Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u unutarnjim vodnim putovima ADN 2021. - Svezak I. i Svezak II.

NN 5/2021 (25.6.2021.), Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u unutarnjim vodnim putovima ADN 2021. - Svezak I. i Svezak II.

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

42

Na temelju Delegirane direktive Komisije (EU) 2020/1833 оd 2. listopada 2020. o izmjeni prilogâ Direktivi 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku (Tekst značajan za EGP) i članka 62. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/2007.) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje tekst Pravila u dodatku Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u unutarnjim plovnim putovima ADN 2021. Svezak I. i Svezak II. u prijevodu na hrvatski jezik koji glasi:

EUROPSKI SPORAZUM
O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI U UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA ADN 2021.

Svezak I. i Svezak II.

Izvornik na engleskom, francuskom i ruskom jeziku nalazi se na linku:

https://owncloud.unog.ch/s/qBaMZX90w2rtb7I.


SVEZAK I.

UGOVORNE STRANKE,

ŽELEĆI sporazumno utvrditi ujednačena načela i pravila za potrebe:

(a)     povećanja sigurnosti međunarodnog prijevoza opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima;

(b)     učinkovitog doprinosa zaštiti okoliša sprečavanjem onečišćenja uzrokovanog nesrećama ili nezgodama tijekom takvog prijevoza; i

(c)     olakšavanja prijevoza i promicanja međunarodne trgovine,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je najbolji način za postizanje toga cilja sklapanje sporazuma koji će zamijeniti »Europske odredbe o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima« priložene rezoluciji br. 223 Odbora za unutarnji promet Gospodarske komisije za Europu, kako su izmijenjene i dopunjene,

SPORAZUMJELE SU SE kako slijedi:

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Područje primjene

1. Ovaj se Sporazum primjenjuje na međunarodni prijevoz opasnih tvari brodovima na unutarnjim vodnim putovima.

2. Ovaj se Sporazum ne primjenjuje na prijevoz opasnih tvari pomorskim brodovima morskim plovnim putovima koji čine sastavni dio unutarnjih voda.

3. Ovaj se Sporazum ne primjenjuje na prijevoz opasnih tvari ratnim brodovima ili pomoćnim ratnim brodovima ili drugim brodovima koji pripadaju ili kojima upravlja država, pod uvjetom da država koristi takve brodove isključivo za vladine i nekomercijalne svrhe. Međutim, svaka ugovorna stranka pobrinut će se, poduzimanjem odgovarajućih mjera koje ne utječu na rad ili radnu sposobnost takvih brodova koji joj pripadaju ili kojima upravlja, da se takvim brodovima upravlja na način koji je u skladu s ovim Sporazumom, kad je to u praksi opravdano.

Članak 2.
Pravila u dodatku Sporazuma

1. Pravila u dodatku ovog Sporazuma čine njegov sastavni dio. Svako pozivanje na ovaj Sporazum podrazumijeva u isto vrijeme i pozivanje na Pravila u njegovom dodatku.

2. Pravila u dodatku uključuju:

(a) odredbe o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima;

(b) uvjete i postupke u vezi s nadzorom, izdavanjem svjedodžbi, priznavanjem klasifikacijskih društava, odstupanjima, posebnim ovlaštenjima, praćenjem, izobrazbom i ispitivanjem stručnjaka;

(c) opće prijelazne odredbe;

(d) dopunske prijelazne odredbe primjenjive na određene unutarnje vodne putove.

Članak 3.
Određenja pojmova

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a) »brod« označava brod unutarnje plovidbe ili pomorski brod;

(b) »opasne tvari« označava tvari i predmete čiji je međunarodni prijevoz zabranjen ili odobren samo pod određenim uvjetima, prema Pravilima u dodatku;

(c) »međunarodni prijevoz opasnih tvari« označava svaki prijevoz opasnih tvari koji se obavlja brodom na unutarnjim vodnim putovima na državnom području najmanje dviju ugovornih stranaka;

(d) »unutarnji vodni putovi« označava unutarnje vodne putove uključujući pomorske plovne putove na državnom području ugovorne stranke koji su otvoreni za plovidbu brodova u skladu s nacionalnim pravom;

(e) »pomorski vodni putovi« označava unutarnje vodne putove povezane s morem, koji se u osnovi koriste za promet pomorskih brodova i koji su određeni kao takvi prema nacionalnom pravu;

(f) »priznato klasifikacijsko društvo« označava klasifikacijsko društvo koje je u skladu s Pravilima u dodatku i koje je priznato, u skladu s postupcima utvrđenim u tim Pravilima, od strane nadležne vlasti ugovorne stranke u kojoj je izdana svjedodžba;

(g) »nadležna vlast« označava vlast ili tijelo koje je određeno ili se priznaje kao takvo u svakoj ugovornoj stranci i u svakom pojedinom slučaju u vezi s ovim odredbama;

(h) »nadzorno tijelo« označava tijelo koje imenuje ili prizna ugovorna stranka u svrhu kontrole brodova prema postupcima utvrđenim u Pravilima u dodatku.

POGLAVLJE II.
TEHNIČKE ODREDBE

Članak 4.
Zabrane prijevoza, uvjeti prijevoza, praćenje

1. Prema odredbama članaka 7. i 8., opasne tvari čiji je prijevoz zabranjen Pravilima u dodatku ne smiju se prihvatiti za međunarodni prijevoz.

2. Bez utjecaja na odredbe članka 6., međunarodni prijevoz drugih opasnih tvari treba biti odobren ako je u skladu s uvjetima utvrđenim u Pravilima u dodatku.

3. Poštovanje zabrana i uvjeta na koje se odnose stavci 1. i 2. prate ugovorne stranke u skladu s odredbama utvrđenim u Pravilima u dodatku.

Članak 5.
Izuzeća

Ovaj se Sporazum ne primjenjuje na prijevoz opasnih tvari u mjeri do koje je takav prijevoz izuzet u skladu s Pravilima u dodatku. Izuzeća se mogu dopustiti jedino kad količina izuzete tvari, ili vrsta izuzete prijevozne radnje, ili ambalaža, osigurava da se prijevoz može obaviti sigurno.

Članak 6.
Suvereno pravo država

Svaka ugovorna stranka zadržava pravo urediti ili zabraniti ulazak opasnih tvari na svoje državno područje iz razloga osim sigurnosti tijekom prijevoza.

Članak 7.
Posebni propisi, odstupanja

1. Ugovorne stranke zadržavaju pravo urediti, na određeno razdoblje utvrđeno u Pravilima u dodatku, posebnim dvostranim ili višestranim sporazumima te pod uvjetom da sigurnost nije narušena:

(a) da opasne tvari za koje je prema ovom Sporazumu zabranjen međunarodni prijevoz mogu, pod određenim uvjetima, biti prihvaćene za međunarodni prijevoz njihovim unutarnjim vodnim putovima; ili

(b) da opasne tvari koje se prema ovom Sporazumu prihvaćaju za međunarodni prijevoz samo pod određenim uvjetima mogu biti alternativno prihvaćene za međunarodni prijevoz njihovim unutarnjim vodnim putovima pod uvjetima različitima od onih utvrđenih u Pravilima u dodatku.

O posebnim dvostranim ili višestranim sporazumima na koje se poziva u ovom stavku odmah će se obavijestiti izvršni tajnik Gospodarske komisije za Europu, a on će o njima obavijestiti ugovorne stranke koje nisu potpisnice navedenih sporazuma.

2. Svaka ugovorna stranka zadržava pravo izdavanja posebnih ovlaštenja za međunarodni prijevoz opasnih tvari u tankerima čiji prijevoz u tankerima nije dopušten prema odredbama u vezi s prijevozom u Pravilima u dodatku, pod uvjetom poštovanja postupaka koji se odnose na posebna ovlaštenja u Pravilima u dodatku.

3. Ugovorne stranke zadržavaju pravo odobriti, u sljedećim slučajevima, međunarodni prijevoz opasnih tvari brodovima koji ne udovoljavaju uvjetima utvrđenim u Pravilima u dodatku, pod uvjetom pridržavanja postupka utvrđenog u Pravilima u dodatku:

(a) u slučaju korištenja materijala, instalacija ili opreme na brodu ili primjene određenih mjera u vezi s konstrukcijom broda ili pojedinih odredbi osim onih koje su propisane u Pravilima u dodatku;

(b) u slučaju broda s tehničkim inovacijama koje odstupaju od odredbi Pravila u dodatku.

Članak 8.
Prijelazne odredbe

1. Svjedodžbe i drugi dokumenti izdani u skladu sa zahtjevima Pravila za prijevoz opasnih tvari Rajnom (ADNR), Pravila za prijevoz opasnih tvari Dunavom (ADN-D) ili nacionalnim propisima koji se temelje na Europskim odredbama o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima priloženima u dodatku rezoluciji br. 223 Odbora za unutarnji promet Gospodarske komisije za Europu, kako su izmijenjene i dopunjene, koji su primjenjivi na datum primjene Pravila u dodatku predviđen u članku 11. stavku 1., ostaju na snazi do isteka datuma svoje valjanosti, pod istim uvjetima koji su bili na snazi do datuma takve primjene, uključujući njihovo priznavanje u drugim državama. Osim toga, te svjedodžbe ostaju na snazi tijekom jedne godine od datuma primjene Pravila u dodatku u slučaju da im valjanost istekne tijekom tog razdoblja. Međutim, razdoblje valjanosti ne smije ni u kojem slučaju prijeći pet godina od datuma primjene Pravila u dodatku.

2. Brodovi kojima se na datum primjene Pravila u dodatku predviđen člankom 11. stavkom 1. odobri prijevoz opasnih tvari na državnom području neke ugovorne stranke i koji udovoljavaju zahtjevima Pravila u dodatku, uzimajući u obzir, kad je to potrebno, njihove opće prijelazne odredbe, mogu ishoditi ADN svjedodžbu prema postupku utvrđenom u Pravilima u dodatku.

3. U slučaju brodova iz stavka 2. koji se koriste isključivo za prijevoz unutarnjim vodnim putovima kad ADNR prema domaćem pravu nije bio primjenjiv prije datuma primjene Pravila u dodatku predviđenog u članku 11. stavku 1., dopunske prijelazne odredbe primjenjive na posebne unutarnje vodne putove mogu se primijeniti uz opće prijelazne odredbe. Takvi brodovi trebaju dobiti ADN svjedodžbu ograničenu na naprijed navedene unutarnje vodne putove ili na dio njih.

4. Ako se nove odredbe dodaju Pravilima u dodatku, ugovorne stranke mogu predvidjeti nove opće prijelazne odredbe. U ovim prijelaznim odredbama navode se brodovi o kojima je riječ i razdoblje za koje su one na snazi.

Članak 9.
Primjenjivost drugih propisa

Prijevozne radnje na koje se primjenjuje ovaj Sporazum podliježu lokalnim, regionalnim ili međunarodnim propisima koji su općenito primjenjivi na prijevoz tereta unutarnjim vodnim putovima.

POGLAVLJE III.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.
Ugovorne stranke

1. Države članice Gospodarske komisije za Europu na čijem se državnom području nalaze unutarnji vodni putovi, osim onih koji čine priobalne putove, koji čine dio mreže unutarnjih vodnih putova od međunarodnog značaja kako je određeno Europskim ugovorom o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN-om), mogu postati ugovorne stranke ovog Sporazuma:

(a) njegovim konačnim potpisivanjem;

(b) polaganjem isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju nakon njegovog potpisivanja uz uvjet ratifikacije, prihvata ili odobrenja;

(c) polaganjem isprave o pristupu.

2. Sporazum će biti otvoren za potpisivanje do 31. svibnja 2001. u Uredu izvršnog tajnika Gospodarske komisije za Europu u Ženevi. Nakon toga bit će otvoren za pristupanje.

3. Isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu polažu se kod Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda.

Članak 11.
Stupanje na snagu

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu mjesec dana nakon datuma na koji broj država navedenih u članku 10. stavku 1. koje ga konačno potpišu ili polože svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu dosegne ukupno sedam.

Međutim, Pravila u dodatku, osim odredbi o priznavanju klasifikacijskih društava, ne primjenjuju se dok ne prođe dvanaest mjeseci od stupanja Sporazuma na snagu.

2. Za svaku državu koja konačno potpiše ovaj Sporazum ili ga ratificira, prihvati, odobri ili mu pristupi nakon što ga je sedam država iz članka 10. stavka 1. konačno potpisalo ili položilo svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, ovaj Sporazum stupa na snagu mjesec dana nakon što ga navedena država konačno potpiše ili položi svoju ispravu o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu.

Pravila u dodatku stupaju na snagu istog datuma. U slučaju da rok naveden u stavku 1. koji se odnosi na primjenu Pravila u dodatku nije istekao, Pravila u dodatku stupaju na snagu nakon isteka navedenog roka.

Članak 12.
Otkazivanje

1. Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum obavještavajući o tome u pisanom obliku Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda.

2. Otkaz stupa na snagu dvanaest mjeseci nakon datuma na koji je Glavni tajnik primio pisanu obavijest o otkazu.

Članak 13.
Prestanak

1. Ako, nakon stupanja ovog Sporazuma na snagu, broj ugovornih stranaka bude manji od pet tijekom dvanaest uzastopnih mjeseci, ovaj Sporazum prestaje biti na snazi na kraju navedenog razdoblja od dvanaest mjeseci.

2. U slučaju sklapanja sporazuma na svjetskoj razini za uređenje multimodalnog prijevoza opasnih tvari, svaka odredba ovog Sporazuma, uz izuzetak onih koje se odnose isključivo na unutarnje vodne putove, konstrukciju i opremu brodova, prijevoz rasutog tereta ili tankere, koja bude u suprotnosti s bilo kojom odredbom navedenog sporazuma na svjetskoj razini automatski se, od datuma na koji posljednji stupi na snagu, prestaje primjenjivati u odnosima između stranaka ovog Sporazuma koje postanu stranke svjetskog sporazuma, te se automatski zamjenjuje odgovarajućom odredbom spomenutog svjetskog sporazuma.

Članak 14.
Izjave

1. Svaka država može, u vrijeme konačnog potpisivanja ovog Sporazuma ili polaganja svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu ili u svako doba nakon toga, izjaviti pisanom obaviješću upućenom Glavnom tajniku Ujedinjenih naroda da proširuje ovaj Sporazum na sve ili na neka od područja za čije je međunarodne odnose odgovorna. Sporazum se proširuje na područje ili područja navedena u obavijesti mjesec dana nakon što ju zaprimi Glavni tajnik.

2. Svaka država koja da izjavu prema stavku 1. ovog članka o proširenju ovog Sporazuma na bilo koje područje za čije je međunarodne odnose odgovorna može otkazati Sporazum u pogledu navedenog područja u skladu s odredbama članka 12.

3. (a) Osim toga, svaka država može, u vrijeme konačnog potpisivanja ovog Sporazuma ili polaganja svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu ili u svako doba nakon toga, izjaviti pisanom obaviješću upućenom Glavnom tajniku Ujedinjenih naroda da ovaj Sporazum ne proširuje na određene unutarnje vodne putove na svom državnom području, pod uvjetom da ti vodni putovi nisu dijelom mreže unutarnjih vodnih putova od međunarodnog značenja kako je utvrđeno u AGN-u. Ako se ta izjava da nakon vremena kada je država konačno potpisala ovaj Sporazum ili položila svoju ispravu o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, Sporazum prestaje biti na snazi za unutarnje vodne putove o kojima je riječ jedan mjesec nakon što Glavni tajnik primi tu obavijest.

(b) Međutim, svaka država na čijem državnom području postoje unutarnji vodni putovi obuhvaćeni AGN-om, a koji su na dan usvajanja ovog Sporazuma predmetom obveznog režima prema međunarodnom pravu u vezi s prijevozom opasnih tvari, može izjaviti da je provedba ovog Sporazuma na tim vodnim putovima uvjetovana poštovanjem postupaka navedenih u zakonskim propisima navedenog režima. Svaka izjava te vrste daje se u vrijeme konačnog potpisivanja ovog Sporazuma ili polaganja isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu.

4. Svaka država koja je dala izjavu prema stavku 3.(a) ili 3.(b) ovog članka može naknadno izjaviti putem pisane obavijesti Glavnom tajniku Ujedinjenih naroda da se ovaj Sporazum primjenjuje na sve ili dio njezinih unutarnjih vodnih putova obuhvaćenih izjavom danom prema stavcima 3.(a) ili 3.(b). Sporazum se primjenjuje na unutarnje vodne putove spomenute u obavijesti mjesec dana nakon što ju je zaprimio Glavni tajnik.

Članak 15.
Sporovi

1. Svaki spor između dviju ili više ugovornih stranaka u vezi s tumačenjem i primjenom ovog Sporazuma rješava se, koliko god je to moguće, pregovorima između stranaka u sporu.

2. Svaki spor koji se ne riješi izravnim pregovorima ugovorne stranke u sporu mogu uputiti Upravnom odboru koji će ga razmotriti i dati preporuke za njegovo rješavanje.

3. Svaki spor koji se ne riješi u skladu sa stavcima 1. ili 2. podnosi se na arbitražu ako bilo koja od ugovornih stranaka u sporu to zatraži te se shodno tomu upućuje jednom ili više arbitara izabranih sporazumom između stranaka u sporu. Ako se u roku od tri mjeseca od datuma zahtjeva za arbitražu stranke u sporu nisu u stanju usuglasiti o izboru arbitra ili arbitara, svaka od tih stranaka može zatražiti od Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda da imenuje jednog arbitra kojem će spor biti upućen na rješavanje.

4. Odluka arbitra ili arbitara imenovanih prema stavku 3. ovog članka obvezujuća je za ugovorne stranke u sporu.

Članak 16.
Rezerve

1. Svaka država može, u vrijeme konačnog potpisivanja ovog Sporazuma ili polaganja svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, izjaviti da se ne smatra obvezanom člankom 15. Ostale ugovorne stranke ne obvezuje članak 15. u odnosu na bilo koju ugovornu stranku koja je stavila takvu rezervu.

2. Svaka država ugovornica koja je stavila rezervu predviđenu stavkom 1. ovog članka može u bilo koje vrijeme povući takvu rezervu obavještavajući u pisanom obliku Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda.

3. Druge rezerve, koje nisu predviđene ovim Sporazumom, nisu dopuštene.

Članak 17.
Upravni odbor

1. Radi razmatranja provedbe ovog Sporazuma, razmatranja predloženih izmjena i dopuna istoga te razmatranja mjera za osiguranje njegovog ujednačenog tumačenja i primjene, osniva se Upravi odbor.

2. Ugovorne stranke članice su Upravnog odbora. Odbor može odlučiti da države iz članka 10. stavka 1. ovog Sporazuma koje nisu ugovorne stranke, svaka druga država članica Gospodarske komisije za Europu ili Ujedinjenih naroda ili predstavnici međunarodnih međuvladinih ili nevladinih organizacija mogu nazočiti sjednicama Odbora kao promatrači za pitanja za koja su zainteresirani.

3. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda i Glavni tajnik Središnje komisije za plovidbu Rajnom pružaju Upravnom odboru tajničke usluge.

4. Upravni odbor na prvoj sjednici u godini izabire predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg.

5. Izvršni tajnik Gospodarske komisije za Europu saziva Upravni odbor jednom godišnje ili u nekim drugim vremenskim razmacima o kojima odluči Odbor, kao i na zahtjev barem pet ugovornih stranaka.

6. Kvorum koji čini najmanje jedna polovica ugovornih stranaka potreban je u svrhu donošenja odluka.

7. Prijedlozi se stavljaju na glasovanje. Svaka ugovorna stranka zastupljena na sjednici ima jedan glas. Primjenjuju se sljedeća pravila:

(a) predložene izmjene i dopune Sporazuma i odluke u vezi s njima usvajaju se u skladu s odredbama članka 19. stavka 2.;

(b) predložene izmjene i dopune Pravila u dodatku i odluke u vezi s njima usvajaju se u skladu s odredbama članka 20. stavka 4.;

(c) prijedlozi i odluke koji se odnose na preporuku dogovorenih klasifikacijskih društava, ili na povlačenje takve preporuke, usvajaju se u skladu s postupkom iz odredbi članka 20. stavka 4.;

(d) svaki prijedlog ili odluka osim onih iz naprijed navedenih točaka (a) do (c) usvajaju se većinom glasova članova Upravnog odbora koji su nazočni i glasuju.

8. Upravni odbor može osnovati radne skupine za koje bude smatrao da su potrebne kako bi mu pomogle u obavljanju njegovih dužnosti.

9. U nedostatku odgovarajućih odredbi u ovom Sporazumu, primjenjiv je Poslovnik Gospodarske komisije za Europu, osim ako Upravni odbor odluči drugačije.

Članak 18.
Odbor za sigurnost

Odbor za sigurnost osniva se radi razmatranja svih prijedloga za izmjenu i dopunu Pravila u dodatku ovog Sporazuma, posebice u pogledu sigurnosti plovidbe u odnosu na konstrukciju, opremu i posade brodova. Odbor za sigurnost djeluje u okviru aktivnosti tijela Gospodarske komisije za Europu, Središnje komisije za plovidbu Rajnom i Dunavske komisije koje su nadležne za prijevoz opasnih tvari unutarnjim vodama.

Članak 19.
Postupak za izmjenu i dopunu Sporazuma, isključujući Pravila u dodatku

1. Ovaj se Sporazum, izuzevši Pravila u dodatku, može izmijeniti i dopuniti na prijedlog neke ugovorne stranke u postupku navedenom u ovom članku.

2. Svaku predloženu izmjenu i dopunu ovog Sporazuma, izuzevši Pravila u dodatku, razmatra Upravni odbor. Svaku takvu izmjenu i dopunu koja se razmotri ili pripremi tijekom sastanka Upravnog odbora i koju on usvoji dvotrećinskom većinom glasova članova koji su nazočni i koji glasuju Glavni tajnik Ujedinjenih naroda dostavlja ugovornim strankama radi njihovog prihvaćanja.

3. Sve predložene izmjene i dopune dostavljene radi prihvaćanja u skladu sa stavkom 2. stupaju na snagu za sve ugovorne stranke šest mjeseci nakon isteka razdoblja od dvadeset četiri mjeseca koje slijedi nakon datuma dostave predložene izmjene i dopune ako tijekom tog razdoblja nijedna ugovorna stranka Glavnom tajniku Ujedinjenih naroda ne dostavi primjedbu na izmjenu i dopunu o kojoj je riječ u pismenom obliku.

Članak 20.
Postupak za izmjenu i dopunu Pravila u dodatku

1. Pravila u dodatku mogu se izmijeniti i dopuniti na prijedlog neke ugovorne stranke.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda može također predložiti izmjene i dopune s ciljem usklađivanja Pravila u dodatku s ostalim međunarodnim ugovorima o prijevozu opasnih tvari i Preporukama Ujedinjenih naroda o prijevozu opasnih tvari, kao i izmjenama i dopunama koje predloži pomoćno tijelo Gospodarske komisije za Europu koje je nadležno za područje prijevoza opasnih tvari.

2. Svaka predložena izmjena i dopuna Pravila u dodatku u načelu se podnosi Odboru za sigurnost, koji nacrt izmjena i dopuna koji usvoji podnosi Upravnom odboru.

3. Na poseban zahtjev neke ugovorne stranke, ili ako to tajništvo Upravnog odbora smatra prikladnim, izmjene i dopune mogu se također i izravno predložiti Upravnom odboru. One se razmatraju na prvoj sjednici i ako se smatraju prihvatljivima, ponovo se razmatraju na sljedećoj sjednici Odbora istodobno s bilo kojim srodnim prijedlogom, osim ako Odbor ne odluči drugačije.

4. Odluke o predloženim izmjenama i dopunama i predloženim nacrtima izmjena i dopuna podnesenima Upravnom odboru u skladu sa stavcima 2. i 3. donose se većinom glasova članova koji su nazočni i koji glasuju. Međutim, nacrt izmjene i dopune ne smatra se usvojenim ako, odmah po glasovanju, pet prisutnih članova iznese svoj prigovor na njega. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda dostavlja usvojeni nacrt izmjena i dopuna ugovornim strankama radi prihvaćanja.

5. Svaki nacrt izmjena i dopuna Pravila u dodatku dostavljen radi prihvaćanja u skladu sa stavkom 4. smatra se prihvaćenim osim ako, u roku od tri mjeseca od datuma kad ga je Glavni tajnik proslijedio, najmanje jedna trećina ugovornih stranaka, ili pet njih ako jedna trećina prelazi tu brojku, dostavi Glavnom tajniku pismenu obavijest o svojem prigovoru na predloženu izmjenu i dopunu. Ako se izmjena i dopuna smatra prihvaćenom, ona stupa na snagu za sve ugovorne stranke po isteku narednog razdoblja od tri mjeseca, osim u sljedećim slučajevima:

(a) U slučajevima u kojima su slične izmjene i dopune drugih međunarodnih ugovora koji uređuju prijevoz opasnih tvari već stupile na snagu, ili će stupiti na snagu nekog drugog datuma, Glavni tajnik može odlučiti, na pismeni zahtjev Izvršnog tajnika Gospodarske komisije za Europu, da izmjena i dopuna stupa na snagu po isteku nekog drugog razdoblja tako da se omogući istodobno stupanje na snagu tih izmjena i dopuna s izmjenama i dopunama tih drugih ugovora ili, ako to nije moguće, najbrže stupanje na snagu te izmjene i dopune nakon stupanja na snagu takvih izmjena i dopuna drugih ugovora; to razdoblje ne smije, međutim, biti kraće od mjesec dana.

(b) Upravni odbor može prilikom usvajanja nacrta izmjene i dopune, u svrhu stupanja izmjene i dopune na snagu, ako ona bude prihvaćena, odrediti razdoblje dulje od tri mjeseca.

Članak 21.
Zahtjevi, priopćenja i prigovori

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda izvješćuje sve ugovorne stranke i sve države iz članka 10. stavka 1. ovog Sporazuma o svakom zahtjevu, priopćenju ili prigovoru prema naprijed navedenim člancima 19. i 20. te o datumu na koji bilo koja izmjena i dopuna stupa na snagu.

Članak 22.
Revizijska konferencija

1. Unatoč postupku propisanom u člancima 19. i 20., svaka ugovorna stranka može pismenom obaviješću Glavnom tajniku Ujedinjenih naroda zatražiti sazivanje konferencije u svrhu revizije ovog Sporazuma.

Revizijsku konferenciju na koju se pozivaju sve države stranke i sve države iz članka 10. stavka 1. saziva Izvršni tajnik Gospodarske komisije za Europu ako ga u roku od šest mjeseci nakon datuma obavijesti Glavnog tajnika najmanje jedna četvrtina ugovornih stranaka obavijesti o svojoj suglasnosti sa zahtjevom.

2. Unatoč postupku propisanom za članke 19. i 20., revizijsku konferenciju na koju se pozivaju sve ugovorne stranke i sve države iz članka 10. stavka 1. također saziva Izvršni tajnik Gospodarske komisije za Europu nakon pismene obavijesti od strane Upravnog odbora. Upravni odbor podnosi zahtjev ako je s njim suglasna većina onih koji su nazočni i glasuju u Odboru.

3. Ako se konferencija sazove u skladu sa stavcima 1. ili 2. ovog članka, Izvršni tajnik Gospodarske komisije za Europu poziva ugovorne stranke da podnesu, u roku od tri mjeseca, prijedloge za koje žele da ih konferencija razmatra.

4. Izvršni tajnik Gospodarske komisije za Europu dostavlja svim ugovornim strankama i svim državama iz članka 10. stavka 1. privremeni dnevni red konferencije, zajedno s tekstovima takvih prijedloga, najmanje šest mjeseci prije datuma na koji se konferencija treba održati.

Članak 23.
Depozitar

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda depozitar je ovog Sporazuma.

U POTVRDU NAVEDENOGA, dolje potpisani, za to propisno ovlašteni, potpisali su ovaj Sporazum.

SASTAVLJENO u Ženevi, dvadeset šestog dana mjeseca svibnja dvije tisućite godine, u jednom primjerku na engleskom, francuskom, njemačkom i ruskom jeziku za tekst samog Sporazuma, i na francuskom jeziku za Pravila u dodatku, pri čemu je za sam Sporazum svaki tekst jednako vjerodostojan.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda zamoljen je da pripremi prijevod Pravila u dodatku na engleski i ruski jezik.

Glavni tajnik Središnje komisije za plovidbu Rajnom zamoljen je da pripremi prijevod Pravila u dodatku na njemački jezik.

DODATAK – PRAVILA

1. DIO
Opće odredbe

POGLAVLJE 1.1
PODRUČJE PRIMJENE I PRIMJENJIVOST

1.1.1 Struktura

Pravila u dodatku ADN-u svrstana su u devet dijelova. Svaki dio je dalje podijeljen u poglavlja a svako poglavlje u odjeljke i pododjeljke (vidi sadržaj). U svakom dijelu, broj tog dijela povezan je s brojevima poglavlja, odjeljaka i pododjeljaka, na primjer, 2. dio, poglavlje 2, odjeljak 1 označen je brojkama »2.2.1«.

1.1.2 Područje primjene

1.1.2.1 U smislu članka 2., stavka 2.(a) i članka 4. ADN-a, Pravilima u dodatku pobliže se određuju:

(a) opasne tvari čiji je prijevoz u međunarodnom prometu zabranjen;

(b) opasne tvari čiji je prijevoz u međunarodnom prometu dopušten te uvjeti koji se na njih odnose (uključujući izuzeća), posebno s obzirom na:

– klasifikaciju tvari, uključujući klasifikacijske kriterije i odgovarajuće načine ispitivanja;

– uporabu pakiranja (uključujući mješovito pakiranje);

– uporabu tankova (uključujući punjenje);

– postupke u vezi s pošiljkama (uključujući označavanje i obilježavanje paketa i prijevoznih sredstava, označavanje brodova, kao i potrebnu dokumentaciju i podatke);

– odredbe u vezi s konstrukcijom, ispitivanjem i odobravanjem pakiranja i tankova;

– korištenje prijevoznih sredstava (uključujući utovar, kombinirani utovar i istovar).

1.1.2.2 U smislu članka 5. ADN-a, odjeljak 1.1.3 ovog poglavlja navodi slučajeve u kojima je prijevoz opasnih tvari djelomično ili potpuno izuzet od uvjeta prijevoza utvrđenih ADN-om.

1.1.2.3 U smislu članka 7. ADN-a, poglavlje 1.5 ovoga dijela navodi pravila u vezi s odstupanjima, posebnim ovlaštenjima i istovrijednostima koje predviđa dotični članak.

1.1.2.4 U smislu članka 8. ADN-a, poglavlje 1.6 ovoga dijela navodi prijelazne mjere u vezi s primjenom Pravila u dodatku ADN-a.

1.1.2.5 Odredbe ADN-a također se odnose na prazne brodove ili brodove koji su istovareni sve dok spremišta, tankovi ili posude za teret, ili tankovi ukrcani na brod ne budu oslobođeni opasnih tvari ili plinova, osim u slučaju izuzeća predviđenih odjeljkom 1.1.3 ovih Pravila.

1.1.3 Izuzeća

1.1.3.1 Izuzeća vezana uz prirodu prijevozne radnje

Odredbe ADN-a ne primjenjuju se na:

(a) prijevoz opasnih tvari koji obavljaju privatni pojedinci kad su dotične tvari pakirane za maloprodaju i namijenjene za njihove osobne ili domaćinske potrebe ili za njihove slobodne ili sportske aktivnosti pod uvjetom da su poduzete mjere da se spriječi eventualno curenje sadržaja u normalnim uvjetima prijevoza. Kad su te tvari zapaljive tekućine koje se prevoze u punjivim spremnicima napunjenima od privatne osobe ili za privatnu osobu, ukupna količina ne smije prelaziti 60 litara po spremniku i 240 litara po jedinici za prijevoz tereta. Za opasne tvari u IBC-ovima, velikim pakiranjima ili tankovima ne smatra se da su pakirane za maloprodaju;

(b) (Izbrisano)

(c) prijevoz koji obavljaju poduzeća kao ispomoć svojoj glavnoj djelatnosti, kao što su isporuke na gradilišta ili vraćanje s njih, ili u vezi s nadzorom, popravcima i održavanjem, u količinama koje ne prelaze 450 litara po pakiranju uključujući veliko sredstvo za pakiranje (IBC) i veliku ambalaža i u okviru maksimalnih količina navedenih pod 1.1.3.6. Potrebno je poduzeti mjere za sprečavanje curenja u normalnim uvjetima prijevoza. Ta se izuzeća ne odnose na klasu 7.

Prijevoz koji takvo poduzeće obavlja za svoju opskrbu ili vanjsku ili unutarnju distribuciju ne spada u okvir ovog izuzeća;

(d) prijevoz koji obavljaju tijela nadležna za hitne intervencije ili koji se obavlja pod njihovim nadzorom, u onoj mjeri u kojoj je takav prijevoz nužan s obzirom na hitnu intervenciju, a naročito prijevoz koji se obavlja radi prikupljanja opasnih tvari uključenih u nesreću ili nezgodu i njihovo premještanje na najbliže prikladno sigurno mjesto;

(e) hitan prijevoz pod nadzorom nadležnih vlasti namijenjen spašavanju ljudskih života ili zaštiti okoliša pod uvjetom da su poduzete sve mjere kako bi se osiguralo da takav prijevoz bude izveden potpuno sigurno;

(f) prijevoz neočišćenih praznih statički tovarenih posuda koje su sadržavale plinove klase 2, skupina A, O ili F, tvari klase 3 ili klase 9 koje pripadaju pakirnoj skupini II ili III ili pesticide klase 6.1 koji pripadaju pakirnoj skupini II ili III, pod sljedećim uvjetima:

– svi otvori, s izuzetkom uređaja za smanjenje tlaka (kad je postavljen), hermetički su zatvoreni;

– poduzete su mjere za sprečavanje curenja sadržaja u normalnim uvjetima prijevoza; i

– teret je učvršćen u okvirima ili sanducima ili u drugoj napravi ili za vozilo, kontejner ili plovilo tako da ne može ispasti ili promijeniti položaj u normalnim uvjetima prijevoza.

Ovo izuzeće ne primjenjuje se na statički tovarene posude koje su sadržavale eksplozive ili tvari smanjene osjetljivosti čiji je prijevoz zabranjen ADN-om.

NAPOMENA: Za radioaktivne tvari vidi također pod 1.7.1.4.

1.1.3.2 Izuzeća vezana uz prijevoz plinova

Odredbe ADN-a ne primjenjuju se na prijevoz:

(a) (Rezervirano);

(b) (Rezervirano);

(c) plinova skupina A i O (prema 2.2.2.1), ako tlak plina u posudi ili tanku na temperaturi od 20 °C ne prelazi 200 kPa (2 bara) i ako plin nije ukapljeni ili pothlađeni ukapljeni plin. To uključuje sve vrste posuda ili tankova, npr. također i dijelove strojeva ili aparata;

Napomena: Ovo izuzeće ne vrijedi za svjetiljke (lampe). Za svjetiljke vidi 1.1.3.10.

(d) plinova sadržanih u opremi koja se koristi za rad broda (npr. protupožarni aparati), uključujući rezervne dijelove;

(e) (Rezervirano);

(f) plinova sadržanih u prehrambenim proizvodima (osim UN 1950), uključujući gazirana pića;

(g) plinova sadržanih u loptama namijenjenima za uporabu u sportu; i

(h) (Izbrisano).

1.1.3.3 Izuzeća u vezi s opasnim tvarima koje se korite za pogon brodova, vozila, vagona koji se prevoze, za rad njihove posebne opreme, za održavanje ili za sigurnost

Zahtjevi ADN ne primjenjuju za tvari koje se koriste:

– za pogon teretnih brodova, vozila ili vagona koji se prevoze,

– za održavanje plovila

– za rad ili održavanje njihove trajno ugrađene posebne opreme,

– za rad ili održavanje njihove posebne pokretne opreme koja se koristi tijekom prijevoza ili namjenjen za korištenja tijekom prijevoza, ili

– da se osigura sigurnost,

i koji se transportira u ambalaži, spremniku i tankovima namijenjenih za korištenje u tu svrhu.

1.1.3.4 Izuzeća koja se odnose na posebne odredbe ili na opasne tvari pakirane u ograničenim ili izuzetim količinama

NAPOMENA: Za radioaktivne tvari vidjeti također 1.7.1.4.

1.1.3.4.1 Određene posebne odredbe poglavlja 3.3 djelomično ili potpuno izuzimaju prijevoz određenih opasnih tvari od zahtjeva ADN-a. Izuzeće se primjenjuje kad je posebna odredba navedena u stupcu (6) tablice A poglavlja 3.2 na stavku opasne tvari o kojoj je riječ.

1.1.3.4.2 Određene opasne tvari mogu biti predmetom izuzeća ako su zadovoljeni uvjeti poglavlja 3.4.

1.1.3.4.3 Određene opasne tvari mogu biti predmetom izuzeća ako su zadovoljeni uvjeti poglavlja 3

1.1.3.5 Izuzeća vezana uz prazna neočišćena pakiranja

Prazna neočišćena pakiranja (uključujući IBC-ove i velika pakiranja) koja sadrže tvari klasa 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 i 9 ne podliježu uvjetima ADN-a ako su poduzete odgovarajuće mjere da se potpuno isključe eventualne opasnosti. Opasnosti su potpuno isključene ako su poduzete odgovarajuće mjere da se isključe sve opasnosti klasa 1 do 9.

1.1.3.6 Izuzeća vezana uz količine koje se prevoze na brodovima

1.1.3.6.1 U slučaju prijevoza opasnih tvari u paketima, odredbe ADN-a, osim onih pod 1.1.3.6.2, ne primjenjuju se, kada bruto masa svih opasnih tvari koje se prevoze ne prelazi 3.000 kg i za pojedine klase ne prelazi količinu navedenu u donjoj tablici

1.1.3.6.2 Prijevoz izuzetih količina prema 1.1.3.6.1, međutim, podliježe sljedećim uvjetima:

(a) obveza izvješćivanja sukladno 1.8.5 ostaje u primjeni;

(b) Zahtjevi odjeljaka 1.10.1, 1.10.2 i 1.10.3 primjenjuju se na pakete koji nose UN brojeve 2910 i 2911 klase 7 ako razina aktivnosti (po paketu) prelazi vrijednost A2;

(b) paketi, osim vozila i kontejnera (uključujući zamjenjive sanduke), moraju biti u skladu sa zahtjevima za pakiranja iz 4. i 6. dijela ADR-a ili RID-a; primjenjuju se odredbe poglavlja 5.2 u vezi s označavanjem i obilježavanjem;

(c) sljedeći dokumenti moraju biti na brodu:

– prijevozni dokumenti (vidi 5.4.1.1); oni se odnose na sve opasne tvari koje se prevoze brodom;

– plan utovara (vidi 7.1.4.11.1);

(e) Roba se utovaruje u skladišta.

Ova se odredba ne odnosi na robu koja se utovaruje u:

– zatvorene kontejnere;

– vozila ili vagone s ceradom;

(f) Tvari različitih klasa treba odvojiti minimalnim horizontalnim razmakom od 3 m.

One se ne smiju slagati jedne na druge.

Ova odredba ne primjenjuje se na:

– zatvorene kontejnere;

– vozila ili vagone s ceradom;

(g) Kod pomorskih brodova ili brodova u unutarnjem vodnom prometu, kad posljednji prevoze samo kontejnere, smatra se da je udovoljeno naprijed navedenim zahtjevima pod (e) i (f) ako je udovoljeno odredbama kodeksa IMDG u pogledu utovara i odvajanja i ako je taj podatak zabilježen u prijevoznim dokumentima.

1.1.3.6.3 i 1.1.3.6.4 (rezervirano)

1.1.3.6.5 Za potrebe ovog pododjeljka, opasne tvri izuzete u skladu s 1.1.3.1 (a), (b) i (d) do (f), 1.1.3.2 do 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9 i 1.1.3.10 neće se uzeti u obzir.

1.1.3.7 Izuzeća koja se odnose na transport skladišta električne energije i proizvodne sustave

Propisi ADN ne važe za skladišta električne energije i proizvodne sustave (npr. litijske baterije, električne kondenzatore, asimetrične kondenzatore, metal hidridne skladišne sustave i gorivne stanice):

(a) koje su sadržane u sredstvima prijevoza, operaciji transporta i namijenjene za pogon ili za rad njegove opreme;

(b) sadržane u opremi za rad ove opreme koja se koristi, ili namijenjene za korištenje tijekom transporta (npr. prijenosno računalo), s izuzetkom opreme kao što su zapisnici podataka i uređaji za praćenje tereta, koji su pričvršćeni ili smješteni u pakete, ambalaže ili kontejnere ili odjeljke za utovar za koje se primjenjuju samo zahtjevi iz 5.5.4.

1.1.3.8 (Rezervirano)

1.1.3.9 Izuzeća vezana uz opasne tvari koje se koriste kao sredstvo za hlađenje ili kondicioniranje tijekom prijevoza

Kad se koriste u vozilima ili kontejnerima za potrebe hlađenja ili kondicioniranja, opasne tvari koje su samo zagušljivci (koji razrjeđuju ili zamjenjuju kisik koji se inače nalazi u atmosferi), podliježu samo odredbama odjeljka 5.5.3.

