnera koji sadrže terete miješanih sadržaja, a koji sadrže različite radionuklide, takve stavke mogu glasiti »vidi prijevozne isprave«;

    (d)    Indeks prijevoza (TI): Broj utvrđen u skladu s 5.1.5.3.1 i 5.1.5.3.2 (indeks prijevoza nije potreban za kategoriju I-BIJELO).

5.2.2.1.11.3    Svaka oznaka u skladu s obrascem br. 7E bit će završena sa indeksom kritične sigurnosti (CSI) kao što je navedeno u certifikatu o odobrenju, izdanom od strane nadležnog tijela, primjenljivom u zemljama kroz ili u koju se transportira komad za otpremu ili kao što je navedeno u 6.4.11.2 ili 6.4.11.3 ADR.

5.2.2.1.11.4    Za zbirnu ambalažu i kontejnere, oznaka u skladu sa obrascem 7E predstavlja zbroj indeksa kritične sigurnosti svih komada za otpremu sadržanih u njima.

5.2.2.1.11.5    U svim slučajevima međunarodnog prijevoza paketa za koje je potrebno rješenje nadležnog tijela ili odobrenje prijevoza, za koje se primjenjuju različita odobrenja u različitim zemljama koje su uključene, označavanje mora biti u skladu sa svjedodžbom države podrijetla konstrukcije.

5.2.2.2    Odredbe koje se odnose na oznake opasnosti

5.2.2.2.1    Oznake opasnosti moraju odgovarati niže navedenim odredbama, a glede boje, simbola i općeg oblika uzorcima oznaka opasnosti u stavku 5.2.2.2.2.

    Odgovarajući modeli neohodni za ostale vidove transporta, s manjim varijacijama koje ne utječu na očigledno značenje oznaka opasnosti, su također prihvatljive.

    NAPOMENA: U određenim slučajevima oznake opasnosti u stavku 5.2.2.2.2 prikazane su sa isprekidanom vanjskom linijom sukladno stavku 5.2.2.2.1.1. Ona nije neophodna, ako je oznaka opasnosti postavljena na pozadinu u kontrastnoj boji.

5.2.2.2.1.1    Oznake će biti konfigurirane kao što je prikazano na slici 5.2.2.2.1.1.

Slika 5.2.2.2.1.1

* Klasa ili za klase 4.1, 4.2 i 4.3, broj »4« ili za klase 6.1 i 6.2, broj »6«, će biti prikazan u donjem kutu.

** Dodatni tekst/brojevi /simbol/ pismo će (ukoliko su obvezni) ili mogu (ako je opcionalno) biti prikazani u ovom donjoj polovici.

*** Klasa, ili za podklase 1.4, 1.5 i 1.6 broj podklase i za model 7E riječ »fisijski«, bit će prikazani u ovoj gornjoj polovici ».

5.2.2.2.1.1.1    Oznake opasnosti moraju biti postavljene na pozadinu u kontrastnoj boji, ili moraju imati ili isprekidanu ili neprekidnu vanjsku graničnu crtu.

5.2.2.2.1.1.2    Oznake moraju biti u obliku kvadrata pod kutom od 45 ° (u obliku dijamanta). Minimalne dimenzije će biti 100 x 100 mm, a minimalna širina linije unutar ruba formirajućeg idijamanta će biti 2 mm. Linije unutar ruba će biti paralelne i 5 mm od vanjskog dijela te linije do ruba oznake. Linije unutar ruba na gornjoj polovici oznake moraju biti iste boje kao simbol, a linije unutar ruba na donjem dijelu etikete će biti iste boje kao i klase ili broj podklase u donjem kutu. Gdje dimenzije nisu navedene, svi elementi će biti u približnom odnosu kao oni koji su prikazani.

5.2.2.2.1.1.3    Ako veličina komada za otpremu tako zahtjeva dimenzije mogu biti smanjene, pod uvjetom da simboli i drugi elementi oznaka ostaju jasno vidljivi. Linije unutar ruba ostaju 5 mm do ruba oznaka. Minimalna širina linije unutar ruba ostaju 2 mm. Dimenzije boca moraju biti u skladu sa 5.2.2.2.1.2.

