Uredba o objavi Izmjena i dopuna Dodataka A i B iz svibnja 201 9. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

NN 5/2020 (14.10.2020.), Uredba o objavi Izmjena i dopuna Dodataka A i B iz svibnja 201 9. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

36

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), a u vezi s člankom 22. Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 11/06), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 2020. donijela

UREDBU

O OBJAVI IZMJENA I DOPUNA DODATAKA A I B IZ SVIBNJA 2019. GODINE STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA

Članak 1.

Objavljuju se Izmjene i dopune Dodataka A i B Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima usvojene na devetom sastanku Konferencije stranaka Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u svibnju 2019. godine, u izvorniku na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Izmjena i dopuna Dodataka A i B iz svibnja 2019. godine iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

SC-9/4: Perfluorooctane sulfonic acid, its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride

The Conference of the Parties,

Having considered the report on the assessment of alternatives to perfluorooctane sulfonic acid, its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride submitted by the Persistent Organic Pollutants Review Committee1[8](UNEP/POPS/POPRC.14/INF/13.)
and the report on the evaluation of perfluorooctane sulfonic acid, its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride submitted by the Secretariat,[9](UNEP/POPS/COP.9/INF/12.)

Taking note of the recommendations of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the continued need for the various acceptable purposes and specific exemptions of perfluorooctane sulfonic acid, its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride,[10](Decision POPRC-14/3, annex.)

Recalling its decision SC-7/1, in which it noted, pursuant to paragraph 9 of Article 4 of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, that as there were no longer any Parties registered for specific exemptions for the production and use of perfluorooctane sulfonic acid, its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride for carpets, leather and apparel, textiles and upholstery, paper and packaging, coatings and coating additives and rubber and plastics, no new registrations may be made with respect to them,

1. Decides to amend part I of Annex B to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants by replacing the current listing of perfluorooctane sulfonic acid (CAS No. 1763-23-1), its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride (CAS No. 307-35-7) with the new listing as follows:


ChemicalActivityAcceptable purpose or specific exemption

Perfluorooctane sulfonic acid (CAS No. 1763 – 23-1), its saltsaa and perfluorooctane sulfonyl fluoride (CAS No. 307-35-7)

a For example: potassium perfluorooctane sulfonate (CAS No. 2795-39-3); lithium perfluorooctane sulfonate (CAS No. 29457-72-5); ammonium perfluorooctane sulfonate (CAS No. 29081 – 56-9); diethanolammonium perfluorooctane sulfonate (CAS No. 70225-14-8); tetraethylammonium perfluorooctane sulfonate (CAS No. 56773-42-3); didecyldimethylammonium perfluorooctane sulfonate (CAS No. 251099-16-8)

Production

Acceptable purpose:

In accordance with part III of this Annex, production of other chemicals to be used solely for the use below. Production for uses listed below.

Specific exemption:

None

Use

Acceptable purpose:

In accordance with part III of this Annex for the following acceptable purpose, or as an intermediate in the production of chemicals with the following acceptable purpose:

• Insect baits with sulfluramid (CAS No. 4151-50-2) as an active ingredient for control of leaf-cutting ants from Atta spp. and Acromyrmex spp. for agricultural use only

Specific exemption:

• Metal plating (hard-metal plating) only in closed-loop systems

• Fire-fighting foam for liquid fuel vapour suppression and liquid fuel fires (Class B fires) in installed systems, including both mobile and fixed systems, in accordance with paragraph 10 of part III of this Annex


2. Also decides to amend part III of Annex B to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants by inserting a new paragraph 10 as follows:

«10. Each Party that has registered for an exemption pursuant to Article 4 for the use of PFOS, its salts and PFOSF for fire-fighting foam shall:

(a) Notwithstanding paragraph 2 of Article 3, ensure that fire-fighting foam that contains or may contain PFOS, its salts and PFOSF shall not be exported or imported except for the purpose of environmentally sound disposal as set forth in paragraph 1 (d) of Article 6;

(b) Not use fire-fighting foam that contains or may contain PFOS, its salts and PFOSF for training;

(c) Not use fire-fighting foam that contains or may contain PFOS, its salts and PFOSF for testing unless all releases are contained;

(d) By the end of 2022, if it has the capacity to do so, restrict uses of fire-fighting foam that contains or may contain PFOS, its salts and PFOSF to sites where all releases can be contained

(e) Make determined efforts designed to lead to the environmentally sound management of fire-fighting foam stockpiles and wastes that contain or may contain PFOS, its salts and PFOSF, in accordance with paragraph 1 of Article 6, as soon as possible.»