1.1.3.10 Izuzeća koja se odnose na prijevoz lampi koje sadrže opasne tvari

Sljedeće svjetiljke nisu predmet ADN pod uvjetom da ne sadrže radioaktivni materijal i da ne sadrže živu u količinama iznad onih navedenih u posebnoj odredbi 366 Poglavlja 3.3:

(a) svjetiljke koje su prikupljene izravno od pojedinaca i kućanstava kada vsu transportirane prema mjestu za prikupljanje ili reciklažu;

NAPOMENA: Ovo također uključuje svjetiljke koje su donijeli pojedinci na prvo mjesto za prikupljanje, a koje su zatim prevezene do sljedećeg mjesta za sakupljanje, preradu ili recikliranje.

(b) svjetiljke od kojih svaka sadrži ne više od 1 g opasnog tereta i upakirane tako da ne sadrže više od 30 g opasnog tereta po komadu za otpremu, pod uvjetom da:

(i) su svjetiljke proizvedene u skladu s certificiranim sustavom upravljanja;

Napomena: ISO 9001se može koristiti u ovu svrhu i

ii) svaka svjetiljka bude bilo pojedinačno upakirana u unutarnju ambalažu, odvojena pregradama, ili okružena jastučastim materijalom za zaštitu svjetiljki i upakirana u jaku vanjsku ambalažu pri čemu su ispunjene opće odredbe 4.1.1.1 i u stanju su proći ispitivanje na pad s visine od 1,2 m;

(c) korištene, oštećene ili defektne svjetiljke od kojih svaka sadrži ne više od 1 g opasnog tereta do ne više od 30 g opasnog tereta po komadu za otpremu, kada se vrši sakupljanje ili reciklaža. Svjetiljke moraju biti upakirane u dovoljno jaku vanjsku ambalažu radi sprječavanja oslobađanja sadržaja pod normalnim uvjetima transporta pri čemu su ispunjene opće odredbe 4.1.1.1 i u stanju su proći ispitivanje na pad s visine od najmanje 1,2 m;

(d) svjetiljke koje sadrže samo plinove skupina A i O (prema 2.2.2.1) pod uvjetom da su pakirane tako da se sadržaj svjetiljki, kod bilo koje naprsline koja nastane kao posljedica udara, zadržava u komadu za otpremu.

Napomena: Svjetiljke koje sadrže radioaktivne tvari navedene su u 2.2.7.2.2.2. b)

1.1.4 Primjenjivost drugih propisa

1.1.4.1 Općenito

Sljedeći zahtjevi se primjenjuju na pakete:

(a) U slučaju pakiranja (uključujući velika pakiranja i međuspremnike za teret (IBC-ove) moraju biti ispunjeni primjenjivi zahtjevi jednog od međunarodnih propisa (vidi također 4. dio i 6. dio);

(b) U slučaju kontejnera, cisterni, prenosivih tankova i višestrukih kontejnera za plinove (MEGC-ova) moraju biti ispunjeni primjenjivi zahtjevi ADR-a, RID-a ili kodeksa IMDG (vidi također 4. dio i 6. dio);

(c) U slučaju vozila ili vagona, vozila ili vagoni i njihov teret moraju ispunjavati primjenjive zahtjeve ADR-a ili RID-a, ovisno o tome koji je mjerodavan.

NAPOMENA: Za označavanje, obilježavanje, označavanje listicama opasnosti i označavanje narančastim pločama vidi također poglavlja 5.2 i 5.3.

1.1.4.2 Prijevoz u prijevoznom lancu koji uključuje pomorski, cestovni, željeznički i zračni prijevoz

1.1.4.2.1 Paketi, kontejneri, kontejneri za rasuti teret, prenosivi tankovi i kontejnerske cisterne i CGEM koji ne udovoljavaju u potpunosti zahtjevima ADN-a za pakiranje, mješovito pakiranje, označavanje, obilježavanje paketa ili označavanje listicama opasnosti i narančastim pločama, ali su sukladni zahtjevima kodeksa IMDG ili Tehničkih uputa ICAO-a, moraju se prihvatiti za prijevoz u prijevoznom lancu koji uključuje pomorski ili zračni prijevoz sukladno sa sljedećim uvjetima:

(a) Ako paketi nisu označeni i obilježeni u skladu s ADN-om, moraju nositi oznake i oznake opasnosti u skladu sa zahtjevima IMDG koda ili ICAO Tehničkim uputama;

(b) Zahtjevi kodeksa IMDG ili Tehničkih uputa ICAO-a primjenjuju se na mješovito pakiranje unutar paketa;

(c) Za prijevoz u prijevoznom lancu koji uključuje pomorski prijevoz, ako kontejneri, kontejneri za rasuti teret, prenosivi tankovi ili kontejnerske cisterne i CGEM nisu označeni i obilježeni listicama opasnosti sukladno s poglavljem 5.3 ovih Pravila, treba ih označiti i obilježiti listicama opasnosti sukladno s poglavljem 5.3 kodeksa IMDG. U tom je slučaju samo odjeljak 5.3.2.1.1 ovih Pravila primjenjiv na označavanje samog vozila. Za prazne, neočišćene prenosive tankove i kontejnerske cisterne i CGEM ovaj zahtjev primjenjuje se do kasnijeg prijevoza u stanicu za čišćenje, i uključujući taj prijevoz.

Ovo odstupanje ne odnosi se na slučaj tvari koja je klasificirana kao opasna tvar u klasama 1 do 9 ADN-a, a smatra se bezopasnom tvari sukladno s primjenjivim zahtjevima kodeksa IMDG ili Tehničkih uputa ICAO-a.

1.1.4.2.2 Kad pomorska, cestovna, željeznička ili zračna prijevozna radnja slijedi nakon prijevoza unutarnjim vodnim putovima ili mu prethodi, prijevozna isprava koja se koristi ili se treba koristiti za pomorsku, cestovnu ili zračnu prijevoznu radnju može se upotrijebiti umjesto prijevozne isprave propisane u 5.4.1 pod uvjetom da podaci koje sadrži budu sukladni s odnosnim primjenjivim zahtjevima kodeksa IMDG, ADR-a, RID-a ili Tehničkih uputa ICAO-a, osim što se, kad su potrebni dodatni podaci prema ADN-u, oni moraju dodati ili unijeti na prikladno mjesto.

NAPOMENA: Za prijevoz sukladno 1.1.4.2.1, vidi također 5.4.1.1.7. Za prijevoz u kontejnerima, vidi također 5.4.2.

1.1.4.3 Korištenje prenosivih cisterna IMO-a odobrenih za pomorski promet

Korištenje IMO tipa prenosivih cisterni (tipovi 1, 2, 5 i 7), koji ne ispunjavaju uvjete iz Poglavlja 6.7 ili 6.8 ADR, ali koji su izgrađeni i odobreni prije 1. siječnja 2003, u skladu s odredbama IMDG kodeksa2 (Izmjene i dopune 29 – 98), mogu se nastaviti koristiti pod uvjetom da ispunjavaju važeće periodične preglede i ispitivanja u skladu s IMDG pravilnikom. Pored toga, oni moraju ispunjavati odredbe koje odgovaraju uputama navedenima u stupcima (10) i (11) tablici A u poglavlju 3.2 i odredbama Poglavlja 4.2 ADR. Vidi također 4.2.0.1 IMDG kodeks.

1.1.4.4 (Rezervirano)

1.1.4.4 i 1.1.4.5 (Rezervirano)

1.1.4.6 Ostali propisi koji se primjenjuju na prijevoz unutarnjim vodnim putovima

1.1.4.6.1 Sukladno članku 9. ADN-a, prijevozne radnje i dalje podliježu lokalnim, regionalnim ili međunarodnim zahtjevima koji se općenito primjenjuju na prijevoz robe unutarnjim vodnim putovima.

1.1.4.6.2 Kad su zahtjevi ovih Pravila u suprotnosti sa zahtjevima pod 1.1.4.6.1, ne primjenjuju se zahtjevi pod 1.1.4.6.1.

1.1.5 Primjena standarda

Kad je potrebna primjena standarda, a postoji nesuglasje između standarda i odredbi ADN-a, odredbe ADN-a imaju prednost. Zahtjevi standarda koji ne dolaze u sukob sa ADN, moraju se primjenjivati na poseban način, uključujući propise bilo kojih drugih standarda ili djelova standarda, navedenih u normativnoj referenci u ovoj normi.


2 Međunarodna pomorska organizacija (IMO) izdala je »Revidirane Smjernice o stalnom korištenju postojećih prenosivih spremnika i cestovnih vozila za prijevoz opasnih tvari« u okružnici DSC.I/Circ.3. Tekst ovih smjernica može se pronaći na internetskim stranicama IMO-a: www.imo.org.

POGLAVLJE 1.2
ODREĐENJA POJMOVA I MJERNE JEDINICE

1.2.1 Definicije pojmova

NAPOMENA: Ovaj odjeljak sadrži sve opće i posebne definicije pojmova. U ADN znače:

A

(Accommodation), Nastambe su prostori namijenjeni za korištenje osobama koje u normalnim okolnostima žive na brodu, uključujući brodske kuhinje, spremišta hrane, toalete, umivaonice, kupaonice, praonice rublja, hodnike, prolaze, itd., ali isključujući kormilarnicu;

ADR označava Sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari;

(Aerosol), vidi aerosolni raspršivač,

(Aerosol dispenser), Aerosolni raspršivač označava predmet koji se sastoji od posude koja se ne može puniti a koja ispunjava uvjete pod 6.2.64 ADR-a, načinjenu od metala, stakla ili plastike, a koja sadrži plin, stlačeni, ukapljeni ili otopljeni pod tlakom, sa ili bez tekućine, paste ili praha, i opremljen uređajem za otpuštanje koji omogućuje da se sadržaj izbacuje kao krute ili tekuće čestice u suspenziji plina, kao pjena, pasta ili prah ili u tekućem stanju ili u plinovitom stanju;

(Animal material), Materijal životinjskog podrijetla označava životinjska trupla, dijelove tijela životinja, prehrambene proizvode ili hranu dobivenu od životinja;

(Approval) Odobrenje

(Multilateral approval),Multilateral approval,Višestrano odobrenje, za prijevoz materijala Kategorije 7, označava odobrenje odgovarajuće nadležne vlasti države podrijetla dizajna ili pošiljke, kako je primjenjivo, te nadležne vlasti svake države kroz koju ili u koju se pošiljka prevozi;

(Unilateral approval), Jednostrano odobrenje, za prijevoz radioaktivnih materijala, označava odobrenje dizajna koje treba dati samo nadležn o tijelo države podrijetla dizajna. Ako država podrijetla nije ugovorna stranka ADN-a, odobrenje zahtjeva provjeru valjanosti od strane nadležnog tijela države članice u ADN-u (vidi 6.4.22.8 ADR-a);

ASTM označava Američko društvo za ispitivanje i materijale (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, P.O. Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Sjedinjene Američke Države);

(Auto-ignition temperature), Temperatura samozapaljenja (EN 1127-1:1997, br. 331) označava najnižu temperaturu vruće površine utvrđenu u propisanim testnim uvjetima na kojoj se zapaljiva tvar u obliku plina/zraka ili pare/smjese zraka zapali.

(Autonomous protection systems), Autonomni sustavi zaštite označavaju sve uređaje koji su namijenjeni za tenutno zaustavljanje početnih eksplozija i / ili za ograničavanje efektivnog raspona eksplozije i koji su posebno dostupni na tržištu za uporabu kao autonomni sustavi. To uključuje uređaje za sprječavanje naglog širenja plamena, ventile za odzračivanje velike brzine, vakuumske ventile sigurne od naglog širenja plamena i uređaje za sigurno rasterećenje tankova za teret koji mogu izdržati naglo širenje plamena (vidi također Naglo širenje plamena, Ventil za brzu ventilaciju, Vakuumski ventil, Uređaji za sigurno rasterećenje spremnika tereta i Sagorijevanja);

B

(Bag), Vreća označava fleksibilno pakiranje načinjeno od papira, plastičnog filma, tekstila, tkanog materijala ili drugog prikladnog materijala;

(Battery-vehicle), Baterijsko vozilo označava vozilo opremljeno elementima koji su jedan s drugim povezani pomoću cijevnog sustava i trajno pričvršćeni na to vozilo. Sljedeći elementi smatraju se elementima baterijskog vozila: cilindri, cijevi, snopovi cilindara (poznati i kao okviri), bačve pod tlakom kao i tankovi namijenjeni prijevozu plinova kako su određeni pod 2.2.2.1.1 zapremine veće od 450 litara;

(Battery-wagon), Baterijski vagon označava vagon opremljen elementima koji su jedan s drugim povezani pomoću cijevnog sustava i trajno pričvršćeni na vagon. Sljedeći elementi smatraju se elementima baterijskog vagona: cilindri, cijevi, snopovi cilindara (poznati i kao okviri), bačve pod tlakom kao i tankovi namijenjeni prijevozu plinova klase 2 zapremine veće od 450 litara;

(Bilge water), Kaljužna voda označava zamašćenu vodu kaljuža strojarnice, pikova, koferdama i dvodna,

(Biological/technical name), Biološki/tehnički naziv označava naziv koji se trenutno upotrebljava u znanstvenim i tehničkim priručnicima, časopisima i tekstovima. Trgovački nazivi ne smiju se koristiti u tu svrhu;

(Body), Tijelo (za sve kategorije IBC-a osim složenih IBC-a) označava samu posudu, uključujući otvore i poklopce, ali ne i pomoćnu opremu;

(Boil-off), Isparenje: para koja se stvara iznad površine tereta koji ključa, izazvana prodorom topline ili padom tlaka;

(Box), Kutija označava ambalažu punih pravokutnih ili mnogokutnih ploha od metala, drva, šperploče, recikliranoga drva, vlaknatice, plastike ili drugoga prikladnog materijala. Mali otvori koji postoje radi lakšeg rukovanja ili otvaranja ili zadovoljavanja potreba razvrstavanja dopušteni su ako ne dovode u pitanje cjelovitost ambalaže tijekom prijevoza;

(Breathing apparatus), Aparat za disanje (koji ovisi o okolnom zraku) označava aparat koji pomoću prikladnog filtra štiti osobu koja ga nosi dok radi u opasnoj atmosferi. Za takve aparate vidi primjerice europsku normu EN 136:1998. Za filtre koji se koriste vidi primjerice europske norme EN 14387:2004 + A1:2008;

(Breathing apparatus), Aparat za disanje (samostalni) označava aparat koji opskrbljuje osobu koja ga nosi dok radi u opasnoj atmosferi zrakom za disanje pomoću zraka pod tlakom koji nosi sa sobom ili vanjskom opskrbom putem cijevi. Za takve aparate vidi primjerice europsku normu EN 137: 2006 ili EN 138:1994;

(Bulk container), Kontejner za rasuti teret označava spremnik (uključujući unutarnju oblogu ili vanjski pokrov) namijenjen prijevozu krutih tvari u izravnom kontaktu sa spremnikom. Ambalaža, međuspremnici za teret (IBC-ovi), velika ambalaža i tankovi nisu uključeni.

(A bulk), Kontejner za rasuti teret je:

– trajan i prema tome dovoljno čvrst kako bi bio prikladan za ponovnu uporabu;

– posebno dizajniran kako bi olakšao prijevoz tereta jednim prijevoznim sredstvom ili više njih a da se teret ne mora u međuvremenu pretovarivati;

– opremljen uređajima koji omogućuju lako rukovanje;

– zapremine najmanje 1,0 m3.

Primjeri kontejnera za rasuti teret su kontejneri, pomorski kontejneri za rasuti teret, kontejneri za prijevoz uz obalu, kontejneri za skladištenje rasute robe, izmjenjivi kontejneri, kontejneri u obliku korita, valjkasti kontejneri i teretni prostori vozila ili vagona;

Napomena: Ova definicija vrijedi jedino za kontejnere za teret u rasutom stanju koji ispunjavaju zahtjeve poglavlja 06:11 ADR.

(Closed bulk container), Zatvoreni kontejner za teret u rasutom stanju potpuno zatvoren kontejner sa čvrstim krovom, bočnim stranicama, čeonim stranicama i dnom (uključujući dno u obliku lijevka). Pojam obuhvaća i kontejnere za rasuti teret s krovom, bočnim stranicama ili čeonim stranicama koje se otvaraju i koje se tijekom transporta mogu zatvoriti. Zatvoreni spremnici za teret u rasutom stanju mogu biti opremljeni otvorima koji omogućuju razmjenu pare i plinova sa zrakom i koji pri normalnim uvjetima prijevoza sprječavaju propuštanje čvrstih tvari kao i prodiranje kišnice ili vode uslijed prskanja;Nepropusna pregrada (vodonepropusna) označava;

Fleksibilni spremnik znači fleksibilni spremnik s kapacitetom koji ne prelazi 15 m3, a uključuje linijske brodove i priključeni uređaj za rukovanje i servis opreme;

(Sheeted Bulk Container), Pokriveni kontejner za teret u rasutom stanju s gornje strane otvoren kontejner za teret u rasutom stanju sa čvrstim dnom (uključujući dno u obliku lijevka), čvrstim bočnim stranicama i čvrstim čeonim stranicama, bez čvrstog pokrivača;

(Bulkhead), Pregrada: značava metalni zid, obično vertikalni, koji se nalazi unutar broda i koji se oslanja na dno, oplatu boka, palubu, poklopce ili drugu pregradu;

(Bulkhead (watertight), Pregrada (vodonepropusna): znači

– U plovilu za prijevoz suhog tereta: nepropusnu pregradu izrađenu tako da može izdržati tlak vode sa stupcem od 1,00 metra iznad palube ali najmanje do vrha pražnice grotla;

– U tankeru: nepropusnu pregradu izrađenu tako da može izdržati tlak vode od 1,00 metra iznad palube;

(Bundle of cylinders (frame), Snop cilindara (okvir) označava skup cilindara koji su međusobno pričvršćeni i spojeni cijevnim sustavom te se prevoze kao cjelina. Ukupna zapremina vode ne smije prelaziti 3.000 litara, osim što snopovi namijenjen prijevozu otrovnih plinova klase 2 (skupine koje počinju slovom T prema 2.2.2.1.3) moraju biti ograničene na zapreminu vode od 1.000 litara.

C

(Capacity of shell or shell compartment), Volumen tijela cisterne ili odjeljka tijela cisterne: ukupna unutarnja zapremina tijela cisterne ili odjeljka tijela cisterne izražena u litrama ili kubičnim metrima. Ako tijelo cisterne ili odjeljak tijela cisterne, zbog njegovog oblika konstrukcije, nije moguće u potpunosti napuniti, koristi se ova manja zapremina za određivanje stupnja punjenja i obilježavanje cisterne;

(Cargo area), Teretni prostor označava ukupnost sljedećih prostora (vidi slike u nastavku)

Teretni prostor iznad palube kod različitih tankera

(Cargo area), Teretni prostor: označava sve sljedeće prostore na tankeru:

Prostor ispod palube:

označava prostor između dviju vertikalnih ploha okomitih na simetralnu ravninu plovila koji uključuje tankove za teret, skladišne prostore, koferdame, prostore dvostruke oplate i dvodna; te se plohe obično podudaraju s vanjskim nepropusnim pregradama koferdama ili rubnim nepropusnim pregradama skladišnih prostora.

Prostor iznad palube: prostor koji je omeđen:

– U poprečnom smjeru broda, vertikalnim ravninama koje odgovaraju bočnoj oplati,

– U uzdužnom smjeru broda, okomitim ravninama, na visini vanjskih nepropusnih pregrada koferdama/ rubnim nepropusnim pregradama skladišnih prostora.

– Prema gore, vodoravnom ravninom koja se nalazi na 2,50 m iznad palube.

Granice ravnine u uzdužnom smjeru broda nazivaju se »granice ravnine teretnog prostora«

(Cargo piping), Teretni cjevovod, vidi Cjevovod za utovar i istovar;

(Cargo pump-room), Prostor pumpi tereta označava servisni prostor u kojem se pumpe tereta i pumpe za posušivanje instaliraju zajedno sa svojom radnom opremom;

(Cargo residues), Ostaci tereta označava tekući teret koji nije moguće pumpom ukloniti iz tankova za teret ili cjevovoda uz pomoć sustava posušivanja;

(Cargo tank), Tank za teret označava tank koji je trajno vezan za brod i namijenjen za prijevoz opasnih tvari;

Tank za teret – konstrukcija:

(a) Tank za teret pod pritiskom, znači tank za teret neovisan od trupa broda, izgrađen sukladno priznatim standardima za radni tlak ≥ 400 kPa;

(b) Zatvoreni tank za teret znači tank za teret povezan s atmosferom kroz uređaj koji sprječava neprihvatljiv unutarnji povišeni tlak ili podtlak;

(c) Otvoreni tank za teret s uređajem za sprječavanje širenja plamena znači tank za teret povezan s atmosferom putem uređaja za sprječavanje širenja plamena;

(d) Otvoreni tank za teret znači tank za teret s otvorenom vezom s vanjskom atmosferom;

Tipovi tanka za teret:

(a) (Independent cargo tank), Nezavisni tank za teret znači tank za teret koji je trajno ugrađen, ali koji je neovisan od strukture broda;

(b) (Integral cargo tank)Integrirani tank za teret znači tank za teret koji je formiran od same brodske konstrukcije i ograničen vanjskom oplatom ili zidovima odvojenim od vanjske oplate;

(c) (Cargo tank with walls distinct from the outer hull)Tank za teret sa zidovima koji su odvojeni od trupa znači integrirani tank za teret čije dno i bočni zidovi ne formiraju trup broda ili neovisni tank za teret;

(d) (Membrane tank)Membranski spremnik znači teretni spremnik koji se sastoji od tankog sloja (membrana) nepropusnog za tekućinu i plin i izolacije oslonjene na susjedni unutarnji trup i unutarnju donju strukturu broda s dvostrukim trupom.

(Cargo tank (discharged), Tank za teret (ispražnjen) označava tank za teret koji nakon istovara može sadržavati nešto preostalog tereta;

(Cargo tank (empty), Tank za teret (prazan) označava tank za teret koji nakon istovara ne sadrži nikakav zaostali teret, ali nije oslobođen od plina;

(Cargo tank (gas free), Tank za teret (oslobođen od plina) označava tank za teret koji nakon istovara ne sadrži preostali teret niti mjerljivu koncentraciju opasnih plinova i para;

(Cargo transport unit), Jedinica za prijevoz tereta označava vozilo, vagon, kontejner, kontejner za tekući teret, prenosivi tank ili MEGC;

(Carriage), Prijevoz označava promjenu mjesta opasnih tvari, uključujući zaustavljanja koja zahtijevaju uvjeti prijevoza i uključujući svako razdoblje koje opasne tvari provedu u plovilima, vozilima, vagonima, tankovima i kontejnerima koje zahtijeva stanje u prometu prije, tijekom i nakon promjene mjesta.

Ovo određenje pojma također obuhvaća privremeni smještaj opasnih tvari tijekom prijevoza radi promjene načina prijevoza ili prijevoznog sredstva (pretovar). To se primjenjuje pod uvjetom da se prijevozne isprave na kojima je navedeno mjesto otpreme i mjesto preuzimanja pokažu na zahtjev i pod uvjetom da se paketi i tankovi ne otvaraju tijekom prijelaznog smještaja, osim radi provjere koju provode nadležna tijela;

(Carriage in bulk), Prijevoz u rasutom stanju označava prijevoz nezapakirane krute tvari koja se može istovariti;

NAPOMENA: U smislu ADN-a, prijevoz u rasutom stanju iz ADR-a ili RID-a smatra se prijevozom u paketima.

(Carrier), Prijevoznik je poduzeće koje obavlja prijevoznu radnju s ugovorom o prijevozu ili bez njega;

CDNI označava Konvenciju o prikupljanju, smještaju i preuzimanju otpada proizvedenog tijekom plovidbe na Rajni i drugim unutarnjim vodnim putovima;

CEVNI označava UNECE-ov Europski kodeks o unutarnjim vodnim putovima;

CGA (Compressed Gas Association) označava Udrugu za stlačeni plin, (CGA, 14.501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151, Sjedinjene Američke Države)

CIM označava Jedinstvena pravila vezana uz ugovor o međunarodnom željezničkom prijevozu robe (Dodatak B uz Konvenciju o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF)), kako su izmijenjena i dopunjena;

(Classification society (recognized), Klasifikacijsko društvo (priznato) je klasifikacijsko društvo koje su priznale nadležne vlasti u skladu s poglavljem 1.15;

(Classification of explosion hazardous areas), Klasifikacija opasnih područja od eksplozije (vidi Direktivu 1999/92/EZ-a*)

Zona 0: prostori u kojima eksplozivna atmosfera plinova, para ili sprejeva postoji stalno ili tijekom dugih razdoblja;

Zona 1: prostori za koje postoji vjerojatnost povremene pojave eksplozivne atmosfere plinova, para ili sprejeva;

Zona 2: prostori za koje postoji vjerojatnost rijetke pojave eksplozivne atmosfere plinova, para ili sprejeva i to samo tijekom kratkih razdoblja;

Vidi također klasifikaciju zona

Klasifikacija zona: ova klasifikacija (vidi dijagram) se odnosi na tankere kada popis tvari na brodu prema 1.16.1.2.5 sadrži tvari za koje je potrebna zaštita od eksplozije u stupcu (17) tablice C poglavlja 3.2.

Zona 0 obuhvaća:

– Unutrašnjost svih tankova za teret, spremnika za preostale proizvode, spremnika zauljenih voda i cjevovode koji sadrže terete ili teretne pare, uključujući i njihovu opremu, kao i pumpe i kompresore.

Zona 1 obuhvaća:

– Sve prostore koji se nalaze ispod palube u teretnom području koji nisu dio zone 0.

– Zatvorene prostore na palubi unutar teretnog područja.

– Palubu u teretnom prostoru preko cijele širine broda do vanjskih nepropusnih pregrada koferdama.

– Do udaljenosti od najmanje 1,60 m, »graničnih ploha teretnog prostora« visina iznad palube je 2,50 m, ali najmanje 1,50 m iznad najviših cjevovoda koji sadrže teret ili teretne pare.

Zatim (prema naprijed i prema natrag) do najudaljenije pregrade teretnog tanka, visina je 0,25 m iznad palube.

Ukoliko je brod izgrađen sa skladišnim prostorom ili ako je koferdam ili dio koferdama predviđen kao dio servisnog prostora, visina (prednja i stražnja) do »granične ravnine teretnog područja« je 1,00 m iznad palube (vidi dijagram).

– Svaki otvor u zoni 0, osim ventila za odzračivanje velike brzine / sigurnosnih ventila spremnika tereta pod tlakom, mora biti okružen cilindričnim prstenom čiji je unutarnji polumjer otvora, vanjski polumjer jednak otvoru plus 2,50 m i visina je 2,50 m iznad palube i 1,50 m iznad cjevovoda.

Za otvore promjera manjeg od 0,026 m (1"), udaljenost do vanjske pregrade koferdama može se smanjiti na 0,50 m, pod uvjetom da se osigura da takav otvor nije otvoren u atmosferu unutar te udaljenosti.

– Cilindrično područje koje okružuje ventil za brzo odzračivanje/ sigurnosni ventil tlačnih tankova za teret u radijusu od 3,00 m do visine od 4,00 m iznad otvora visokotlačnog odzračnog ventila / sigurnosnog ventila tlačnih tankova za teret.

– Oko otvora za ventilaciju servisnih prostora opremljenih ventilacijskim sustavom smještenim u teretnom prostoru, zona unutar dijela kugle radijusa od 1,00 m.

Zona 2 obuhvaća

– Na palubi u teretnom prostoru, zona koja se proteže 1,00 m prema gore i bočno uzdužno od zone 1.

– Na prednjoj palubi i na krmenoj palubi, površina dužine 7,50 m po cijeloj širini broda i uz »graničnu ravninu teretnog prostora«. Između bočne strane broda i zaštitnog zida, dužina i visina ovog područja jednaka je dimenzijama bočne strane zaštitnog zida. Drugdje, visina u zoni 2 iznosi 0,50 m.

Ovo područje nije dio zone 2 ako se zaštitni zid proteže s jedne strane broda na drugu i nema otvora.

– Površina od 3,00 m koja se proteže oko zone 1 koja obuhvaća ventile za odzračivanje velike brzine ili sigurnosne ventile tlačnih tankova za tetet.

– Oko ulaza za ventilaciju u servisnim prostorima opremljenim ventilacijskim sustavom smještenim u teretnom prostoru, zona uključena u polukružni prsten s radijusom od 1,00 m koja se proteže oko zone 1;

(Closed bulk container), Zatvoreni kontejner, vidi Kontejner;

(Closed container), vidi Kontejner

(Closed-type sampling device),Uređaj za uzimanje uzoraka (zatvoren): uređaj koji je proveden kroz zidove tankova za teret ili preko cjevovoda za utovar i istovar, ali predstavlja dio zatvorenog sustava konstruiran tako da tijekom uzimanja uzorka ni plin ili tekućina se ne može osloboditi iz tanka za teret;

(Closed vehicle), Zatvoreno vozilo označava vozilo čije se tijelo može zatvoriti;

(Closed wagon), Zatvoreni vagon označava vagon s bočnim stranicama i fiksnim ili pomičnim krovom;

(Closure), Zatvarač: uređaj koji služi za zatvaranje otvora posude;

CMNI označava Konvenciju o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim vodnim putovima (Budimpešta, 22. lipnja 2001.).

CMR označava Konvenciju o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom (Ženeva, 19. svibnja 1956.), kako je izmijenjena i dopunjena;

(Cofferdam (when anti-explosion protection is required, comparable to zone 1), Koferdam označava poprečni odjeljak koji je ograničen vodonepropusnim pregradama i koji se može pregledati. Koferdam se proteže preko cijele površine krajnjih pregrada tankova terea. Pregrada koja nije okrenuta prema teretnom prostoru (vanjska pregrada) proteže se od jedne strane broda do druge i od dna do palube u jednoj ravnini okvira;

(Collective entry), Zbirna stavka označava stavku određene skupine tvari ili predmeta (vidi 2.1.1.2, B, C i D);

(Combination packaging), Zajednička ambalaža označava kombinaciju ambalaža za potrebe prijevoza koja se sastoji od jedne ili više unutarnjih ambalaža zaštićenih unutar vanjske ambalaže u skladu s 4.1.1.5 ADR-a;

NAPOMENA: kod »zajedničke ambalaže«, »unutarnje« su uvijek »unutarnje ambalaže«, a ne »unutarnje posude«. Staklena boca primjer je takve »unutarnje ambalaže«.


* Službeni list Europskih zajednica br. L 23 od 28. siječnja 2000., str. 57.

(Competent authority), Nadležna tijela tijela ili druge službe koji su određeni kao takvi u svakoj državi i u svim pojedinačnim slučajevima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;

(Compliance assurance), Jamčenje pridržavanja propisa (radioaktivne tvari) (radioactive material): sistematski program mjera, koji se primjenjuje od strane nadležnog tijela s ciljem da se osigura da su zahtjevi utvrđeni ADN ispunjeni u praksi;

(Composite IBC with plastics inner receptacle), Kombinirani IBC s unutarnjom posudom od plastike: IBC koji se sastoji od okvira u obliku krute obloge oko unutarnje plastične posude s opremom za rukovanje i konstuktivnom opremom. On je tako konstruiran, da unutarnja posuda i vanjska obloga nakon sastavljanja čine nerazdvojnu jedinicu, koja se kao takva puni, skladišti, otprema ili prazni;

Napomena: Ako se izraz »plastika« koristi za unutarnje spremnike kombiniranih IBC, on uključuje i druge materijale od polimera kao guma itd.

(Composite packaging), Sastavljena ambalaža: ambalaža koja se sastoji od vanjske ambalaže i unutarnje posude izrađene tako da unutarnja posuda i vanjska ambalaža čine sastavljenu ambalažu. Kada je jednom sastavljena, ona čini nerazdvojivu cjelinu, koja se kao takva puni, skladišti, transportira i prazni;

Napomena: Pojam »unutarnja posuda« koji se koristi za sastavljenu ambalažu ne treba poistovjećivati s pojmom »unutarnja ambalaža« koji se koristi kod kombinirane ambalaže. Na primjer, unutrašnjost sastavljene ambalaže 6HA1 (plastični materijali) je kao takva unutarnja posuda jer obično nije projektirana da izvršava funkciju zadržavanja (spremnika) bez vanjske ambalaže i zbog toga nije unutarnja ambalaža.

Kada se u zagradi iza pojma »sastavljena ambalaža« navodi materijal, ovo se odnosi na unutarnju posudu.

(Compressed natural gas (CNG) Stlačeni prirodni plin (CNG) znači komprimirani plin koji se sastoji od prirodnog plina s visokim sadržajem metana dodijeljen UN br 1971;

(Confinement system, Ambalažni sustav: za transport radioaktivnih tvari odobreni sklop fisijskih tvari i ambalažnih elemenata koji su utvrđeni od konstuktora i nadležnog tijela i koji je predviđen za održavanje kritične sigurnosti.

(Consignee), primatelj: je primatelj u skladu s odredbama ugovora o transportu. Ako primatelj odredi treća osoba u skladu s odredbama ugovora o transportu, ta osoba će se smatrati primateljem u smislu ADN. Ako se transport obavlja bez ugovora o transportu, tada je primatelj poduzeće koje preuzima opasan teret u prispijeću;

(Consignment), Pošiljka: pojedinačni komad ili više komada za otpremu ili tovar opasnih tvari koji pošiljatelj predaje na transport;

(Consignor), Pošiljatelj: poduzeće koje za sebe ili za trećeg otprema opasne tvari. Ako se transportna operacija obavlja na temelju ugovora o transportu, pošiljateljem se smatra pošiljatelj temeljem ovog ugovora. Kod tankera s praznim ili upravo istovarenim tankovima za teret s obzirom na potrebne transportne dokumente, pošiljateljem se smatra zapovednik broda;

(Containment system), Sustav brtvljenja: za transport radioaktivnih tvari i materijala, je cjelokupnost sastavnih dijelova ambalaže utvrđenih od strane konstruktora, koji treba spriječiti istjecanje radioaktivne tvari tijekom prijevoza;

(Container) Kontejner sredstvo za transport konstrukcija u obliku okvira ili slično sredstvo:

– Trajne kvalitete i dovoljno otporan za ponovnu uporabu;

– Posebno izgrađen da bi olakšao transport jednim ili više transportnih sredstava bez pretovara tereta sadržanog u njemu;

– Opremljen uređajima koji olakšavaju smještanje i rukovanje naročito pri promjeni transportnog sredstva;

– Tako izgrađeno, da se lako puni ili prazni;

– Koji sa izuzetkom kontejnera za transport radioaktivnih tvari, ima unutarnju zapreminu od najmanje 1m³.

Osim toga:

(Closed container), Zatvoreni kontejner označava potpuno zatvoreni kontejner s čvrstim krovom, čvrstim bočnim stranicama, čvrstim stjenkama na krajevima i podom. Pojam uključuje kontejnere s pokretnim krovom kojima je krov moguće zatvoriti tijekom prijevoza;

(Large container), Veliki kontejner označava:

(a) kontejner koji ne zadovoljava definiciju malog kontejnera;

(b) u smislu Međunarodne konvencije za sigurne kontejnere (CSC-a), kontejner takve veličine da je površina koju zatvaraju četiri vanjska donja ugla ili

(i) najmanje 14 m2 (150 četvornih stopa) ili

(ii) najmanje 7 m2 (75 četvornih stopa) ako je opremljen armaturom u gornjim uglovima;

(Open container), Otvoreni kontejner označava kontejner otvoren na vrhu ili kontejner koji ima samo postolje;

(Sheeted container), Kontejner s ceradom označava otvoreni kontejner opremljen ceradom koja štiti utovarenu robu;

(Small container), Mali kontejner označava kontejner koji ima bilo koju sveukupnu vanjsku dimenziju (duljinu, širinu ili visinu) manju od 1.5 m ili čija unutarnja zapremina nije veća od 3 m3;

(A swap body), Izmjenjivi sanduk je kontejner koji u skladu s europskom normom EN 283 (inačica iz 1991. godine) ima sljedeća svojstva:

– u pogledu mehaničke snage, izrađen je za prijevoz na vagonu ili vozilu kopnom ili na ukrcajno-iskrcajnom brodu;

– ne smiju se slagati jedan na drugoga;

– moguće ga je ukloniti s vozila pomoću opreme na samom vozilu i na njegovim vlastitim nosačima, a moguće ga je pretovariti;

NAPOMENA: Pojam »kontejner« ne obuhvaća konvencionalna pakiranja, IBC-ove, kontejner cisterne, vozila ili vagone. Unatoč tome, kontejner je moguće koristiti kao pakiranje za prijevoz radioaktivnih tvari.

(Control temperature), Kontrolna temperatura označava najveću temperaturu na kojoj se mogu sigurno prevoziti organski peroksid, samoreaktivna tvar ili polimerizirajuća tvar ili samoreaktivna tvar;

(Conveyance), Transportno sredstvo: u transportu unutarnjim plovnim putovima znači brod, skladišni prostor ili određeni prostor na palubi broda; u cestovnom ili željezničkom transportu označava vozilo ili vagon;

(Crate), Sanduk od letvi: vanjska ambalaža sa nekompaktnim vanjskom površinom;

(Criticality safety index), Indeks ključne sigurnosti (CSI) dodijeljen paketu, zaštitnoj ambalaži ili kontejneru koji sadrži fisijski materijal, za prijevoz radioaktivnih tvari i materijala, podrazumijeva broj koji omogućava kontrolu nad gomilanjem paketa, zaštitnih ambalaža ili kontejnera koji sadrže fisijski materijal;

(Critical temperature), Kritična temperatura označava temperaturu iznad koje tvar ne može biti u tekućem stanju;

(Cryogenic receptacle), Kriogenski spremnik označava prevozivi i toplinski izolirani spremnik za pothlađene ukapljene plinove čija zapremina vode nije veća od 1.000 litara (također vidi »Otvoreni kriogenski spremnik«);

CSC je Međunarodna konvencija za sigurne kontejnere (Ženeva, 1972. godine), s izmjenama i dopunama od strane Međunarodne pomorske organizacije (IMO), London;

(Cylinder), Cilindar označava prevozivi tlačni spremnik čija vodna zapremina nije veća od 150 litara (također vidi »Snop cilindara (okvir)«);

D

(Damage control plan), Plan sprečavanja prodora vode označava plan koji navodi granice vodonepropusnih odjeljaka koje služe kao temelj za proračune stabilnosti, u slučaju propuštanja, kao i sustave za korekciju bilo kakvih poprečnih nagiba broda zbog naplavljivanja te poklopce koji se drže zatvorenima dok se plovilo kreće;

(Dangerous goods), Opasne tvari su one tvari i proizvodi čiji je prijevoz ADN-om zabranjen ili je dopušten samo u uvjetima koji su u njemu propisani;

(Dangerous reaction), Opasna reakcija označava:

(a) sagorijevanje ili nastajanje znatne topline;

(b) nastajanje zapaljivih, zagušljivih, oksidirajućih ili otrovnih plinova;

(c) stvaranje korozivnih tvari;

(d) stvaranje nestabilnih tvari; ili

(e) opasno povećanje tlaka (samo za cisterne i tankove za teret);

(Deflagration), Naglo širenje plamena označava eksploziju koja se širi podzvučnom brzinom (vidi EN 1127-1:1997);

(Degassing), Otplinjavanje je operacija s ciljem smanjenja koncentracije opasnih plinova i para u praznim ili istovarenim tankovima za teret tako da ih se emitira u atmosferu ili u prihvatne stanice;

(Demountable tank), Izgradna cisterna označava spremnik, osim fiksnog spremnika, prenosive cisterne, kontejner cisterne ili elementa baterijskog vozila ili MEGC-a, čiji je kapacitet veći od 450 litara i koji nije projektiran za prijevoz robe bez oštećenja tereta, a u pravilu se njime može rukovati samo kada je prazan;

(Design), Tip konstrukcije: transport radioaktivnih tvari obuhvaća opis fisijskih tvari izuzete prema 2.2.7.2.3.5 (f): Opis radioaktivne tvari posebnog oblika, slabo disperzivne radioaktivne tvari, komada za otpremu ili ambalaže, koje omogućuje da se takvi predmeti potpuno idetificiraju. Opis može sadržavati specifikacije, skice konstrukcija, izvještaje o sukladnosti s propisima i druge relevantne dokumente;

(Design life), Živorni vijek za kompozitne boce i cijevi, znači da je maksimalni vijek (u broju godina) za koji je cilindar ili cijev je konstruiran i odobren u skladu s važećim standardima;

(Design pressure), Projektirani tlak: tlak na temelju kojeg je konstruiran i izgrađen tank za teret i tank za ostatke tereta;

(Detonation), Detonacija označava eksploziju koja se širi nadzvučnom brzinom i koju karakterizira udarni val (vidi EN 1127-1:1997);

(Device for the safe depressurization of cargo), Uređaj za sigurno smanjivanje tlaka u tankovima za teret znači ručno upravljani ili daljinski upravljani uređaj koji je montiran tako da je dekompresija tankova za teret moguća u potpunoj sigurnosti. Kada popis tvari na brodu u skladu s točkom 1.16.1.2.5 sadrži tvari za koje se zahtijeva zaštita od eksplozije u stupcu (17) tablice C poglavlja 3.2, uređaj mora biti siguran i sposoban podnijeti neprekidno gorenje kritične tvari na popisu tvari na brodu. Sigurnost naglog širenja plamena testira se u skladu s međunarodnim standardom ISO 16852:20162 ISO i dokazom o usklađenosti s važećim zahtjevima (npr. Postupak ocjene sukladnosti u skladu s Direktivom 2014/34 / EU 3, sustav IECEx,4 dokument ECE / TRADE / 3915 ili barem ekvivalentom). Sigurnost naglog širenja plamena može se osigurati integriranim uređajem za sprječavanje širenja plamena koji može podnijeti sagorijevanje ili uređaj za sprječavanje širenja plamena koji može izdržati naglo širenje plamena (zaštita od naglog širenja plamena).