5.2.2.2.1.2    Plinske boce za klasu 2 mogu, zbog njihovog oblika, orijentacije i pričvrsnih mehanizama za prijevoz, nositi naljepnice koje predstavljaju one koje su određene u ovom odjeljku i oznaku za tvar opasnu za okoliš po potrebi, smanjene veličine, u skladu s dimenzijama navedenim u ISO-u 7225.:2005, »Cilindri za plin – oznake upozorenja«, za postavljanje na necilindrični dio (rame) takvih boca.

    NAPOMENA: Kada je promjer cilindra premali da omogući postavljanje naljepnica smanjenih veličina na ne-cilindrični gornji dio cilindra, naljepnice smanjenih veličina mogu se postaviti na cilindričnom dijelu.

    Unatoč odredbama u 5.2.2.1.6, naljepnice i oznake za tvar opasnu za okoliš (vidi 5.2.1.8.3) mogu se preklapati u slučaju predviđenom u ISO 7225.:2005. Međutim, u svim slučajevima, primarna naljepnica rizika i brojke koje se nalaze na bilo kojoj naljepnici moraju ostati potpuno vidljivi, a simboli prepoznatljivi.

    Prazni neočišćeni tlačni spremnici za plinove klase 2 mogu se prevoziti sa zastarjelim ili oštećenim naljepnicama u svrhu ponovnog punjenja ili inspekcije po potrebi i postavljanja nove naljepnice u skladu s važećim pravilnicima ili zbog raspolaganja tlačnim spremnicima.

5.2.2.2.1.3    S izuzetkom naljepnica za podrazred 1.4, 1.5 i 1.6 klase 1, gornja polovica naljepnice mora sadržavati slikovni simbol, a donja polovica mora sadržavati:

    (a)    Za klase 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 i 9, broj klase;

    (b)    Za klase 4.1, 4.2 i 4.3, broj »4« ;

    (c)    Za klase 6.1 i 6.2, broj »6«.

    Međutim, za oznaku modela, broj 9A, gornja polovica etikete će sadržavati samo sedam okomitih linija simbola a donja polovica mora sadržavati grupu čelija simbola i broj klase.

    Osim za oznaku modela, broj 9A, naljepnica može sadržavati tekst kao što je UN broj ili riječi koje opisuju opasnost (npr. »zapaljivo«) u skladu s 5.2.2.2.1.5, a tekst ne smije prekrivati ili odvlačiti pažnju s drugih potrebnih elemenata naljepnice.

5.2.2.2.1.4    Dodatno, osim podrazreda 1.4, 1.5 i 1.6, naljepnice za klasu 1 moraju imati u donjoj polovici, iznad broja klase, broj podrazreda i slovnu oznaku kompatibilne skupine za tvar ili proizvod. Naljepnice za podrazrede 1.4, 1.5 i 1.6 moraju imati u gornjoj polovici broj podrazreda, a u donjoj polovici broj klase i slovnu oznaku kompatibilne skupine.

5.2.2.2.1.5    Na naljepnicama osim za materijale klase 7, opcionalno umetanje bilo kojeg teksta (osim broja klase) u prostoru ispod simbola mora biti ograničeno na pojedinosti koje ukazuju na prirodu rizika i mjere opreza koje moraju biti poduzete pri rukovanju.

5.2.2.2.1.6    Simboli, tekst i brojevi moraju biti jasno čitki i neizbrisivi i moraju biti crne boje na svim naljepnicama osim:

    (a)    na naljepnicama klase 8, gdje tekst (ako postoji) i broj klase broj moraju biti bijele boje;

    (b)    na naljepnicama koje imaju u potpunosti zelene, crvene ili plave pozadine, gdje moraju biti bijele boje;

    (c)    na naljepnicama klase 5.2, gdje simbol može biti bijele boje; i

    (d)    na naljepnicama koje su skladu sa modelom br. 2.1 i koje su nalijepljene na boce i patrone za plinove UN brojeva 1011, 1075, 1965 i 1978, oni mogu biti u boji pozadine koja odgovara boji spremnika, ako postoji odgovarajući kontrast.