SC-9/11: Listing of dicofol

The Conference of the Parties,

Having considered the risk profile and the risk management evaluation for dicofol as transmitted by the Persistent Organic Pollutants Review Committee,[11](UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.1; UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.1.)

Taking note of the recommendation by the Persistent Organic Pollutants Review Committee that dicofol be listed in Annex A to the Convention without specific exemptions,[12](UNEP/POPS/COP.9/13)

Decides to amend part I of Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants to list dicofol without specific exemptions by inserting the following row:

ChemicalActivitySpecific exemption

Dicofol

CAS No. 115-32-2

CAS No. 10606-46-9

ProductionNone
UseNone

SC-9/4: Perfluorooktan sulfonska kiselina, njezine soli i perfluorooktan sulfonil fluorid

Konferencija stranaka,

Nakon razmatranja izvješća o procjeni alternativa za perfluorooktan sulfonsku kiselinu, njezine soli i perfluorooktan sulfonil fluorid koje je dostavilo Povjerenstvo za razmatranje postojanih organskih onečišćujućih tvari[1](UNEP/POPS/POPRC.14/INF/13.)
i izvješća o ocjeni perfluorooktan sulfonske kiseline, njezinih soli i perfluorooktan sulfonil fluorida koje je dostavilo Tajništvo,[2](UNEP/POPS/COP.9/INF/12.)

Imajući na umu preporuke Povjerenstva za razmatranje postojanih organskih onečišćujućih tvari o stalnoj potrebi za različitim prihvatljivim namjenama i specifičnim izuzećima perfluorooktan sulfonske kiseline, njezinih soli i perfluorooktan sulfonil fluorida,[3](Odluka POPRC-14/3, prilog.)

Podsjećajući na odluku SC-7/1, u kojoj je istaknula, u skladu sa stavkom 9. članka 4. Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, da se s obzirom da više niti jedna stranka nije registrirana za posebna izuzeća za proizvodnju i uporabu perfluorooktan sulfonske kiseline, njezinih soli i perfluorooktan sulfonil fluorida za tepihe, kožu i odjeću, tekstil i tapeciranje, papir i ambalažu, premaze i dodatke za premaze te gumu i plastiku, ne mogu vršiti nove registracije vezane za njih,

1. Odlučila je izmijeniti i dopuniti dio I. Dodatka B Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, na način da trenutno naveden tekst vezan za perfluorooktan sulfonsku kiselinu (CAS br. 1763-23-1), njezine soli i perfluorooktan sulfonil fluorid (CAS br. 307-35-7) zamijeni novim kako slijedi:


KemikalijaAktivnostPrihvatljiva namjena ili posebno izuzeće

Perfluorooktan sulfonska kiselina (CAS br. 1763-23-1), njezine solia i perfluorooktan sulfonil fluorid (CAS br. 307-35-7)

a Na primjer: kalijev perfluorooktan sulfonat (CAS br. 2795-39-3); litijev perfluorooktan sulfonat (CAS br. 29457-72-5); amonijev perfluorooktan sulfonat (CAS br. 29081-56-9); dietanolamonijev perfluorooktan sulfonat (CAS br. 70225-14-8); tetraetilamonijev perfluorooktan sulfonat (CAS br. 56773-42-3); didecildimetilamonijev perfluorooktan sulfonat (CAS br. 251099-16-8)

Proizvodnja

Prihvatljiva namjena:

U skladu s dijelom III. ovoga Dodatka, proizvodnja drugih kemikalija koje se koriste isključivo u niže navedene svrhe. Proizvodnja za uporabe navedene u nastavku.