(Diameter (for shells of tanks) Promjer (za spremnike tanka) označava unutarnji promjer spremnika;

(Dose rate) Protok doze znači ekvivalent ambijentalne doze ili ekvivalent usmjerene doze, prema potrebi, po jedinici vremena, mjereno na točki od interesa;

(Drum), Bačva: cilindrična ambalaža od metala, kartona, plastike, šperploče ili neke druge pogodne tvari s ravnim ili ispupčenim dnom. Ovaj pojam obuhvaća i ambalažu drugih oblika kao npr. okruglu ambalažu sa konusnim vratom (grlićem) ili ambalažu u obliku kante. Pojam ne obuhvaća drvene bačve i kanistere;

E

(EC Directive), Direktiva EZ-a označava odredbe koje su donijele nadležne institucije Europske zajednice i koje su obvezujuće, u pogledu rezultata koji se postiže, za svaku državu članicu na koju se odnose, ali državnim nadležnim tijelima ostavlja izbor oblika i metoda;

(Emergency temperature), Temperatura u slučaju izvanredne situacije: temperatura na kojoj se u slučaju izostanka kontrole temperature poduzimaju izvanredne mjere;

(Electrical apparatus protected against water jets), Električni uređaj zaštićen od vodenog mlaza označava električni uređaj koji je tako konstruiran da izlaganje mlazu vode iz bilo kojeg smjera nema štetnih učinaka. Ispitni uvjeti navedeni su u IEC publikaciji 529, minimalan stupanj zaštite IP55;

EN (norma) označava europsku normu koju je objavio Europski odbor za standardizaciju (CEN) (CEN – Avenija Marnix 17, B-1000 Bruxelles);

(Enterprise), Tvrtka označava bilo koju fizičku i pravnu osobu, bila ona profitna ili neprofitna, svaku udrugu ili grupu osoba bez pravne osobnosti, bez obzira bile one profitne ili neprofitne, ili svako službeno tijelo, bez obzira ima li pravnu osobnost ili ovisi o tijelu koje ima takvu osobnost;


2 Identično EN ISO 16852: 2016

3 Službeni list Europske unije br. L 96 od 29. ožujka 2014., str. 309.

4 http://iecex.com/rules.

5 Zajednički regulatorni okvir za opremu korištenu u atmosferi s eksplozivnom atmosferom, Ujedinjeni narodi, 2011.

(Equipment) Oprema (vidi Direktivu 2014/34 / EU3) označava električne ili neelektrične strojeve, uređaje, fiksne ili mobilne uređaje, upravljačke komponente i instrumente te sustave za otkrivanje ili sprječavanje, koji su zasebno ili zajednički namijenjeni za proizvodnju, prijevoz, skladištenje, izmjere, kontrole i pretvorbe energije i / ili obrade materijala i koji mogu prouzročiti eksploziju kroz vlastite potencijalne izvore zapaljenja.

Oprema i predmeti kojima je dodijeljen UN broj i koji se prevoze kao teret, nisu uključeni;

(Equipment category), (Kategorija opreme (vidi Direktivu 2014/34/EU3) označava klasifikaciju opreme koja će se koristiti unutar područja opasnih od eksplozije i određuje potrebnu razinu zaštite koju treba osigurati.

Kategorija opreme 1 obuhvaća opremu projektiranu da može funkcionirati u skladu s operativnim parametrima koje je utvrdio proizvođač i koja osigurava vrlo visoku razinu zaštite.

Oprema u ovoj kategoriji namijenjena je za uporabu u područjima u kojima su eksplozivne atmosfere uzrokovane mješavinama zraka i plinova, para ili magle ili smjesama zraka i prašine prisutne kontinuirano, duže vrijeme ili često.

Oprema u ovoj kategoriji mora osigurati potrebnu razinu zaštite, čak i u slučaju rijetkih incidenata koji se odnose na opremu, te je karakterizirana sredstvima zaštite tako da:

– u slučaju kvara jednog od sredstava zaštite, barem jedno nezavisno drugo sredstvo osigurava potrebnu razinu zaštite; ili

– ili je osigurana potrebna razina zaštite u slučaju dvaju kvarova koji se pojavljuju neovisno jedan o drugom.

Oprema kategorije 1 u skladu s Direktivom 2014/34 / EU3 označena je kao II 1 G. Takva oprema odgovara EPL6 »Ga« u skladu s IEC 60079-0.

Oprema kategorije 1 prikladna je za uporabu u zonama 0, 1 i 2.

Kategorija opreme 2 obuhvaća opremu projektiranu da može funkcionirati u skladu s radnim parametrima koje je utvrdio proizvođač i osigurati visoku razinu zaštite.

Oprema u ovoj kategoriji namijenjena je za uporabu u područjima u kojima se povremeno mogu pojaviti eksplozivne atmosfere uzrokovane smjesama zraka i plinova, para ili maglica ili smjesama zraka i prašine.

Sredstva zaštite koja se odnose na opremu u ovoj kategoriji osiguravaju potrebnu razinu zaštite, čak i u slučaju čestih smetnji ili kvarova na opremi koji se uobičajeno moraju uzeti u obzir.

Oprema kategorije 2 u skladu s Direktivom 2014/34 / EU3 označena je kao II 2 G. Takva oprema odgovara EPL6 »Gb« u skladu s IEC 60079-0.

Kategorija opreme 2 prikladna je za uporabu u zonama 1 i 2.


3 Službeni list Europske unije br. L 96 od 29. ožujka 2014., str. 309.

6 Slova EPL znače: Razina zaštite opreme.

6 Slova EPL znače: Razina zaštite opreme.

Kategorija opreme 3 obuhvaća opremu projektiranu da može funkcionirati u skladu s radnim parametrima koje je utvrdio proizvođač i koja osigurava normalnu razinu zaštite.

Oprema u ovoj kategoriji namijenjena je za uporabu u područjima u kojima nije vjerojatno da će doći do eksplozivne atmosfere uzrokovane smjesama zraka i plinova, para ili maglica ili mješavinom zraka/prašine ili, ako se dogode, vjerojatno da će to učiniti samo rijetko i samo kratko vrijeme.

Oprema u ovoj kategoriji osigurava potrebnu razinu zaštite tijekom normalnog rada

Oprema kategorije 3 prema Direktivi 2014/34 / EU3 označena je kao II 3 G. Takva oprema odgovara EPL6 »Gc« u skladu s IEC 60079-0.

Oprema kategorije 3 prikladna je za uporabu u zoni 2.

Oprema namijenjena za uporabu u područjima opasnim od eksplozije je električna i neelektrična oprema gdje se poduzimaju mjere kako bi se spriječilo da vlastiti izvori paljenja opreme postanu djelotvorni. Takva oprema mora biti u skladu sa zahtjevima za uporabu unutar odgovarajuće zone. Mora se ispitati u skladu s vrstom zaštite i dokazom o usklađenosti s primjenjivim zahtjevima (npr. Postupak ocjene sukladnosti u skladu s Direktivom 2014/34 / EU,3 sustav IECEx,4 dokument ECE / TRADE / 3915 ili barem ekvivalentom) mora biti isporučen;

Razina zaštite opreme (EPL6 (vidi IEC 60079-0)) označava razinu zaštite dodijeljenu opremi na temelju njezine vjerojatnosti da postane izvor paljenja.

EPL »Ga«:

Oprema s »vrlo visokom« razinom zaštite. Takva oprema odgovara kategoriji opreme 1 u skladu s Direktivom 2014/34 / EU.3

Oprema s razinom zaštite »Ga« prikladna je za uporabu u zonama 0, 1 i 2.

EPL »Gb«:

Oprema s visokom razinom zaštite. Takva oprema odgovara kategoriji opreme 2 u skladu s Direktivom 2014/34 / EU.3

Oprema sa stupnjem zaštite »Gb« prikladna je za uporabu u zonama 1 i 2.

EPL »Gc«:

Oprema s »poboljšanom« zaštitom. Takva oprema odgovara kategoriji opreme 3 prema Direktivi 2014/34 / EU.3

Oprema sa stupnjem zaštite »Gc« prikladna je za uporabu u zoni 2;


3 Službeni list Europske unije br. L 96 od 29. ožujka 2014., str. 309.

4 http://iecex.com/rules.

5 Zajednički regulatorni okvir za opremu korištenu u atmosferi s eksplozivnom atmosferom, Ujedinjeni narodi, 2011.

6 Slova EPL znače: Razina zaštite opreme.

(Escape boat), Čamac za evakuaciju znači specijalno konstruiran, izravno pristupačan čamac konstruiran da izdrži sve identificirane opasnosti od tereta i da evakuira ljude u opasnosti;

(Escape device (suitable), Uređaj za napuštanje opasnog područja (odgovarajući): aparat s kisikom kojim se lako rukuje, koji pokriva usta, nos i oči nositelja i koji se koristi za napuštanje opasnog područja; Za takve uređaje vidi na primjer europski standard EN 13794: 2002, EN 402: 2003, EN 403: 2004 ili EN 1146: 2005;

(Escape route), Put evakuacije znači put od opasnosti prema sigurnosti ili evakuaciju na drugi način;

(Evacuation boat) Brod za evakuaciju označava specijalno opremljen brod s posadom koji se poziva spašavati ljude u opasnosti ili ih evakuiraju u minimalnom vremenskom razdoblju za koje im je osigurano sigurno utočište ili zaštićena zona;

(Exclusive use), Isključiva uporaba: za transport radioaktivnih tvari: autonomna upotreba transportnog sredstva ili velikog kontejnera od strane jednog jedinog pošiljatelja, pri čemu se svi postupci utovara, prijevoza i istovara prije, tijekom i nakon transporta obavljaju sukladno uputama pošiljatelja ili primatelja, kada se to zahtijeva prema ADN;

(Explosion), Eksplozija: iznenadna oksidirajuća reakcija ili reakcija raspadanja s porastom temperature, tlaka ili oba istovremeno (vidi EN 13237: 2011);

(Explosion group/subgroup) Eksplozijska skupina / podskupina znači grupiranje zapaljivih plinova i para prema njihovim maksimalnim eksperimentalnim sigurnosnim razmacima (standardna širina razmaka, određena u skladu s određenim uvjetima) i minimalnim strujama paljenja, te električnih uređaja namijenjenih za uporabu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (vidi EN IEC 60079-0: 2012), instalacije, opremu i autonomne sustave zaštite. Za autonomne sustave zaštite, skupina eksplozije II B podijeljena je u podskupine;

(Explosion hazardous areas), Područja opasnosti od eksplozije su područja u kojima eksplozivna atmosfera može nastati u tolikom opsegu da su potrebne posebne mjere zaštite kako bi se osigurali sigurnost i zdravlje zahvaćenih osoba (vidi Direktivu 1999/92/EZ*); Područja opasnosti od eksplozije klasificirana su u zone prema učestalosti pojavljivanja i trajanju prisutnosti eksplozivne atmosfere.

Vidi također Klasifikacija područja opasnosti od eksplozije, Zaštita od eksplozije, Klasifikacija zona – za tankove i Zaštićena područja – za brodove za suhi teret;

(Explosion protection) Zaštita od eksplozije označava sve zahtjeve koje treba ispuniti i mjere koje se moraju poduzeti kako bi se izbjeglo oštećenje uzrokovano eksplozijama.

Ovo uključuje:

Organizacijske mjere kao što su, na primjer:

(a) Utvrđivanje eksplozivno opasnih područja (klasifikacija zona): u kojima je vjerovatno da će doći do eksplozivne atmosfere koja se sastoji od smjese sa zrakom zapaljivih plinova, para ili sprejeva:

(i) kontinuirano ili dulje vrijeme ili često (zona 0);

(ii) povremeno u normalnom radu (zona 1); ili

(iii) iznimno ili samo kratko (zona 2);

(vidi Direktivu 1999/92 / CE1).

(b) Sprječavanje izvora paljenja (upotreba ručnih alata sa malim iskrenjem, zabrana pušenja, upotreba osobne zaštitne opreme, uključujući antistatične cipele, radne rukavice, itd.);

(c) Izrada radnih uputa.

I tehničkih zahtjeva, kao što su, na primer:

(a) korištenje instalacija i opreme za koje je dokazano da su prikladne za uporabu u različitim područjima opasnosti od eksplozija;

(b) Korištenje autonomnih zaštitnih sustava;

(c) praćenje potencijalno eksplozivne atmosfere korištenjem sustava za detekciju plina i detektora zapaljivih plinova;

(Explosion range), Istraživanje tvari od tvari neke tvari ili smjese tvari u zraku, u kojoj može doći do eksplozije, odnosno raspona koncentracije tvari ili smjese tvari u smjesi sa zrakom / inertnim plinom, može doći do eksplozije, određene pod određenim uvjetima ispitivanja;

(Explosive atmosphere), Eksplozivna atmosfera označava smjesu zraka s plinovima, parama ili izmaglicama koja je zapaljiva u atmosferskim uvjetima i u kojoj se proces sagorijevanja nakon paljenja širi na cijelu smjesu koja još nije zahvaćena plamenom (vidi EN 13237:2011);

F

(Fibreboard IBC), IBC od mediapana je tijelo od mediapana s ili bez zasebnog gornjeg i donjeg poklopca, po potrebi s unutarnjim zaštitnim pokrovom (ali bez unutarnjih pakiranja), i odgovarajućom servisnom i strukturalnom opremom;

(Filler), Punitelj je svako poduzeće

a) koje puni opasne tvari u spremnik (vozilo cisternu, vagonsku cisternu, izgradnu cisternu, prenosivu cisternu ili kontejner cisternu) ili u baterijsko vozilo, baterijski vagon ili MEGC; ili

b) koje puni opasne tvari u teretni tank; ili

c) koje puni opasne tvari u plovilo, vozilo, vagon, veliki kontejner ili mali kontejner za prijevoz u rasutom stanju;

(Filling pressure), Tlak punjenja je maksimalan tlak koji se zaista razvije u spremniku kada ga se puni pod tlakom; (vidi također proračunski tlak, otpusni tlak, maksimalni radni tlak (manometarski tlak) i ispitni tlak);

(Filling ratio), Omjer punjenja označava omjer mase plina prema masi vode na 15 °C koji bi potpuno napunio tlačni spremnik koji je pripremljen i spreman za uporabu (kapacitet);

(Filling ratio (cargo tank), Omjer punjenja (tank za teret): Kada je dan omjer punjenja za tank za teret, on se odnosi na postotak zapremine tanka za teret koji je dozvoljeno napuniti tekućinom tijekom ukrcaja;

(Fixed tank), Fiksni spremnik označava spremnik čiji je kapacitet veći od 1.000 litara i koji je trajno pričvršćen na vozilo (koje zatim postaje vozilo cisterna) ili na vagon (koji zatim postaje vagon cisterna) ili je sastavni dio takvog vozila ili vagona;

(Flame arrester),Uređaj za sprječavanje širenja plamena (prigušnica plamena): uređaj, koji je ugrađen na otvoru nekog dijela aparata ili u povezani cijevni sustav aparata, a čija funkcija je omogućiti protok ali i spriječiti širenje plamena. Uređaj za sprječavanje širenja plamena mora biti ispitan u skladu s međunarodnom normom ISO 16852: 2016 i dokazom o usklađenosti s primjenjivim zahtjevima (npr. Postupak ocjene sukladnosti u skladu s Direktivom 2014/34 / EU, 3 sustav IECEx, 4 dokument ECE / TRADE / 3915 ili barem ekvivalentom) mora biti isporučen;

(Flame arrester plate stack), Uređaj za sprječavanje širenja plamena (nepokretni uložak prigušnice plamena): dio uređaja za osiguranje od širenja plamena čiji je glavni zadatak sprječavanje širenja plamena;

(Flame arrester housing), Kućište zaustavljača plamena označava dio zaustavljača plamena čija je glavna svrha sačinjavati odgovarajuće kućište za fiksni uložak zaustavljača plamena i osigurati mehaničku vezu s drugim sustavima;

(Flammable component (for aerosols), Zapaljiva komponenta (za aerosoli) označava zapaljive tekućine, zapaljive krute tvari ili zapaljive plinove i smjese plinova kako je definirano u napomenama od 1 do 3 pododjeljka 31.1.3 u dijelu III Priručnika o ispitivanjima i kriterijima. Ovo označavanje ne obuhvaća piroforske tvari, samozagrijavajuće tvari ili tvari koje burno reagiraju s vodom. Kemijska temperatura sagorijevanja bit će određena jednom od sljedećih ASTM D 240, ISO/FDIS 13943 metoda: 1999 (E/F) 86.1 do 86.3 ili NFPA 30B;

(Flammable gas detector), Detektor zapaljivog plina je uređaj koji dozvoljava mjerenje bilo koje značajne koncentracije zapaljivih plinova ispod najniže granice eksplozivnosti koje ispušta teret i koji jasno upućuje na prisutnost viših koncentracija takvih plinova. Detektori zapaljivih plinova mogu biti projektirani za mjerenje samo zapaljivih plinova, ali i za istovremeno mjerenje zapaljivih plinova i kisika.

Ovaj uređaj treba biti projektiran na način da mjerenja budu moguća bez potrebe za ulaskom u prostore koje treba provjeriti;

(Flash-point), Plamište označava najnižu temperaturu tekućine na kojoj njene pare tvore zapaljivu smjesu sa zrakom;

(Flexible bulk container), Fleksibilni spremnici, vidi kontejner;

(Flexible IBC), Fleksibilni IBC je tijelo koje se sastoji od membrane, tkane tkanine ili bilo kojeg drugog podatljivog materijala ili njihove kombinacije, a po potrebi i unutarnje obloge ili podstave, zajedno s bilo kakvom odgovarajućom pomoćnom opremom i napravama za rukovanje;

(Frame (Class 2),, kvir (klasa 2), vidi Snop cilindara;

(Fuel cell), Goriva ćelija je elektrokemijski uređaj koji pretvara kemijsku energiju goriva u električnu energiju, toplinu i reaktivne proizvode;

(Fuel cell engine), Motor na gorive ćelije je uređaj koji se koristi za napajanje opreme i koji se sastoji od gorive ćelije i njenog dovoda goriva, integriranog u gorivu ćeliju ili odvojenog od nje, a uključuje sve uređaje koji su nužni za ispunjavanje njegove funkcije;

(Full load), Potpuno opterećenje označava bilo koji teret koji potječe od jednog pošiljatelja, za koji je isključivo rezervirano korištenje vozila, vagona ili velikog kontejnera i za koji se sve operacije ukrcaja i iskrcaja provode u skladu s uputama pošiljatelja ili primatelja;

NAPOMENA: Odgovarajući izraz za prijevoz radioaktivnih tvari je »isključivo korištenje«.


4 http://iecex.com/rules.

5 Zajednički regulatorni okvir za opremu korištenu u atmosferi s eksplozivnom atmosferom, Ujedinjeni narodi, 2011.

G

Gas (for the purposes of Class 2, Plin (u smislu klase 2) označava tvar koja:

(a) na 50 °C ima tlak para veći od 300 kPa (3 bara); ili

(b) je u potpunosti plinovita na 20 °C pod standardnim tlakom od 101,3 kPa;

(Otherwise, Gases), U ostalim slučajevima, pojam plinovi podrazumijeva plinove ili pare;

(Gas cartridge),Patrona za plin, vidi Mali spremnik koji sadrži plin;

(Gas detection system), Sustav za detekciju plina označava sustav za stacionarno praćenje stanja sa senzorima s izravnim mjerenjem koji mogu detektirati u vremenu značajne koncentracije zapaljivih plinova pri koncentracijama ispod (LEL) i sposobne za aktiviranje alarma kada se prekorači granična vrijednost. Mora se kalibrirati barem za n-heksan. Razina praga senzora postavlja se na ne više od 10 % LEL n-heksana.

Mora biti certificiran u skladu s IEC / EN7 60079-29-1: 2016 i, s elektroničkim sustavima, također prema EN 50271: 2010. Ako se koristi u područjima opasnima od eksplozije, također mora udovoljavati zahtjevima za uporabu u predmetnoj zoni i dokazima o takvoj sukladnosti (npr. Postupak ocjene sukladnosti u skladu s Direktivom 2014/34 / EU, 3 sustav IECEx, 4 dokument ECE / TRADE / 3915 ili barem ekvivalentom) mora biti isporučen;

(Gas detector) Detektor plina označava prijenosni uređaj koji omogućuje mjerenje svake značajne koncentracije zapaljivih plinova ispod LEL-a i koji jasno ukazuje na koncentraciju takvih plinova. Detektori plina mogu biti namijenjeni samo za mjerenje zapaljivih plinova, ali i za mjerenje i zapaljivih plinova i kisika. Ovaj uređaj mora biti konstruiran tako da su mjerenja moguća bez ulaska u prostore koji se provjeravaju.

Maksimalna razina detekcije senzora je 5 % od LEL-a najkritičnije tvari na popisu tvari u broda za tankove ili teret za brodove za prijevoz suhih tereta. Detektor zapaljivih plinova mora biti certificiran u skladu s IEC / EN7 60079-29-1: 2016. Ako se koristi u područjima opasnim od eksplozije, također mora udovoljavati zahtjevima za uporabu u predmetnoj zoni i dokazima o takvoj sukladnosti (npr. Postupak ocjene sukladnosti u skladu s Direktivom 2014/34 / EU, 3 sustav IECEx, 4 dokument ECE / TRADE / 3915 ili barem ekvivalentom) mora biti isporučen;

GESAMP znači Zajednička skupina stručnjaka sa znanstvenih aspekata zaštite morskog okoliša IMO publikacije:. »Revizija GESAMP opasnosti Procedura Procjena za kemijske tvari transportira brodovima«, GESAMP Izvještaji i studije br 64, IMO, Londonu, 2002;

U primjeni GESAMP u svrhu sadašnjih Pravilnika, referentna temperatura za relativnu gustoću, tlak pare i topljivosti u vodi je 20 °C. Referentna relativna gustoća se koristi da se razlikuju plutajuće supstace (»utopila«) i tvari koje će potonuti (»probijač«) je 1000 (odgovara gustoći vode na unutarnjim plovnim putovima 1000 kg / m3);

GHS označava osmo dorađeno izdanje Harmoniziranog sustava razvrstavanja i označavanja opasnih tvari na globalnoj razini, objavljenog od strane Ujedinjenih naroda kao dokument ST/SG/AC.10/30/Rev.8;


7 IEC / EN znači: Ovaj standard je dostupan kao IEC standard i kao europski standard.

3 Službeni list Europske unije br. L 96 od 29. ožujka 2014., str. 309.

4 http://iecex.com/rules.

5 Zajednički regulatorni okvir za opremu korištenu u atmosferi s eksplozivnom atmosferom, Ujedinjeni narodi, 2011.

H

Handling device (for flexible IBCs), Naprava za rukovanje (za fleksibilne IBC-ove) označava bilo kakvu petlju, omču, ušicu ili okvir koji su pričvršćeni na tijelo IBC-a ili koji su formirani produženjem materijala od kojeg je načinjeno tijelo IBC-a;

Hermetički zatvoren spremnik označava spremnik koji:

– nije opremljen sigurnosnim ventilima, rasprsnim diskovima, drugim sličnim sigurnosnim uređajima ili vakuumskim ventilima; ili

– je opremljen sigurnosnim ventilima ispred kojih je rasprsni disk prema 6.8.2.2.10 ADR-a, ali nije opremljen vakuumskim ventilima.

Spremnik namijenjen za prijevoz tekućih tvari s proračunskim tlakom od najmanje 4 bara ili namijenjen prijevozu krutih tvari (praškova ili granula), bez obzira na njegov proračunski tlak, također se smatra hermetički zatvorenim ako

– je opremljen sigurnosnim ventilima ispred kojih se nalazi rasprsni disk u skladu sa zahtjevima 6.8.2.2.10 ADR-a i vakuumski ventili, u skladu sa zahtjevima iz 6.8.2.2.3 ADR-a; ili,

– nije opremljen sigurnosnim ventilima, rasprsnim diskovima ili drugim sličnim sigurnosnim uređajima, ali je opremljen vakuumskim ventilima, u skladu sa zahtjevima iz 6.8.2.2.3 ADR-a

(Highest class), Najviša klasa može biti dodijeljena brodu kada:

– je trup, uključujući kormilo pravca i uređaj za kormilarenje i opremu sidara i okova, u skladu s pravilima i propisima priznatog klasifikacijskog društva i kada je izgrađen i ispitan pod njegovim nadzorom;

– je porivni stroj, zajedno s ključnim pomoćnim motorima i strojnim i električnim postrojenjem izrađen i ispitan u skladu s pravilima i propisima tog klasifikacijskog društva, a ugradnja je provedena pod njegovim nadzorom i kompletan stroj je nakon dovršetka ispitan uz rezultate koje društvo smatra zadovoljavajućima;

(High-velocity vent valve), Ventil s brzim odzračivanjem označava ventil za rasterećenje tlaka projektiran da ima nominalnu brzinu protoka koja prelazi brzinu plamena eksplozivne smjese, čime se sprječava prijenos plamena. Kada popis tvari na brodu u skladu s 1.16.1.2.5 sadrži tvari za koje se zahtijeva zaštita od eksplozije u stupcu (17) tablice C poglavlja 3.2, ovaj uređaj za rasterećenje mora se ispitati u skladu s međunarodnom normom ISO 16852: 20162 i dokazima sukladnosti s važećim zahtjevima (npr. Postupak ocjene sukladnosti u skladu s Direktivom 2014/34 / EU, 3 sustav IECEx, 4 dokument ECE / TRADE / 3915 ili barem ekvivalentom) mora biti isporučen;

(Hold), Skladište označava dio plovila koje je, bez obzira na to je li ili nije pokriveno poklopcem grotla, sprijeda i straga ograničeno nepropusnim pregradama i čija je namjena prijevoz robe u pakiranjima ili u rasutom stanju. Gornja granica skladišta je gornji rub pražnice grotla. Teret koji prelazi pražnicu grotla smatrat će se teretom utovarenim na palubu;

Hold (discharged) Skladište (prazno): označava prazno skladište nakon istovara, bez ostataka suhog tereta (metlom očišćeno);


2 Identično EN ISO 16852: 2016

3 Službeni list Europske unije br. L 96 od 29. ožujka 2014., str. 309.

4 http://iecex.com/rules.

5 Zajednički regulatorni okvir za opremu korištenu u atmosferi s eksplozivnom atmosferom, Ujedinjeni narodi, 2011.

(Hold (empty), Skladište (prazno): označava prazno skladište nakon istovara, bez ostataka suhog tereta (metlom očišćeno);

(Hold space), Skladišni prostor označava zatvoreni dio broda, ograničen s prednje i stražnje strane poprečnim vodonepropusnim pregradama, koji je namijenjen isključivo za transport tankova za teret čiji zidovi nisu dijelovi trupa broda;

(Holding time), Vrijeme zadržavanja podrazumijeva vrijeme koje će proteći od početka inicijalnog punjenja do porasta tlaka zbog priljeva topline do najnižeg određenog tlaka na uređajima za ograničavanje tlaka tenkova namijenjenih za prijevoz ohlađenih ukapljenih plinova;

NAPOMENA: Za prenosive cisterne, vidi 6.7.4.1 ADR.

(Hose assemblies), Crijeva s priključcima označava crijeva, koje su integrirana ili zavarena na obje strane priključaka za crijeva. Priključci za crijeva moraju biti integrirani, tako da je moguće olabaviti samo s alatom.

(Hose fittings), Crijevni priključci označavaju spojnice i priključne elemente crijeva.

(Hoses), Crijeva podrazumijevaju fleksibilne tubularne polugotove proizvode od elastomera, termoplastike ili nehrđajućeg čelika koji se sastoje od jedne ili više prevlaka i podstava.

I

IAEA označava Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA), (IAEA, P.O. Box 100 -A-1400 Beč);

(IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material) Propisi IAEA o sigurnom prijevozu radioaktivnog materijala označavaju jedno od izdanja tih propisa, kako slijedi:

(a) Za izdanja iz 1985 i 1985 (sa izmjenama i dopunama iz 1990): IAEA Safety Series n. 6;

(b) Za izdanje iz 1996: IAEA Safety Series No. ST-1;

(c) Za izdanje iz 1996 (revidirano): IAEA Safety Series No. TS-R-1 (ST-1, revidirano);

(d) Za izdanja iz 1996 (sa izmjenama i dopunama iz 2003), 2005 i 2009: Serija sigurnosnih standarda IAEA n. TS-R-1;

(e) Za izdanje 2012: IAEA Safety Standards Series No. SSR-6;

(f) Za izdanje 2018: IAEA Safety Standards Series No. SSR-6 (Rev.1);

IBC vidi Međuspremnik za teret,

(IBC Code), IBC kodeks označava Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u rasutom stanju, objavljen od strane Međunarodne pomorske organizacije (IMO);

ICAO označava Međunarodnu organizaciju civilnog zrakoplovstva (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada);

(ICAO Technical Instructions), Tehničke upute ICAO-a označavaju Tehničke upute za sigurni prijevoz opasnih tvari zrakom, koje nadopunjavaju Prilog 18 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Chicago 1944. godine) objavljene od strane Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) u Montrealu;

(Identification number), Identifikacijski broj označava broj za prepoznavanje tvari kojoj nije dodijeljen UN broj ili koja ne može biti klasificirana UN brojem u sklopu zajedničkog unosa. Ovi brojevi imaju četiri znamenke, a prva znamenka je 9;

IEC označava Međunarodnu elektrotehničku komisiju;

Kodeks IMDG označava Međunarodni pomorski kodeks o opasnom teretu, za provedbu poglavlja VII, dijela A, Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru, 1974. godine (Konvencija SOLAS), objavljene od strane Međunarodne pomorske organizacije (IMO), London;

IMO označava Međunarodnu pomorsku organizaciju (IMO, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, Ujedinjeno Kraljevstvo);

IMSBC kodeks označava Međunarodni pomorski kodeks za krute rasute terete Međunarodne pomorske organizacije (IMO);

(Inner packaging), Unutarnja ambalaža: vidi pod Ambalaža

(Inner receptacle), Unutarnja posuda: posuda, koja zahtijeva vanjsku ambalažu, da bi mogla ispuniti svoju funkciju;

(Inspection body), Inspekcijsko tijelo označava neovisno tijelo za praćenje i provjeru koje je ovlašteno od strane nadležnog tijela;

(Instruction), Uputa označava prijenos znanja ili poduku kako nešto učiniti ili kako postupiti. Ovaj prijenos ili učenje osoblje može interno dijeliti;

(Intermediate bulk container (IBC)), Međuspremnik za teret (IBC) označava kruto ili fleksibilno prenosivo pakiranje, osim onih koji su navedeni u poglavlju 6.1 ADR-a, a koje:

(a) ima kapacitet:

(i) ne veći od 3 m3 za krute tvari i tekućine pakirnih skupina II i III;

(ii) ne veći od 1,5 m3 za krute tvari pakirne skupine I, kada su upakirane u IBC-ove koji su fleksibilni, od čvrste plastike, kompozitni, od mediapana i drveni;

(iii) ne veći od 3 m3 za krute tvari pakirne skupine I, kada su upakirane u metalne IBC-ove;

(iv) ne veći od 3 m3 za radioaktivne tvari klase 7;

(b) je projektirano za mehaničko rukovanje;

(c) je otporno na stresove koji su proizvedeni rukovanjem i prijevozom, kako je određeno ispitivanjima navedenima u poglavlju 6.5 ADR-a;

(vidi također Sastavljeni IBC s unutarnjom plastičnom posudom, IBC od mediapana, Fleksibilni IBC, Metalni IBC, IBC od čvrste plastike i Drveni IBC)

NAPOMENA 1: Prenosive cisterne ili kontejneri cisterne koje ispunjavaju zahtjeve poglavlja 6.7 ili 6.8 ADR-a tim redoslijedom navođenja ne smatraju se međuspremnicima za teret (IBC-ovima).

NAPOMENA 2: Međuspremnici za teret (IBC-ovi) koji ispunjavaju zahtjeve poglavlja 6.5 ADR-a ne smatraju se kontejnerima za svrhe ADN-a.

(Intermediate packaging), Međupakiranje označava pakiranje koje je postavljeno između unutarnjih pakiranja ili robe i vanjskog pakiranja;

(International regulations), Međunarodna pravila podrazumijevaju ADR, ICAO-TI, kodeks IMDG, kodeks IMSBC ili RID.

ISO (norma) označava međunarodnu normu objavljenu od strane Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) (ISO, 1, Rue de Varembe, CH-1204, Ženeva 20);

J

(Jerrican), Kanistar označava metalno ili plastično pakiranje pravokutnog ili poligonalnog poprečnog presjeka s jednim ili više otvora.

L

(Large container),Veliki kontejner, vidi Kontejner;

(Large packaging), Veliko pakiranje označava pakiranje koje se sastoji od vanjskog pakiranja koje sadržava robu ili unutarnje pakiranje i koje:

(a) je projektirano za mehaničko rukovanje;

(b) premašuje neto masu od 400 kg ili kapacitet od 450 litara, ali mu zapremina nije veća od 3 m3;

(Remanufactured large packaging), Prerađeno veliko pakiranje označava veliko pakiranje od metala ili čvrste plastike koje:

(a) je proizvedeno kao UN tip od tipa koji nije UN; ili

(b) je preinačeno iz jednog UN tipa izradbe u drugi UN tip izradbe.

(Remanufactured large packagings), Prerađena velika pakiranja podliježu istim zahtjevima ADR-a koji vrijede i za nova velika pakiranja istog tipa (vidi također definiciju tipa izradbe u 6.6.5.1.2 ADR-a);

(Reused large packaging), Ponovo upotrijebljeno veliko pakiranje znači veliko pakiranje predviđeno za ponovno punjenje, koje je pregledano i za koje je zaključeno da nema manjkavosti koje bi utjecale na sposobnost podnošenja testova radne uspješnosti; pojam uključuje pakiranja koja se ponovo pune istim ili sličnim kompatibilnim sadržajem i koja se prevoze unutar distribucijskih lanaca koje kontrolira pošiljatelj proizvoda;

(Large salvage packaging), Veliko pakiranje za spašavanje označava posebno pakiranje koje:

(a) je konstruirano za mehaničko rukovanje; i

(b) ima neto masu veću od 400 kilograma ili zapreminu veću od 450 litara, ali najveću zapreminu do 3 m3;

u koje se smještaju oštećeni, neispravni paketi opasnih tvari koji propuštaju ili nisu sukladni ili opasne tvari koje su se izlile ili iscurile iz svojih ambalaža su smještene za prijevoz radi njihove uporabe ili zbrinjavanja;

(LEL), LEL: vidi donju granicu eksplozije;

(Life boat) Čamac za spašavanje je čamac na teretnom brodu za spašavanje i rad;

(Light-gauge metal packaging), Metalno pakiranje malog presjeka označava pakiranje kružnog, eliptičnog, pravokutnog ili poligonalnog poprečnog presjeka (kao i stožastog) te konusna i kabasta pakiranja načinjena od metala, čija je debljina stjenke manja od 0,5 mm (npr. bijeli lim), s ravnim ili konveksnim dnom i s jednim ili više otvora, a koje nije obuhvaćeno definicijom za bačve ili kanistre;

(Limited explosion risk electrical installations and equipment), Električne instalacije i oprema s ograničenim rizikom od eksplozije označavaju električne instalacije i opremu koja tijekom normalnog rada ne izaziva iskre niti pokazuje površinske temperature iznad 200 °C, uključujući npr.

– trofazne motore s kaveznim rotorima;

– generatore bez četkica s beskontaktnim pobuđivačem;

– osigurače sa zatvorenim elementom osigurača;

– beskontaktne elektroničke uređaje;

ili označava električne instalacije i opremu s najmanje jednim kućištem zaštićenim od mlaznica vode (stupanj zaštite IP55 ili viši) koji tijekom normalnog rada ne pokazuju površinske temperature iznad 200 °C;

(Liner), Podstava označava cijev ili vreću koja je umetnuta u pakiranje, uključujući veliko pakiranje ili IBC, ali koja nije njegov sastavni dio, uključujući poklopce njegovih otvora;

(Liquefied natural gas (LNG)), Ukapljeni prirodni plin (LNG) označava ohlađene ukapljene plinove koji se sastoje od prirodnog plina s visokim sadržajem metana dodjeljen UN br 1972;

(Liquefied Petroleum Gas (LPG), Tekući naftni plin (UNP) označava ukapljeni plin pod niskim tlakom koji se sastoji od jednog ili više lakih ugljikovodika kojima su dodijeljena samo UN 1011, UN 1075, UN 1965, UN 1969 ili UN 1978 i koji se sastoji uglavnom od propana, butana, propena, butan izomera, butena sa tragovima drugih ugljikovodičnih plinova.

NAPOMENA 1: Zapaljivi plinovi koji su svrstani pod druge UN brojeve ne smatraju se LPG-ovima.

NAPOMENA 2: Za UN br. 1075 vidi NAPOMENU 2 pod 2F, UN br. 1965, u tablici za ukapljene plinove u 2.2.2.3.

(Liquid), Tekućina označava tvar koja na 50 °C ima tlak para od najviše 300 kPa (3 bara), koja nije u potpunosti plinovita na 20 °C i 101,3 kPa, i koja:

(a) ima talište ili početno talište od 20 °C ili manje pri tlaku od 101,3 kPa, ili

(b) je tekućina u skladu s metodom ispitivanja ASTM D 4359-90 ili

(c) nema konzistenciju poput paste u skladu s kriterijima koji su primjenjivi na ispitivanje za određivanje tekućeg stanja (ispitivanje penetrometrom) opisanima u 2.3.4;

NAPOMENA: »Prijevoz u tekućem stanju« u svrhu zahtjeva za spremnik označava:

– Prijevoz tekućina u skladu s prethodno navedenom definicijom, ili

– Krute tvari koje su predane za prijevoz u rastaljenom stanju;

(Loader), Utovaritelj podrazumijeva bilo kakvo poduzeće koje:

(a) Utovaruje pakirane opasne tvari, male kontejnere ili prenosive cisterne u ili na prijevozno sredstvo ili kontejner; ili

(b) Utovaruje kontejner, kontejner za rasuti teret, MEGC, kontejner cisternu ili prenosivu cisternu na prijevozno sredstvo; ili

(c) Utovaruje vozilo ili vagon u ili na plovilo;

(Loading) Utovarivanje podrazumijeva sve radnje koje obavljaja utovarivač, u skladu s definicijom utovarivača;

(Loading instrument), Utovarni instrument se sastoji od računala (hardver) i program (softver) i nudi mogućnost da se osigura da pri svakom stanju balasta ili tereta:

– Dozvoljene vrijednosti koje se tiču uzdužne čvrstoće kao i maksimalnog dopuštenog gaza broda nisu prekoračene

– Stabilitet broda bude u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju za taj brod. Za ovu svrhu vrši se proračun stabiliteta u neoštećenom i oštećenom stanju broda;

(Lower explosion limit (LEL), Donja granica eksplozivnosti (LEL) označava najnižu koncentraciju eksplozivnog područja u kojoj može doći do eksplozije;

M

(Management system), Sustav za upravljanje: za prijevoz radioaktivnih tvari, podrazumijeva skup međusobno povezanih ili ovisnih elemenata (sustava) za uspostavljanje strategija i ciljeva koje treba postići na učinkovit i održiv način;

(Manual of Tests and Criteria), Priručnik za ispitivanja i kriterije: Sedmo dopunjeno izdanje Priručnika za ispitivanja i kriterije, koji su objavili Ujedinjeni narodi (ST / SG / AC.10 / 11Rev.7);

(Mass density), Gustoća mase bit će izražena u kg/m3. U slučaju ponavljanja, koristit će se samo broj;

(Mass of package), Masa pakiranja označava bruto masu pakiranja osim ako je drugačije navedeno. Masa kontejnera, cisterni, vozila i vagona koji se koriste za prijevoz robe ne ubrajaju se u bruto masu;

(Master), Zapovjednik broda označava osobu kako je definirano u članku 1.02 Europskog kodeksa o unutarnjim vodnim putovima (CEVNI);

(Maximum capacity), Maksimalni kapacitet označava maksimalnu unutarnju zapreminu spremnika ili pakiranja uključujući međuspremnike za teret (IBC-ove) i velika pakiranja, a izražava se u kubičnim metrima ili litrama;

(Maximum net mass), Maksimalna neto masa označava maksimalnu neto masu sadržaja u jednodijelnom pakiranju ili maksimalnu zajedničku masu unutarnjih pakiranja i njihovog sadržaja izraženu u kilogramima;

(Maximum normal operating pressure), Maksimalni normalni radni tlak, za prijevoz radioaktivnih tvari i materijala, znači maksimalni tlak iznad atmosferskog tlaka na srednjoj razini mora koji se razvija u kontejnerskom sustavu u razdoblju od godinu dana u uvjetima temperature i sunčevog zračenja i podudara se s uvjetima okoliša u nedostatku prozračivanja, vanjskog hlađenja putem pomoćnog sustava, ili operativnog nadzora tijekom prijevoza;

(Maximum permissible gross mass), Najviša dopuštena bruto masa označava

(a) (za IBC-ove) masu IBC-a i bilo kakve servisne ili strukturalne opreme zajedno s maksimalnom neto masom;

(b) (za cisterne) taru cisterne i najteži teret koji je dopušten za prevoženje;

NAPOMENA: Za prenosive cisterne, vidi poglavlje 6.7 ADR-a.