5.2.2.2.1.7    Sve naljepnice moraju moći izdržati izloženost vremenskim uvjetima bez značajnog smanjenja učinkovitosti.


5.2.2.2.2    Uzorci naljepnica


POGLAVLJE 5.3
OBILJEŽAVANJE LISTICAMA OPASNOSTI I OZNAČAVANJE KONTEJNERA, MEGC-ova, MEMU-a, KONTEJNERSKIH CISTERNI, PRENOSIVIH SPREMNIKA, VOZILA I VAGONA

    NAPOMENA: Za označavanje i obilježavanje listicama opasnosti kontejnera, MEGC-ova, kontejnerskih cisterni i prenosivih spremnika za prijevoz u transportnom lancu koji uključuju pomorsko putovanje, vidi također 1.1.4.2.1. Ako se primjenjuju odredbe iz 1.1.4.2.1 (c), primjenjuju se samo navodi iz 5.3.1.3 i 5.3.2.1.1 ovog poglavlja.

5.3.1    Obilježavanje listicama opasnosti

5.3.1.1    Opće odredbe

5.3.1.1.1    Kao i kada je zahtijevano u ovom odjeljku, listica opasnosti mora biti pričvršćena na vanjsku površinu kontejnera, MEGC-ova, MEMU-a, kontejnerskih cisterni, prenosivih cisterni, vozila i vagona. Listica opasnosti mora se podudarati s naljepnicama navedenim u stupcu (5) i, po potrebi, stupcu (6) tablice A poglavlja 3.2 za opasne tvari zatvorene u kontejneru, MEGC-u, MEMU-u, kontejnerskoj cisterni, prenosivoj cisterni, vozilu ili vagonu i mora biti u skladu sa specifikacijom u 5.3.1.7. Listice opasnosti moraju biti postavljene na pozadini kontrastne boje, ili mora imati isprekidani obrub ili obrub pune linije.

5.3.1.1.2    Za klasu 1, skupine kompatibilnosti ne smiju biti označene na listicama opasnosti ako vozilo ili vagon ili kontejner ili posebni odjeljci MEMU-a nose tvari koje pripadaju u dvije ili više skupina kompatibilnosti. Vozila ili vagoni ili kontejneri ili posebni odjeljci MEMU-a koji prevoze tvari različitih podrazreda moraju nositi samo listice opasnosti za najopasniji podrazred kako slijedi:

    1.1 (najopasniji), 1.5,1.2,1.3,1.6,1.4 (najmanje opasan).

    Kada se prevoze 1.5D tvari s tvarima ili proizvodima podrazreda 1.2, vozilo, vagon ili kontejner mora biti označen listicom opasnosti za podrazred 1.1.

    Listice opasnosti nisu obavezne za prijevoz eksploziva podrazreda 1.4, S skupine kompatibilnosti.

5.3.1.1.3    Za klasu 7, velika oznaka opasnosti za glavnu opasnost mora odgovarati uzorku 7D opisanom u stavku 5.3.1.7.2. Ova velika oznaka opasnosti nije potrebna za vozila, vagone ili kontejnere u kojima se transportiraju izuzeti komadi za otpremu, kao ni za male kontejnere.

    Ukoliko je za klasu 7 propisano stavljanje kako oznaka opasnosti tako i velikih oznaka opasnosti na vozila, kontejner cisterne ili prenosive cisterne, umjesto velike oznake opasnosti koja odgovara propisanim oznakama opasnosti prema obrascu 7A, 7B ili 7C. U tom slučaju, dimenzije će biti ne manje od 250 x 250 mm.

5.3.1.1.4    Za klasu 9 listice opasnosti će odgovarati oznaci modela broj 9 kao u 5.2.2.2.2; Oznaka modela br 9A ne smije se koristiti u svrhu označavanja.

5.3.1.1.5    Kontejneri, MEGC-ovi, MEMU-i, kontejneri cisterne, prenosive cisterne, vozila ili vagoni koji sadrže robu koja spada u više klasa ne trebaju nositi listice opasnosti za dodatne rizike ako je ta opasnost već navedena na postavljenoj listici opasnosti.