Posebno izuzeće:

Nema

Uporaba

Prihvatljiva namjena:

U skladu s dijelom III. ovoga Dodatka za sljedeću prihvatljivu namjenu, ili kao intermedijer u proizvodnji kemikalija sa sljedećom prihvatljivom namjenom:

• Mamac za insekte koji sadrži sulfluramid (CAS br. 4151-50-2) kao aktivnu tvar za kontrolu mrava koji uzrokuju štetu na lišću iz roda Atta spp. i Acromyrmex spp. samo za uporabu u poljoprivredi

Posebno izuzeće:

• Metalna oplata (tvrda oplata) samo

u zatvorenim regulacijskim sustavima

• Vatrogasna pjena za sprječavanje para tekućih goriva i gašenje požara nastalih tekućim gorivom (požari klase B) u instaliranim sustavima, uključujući mobilne i fiksne sustave, u skladu sa stavkom 10. dijela III. ovoga Dodatka


2. Također je odlučila izmijeniti dio III. Dodatka B Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima umetanjem novoga stavka 10. kako slijedi:

»10. Svaka stranka koja se registrirala za izuzeće u skladu s člankom 4. za uporabu PFOS, njezinih soli i PFOSF u vatrogasnoj pjeni:

(a) Bez obzira na stavak 2. članka 3., treba osigurati da se vatrogasna pjena koja sadrži ili može sadržavati PFOS, njezine soli i PFOSF neće izvoziti ili uvoziti, osim u svrhu zbrinjavanja na način koji je prihvatljiv za okoliš kako je navedeno u stavku 1. točki (d) članka 6.;

(b) Neće koristiti vatrogasnu pjenu koja sadrži ili može sadržavati PFOS, njezine soli i PFOSF za potrebe vježbi;

(c) Neće koristiti vatrogasnu pjenu koja sadrži ili može sadržavati PFOS, njezine soli i PFOSF za testiranja ukoliko sva ispuštanja nisu lokalizirana;

(d) Do kraja 2022., ako joj kapaciteti to dopuštaju, treba ograničiti uporabu vatrogasne pjene koja sadrži ili može sadržavati PFOS, njezine soli i PFOSF na mjesta na kojima se sva ispuštanja mogu lokalizirati;

(e) Treba uložiti odlučne napore s ciljem upravljanja zalihama i otpadnom vatrogasnom pjenom koji sadrže ili mogu sadržavati PFOS, njezine soli i PFOSF na način koji je prihvatljiv za okoliš, u skladu sa stavkom 1. članka 6., što je prije moguće.«

SC-9/11: Uvrštavanje dikofola

Konferencija stranaka,

Nakon razmatranja profila rizika i ocjene upravljanja rizicima za dikofol, koje je dostavilo Povjerenstvo za razmatranje postojanih organskih onečišćujućih tvari,[4](UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.1; UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.1.)

Imajući na umu preporuku Povjerenstva za razmatranje postojanih organskih onečišćujućih tvari da se dikofol uvrsti u Dodatak A Konvencije bez posebnih izuzeća,[5](UNEP/POPS/COP.9/13.)

Odlučila je izmijeniti i dopuniti dio I. Dodatka A Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima umetanjem sljedećeg retka kako bi se dikofol uvrstio bez posebnih izuzeća:

KemikalijaAktivnostPosebno izuzeće

Dikofol

CAS br. 115-32-2

CAS br. 10606-46-9

ProizvodnjaNema
UporabaNema

SC-9/12: Listing of perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds

The Conference of the Parties,

Having considered the risk profile, the risk management evaluation and the addendum to the risk management evaluation for perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds as transmitted by the Persistent Organic Pollutants Review Committee,[13](UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.2.)

Taking note of the recommendation by the Persistent Organic Pollutants Review Committee that perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds be listed in Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants with specific exemptions,[14](UNEP/POPS/COP.9/14.)