(Maximum working pressure), Maksimalni radni tlak označava maksimalni tlak koji se pojavljuje u tanku za teret ili tanku za preostali teret tijekom rada. Ovaj tlak odgovara tlaku koji nastaje pri otvaranju ventila s brzim odzračivanjem ili ventila za smanjenje tlaka;

(Means of evacuation), Sredstva evakuacije: sredstva koja koriste ljudi da se sklone od opasnosti ka sigurnom na sljedeći način:

Opasnosti koje se moraju uzeti u obzir su:

• za klasu 3, ambalažna skupina III, UN 1202, drugi i treći ulazak i za klase 4.1, 8 i 9 na tankerima: curenje na cjevovodu;

• za druge tvari klase 3 i klase 2, a za zapaljive tvari klase 8 na tankerima: požar u području cjevovoda na palubi i gorenje tekućine u vodi;

• za klasu 5.1 na tankerima: oksidacije tvari u kombinaciji sa zapaljivim tekućinama može izazvati eksploziju;

• za klasu 6.1 na tankerima: otrovni plinovi oko cjevovoda i u smjeru vjetra;

• za opasne tvari na brodovima za suhi teret: opasnosti koje potječu od tereta u skladištu;

MEGC, vidi Višedijelni plinski kontejner,

MEMU, vidi Mobilna jedinica za izradu eksploziva;

(Metal hydride storage system), Sustav za pohranu metalnih hidrida označava jedinstveni potpuni sustav skladištenja vodika, što uključuje spremnik, metalni hidrid, uređaj za smanjenje tlaka, zaporni ventil, pomoćnu opremu i unutarnje komponente, a koji se koristi isključivo za prijevoz vodika;

(Metal IBC), Metalni IBC označava metalno tijelo zajedno s odgovarajućom servisnom i strukturalnom opremom;

(Mobile explosives manufacturing unit (MEMU)), Mobilna jedinica za izradu eksploziva (MEMU) označava jedinicu, ili vozilo s ugrađenom jedinicom, za proizvodnju i utovar eksploziva iz opasnih tvari koje nisu eksplozivi. Jedinica se sastoji od raznih spremnika i kontejnera za rasuti teret i procesne opreme kao i pumpi i povezane opreme. MEMU može imati posebne odjeljke za pakirane eksplozive;

NAPOMENA: Iako definicija za MEMU uključuje izraz »proizvodnja i utovar eksploziva«, zahtjevi za MEMU jedinice odnose se samo na prijevoz, a ne na proizvodnju i utovar eksploziva.

(Multiple-element gas container (MEGC)), Višedijelni plinski kontejner (MEGC) označava jedinicu koja sadrži elemente koji su međusobno povezani sustavom cijevi i pričvršćeni na okvir. Sljedeći se elementi smatraju elementima višedijelnog plinskog kontejnera: cilindri, cijevi, bačve pod tlakom i snopovi cilindara kao i cisterne za prijevoz plinova kako je definirano u 2.2.2.1.1 čiji je kapacitet veći od 450 litara.

NAPOMENA: Za UNMEGC-ove, vidi poglavlje 6.7 ADR-a.

N

(Naked light), Otvoreni plamen označava izvor svjetlosti korištenjem plamena koji nije zaštićen neprodornim oklopom.

(Net explosive mass (NEM)), Neto eksplozivna masa (NEM) označava ukupnu masu eksplozivnih tvari, bez pakiranja, kućišta, itd. (često se koriste i izrazi neto eksplozivna količina (NEQ), neto eksplozivni sadržaj (NEC), neto eksplozivna težina (NEW) ili neto masa eksplozivnog sadržaja koji imaju isto značenje.);

(Neutron radiation detector), Detektor neutronskog zračenja: označava uređaj koji detektira neutronsko zračenje. U takvom uređaju, plin može biti sadržan u hermetički zatvorenoj elektronskoj cijevi pretvarača koji pretvara neutronsko zračenje u mjerljive električne signale;

(N.O.S. entry (not otherwise specified entry), Naziv N.D.N. (nije drugačije naveden): zajednički naziv, kojim se tvari, smjese, otopine ili predmeti mogu razvrstavati, ako:

(a) nisu poimenično navedeni u tablici A poglavlja 3.2, i

(b) posjeduju kemijske, fizičke i / ili opasne osobine, koje odgovaraju klasi, klasifikacionom kôdu, ambalažnoj grupi i opisu naziva n.d.n.

(Not readily flammable), Nije lako zapaljiv označava materijal koji sam po sebi nije lako zapaljiva tvar ili barem čija vanjska površina nije lako zapaljiva i ograničava širenje vatre u odgovarajućem stupnju.

Kako bi se utvrdilo zapaljivost, uvažavaju se IMO postupak, rezolucija A.653(16), ili bilo koji istovrijedni zahtjevi države ugovornice;

O

(Offshore bulk container), Kontejner za teret u rasutom stanju izvan obale: kontejner za terete u rasutom stanju, koji je posebno konstruiran za ponovnu uporabu za transport od, do i između postrojenja na obali. Kontejner za teret u rasutom stanju je konstruiran i izgrađen prema Smjernicama za odobrenje kontejnera koji se koriste na otvorenim morima, a koje su utvrđene u dokumentu MSC / Cir.860, od strane Međunarodne pomorske organizacije IMO;

(Oil separator vessel), Brod za separiranje nafte označava otvoreni tanker tipa N ili plovilo tipa N nosivosti do 300 tona, koji je sagrađen i opremljen za prihvat i prijevoz zauljenih i masnih otpada nastalih kao rezultat rada plovila. Plovila bez tankova za teret smatraju se podložnim poglavljima 9.1 ili 9.2;

(Oil sludge) Naftni mulj znači ostatke ugljikovodika iz normalnog rada pomorskih brodova, npr. ostaci od obrade goriva ili mazivih ulja za glavne ili pomoćne strojeve, otpadno ulje dobiveno odvajanjem od postrojenja za filtriranje ulja, masni ostaci prikupljeni u jamama i ostaci hidrauličkih i mazivnih ulja;

NAPOMENA: U ADN-u definicija MARPOL-a također uključuje ostatke koji nastaju pročišćavanjem kaljužne vode na brodovima.

(Oily and greasy wastes from the operation of the vessel), Zauljen i zamašćen otpad koji je nastao uslijed rada broda: staro ulje, kaljužna voda i drugi zauljeni i zamašćen otpad, kao što su stara masnoća, stari filter, stare krpe, povezi i ambalaža ovih otpadaka;

(Open container),Otvoreni kontejner, vidi Kontejner;

(Open cryogenic receptacle), Otvoreni kriogenski spremnik označava prijenosni termoizolirani spremnik za pothlađene ukapljene plinove, koje se održava na atmosferskom tlaku neprekidnim prozračivanjem pothlađenog ukapljenog plina;

(Open vehicle), Otvoreno vozilo označava vozilo čija platforma nema nadgrađe ili ima samo bočne daske i stražnja vrata;

(Open wagon), Otvoreni vagon označava vagon s ili bez bočnih daski i stražnjih vrata, čije su utovarne površine otvorene.

(Opening pressure), Tlak pri otvaranju označava tlak naveden u stupcu (10) tablice C poglavlja 3.2 pri kojem se otvaraju ventili za smanjenje tlaka / ventili s brzim odzračivanjem. Za tlačne spremnike, tlak pri otvaranju sigurnosnog ventila bit će ustanovljen u skladu sa zahtjevima nadležnog tijela ili priznatog klasifikacijskog društva;

OTIF označava Međuvladinu organizaciju za međunarodni željeznički promet (OTIF, Gryphenhubeliweg 30, CH-3006 Bern);

(Outer packaging), Vanjska ambalaža: vanjska zaštita kombinirane ambalaže uključujući tvari s osobinama upijanja, tvari za pokrivanje (jastučenje) i sve druge sastavne dijelove, koji su potrebni da obuhvate i štite unutarnje posude ili unutarnju ambalažu;

(Over-moulded cylinder), Pregrijani kotao označava kotao namijenjen za prijevoz UNP-a s kapacitetom vode veće od 13 l koji je izrađen od zavarenog čeličnog unutarnjeg cilindra s prevučenim zaštitnim kućištem napravljenim od plastične mase, koji se ne može ukloniti i vezati za vanjsku površinu čelične stijenke cilindra;

(Overpack), Ovojno pakiranje označava kućište koje se koristi (od strane jednog pošiljatelja u slučaju prijevoza radioaktivnih tvari kako bi sadržavalo jedno ili više pakiranja, objedinjenih u jednu cjelinu kojom je lakše rukovati i utovariti je tijekom prijevoza;

Primjeri ovojnih pakiranja:

(a) utovarna platforma poput palete, na koju je stavljeno ili složeno nekoliko pakiranja, osiguranih plastičnom vrpcom, omotom za stezanje ili razvlačenje ili drugim prikladnim sredstvom; ili

(a) vanjsko zaštitno pakiranje kao što su kutija ili sanduk;

(Oxygen measuring system), Sustav za mjerenje kisika označava uređaj za stacionarno praćenje koji je sposoban pravovremeno otkriti svako značajno smanjenje sadržaja kisika u zraku i sposoban aktivirati alarme u slučaju da koncentracija kisika dosegne 19,5 % volumena.

Ovaj se uređaj mora ispitati u skladu s europskim standardom IEC / EN7 50104: 2010. Ako se koristi u područjima opasnim od eksplozije, također mora udovoljavati zahtjevima za uporabu u predmetnoj zoni i dokazima o takvoj sukladnosti (npr. Postupak ocjene sukladnosti u skladu s Direktivom 2014/34 / EU,3 sustav IECEx,4 dokument ECE / TRADE / 3915 ili barem ekvivalentom) mora biti isporučen;

Sustav za mjerenje kisika može također biti konstruiran kao dio kombiniranog mjernog sustava za mjerenje i zapaljivih plinova i kisika;

(Oxygen meter), Mjerač kisika označava prijenosni uređaj koji omogućava mjerenje svakog značajnog smanjenja sadržaja kisika u zraku. Mjerač kisika može biti ili uređaj za mjerenje samo kisika ili dio kombiniranog uređaja za mjerenje i zapaljivih plinova i kisika. Ovaj uređaj mora biti konstruiran tako da su mjerenja moguća bez ulaska u prostore koji se provjeravaju. Ispituje se u skladu s IEC / EN7 50104: 2010. Ako se koristi u područjima opasnim od eksplozije, također mora udovoljavati zahtjevima za uporabu u predmetnoj zoni i dokazima o takvoj sukladnosti (npr. Postupak ocjene sukladnosti u skladu s Direktivom 2014/34 / EU,3 sustav IECEx,4 dokument ECE / TRADE / 3915 ili barem ekvivalentom);


3 Službeni list Europske unije br. L 96 od 29. ožujka 2014., str. 309.

4 http://iecex.com/rules.

5 Zajednički regulatorni okvir za opremu korištenu u atmosferi s eksplozivnom atmosferom, Ujedinjeni narodi, 2011.

7 IEC / EN znači: Ovaj standard je dostupan kao IEC standard i kao europski standard.

P

(Package), Paket označava potpuni proizvod operacije pakiranja, u sastavu pakiranja ili velikog pakiranja ili IBC-a i njegovog sadržaja pripremljenog za otpremu. Osim prijevoza radioaktivne tvari, pojam uključuje spremnike za plinove kako je definirano u ovom odjeljku, kao i proizvode koji zbog svoje veličine, mase ili konfiguracije smiju biti nošeni nezapakirani ili na podlogama, u sanducima ili napravama za rukovanje.

Pojam ne vrijedi za robu koju se prevozi u rasutom stanju u brodskim skladištima, niti za tvari koje se prevozi u tankovima u tankerima.

Na plovilima, pojam također uključuje i vozila, vagone, kontejnere (uključujući izmjenjive sanduke), kontejnere cisterne, prenosive cisterne, baterijska vozila, baterijske vagone, cisterne, vagonske cisterne i višestruke kontejnere za plinove (MECG-ove).

NAPOMENA: Za radioaktivne tvari, vidi 2.2.7.2., 4.1.9.1.1 i poglavlje 6.4 ADR-a.

(Packaging), Ambalaža: jedna ili više posuda i svi drugi sastavni dijelovi ili materijali, koji su neophodni, da bi posuda ispunila svoju funkciju spremnika i sigurnosnu fukciju (vidi i kombinirana ambalaža, sastavljena ambalaža, unutarnja ambalaža, veliko sredstvo za pakiranje IBC, međuambalaža, velika ambalaža, ambalaža od tankog lima, vanjska ambalaža, obnovljena ambalaža, prerađena ambalaža, ponovno upotrijebljena ambalaža, ambalaža za spašavanje i ambalaža koja ne propušta prašinu);

(Packer), Paker: poduzeće, koje pakuje opasan teret u ambalažu, uključujući veliku ambalažu i krutu ili fleksibilnu (IBC), a po potrebi i priprema za transport komade za otpremu;

(Packing group), Pakirna skupina označava skupinu kojoj, za svrhe pakiranja, mogu biti dodijeljene određene tvari u skladu s njihovim stupnjem opasnosti. Pakirne skupine imaju sljedeća značenja koja su potpunije objašnjena u 2. dijelu:

Pakirna skupina I: Tvari koje predstavljaju veliku opasnost;
Pakirna skupina II: Tvari koje predstavljaju srednju opasnost; i
Pakirna skupina III: Tvari koje predstavljaju malu opasnost;

NAPOMENA: Određene proizvode koji sadrže opasne tvari svrstava se u pakirnu skupinu.

(Partly closed-type sampling device), Uređaj za uzimanje uzoraka (djelomično zatvoren): uređaj, koji je proveden kroz zidove tankova za teret ili kroz cjevovod za utovar ili istovar izveden tako da za vrijeme uzimanja uzorka samo mala količina plinovitog ili tekućeg tereta dospije u zrak. Ako se uređaj ne koristi mora biti potpuno zatvoren;

(Piping for loading and unloading (cargo piping)), Uređaj za uzimanje uzoraka: uređaj koji je proveden kroz zidove tankova za teret ili preko cjevovoda za utovar i istovar, ali predstavlja dio zatvorenog sustava konstruiran tako da tijekom uzimanja uzorka ni plin ili tekućina se ne može osloboditi iz tanka za teret. Uređaj će biti tipa odobrenog od strane nadležnog tijela za tu svrhu;

(Portable tank), Prenosiva cisterna označava višemodalnu cisternu koja, kada se koristi za prijevoz plinova kako je definirano u 2.2.2.1.1, ima kapacitet veći od 450 litara u skladu s definicijama u poglavlju 6.7 ADR-a ili kodeksa IMDG i koja je označena uputama za prenosive cisterne (T-kodeks) u stupcu (10) tablice A poglavlja 3.2 ADR-a;

(Portable tank operator), Prijevoznik prenosive cisterne, vidi Prijevoznik kontejner cisterne / prenosive cisterne;

(Possibility of cargo heating), Mogućnost grijanja tereta označava instalaciju za zagrijavanje tereta u tankovima za teret korištenjem toplinskog izolatora. Toplinski izolator može biti grijan pomoću kotla na samom tankeru (sustav grijanja tereta u skladu s 9.3.2.42 ili 9.3.3.42) ili s kopna;

(Pressure drum) Bačva pod tlakom označava zavareni, prijenosni tlačni spremnik čija je vodna zapremina veća od 150 litara i manja od 1.000 litara (npr. cilindrični spremnici opremljeni kotrljajućim obručima, kliznim kuglama);

(Pressure relief device), Uređaj za smanjenje tlaka označava sigurnosni ventil koji se automatski aktivira, čija je svrha zaštititi tank za teret od neprihvatljivog prekomjernog unutarnjeg tlaka;

(Pressure receptacle), Posuda pod tlakom: zajednički naziv za boce, velike boce, bačve pod tlakom, posude za kriogene plinove (zatvorene), metalhidridne skladišne (akumulacijske) sustave i svežnjeve boca i posude pod tlakom za spašavanje;

(Pressures), Tlakovi podrazumijevaju da će za spremnike sve vrste tlakova (npr. radni tlak, tlak pri otvaranju ventila s brzim odzračivanjem, ispitni tlak) biti izraženi kao manometarski tlakovi u kPa (bar); tlak para tvari, međutim, bit će izražen kao apsolutni tlak u kPa (bar);

Tlačni spremnik označava spremnik koji je namijenjen i odobren za radni tlak > 400 kPa (4 bara).

(Pressurized gas cartridge), Tlačna patrona za plin, vidi Aerosolni raspršivač,

(Protected area), Zaštićeno područje označava sve sljedeće prostore na plovilima za prijevoz suhog tereta:

(a) skladište ili skladišta (kad je potrebna protueksplozijska zaštita, zona 1);

(b) prostor smješten iznad palube (kad je potrebna protueksplozijska zaštita, zona 2), omeđen:

(i) poprečno, vertikalnim plohama koje odgovaraju bočnom opločenju;

(ii) sprijeda i straga, vertikalnim plohama koje odgovaraju krajnjim pregradama skladišta; i

(iii) s gornje strane, horizontalnom plohom 2,00 m iznad gornje razine tereta, a u najmanju ruku horizontalnom plohom 3,00 m iznad palube.

(Protected IBC (for metal IBCs)), Zaštićeni IBC (za metalne IBC-ove) označava IBC koji je opremljen dodatnom zaštitom protiv udara, a zaštita je u obliku, primjerice, višeslojne (sendvič) konstrukcije ili konstrukcije s dvostrukim zidom, odnosno okvira s kućištem od metalne rešetke.

(Protection wall, gas – and liquid-tight), Zaštitni zid, nepropusan za plin i tekućinu, označava zid na palubi koji je nepropustan za plin i tekućinu, a na visini granične ravnine teretnog prostora sprječava ulazak plinova izvan područja tereta;

(Protective coaming, liquid-tight), Zaštitni otvor, nepropustan za tekućinu, označava nepropusnu pregradu na palubi na visini vanjske pregrade teretnog spremnika (vidi dijagram prostornog uređenja), ali na maksimalnoj udaljenosti od 0,60 m do vanjske pregradne stijenke teretnog prostora ili potporne pregrade, što sprječava tekućinu od ulaska u prednji i stražnji dio broda. Veza između zaštitnih pregrada i otvora protiv izlijevanja mora biti čvrsta;

(Protective gloves), Zaštitne rukavice označavaju rukavice koje štite ruke nositelja tijekom rada u opasnom području. Odabir odgovarajućih rukavica mora odgovarati opasnostima koje se mogu pojaviti (vidi npr. europske norme EN 374-1: 2016, EN 374-2: 2015 ili EN 374-4: 2013). U slučaju opasnosti od elektrostatičkog punjenja / pražnjenja, one moraju ispunjavati zahtjeve norme EN 16350: 2015

(Protective goggles, protective masks), Zaštitne naočale i zaštitne maske označavaju naočale ili zaštitu za lice koji štite oči ili lice nositelja tijekom rada u opasnom području. Izbor odgovarajućih naočala ili maski odgovara opasnostima za koje je vjerojatno da će se pojaviti. Za zaštitne naočale ili zaštitne maske vidi npr. Europsku normu EN 166:2001;

(Protective shoes (or protective boots), Zaštitne cipele (ili zaštitne čizme) označavaju cipele ili čizme koje štite stopala nositelja tijekom rada u opasnom području. Izbor prikladnih zaštitnih cipela ili čizma mora odgovarati opasnostima koje se mogu pojaviti, posebno one koje su uzrokovane elektrostatičkim punjenjem / pražnjenjem, te udovoljiti zahtjevima međunarodne norme ISO 20345: 2012 ili ISO 20346: 2014;

(Protective lining), Zaštitna obloga (za tankove) označava oblogu ili oblogu koja štiti metalne materijale tanka od tvari koje se prevoze; «.

NAPOMENA: Ova se definicija ne odnosi na oblogu ili oblogu koja se koristi samo za zaštitu tvari koja se prevozi.

(Protective suit), Zaštitno odijelo označava odijelo koja štiti tijelo nositelja tijekom rada u opasnom području. Izbor odgovarajućeg odijela odgovara opasnostima za koje je vjerojatno da će se pojaviti. Za zaštitna odijela vidi npr. ISO 13688: 2013. U slučaju opasnosti uzrokovanih elektrostatičkim punjenjem / pražnjenjem, vidi i europski standard EN 1149-5: 2008.

Q

(Quality assurance), Osiguravanje kvalitete: sistematski program nadzora i kontrole, koji primjenjuje svaka organizacija ili tijelo s ciljem, da se osigura primjena sigurnosnih propisa ADN u praksi;

R

(Radiation detection system), Sustav za detekciju radijacije: aparat koji kao komponente sadrži detektore zračenja;

(Radioactive contents), Radioaktivni sadržaj, za transport radioaktivnih tvari: radioaktivne tvari sa svim kontaminiranim ili aktiviranim čvrstim tvarima, tekućim tvarima i plinovima unutar ambalaže;

(Reception facility), Prijemno postrojenje označava nepomično ili pomično postrojenje za primanje plinova i para tijekom otplinjavanja praznih ili istovarenih tankova za teret i cjevovoda za utovar i istovar;

(Receptacle (Class 1)), Spremnik (klasa 1) uključuje kutije, cilindre, limenke, bačve, boce i cijevi, uključujući i bilo kakva sredstva zatvaranja koja se koriste kod unutarnjih pakiranja ili međupakiranja;

(Receptacle), Spremnik označava zaštitno plovilo za zaprimanje i zadržavanje tvari ili proizvoda, uključujući bilo kakva sredstva zatvaranja. Ova definicija ne vrijedi za kućišta (vidi također Kriogenski spremnik, Unutarnji spremnik, Kruti unutarnji spremnik i Patrona za plin);

(Receptacle for residual products), Spremnik za preostale proizvode označava međuspremnik za teret ili kontejner cisternu ili prenosivu cisternu koji su predviđeni za prikupljanje preostalog tereta, vode za pranje, ostataka tereta ili zauljene vode koji su pogodni za crpljenje; Spremnik mora biti odobren u skladu s ADR, RID ili IMDG Kodeksom i odobren za dotičnu tvar. Maksimalni dopušteni kapacitet međuspremnika za prijevoz rasutih tereta je 3 m3, a kontejner cistterne ili prijenosnog spremnika 12 m³;

(Receptacle for slops), Spremnik zauljenih voda označava spremnik otporan na vatru koji se može zatvoriti poklopcem namijenjenim za sakupljanje zauljanih voda koje su neprikladne za pumpanje. Spremnik mora biti odobren u skladu s ADR, RID ili IMDG Kodeksom i odobren za dotičnu tvar. Maksimalni dopušteni kapacitet je 450 l. Trebao bi biti jednostavan za rukovanje i označen kao »SLOP« (visina znaka: 0,10 m);

(Recycled plastics material), Reciklirani plastični materijal označava obnovljeni materijal od korištenih industrijskih pakiranja koji je očišćen i pripremljen za preradu u nova pakiranja;

(Reel (Class 1), Vreteno (klasa 1) označava uređaj načinjen od plastike, drva, mediapana, metala ili drugog odgovarajućeg materijala koji se sastoji od središnje osovine s ili bez bočne stranice na svakom kraju osovine. Proizvode i tvari moguće je namotati na osovinu, a na mjestu ih drže bočne stranice;

(Relative density (or specific density)), elativna gustoća (ili specifična gustoća) opisuje omjer gustoće tvari prema gustoći čiste vode na 3,98 °C (1.000 kg/m3) i bezdimenzionalna je;

(Remanufactured large packaging), Prerađeno veliko pakiranje vidi Veliko pakiranje;

(Rescue winch),Vitlo za spašavanje označava uređaj za podizanje osoba iz prostora kao što su tankovi za teret, pregrade i prostori dvostrukog boka. Uređajem treba moći upravljati jedna osoba;

(Residual cargo), Ostaci tereta označavaju tekući teret koji ostaje u tanku za teret ili teretnom cjevovodu nakon iskrcaja bez korištenja sustava posušivanja;

(Reused large packaging), Ponovo upotrijebljeno veliko pakiranje vidi Veliko pakiranje;

RID označava Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom, dodatak C COTIF-a (Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu);

(Rigid inner receptacle (for composite IBCs)), Kruti unutarnji spremnik (za kompozitne IBC-ove) označava spremnik koji zadržava svoj opći oblik kada je prazan i to bez zatvorenih poklopaca i bez korištenja vanjskog kućišta. Bilo koji unutarnji spremnik koji nije krut smatra se fleksibilnim;

(Rigid plastics IBC), IBC od čvrste plastike označava tijelo od čvrste plastike, koje može imati strukturalnu opremu zajedno s odgovarajućom pomoćnom opremom;

S

(Safe area), Sigurna zona znači označen, prepoznatljiv prostor, izvan prostora za teret kome mogu lako pristupiti sve osobe na brodu. Zaštićena zona pruža zaštitu od identificiranih opasnosti od tereta, sustavom vodenog spreja za najmanje 60 minuta. Zaštićena zona može biti evakuirana tijekom incidenta. Zaštićena zona nije prihvatljiva, kada je identificirana opasnost eksplozije;

(Safe haven), Utočište znači označeno, prepoznatljivo, lako pristupačan modul (fiksiran ili plutajući) koje može zaštititi sve osobe na brodu od identificiranih opasnosti od tereta za najmanje šezdeset minuta tijekom kojih su mogući komunikacija u izvanrednoj situaciji i spašavanje. Utočište može biti integrirano u kormilarnici ili stambenim prostorijama. Utočište može biti evakuirano tijekom incidenta. Utočište na brodu nije prihvatljivo kada je identificirana opasnost od eksplozije. Utočište na brodu i plivajuće utočište izvan broda certificira priznato Klasifikaciono društvo. Utočište na kopnu je konstruirano u skladu s lokalnim zakonima;

(Safety adviser), Savjetnik za sigurnost označava osobu koja je, tijekom poduzimanja aktivnosti koje uključuju prijevoz ili povezano pakiranje, utovar, punjenje ili istovar opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima, odgovorna za pružanje pomoći u sprečavanju rizika svojstvenih prijevozu opasnih tvari;

(Safety valve), Sigurnosni ventil označava opružni uređaj koji se automatski aktivira pomoću tlaka i čija je svrha zaštititi tank za teret od neprihvatljivog prekomjernog unutarnjeg tlaka ili negativnog unutarnjeg tlaka (vidi također Ventil s brzim odzračivanjem, Uređaj za smanjenje tlaka i Vakuumski ventil);

SADT vidi Samoubrzavajuća temperatura raspadanja;

(Salvage packaging), Ambalaža za oštećenu robu označava posebno pakiranje u koje se stavljaju pakiranja opasnih tvari koja su oštećena, neispravna, cure ili su nesukladna normama, ili u koje se stavljaju opasne tvari koje su se prolile ili procurile u svrhu prijevoza radi prikupljanja ili odlaganja;

(Salvage pressure receptacle), Tlačni spremnik za oštećenu robu označava tlačni spremnik s vodnom zapreminom koja ne prelazi 3000 litara u koji se stavljaju oštećeni, manjkavi, propusni ili nesukladni tlačni spremnici u svrhu prijevoza npr. radi prikupljanja ili odlaganja;

(Sampling opening), Otvor za uzimanje uzoraka označava otvor koji se može zatvoriti, za otvaranje tanka za teret promjera ne većeg od 0,30 m. Kada popis tvari na brodu u skladu s 1.16.1.2.5 sadrži tvari za koje se zahtjeva zaštita od eksplozije u stupcu (17) tablice C poglavlja 3.2, mora biti zaštićen od požara i sposoban izdržati sagorijevanje za najkritičniju tvar u popisu tvari na brodu i tako dizajniran da razdoblje otvaranja bude što je moguće kraće i da ne može ostati otvoren bez vanjske intervencije;

Sigurnost naglog širenja plamena testira se u skladu s međunarodnom normom ISO 16852: 20162 i dokazom o usklađenosti s primjenjivim zahtjevima (npr. Postupak ocjene sukladnosti u skladu s Direktivom 2014/34 / EU,3 sustav IECEx,4 dokument ECE / TRADE /
3915 ili barem ekvivalentom). Sigurnost od naglog širenja plamena može se osigurati integriranim uređajem za sprječavanje širenja plamena koji može podnijeti sagorijevanje ili uređaj spriječavanja naglog širenja plamena koji može izdržati sagorijevanje (zaštita od naglog širenja plamena);

SAPT vidi samoubrzanje temperature polimerizacije;

(Self-accelerating decomposition temperature (SADT), Samoubrzavajuća temperatura raspadanja (SADT) označava najnižu temperaturu pri kojoj se može dogoditi samoubrzavajuća razgradnja u tvari u ambalaži, IBC-u ili spremniku koja je ponuđena za prijevoz. SADT se određuje u skladu s ispitnim postupcima datim u dijelu II, odjeljak 28 Priručnika za ispitivanje i kriterije;

(Self-accelerating polymerization temperature (SAPT), Temperature samoubrzavajuće polimerizacije (SAPT), označava najnižu temperaturu na kojoj može doći do samoubrzavajuće polimerizacije sa tvari u ambalaži ili GRV ili tanku koji je predan za prijevoz. SAPT se utvrđuje u skladu s ispitnim postupcima ustanovljenima za samoubrzanje temperature raspadanja za samoreagirajuće tvari u skladu sa Dijelom II, Odjeljak 28 Priručnika za ispitivanja i kriterije;

(Service life, for composite cylinders and tubes), vijek trajanja za kompozitne boce i cijevi, označava broj godina boca ili cijevi za koje je dopušteno da budu u službi;

(Service space), Servisni prostor označava prostor koji je dostupan tijekom rada plovila i koji nije ni dio smještaja ni tankova za teret, s izuzetkom pramčanog pika i krmenog pika, pod uvjetom da na ove potonje prostore nisu ugrađeni nikakvi strojevi;

(Settled pressure), Utvrđeni tlak označava tlak sadržaja tlačnog spremnika u toplinskoj ravnoteži i ravnoteži raspršivanja;

(Sheeted bulk container), Pokriveni kontejner za teret u rasutom stanju, vidi Kontejner za teret u rasutom stanju

(Sheeted container), Pokriveni kontejner: vidi pod Kontejner

(Sheeted vehicle), Pokriveno vozilo: otvoreno vozilo, koje je opremljeno pokrivačem radi zaštite tereta;

(Sheeted wagon), Pokriveni vagon označava otvoreni vagon koji je opremljen ceradom za zaštitu tereta;


2 Identico a EN ISO 16852: 2016

3 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 96 del 29 marzo 2014, pag. 309.

4 http://iecex.com/rules.

5 Un quadro normativo comune per le apparecchiature utilizzate in ambienti con atmosfera esplosiva, Nazioni Unite, 2011.

(Sift-proof packaging), Nepropusno pakiranje označava pakiranje koje je nepropusno na suhi sadržaj, uključujući sitnu krutu tvar koja nastaje tijekom prijevoza;

(Slops), Zauljene vode označavaju mješavinu ostataka tereta s vodom za pranje, hrđom ili muljem koja je odgovarajuća ili nije odgovarajuća za crpljenje;

(Small container), Mali kontejner, vidi Kontejner;

(Small receptacle containing gas (gas cartridge), Posuda, mala sa plinom (plinska patrona): posuda koja se ne može dopunjavati, zapremine najviše od 1000 ml za posude izrađene od metala i najviše 500 ml za posude izrađene od sintetičkih materijala ili stakla i sadrži plin ili smjesu plinova pod tlakom. Može biti opremljena i ispusnim ventilom;

SOLAS označava Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskih života na moru iz 1974. godine, s izmjenama;

(Solid), Kruta tvar označava:

(a) tvar s talištem ili početnim talištem većim od 20 °C pri tlaku od 101,3 kPa; ili

(b) tvar koja nije tekuća prema metodi ispitivanja ASTM D 4359-90 ili koja ima konzistenciju poput paste, prema kriterijima koji se primjenjuju na ispitivanje za određivanje tekućeg stanja (ispitivanje penetrometrom), kako je opisano u 2.3.4;

(Spill coaming), Prag otvora označava otvor na palubi broda paralelan s bočnom oplatom s otvorima koji se mogu zatvoriti, kako bi se spriječilo izlijevanje tekućina preko palube. Priključak na zaštitne pregrade, ako je ugrađen, mora biti nepropustan za tekućinu;

STCW označava Međunarodnu konvenciju o standardima za izobrazbu, izdavanje svjedodžbi i držanje straže pomoraca iz 1978. godine, s izmjenama.

(Steady burning), Ravnomjerni plamen označava sagorijevanje koje se stabiliziralo na neodređeno razdoblje (vidi ISO 16852:20162);

(Stripping system (efficient), Sustav posušivanja (učinkoviti) označava sustav u skladu s dodatkom II CDNI-a za potpuno isušivanje, ako je moguće, tankova za teret i posušivanje teretnog cjevovoda osim ostataka tereta;

(Supply installation (bunkering system), Instalacija za opskrbu (sustav za točenje goriva) označava instalaciju za opskrbu plovila tekućim gorivima;

(Supply vessel), Opskrbni brod označava otvoreni tanker tipa N, nosivosti do 300 tona, koji je izgrađen i sposoban drugim plovilima prevesti i isporučiti proizvode namijenjene za rad plovila;

(Swap-body), Izmjenjivi sanduk, vidi Kontejner.


2 Istovjetno EN ISO 16852: 2016

T

(Tank), Spremnik označava kućište, uključujući njegovu servisnu i strukturalnu opremu. Kada se koristi sam, pojam spremnik označava kontejner cisternu, prenosivu cisternu, izgradnu cisternu, fiksni spremnik ili vagonsku cisternu kako je definirano u ovom dijelu, uključujući spremnike koji sačinjavaju elemente baterijskih vozila, baterijskih vagona ili MEGC-ova (vidi također Izgradna cisterna, Fiksni spremnik, Prenosiva cisterna i Višedijelni plinski kontejner);

NAPOMENA: Za prenosive cisterne, vidi 6.7.4.1 ADR-a.

(Tank-container), Kontejner cisterna označava artikl prijevozne opreme koji ispunjava definiciju kontejnera, koji obuhvaća kućište i stavke opreme, uključujući opremu za olakšavanje premještaja kontejner cisterne bez značajne promjene položaja, koji se koristi za prijevoz plinova, tekućina i tvari u obliku praškova ili granula, i koji, kada se koristi za prijevoz plinova kako je definirano u 2.2.2.1.1 ima kapacitet veći od 0,45 m3 (450 litara);

NAPOMENA: IBC-ove koji ispunjavaju zahtjeve poglavlja 6.5 ADR-a ne smatra se kontejnerima cisternama.

(Tank-container or portable tank operator), Korisnik kontejner cisterne ili prenosive cisterne označava svako poduzeće u čije se ime posluje kontejner cisternom ili prenosivom cisternom;

(Tank for residual products), Spremnik za preostale proizvode označava trajno ugrađen spremnik namijenjen za prikupljanje preostalog tereta, vode za pranje, ostataka tereta ili zauljene vode koji su pogodni za crpljenje;

(Tank record), Dosje cisterne označava evidenciju koja obuhvaća sve važne tehničke podatke

u vezi spremnika, baterijskog vozila, baterijskog vagona ili MEGC-a, kao što su certifikati spomenuti u 6.8.2.3, 6.8.2.4 i 6.8.3.4 ADR-a;

(Tank swap body), Kontejnerska zamjenjiva posuda smatra se kontejner cisternom;

(Tank-vehicle), Vozilo cisterna označava vozilo izgrađeno za prijevoz tekućina, plinova ili tvari u obliku praškova ili granula koje se sastoji od jednog ili više fiksnih spremnika. Osim samog vozila, ili jedinice pogonskog uređaja koji se upotrebljava umjesto njega, vozilo cisterna sastoji se od jedne ili više oplata, njihove opreme i armature za njihovo pričvršćivanje na vozilo ili na pokretne jedinice;

(Tank vessel), Tanker označava plovilo koje je namijenjeno za prijevoz tvari u tankovima za teret;

(Tank wagon), Vagonska cisterna označava vagon namijenjen prijevozu tekućina, plinova, praškastih ili granuliranih tvari, koji obuhvaća nadgradnju koji se sastoji od jednog ili više tankova i donjeg nosivog dijela opremljenog vlastitim elementima (upravljačkom opremom, ovjesom, odbojnicima, vučnom i kočnom opremom te natpisima).

NAPOMENA: Vagonska cisterna uključuje i vagone s izgradnim cisternama.

(Technical name), Tehnički naziv označava priznati kemijski naziv ili priznati biološki naziv gdje je on relevantan, odnosno drugi naziv koji se trenutačno koristi u znanstvenim i tehničkim priručnicima, glasilima i tekstovima (vidi 3.1.2.8.1.1);

(Temperature class), Temperaturna klasa označava skupinu zapaljivih plinova i para u skladu s njihovom temperaturom zapaljenja; također označava skupinu električnih uređaja čija je namjena korištenje u pripadajućoj potencijalno eksplozivnoj atmosferi u skladu s njihovom maksimalnom površinskom temperaturom (vidi IEC publikaciju 79 i EN 13237:2011);

(Test pressure), Ispitni tlak označava tlak na kojem je potrebno ispitati tank za teret, tank za preostali teret, pregradu i cjevovod za ukrcaj i iskrcaj prije prvog stavljanja u funkciju i nakon toga redovito unutar propisanih razdoblja;

(Through or into), Kroz ili u, za prijevoz radioaktivnih tvari i materijala, znači kroz ili u zemlje u koje se prevozi pošiljku, ali izričito isključuje zemlje »preko« kojih se pošiljku prevozi zračnim putem pod uvjetom da ne postoje predviđena zaustavljanja u tim zemljama;

(Toximeter), Toksimetar označava (trans) prijenosni uređaj koji omogućuje mjerenje svake značajne koncentracije otrovnih plinova i para. Uređaj mora biti u skladu sa standardom EN 45544-1: 2015, EN 45544-2: 2015, EN 45544-3: 2015 i EN 45544-4: 2016 ili standardom ISO 17621: 2015.

Ako se ovaj uređaj koristi u područjima opasnim od eksplozije, on mora biti dodatno prikladan za uporabu u odgovarajućoj zoni i mora se dokazati da su primjenjivi zahtjevi ispunjeni (npr. Postupak ocjene sukladnosti u skladu s Direktivom 2014/34 / EU, 3 sustav IECEx, 4 dokument ECE / TRADE / 3915 ili barem ekvivalentom).

Ovaj uređaj mora biti konstruiran tako da su takva mjerenja moguća bez ulaska u prostore koji se provjeravaju.


3 Službeni list Europske unije br. L 96 od 29. ožujka 2014., str. 309.

4 http://iecex.com/rules.

5 Zajednički regulatorni okvir za opremu korištenu u atmosferi s eksplozivnom atmosferom, Ujedinjeni narodi, 2011.

(Training), Osposobljavanje označava nastavu, tečajeve ili naukovanje koje daje organizator i koje je odobrilo nadležno tijelo;

(Transport index (TI)), Prijevozni indeks (TI) naznačen na pakovanju, ovojnom pakovanju, ili kontejneru ili nepakiranom LSA-I ili SCO-I ili SCO-III, za prijevoz radioaktivnog materijala, je broj koji se koristi za nadzor prekomjernog zračenja;

(Transport unit), Prijevozna jedinica označava motorno vozilo bez pričvršćenog priključnog vozila, ili kombinacije u sastavu motornog vozila i pričvršćenog priključnog vozila;

(Tray (Class 1), Platforma (klasa 1) označava plohu od metala, plastike, mediapana ili drugog odgovarajućeg materijala koja je postavljena u unutarnje pakiranje, međupakiranje ili vanjsko pakiranje i dobro prianja uz takvo pakiranje. Površina platforme smije biti oblikovana na takav način da je moguće umetnuti pakiranja ili proizvode koji su sigurno učvršćeni i međusobno odvojeni;

(Tube), Cijev označava prijenosni spremnik pod tlakom, bešavne ili kompozitne konstrukcije, čija je vodna zapremina veća od 150 litara i manja od 3.000 litara;

(Types of protection:), Tipovi zaštite od eksplozije:

Električna oprema (vidi IEC 60079-0: 2014 ili barem ekvivalentna);

EEx (d): vatrootporna ograda (IEC 60079-1: 2014 ili barem ekvivalentna);

EEx (e): povećana sigurnost (IEC 60079-7: 2016 ili barem ekvivalentna);

EEx (ia) i EEx (ib): unutarnja sigurnost (IEC 60079-11: 2012 ili barem ekvivalentna);

EEx (m): oznaka (IEC 60079-18: 2014 ili barem ekvivalentna);

EEx (p): aparat pod tlakom (IEC 60079-2: 2015 ili barem ekvivalentan);

EEx (q): punjenje prahom (IEC 60079-5: 2015 ili barem ekvivalentno);

Neelektrična oprema (vidi ISO 80079-36: 2016 ili barem ekvivalentna);

EEx (fr): ograđeni prostor koji ograničava protok (EN 13463-2: 2005 ili barem ekvivalentno);

EEx (d): vatrootporna ograda (EN 13463-3: 2005 ili barem ekvivalentno);

EEx (c): konstrukcijska sigurnost (ISO 80079-37: 2016 ili barem ekvivalentno);

EEx (b): kontrola izvora paljenja (EN 13463-6: 2005 ili barem ekvivalentno);

EEx (k): potapanje u tekućinu: (EN 13463-8: 2003 ili barem ekvivalentno);

(Type of vessel), Tip plovila

Tip G: označava tanker namijenjen za prijevoz plinova pod tlakom ili u rashlađenom stanju.

