Odluka Upravnog vijeća od 13. prosinca 2017. kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 51. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 13/17)

NN 2/2020 (8.5.2020.), Odluka Upravnog vijeća od 13. prosinca 2017. kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 51. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 13/17)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

15

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96.), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku:

DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 13 DECEMBER 2017 AMENDING RULE 51 OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION (CA/D 13/17)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereafter referred to as «EPC») and in particular Article 33(1)(c) thereof,

On proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

Rule 51, paragraph 1, shall read as follows:

«(1) A renewal fee for the European patent application in respect of the coming year shall be due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the European patent application. The renewal fee in respect of the third year may not be validly paid more than six months before it falls due. All other renewal fees may not be validly paid more than three months before they fall due.»

Article 2

Rule 51, paragraph 1, EPC as amended by Article 1 of this decision shall enter into force on 1 April 2018.

Article 3

Rule 51, paragraph 1, EPC as amended by Article 1 of this decision shall apply to any application for which the renewal fee is paid on or after 1 April 2018.

Done at Munich, 13 December 2017

FOR THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
The Chairman
Christoph Ernst

ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA OD 13. PROSINCA 2017. KOJOM SE MIJENJA I DOPUNJUJE PRAVILO 51. PROVEDBENOG PRAVILNIKA EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE (CA/D 13/17)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

s obzirom na Europsku patentnu konvenciju (u daljnjem tekstu: »EPC«), a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak (c),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za proračun i financije,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Provedbeni pravilnik EPC-a mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

Pravilo 51. stavak 1. glasi kako slijedi:

»(1) Godišnja pristojba za održavanje europske patentne prijave koja se plaća za sljedeću godinu dospijeva na naplatu posljednjega dana mjeseca koji sadrži datum podnošenja europske patentne prijave. Godišnja pristojba koja se plaća za treću godinu ne može se uredno platiti više od šest mjeseci prije no što dospijeva na naplatu. Sve ostale godišnje pristojbe za održavanje ne mogu se uredno platiti više od tri mjeseca prije njihova dospijeća na naplatu.«

Članak 2.

Pravilo 51. stavak 1. EPC-a prema izmjenama i dopunama u članku 1. ove odluke stupa na snagu 1. travnja 2018. godine.

Članak 3.

Pravilo 51. stavak 1. EPC-a prema izmjenama i dopunama u članku 1. ove odluke primjenjuje se na svaku prijavu za koju je pristojba za održavanje plaćena dana 1. travnja 2018. godine ili kasnije.

Sastavljeno u Münchenu, 13. prosinca 2017.

ZA UPRAVNO VIJEĆE
Predsjedatelj
Christoph Ernst, v. r.