1. Decides to amend part I of Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants to list therein perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds, with specific exemptions for the production and use of perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds, by inserting the following rows:

ChemicalActivitySpecific exemption

Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds

«Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds» means the following:

Production

• Fire-fighting foam: None

• For other production, as allowed for the Parties listed in the Register in accordance with the provisions of part X of this Annex

(i) Perfluorooctanoic acid (PFOA; CAS No. 335-67-1), including any of its branched isomers;

(ii) Its salts;

(iii) PFOA-related compounds which, for the purposes of the Convention, are any substances that degrade to PFOA, including any substances (including salts and polymers) having a linear or branched perfluoroheptyl group with the moiety (C7F15)C as one of the structural elements;

The following compounds are not included as PFOA-related compounds:

(i) C8F17-X, where X= F, Cl, Br;

(ii) Fluoropolymers that are covered by CF3[CF2]n-R’, where R’=any group, n>16;

(iii)Perfluoroalkyl carboxylic and phosphonic acids (including their salts, esters, halides and anhydrides) with ≥8 perfluorinated carbons;

(iv) Perfluoroalkane sulfonic acids (including their salts, esters, halides and anhydrides) with ≥9 perfluorinated carbons;

(v) Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF), as listed in Annex B to the Convention.

Use

In accordance with the provisions of part X of this Annex:

• Photolithography or etch processes in semiconductor manufacturing

• Photographic coatings applied to films

• Textiles for oil and water repellency for the protection of workers from dangerous liquids that comprise risks to their health and safety

• Invasive and implantable medical devices

• Fire-fighting foam for liquid fuel vapour suppression and liquid fuel fires (Class B fires) in installed systems, including both mobile and fixed systems, in accordance with paragraph 2 of part X of this Annex

• Use of perfluorooctyl iodide for the production of perfluorooctyl bromide for the purpose of producing pharmaceutical products, in accordance with the provisions of paragraph 3 of part X of this Annex

• Manufacture of polytetrafluoroethylene (PTFE) and polyvinylidene fluoride (PVDF) for the production of:

■ High-performance, corrosion-resistant gas filter membranes, water filter membranes and membranes for medical textiles

■ Industrial waste heat exchanger equipment

■ Industrial sealants capable of preventing leakage of volatile organic compounds and PM2.5 particulates

• Manufacture of polyfluoroethylene propylene (FEP) for the production of high-voltage electrical wire and cables for power transmission

• Manufacture of fluoroelastomers for the production of O-rings, v-belts and plastic accessories for car interiors


SC-9/12: Uvrštavanje perfluorooktanske kiseline (PFOA), njezinih soli i spojeva srodnih PFOA – u

Konferencija stranaka,

Nakon razmatranja profila rizika, ocjene upravljanja rizicima i dodatka ocjeni upravljanja rizicima za perfluorooktansku kiselinu (PFOA), njezine soli i spojeve srodne PFOA-u, koje je dostavilo Povjerenstvo za razmatranje postojanih organskih onečišćujućih tvari,[6](UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.2.)

Imajući na umu preporuku Povjerenstva za razmatranje postojanih organskih onečišćujućih tvari da se perfluorooktanska kiselina (PFOA), njezine soli i spojevi srodni PFOA-u uvrste u Dodatak A Konvencije s posebnim izuzećima,[7](UNEP/POPS/COP.9/14.)

1. Odlučila je izmijeniti i dopuniti dio I. Dodatka A Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima umetanjem sljedećih redaka kako bi se perfluorooktanska kiselina (PFOA), njezine soli i spojevi srodni PFOA-u uvrstili s posebnim izuzećima za proizvodnju i uporabu perfluorooktanske kiseline (PFOA), njezinih soli i spojeva srodnih PFOA-u:

KemikalijaAktivnostPosebno izuzeće

Perfluorooktanska kiselina (PFOA), njezine soli i spojevi srodni PFOA-u

»Perfluorooktanska kiselina (PFOA), njezine soli i spojevi srodni PFOA-u« označava sljedeće:

(i) Perfluorooktanska kiselina (PFOA; CAS br. 335-67-1), uključujući bilo koji od njezinih razgranatih izomera;

(ii) Njezine soli;

(iii) Spojevi srodni PFOA-u koji su, za potrebe Konvencije, sve tvari koje se razgrađuju do PFOA, uključujući sve tvari (uključujući soli i polimere) s linearnom ili razgranatom perfluoroheptilnom skupinom s dijelom (C7F15)C kao jednim od strukturnih elemenata;

Sljedeći spojevi nisu uključeni u PFOA-ine srodne spojeve:

(i) C8F17-X, gdje je X= F, Cl, Br;

(ii) Fluoropolimeri koji su obuhvaćeni pod CF3[CF2]n-R’, gdje je R’= bilo koja skupina, n>16;

(iii) Perfluoroalkil karboksilne i fosfonske kiseline (uključujući njihove soli, estere, halogenide i anhidride) s ≥8 perfluoriranih ugljika;

(iv) Perfluoroalkan sulfonske kiseline (uključujući njihove soli, estere, halogenide i anhidride) s ≥9 perfluoriranih ugljika;

(v) Perfluorooktan sulfonska kiselina (PFOS), njezine soli i perfluorooktan sulfonil fluorid (PFOSF), kako je navedeno u Dodatku B Konvencije.

Proizvodnja

• Vatrogasna pjena: Nema

• Za ostalu proizvodnju, kako je dozvoljeno za Stranke navedene u Registru u skladu s odredbama dijela X. ovoga Dodatka

Uporaba

U skladu s odredbama dijela X. ovoga Dodatka

• Fotolitografija ili procesi jetkanja u proizvodnji poluvodiča

• Fotografski premazi koji se nanose na filmove

• Tkanine otporne na ulje i vodu za zaštitu radnika od opasnih tekućina koje mogu predstavljati rizik za njihovo zdravlje i sigurnost

• Invazivni medicinski proizvodi i medicinski proizvodi za ugradnju

• Vatrogasna pjena za sprječavanje para tekućih goriva i gašenje požara nastalih tekućim gorivom (požari klase B) u instaliranim sustavima, uključujući mobilne i fiksne sustave u skladu sa stavkom 2. dijela X. ovoga Dodatka

• Uporaba perfluorooktilnog jodida za proizvodnju perfluorooktilnog bromida u svrhu proizvodnje farmaceutskih proizvoda, u skladu s odredbama stavka 3. dijela X. ovoga Dodatka

• Proizvodnja politetrafluoroetilena (PTFE) i poliviniliden fluorida (PVDF) za proizvodnju:

■ Visokoučinkovite membrane plinskog filtra, membrane filtera za vodu i membrane za medicinski tekstil otporne na koroziju

■ Oprema za izmjenjivač topline iz industrijskog otpada

■ Industrijska brtvila koja mogu spriječiti propuštanje hlapivih organskih spojeva i lebdećih čestica PM2,5

• Proizvodnja polifluoroetilen propilena (FEP) za proizvodnju visokonaponskih električnih žica i kablova za prijenos električne energije

• Proizvodnja fluoroelastomera za proizvodnju o-prstenova, klinastih remena i plastičnih dodataka za unutrašnjost automobila


2. Also decides to insert a new part X in Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, as follows:

Part X
Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and
PFOA-related compounds

1. The production and use of perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds shall be eliminated except for Parties that have notified the Secretariat of their intention to produce and/or use them in accordance with Article 4 of the Convention.