Tip C: označava tanker namijenjen za prijevoz tekućina. Plovilo mora biti tip plovila s ravnom palubom/dvostrukom oplatom s prostorima dvostrukog boka i dvostrukog dna, ali bez teretnog prostora. Tankovi za teret mogu biti u sklopu unutarnje oplate broda ili mogu biti ugrađeni u skladišne prostore kao neovisni spremnici.

Tip N: označava tanker namijenjen za prijevoz tekućina.

Zatvoreni tip N: tanker namijenjen za prijevoz tekućina u zatvorenim tankovima za teret.

Otvoreni tip N: tanker namijenjen za prijevoz tekućina u otvorenim tankovima za teret.

Otvoreni tip N sa zaustavljačem plamena: tanker namijenjen za prijevoz tekućina u otvorenim tankovima za teret čiji su atmosferski otvori opremljeni zaustavljačem plamena koji je otporan na ravnomjerni plamen.

Skice (kao primjeri)

Tip G:

Tip G Stanje tanka za teret 1

Tip tanka za teret 1

(također i sa ravnom palubom)

Tip G Stanje tanka za teret 1

Tip tanka za teret 1

(također i sa ravnom palubom)

Tip G Stanje tanka za teret 2

Tip tanka za teret 1

(također i sa ravnom palubom)

Tipe G Stanje tanka za teret 2

Tip tanka za teret 4

Tip C:

Tip C Stanje tanka za teret 2,

Tip tanka za teret 2

Tip C Stanje tanka za teret 1,

Tip tanka za teret 1

Tip C Stanje tanka za teret 2

Tip tanka za teret 1

Tip N:

Tip N Stanje tanka za teret 2, 3 ili 4

Tip tanka za teret 2

Tip N Stanje tanka za teret 2, 3 ili 4,

Tip tanka za teret 2

Tip N Stanje tanka za teret 2, 3 ili 4,

Tip tanka za teret 1

(također i s ravnom palubom)

Tip N Stanje tanka za teret 2, 3 ili 4,

Tip tanka za teret 3

(također i s ravnom palubom)

Tip N Stanje tanka za teret 2, 3 ili 4,

Tip tanka za teret 1

(također i s ravnom palubom)

U

UEL: vidi gornju granicu eksplozije;

UIC označava Međunarodnu željezničku uniju (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Pariz, Francuska);

(Ullage opening), Otvor za ostatak tereta označava otvor za zatvaranje rezervoara za preostali teret promjera 0,10 m. Otvor za ostatak mora biti projektiran tako da je moguće odrediti stupanj punjenja uporabom šipki za mjerenje;

(Undertaking), Poduzeće, vidi Tvrtka;

UNECE označava Gospodarsku komisiju Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Ženeva 10, Švicarska);

(Unloader), Istovarivač označava bilo kakvo poduzeće koje:

(a) Uklanja kontejner, kontejner za rasuti teret, MEGC, kontejner cisternu ili prenosivu cisternu s prijevoznog sredstva; ili

(b) Istovaruje pakirane opasne tvari, male kontejnere ili prenosive cisterne iz ili s prijevoznog sredstva ili kontejnera; ili

(c) Prazni opasne tvari iz tanka za teret, vozila cisterne, izgradne cisterne, prenosive cisterne ili kontejner cisterne; ili iz baterijskog vagona, baterijskog vozila, MEMU-a ili MEGC-a; ili iz prijevoznog sredstva za prijevoz u rasutom stanju, velikog kontejnera ili malog kontejnera za prijevoz u rasutom stanju ili kontejnera za rasuti teret;

(d) Uklanja vozilo ili vagon s plovila;

(Unloading), Istovar označava sve radnje koje obavlja istovarivač u skladu s definicijom istovarivača;

(UN Model Regulations), UN ogledni pravilnik označava ogledni pravilnik koji je dodan dvadesetom dorađenom izdanju Preporuka za prijevoz opasnih tvari objavljenih od strane Ujedinjenih naroda (ST/SG/AC.10/1/Rev.21);

(UN number), UN broj podrazumijeva četveroznamenkasti identifikacijski broj tvari ili proizvoda koji je uzet iz oglednog pravilnika Ujedinjenih naroda

(UN Regulation), Pravilnik UN-a označava propis koji je priložen Sporazumu o usvajanju jedinstvenih tehničkih propisa za opremu i dijelove vozila na kotačima i dijelova koji se mogu ugrađivati i / ili koristiti na vozilima na kotačima i uvjete za uzajamno priznavanje odobrenja izdanih na temelju ovih propisa (Sporazum iz 1958. godine, sa izmjenama i dopunama);

(Upper explosion limit (UEL), Gornja granica eksplozije (UEL) označava najveću koncentraciju eksplozivnog opsega u kojoj može doći do eksplozije;

V

(Vacuum design pressure), Vakuumski projektni tlak označava vakuumski tlak na temelju kojeg su tank za teret ili tank za preostali teret projektirani i izgrađeni;

(Vacuum-operated waste tank), Vakuumska cisterna za otpad označava fiksnu ili izgradnu cisternu koja se primarno koristi za prijevoz opasnih otpada, s posebnim konstrukcijskim svojstvima i/ili opremom koja olakšava punjenje i pražnjenje otpada kako je navedeno u poglavlju 6.10 ADR-a. Cisternu koja je potpuno u skladu sa zahtjevima poglavlja 6.7 ili 6.8 ADR-a ne smatra se vakuumskom cisternom za otpad;

(Vacuum valve), Vakuumski ventil označava automatski aktivirani sigurnosni ventil čija je svrha zaštita tanka za teret od neprihvatljivog negativnog unutarnjeg tlaka. Kada popis tvari na plovilu u skladu s točkom 1.16.1.2.5 sadrži tvari za koje se zahtijeva zaštita od eksplozije u stupcu (17) tablice C poglavlja 3.2. popis tvari. Sigurnost sagorijevanja testira se u skladu s međunarodnom normom ISO 16852: 20162 i dokazom o usklađenosti s primjenjivim zahtjevima (npr. Postupak ocjene sukladnosti u skladu s Direktivom 2014/34 / EU, 3 sustav IECEx, 4 dokument ECE / TRADE / 3915 ili barem ekvivalentom). Sigurnost naglog širenja plamena može se osigurati integriranim uređajem za sprječavanje širenja plamena ili prigušnicom (zaštita od sagorijevanja) označava opružni uređaj koji se automatski aktivira pomoću tlaka i čija je svrha zaštititi tank za teret od neprihvatljivog negativnog unutarnjeg tlaka;

(Vapour return piping (on shore), Cjevovod za povrat plinova (na obali): označava cijev na obalnoj instalaciji koja je tijekom utovara ili istovara broda povezana s brodskim cjevovodom za odvod plinova;

(Vehicle), Vozilo označava bilo kakvo vozilo koje je pokriveno definicijom pojma »vozilo« u ADR-u (vidi Baterijsko vozilo, Zatvoreno vozilo, Otvoreno vozilo, Vozilo s ceradom i Vozilo cisterna);

(Venting piping (on board)), Cjevovod za odvod plinova (na brodu): označava cijev instalacije broda koja povezuje jedan ili više tankova za teret sa cjevovodom za povrat plina tijekom utovara ili istovara. Ova cijev je opremljena sigurnosnim ventilima koji štite tank za teret od neprihvatljivog unutarnjeg nadtlaka ili vakuuma;

(Vessel), Brod označava brod unutarnje plovidbe ili pomorski brod.

(Vessel record), knjižica broda označava datoteku koja sadrži sve važne tehničke podatke koji se odnose na brod ili baržu, kao što su konstrukcijski planovi i dokumenti o opremi;

W

(Wagon), Vagon označava tračničko vozilo bez vlastitog pogona koje prometuje na vlastitim kotačima po pružnom kolosijeku i koristi se za prijevoz robe (vidi također Baterijski vagon, Zatvoreni vagon, Otvoreni vagon, Pokriveni vagon i Vagonska cisterna);

(Wastes), Otpadi označavaju tvari, otopine, smjese ili proizvode za koje nije predviđeno izravno korištenje ali koje se prevoze radi naknadne prerade, odbacivanja, eliminiranja spaljivanjem ili drugih metoda uklanjanja;

(Water film), Sloj vode: potpuno prekrivanje vodom da bi se izbjegle fine pukotine;

(Water spray system), Sistem za vodeno raspršivanje: instalacija na brodu koja posredstvom jedinstvene distribucije vode omogućuje zaštitu svih vertikalnih vanjskih površina trupa broda, naprijed i nazad, svih okomitih površina nadgrađa, palubne kućice i površine palube iznad nadgrađa, strojnog prostora i prostora u kojima se mogu čuvati zapaljive tvari. Kapacitet sistema za vodeno orošavanje za površinu koju treba zaštititi mora biti najmanje 10 l / m2 vode u minuti. Sistem se projektira za korištenje mnogo godina. Sistem treba biti operativan iz kormilarnice i sigurne zone;

(Watertight), Vodonepropusni znači strukturalna komponenta ili uređaj tako opremljen da spriječi bilo kakav prodor vode.

(Weathertight), Otporan na vremenske nepogode označava strukturni dio ili uređaj koji je opremljen na način da u normalnim uvjetima dozvoljava ulazak zanemarive količine vode;

(Wooden barrel), Drvena bačva označava pakiranje načinjeno od prirodnog drva, okruglog presjeka, izbočenih stjenki, koje se sastoji od prečki i poklopca spojenih obručima;

(Wooden IBC), Drveni IBC označava kruto ili sklopivo drveno tijelo, zajedno s unutarnjom podstavom (ali bez unutarnjeg pakiranja) i odgovarajućom servisnom i strukturalnom opremom;

(Working pressure), Radni tlak označava utvrđeni tlak stlačenog plina na referentnoj temperaturi od 15 °C u punom tlačnom spremniku.

NAPOMENA: Za spremnike, vidi Maksimalni radni tlak.


2 Istovjetno EN ISO 16852: 2016

3 Službeni list Europske unije br. L 96 od 29. ožujka 2014., str. 309.

4 http://iecex.com/rules.

5 Zajednički regulatorni okvir za opremu korištenu u atmosferi s eksplozivnom atmosferom, Ujedinjeni narodi, 2011.

1.2.2 Mjerne jedinice

1.2.2.1 U ADN-u se koriste sljedeće mjerne jedinice a:

MjeraSI jedinicabPrihvatljiva alternativna jedinicaOdnos među jedinicama
Duljinam (metar)

Površinam2 (kvadratni metar)

Zapreminam3 (kubični metar)1c (litra)1 l = 10-3 m3
Vrijemes (sekunda)min. (minuta)1 min. = 60 s
h (sat)1 h = 3 600 s
d (dan)1 d = 86 400 s
Masakg (kilogram)g (gram)1 g=10-3 kg
t (tona)1 t = 103 kg
Gustoća masekg/m3kg/11 kg/1 = 103 kg/m3
TemperaturaK (kelvin)°C (stupanj Celzija)0 °C = 273.15 K
Temperaturna razlikaK (kelvin)°C (stupanj Celzija)1 °C=1K
SilaN (njutn)-1 N = 1 kg.m/s2
TlakPa (paskal)1 Pa = 1 N/m2
bar (bar)1 bar = 105 Pa
NaprezanjeN/m2N/mm21 N/mm2 = 1 Mpa
RadkWh (kilovatsat)1 kWh = 3.6 MJ
EnergijaJ (džul)1 J = 1 N.m = 1 W.s
Količina toplineeV (elektronvolt)1eV = 0,1602 x 10-18 J
SnagaW (vat)-1 W = 1 J/s = 1 N.m/s
Kinematička viskoznostm2/smm2/s1 mm2/s = 10-6 m2/s
Dinamička viskoznostPa.smPa.s1 mPa.s=10-3 Pa.s
RadioaktivnostBq (bekerel)
Ekvivalentna dozaSv (sivert)

a Sljedeći cijeli brojevi se primjenjuju za konverziju do ovdje korištenih jedinica u SI jedinice.

NAPOMENA: 109 = 1 bilijun koriste Ujedinjeni narodi na engleskom jeziku. Analogijom, 10-9 = 1 bilijuntinka.

1.2.2.2 Osim u slučaju da je izričito drugačije naznačeno, oznaka » %« u ADN-u predstavlja:

(a) U slučaju smjesa krutih tvari ili tekućina, kao i u slučaju otopina i krutih tvari navlaženih tekućinom, maseni postotak na temelju ukupne mase smjese, otopine ili navlažene krute tvari;

(b) U slučaju smjesa stlačenih plinova, kada su punjeni pod tlakom, postotak zapremine označen kao postotak ukupne zapremine plinovite smjese, odnosno, kada su punjeni masom, postotak mase naznačen kao postotak ukupne mase smjese;

(c) U slučaju smjesa ukapljenih plinova i otopljenih plinova, postotak mase naznačen kao postotak ukupne mase smjese.

1.2.2.3 Tlakovi svih vrsta koji se odnose na spremnike (kao što su ispitni tlak, unutarnji tlak, tlak pri otvaranju sigurnosnog ventila) uvijek su izraženi kao manometarski tlak (tlak veći od atmosferskog tlaka); međutim, tlak para tvari uvijek je izražen kao apsolutni tlak.

1.2.2.4 Gdje ADN navodi stupanj punjenja za spremnike, on se uvijek odnosi na referentnu temperaturu tvari od 15 °C, osim ako je naznačena neka druga temperatura.

POGLAVLJE 1.3
OSPOSOBLJAVANJE OSOBA KOJE SUDJELUJU U PRIJEVOZU OPASNIH TVARI

1.3.1 Područje primjene i primjenjivost

Osobe koje zapošljavaju sudionici na koje se poziva poglavlje 1.4, čije se dužnosti tiču prijevoza opasnih tvari, moraju proći osposobljavanje u pogledu zahtjeva koji reguliraju prijevoz takvih tvari u skladu sa svojim odgovornostima i dužnostima. Djelatnici prije preuzimanja odgovornosti trebaju biti osposobljeni u skladu s 1.3.2, a funkcije za koje neophodno osposobljavanje još nije osigurano mogu obavljati isključivo pod izravnim nadzorom osposobljene osobe. U obzir je također potrebno uzeti zahtjeve glede osposobljavanja koji su specifični za sigurnost opasnih tvari u poglavlju 1.10.

NAPOMENA 1: U pogledu osposobljavanja za sigurnosnog savjetnika, vidi 1.8.3 umjesto ovog odjeljka.

NAPOMENA 2: U pogledu stručnog osposobljavanja, vidi poglavlje 8.2 umjesto ovog odjeljka.

NAPOMENA 3: Za osposobljavanje u pogledu klase 7, vidi također 1.7.2.5.

1.3.2 Vrsta osposobljavanja

Osposobljavanje mora biti sljedećeg oblika, u skladu s odgovornošću i dužnostima dotičnog pojedinca.

1.3.2.1 Osposobljavanje u pogledu općeg podizanja svijesti

Osoblje mora biti upoznato s općim zahtjevima odredbi za prijevoz opasnih tvari.

1.3.2.2 Osposobljavanje u pogledu specifičnih funkcija

1.3.2.2.1 Osoblje mora biti obučeno u izravnom razmjeru s njihovim dužnostima i odgovornostima u pogledu zahtjeva propisa koji se odnose na prijevoz opasnih tvari. Gdje prijevoz opasnih tvari uključuje multimodalne prijevozne operacije, osoblje mora biti svjesno zahtjeva koji se odnose na druge načine prijevoza.

1.3.2.2.2 Osoblje mora biti upoznato s rukovanjem sustavima za gašenje požara i napravama za gašenje požara.

1.3.2.2.3 Osoblje mora biti upoznato s rukovanjem posebnom opremom koja je navedena u 8.1.5.

1.3.2.2.4 Osobe koje nose aparat za disanje moraju biti fizički sposobne izdržati dodatna ograničenja.

Te osobe moraju:

– u slučaju uređaja koji rade na komprimirani zrak, biti osposobljene njima rukovati i održavati ih;

– u slučaju uređaja koji imaju dovod komprimiranog zraka kroz crijevo, biti osposobljene njima rukovati i održavati ih. Obuka mora biti dopunjena praktičnim vježbama.

1.3.2.2.5 Zapovjednik broda će predočiti pismene upute navedene u 5.4.3 drugim osobama na brodu kako bi osigurao da su ih te osobe sposobne primijeniti.

1.3.2.3 Sigurnosno osposobljavanje

Sukladno stupnju opasnosti od povrede ili izlaganja koje potječe od incidenta koji uključuje prijevoz opasnih tvari, uključujući utovar i istovar, osoblje treba biti osposobljeno za rizike i opasnosti koje predstavljaju opasne tvari.

Pružena obuka mora imati za cilj osvješćivanje osoblja u vezi sigurnog rukovanja i postupaka za hitne intervencije.

1.3.2.4 Obuku se mora periodično dopunjavati obnavljanjem znanja kako bi se izmjene u pravilnicima uzele u obzir.

1.3.2.5 Upute o postupcima za zaštitu od eksplozije

Obuka o sigurnosti iz točke 1.3.2.3 mora se dopuniti uputama o postupcima koje se odnose na zaštitu od eksplozije.

1.3.3 Dokumentacija

Dokumentaciju o obuci koja je dobivena u skladu s ovim poglavljem vodit će poslodavac i na zahtjev će je ustupiti djelatniku ili nadležnom tijelu. Dokumentaciju će čuvati poslodavac i to tijekom razdoblja određenog od strane nadležnog tijela. Dokumentaciju o obuci potrebno je provjeriti prilikom početka novog zapošljavanja.

POGLAVLJE 1.4
SIGURNOSNE OBVEZE SUDIONIKA

1.4.1 Opće sigurnosne mjere

1.4.1.1 Sudionici u prijevozu opasnih tvari moraju poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s vrstom i opsegom predvidivih opasnosti, tako da izbjegnu štetu ili povredu i, ako je to potrebno, da na minimum svedu njihove utjecaje. Oni u svakom slučaju moraju poštovati zahtjeve ADN-a u svojim odgovarajućim područjima.

1.4.1.2 Kada postoji neposredna opasnost od ugrožavanja javne sigurnosti, sudionici odmah moraju obavijestiti hitne službe i moraju im dati podatke koji su potrebni za poduzimanje akcije.

1.4.1.3 ADN može navesti određene obveze koje su dužnost raznih sudionika.

Ako neka ugovorna strana smatra da se ne radi o umanjenju sigurnosti, ona može u svom domaćem zakonodavstvu prenijeti obveze koje pripadaju određenom sudioniku na jednog ili nekoliko drugih sudionika, pod uvjetom da budu zadovoljene obveze pod 1.4.2 i 1.4.3. O ovim odstupanjima ugovorna strana mora obavijestiti tajništvo Ekonomske komisije za Europu Ujedinjenih naroda koji će ugovornim stranama na njih skrenuti pozornost.

Zahtjevi iz 1.2.1, 1.4.2 i 1.4.3 u svezi značenja izraza sudionici i njihovih obveza ne smiju utjecati na odredbe lokalnog prava u svezi zakonskih posljedica (krivična narav, odgovornost, itd.) koje potječu iz činjenice da je dotični sudionik na primjer pravni subjekt, samozaposleni radnik, poslodavac ili zaposlenik.

1.4.2 Obveze glavnih sudionika

NAPOMENA 1: Nekoliko sudionika kojima su u ovom odjeljku dodijeljene obveze o sigurnosti mogu pripadati istom poduzeću. Isto tako, aktivnosti i pripadajuće sigurnosne obveze sudionika može preuzeti nekoliko poduzeća.

NAPOMENA 2: Za radioaktivne tvari, vidi također 1.7.6.

1.4.2.1 Pošiljatelj

1.4.2.1.1 Pošiljatelj opasnih tvari mora predati na prijevoz jedino one pošiljke koje su sukladne zahtjevima ADN-a. U kontekstu 1.4.1, on osobito mora:

(a) utvrditi da su opasne tvari klasificirane i da je njihov prijevoz odobren sukladno ADN-u;

(b) dati prijevozniku informacije i podatke u sljedivom obliku i, ako je potrebno, tražene prijevozne dokumente i popratne dokumente (ovlaštenja, odobrenja, obavijesti, certifikate, itd.), posebno uzimajući u obzir zahtjeve poglavlja 5.4 i tablica u 3. dijelu;

(c) koristiti samo ona pakiranja, velika pakiranja, međuspremnike za teret (IBC-ove) i tankove (tank kontejnere, kontejnere, baterijska vozila, MEGC-ove, prenosive tankove, kontejnerske cisterne, vagonske cisterne i baterijske vagone) koji su odobreni i usklađeni za prijevoz dotičnih tvari i nose oznake koje propisuje jedan od međunarodnih propisa, i koristiti samo odobrene brodove ili tankere za prijevoz dotične robe;

(d) udovoljiti zahtjevima u pogledu sredstava otpreme i otpremničkih ograničenja;

(e) pobrinuti se da čak i prazni, neočišćeni tankovi i koji nisu degazirani (vozila cisterne, izgradne cisterne, baterijska vozila, MEGC-ovi, prenosive cisterne, kontejnerske cisterne, vagonske cisterne) ili prazna neočišćena vozila i veća pakiranja budu oblijepljena, označena i obilježena u skladu s poglavljem 5.3 i da prazni neočišćeni spremnici su zatvoreni i da prezentiraju isti stupanj nepropusnosti kao da su puni.

1.4.2.1.2 Ako pošiljatelj koristi usluge drugih sudionika (pakiratelja, utovaritelja, punitelja, itd.) on mora poduzeti prikladne mjere kako bi osigurao da pošiljka udovoljava zahtjevima ADN-a. On se, međutim, smije, u slučaju navoda 1.4.2.1.1 (a), (b), (c) i (e), osloniti na informacije i podatke koje su mu ustupili drugi sudionici.

1.4.2.1.3 Kada pošiljatelj djeluje u ime treće strane, potonja će informirati pošiljatelja u pisanom obliku da se radi o opasnoj robi i pružiti mu sve informacije i dokumente koji su mu potrebni kako bi izvršio svoje obveze.

1.4.2.2 Prijevoznik

1.4.2.2.1 U kontekstu 1.4.1, kada je to prikladno, prijevoznik osobito mora:

(a) utvrditi da je prijevoz opasnih tvari koje će se prevoziti odobren za prijevoz sukladno ADN-u;

(b) utvrditi da su sve informacije koje propisuje ADN, a koje su vezane uz opasne terete, dobivene od pošiljatelja prije prijevoza, da se propisana dokumentacija nalazi na brodu te jesu li korištene tehnologije elektroničke obrade podataka (EDP) ili elektroničke razmjene podataka (EDI) umjesto papirnate dokumentacije, kao i jesu li podaci dostupni tijekom prijevoza na način koji je barem istovrstan papirnatoj dokumentaciji;

(c) vizualno utvrditi da ni brod ni teret nemaju očitih oštećenja, propuštanja ili napuklina, nedostajuće opreme;

(d) utvrditi da je drugo sredstvo za evakuaciju u slučaju izvanrednog događaja s broda dostupno, kada instalacija na kopnu nije opremljena s još jednim neophodnim sredstvom za evakuaciju;

NAPOMENA: Prije utovara i istovara, prijevoznik će konzultirati administraciju koja je zadužena za instalacije na kopnu o raspoloživosti sredstava za evakuaciju.

(e) provjeriti da brodovi nisu pretovareni;

(f) osigurajte da se u eksplozivno opasnim područjima na brodu koriste samo električne i neelektrične instalacije i oprema koje ispunjavaju uvjete za uporabu u odgovarajućoj zoni;

(g) dati zapovjedniku broda potrebne pismene upute i utvrditi da se propisana oprema nalazi na brodu;

(h) utvrditi da su ispunjeni zahtjevi za označavanje broda;

(i) utvrditi da se tijekom utovara, prijevoza, istovara i svih drugih manipulacija opasnom robom u skladištima ili teretnim tankovima poštuju posebni zahtjevi;

(j) utvrditi da popis tvari na brodu sukladno 1.16.1.2.5 bude u skladu s tablicom C poglavlja 3.2, uključujući njene izmjene.

(k) dovršiti svoj dio kontrolnog popisa navedenog u 7.2.3.7.2.2 prije otplinjavanja praznih ili istovarenih tankova za teret i cjevovoda za utovar i istovar tankera u prihvatni objekt;

(l) Dovršiti svoj dio kontrolnog popisa navedenog u 7.2.4.10 prije utovara i istovara tankova za teret tankera.

Kada je prikladno, ovo je potrebno učiniti na temelju otpremnih dokumenata i popratnih dokumenata, vizualnim pregledom broda ili kontejnera i, kada je prikladno, tereta.

1.4.2.2.2 Prijevoznik se može, međutim, u slučaju 1.4.2.2.1 (a), (b) i (i), osloniti na informacije i podatke koje mu ustupe drugi sudionici. U slučaju iz točke 1.4.2.2.1 (c) prijevoznik se može osloniti na ono što je potvrđeno u »potvrdi o pakiranju kontejnera / vozila« koja se izdaje u skladu s 5.4.2.

1.4.2.2.3 Ako prijevoznik primijeti kršenje zahtjeva ADN-a, sukladno 1.4.2.2.1, on ne smije proslijediti pošiljku sve dok se problem ne riješi.

1.4.2.2.4 (Rezervirano)

1.4.2.2.5 (Rezervirano)

1.4.2.3 Primatelj

1.4.2.3.1 Primatelj ima obvezu ne odgađati prihvat robe bez izuzetnih razloga i provjeriti prije, tijekom i nakon istovara jesu li u svezi njega osobno ispunjeni zahtjevi ADN-a.

U kontekstu 1.4.1, on osobito mora:

(a) (Izbrisano);

(b) izvršiti propisano čišćenje i dekontaminaciju broda u slučajevima propisanima ADN-om;

(c) (Izbrisano);

(d) (Izbrisano);

(e) (Izbrisano);

(f) (Izbrisano);

(g) (Izbrisano);

(h) (Izbrisano).

1.4.2.3.2 (Izbrisano)

1.4.2.3.3 (Izbrisano)

1.4.3 Obveze ostalih sudionika

Nepotpuni popis ostalih sudionika i njihovih obveza naveden je niže. Obveze ostalih sudionika proizlaze iz odjeljka 1.4.1 gore utoliko što oni znaju ili bi trebali znati da se njihove dužnosti obavljaju kao dio prijevozne radnje prema ADN-u.

1.4.3.1 Utovaritelj

1.4.3.1.1 U kontekstu 1.4.1, utovaritelj osobito ima sljedeće obveze:

(a) On može uručiti opasne tvari prijevozniku jedino ako je ovlašten za prijevoz u skladu s ADN-om;

(b) Kada predaje na prijevoz pakirane opasne tvari ili neočišćeno prazno pakiranje, treba provjeriti je li pakiranje oštećeno. Ne smije uručiti paket čije je pakiranje oštećeno, posebno ako nije nepropusno i ako postoje propuštanja opasnih tvari, sve dok oštećenje ne bude popravljeno; ova se obveza također primjenjuje na prazna neočišćena pakiranja;

(c) Prilikom ukrcaja opasnih tvari na brod, mora se pridržavati posebnih zahtjeva u svezi ukrcaja i rukovanja;

(d) Nakon ukrcaja opasnih tvari u kontejner, on se mora pridržavati zahtjeva koji se odnose na plakatiranje, obilježavanje i narančastu signalizaciju u skladu s poglavljem 5.3;

(e) Kada ukrcava pakete, mora se pridržavati zabrana glede miješanog ukrcaja uzimajući u obzir opasne tvari koje su već na brodu, u vozilu, vagonu ili velikom kontejneru i zahtjeva u svezi odvajanja prehrambenih proizvoda i drugih konzumacijskih artikala ili životinjske hrane;

(f) Konstatirat će se da je instalacija na kopnu opremljena s jednim ili dva sredstva za evakuaciju s broda u slučaju izvanrednog događaja;

(g) (Rezervirano)

1.4.3.1.2 Međutim, utovaritelj se može, u slučaju navoda pod 1.4.3.1.1 (a), (d) i (e), osloniti na informacije i podatke koje mu drugi sudionici učine dostupnima.

1.4.3.2 Otpremnik

U kontekstu 1.4.1, otpremnik se osobito mora pridržavati:

(a) zahtjeva u vezi uvjeta pakiranja, ili uvjeta miješanog pakiranja; i

(b) kada priprema pakete za prijevoz, zahtjeva u vezi označavanja i obilježavanja pakiranja.

1.4.3.3 Punitelj

U kontekstu 1.4.1, punitelj ima osobito sljedeće obveze:

Obveze u vezi punjenja spremnika (za spremnike vozila, baterijska vozila, izgradne cisterne, prenosive cisterne, kontejnerske cisterne, MEGC-ove, vagonske cisterne i baterijske vagone):

(a) Prije utovara spremnika, on se mora uvjeriti da su i spremnici i njihova oprema tehnički u zadovoljavajućem stanju;

(b) Mora se utvrditi da datum sljedeće provjere za spremnike nije istekao;

(c) On smije puniti spremnike opasnom tvari jedino kada je odobren njihov prijevoz u tim spremnicima;

(d) Pri ukrcaju, on se mora pridržavati zahtjeva u vezi opasnih tvari u susjednim odjeljcima;

(e) Tijekom utovara spremnika, on se mora pridržavati stupnja punjenja ili dopustive mase sadržaja po litri tvari koja se puni;

(f) Nakon utovara spremnika, on mora osigurati da svi poklopci budu u zatvorenom položaju i da ne propuštaju;

(g) Mora se uvjeriti da nikakvi opasni ostaci tvari koja se utovaruje ne prianjaju za vanjsku stranu spremnika kojeg puni;

(h) U pripremi opasnih tvari za prijevoz, on će osigurati da su listice opasnosti, oznake, narančaste table i listice pričvršćene u skladu s poglavljem 5.3;

Obveze u vezi utovara rasutog tereta opasnih krutih tvari u vozila, vagone ili kontejnere:

(i) Prije utovara, mora se uvjeriti da su vozila, vagoni i kontejneri, a ako je potrebno i njihova oprema, tehnički u zadovoljavajućem stanju i da je u tim vozilima, vagonima ili kontejnerima dopušten prijevoz dotičnih opasnih tvari u rasutom stanju;

(j) Nakon utovara, mora se uvjeriti da su propisane narančaste table i listice opasnosti ili naljepnice zalijepljene sukladno zahtjevima poglavlja 5.3 koji vrijede za takva vozila, vagone ili kontejnere;

(k) Prilikom punjenja vozila ili kontejnera opasnim tvarima u rasutom stanju, on se mora uvjeriti da se poštuju odgovarajuće odredbe poglavlja 7.3 RID-a ili ADR-a.

Obveze u vezi punjenja teretnih tankova:

(l) (Rezervirano);

(m) On mora popuniti svoj dio kontrolne liste koji se odnosi na 7.2.4.10 prije utovara prostora teretnih tankova;

(n) On smije puniti teretne tankove samo onim opasnim tvarima koje su prihvaćene za takve tankove;

(o) Kada je to potrebno, mora izdati upute u vezi grijanja u slučaju prijevoza tvari čije je talište 0 °C ili više;

(p) Tijekom ukrcaja, mora se uvjeriti da okidač automatskog uređaja za sprečavanje prekomjernog punjenja isključuje električni vod koji je uspostavljen i doveden iz obalnog postrojenja, kao i da može poduzeti korake protiv prekomjernog punjenja;

(q) Konstatirat će se da je instalacija na kopnu opremljena s jednim ili dva sredstva evakuacije s broda u slučaju nužde;

(r) Mora se uvjeriti da, kada je to propisano u 7.2.4.25.5 i kada je potrebna zaštita od eksplozije prema stupcu (17) tablice C poglavlja 3.2, postoji uređaj za sprječavanje širenja plamena u cjevovodu za povrat pare kako bi se zaštitio brod od detonacija i širenja plamena s obale;

(s) Mora se uvjeriti da je tijek utovara sukladan uputama za utovar i istovar u skladu s 9.3.2.25.9 ili 9.3.3.25.9 i da tlak na mjestu spajanja cjevovoda za povrat plinova i cjevovoda za odvod plinova nije veći od tlaka otvaranja ventila za odzračivanje/ ventila velike brzine;

(t) Mora se uvjeriti da se spojevi koje je osigurao za spojnu prirubnicu brodskih / obalnih priključaka ukrcajnog i iskrcajnog cjevovoda sastoje od materijala koji nisu podložni oštećenju od strane tereta i ne uzrokuju dekompoziciju tereta niti s njim tvore štetne ili opasne komponente;

(u) Mora se uvjeriti da je tijekom cjelokupnog trajanja utovara osiguran stalni i odgovarajući nadzor osiguran.

Obveze u vezi utovara opasnih krutih tvari u rasutom stanju na brodove:

(v) Kada posebna odredba 803 se primjenjuje, jamči i dokumentira odgovarajućim postupkom da maksimalno dopuštena temperatura tereta nije prekoračena i bit će osigurane upute zapovjedniku u vidu bilješki;

(w) Smije puniti brodove samo opasnim teretom, koji je dopušten za ove brodove;

(x) Konstatirat će se da je instalacija na kopnu opremljena s jednim ili dva sredstva za evakuaciju s broda u slučaju izvanrednog događaja.

1.4.3.4 Prijevoznik cisterne / prenosive cisterne

U kontekstu 1.4.1, prijevoznik cisterne / prenosive cisterne osobito mora:

(a) osigurati sukladnost sa zahtjevima glede konstrukcije, opreme, provjere, ispitivanja i obilježavanja;

(b) osigurati da održavanje kućišta i njihove opreme bude provedeno na način koji osigurava da pod normalnim radnim uvjetima, cisterna /
prenosiva cisterna do sljedeće provjere zadovoljava zahtjeve ADR-a, RID-a ili Međunarodnog pomorskog kodeksa o opasnom teretu;

(c) dati izvršiti izvanrednu kontrolu kada postoji mogućnost da se oplata ili njezina oprema oštete tijekom popravka, preinake ili nezgode.

1435 i 1436 (Rezervirano);

1.4.3.5 Istovarivač

1.4.3.7.1 U kontekstu 1.4.1, istovarivač osobito mora:

(a) Potvrditi da je istovarena ispravna roba usporedbom odgovarajućih podataka na prijevoznoj ispravi s podacima na paketu, kontejneru, spremniku, MEGC-u ili prijevoznom sredstvu;

(b) Prije i tijekom istovara, provjeriti jesu li pakiranje, spremnik, prijevozno sredstvo ili kontejner oštećeni u mjeri koja bi ugrozila postupak istovara. Ako je to slučaj, potrebno je pobrinuti se da se istovar ne vrši sve dok se ne poduzmu odgovarajuće mjere;

(c) Ispunjavati sve potrebne zahtjeve vezane uz istovar i rukovanje;

(d) Odmah nakon istovara spremnika, prijevoznog sredstva ili kontejnera:

(i) Ukloniti sve opasne zaostatke koji su dospjeli na vanjski dio spremnika, prijevoznog sredstva ili kontejnera tijekom postupka istovara; i

(ii) Prilikom istovara, provjeriti i osigurati zatvaranje ventila i kontrolnih otvora;

(e) Osigurati provedbu propisanog čišćenja i dekontaminacije prijevoznih sredstava ili kontejnera; i

(f) Osigurati da kontejneri, vozila i vagoni, jednom kada su u potpunosti istovareni, očišćeni i dekontaminirani, više ne nose listice, oznake i narančastu boju tabli prikazanih u skladu s poglavljem 5.3;

Dodatne obveze u vezi iskrcaja teretnih tankova:

(g) Utvrditi da instalacije na kopnenu su opremljene s jednim ili dva sredstva za evakuaciju u slučaju izvanredne situacije;

(h) Da prije istovara tankova za teret broda tankera popuni svoj dio kontrolne liste prema 7.2.4.10;

(i) Utvrditi da, kada je propisan priključak na cjevovod za odvod plina i kada je propisana zaštita od eksplozije prema stupcu (17) tablice C poglavlja 3.2, u uređaju za sprječavanje širenja plamena nalazi se cjevovod za povrat plinova za zaštitu broda od detonacija i širenja plamena s obale;

(j) Provjeriti je li tijek istovara u skladu s uputama o tijeku utovara i istovara navedenih u 9.3.2.25.9 ili 9.3.3.25.9 te da tlak na spojnoj točki cjevovoda za povrat plinova i cjevovoda za odvod plinova ili cijev za povrat plina ne prelazi tlak pri otvaranju ventila za smanjenje tlaka /ventil s brzim odzračivanjem;

(k) Mora se uvjeriti da se brtve koje je osigurao za spojnu prirubnicu brodskih / obalnih priključaka ukrcajnog i iskrcajnog cjevovoda sastoje od materijala koji neće biti oštećen od strane tereta i ne uzrokuju dekompoziciju tereta niti s njim tvore štetne ili opasne komponente;

(1) Mora se uvjeriti da je tijekom cjelokupnog trajanja utovara ili istovara osiguran stalni i odgovarajući nadzor;

(m) Mora se uvjeriti da, za vrijeme istovara pomoću pumpe na brodu, obalno postrojenje može isključiti pumpu;

1.4.3.7.2 Ako istovarivač koristi usluge ostalih sudionika (čistač, postrojenje za dekontaminaciju, itd.) ili pumpe broda on mora poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da su ispunjeni zahtjevi ADN-a.

1.4.3.8 Operater prijemnog objekta

1.4.3.8.1 U kontekstu pod točkom 1.4.1., Operater prijemnog objekta mora posebno:

(a) popuniti svoj dio kontrolnog popisa navedenog u 7.2.3.7.2.2 prije otplinjavanja praznih ili ispražnjenih tankova za teret i uređaja za uzimanje uzoraka iz tankera;

(c) Utvrditi da, ako je propisano u 7.2.3.7.2.3, postoji uređaj za sprječavanje širenja plamena u cjevovodu prijemnog objekta koji je spojen na brod za otplinjavanje radi zaštite broda od detonacija i prolaska plamena od strane prijemne stanice.

POGLAVLJE 1.5
POSEBNA PRAVILA, ODSTUPANJA

1.5.1 Dvostrani i višestrani sporazumi

1.5.1.1 U skladu s člankom 7, stavak 1 ADN-a, nadležna tijela ugovornih strana mogu se izravno međusobno dogovoriti da odobre određene prijevozne radnje na svojim državnim područjima privremenim odstupanjem od zahtjeva ADN-a pod uvjetom da sigurnost time nije dovedena u pitanje. Nadležno tijelo koje je preuzelo inicijativu glede privremenog odstupanja mora o takvim odstupanjima obavijestiti tajništvo Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu, a ono ugovornim stranama mora skrenuti pozornost na njih.

NAPOMENA: »Poseban postupak« u skladu s 1.7.4 ne smatra se privremenim odstupanjem u skladu s ovim odjeljkom.

1.5.1.2 Razdoblje valjanosti privremenog odstupanja ne smije biti dulje od pet godina od datuma njegovog stupanja na snagu. Privremeno odstupanje mora automatski prestati važiti s datumom stupanja na snagu odgovarajućih izmjena i dopuna ovih dodanih propisa.

1.5.1.3 Prijevozne radnje na temelju ovih sporazuma moraju se smatrati prijevoznim radnjama u smislu ADN-a.

1.5.2 Posebna ovlaštenja koja se odnose na prijevoz u tankerima

1.5.2.1 Posebna ovlaštenja

1.5.2.1.1 Sukladno stavku 2. članka 7., nadležne vlasti imaju pravo izdati posebna ovlaštenja prijevozniku ili pošiljatelju za međunarodni prijevoz opasnih tvarima tankerima, uključujući smjese čiji prijevoz u tankerima nije dopušten prema ovim propisima, sukladno dolje navedenom postupku.

1.5.2.1.2 Posebno ovlaštenje je važeće, uz dužno obraćanje pozornosti na ograničenja koja su u njemu navedena, za ugovorne strane i strane na čijem državnom području će se odvijati prijevozna radnja, tijekom ne više od dvije godine osim ako se ono ranije ne obnovi. S odobrenjem nadležnih tijela ovih ugovornih strana, posebno ovlaštenje može biti obnovljeno na razdoblje ne dulje od jedne godine.

1.5.2.1.3 Posebno ovlaštenje mora sadržavati izjavu u vezi njegova ranijeg opoziva i mora biti sukladno modelu koji se nalazi u pododjeljku 3.2.4.1.

1.5.2.2 Postupak

1.5.2.2.1 Prijevoznik ili pošiljatelj mora podnijeti molbu za izdavanje posebnog ovlaštenja nadležnom tijelu ugovorne strane na čijem državnom području se odvija prijevozna radnja.

Molba mora biti sukladna modelu koji se nalazi u pododjeljku 3.2.4.2. Podnositelj molbe je odgovoran za točnost podataka.