5.3.1.1.6    Listice opasnosti koje se ne odnose na opasne tvari koje su bile prevožene, ili zaostatke istih, moraju biti otklonjene ili su pokrivene.

5.3.1.1.7    Kada su listice opasnosti postavljene na preklopne ploče, one moraju biti tako projektirane i osigurane da se ne mogu otvoriti ili otkopčati sa nosača tijekom prijevoza (posebno kao rezultat udaraca ili slučajne radnje).

5.3.1.2    Označavanje kontejnera, MEGC-ova, kontejnerskih cisterni i prenosivih cisterni listicama opasnosti

    NAPOMENA: Ovaj pododlomak ne vrijedi za izmjenjive sanduke, izuzevši kontejnerske zamjenjive posude koje prevoze vozila koja nose narančaste oznake propisane u 5.3.2.

    Listice opasnosti moraju biti pričvršćene s obje strane i na svakom kraju kontejnera, MEGC-a, kontejnerske cisterne ili prenosive cisterne.

    Kada kontejnerska cisterna ili prenosiva cisterna ima višestruke odjeljke i prevozi dvije ili više vrsta opasnih roba, odgovarajuće listice opasnosti moraju biti prikazane uzdužno na svakoj bočnoj strani na položaju relevantnih odjeljaka, jedna listica opasnosti svakog modela mora biti postavljena na sve bočne strane na oba kraja. Ako svi odjeljci moraju imati iste listice opasnosti, ove listice treba prikazati samo jednom uzduž svake strane i na oba kraja spremnika ili prijenosnog spremnika.

5.3.1.3    Označavanje listicama opasnosti vozila i vagona koji prevoze kontejnere, MEGC-ove, kontejnerske cisterne ili prenosive cisterne

    NAPOMENA: Ovaj pododlomak ne vrijedi za izmjenjive sanduke, izuzevši kontejnerske zamjenjive posude koje prevoze vozila koja nose narančaste oznake propisane u 5.3.2.

    Ako listice opasnosti pričvršćene na kontejnere, MEGC-ove, kontejnerske cisterne ili prenosive cisterne nisu vidljive izvan vozila ili vagona koji ih prevoze, iste listice opasnosti također moraju biti postavljene na obje strane i na stražnjem dijelu vozila ili s obje strane vagona. U suprotnom, niti jedna listica opasnosti ne treba biti pričvršćena za vozilo ili vagon koji ih prevozi.

5.3.1.4    Označavanje listicama opasnosti vozila za prijevoz tereta u rasutom stanju, vagona za prijevoz tereta u rasutom stanju, cisterni, vagona cisterni, baterijskih vozila, baterijskih vagona, MEMU-ova, vozila s odvojivim spremnicima i vagona s odvojivim spremnicima

5.3.1.4.1    Listice opasnosti moraju biti postavljene s obje strane i na stražnjem dijelu vozila, ili, za vagone, s obje strane.

    Kada cisterna, vagon cisterna, odvojiva cisterna koju prevozi vozilo ili odvojiva cisterna koju prevozi vagon ima višestruke odjeljke i prevozi dvije ili više opasnih roba, odgovarajuće listice opasnosti moraju biti prikazane na svakoj uzdužnoj bočnoj strani na relevantnom položaju odjeljaka i (samo na vozilima) jedna listica opasnosti svakog modela mora biti prikazana na bočnim stranama i na stražnjem dijelu vozila. Ako svi odjeljci moraju nositi iste listice opasnosti, te listice opasnosti trebaju biti prikazane samo jednom po svakoj bočnoj stranici i (samo na vozilima) na stražnjem dijelu vozila.

    Kada je potrebno više od jedne listice opasnosti za isti odjeljak, te listice opasnosti moraju biti prikazane jedna pokraj druge.

    NAPOMENA: Kada se spremnik poluprikolica odvoji od kamiona za vuču u cilju utovara na brod ili plovilo, listice opasnosti također moraju biti postavljene na prednji kraj poluprikolice.