2. Each Party that has registered for a specific exemption pursuant to Article 4 for the use of PFOA, its salts and PFOA-related compounds for fire-fighting foam shall:

(a) Notwithstanding paragraph 2 of Article 3, ensure that fire-fighting foam that contains or may contain PFOA, its salts and PFOA-related compounds shall not be exported or imported except for the purpose of environmentally sound disposal as set forth in paragraph 1 (d) of Article 6;

(b) Not use fire-fighting foam that contains or may contain PFOA, its salts and PFOA-related compounds for training;

(c) Not use fire-fighting foam that contains or may contain PFOA, its salts and PFOA-related compounds for testing unless all releases are contained;

(d) By the end of 2022, if it has the capacity to do so, but no later than 2025, restrict uses of fire-fighting foam that contains or may contain PFOA, its salts and PFOA-related compounds to sites where all releases can be contained;

(e) Make determined efforts designed to lead to the environmentally sound management of fire-fighting foam stockpiles and wastes that contain or may contain PFOA, its salts and PFOA-related compounds, in accordance with paragraph 1 of Article 6, as soon as possible;

3. With regard to the specific exemption for the use of perfluorooctyl iodide for the production of perfluorooctyl bromide for the purpose of producing pharmaceutical products, at its thirteenth ordinary meeting and at every second ordinary meeting thereafter, the Conference of the Parties shall review the continued need for this specific exemption. This specific exemption shall in any case expire at the latest in 2036.

2. Također je odlučila umetnuti novi dio X. u Dodatak A Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, kako slijedi:

Dio X.
Perfluorooktanska kiselina (PFOA), njezine soli i spojevi srodni PFOA-u

1. Proizvodnja i uporaba perfluorooktanske kiseline (PFOA), njezinih soli i spojeva srodnih PFOA-u bit će ukinuta izuzevši za stranke koje su obavijestile Tajništvo o svojoj namjeri da isti proizvode i/ili koriste sukladno članku 4. Konvencije.

2. Svaka stranka koja se registrirala za posebno izuzeće u skladu s člankom 4. za uporabu PFOA, njezinih soli i spojeva srodnih PFOA-u u vatrogasnoj pjeni:

(a) Bez obzira na stavak 2. članka 3., treba osigurati da se vatrogasna pjena koja sadrži ili može sadržavati PFOA, njezine soli i spojeve srodne PFOA-u ne smije izvoziti ili uvoziti, osim u svrhu zbrinjavanja na način koji je prihvatljiv za okoliš kako je navedeno u stavku 1. točki (d) članka 6.;

(b) Neće koristiti vatrogasnu pjenu koja sadrži ili može sadržavati PFOA, njezine soli i spojeve srodne PFOA-u za potrebe vježbi;

(c) Neće koristiti vatrogasnu pjenu koja sadrži ili može sadržavati PFOA, njezine soli i spojeve srodne PFOA-u za testiranja ukoliko sva ispuštanja nisu lokalizirana;

(d) Do kraja 2022., ako joj kapaciteti to dopuštaju, a najkasnije do 2025., treba ograničiti uporabu vatrogasne pjene koja sadrži ili može sadržavati PFOA, njezine soli i spojeve srodne PFOA-u na mjesta na kojima se sva ispuštanja mogu lokalizirati;

(e) Treba uložiti odlučne napore s ciljem upravljanja zalihama i otpadom vatrogasnom pjenom koji sadrže ili mogu sadržavati PFOA, njezine soli i spojeve srodne PFOA-u na način koji je prihvatljiv za okoliš, u skladu sa stavkom 1. članka 6., što je prije moguće;

3. U pogledu posebnog izuzeća za uporabu perfluorooktilnog jodida za proizvodnju perfluorooktilnog bromida u svrhu proizvodnje farmaceutskih proizvoda, na trinaestom redovnom sastanku i na svakom drugom redovnom sastanku nakon toga Konferencija stranaka će preispitati postoji li stalna potreba za ovim posebnim izuzećem. Ovo posebno izuzeće će u svakom slučaju isteći najkasnije 2036.

Članak 3.

Provedba Izmjena i dopuna Dodataka A i B iz svibnja 2019. godine iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je tijela državne uprave nadležnih za poslove zdravstva, gospodarstva, poljoprivrede, zaštite okoliša, vatrogastva i inspekcijske poslove.

Članak 4.

Izmjene i dopune Dodataka A i B iz svibnja 2019. godine iz članka 1. ove Uredbe stupaju na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 3. prosinca 2020.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-11/21

Urbroj: 50301-05/27-20-4

Zagreb, 30. rujna 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.