1.5.2.2.2 Nadležno tijelo mora razmotriti molbu s tehničkog i sigurnosnog stajališta. Ako nema nikakvih dvojbi, može sastaviti posebno ovlaštenje sukladno kriterijima navedenim u pododjeljku 3.2.4.3 i odmah obavijestiti druga nadležna tijela uključena u dotični prijevoz. Posebno ovlaštenje može biti izdano tek kada se zainteresirane vlasti suglase s tim ili ako ne izraze protivljenje tijekom razdoblja od dva mjeseca nakon primitka tih podataka.Podnositelj molbe će dobiti izvornik posebnog ovlaštenja i čuvati kopiju istog na brodu (brodovima) koji su uključeni u dotični prijevoz. Nadležna tijela moraju odmah izvijestiti upravni odbor o molbama za specijalna ovlaštenja, odbijenicama molbi i odobrenim posebnim ovlaštenjima.

1.5.2.2.3 Ako posebno ovlaštenje nije izdano zbog izraženih sumnji ili protivljenja, upravni odbor mora odlučiti hoće li ili neće izdati posebno ovlaštenje.

1.5.2.3 Ažurirani popis tvari odobrenih za prijevoz u tankerima

1.5.2.3.1 Upravni odbor mora razmotriti sva posebna ovlaštenja i molbe koji su mu dostavljeni i odlučiti može li određena tvar biti uključena u popis tvari koje su odobrene za prijevoz u tankerima u sklopu ovih propisa.

1.5.2.3.2 Ako upravni odbor izrazi tehničke ili sigurnosne sumnje u vezi uključivanja određene tvari u popis tvari koje su odobrene za prijevoz u tankerima u sklopu ovih propisa ili u vezi izvjesnih stanja, nadležno tijelo mora o tome biti obaviješteno. Nadležno tijelo mora smjesta povući, ili u slučaju potrebe preinačiti posebno ovlaštenje.

1.5.3 Ekvivalenti i odstupanja (članak 7, stavak 3 ADN-a)

1.5.3.1 Postupak za ekvivalente

Kada odredbe ovih pravila za brod propisuju korištenje ili postojanje izvjesnih materijala, instalacija ili opreme na brodu ili usvajanje izvjesnih mjera pri konstrukciji ili izvjesnih ugrađenih uređaja, nadležno tijelo može biti suglasno u vezi uporabe ili postojanja drugih materijala, instalacija ili opreme na brodu ili usvajanja drugih konstrukcijskih mjera ili drugih ugrađenih uređaja za taj brod ako, sukladno preporukama koje je utvrdio upravni odbor, oni budu prihvaćeni kao ekvivalent.

1.5.3.2 Probna odstupanja

Nadležno tijelo može, na temelju preporuke upravnog odbora, izdati probnu svjedodžbu na ograničeni period za određeni brod koji ima nove tehničke karakteristike koje se razlikuju od zahtjeva ovih propisa, ukoliko su te karakteristike u dovoljnoj mjeri sigurne.

1.5.3.3 Podaci o ekvivalentima i odstupanjima

Ekvivalenti i odstupanja koji se spominju u 1.5.3.1 i 1.5.3.2 moraju biti uneseni u svjedodžbu.

POGLAVLJE 1.6
PRIJELAZNE MJERE

1.6.1 Općenito

1.6.1.1 Ukoliko nije drugačije propisano, tvari i predmeti ADN mogu se transportirati do 30. lipnja 2021. godine sukladno zahtjevima ADN koji vrijede do 31. prosinca 2020. godine.

1.6.1.2 (Izbrisano)

1.6.1.3 Prijelazne mjere stavki 1.6.1.3 i 1.6.1.4 ADR-a i RID-a, ili koje pripadaju u okvir stavki 4.1.5.19 kodeksa IMDG, vezane uz pakiranje tvari i predmeta iz klase 1, također se primjenjuju i na prijevoz koji podliježe ADN-u.

1.6.1.4 (Izbrisano)

1.6.1.5 do 1.6.1.7 (Rezervirano)

1.6.1.8 Postojeće narančasto obojene ploče koje udovoljavaju zahtjevima pododjeljka 5.3.2.2 primjenjivim do 31. prosinca 2004. mogu se i dalje upotrebljavati, pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi iz 5.3.2.2.1 i 5.3.2.2.2 koji nalažu da ploča, brojevi i slova ostanu pričvršćeni bez obzira na usmjerenost vozila ili vagona.

1.6.1.9 (Rezervirano)

1.6.1.10 (Izbrisano)

1.6.1.11 – 12 (Rezervirano)

1.6.1.13 (Izbrisano)

1.6.1.14 IBC-ovi proizvedeni prije 1. siječnja 2011. u skladu s tipom izradbe koji nije prošao vibracijsko ispitivanje iz 6.5.6.13 ADR-a ili koji nije morao ispunjavati kriterije od 6.5.6.9.5 (d) ADR-a u vrijeme kada je podvrgnut ispitivanju bacanjem, još uvijek se mogu koristiti.

1.6.1.15 do 1.6.1.20 (Izbrisano)

1.6.1.21 do 1.6.1.23 (Rezervirano)

1.6.1.24 do 1.6.1.25 (Izbrisano)

1.6.1.26 Velika pakiranja proizvedena ili prerađena prije 1. siječnja 2014., koja nisu u skladu sa zahtjevima iz 6.6.3.1 ADR-a vezano za visinu slova, brojeva i znakova primjenjivim od 1. siječnja 2013., mogu se i dalje koristiti. Velika pakiranja proizvedena ili prerađena prije 1. siječnja 2015. ne moraju nositi oznaku maksimalnog dopuštenog opterećenja za slaganje paketa u skladu s 6.6.3.3 ADR-a. Takva velika pakiranja, koja nisu označena u skladu s 6.6.3.3 ADR-a, mogu se koristiti i nakon 31. prosinca 2014., ali moraju biti označena u skladu s 6.6.3.3 ADR-a ako su prerađena nakon tog datuma. Velika pakiranja proizvedena ili prepravljena između 1. siječnja 2011 i 31. prosinca 2016, a označena za maksimalno dozvoljeno slaganje tereta sukladno 6.6.3.3 ADR na snazi do 31. prosinca 2014, mogu se nastaviti koristiti.

1.6.1.27 Spremnici koji su sastavni dio opreme ili strojnog pogona koji sadrži tekuća goriva pod UN brojevima 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 i 3475, izrađeni prije 1. srpnja 2013., koji nisu u skladu sa zahtjevima odlomka (a) posebne odredbe 363 poglavlja 3.3 primjenjivim od 1. siječnja 2013., mogu se i dalje koristiti.

1.6.1.28 (Izbrisano)

1.6.1.29 Litijske stanice i baterije proizvedene prema tipu koji ispunjava uvjete iz pododjeljka 38.3 priručnika za ispitivanja i kriterije, 3. dopunjenog izdanja, amandman 1, ili prema tipu koji ispunjava uvjete bilo kojeg sljedećeg dopunjenog izdanja i amandmana na dan testiranja tipa, mogu nastaviti se koristiti ukoliko nije drugačije predviđeno u ADN.

Litijske stanice i baterije proizvedene prije 1. srpnja 2003. prema zahtjevima iz priručnika za ispitivanja i kriterije, trećeg dopunjenog izdanja, mogu nastaviti se koristiti ako su ispunjeni svi ostali uvjeti.

1.6.1.30 do 16.1.32 (Izbrisano)

1.6.1.33 Električni dvoslojni kondenzatori UN br. 3499, proizvedeni prije 1. siječnja 2014, ne moraju biti obilježeni s kapacitetom za pohranu energije u Wh kao što se zahtijeva u točki (e) posebne odredbe 361 Poglavlja 3.3

1.6.1.34 Asimetrični kondenzatori UN br. 3508, proizvedeni prije 1. siječnja 2016, ne moraju biti obilježeni s kapacitetom za pohranu energije u Wh kao što se zahtijeva u podstavu (c) posebne odredbe 372 Poglavlja 3.3

1.6.1.35 do 1.6.1.37 (Rezervirano)

1.6.1.38 Ugovorne strane mogu nastaviti izdavati potvrde osposobljavanja za sigurnosne savjetnike u skladu s obrascem koji se primjenjuje do 31. prosinca 2016., umjesto onih u skladu sa zahtjevima 1.8.3.18 koji se primjenjuju se od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2018. Godine. Takve potvrde će se nastaviti koristiti do kraja njihovog važenja od pet godina.

1.6.1.39 i 1.6.1.40 (Izbrisano)

1.6.1.41 Neovisno o zahtjevima iz ADN-a koji se primjenjuju od 1. siječnja 2017. godine, velike ambalaže u skladu s razinom svojstava pakirne skupine III u skladu s posebnim propisom L2 uputa za pakiranje LP02 iz 4.1.4.3 ADR-a koji se primjenjuje do 31. prosinca 2016. mogu se nastaviti koristiti do 31. prosinca 2022 za UN br 1950.

1.6.1.42 (Izbrisano)

1.6.1.43 Vozila registrirana ili su u službi prije 1. srpnja 2017., kako je definirano u posebnim propisima 388 i 669 poglavlja 3.3, i njihova oprema namijenjena za uporabu tijekom prijevoza, koja su sukladna zahtjevima ADN koja se primjenjuju do 31. prosinca 2016., ali koja sadrže litij ćelije i baterije koje nisu u skladu sa odredbama iz 2.2.9.1.7, mogu se nastaviti prevoziti kao teret u skladu sa zahtjevima iz posebnog propisa 666 poglavlja 3.3.

1.6.1.44 Poduzetnici koji sudjeluju u prijevozu opasnih tvari samo kao pošiljatelji i koji nisu bili dužni imenovati savjetnika za sigurnost na temelju odredbi koje se primjenjuju do 31. prosinca 2018. moraju, odstupanjem od odredbi iz točke 1.8.3.1. primjenjivo od 1. siječnja 2019. imenovati savjetnika za sigurnost najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

1.6.1.45 Ugovorne strane mogu do 31. prosinca 2020. nastaviti izdavati potvrde o osposobljavanju za sigurnosne savjetnike za opasne tvari koje su u skladu s primjenjivim modelom do 31. prosinca 2018., umjesto onih koje su u skladu sa zahtjevima iz 1.8.3.18 primjenjivim od 1. siječnja 2019. godine. Te potvrde mogu se nastaviti koristiti do kraja njihove petogodišnje valjanosti.

1.6.1.46 Prijevoz strojeva ili opreme koji nisu navedeni u ovom dodatku i koji sadrže opasne tvari u njihovoj strukturnoj ili operativnoj opremi i koji su stoga dodijeljeni UN brojevima 3363, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 ili 3548, koja je izuzeta od odredbi ADN-a prema 1.1.3.1 (b) primjenjivoj do 31. prosinca 2018., može i dalje biti izuzeta od odredbi ADN-a do 31. prosinca 2022. Pod uvjetom da su poduzete mjere kako bi se spriječilo curenje sadržaja u normalnim uvjetima prijevoza.

1.6.1.47 (Izbrisano)

1.6.2 Tlačni spremnici i spremnici za klasu 2

Prijelazne mjere odjeljaka 1.6.2 ADR-a i RID-a primjenjuju se i na prijevozne radnje koje podliježu ADN-u.

1.6.3 Fiksni spremnici (vozila cisterne i vagoni cisterne), izgradni spremnici, baterijska vozila i baterijski vagoni

Prijelazne mjere odjeljaka 1.6.3 ADR-a i RID-a primjenjive su i na prijevozne radnje koje podliježu ADN-u.

1.6.4 Kontejnerske cisterne, prenosivi spremnici i MEGC-ovi

Prijelazne mjere odjeljaka 1.6.4 ADR-a i RID-a ili odjeljka 4.2.0 kodeksa IMDG, ovisno o slučaju, također su primjenjive na prijevozne operacije koje podliježu ADN-u.

1.6.5 Vozila

Prijelazne mjere odjeljka 1.6.5 ADR-a primjenjuju se na prijevozne radnje koje podliježu ADN-u.

1.6.6 Klasa 7

Prijelazne mjere odjeljaka 1.6.6 ADR-a i RID-a ili odjeljka 6.4.24 kodeksa IMDG primjenjive su na prijevozne radnje koje podliježu ADN-u.

1.6.7 Prijelazne odredbe vezane uz plovila

1.6.7.1 Općenito

1.6.7.1.1 U svrhu članka 8. ADN-a, odjeljak 1.6.7 propisuje opće prijelazne odredbe u 1.6.7.2 (vidi članak 8. stavak 1., 2. i 4.) i dodatne prijelazne odredbe u 1.6.7.3 (vidi članak 8. stavak 3.).

1.6.7.1.2 U ovome odjeljku

(a) »Plovilo u službi«

. brod sukladno članku 8. stavak 2, ADN;

. brod za koji certifikat o odobrenju je već izdan u skladu sa 8.6.1.1 do 8.6.1.4;

U oba slučaja isključit će se brodovi koji od 31. prosinca 2014. nisu imali valjanu potvrdu o odobrenju dulje od dvanaest mjeseci;

(b) »N.Z.P« znači da se zahtjevi ne primjenjuju na brodove u uporabi osim gdje su određeni dijelovi zamijenjeni ili promijenjeni (modificirani), tj. primjenjuju se samo na brodove koji su novi (navedeno po datumu), ili na dijelove koji su zamijenjeni ili prepravljeni (rekonstruirani) nakon navedenog datuma, datum prve inspekcije za dobivanje certifikata o odobrenju bit će odlučujući za nominaciju kao novi brod; ako su postojeći dijelovi zamijenjeni rezervnim ili dijelovima istog tipa i izrade, ovo se ne smatra zamjenom »Z« kao što je definirano u ovim prijelaznim odredbama.

Prepravak (rekonstrukcija) znači također i promjenu postojećeg tipa tankera, tanka za teret ili konstrukcije tanka za teret u drugi tip ili konstrukcije na višu razinu.

Ako u općim prijelaznim propisima u 1.6.7.2 za N.Z.P. nije naveden datum, N.Z.P vrijedi od 26. svibnja 2000. godine. Ako u dodatnim prijelaznim propisima u 1.6.7.3 za N.Z.P. nije naveden datum, N.Z.P vrijedi od 26. svibnja 2000. godine.

(c) Obnova potvrde o odobrenju nakon... »znači da kada brod ima koristi od prijelazne mjere u stavku (b) uvjet mora biti ispunjen u sljedećoj obnovi potvrde o odobrenju nakon navedenog datuma. Ako potvrda o odobrenju istekne tijekom prve godine nakon početka primjene ovog Pravilnika, zahtjev je obvezan tek nakon isteka prve godine.

d) Zahtjevi iz odjeljka 1.6.7 primjenjuju se na brodove u uporabi samo ako N.Z.P nije primjenjiv.

1.6.7.2 Opće prijelazne odredbe

1.6.7.2.1 Opće prijelazne odredbe vezane uz brodove za suhi teret

1.6.7.2.1.1 Plovila u službi moraju udovoljavati:

(a) zahtjevima stavki navedenih u donjoj tablici u razdoblju koje je tamo naznačeno;

(b) zahtjevima stavki koje nisu navedene u donjoj tablici na dan primjene ovih Propisa.

Konstrukcija i oprema plovila u službi moraju se održavati barem na prethodnom sigurnosnom standardu.

1.6.7.2.1.1 Tablica općih prijelaznih odredbi: Suhi teret
OdlomciPredmetVremensko ograničenje i napomene
7.1.2.19.1

Plovila neophodna za pogon

Prilagođavanje novim zahtjevima u 9.1.0.12.4, 9.1.0.40.2, 9.1.0.51 i 9.1.0.52

N.R.M. od 1. siječnja 2019

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034

Do tog datuma za brodove u uporabi primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

U konvoju ili bočnom sastavu, gdje najmanje jedan brod mora posjedovati potvrdu o odobrenju za prijevoz opasnih tvari, svi brodovi konvoja ili bočna formacija će imati odgovarajuću potvrdu o odobrenju.

Brodovi koji ne prevoze opasne tvari moraju ispunjavati zahtjeve sljedećih odjeljaka, pododjeljaka i stavaka:

1.16.1.1, 1.16.1.2, 1.16.1.3, 7.1.2.5, 8.1.5, 8.1.6.1, 8.1.6.3, 8.1.7, 9.1.0.0, 9.1.0.12.3, 9.1.0.12.5, 9.1. 0.17.2, 9.1.0.17.3, 9.1.0.31, 9.1.0.32, 9.1.0.34, 9.1.0.41, 9.1.0.52.7, 9.1.0.56, 9.1.0.71 i 9.1.0.74.

7.1.3.41Pušenje

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2020.

7.1.3.51.1Neelektrične instalacije i oprema

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2024.

7.1.3.51.5Isključivanje objekata i opreme

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

7.1.3.51.5Postrojenja i oprema koji stvaraju površinske temperature iznad 200 °C

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

7.1.4.53Uređaji za rasvjetu u eksplozivno opasnim područjima zone 2

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2022.

8.1.2.2

(e) – (h)

Dokumenti koji se moraju nalaziti na brodu

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2020.

8.6.1.1

8.6.1.2

Promjena potvrde o odobrenju

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2018.

9.1.0.12.1Ventilacija skladišta

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

Do tada se na brodovima u uporabi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Svako skladište mora imati odgovarajuću prirodnu ili umjetnu ventilaciju; za prijevoz tvari klase 4.3, svako skladište mora biti opremljeno ventilacijom sa zrakom; Uređaji koji se koriste u tu svrhu moraju biti konstruirani tako da voda ne može ući u skladište.

9.1.0.12.3Ventilacija smještaja i kormilarnice

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.1.0.12.3Ventilacija servisnih prostora

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.1.0.12.3Oprema u smještajnom objektu, kormilarnici i servisnim prostorima gdje površinske temperature mogu biti više od onih navedenih pod 9.1.0.51 ili gdje se koriste električne instalacije i oprema koje ne udovoljavaju zahtjevima 9.1.0.52.1

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.1.0.12.4Otvori za ventilaciju

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.1.0.12.5Ventilatori koji se koriste u zaštićenom području i ventilatori koji su raspoređeni u protoku zraka: Temperaturna klasa i eksplozijska skupina

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.1.0.17.2Otvori za plin nepropusni okrenuti prema skladištima

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

Do tada se na brodovima u uporabi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Otvori za smještaj i kormilarnica prema skladištima moraju biti čvrsto zatvoreni.

9.1.0.17.3Ulazi i otvori u zaštićeno područje

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

Do tada se na brodovima u uporabi primjenjuju sljedeći zahtjevi: Otvori strojarnica i servisnih prostora koji gledaju na skladišta moraju biti čvrsto zatvoreni.

9.1.0.31.2Usisi zraka motora

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.1.0.32.2Otvoreni krajevi zračnih cijevi ne manji od 0,50 m iznad otvorene palube

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.1.0.34.1Položaj ispušnih cijevi

N.R.M.

Obnova valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.1.0.35Pumpe za posušivanje u zaštićenom prostoru

N.R.M.

Obnova valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

U slučaju prijevoza tvari klase 4.1, UN br. 3175, svih tvari klase 4.3 u rasutom stanju ili bez ambalaže i ekspandirajućih polimera u granulama, klase 9, UN br. 2211., posušivanje skladišta može se izvršiti samo pomoću uređaja za posušivanje smještenog u zaštićenom prostoru. Uređaj za posušivanje smješten iznad strojarnice mora biti pričvršćen.

9.1.0.40.1Uređaji za gašenje požara, dvije pumpe itd.

N.R.M.

Obnova valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.1.0.40.2Fiksni sustavi za gašenje požara u strojarnicama

N.Z.M.

Obnova valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034.

9.1.0.41 zajedno sa 7.1.3.41Požar i otvoreni plamen

N.R.M.

Obnova valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Otvori dimnjaka moraju biti smješteni najmanje 2 m od najbliže točke na grotlu skladišta. Uređaji za grijanje i kuhanje dopušteni su samo u metalnim nastambama i kormilarnicama.

Međutim:

– Uređaji za grijanje na tekuća goriva s plamištem iznad 55 °C dopušteni su u strojarnicama;

– Kotlovi centralnog grijanja na kruta goriva dopušteni su u prostorima smještenima ispod palube i dostupnima samo s palube.

9.1.0.51Temperatura vanjskih dijelova motora i njihovih usisnih i ispušnih kanala

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.1.0.52.1Električne instalacije, oprema i uređaji smješteni izvan zaštićenog područja

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

Do tog datuma na brodovima u službi primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

Mora biti moguće izolirati električnu opremu u zaštićenom području pomoću središnjih smještenih prekidača, osim kada:

– u skladištu je certificiran sigurni tip koji odgovara barem temperaturnom razredu T4 i eksplozivnoj skupini II B; i

– U zaštićenom području na palubi ima ograničen rizik od eksplozije.

Odgovarajući električni krugovi moraju imati kontrolna svjetla koja označavaju jesu li krugovi živi ili ne.

Prekidači moraju biti zaštićeni od nenamjernog neovlaštenog rada. Utičnice koje se koriste u ovom području moraju biti projektirane tako da spriječe spajanje ili isključenje, osim kada nisu u uporabi. Potopljene pumpe instalirane ili korištene u skladištima moraju biti certificirane sigurne vrste barem za temperaturni razred T4 i eksplozivnu skupinu II B.

9.1.0.52.1Električne instalacije u pogonu tijekom boravka u neposrednoj blizini ili unutar zone na kopnu

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.1.0.52.2Postrojenja i oprema označeni crvenom bojom

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnavljanje potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.1.0.52.5Kvar napajanja za sigurnosnu i kontrolnu opremu

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2024.

9.1.0.53.5Pokretni električni kabeli (obloženi, tip H 07 RN-F)

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

Do tog datuma na brodovima u uporabi primjenjuju se sljedeće odredbe:

Do tog datuma pokretni električni kabeli (obloženi, tip H 07 RN-F) moraju biti u skladu s IEC 60245-4: 1994

9.1.0.53.6Neelektrične instalacije i oprema unutar zaštićenog područja

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnavljanje potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.2.0.31.2Dovodi zraka za strojeveN.R.M. Obnova valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2034.
9.2.0.34.1Položaj ispušnih cijevi

N.R.M.

Obnova valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.2.0.41 zajedno s 7.1.3.41Požar i otvoreni plamen

N.R.M.

Obnova valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.
1.6.7.2.1.1 Tablica općih prijelaznih odredbi: Suhi teret
OdlomciPredmetVremensko ograničenje i napomene

Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Otvori dimnjaka moraju biti smješteni najmanje 2 m od najbliže točke na grotlu skladišta. Uređaji za grijanje i kuhanje dopušteni su samo u metalnim nastambama i kormilarnicama.

Međutim:

– Uređaji za grijanje na tekuća goriva s plamištem iznad 55 °C dopušteni su u strojarnicama;

– Kotlovi centralnog grijanja na kruta goriva dopušteni su u prostorima smještenima ispod palube i dostupnima samo s palube.


1.6.7.2.1.2 i 1.6.7.2.1.3 (Izbrisano)

1.6.7.2.1.4 Za brod ili baržu čija je kobilica položena prije 1. siječnja srpnja 2017., a koja nije u skladu sa zahtjevima 19.x.0.1 u vezi s evidencijom plovila, čuvanje dokumenata evidencije plovila počinje najkasnije pri sljedećem obnavljanju potvrde o odobrenju

1.6.7.2.2 Opće prijelazne odredbe za tankere

1.6.7.2.2.1 Brodovi u službi moraju ispunjavati:

(a) zahtjeve stavaka navedenih u donjoj tablici u roku utvrđenom u njima;

(b) zahtjeve stavaka koji nisu navedeni u donjoj tablici, na datum primjene ovih Propisa.

Konstrukcija i oprema plovila u službi moraju se održavati najmanje u skladu s prethodnim standardima sigurnosti.

1.6.7.2.2.2 Tablica općih prijelaznih odredbi: tankeri
OdlomciPredmetVremensko ograničenje i napomene
1.2.1Teretni prostor

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

Do tog datuma na brodovima u uporabi primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

Prostorni opseg odgovara pravokutnom piramidalnom krnjem stošcu sa sljedećim dimenzijama:

Površina dna: od boka do boka broda i od unutarnje do vanjske pregrade koferdama

Kut nagiba kratkih strana: 45 °

Kut nagiba dugih strana: 90 °

Visina: 3,00 m

Prostorni opseg zone 1 odgovara teretnom prostoru iznad palube

1.2.1

Klasifikacija po zonama

Zona 1

Prostorni opseg

Zona 2

Prostorni opseg:

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnavljanje potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

Do tog datuma na brodovima u uporabi primjenjuju se sljedeći zahtjevi: prostorni opseg zone 1 odgovara pravokutnom piramidalnom krnjem stošcu sljedećih dimenzija:

Površina dna: od boka do boka broda i od unutarnje do vanjske pregrade koferdama

Kut nagiba kratkih strana: 45 °

Kut nagiba dugih strana: 90 °

Visina: 3,00 m

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnavljanje potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

1.2.1

Uređaj za sigurno rasterećenje tankova za teret

Sigurnost naglog širenja plamena

Test sukladno

ISO 16852: 2016/ Dokaz o sukladnosti s važećim zahtjevima

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnavljanje potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

Sigurnost naglog širenja plamena ispituje se u skladu s EN 12874: 2001, uključujući potvrdu proizvođača sukladno Direktivi 94/9 / EZ na brodovima izgrađenih ili izmijenjenih od 1. siječnja 2001. ili ako je sigurnosni uređaj za smanjenje tlaka tanka za teret zamijenjen od 1. siječnja 2001. U drugim slučajevima, moraju biti za propisanu uporabu tipovi koje je odobrilo nadležno tijelo

1.2.1

Uređaj za sprječavanje širenja plamena

Test u skladu s ISO 16852:2016 ili EN ISO 16852:2016

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnavljanje potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

Do tog datuma na brodovima u uporabi primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

Uređaji za sprječavanje širenja plamena moraju biti:

– Ispitani u skladu s ISO 16852: 2010 ili EN ISO 16852: 2010 ako su bili zamijenjeni od 1. siječnja 2015. ili su na brodovima izgrađenima ili izmijenjenima od 1. siječnja 2015.;

– Ispitani u skladu s normom EN 12874: 2001 ako su bili zamijenjeni od 1. siječnja 2001. ili su na brodovima izgrađenima ili izmijenjenima od 1. siječnja 2001.;

– tipa odobrenog od nadležnog tijela za propisanu uporabu ako su bili zamijenjeni prije 1. siječnja 2001. ili su na brodovima izgrađenima ili izmijenjenima prije 1. siječnja 2001. godine.

1.2.1

Uređaj za sprječavanje širenja plamena

Dokaz o sukladnosti s važećim zahtjevima

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnavljanje potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

1.2.1

Sustav za detekciju plina

Test prema IEC 60079-29-1: 2016 i EN 50271: 2010

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnavljanje potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2024.

1.2.1

Sustav za detekciju plina

Test prema

IEC 60079-29-1: 2016

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnavljanje potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2020.

1.2.1

Ventil s brzim odzračivanjem

Test prema ISO 16852: 2016

ili EN ISO 16852: 2016 / Dokaz o sukladnosti s važećim zahtjevima

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnavljanje potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

Do tog datuma na brodovima u uporabi primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

Ventili s brzim odzračivanjem moraju biti

– Testirani u skladu s ISO 16852: 2010 ili EN ISO 16852: 2010, uključujući potvrdu proizvođača u skladu s Direktivom 94/9 / EZ ili ekvivalentom, ako su bili zamijenjeni od 1. siječnja 2015. ili su na brodovima izgrađenima ili izmijenjenima od 1. siječnja 2015.

– Testirani u skladu s EN 12874: 2001, uključujući potvrdu proizvođača u skladu s Direktivom 94/9 / EZ ili ekvivalentom, ako su bili zamijenjeni od 1. siječnja 2001. ili su na brodovima izgrađenima ili izmijenjenima od 1. siječnja 2001. godine.

– tipa odobrenog od nadležnog tijela za propisanu uporabu ako su zamijenjeni prije 1. siječnja 2001. ili su na brodovima izgrađenima ili izmijenjenima prije 1. siječnja 2001. godine.

1.2.1Skladišni prostor

N.R.M.

Za otvorene brodove tipa N čiji prostor za skladištenje sadrži pomoćne uređaje i koji prevoze samo tvari klase 8, s napomenom 30 u stupcu (20) tablice C poglavlja 3.2.

Obnavljanje potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2038.

1.2.1Električni uređaj s ograničenim rizikom od eksplozije

N.R.M.

Obnavljanje potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2034. Do tada se na brodove u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Električni uređaji s ograničenim rizikom od eksplozije su:

-Električni uređaji koji, tijekom normalnog rada, ne uzrokuju iskrenje niti stvaraju površinsku temperature iznad 200 °C; ili

-Električni uređaji s kućištem otpornim na prskanje vode koji tijekom normalnog rada ne pokazuju površinsku temperaturu iznad 200 °C.

1.2.1

Sustav za mjerenje kisika

Test prema EN 50104: 2010

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnavljanje potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2020.

1.2.1

Mjerač kisika

Test prema EN 50104: 2010

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnavljanje potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2020.

1.2.1

Otvor za uzimanje uzorka

Sigurnost od naglog širenja plamena

Test prema

ISO 16852: 2016 ili

EN ISO 16852: 2016 / Dokaz o sukladnosti s primjenjivim zahtjevima

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnavljanje potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

Sigurnost od naglog širenja plamena otvora za uzimanje uzorka mora biti:

– Ispitano u skladu s ISO 16852: 2010 ili EN ISO 16852: 2010, uključujući potvrdu proizvođača u skladu s Direktivom 94/9 / EZ ili ekvivalentno, ako je otvor za uzimanje uzorka bio zamijenjen od 1. siječnja 2015. ili je na brodu izgrađenom ili modificiranom od 1. siječnja 2015.

– Ispitano u skladu s EN 12874: 2001, uključujući potvrdu proizvođača u skladu s Direktivom 94/9 / EZ ili ekvivalentno, ako je otvor za uzimanje uzorka zamijenjen od 1. siječnja 2001. ili je na brodu izgrađenom ili izmijenjenom od 1. siječnja 2001.

– tipa odobrenog od nadležnog tijela za propisanu upotrebu ako je otvor za uzimanje uzorka zamijenjen prije 1. siječnja 2001. ili je na brodu izgrađenom ili izmijenjenom prije 1. siječnja 2001. godine.

1.2.1

Vakumski ventil

Sigurnost deflagracije

Ispitivanje prema normi EN ISO 16852: 2016

Dokaz o usklađenosti s važećim zahtjevima

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2034.

Sigurnost od deflagracije ispituje se u skladu s EN 12874: 2001, uključujući potvrdu proizvođača prema Direktivi 94/9 / EC ili ekvivalentu na brodovima izgrađenima ili modificiranima od 1. siječnja 2001. ili ako je vakuumski ventil zamijenjen od 1. siječnja 2001. godine.

U ostalim slučajevima moraju biti tipa odobrenog od strane nadležnog tijela za propisanu uporabu.

7.2.2.6Kalibracija sustava za otkrivanje plina za n-heksan

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2020.

7.2.2.19.3

Brodovi koji se upotrebljavaju za pogon

Prilagodba novim odredbama

Odredbe 9.3.3.12.4, 9.3.3.51 i 9.3.3.52.1 do 9.3.3.52.8

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2034. god.

Do tog datuma na brodove u službi vrijede sljedeći zahtjevi:

Plovila koja služe za pogon u potisnutom konvoju ili bočnoj formaciji moraju udovoljavati zahtjevima sljedećih odjeljaka, pododjeljaka i stavaka: 1.16.1.1, 1.16.1.2, 1.16.1.3, 7.2.2.5, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6.1, 8.1.6.3, 8.1.7, 9.3.3.0.1, 9.3.3.0.3.1, 9.3.3.0.5, 9.3.3.10.1, 9.3.3.10.4, 9.3.3.12.4 (a) osim kormilarnice, 9.3.3.12.4 (b), osim vremena odziva t90, 9.3.3.12.4 (c), 9.3.3.12.6, 9.3.3.16, 9.3.3.17.1 do 9.3.3.17.4, 9.3.3.31.1 do 9.3.3.31.5, 9.3.3.32.2, 9.3.3.34.1, 9.3.3.34.2, 9.3.3.40.1 (iako je dovoljna jedna vatrogasna ili balastna pumpa), 9.3.3.40.2, 9.3.3.41, 9.3.3.50.1 (c), 9.3.3.50.2, 9.3.3.51, 9.3.3.52.6, 9.3.3.52.7, 9.3.3.52.8, 9.3.3.56.5, 9.3.3.71 i 9.3.3.74, kada najmanje jedno plovilo konvoja ili bočne formacije prevozi opasne tvari.

Zahtjev iz 9.3.3.10.4 može se ispuniti postavljanjem vertikalnih zaštitnih zidova visine ne manje od 0,50 m.

Brodovi koji se koriste samo za pogon otvorenim brodovima tipa N ne moraju ispunjavati zahtjeve iz stavaka 9.3.3.10.1, 9.3.3.10.4 i 9.3.3.12.6. Ta se odstupanja navode u potvrdi o odobrenju ili privremenoj potvrdi o odobrenju kako slijedi: »Dopuštena odstupanja«: »Odstupanje od 9.3.3.10.1, 9.3.3.10.4 i 9.3.3.12.6; brod smije premještati samo brodove s otvorenim spremnicima tipa N. «

7.2.2.19.4Brodovi formacije za koje je potrebna zaštita od eksplozije

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

7.2.3.20.1

Balastna voda

Zabrana punjenja koferdama vodom

N.R.M.

Obnova certifikata o odobrenju nakon 31. prosinca 2038. god.

Do tada, primjenjuju se sljedeći zahtjevi na palubi za brodove u službi:

Koferdami mogu biti punjeni vodom pri istovaru radi trimovanja broda i da bi se omogućila drenaža taloga, ukoliko je moguće.

Kad je brod u plovidbi, koferdami se mogu puniti balastnom vodom samo kada su spremnici tereta prazni.

7.2.3.20.1Dokaz o stabilnosti u slučaju curenja vezano s vodenim balastom

N.R.M.

kod tipa G i tipa N brodova.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

7.2.3.31.2Motorna vozila samo izvan teretnog prostora

N.R.M.

za tip N broda obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2034.

Do tada se na brodu u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi: vozilo se ne smije pokretati na brodu.

7.2.3.41Pušenje

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2020.

7.2.3.51.4Isključivanje neelektričnih instalacija i opreme označene crvenom bojom

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

7.2.3.51.5Temperatura površine gdje su T4, T5 ili T6 obvezni

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2020.

7.2.4.22.3Uzimanje uzoraka iz drugih otvora

N.R.M. za tip N otvorena plovila

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2018.

Do tada, na otvorenim plovilima u službi tipa N poklopci teretnih tankova mogu biti otvoreni tijekom utovara radi kontrole i uzimanja uzoraka.

8.1.2.3

(r), (s), (t), (v)

Dokumenti koji se moraju nalaziti na brodu

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2020.

Do tog datuma, osim dokumenata koji se zahtijevaju u skladu s 1.1.4.6, potrebni su sljedeći dokumenti:

(a) plan koji pokazuje granice teretnog prostora i lokaciju električne opreme instalirane u tom području;

(b) popis strojeva, uređaja ili druge električne opreme iz gornje točke (a), uključujući sljedeće pojedinosti:

Strojevi ili uređaji, mjesto, vrsta zaštite, vrsta zaštite od eksplozije, ispitno tijelo i broj odobrenja;

(c) popis ili opći plan koji pokazuje električnu opremu smještenu izvan prostora za teret koji se može koristiti tijekom utovara, istovara ili otplinjavanja.

Gore navedeni dokumenti moraju imati pečat nadležnog tijela koje izdaje potvrdu o odobrenju

8.1.2.3 (u)

Dokumenti koji se moraju nalaziti na brodu

Plan sa klasifikacijom zona

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

8.1.6.3

Provjera kisika

mjerni sustav

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2020.

8.1.7.2Instalacije, oprema i autonomni sustav zaštite ispitivanje instalacija, opreme i autonomnih zaštitnih sustava kao i usklađenost s dokumentima iz 8.1.2.3 (r) do (v) s obzirom na situaciju na brodu

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2020.

8.1.7.2Obilježavanje instalacija i opreme koja će se koristiti u eksplozivno opasnim područjima kao i autonomnog sustava zaštite

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2024.

8.6.1.3

8.6.1.4

Promjena potvrde o odobrenju

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.2.0.1 (c)

9.3.3.0.1 (c)

Zaštita cijevi za paru od korozije

N.R.M. od 1. siječnja 2001.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2034.

9.3.1.0.3 (d)

9.3.2.0.3 (d) 9.3.3.0.3 (d)

Vatrootporni materijali u nastambama i kormilarnici

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2034.

1.6.7.2.2.2 Tablica općih prijelaznih odredbi: tankeri
OdlomciPredmetVremensko ograničenje i napomene
9.3.3.8.1Nastavak klase

N.R.M.

za otvorena plovila tipa N sa zaustavljačima plamena i otvorena plovila tipa N. Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

Do tada vrijede sljedeći zahtjevi na plovilima u službi:

Ako nije drukčije propisano, vrsta izradbe, snaga, prostorna podjela, oprema i uređaji broda moraju udovoljavati ili biti ekvivalentni zahtjevima izradbe za klasifikaciju u najvišoj klasu priznatog klasifikacijskog društva.

9.3.1.10.1

9.3.2.10.1

9.3.3.10.1

Prodiranje plinova i tekućina u kormilarnicu

Prozori koji se mogu otvoriti

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2024.

9.3.1.10.2

9.3.2.10.2

9.3.3.10.2

Visina zaštitnog praga otvora

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2020.

9.3.1.10.3 9.3.2.10.3 9.3.3.10.3Zaštitni zid

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2024.

9.3.1.10.4 9.3.2.10.4 9.3.3.10.4Vratne pražnice grotla, itd.

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi, s izuzetkom otvorenih plovila tipa N:

Ovaj zahtjev može se ispuniti ugradnjom vertikalnih zaštitnih zidova visokih najmanje 0,50 m.

Dotad, na plovilima u službi koja nisu dulja od 50,00 m, visina od 0,50 m može se svesti na 0,30 m u prolazima koji vode do palube.

9.3.1.11.1(b)Omjer duljine do promjera tlačnih teretnih tankova

N.Z.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2044.

9.3.3.11.1(d)Ograničenje duljine teretnih tankova

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

9.3.1.11.2(a)

Raspored teretnih tankova

Udaljenost između teretnih tankova i bočnih zidova

Visina sedla

N.R.M.

za plovila tipa G čije su kobilice položene prije

1. siječnja 1977.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.
1.6.7.2.2.2 Tablica općih prijelaznih odredbi: tankeri
OdlomciPredmetVremensko ograničenje i napomene
9.3.1.11.2(a)

Raspored teretnih tankova

Udaljenost između teretnih tankova i bočnih zidova

Visina sedla

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

Do tada se primjenjuju sljedeći zahtjevi na plovila u službi čije su kobilice položene nakon 31. prosinca 1976.:

Ako je zapremina veća od 200 m3, ili ako je omjer duljine i promjera manji od 7, ali veći od 5, trup na području spremnika mora biti takav da u slučaju sudara spremnici ostanu neoštećeni, koliko god je moguće. Ovaj zahtjev smatra se ispunjenim ako, u prostoru spremnika, plovilo:

– ima dvostruki trup s razmakom od najmanje 80 cm između bočne oplate i uzdužne pregrade,

– ima sljedeću konstrukciju:

(a) Između palube i vrha rebrenica moraju postoje bočne proveze u pravilnim razmacima ne većim od 60 cm;

(b) Bočne proveze moraju biti poduprte okvirnim rebrima na razmacima ne većim od 2,00 m. Visina okvirnih rebara mora biti najmanje 10 % visine trupa, a nikako manja od 30 cm. Moraju imati prirub od plosnatog čelika poprečnog presjeka najmanje 15 cm2;

(c) Bočne proveze spomenute pod (a) moraju imati istu visinu kao okvirna rebra te imati prirub od plosnatog čelika poprečnog presjeka najmanje 7,5 cm2.

9.3.1.11.2(a)Udaljenost između usisnih zdenaca i rebrenica

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

9.3.1.11.2(b)

9.3.2.11.2(b) 9.3.3.11.2(a)

Ukrepe teretnih tankova

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

9.3.1.11.2(c)

9.3.2.11.2(c) 9.3.3.11.2(b)

Kapacitet usisnog zdenca

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

9.3.1.11.2(d)

9.3.2.11.2(d)

Bočne proveze između trupa i tankova za teret

N.R.M. od 1. siječnja 2001.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

9.3.3.11.2 (d)Bočne proveze između trupa i tankova za teret

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2044.1.6.7.2.2.2 Tablica općih prijelaznih odredbi: tankeri
OdlomciPredmetVremensko ograničenje i napomene
9.3.1.11.3(a)

Krajnje pregrade teretnog prostora s izolacijom »A-60«.

Razmak od 0,50 m od tankova za teret do krajnjih pregrada.

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

9.3.2.11.3(a)

9.3.3.11.3(a)

Širina pregrada 0,60 m

Prostori skladišta s pregradama ili izoliranim pregradama »A-60«

Razmak od 0,50 m od teretnih tankova u skladišnom prostoru

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Tip C: minimalna širina pregrada: 0,50 m;

TypeN: minimalna širina pregrada: 0,50 m;

na plovilima nosivosti do 150 t: 0,40 m;

Tip N, otvoreni: pregrade se ne zahtijevaju na plovilima nosivosti do 150 t i na brodovima za separiranje nafte: Razmak između teretnih tankova i krajnjih pregrada skladišnih prostora mora biti najmanje 0,40 m.