5.3.1.4.2    MEMU-ovi sa spremnicima i kontejnerima za rasuti teret moraju imati postavljene listice opasnosti u skladu s 5.3.1.4.1 za koje se nalaze unutar njih. Za spremnike s kapacitetom manjim od 1 000 litara listica opasnosti može biti zamijenjena naljepnicom u skladu s 5.2.2.2.

5.3.1.4.3    Za MEMU-ove koji prevoze pakete koji sadržavaju tvari ili proizvode klase 1 (osim podrazreda 1.4, S skupine kompatibilnosti), listice opasnosti moraju biti dodane sa obje strane i na stražnjem dijelu MEMU-a.

    Posebni odjeljci za eksplozive moraju biti označeni listicama opasnosti u skladu s odredbama 5.3.1.1.2. Posljednja rečenica iz 5.3.1.1.2 se ne primjenjuje.

5.3.1.5    Označavanje listicama opasnosti vozila i vagona koji prevoze samo pakete

    NAPOMENA: Ovaj pododjeljak se također primjenjuje na vozila ili vagone koje prevoze izmjenjive sanduke natovarene paketima.

5.3.1.5.1    Za vozila koja prevoze pakete koji sadrže tvari ili proizvode klase 1 (osim podrazreda 1.4, S skupine kompatibilnosti), listice opasnosti moraju biti postavljene s obje strane i na stražnjem dijelu vozila.

5.3.1.5.2    Za vozila koja prevoze radioaktivne tvari klase 7 u pakiranjima ili IBC-ovima (osim izuzetih pakiranja), listice opasnosti moraju biti postavljene s obje strane i na stražnjem dijelu vozila.

    NAPOMENA: Ako je vozilo koje prevozi pakete koji sadrže opasne tvari klasa osim klase 1 i 7 natovareno na brod za putovanje prije putovanja morem, listice opasnosti moraju biti dodane s obje strane i na stražnjem dijelu vozila. Takve listice opasnosti mogu ostati postavljene na vozilo za ADN putovanje nakon putovanja morem.

5.3.1.5.3    Za vagone koji prevoze pakete, listice opasnosti koje odgovaraju robi koja se prevozi moraju biti postavljene s obje strane.

5.3.1.6    Označavanje listicama opasnosti praznih cisterni, vagona cisterni, vozila s odvojivim cisternama, vagona s odvojivim cisternama, baterijskih vozila, baterijskih vagona, MEGC-ova, MEMU-a, kontejnera cisterni, prenosivih cisterni i praznih vozila, vagona i kontejnera za prijevoz tereta u rasutom stanju

5.3.1.6.1    Prazne cisterne, vagoni cisterne, vozila s odvojivim spremnicima, vagoni s odvojivim cisternama, baterijska vozila, baterijski vagoni, MEGC-ovi, MEMU-i, kontejnerske cisterne i prenosive neočišćene i omašćene cisterne, prazna vozila, vagoni i kontejneri za prijevoz tereta u rasutom stanju, neočišćeni, moraju nastaviti nositi listice opasnosti koje su zahtijevane za prethodni teret.

5.3.1.7    Opis velikih oznaka opasnosti

5.3.1.7.1    Osim kako je predviđeno u 5.3.1.7.2 za oznake klase 7, i u 5.3.6.2 oznaka za tvari opasne za okoliš, oznake će biti konfigurirane kao što je prikazano na slici 5.3.1.7.1.

Slika 5.3.1.7.1

    Oznake moraju biti u obliku kvadrata pod kutom od 45 ° (u obliku dijamanta). Minimalne dimenzije će biti 250 x 250 mm (do ruba oznake). Linije unutar ruba će biti paralelne i 12.5 mm od vanjskog dijela te linije do ruba oznake. Simbol i linija unutar rubova moraju odgovarati bojama na oznaci za klasu ili podklasu opasnih tvari koje su u pitanju. Simbol/broj klase ili podklase mora biti postavljen i veličine koja je u proporciji s propisanim u 5.2.2.2 za odgovarajuću klasu ili podklasu opasnog tereta u pitanju. Oznaka će prikazati broj klase ili podklase (i za tvari klase 1, skupinu kompatibilnosti) opasnih tvari koje su u pitanju na način propisan u 5.2.2.2 za odgovarajuću oznaku, pomoću znamenki čija visina nije manja od 25 mm. Gdje dimenzije nisu navedene, svi elementi će biti u približnom odnosu kao oni koji su prikazani.