9.3.3.11.4Prolazi kroz krajnje pregrade skladišnih prostora

N.R.M. od 1. siječnja 2005. za tip N otvorenih plovila čija je kobilica položena prije 1. siječnja 1977. godine.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

9.3.3.11.4Udaljenost cjevovoda u odnosu na dno

N.R.M. od 1. siječnja 2005.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2038.

9.3.3.11.4Zaporni uređaji utovarnih i istovarnih cjevovoda u teretnom tanku iz kojeg dolaze

N.R.M. od 1. siječnja 2005.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2018.

9.3.3.11.6(a)Oblik pregrade kao crpne stanice

N.R.M.

Za plovila tip N čija je kobilica položena prije 1. siječnja 1977. godine. Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

9.3.3.11.7Udaljenost između teretnih tankova i vanjskog zida broda

N.R.M. nakon 1. siječnja 2001.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2038.

9.3.3.11.7Širina dvostrukog trupa

N.R.M. nakon 1. siječnja 2010.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2038.

9.3.1.11.7Udaljenost između usisnog zdenca i donjih prostora

N.R.M. nakon 1. siječnja 2003.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2038.1.6.7.2.2.2 Tablica općih prijelaznih odredbi: tankeri
OdlomciPredmetVremensko ograničenje i napomene
9.3.3.11.8Uređenje servisnih prostora smještenih u teretnom prostoru ispod paluba

N.R.M.

Tip N otvoren plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinac 2038.

9.3.1.11.8

9.3.3.11.9

Dimenzije otvora za pristup sa prostorima unutar teretnog prostora

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.1.11.8

9.3.2.11.10

9.3.3.11.9

Razmak između armaturnih elemenata

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2044.

9.3.2.12.1

9.3.3.12.1

Ventilacijski otvori u skladišnim prostorima

N.R.M. od 1. siječnja 2003.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon

31. prosinca 2018.

9.3.1.12.2

9.3.3.12.2

Ventilacijski sustavi u prostorima dvostruke oplate i dvodna

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.1.12.3

9.3.2.12.3 9.3.3.12.3

Visina iznad palube usisa zraka za pomoćne prostore smještene ispod palube

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.1.12.4

9.3.2.12.4

9.3.3.12.4

Ventilacija kormilarnice

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnavljanje potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2024.

9.3.1.12.4

9.3.2.12.4

9.3.3.12.4

Oprema u smještajnim, kormilarskim i servisnim prostorima gdje površinske temperature mogu biti veće od onih navedenih u 9.3.x.51 (a)

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.3.1.12.4

9.3.2.12.4

9.3.3.12.4

Oprema u kormilarnici gdje površinske temperature mogu biti veće od onih navedenih u 9.3.x.51 (a) ili koje uključuju uporabu električne opreme koja ne ispunjava zahtjeve iz točke 9.3.x.52.1

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.3.1.12.4

9.3.3.12.4

Električne instalacije i oprema koje se koristi tijekom utovara, istovara, otplinjavanja i kada su u neposrednoj blizini ili unutar zone na kopnu

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

Do tog datuma, na plovilima tipa G i N čija je kobilica položena prije 1. siječnja 1977. sva električna oprema, osim instalacija rasvjete u smještajnim objektima, radio-telefonskim instalacijama u smještajnim jedinicama i kormilarnicama i kontrolnim uređajima motora s unutarnjim izgaranjem, mora ispunjavati sljedeće uvjete: zahtjevi:

Generatori, motor, itd.: IP 13 način zaštite

Razvodne ploče, prekidači u blizini ulaza u smještaj, itd.: Način zaštite IP23

Uređaji, itd.: IP 55 način zaštite

9.3.1.12.4

9.3.2.12.4

9.3.3.12.4

Neelektrične instalacije i oprema koja se koristi tijekom utovara, istovara, otplinjavanja i kada su u neposrednoj blizini ili unutar kopnene zone koja je dodijeljena

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.3.1.12.4 (b)

9.3.2.12.4 (b)

9.3.3.12.4 (b)

Sustav za otkrivanje plina: T90-vrijeme

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.3.1.12.4

9.3.2.12.4

9.3.3.12.4

Izvanredni alarmi

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2024.

9.3.1.12.6

9.3.2.12.6

9.3.3.12.6

Udaljenost između ulaza za ventilaciju u kormilarnici i teretnom prostoru

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.3.1.12.6

9.3.2.12.6

9.3.3.12.6

Udaljenost između ventilacijskih otvora smještajnih i uslužnih prostora i teretnog prostora

N.R.M. od 1. siječnja 2003.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.3.1.12.6

9.3.2.12.6

9.3.3.12.6

Trajno instalirani uređaji sukladno 9.3.x.40.2.2 (c)

N.R.M. od 1. siječnja 2003.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.1.13

9.3.3.13

Stabilnost (općenito)

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2044.

9.3.3.13.3

stavak 2

Stabilnost (općenito)

N.Z.M. od 1. siječnja 2007.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2044.

9.3.1.14

9.3.3.14

Stabilnost (u neoštećenom stanju)

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2044.
1.6.7.2.2.2 Tablica općih prijelaznih odredbi: tankeri
OdlomciPredmetVremensko ograničenje i napomene
9.3.1.15Stabilnost (u oštećenom stanju)

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2044.

9.3.3.15Stabilnost (u oštećenom stanju)

N.R.M. nakon 1. siječnja 2007.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon

31. prosinca 2044.

9.3.1.16.1 9.3.3.16.1Razmak između otvora strojarnice i teretnog prostora

N.R.M.

Produljenje valjanosti svjedodžbe nakon

31. prosinca 2044.

9.3.3.16.1Strojevi s unutarnjim sagorijevanjem izvan teretnog prostora

N.R.M. za tip N otvorenih plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2034.

9.3.1.16.2 9.3.3.16.2Šarke vrata nasuprot teretnom prostoru

N.R.M.

za plovila čija je kobilica položena su prije 1. siječnja 1977. godine, gdje promjene bi zakrčile druge velike otvore.

Obnova potvrdi o odobrenju nakon 31. prosinca 2034.

9.3.3.16.2Strojarnice dostupne s palube

N.R.M.

Za tip N otvorenih plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2034.

9.3.1.17.1 9.3.3.17.1Nastambe i kormilarnica izvan teretnog prostora

N.R.M.

za plovila čija je kobilica položena prije 1. siječnja 1977., pod uvjetom da ne postoji veza između kormilarnice i drugih zatvorenih prostora.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044. za plovila do 50 m dužine čije kobilice su položene prije 1. siječnja 1977. i čije su kormilarnice smještene u tovarnom prostoru, čak i ako to omogućava pristup drugom zatvorenom prostoru, pod uvjetom da je sigurnost osigurana odgovarajućim servisnim zahtjevima nadležnog tijela.

9.3.3.17.1Nastambe i kormilarnica izvan teretnog prostora

N.R.M.

za tip N otvorenih plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2044.

9.3.1.17.2 9.3.2.17.2 9.3.3.17.2Izvedba ulaza i otvora prednjeg nadgrađa

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.

9.3.1.17.2 9.3.2.17.2 9.3.3.17.2Ulazi nasuprot teretnom prostoru

N.R.M.

Za plovila do 50 m dužine čije kobilice su položene prije 1. siječnja 1977., pod uvjetom da su ugrađeni štitnici za plin.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.
1.6.7.2.2.2 Tablica općih prijelaznih odredbi: tankeri
OdlomciPredmetVremensko ograničenje i napomene
9.3.3.17.2Ulazi i otvori

N.R.M. za tip N otvorenih plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2044.

9.3.1.17.4

9.3.3.17.4

Udaljenost otvora od teretnog prostora

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2044.

9.3.3.17.5 (b),(c)Odobrenje osovinskih prolaza i prikaz uputa

N.R.M.

Za tip N otvorenih plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.1.17.6

9.3.2.17.6

9.3.3.17.6

Udaljenost između ulaza za ventilaciju u prostoru pumpi i kormilarnice

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.3.1.17.6

9.3.3.17.6

Crpna stanica ispod palube

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Crpna stanica ispod palube

– mora udovoljavati zahtjevima za servisne prostore:

– za plovila tipa G: 9.3.1.12.3

– za plovila tipa N: 9.3.3.12.3

– biti opremljena sustavom detekcije plina navedenom u 9.3.1.17.6 ili 9.3.3.17.6

9.3.1.17.6

9.3.2.17.6

9.3.3.17.6

Sustav za mjerenje kisika

Minimalna vrijednost alarma

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2020.

9.3.1.17.6

9.3.2.17.6

9.3.3.17.6

Izvanredni alarmi

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2024.

9.3.2.20.2

9.3.3.20.2

Usisni ventil

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2018.

9.3.3.20.2Punjenje pregrada pumpom

N.R.M.

Za tip N otvorenih plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.2.20.2

9.3.3.20.2

Punjenje pregrada u roku od 30 minuta

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.2.20.4

9.3.3.20.4

Eksplozijska skupina / podskupina

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2020.

9.3.1.21.3

9.3.2.21.3

9.3.3.21.3

Označavanje na svakom mjeraču razine svih dopuštenih maksimalnih razina punjenja tanka za teret

N.R.M. od 1. siječnja 2015.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.3.21.1 (b)Mjerač razine tekućine

N.R.M.

Od 1. siječnja 2005. za otvorena plovila tipa N sa zaustavljačem plamena i za otvorrena plovila tipa N.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2018.

Do tada, na plovilima u službi opremljenima s mjernim otvorima, takvi otvori moraju:

• biti uređeni tako da se stupanj punjenja može mjeriti pomoću zvučnog štapa;

• biti opremljen poklopcem s automatskim zatvaranjem.

9.3.3.21.1 (g)Otvor za uzimanje uzoraka

N.R.M.

Za tip N otvorenih plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.2.21.1 (g)

9.3.3.21.1 (g)

Eksplozijska skupina / podskupina

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2020.1.6.7.2.2.2 Tablica općih prijelaznih odredbi: tankeri
OdlomciPredmetVremensko ograničenje i napomene
9.3.1.21.4 9.3.2.21.4 9.3.3.21.4Neovisni alarmni uređaj za razinu tekućine

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2018.

9.3.1.21.5 (a) 9.3.2.21.5 (a) 9.3.3.21.5 (a)Utičnica u blizini obalnih priključaka utovarnih i istovarnih cjevovoda i isključivanje brodske pumpe

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2018.

9.3.1.21.7

9.3.2.21.7

9.3.3.21.7

Izvanredni alarmi

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2024.

9.3.1.21.7 9.3.2.21.7 9.3.3.21.7Alarmi za podtlak i pretlak u teretnim spremnicima za prijevoz tvari bez oznake 5 u stupcu (20) tablice C poglavlja 3.2.

N.R.M. od 1. siječnja 2001.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.1.21.7 9.3.2.21.7 9.3.3.21.7Alarmi za temperaturu u tankovima tereta

N.R.M. od 1. siječnja 2001.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.1.22.1 (b)Visina otvora teretnog tanka iznad palube

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2044.

9.3.3.22.1 (b)Otvori teretnog tanka 0,50 m iznad palube

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044. za plovila čije su kobilice položene prije 1. siječnja 1977.

9.3.1.22.4Sprečavanje stvaranja iskri kod uređaja za zatvaranje

N.R.M. od 1. siječnja 2003.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.1.22.3 9.3.2.22.4 (a) 9.3.3.22.4 (a)Položaj ispušnih otvora sigurnosnih ventila /ventila s brzim odzračivanjem iznad palube

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.2.22.4 (a) 9.3.3.22.4 (e)Postavite tlak sigurnosnog ventila / ventila s brzim odzračivanjem

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.1.6.7.2.2.2 Tablica općih prijelaznih odredbi: tankeri
OdlomciPredmetVremensko ograničenje i napomene

9.3.2.22.4 (e)

9.3.3.22.4 (d)

Eksplozijska skupina / podskupina

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2020.

9.3.3.23.2Ispitni tlak za teretne tankove

N.R.M.

Za plovila čija je kobilica položena prije 1 siječnja 1977., za koja je potreban ispitni tlak od 15 kPa (0.15 bar).

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044. Do tada, ispitni tlak 10 kPa (0.10 bar) mora biti dovoljan.

9.3.3.23.2Ispitni tlak za teretne tankove

N.R.M.

Za plovila za separiranje goriva u službi prije 1 siječnja 1999.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044. Do tada, ispitni tlak 5 kPa (0.05 bar) je dovoljan

9.3.3.23.3Ispitni tlak za cjevovode za ukrcaj i iskrcaj

N.R.M.

Za plovila za separiranje goriva u službi prije

1 siječnja 1999.

Obnova potvrde o odobrenju, najkasnije do 1. siječnja 2039. Do tada, ispitni tlak od 400 kPa (4 bar) je dovoljan.

9.3.2.25.1

9.3.3.25.1

Isključivanje pumpi tereta

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.1.25.1

9.3.2.25.1

9.3.3.25.1

Udaljenost pumpi, itd. od nastambi itd.

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2044.

9.3.1.25.2(d)

9.3.2.25.2 (d)

Položaj cjevovoda za ukrcaj i iskrcaj na palubi

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2044.

9.3.1.25.2(e)

9.3.2.25.2 (e)

9.3.3.25.2 (e)

Udaljenost obalnih priključaka od nastambi itd.

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2044.

9.3.2.25.2 (i)Cijevi za ukrcaj i iskrcaj te cijevi za paru ne smiju imati fleksibilne spojeve s kliznim brtvama.

N.R.M. od 1. siječnja 2009.

Plovila u službi koja imaju spojeve s kliznim brtvama više ne mogu prevoziti tvari s otrovnim ili korozivnim svojstvima (vidi stupac (5) tablice C poglavlja 3.2, opasnosti 6.1 i 8) poslije produljenja valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2008.

Plovila u službi ne smiju imati fleksibilne spojeve s kliznim brtvama poslije produljenja valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.

9.3.3.25.2 (h)Cijevi za ukrcaj i iskrcaj te cijevi za paru ne smiju imati fleksibilne spojeve s kliznim brtvama

N.R.M. od 1. siječnja 2009.

Plovila u službi koja imaju spojeve s kliznim brtvama više ne mogu prevoziti tvari s korozivnim svojstvima (vidi stupac (5) tablice C poglavlja 3.2, opasnosti 6.1 i 8) poslije produljenja valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2008.

Plovila u službi ne smiju imati fleksibilne spojeve s kliznim brtvama poslije produljenja valjanosti svjedodžbe nakon 31. prosinca 2018.


1.6.7.2.2.2 Tablica općih prijelaznih odredbi: tankeri
OdlomciPredmetVremensko ograničenje i napomene
9.3.2.25.8 (a)Usisni cjevovod balasta smješten u zoni tereta ali izvan tankova tereta

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.2.25.9

9.3.3.25.9

Tijek ukrcaja i iskrcaja

N.R.M. od 1. siječnja 2003.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.3.25.12

9.3.3.25.1 (a) i (c),

9.3.3.25.2 (e),

9.3.3.25.3

i

9.3.3.25.4 (a) nisu primjenjivi na otvorena plovila tipa N, uz izuzetak otvorenih plovila tipa N koja prevoze korozivne tvari (vidi poglavlje 3.2, tablicu C, stupac (5), opasnost 8)

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

Ovo vremensko ograničenje tiče se samo otvorenih plovila tipa N koja prevoze korozivne tvari (vidi poglavlje 3.2, tablicu C, stupac (5), opasnost 8).

9.3.2.26.2

9.3.3.26.2 (b)

Eksplozijska skupina / podskupina

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2020.

9.3.1.31.2

9.3.2.31.2

9.3.3.31.2

Razmak usisnih ventilacijskih otvora motora od zone tereta

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2044.

9.3.1.31.5

9.3.2.31.5

9.3.3.31.5

Temperatura u strojarnici

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

Do tada se na plovila u službi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Temperatura u strojarnici ne smije premašivati 45 °C.

9.3.3.34.1Ispušne cijevi

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.1.35.1

9.3.3.35.1

Pumpe za isušivanje i balast u teretnom prostoru

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.1.6.7.2.2.2 Tablica općih prijelaznih odredbi: tankeri
OdlomciPredmetVremensko ograničenje i napomene
9.3.3.35.3Usisne cijevi balasta smještene u zoni tereta, ali izvan tankova tereta

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.1.35.4Uređaj za isušivanje crpne stanice izvan crpne stanice

N.R.M. od 1. siječnja 2003.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.1.40.1 9.3.2.40.1 9.3.3.40.1Protupožarni sustavi, dvije pumpe, itd.

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

9.3.1.40.2 9.3.2.40.2 9.3.3.40.2Fiksni protupožarni sustav u strojarnici

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.3.1.41.1 9.3.3.41.1Izlazi dimnjaka smješteni na udaljenosti od najmanje 2 m od zone tereta

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2044.

za brodove čija je kobilica položena prije 1. siječnja 1977.

9.3.3.41.1Izlazi dimnjakaN.R.M. najkasnije do 1. siječnja 2039. za brodove za separiranje nafte
9.3.3.42.2Sustav za zagrijavanje tereta

N.R.M.

Za tip N otvorenih plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2034.

Do tada, vrijede sljedeći zahtjevi na plovilima u službi: To se može postići separatorom ulja ugrađenim na cijev za vraćanje kondenzirane vode.

9.3.1.51 (a)

9.3.2.51 (a)

9.3.3.51 (a)

Površinska temperatura neelektričnih instalacija i

oprema ne smije prelaziti 200 °C

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnavljanje potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.3.1.51(b)

9.3.2.51(b)

9.3.3.51(b)

Površinska temperatura vanjskih dijelova motora i njihovih ulaza za zrak i ispušnih kanala

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.

Do tada se na brodovima u uporabi primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Temperatura vanjskih dijelova ne smije premašiti

300 °C.

9.3.1.52.1

9.3.2.52.1

9.3.3.52.1

Električne instalacije i oprema ograničenog rizika od eksplozije

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

Do tog datuma potrebni su sljedeći dokumenti za električnu opremu koja se koristi tijekom utovara, istovara i otplinjavanje brodova u službi čije su kobilice položene nakon 1. siječnja 1995.: 9.3.1.52.3, 9.3.2.52.3 i 9.3.3.52. 3 verzije ADN-a na snazi do 31. prosinca 2018. godine

9.3.1.52.1

9.3.3.52.1

Električne instalacije i oprema ograničenog rizika od eksplozije

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

Do tog datuma, na brodovima čije su kobilice već bile položene

1. siječnja 1977. sva električna oprema, osim instalacija rasvjete u smještajnoj jedinici, radio-telefonskih instalacija u smještajnoj jedinici i kormilarnice i upravljačkih uređaja motora s unutarnjim sagorijevanjem koji se koriste tijekom utovara, istovara i otplinjavanja, mora udovoljavati sljedećim zahtjevima:

Generatori, motori, razvodne ploče, rasvjeta, itd.: IP 13 način zaštite

Uređaji, itd.: IP 55 način zaštite

9.3.3.52.1Električne instalacije i oprema u pogonu tijekom boravka u neposrednoj blizini ili unutar zone na kopnu

N.R.M. od 1. siječnja 2019. za N otvoren tip broda.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.3.3.52.2Električne instalacije i oprema / uređaji za mjerenje eho zvuka

N.R.M.

Za tip N otvorenih plovila.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.3.3.52.3Električne instalacije i oprema: označavanje crvenom bojom

N.R.M. od 1. siječnja 2019. za otvorene brodove tipa N.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.1.6.7.2.2.2 Tablica općih prijelaznih odredbi: tankeri
OdlomciPredmetVremensko ograničenje i napomene

9.3.1.52.43

9.3.2.52.43

9.3.3.52.43

Zadnji stavak

Isključivanje takvih instalacija i opreme sa centraliziranog mjesta

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.3.1.52.4

9.3.2.52.4

9.3.3.52.4

Vizualni i zvučni alarm

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.3.3.52.6Gašenje multipolarnog preklopnika za stalno pogonjeni generator

N.R.M.

Za otvorena plovila tipa N.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.3.3.52.9Trajno ugrađene utičnice

N.R.M.

Za otvorena plovila tipa N.

Obnova potvrde o odobrenju

31. prosinca 2034.

9.3.3.52.10Akumulatori smješteni izvan prostora za teret

N.R.M. za otvorene posude tipa N. \ t

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.


9.3.1.53.1

9.3.2.53.1

9.3.3.53.1

Vrsta i mjesto električnih instalacija i opreme namijenjenih za uporabu u područjima opasnim od eksplozije

Zona 0, Zona 1

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

Do tog datuma primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

(a) U tankovima za teret i cjevovodima za utovar i istovar mogu se ugraditi samo mjerne, regulacijske i alarmne naprave tipa zaštite EEx (ia).

(b) Električna oprema na palubi teretnog prostora i uređaji za mjerenje, regulaciju i alarmiranje, motori koji pokreću osnovnu opremu, kao što su balastne pumpe u koferdamima, prostori s dvostrukom oplatom, dvostruka dna, prostori za zadržavanje i servisni prostori ispod palube tereta nadležno tijelo mora provjeriti i odobriti područje u pogledu sigurnosti rada u eksplozivnoj atmosferi, na primjer, unutarnje sigurnosne naprave, vatrootporne naprave za zaštitu, uređaje zaštićene od tlaka, aparate za punjenje prahom, uređaje zaštićene inkapsulacijom i sigurnosne uređaje s povećanom zaštitom,

(c) U koferdamima, prostorima s dvostrukom oplatom, duplim dnom, prostorima za spremište i servisnim prostorima ispod palube u teretnom prostoru, uređaji za rasvjetu moraju imati »zaštitu od plamena« ili »zaštitu uređaja pod tlakom«.

(d) Kontrolna i zaštitna oprema opreme iz gornjih točaka (a), (b) i (c) mora biti smještena izvan teretnog prostora ako nije sama po sebi sigurna.

Za odabir električne opreme, uzimaju se u obzir skupine eksplozije i razredi temperature dodijeljene tvarima koje se nalaze u popisu tvari (vidi stupce (15) i (16) tablice C poglavlja 3.2).

Do tog datuma na brodovima u službi čije su kobilice položene prije 31. prosinca 1977. primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

Do tog datuma moraju se ispuniti sljedeći uvjeti tijekom utovara, istovara i otplinjavanja na brodovima koji imaju otvore koji su otvoreni (npr. vrata, prozore, itd.) u teretnom prostoru:

(a) Sva električna oprema koja se koristi u kormilarnici mora biti ograničenog tipa eksplozivnog rizika, tj. mora biti konstruirana tako da nema iskrenja i da temperatura njezine vanjske površine ne naraste iznad 200 °C tijekom normalnog razdoblja ili mora biti tipa koji je zaštićen od vodenih mlazova i projektiran na takav način da njegova površinska temperatura ne smije prijeći 200 °C tijekom normalnog rada.

(b) Električna oprema koja ne ispunjava zahtjeve iz gornje točke (a) mora biti označena crvenom bojom i mora se moći isključiti pomoću središnjeg prekidača.

9.3.1.53.1

9.3.2.53.1

9.3.3.53.1

Vrsta i mjesto električnih instalacija i opreme namijenjene za uporabu u područjima opasnim od eksplozije

Zona 2

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.3.1.53.1

9.3.2.53.1

9.3.3.53.1

Temperaturni razred i eksplozijska skupina neelektričnih instalacija i opreme

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.3.1.53.1

9.3.2.53.1

9.3.3.53.1

Temperaturni razred i eksplozijska skupina električnih instalacija i opreme

N.R.M. Od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.3.1.53.2

9.3.3.53.2

Metalne obloge za sve kablove u teretnom prostoru

N.R.M. za brodove čije su kobilice postavljene prije

1. siječnja 1977.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

9.3.3.53.2Metalne obloge za sve kablove u teretnom prostoruN.R.M. najkasnije do 1. siječnja 2039. za brodove za odvajanje ulja.

9.3.1.53.5

9.3.2.53.5

9.3.3.53.5

Pokretni električni kabeli (obloženi, tip H 07 RN-F)

N.R.M. od 1. siječnja 2019.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2034.

Do tog datuma na brodovima u uporabi primjenjuju se sljedeće odredbe:

Do tog datuma, pokretni električni kabeli (obloženi,

tip H 07 RN-F) moraju biti u skladu s IEC 60245-4: 1994.

9.3.1.60

9.3.2.60

9.3.3.60

Mora se postaviti nepovratni ventil s oprugom.

Voda mora zadovoljiti kvalitetu pitke vode na brodu.

N.R.M.

Obnova potvrde o odobrenju nakon

31. prosinca 2018.


1.6.7.2.2.3 Prijelazne odredbe u svezi primjene zahtjeva tablice C poglavlja 3.2 na prijevoz robe tankerima.

1.6.7.2.2.3.1 do 1.6.7.2.2.3.3 (Izbrisano)

1.6.7.2.2.4 (Izbrisano)

1.6.7.2.2.5 Za brod ili baržu čija je kobilica položena prije 1. srpnja 2017. godine, a koja nije u skladu sa zahtjevima u 9.3.X.1 koji se odnose na knjižicu plovila, čuvanje dokumenata za knjižicu plovila će započeti najkasnije s datumom sljedeće obnove potvrde o odobrenju.

1.6.7.3 Dopunske prijelazne odredbe primjenjive na posebne unutarnje vodne putove

Plovila u službi na koja se primjenjuju prijelazne odredbe ovog pododjeljka moraju ispunjavati:

– zahtjeve odlomaka i pododlomaka navedenih donjoj tablici i u tablici općih prijelaznih odredbi (vidi 1.6.7.2.1.1 i 1.6.7.2.2.1) u naznačenom roku;

– zahtjeve stavaka i podstavaka koji nisu navedeni u donjoj tablici ili u tablici općih prijelaznih odredbi na datum primjene ovih pravila.

Izradba i opremanje plovila u službi održava se barem na razini prethodnih sigurnosnih normi.

Tablica dopunskih prijelaznih odredbi
OdlomakPredmetVremenski rok i napomene
9.1.0.11.1(b)Skladišta, zajedničke pregrade sa spremnicima pogonskog goriva

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi vrijede za plovila u službi: Skladišta mogu dijeliti zajedničku pregradu sa spremnicima pogonskog goriva ako teret ili njegova ambalaža ne dovode do kemijske reakcije s gorivom.

9.1.0.92Izlaz za slučaj nužde

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na plovila u službi: Prostori čiji su ulazi ili izlazi djelomično ili potpuno uronjeni u oštećenom stanju moraju imati izlaz za slučaj nužde od najmanje 0,075 m iznad vodne linije oštećenja.

9.1.0.95.1 (c)Udaljenost otvora od vodne linije oštećenja

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na plovila u službi: Donji rub svakog otvora nepropusnog za vodu (npr. vrata, prozori, pristupna grotla) ne smije u konačnom stupnju naplavljivanja biti manji od 0,075 m iznad vodne linije oštećenja.

9.1.0.95.2

9.3.2.15.2

Opseg dijagrama stabiliteta (stanje oštećenja)

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na plovila u službi:

U konačnom stupnju plavljenja kut poprečnog nagiba ne smije prelaziti: 20° prije poduzimanja mjera uspravljanja plovila;

12° nakon poduzimanja mjera uspravljanja plovila.

9.3.3.8.1Klasifikacija

N.R.M.

Za otvorena plovila tipa N sa zaustavljačima plamena i tip N otvorena plovila. Obnova potvrde o odobrenju nakon 31. prosinca 2044.Tablica dopunskih prijelaznih odredbi
OdlomakPredmetVremenski rok i napomene

9.3.1.11.1(a)

9.3.2.11.1(a)

9.3.3.11.1(a)

Maksimalni kapacitet teretnih tankova

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na plovila u službi: Najveći dopušteni kapacitet teretnog tanka iznosi 760 m3.

9.3.2.11.1(d)Duljina teretnih tankova

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na plovila u službi: Duljina teretnog tanka može premašivati 10 m i 0,2 L.

9.3.1.12.3

9.3.2.12.3

9.3.3.12.3

Položaj ulaza za zrak

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na plovila u službi: Ulazi za zrak postavljaju se najmanje 5,00 m od ispusta sigurnosnog ventila.

9.3.2.15.1 (c)Visina otvora iznad vodne linije oštećenja

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na plovila u službi: Donji rub bilo kojeg otvora nepropusnog za vodu (npr. vrata, prozori, pristupna grotla) mora pri konačnom stupnju preplavljivanja biti najmanje 0,075 m iznad vodne linije oštećenja.

9.3.2.20.2

9.3.3.20.2

Punjenje koferdama vodom

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na plovila u službi: Koferdami moraju biti opremljeni sustavom za punjenje vodom ili inertnim plinom.

9.3.1.92

9.3.2.92

Izlaz za slučaj opasnosti

N.R.M.

Sljedeći zahtjevi primjenjuju se na plovila u službi: Prostori čiji su ulazi ili izlazi djelomice ili potpuno potopljeni u oštećenom stanju moraju imati izlaz za slučaj nužde najmanje 0,075 m iznad vodne linije oštećenja.


1.6.7.4 Prijelazne odredbe vezane uz prijevoz tvari opasnih za okoliš ili zdravlje

1.6.7.4.1 Prijelazne odredbe: brodova

Opskrbni brodovi i brodovi za separiranje nafte u službi na dan 1. siječnja 2009., čija je nosivost na dan 1. siječnja 2007. manja od 300 tona, mogu nastaviti prevoziti tvari za čiji su prijevoz ovlašteni dana 31. prosinca 2008. do 31. prosinca 2038.

1.6.7.4.2 (Izbrisano)

1.6.7.5 Prijelazne odredbe vezane uz izmjene na tankerima

1.6.7.5.1 Za plovila za koja je izvršena preinaka teretnog prostora, kako bi se postiglo plovilo sa dvostrukim trupom tipa N prije 31. prosinca 2018. važe sljedeći uvjeti:

(a) Izmijenjeni ili novi teretni prostor mora biti u skladu s odredbama ovih propisa. Prijelazne odredbe iz točke 1.6.7.2.2 ne smiju se primijeniti za teretni prostor;

(b) Dijelovi plovila izvan prostora za teret moraju udovoljavati odredbama ovih propisa. Međutim, mogu se primijeniti prijelazne odredbe pod 1.6.7.2.2 za 1.2.1, 9.3.3.0.3 (d), 9.3.3.51.3, 9.3.3.52.4, posljednje rečenice, primjenjive do 31. prosinca 2018.;

(c) Ako je roba koja zahtijeva zaštitu od eksplozije uvrštena na popis supstanci na brodu prema 1.16.1.2.5, nastambe i kormilarnice moraju biti opremljene protupožarnim alarmnim sustavom prema 9.3.3.40.2.3;

(d) Primjena ovog pododjeljka unosi se u potvrdu o odobrenju pod brojem 13 (dodatna zapažanja).

1.6.7.5.2 Izmijenjeni brodovi mogu nastaviti s radom i nakon 31. prosinca 2018. Rokovi utvrđeni prijelaznim odredbama pod 1.6.7.2.2 za 1.2.1, 9.3.3.0.3 (d), 9.3.3.51.3, 9.3.3.52. 4 zadnja rečenica, u verziji koja se primjenjuje do 31. prosinca 2018. godine moraju se poštivati.

1.6.7.6 Prijelazne odredbe vezane uz prijevoz plinova u tankerima

Tankeri u službi na dan 1. siječnja 2011. s crpnom stanicom ispod palube mogu nastaviti prevoziti tvari navedene u sljedećoj tablici do produljenja valjanosti svjedodžbe nakon 1. siječnja 2045.


UN br. ili
identifikacijski br.
Klasa i klasifikacijska oznakaNaziv i opis
10052,2TCAMONIJAK, BEZVODNI
10102,2F1,2-BUTADIEN, STABILIZIRANI
10102,2F1,3-BUTADIEN, STABILIZIRANI
10102,2FBUTADIEN, STABILIZIRANI ili BUTADIENI I SMJESA UGLJIKOHIDRATA, STABILIZIRANA, s tlakom pare od 70 °C, koji ne prelazi 1,1 MPa (11 bara) s gustoćom pri 50 °C višom od 0,525 kg/l
10112,2FBUTAN
10122,2F1-BUTILEN
10202,2AKLOROPENTAFLUOROETAN (RASHLADNI PLIN R115)
10302,2F1,1-DIFLUOROETAN (RASHLADNI PLIN R 152a)
10332,2FDIMETIL ETER
10402,2TFETILEN OKSID S DUŠIKOM do ukupnog tlaka od 1 MPa (10 bara) pri 50 °C
10552,2FIZOBUTILEN
10632,2FMETILKLORID (RASHLADNI PLIN R 40)
10772,2FPROPILEN
10832,2FTRIMETILAMIN, BEZVODNI
10862,2FVINIL-KLORID, STABILIZIRANI
19122,2FSMJESA METIL-KLORIDA I METILEN-KLORIDA
19652,2FMJEŠAVINA UGLJIKOVODIČNIH PLINOVA, UKAPLJENA, N.D.N., (MJEŠAVINA A)
19652,2FMJEŠAVINA UGLJIKOVODIČNIH PLINOVA, UKAPLJENA, N.D.N., (MJEŠAVINA A0)
19652,2FMJEŠAVINA UGLJIKOVODIČNIH PLINOVA, UKAPLJENA, N.D.N., (MJEŠAVINA A01)
19652,2FMJEŠAVINA UGLJIKOVODIČNIH PLINOVA, UKAPLJENA, N.D.N., (MJEŠAVINA A02)
19652,2FMJEŠAVINA UGLJIKOVODIČNIH PLINOVA, UKAPLJENA, N.D.N., (MJEŠAVINA A1)
19652,2FMJEŠAVINA UGLJIKOVODIČNIH PLINOVA, UKAPLJENA, N.D.N., (MJEŠAVINA B)
19652,2FMJEŠAVINA UGLJIKOVODIČNIH PLINOVA, UKAPLJENA, N.D.N., (MJEŠAVINA B1)
19652,2FMJEŠAVINA UGLJIKOVODIČNIH PLINOVA, UKAPLJENA, N.D.N., (MJEŠAVINA B2)
19652,2FMJEŠAVINA UGLJIKOVODIČNIH PLINOVA, UKAPLJENA, N.D.N., (MJEŠAVINA C)
19692,2FIZOBUTAN
19782,2FPROPAN
9000AMONIJAK, BEZVODNI, DUBOKO RASHLAĐEN

1.6.8 Prijelazne odredbe vezane uz obuku posade

1.6.8.1 Odgovorni zapovjednik i osoba odgovorna za utovar ili istovar teglenice moraju posjedovati svjedodžbu o posebnom znanju s unosom »nositelj ove potvrde sudjelovao je u osposobljavanju u trajanju od 8 sati za stabilnost« prije 31. prosinca 2019. godine.

Uvjet za prijavu je sudjelovanje na osnovnom tečaju koji se zahtijeva prema uredbi koja je na snazi nakon 1. siječnja 2013. ili sudjelovanje na osnovnom tečaju za stručno usavršavanje, koji, odstupanjem od 8.2.2.5, obuhvaća 24 sata po 45 minuta, uključujući osam lekcija posvećenih predmetu o stabilnosti.

Do 31. prosinca 2018. stručnjak za prijevoz plinova (kako je navedeno u 8.2.1.5.) ne mora biti odgovorni zapovjednik (kako je navedeno u 7.2.3.15), ali može biti bilo koji član posade kada tip G tankera nosi samo UN br. 1972. U tom slučaju, odgovorni zapovjednik mora pohađati tečaj specijalizacije o plinovima i također pohađati dodatnu obuku o prijevozu ukapljenog prirodnog plina (LNG) u skladu s 1.3.2.2.

1.6.8.2 Umjesto izdavanja svjedodžbi o posebnom poznavanju ADN-a u skladu s 8.2.2.8.2 i 8.6.2, ugovorne stranke mogu do 31. prosinca 2021. izdavati potvrde prema modelu koji se primjenjuje do 31. prosinca 2018. Takve potvrde vrijede do istekom roka od pet godina.

1.6.9 Prijelazne odredbe vezane za priznavanje klasifikacijskih društava

1.6.9.1 (Izbrisano)

POGLAVLJE 1.7
OPĆE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA RADIOAKTIVNI MATERIJAL

1.7.1 Područje primjene i primjenjivost

NAPOMENA 1: U slučaju nuklearne ili radiološke opasnosti tijekom prijevoza radioaktivnog materijala, poštuju se odredbe utvrđene od strane nadležnih nacionalnih i / ili međunarodnih organizacija radi zaštite osoba, imovine i okoliša. To uključuje sustav za pripravnost i reagiranje uspostavljenih u skladu s nacionalnim i / ili međunarodnim zahtjevima te na dosljedan i koordiniran način s nacionalnim i / ili međunarodnim sustavima za izvanredne situacije.

NAPOMENA 2: Mjere za pripravnost i odgovor temelje se na stupnjevanom pristupu i njima se uzimaju u obzir utvrđene opasnosti i njihove moguće posljedice, uključujući nastanak drugih opasnih tvari do kojeg može doći zbog reakcije između sadržaja pošiljke i okoliša u slučaju nuklearne ili radiološke opasnosti. Smjernice za utvrđivanje takvih mjera sadržane su u »Pripravnost i odgovor na nuklearnu ili radiološku opasnost«, IAEA Serija sigurnosnih standarda br. GSR, dio 7, IAEA, Beč (2015); »Kriteriji za uporabu u pripravnosti i odgovor na nuklearnu ili radiološku opasnost«, IAEA Serija sigurnosnih standarda br. GSG-2, IAEA, Beč (2011); »Mjere za pripravnost za nuklearnu ili radiološku opasnost«, IAEA serija sigurnosnih standarda br. GS-G-2.1, IAEA, Beč (2007.) i »Mjere za ukidanje nuklearne ili radiološke opasnosti«, IAEA Serija sigurnosnih standarda br. GSG-11, IAEA, Beč (2018).

1.7.1.1 ADN utvrđuje sigurnosne standarde koji omogućavaju kontrolu, na prihvatljivoj razini, radioloških opasnosti, kritičnosti i toplinske opasnosti za ljude, imovinu i okoliš koji su povezani s prijevozom radioaktivnog materijala. Ti se standardi temelje na izdanju IAEA-inih Pravila za siguran prijevoz radioaktivnog materijala iz 2018. godine. Informativne bilješke se mogu naći u dokumentu »Savjetodavni materijal za IAEA-ine standarde za siguran prijevoz radioaktivnog materijala (izdanje 2018.)«, Serija sigurnosnih standarda br. SSG-26 (Rev.1), IAEA, Beč (2019).

1.7.1.2 Svrha ADN-a jest utvrditi zahtjeve koje je potrebno ispuniti u svrhu održanja sigurnosti i zaštite ljudi, imovine i okoliša od štetnih učinaka ionizirajućih zračenja tijekom prijevoza radioaktivnih tvari. Zaštita se postiže uvjetovanjem sljedećih stavki:

(a) zadržavanje radioaktivnih sadržaja u teretnom prostoru;

(b) nadzor vanjske brzine doze;

(c) sprečavanje kritičnosti; i

(d) sprečavanje štete prouzročene toplinom.

Ovi zahtjevi se ostvaruju, u prvom redu, primjenom postupnog određivanja ograničenja sadržaja komada za otpremu i vozila, i utvrđivanjem standarda, koji se primjenjuju za način izrade komada za otpremu, ovisno o opasnosti radioaktivnog sadržaja. Drugo, oni se ostvaruju nametanjem uvjeta za projektiranje i korištenje komada za otpremu, kao i za održavanje ambalaže, vodeći računa o vrsti radioaktivnog sadržaja. Treće, dodatna zaštita se osigurava propisivanjem administrativnih zahtjeva, uključujući, po potrebi, odobrenje nadležnih tijela. Konačno, dodatna zaštita pruža se dogovaranjem mjera za planiranje i pripremu kao rješenja za hitne situacije radi zaštite ljudi, imovine i okoliša.

1.7.1.3 ADN se primjenjuje na prijevoz radioaktivnih tvari unutarnjim vodnim putovima, uključujući prijevoz koji se odnosi na uzgrednu uporabu radioaktivnih tvari. Prijevoz uključuje sve radnje i stanja povezana s kretanjem radioaktivnih tvari; konstrukciju, proizvodnju, održavanje i popravak ambalaže te pripremu, otpremu, utovar, prijevoz – uključujući skladištenje u provozu – istovar i prihvaćanje pošiljki radioaktivnoga sadržaja i pakiranja na konačnomu odredištu. Postupni pristup primjenjuje se na radne norme u ADN-u u kojima postoje tri opće razine u pogledu odgovornosti:

(a) rutinski uvjeti prijevoza (nema nesreća);

(b) normalni uvjeti prijevoza (manje nesreće);

(c) izvanredni uvjeti prijevoza.

1.7.1.4 Odredbe utvrđene u ADN-u ne važe ni za jedan od sljedećih:

(a) radioaktivne tvari koje su sastavni dio prijevozne jedinice;

(b) radioaktivne tvari koje se kreću unutar ustanove koja podliježe odgovarajućim sigurnosnim propisima koji vrijede u toj ustanovi, a to kretanje se ne odvija na javnim cestama i željeznicama;

(c) radioaktivne tvari usađene u osobu ili živu životinju radi dijagnoze ili liječenja;

(d) radioaktivne tvari u ili na osobi koja se treba prevesti na liječenje jer je osoba slučajno ili namjerno unijela radioaktivni materijal ili kontaminirana;

(e) prirodne materijale i rude u kojima se nalaze prirodno prisutni radionukleidi, u prirodnom stanju ili prerađene samo u svrhu koja ne uključuje dobivanje radionukleida, koji nisu namijenjeni preradi za korištenje radionukleida ako koncentracija radioaktivnosti tih materijala ne prelazi 10 puta vrijednosti navedene u 2.2.7.7.2.1 (b) ili izračunate prema 2.2.7.7.2.2 do 2.2.7.7.2.6;

(f) neradioaktivne krute predmete s radioaktivnim supstancijama na bilo kojoj površini u količinama koje ne prelaze navedene u objašnjenju za »kontaminiranost« u 2.2.7.1.2.