5.3.1.7.2    Listica opasnosti klase 7 mora biti ne manja od 250 mm x 250 mm s crnom crtom koja se proteže 5 mm od ruba i paralelna je s njim i inače kako je prikazana niže (model br. 7D). Broj »7« ne smije biti manji od 25 mm visine. Boja pozadine gornje polovice listice opasnosti mora biti žuta, a donje polovice bijela, dok boja trolista i tiska mora biti crna. Korištenje riječi »RADIOAKTIVNO« u donjoj polovici je neobvezno da se omogući prikazivanje odgovarajućeg UN broja za pošiljku.

    Listica opasnosti za radioaktivnu tvar klase 7

    (br.7D)

    simbol (trolist): crn ;

    Pozadina: gornja polovica žuta s bijelim obrubom, donja polovica bijela;

    Donja polovica mora sadržati riječ »RADIOAKTIVNO« ili umjesto toga odgovarajući UN broj i broj »7« u donjem uglu.


5.3.1.7.3    Za spremnike zapremine od najviše 3 m³ i za male kontejnere, listice opasnosti mogu biti zamijenjene naljepnicama u skladu s 5.2.2.2.. Ako te naljepnice nisu vidljive izvan vozila ili vagona koji ih prevoze, listice opasnosti temeljem 5.3.1.7.1 također moraju biti postavljene s obje strane vagona ili s obje strane i na stražnjem dijelu vozila.

5.3.1.7.4    Za klase 1 i 7, ako je veličina i konstrukcija vozila takva da je raspoloživa površina nedostatna za postavljanje propisanih listica opasnosti, njihove dimenzije mogu biti svedene na 100 mm na svakoj bočnoj strani. Dimenzije listica opasnosti koje se postavljaju na vagone mogu biti svedene na 150 mm x 150 mm. U tom slučaju, dimenzije za trolist, crte, brojeve i slova navedene iznad se ne primjenjuju.

5.3.2    Označavanje narančastim pločama

5.3.2.1    Opća odredbe za označavanje narančastim pločama

5.3.2.1.1    Prijevozne jedinice koje prevoze opasne tvari moraju imati dvije pravokutne narančaste ploče u skladu s 5.3.2.2.1, postavljene na vertikalnu ravninu. One moraju biti postavljene jedna na prednjem i druga na stražnjem dijelu prijevozne jedinice, obje okomito na uzdužne osi prijevozne jedinice i moraju biti jasno vidljive.

    Ako se priključna vozila koja sadrže opasne tvari odvoje od motornog vozila tijekom prijevoza opasnih tvari, narančasta ploča mora ostati pričvršćena na stražnjim dijelu priključnog vozila.

5.3.2.1.2    Kada je broj identifikacije opasnosti naveden u stupcu (20) tablice poglavlja 3.2 ADR-a, cisterne, baterijska vozila ili prijevozne jedinice koje imaju jedan ili više spremnika koje prevoze opasne tvari moraju dodatno imati istaknute narančaste ploče na stranama svakog spremnika, svakog odjeljka spremnika ili svakog elementa baterijskog vozila, koje moraju biti jasno vidljive i paralelne s uzdužnom osi vozila, kako je propisano u 5.3.2.1.1. Te narančaste ploče moraju nositi broj identifikacije opasnosti i UN broj kako je propisano u stupcima (20) i (1) tablice poglavlja 3.2 ADR-a za svaku tvar prevoženu u spremniku, u odjeljku spremnika ili u elementu baterijskog vozila.

    Odredbe ovog stavka su također primjenjive na vagone cisterne, baterijske vagone i vagone s odvojivim cisternama. U potonjem slučaju broj identifikacije opasnosti koji mora biti korišten je naveden u stupcu (20) tablice A poglavlja 3.2 RID-a. Za MEMU-ove će ovi zahtjevi vrijediti samo za spremnike zaprem