1.7.1.5 Posebne odredbe za prijevoz izuzetih pakiranja

1.7.1.5.1 Izuzeti komadi za otpremu koji mogu sadržavati radioaktivni materijal u ograničenim količinama, instrumenti, gotovi proizvodi ili prazne ambalaže kao što je navedeno u 2.2.7.2.4.1 podliježu samo sljedećim odredbama u Dijelovima 5 do 7

(a) Primjenjuju se odredbe navedene u 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.10, 5.4.1.2.5.1 (f) (i) i (ii), 5.4.1.2.5.1 (i), 7.1.4.14.7.3.1, 7.1.4.14.7.4.3, 7.1.4.14.7.5.1 do 7.1.4.14.7.5.4 i 7.1.4.14.7.7; i

(b) Zahtjevi za izuzete komade za otpremu navedeni u 6.4.4. ADR osim kada radioaktivni materijal posjeduje druge opasne osobine i mora se, osim klase 7, klasificirati sukladno posebnom odredbom 290 ili 369 Poglavlja 3.3, gdje se odredbe navedene u (a) i (b) primjenjuju kao relevantne i pored onih koje se odnose na glavnu klasu.

1.7.1.5.2 Izuzeta pakiranja podliježu odgovarajućim odredbama svih ostalih dijelova ADN-a.

1.7.2 Program zaštite od radijacije

1.7.2.1 Prijevoz radioaktivnih tvari mora biti predmetom programa zaštite od radijacije koji se sastoji od sustavnih sporazuma u svrhu obraćanja primjerene pozornosti mjerama zaštite od radijacije.

1.7.2.3 Doze radijacije za pojedine osobe moraju biti ispod relevantnih graničnih doza. Zaštita i sigurnost moraju biti na najvećoj razini tako da veličina pojedinačnih doza, broj izloženih osoba i vjerojatnost izloženosti ostane na što nižoj razini u danim okolnostima, uzevši u obzir gospodarske i društvene čimbenike, uz uvjet da doze za pojedine osobe moraju podlijegati ograničenjima za doze. Mora se usvojiti strukturirani i sustavni pristup koji mora uključivati povezanost prijevoza i ostalih aktivnosti.

1.7.2.4 Za zračenje profesionalno uvjetovano aktivnostima u prijevozu, za koje se procjenjuje da efektivna doza ili

(a) iznosi najvjerojatnije između 1 i 6 mSv godišnje, potrebno je provesti program procjene doze kontrolom radnog mjesta ili individualnom kontrolom; ili

(b) vjerojatno premašuje 6 mSv godišnje, potrebno je provesti individualnu kontrolu.

Kada se provodi nadzor na radnom mjestu ili pojedinačni nadzor, moraju se voditi odgovarajuće evidencije.

Napomena: Za profesionalno uvjetovana izlaganja koja proistječu iz transportnih aktivnosti, kod kojih se procjenjuje da efektivna doza najvjerojatnije ne premašuje 1 mSv godišnje, nisu neophodni nikakvi posebni radni modeli ponašanja, detaljni nadzori, programi procjene doze ili vođenje individulanih dosjea.

1.7.2.5 Kod profesionalnih izloženosti prouzročenih obavljanjem djelatnosti prijevoza, gdje se procjenjuje da će efektivna doza:

(a) vjerojatno iznositi između 1 mSv i 6 mSv na godinu, mora se provoditi program procjene doza praćenjem radnoga mjesta ili pojedinačnim praćenjem;

(b) vjerojatno premašiti 6 mSv na godinu, mora se provoditi pojedinačno praćenje.

Kad se provodi pojedinačno ili praćenje radnoga mjesta, potrebno je voditi odgovarajuću evidenciju.

NAPOMENA: Kod profesionalnih izloženosti prouzročenih obavljanjem djelatnosti prijevoza, gdje se procjenjuje da efektivna doza najvjerojatnije neće premašiti 1 mSv na godinu, nisu potrebni nikakvi posebni radni uvjeti, detaljniji nadzor, programi procjene doza ili pojedinačno vođenje evidencije.

1.7.2.5 Radnici (vidi 7.1.414.7, napomena 3) moraju proći odgovarajuće osposobljavanje vezano uz zaštitu od zračenja, uključujući mjere opreza koje se moraju poštovati u cilju ograničavanja njihove profesionalne izloženosti i izloženosti drugih osoba na koje bi mogao utjecati njihov rad.

1.7.3 Sustav za upravljanje

1.7.3.1 Sustav upravljanja zasnovan na međunarodnim, nacionalnim ili drugim standardima koji su prihvatljivi nadležnom tijelu mora biti utvrđen i provodi se za sve aktivnosti unutar ADN, kao što je identificirano u 1.7.1.3, kako bi se osiguralo poštivanje relevantnih odredbi ADN. Certifikat u kome je specifikacija konstrukcije mora biti dostupan nadležnom tijelu. Proizvođač, pošiljatelj ili korisnik mora biti pripremljen:

a) omogućiti uvjete za inspekciju tijekom proizvodnje i uporabe; i

b) dokazati usklađenost s ADN nadležnom tijelu.

Gdje je potrebno odobrenje nadležnog tijela, takvo odobrenje treba uzeti u obzir i mora ovisiti o adekvatnosti sustava upravljanja.

1.7.4 Posebne odredbe

1.7.4.1 Posebne odredbe moraju biti odredbe koje su odobrila nadležna tijela, prema kojima se mogu prevoziti pakiranja koja ne udovoljavaju svim zahtjevima u ADN-u primjenjivim na radioaktivne tvari.

NAPOMENA: Posebne odredbe ne smatraju se privremenim izuzećem u skladu s točkom 1.5.1.

1.7.4.2 Pošiljke, za koje je nemoguće postići usuglašenost s bilo kojom odredbom koja se odnosi na radioaktivni materijal mogu se transportirati samo po posebnom dogovoru. Pod uvjetom, da je nadležno tijelo uvjereno da nije moguće usklađivanje s odredbama o radioaktivnom materijalu ADN-a i da je usuglašenost sa potrebnim sigurnosnim standardima utvrđenih ADN-om dokazana i na druge načine osim ostalim odredbama ADN-a, nadležno tijelo može odobriti prijevoz po posebnom dogovoru za pojedinačne pošiljke ili za planiranu seriju pošiljki. Opća razina sigurnosti prijevoza mora biti jednaka najmanje onoj koja bi bila osigurana da se poštuju sva pravila koja se primjenjuju ADN-om. Za međunarodne pošiljke ovog tipa potrebno je multilateralno odobrenje.

1.7.5 Radioaktivne tvari koje posjeduju ostala opasna svojstva

Osim radioaktivnih i fisijskih svojstava, svaki dodatni rizik sadržaja pakiranja, kao što je eksplozivnost, zapaljivost, samozapaljivost, kemijska otrovnost i korozivnost, također treba uzeti u obzir pri dokumentaciji, pakiranju, označavanju, obilježavanju, označavanju listicama opasnosti, smještaju, odvajanju i prijevozu kako bi bili sukladni svim mjerodavnim odredbama za opasne tvari u ADN-u.

1.7.6 Nesukladnost

1.7.6.1 U slučaju nepoštivanja bilo kojeg ograničenja u ADN-u u svezi brzine doze ili kontaminacije:

a) Pošiljatelj, prijevoznik primatelj robe i svaka organizacija koja sudjeluje u prijevozu, prema potrebi, moraju biti obaviješteni u slučaju nesukladnosti s jednim.

(i) od strane prijevoznika ako se nesukladnost utvrdi tijekom prijevoza; ili

(ii) od strane primatelja ako se nesukladnost utvrdi kod prijema;

(b) Pošiljatelj, prijevoznik, ili primatelj, prema potrebi:

(i) poduzima žurne korake da ublaži posljedice nesukladnosti;

(ii) istražuje nesukladnost i njezine uzroke, okolnosti i posljedice;

(iii) poduzima odgovarajuće mjere kako bi se otklonili uzroci i okolnosti koji su doveli do nepoštivanja propisa i spriječilo ponavljanje uzroka i okolnosti sličnih onima koji su doveli do nepoštivanja propisa; i

(iv) obavještava nadležno tijelo ili nadležna tijela o uzrocima nesukladnosti i korektivnim ili preventivnim radnjama koje treba poduzeti ili će se poduzeti;

(c) obavijest o nesukladnosti dostavlja se pošiljatelju odnosno nadležnom tijelu/tijelima što prije, odnosno odmah kad se dogodi ili dok se događa izvanredna situacija izloženosti.

POGLAVLJE 1.8
PROVJERE I OSTALE MJERE POTPORE KOJIMA SE OSIGURAVA SUKLADNOST SA SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA

1.8.1 Praćenje sukladnosti sa zahtjevima

1.8.1.1 Općenito

1.8.1.1.1 U skladu s člankom 4., stavkom 3. ADN-a, ugovorne strane osiguravaju da reprezentativni udio pošiljaka opasnih tvari koje se prevoze unutarnjim vodnim putovima podliježe provjerama u skladu s odredbama ovog poglavlja, uključujući i zahtjeve u 1.10.1.5.

1.8.1.1.2 Sudionici u prijevozu opasnih tvari (poglavlje 1.4), moraju bez odlaganja, u sklopu odgovarajućih obveza, nadležnim tijelima i njihovim predstavnicima dati sve potrebne podatke za provedbu provjera.

1.8.1.2 Postupak nadzora

1.8.1.2.1 Za predviđenu kontrolu u članku 4., stavak 3 ADN, ugovorne stranke koriste kontrolnu listu koju sastavlja Administrativni Odbor. Kopija kontrolne liste bit će data zapovjedniku broda. Nadležno tijelo drugih strana ugovornica može odlučiti da se pojednostave ili se izbjegne obavljanje naknadne provjere ako im je kopija kontrolne liste predstavljena. Ovaj stav ne utječe na pravo ugovornih strana da sprovedu konkretne mjere ili detaljnije provjere.

1.8.1.2.2 Provjere su nasumične i obuhvaćaju u najvećoj mogućoj mjeri velik dio mreže unutarnjih plovnih putova.

1.8.1.2.3 Pri izvršenju prava nadzora, nadležna tijela dužna su sve učiniti radi sprečavanja neopravdanog zaustavljanja ili zadržavanja broda.

1.8.1.2.4 Kontrolni popisi koje koriste tijela ugovornih strana sastavljaju se najmanje na jeziku zemlje izdavanja, a također ako taj jezik nije francuski, engleski ili njemački, na francuskom, engleskom ili njemačkom jeziku.1

1.8.1.3 Kršenje zahtjeva

Bez obzira na ostale kazne koje mogu biti nametnute, tijela koja provode provjere mogu zadržati brodove kod kojih je utvrđeno pojedinačno ili višestruko kršenje propisa o prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima na mjestu predviđenom za tu svrhu i tražiti da se isto ispravi prije nastavljanja putovanja ili mogu provesti druge prikladne mjere, ovisno o okolnostima ili sigurnosnim zahtjevima.

1.8.1.4 Provjere u poduzećima i na mjestima utovara i istovara

1.8.1.4.1 Provjere se mogu provoditi u prostorima poduzeća kao preventivna mjera ili na mjestu na kojem su tijekom putovanja utvrđeni prekršaji kojima se ugrožava sigurnost prijevoza opasnih tvari.

1.8.1.4.2 Svrha takvih provjera je osiguravanje sukladnosti sigurnosnih uvjeta za prijevoz opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima s mjerodavnim zakonima.


1 Kontrolni popis nije uključen u dokumente koji se moraju čuvati na brodu u skladu s 8.1.2.1.

* Napomena tajništva: Predlošci popisa mogu se naći na web-mjestu Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu (http://www.unece.org/trans/danger/danger.html).

1.8.1.4.3 Uzorkovanje

Ako je potrebno i pod uvjetom da to ne predstavlja opasnost za sigurnost, laboratoriji priznati od strane nadležnog tijela mogu u svrhu ispitivanja uzimati uzorke tvari koje se prevoze.

1.8.1.4.4 Suradnja nadležnih tijela

1.8.1.4.4.1 Ugovorne strane surađuju u svrhu pravilnog provođenja ovih zahtjeva.

1.8.1.4.4.2 Teški ili ponovljeni prekršaji kojima strani brod ili poduzeće ugrožava sigurnost prijevoza opasnih tvari prijavljuju se nadležnom tijelu ugovorne strane gdje je izdana potvrda o odobrenju ili gdje je poduzeće osnovano.

1.8.1.4.4.3 Nadležno tijelo ugovorne strane, kada su ustanovljeni teški ili ponovljeni prekršaji, može zahtijevati od nadležnog tijela ugovorne strane gdje je izdana potvrda o odobrenju ili gdje je poduzeće osnovano da se protiv jednog ili više prekršitelja poduzmu prikladne mjere.

1.8.1.4.4.4 Potonje nadležno tijelo obavještava nadležna tijela ugovorne strane kod koje je utvrđeno kršenje zahtjeva o mjerama poduzetim protiv jednog ili više prekršitelja.

1.8.2 Administrativna pomoć tijekom provjere stranog broda

Ako rezultati provjere na stranom brodu daju povoda za pretpostavku da su počinjeni teški ili ponovljeni prekršaji koji se ne mogu uočiti u tijeku te provjere zbog nedostatka potrebnih podataka, nadležna tijela predmetnih ugovornih strana pružaju si uzajamnu pomoć u cilju pojašnjenja situacije.

1.8.3 Savjetnik za sigurnost

1.8.3.1 Svako poduzeće, čije djelatnosti uključuju otpremu ili prijevoz opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima ili, s tim povezano pakiranje, utovar, punjenje ili istovar, imenovat će jednog ili više savjetnika za sigurnost, u daljnjem tekstu »savjetnike« za prijevoz opasnih tvari, odgovornih za pomoć u sprječavanju rizika povezanih s takvim djelatnostima u vezi s osobama, imovinom i okolišem. NAPOMENA: ova obveza ne važi za operatore prijemnih objekata.

1.8.3.2 Nadležna tijela ugovornih strana mogu propisati da se ovi zahtjevi ne primjenjuju na poduzeća:

(a) čije se djelatnosti tiču:

(i) prijevoza opasnih tvari potpuno ili djelomično izuzetih u skladu s odredbama u 1.7.1.4 ili poglavljima 3.3, 3.4 ili 3.5;

(ii) količine po prijevoznoj jedinici, vagonu ili kontejneru koje ne premašuju one navedene u 1.1.3.6. ADR-a ili RID-a;

(iii) ako (ii) nije primjenjivo, količine po brodu ne prelaze količine navedene u 1.1.3.6 ovih pravila.

b) čije osnovne ili sekundarne djelatnosti nisu prijevoz ili povezana pakiranja, punjenja, utovar ili istovar opasnih tvari, ali koja se povremeno bave unutarnjim prijevozom ili povezanim pakiranjem, punjenjem, utovarom ili istovarom opasnih tvari koje predstavljaju malu opasnost ili rizik od onečišćenja.

1.8.3.3 Glavni zadatak savjetnika, koji se obavlja na odgovornost rukovoditelja poduzeća, jest da svim prikladnim sredstvima i potrebnim postupcima u sklopu relevantnih djelatnosti poduzeća nastoji olakšati provedbu tih djelatnosti sukladno primjenjivim zahtjevima i na najsigurniji mogući način.

U svezi djelatnosti poduzeća, dužnosti savjetnika su sljedeće:

– praćenje sukladnosti sa zahtjevima kojima se regulira prijevoz opasnih tvari;

– savjetovanje svog poduzeća o prijevozu opasnih tvari;

– priprema godišnjeg izvješća za upravu poduzeća ili za lokalna javna tijela, prema tome što je potrebno, o djelatnostima poduzeća u prijevozu opasnih tvari. Godišnja izvješća pohranjuju se u razdoblju od pet godina i trebaju biti dostupna državnim tijelima na zahtjev.

Dužnosti savjetnika također uključuju praćenje sljedećih praksi i postupaka vezanih uz relevantne djelatnosti poduzeća:

– postupci za postizanje sukladnosti sa zahtjevima kojima se regulira identificiranje opasnih tvari koje se prevoze;

– praksa uzimanja u obzir posebnih zahtjeva u svezi prijevoza opasnih tvari pri nabavi prijevoznih sredstava;

– postupci provjere opreme koja se koristi za prijevoz, pakiranje, punjenje, utovar ili istovar opasnih tvari;

– pravilno osposobljavanje zaposlenika poduzeća, također i u pogledu izmjena pravila, te vođenje evidencije osposobljavanja;

– provedba pravilnih postupaka za slučaj opasnosti u slučaju nesreće ili nezgode koja može utjecati na sigurnost tijekom prijevoza, pakiranja, punjenja, utovara ili istovara opasnih tvari;

– istražiti i, prema potrebi, pripremiti izvještaje o ozbiljnim nesrećama, nezgodama ili teškim prekršajima zabilježenima tijekom prijevoza, pakiranja, punjenja, utovara ili istovara opasnih tvari;

– provedba prikladnih mjera u svrhu izbjegavanja ponovnih nesreća, nezgoda ili teških prekršaja;

– uzimanje u obzir zakonskih propisa i posebnih zahtjeva u svezi prijevoza opasnih tvari pri izboru i korištenju usluga podizvoditelja ili trećih strana;

– provjera da zaposlenici koji sudjeluju u otpremi, prijevozu, pakiranju, punjenju, utovaru ili istovaru opasnih tvari imaju detaljne operativne postupke i upute,

– uvođenje mjera u cilju povećanja svijesti o rizicima svojstvenima prijevozu, pakiranju, punjenju, utovaru i istovaru opasnih tvari;

– provedba postupaka provjere u svrhu osiguravanja da se na prijevoznom sredstvu nalaze isprave i sigurnosna oprema koje moraju pratiti prijevoz, te u svrhu osiguravanja sukladnosti tih isprava i opreme propisima;

– provedba postupaka provjere u svrhu osiguravanja sukladnosti zahtjevima kojima se regulira pakiranje, punjenje, utovar i istovar;

– postojanje sigurnosnoga plana navedenoga u 1.10.3.2.

1.8.3.4 Savjetnik za sigurnost također može biti rukovoditelj poduzeća, osoba koja ima druge dužnosti u poduzeću ili osoba koja nije izravno zaposlena u tomu poduzeću, pod uvjetom da je ta osoba sposobna izvršavati dužnosti savjetnika.

1.8.3.5 Svako uključeno poduzeće na zahtjev obavještava nadležno tijelo ili tijela koja u tu svrhu odredi svaka ugovorna strana o identitetu svoga savjetnika.

1.8.3.6 Ako su u nesreći oštećene osobe, imovina ili okoliš ili se imovina ili okoliš ošteti u prijevozu, pakiranju, punjenju, utovaru ili istovaru koji obavlja predmetno poduzeće, savjetnik za sigurnost dužan je, nakon prikupljanja odgovarajućih podataka, pripremiti izvješće o nesreći za upravu poduzeća ili za lokalna javna tijela, prema potrebi. To izvješće ne smije zamijeniti ostala izvješća uprave poduzeća koja mogu zahtijevati drugi međunarodni ili nacionalni propisi.

1.8.3.7 Savjetnik za sigurnost posjeduje svjedodžbu o stručnom osposobljavanju za prijevoz unutarnjim vodnim putovima. Takvu potvrdu izdaje nadležno tijelo ili tijelo koje u tu svrhu odredi svaka ugovorna strana.

1.8.3.8 Za dobivanje potvrde kandidat mora proći osposobljavanje i položiti ispit koji je odobrilo nadležno tijelo ugovorne strane.

1.8.3.9 Osnovna svrha osposobljavanja jest da kandidati steknu dostatna znanja o rizicima svojstvenima prijevozu, pakiranju, punjenju, utovaru ili istovar opasnih tvari, o zakonima, propisima i upravnim odredbama primjenjivim na navedene načine prijevoza i o dužnostima navedenima u 1.8.3.3.

1.8.3.10 Ispit organizira nadležno tijelo ili ispitno povjerenstvo koje imenuje nadležno tijelo. Ispitno povjerenstvo ne smije provoditi osposobljavanje.

Ispitno povjerenstvo imenuje se pismenim putem. Ovo ovlaštenje može biti ograničenog trajanja a zasnovano je na sljedećim kriterijima: –
stručnost ispitnog povjerenstva;

– specifikacije oblika ispita koje predlaže ispitno povjerenstvo uključujući, ako je potrebno, infrastrukturu i organizaciju elektronskih ispita u skladu sa 1.8.3.12.5, ako se moraju provesti;

– mjere namijenjene osiguravanju nepristranosti ispita;

– neovisnost povjerenstva od svih fizičkih ili pravnih osoba koje zapošljavaju savjetnike za sigurnost.

1.8.3.11 Svrha ispita jest utvrditi posjeduju li kandidati potrebnu razinu znanja za izvršavanje dužnosti savjetnika za sigurnost, kako su navedene u 1.8.3.3, u svrhu dobivanja svjedodžbe propisane u pododjeljku 1.8.3.7, a obuhvaća barem sljedeće tematske cjeline:

(a) poznavanje vrsta posljedica prouzročenih nesrećom čiji su glavni uzrok opasne tvari i poznavanje glavnih uzroka nesreća

(b) zahtjevi nacionalnog prava, međunarodnih konvencija i sporazuma, posebice u pogledu sljedećega:

– klasifikacija opasnih tvari (postupak klasificiranja otopina i smjesa, sastav popisa tvari, klase opasnih tvari i načini razvrstavanja, narav opasnih tvari koje se prevoze te fizička, kemijska i toksikološka svojstva opasnih tvari);

– opće odredbe o pakiranju, odredbe za tankove i kontejnerske cisterne (tipovi, oznaka, obilježavanje, izradba, početni i redoviti nadzor i ispitivanje);

– obilježavanje i označavanje listicama opasnosti i narančastim pločama za označavanje (obilježavanje i označavanje pakiranja, stavljanje i skidanje listica opasnosti i narančasto-obojenih ploča);

– pojedinosti u prijevoznim ispravama (potrebni podaci);

– postupak slanja pošiljki i ograničenja otpreme (prijevoz pod punim opterećenjem, prijevoz rasutog tereta, prijevoz tereta u rasutomu stanju, prijevoz u IBC-ovima, kontejnerima, fiksnim ili izgradnim cisternama);

– prijevoz putnika;

– zabrane i mjere opreza u svezi kombiniranog utovara tvari;

– odvajanje tvari;

– ograničenje količina koje se prevoze i izuzetih količina;

– rukovanje i smještaj (pakiranje, punjenje, utovar i istovar – omjeri punjenja – smještaj i odvajanje);

– čišćenje i/ili oslobađanje od plina prije pakiranja, punjenja, utovara i nakon istovara;

– posada, stručno osposobljavanje;

– dokumentacija broda (prijevozne isprave, pismene upute, potvrda o odobrenju, ADN svjedodžba o stručnom osposobljavanju za prijevoz opasnih tvari, kopije evidentiranih odstupanja, drugi dokumenti);

– pismene upute (provedba uputa i oprema za zaštitu posade);

– nadzorni zahtjevi (privez);

– prometni propisi i ograničenja;

– ispuštanje opasnih tvari u okoliš ili slučajno istjecanje onečišćivača;

– zahtjevi u pogledu opreme za prijevoz (brodom).

1.8.3.12 Ispiti

1.8.3.12.1 Ispit se mora sastojati od pismenoga ispita, koji se može dopuniti usmenim ispitom.

1.8.3.12.2 Ispit moraju organizirati nadležna tijela ili ispitno tijelo koje imenuje nadležno tijelo. Svaka mogućnost manipulacije ili prijevare mora se isključiti, koliko god je to moguće. Mora se provjeriti istovjetnost kandidata. Za pismeni ispit dopušteno je koristiti su samo međunarodne i nacionalne propise. Svi ispitni dokumenti moraju se evidentirati i čuvati kao ispis ili elektronički u obliku datoteke.

1.8.3.12.3 Elektronički mediji smiju se upotrebljavati samo ako ih na raspolaganje stavi ispitno povjerenstvo. Kandidat ne može unositi nove podatke u elektroničke medije koji su mu stavljeni na raspolaganje; on može samo odgovarati na postavljena pitanja.

1.8.3.12.4 Pismeni ispit sastoji se od dvaju dijelova:

(a) Kandidati dobivaju upitnik. On sadrži najmanje 20 pitanja otvorenog tipa kojima su obuhvaćene barem tematske cjeline navedene u popisu u 1.8.3.11. Međutim, može sadržavati i pitanja s višestrukim izborom. U tom slučaju, dva pitanja s višestrukim izborom vrijede kao jedno pitanje otvorenog tipa. Unutar tih tematskih cjelina, posebna se pozornost posvećuje sljedećim temama:

– opće preventivne i sigurnosne mjere;

– klasifikacija opasnih tvari;

– opće odredbe o pakiranju, uključujući tankove, kontejnerske cisterne, vozila-cisterne, itd.;

– oznake opasnosti, obilježavanje i označavanje;

– podaci u prijevoznoj ispravi;

– rukovanje i smještaj;

– posada, stručno osposobljavanje;

– dokumentacija broda i potvrde za prijevoz;

– pismene upute;

– zahtjevi u pogledu opreme za prijevoz brodom;

(b) Kandidati obavljaju analizu slučaja sukladno dužnostima savjetnika navedenim u 1.8.3.3, kako bi pokazali da imaju potrebne kvalifikacije za izvršavanje dužnosti savjetnika.

1.8.3.12.5 Pismeni ispiti mogu se provoditi, u cijelosti ili djelomično, u elektroničkom obliku, gdje su odgovori zabilježeni i evaluirani primjenom elektronske obrade podataka (AOP), pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) hardver i softver će biti provjereni i prihvaćeni od strane nadležnog tijela ili od strane ispitnog tijela koje je nadležno tijelo odredilo;

(b) mora se osigurati odgovarajuće tehničko funkcioniranje. Moraju se poduzeti koraci o tome da li i kako se ispitivanje može nastaviti u slučaju kvara uređaja ili disfunkcije aplikacija. Unos ne treba imati podršku sustava (kao što je elektronska funkcija pretraživanja); Oprema u skladu sa 1.8.3.12.3 ne smije dopustiti kandidati komunikaciju s bilo kojim uređajem za vrijeme ispita;

(c) Krajnji unos svakog kandidata mora biti prijavljen. Određivanje rezultata mora biti transparentno.

1.8.3.13 Ugovorne strane mogu odlučiti da kandidati koji namjeravaju raditi za poduzeća specijalizirana za prijevoz određenih vrsta opasnih tvari trebaju biti ispitani samo u pogledu tvari na koje se odnose njihove djelatnosti. Te vrste tvari su:

– klasa 1;

– klasa 2;

– klasa 7;

– klase 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9;

– UN br. 1202, 1203, 1223, 3475 i zrakoplovno gorivo svrstano pod UN br. 1268 ili 1863.

U svjedodžbi propisanoj u 1.8.3.7 mora biti jasno naznačeno da vrijedi jedino za vrstu opasnih tvari navedenu u ovom pododjeljku i u pogledu koje se savjetnika ispituje prema uvjetima utvrđenima u 1.8.3.12.

Svjedodžbe o stručnom osposobljavanju za savjetnika za sigurnost izdane prije 1. siječnja 2009. za UN br. 1202, 1203 i 1223 također su važeće za UN br. 3475 i zrakoplovno gorivo svrstano pod UN br. 1268 ili 1863.

1.8.3.14 Nadležno tijelo ili ispitno povjerenstvo evidentira pitanja koja su bila sadržana u ispitu.

1.8.3.15 Svjedodžba propisana u 1.8.3.7 mora imati oblik propisan u 1.8.3.18, a priznaju je sve ugovorne strane.

1.8.3.16 Valjanost i produljenje svjedodžbi

1.8.3.16.1 Svjedodžba vrijedi pet godina. Rok valjanosti svjedodžbe može se produljiti od datuma isteka na pet godina ako u godini prije isteka roka vlasnik svjedodžbe položi ispit. Ispit odobrava nadležno tijelo.

1.8.3.16.2 Svrha ispita jest utvrditi posjeduje li vlasnik svjedodžbe potrebno znanje za izvršavanje dužnosti navedenih u 1.8.3.3. Potrebno znanje utvrđeno je u 1.8.3.11 (b), i uključuje izmjene Pravila koje su donijete nakon dodjele zadnje svjedodžbe. Ispit se održava i nadzire na istoj osnovi kao u 1.8.3.10 i 1.8.3.12 do 1.8.3.14. Međutim, vlasnici svjedodžbe ne moraju obaviti analizu slučaja navedenu u 1.8.3.12.4 (b).

1.8.3.17 Za zahtjeve navedene u 1.8.3.1 do 1.8.3.16, smatra se da su ispunjeni ako su ispunjeni odgovarajući uvjeti Direktive Vijeća 96/35/EZ od 3. lipnja 1996. o imenovanju i stručnoj kvalifikaciji savjetnika za sigurnost prijevoza opasnih tvari cestom, željeznicom i unutarnjim plovnim putovima1 i Direktive 2000/18/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2000. o minimalnim zahtjevima ispita za savjetnike za sigurnost prijevoza opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima2.


1 Službeni list EZ-a, br. L145 od 19. lipnja 1996., stranica 10

2 Službeni list EZ-a, br. L118 od 19. svibnja 2000., stranica 41

1.8.3.18 Oblik svjedodžbe

Svjedodžba o stručnom osposobljavanju za savjetnika za sigurnost prijevoza opasnih tvari

Svjedodžba br.:

Znak države koja izdaje svjedodžbu: .....................................................

Prezime: ...................................................................................................

Ime(na): ....................................................................................................

Datum i mjesto rođenja: .........................................................................

Državljanstvo: ..........................................................................................

Potpis vlasnika: ........................................................................................

Vrijedi do ..................... za poduzeća koja prevoze opasne tvari i za poduzeća koja obavljaju s tim povezanu pošiljku, pakiranje, punjenje, utovar ili istovar:

☐ cestom ☐ željeznicom ☐ unutarnjim vodnim putovima

Izdaje: .......................................................................................................

Datum: ............................................... Potpis: ......................................

Ako savjetnik proširuje opseg svog certifikata tijekom razdoblja valjanosti ispunjavanjem zahtjeva iz točke 1.8.3.16.2, razdoblje valjanosti nove certifikata ostaje isti onom od prethodnog certifikata.

1.8.4 Popis nadležnih tijela i tijela imenovanih od njihove strane

Ugovorne strane obvezne su tajništvu Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu dostaviti adrese nadležnih tijela i tijela imenovanih od strane tih tijela, koja su nadležna sukladno s nacionalnim zakonodavstvom za implementaciju ADN-a, uzimajući u svakom slučaju u obzir relevantne zahtjeve ADN-a i priskrbljivanje adresa na koje je potrebno poslati odgovarajuće zahtjeve.

Tajništvo Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu sastavlja popis na temelju dobivenih informacija te ga redovito ažurira. Gospodarska komisija dostavlja popis i njegove izmjene i dopune ugovornim stranama.

1.8.5 Obavijesti o događajima koji uključuju opasne tvari

1.8.5.1 Ako se dogodi ozbiljna nesreća ili incident tijekom utovara, punjenja, prijevoza ili istovara opasnih tvari ili tijekom otplinjavanja brodova cisterni na teritoriju ugovorne stranke, operatora utovarivača, punioca, nosača, istovara, primatelja ili prihvatnog objekta, utvrdit će da se izvješće koje odgovara modelu propisanom u 1.8.5.4 podnosi nadležnom tijelu dotične ugovorne stranke najkasnije mjesec dana nakon pojave.

1.8.5.2 Ugovorna strana zatim, po potrebi, podnosi izvješće tajništvu Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu u svrhu obavještavanja druge ugovorne strane.

1.8.5.3 Događaj podložan izvješću sukladan s 1.8.5.1 dogodio se ako je došlo do ispuštanja opasnih tvari ili ako je postojao neposredan rizik od gubitka proizvoda, ako je došlo do tjelesnih ozljeda, materijalne ili ekološke štete, ili ako su u događaju sudjelovala nadležna tijela te je ispunjen jedan ili više kriterija koji slijede:

Osobna ozljeda označava događaj u kojem su smrt ili ozljeda izravno vezani uz prevožene opasne tvari, i gdje ozljeda

(a) zahtijeva intenzivno liječenje

(b) zahtijeva ostanak u bolnici od najmanje jednog dana, ili

(c) sprečava daljnji rad tijekom najmanje tri uzastopna dana.

Gubitak proizvoda označava ispuštanje opasnih tvari:

(a) Klase 1 ili 2 ili pakirne skupine I. ili drugih tvari koje nisu predviđene za pakirnu skupinu u količinama od 50 kg ili 50 litara ili više;

(b) Pakirna skupina II. u količinama od 333 kg ili 333 litre ili više; ili

(c) Pakirna skupina III. u količinama od 1 000 kg ili 1 000 litara ili više.

Kriterij za gubitak proizvoda vrijedi i u slučaju u kojem je postojao neposredan rizik od gubitka proizvoda u gore spomenutim količinama. U pravilu, ovaj se kriterij mora pretpostaviti ako, zbog strukturalnog oštećenja, spremnik više nije podoban za daljnji prijevoz ili ako, iz bilo kojeg drugog razloga, više nije osigurana dovoljna razina sigurnosti (npr. zbog iskrivljenja spremnika ili kontejnera, izvrtanja spremnika ili požara u neposrednoj blizini). Ako se radi o opasnim tvarima klase 6.2, obveza prijave primjenjiva je neovisno o količinskim ograničenjima.

Ukoliko su u neki događaj uključene radioaktivne tvari, vrijede sljedeći kriteriji za oslobađanje tereta:

(a) Bilo kakvo ispuštanje radioaktivnih tvari iz pakiranja;

(b) Izloženost koja dovodi do kršenja ograničenja utvrđenih propisima o zaštiti radnika i stanovništva od ionizirajućeg zračenja (»Zaštita od zračenja i sigurnost izvora zračenja: Međunarodni osnovni sigurnosni standardi«, IAEA serija sigurnosnih standarda br. GSR, dio 3, IAEA, Beč (2014); ili

(c) Ako postoji opravdana sumnja da je došlo do značajnog smanjenja bilo koje od sigurnosnih funkcija ambalaže (spremnika, zaštite, toplinske zaštite ili kritičnosti) koje je ambalažu učinilo nepodobnom za stalni prijevoz bez uvođenja dodatnih mjera sigurnosti.

NAPOMENA: Vidi odredbe 7.1.4.14.7.7 za nedostavljive pošiljke.

Materijalna šteta ili ekološka šteta podrazumijeva ispuštanje opasnih tvari, neovisno o količini, gdje procijenjeni iznos oštećenja premašuje 50.000 EUR. Oštećenja bilo kojih izravno uključenih sredstava prijevoza koja sadržavaju opasne tvari, kao i modalne infrastrukture, ne smiju se u tu svrhu uzimati u obzir.

Uključenost nadležnih tijela podrazumijeva izravnu uključenost nadležnih tijela ili hitnih službi tijekom događaja koji uključuje opasne tvari i evakuaciju osoba ili zatvaranje javnih prometnih pravaca (cesta / željeznica / unutarnjih vodnih putova) na najmanje tri sata zbog opasnosti koju predstavljaju opasne tvari.

Po potrebi, nadležno tijelo može zahtijevati dodatne relevantne podatke.

1.8.5.4 Obrazac izvješća o događajima tijekom prijevoza opasnih tvari

Izvješće
o događajima tijekom prijevoza opasnih tvari u skladu
s ADN-om, odjeljak 1.8.5

Izvješće br.:

Prijevoznik / Punitelj / Primatelj / Utovaritelj: .....................................

Službeni broj plovila: ...............................................................................

Plovilo za suhi teret (s jednostrukom oplatom, s dvostrukom oplatom): .........................................................................................................

Tanker (vrsta): .........................................................................................

Adresa: ......................................................................................................

Osoba za kontakt: ............................ Telefon: ........................................

Faks/e-pošta: ............................................................................................

(Nadležno tijelo uklanja ovu naslovnu stranicu prije otpremanja izvješća)

1. Način
Unutarnjim vodnim putom(Službeni broj plovila/naziv plovila (nije obvezno)
2. Datum i mjesto događaja
Godina: ................................ Mjesec:.................. Dan: .....................Vrijeme: ..............

☐ Luka:

☐ Ukrcaj / iskrcaj / pretovarno postrojenje

Mjesto/Država: ......................................

ili

☐ Slobodni sektor

Naziv sektora: ........................................

Kilometarska točka: ..............................

ili

☐ Konstrukcija kao što je most ili uzdužna regulacijska građevina

Napomene vezane uz opis mjesta:

....................................................................................................................................................................................................................

3. Uvjeti plovidbe unutarnjim vodnim putom

Razina vode (referentno mjerilo): ...................................................................................

Procijenjena brzina kroz vodu: .......................................................................................

☐ Visoki vodostaj

☐ Niski vodostaj

4. Specifični vremenski uvjeti

☐ Kiša

☐ Snijeg

☐ Magla

☐ Oluja praćena grmljavinom

☐ Oluja

Temperatura: ........................... °C

5. Opis događaja

☐ Sudar s nasipom, građevinom ili konstrukcijom za privezivanje

☐ Sudar s drugim teretnim plovilom (kolizija/sudar)

☐ Sudar s putničkim plovilom (kolizija/sudar)

☐ Kontakt s koritom vodnog puta, u slučaju nasukavanja ili u nekom drugom slučaju

☐ Požar

☐ Eksplozija

☐ Istjecanje/Mjesto i opseg oštećenja (s dodatnim opisom)

☐ Brodolom

☐ Prevrtanje

☐ Tehnički kvar (neobvezno)

☐ Ljudska pogreška (neobvezno)

Dodatni opis događaja:

6. Uključene opasne tvari

UN broj(1)

ili identifikacijski broj

KlasaPakirna skupina, ako je poznataProcjena količine gubitka proizvoda
(kg ili l)(2)
Spremnik sukladan s ADN-om, 1.2.1(3)Materijal od kojeg je spremnik izrađenVrsta oštećenja spremnika4
(1) Za opasne tvari navedene u zbirnim stavkama na koje je primjenjiva posebna odredba 274, tehnički naziv također mora biti naveden.

(2J Za klasu 7, navesti vrijednosti sukladno kriterijima

u 1.8.5.3.

(3) Unijeti odgovarajući broj:(4J Unijeti odgovarajući broj:
1 Pakiranje1 Gubitak
2 IBC kontejneri2 Požar
3 Veliko pakiranje3 Eksplozija
4 Mali kontejner4 Strukturalna oštećenja
5 Vagon
6 Vozilo
7 Vagon cisterna
8 Vozilo cisterna
9 Baterijski vagon


10 Baterijsko vozilo

11 Vagon s izgradnim cisternama

12 Izgradna cisterna

13 Veliki kontejner

14 Kontejner cisterna

15 MEGC

16 Prenosiva cisterna

17 Plovilo za suhi teret (s jednostrukom oplatom, s dvostrukom oplatom)

18 Tanker (vrsta)

7. Uzrok događaja (ako je jasno ustanovljen) (nije obvezno)

☐ Tehnička pogreška

☐ Neispravno pričvršćivanje tereta

☐ Operativni uzrok

☐ Drugo:

8. Posljedice događaja

Osobna ozljeda povezana s uključenim opasnim tvarima:

☐ Smrtni slučajevi (broj:........)

☐ Ozlijeđeni (broj:........)

Gubitak proizvoda:

☐ Da

☐ Ne

☐ Neposredan rizik od gubitka proizvoda

Materijalna šteta/šteta po okoliš:

☐ Procijenjena visina štete

☐ Procijenjena visina štete

<50.000 EUR

>50.000 EUR

Uključenost nadležnih tijela:
☐ DaEvakuacija osoba u trajanju od najmanje tri sata uzrokovana uključenim opasnim tvarima
☐ NeZatvaranje javnih prometnica u trajanju od najmanje tri sata uzrokovano uključenim opasnim tvarima

Po potrebi, nadležno tijelo može zahtijevati dodatne relevantne podatke.

POGLAVLJE 1.9
OGRANIČENJA ZA PRIJEVOZ UTVRĐENA OD STRANE NADLEŽNIH TIJELA

1.9.1 Sukladno članku 6., stavku 1. ADN-a, istjecanje opasnih tvari na područje ugovornih strana može biti podložno propisima ili zabranama uvedenim iz drugih razloga osim onih vezanih uz sigurnost tijekom prijevoza. Takvi propisi ili zabrane objavljuju se u odgovarajućem obliku.

1.9.2 Podložno odredbama iz 1.9.3, ugovorna strana može za plovila uključena u međunarodni prijevoz opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima na vlastitom teritoriju primijeniti i određene dodatne odredbe koje nisu uključene u ADN, pod uvjetom da te odredbe nisu u suprotnosti s člankom 4., stavkom 2. ADN-a, i dijelom su domaćeg zakonodavstva navedene ugovorne strane te se jednako odnose i na plovila uključena u domaći prijevoz opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima na području te ugovorne strane.

1.9.3 Dodatne odredbe koje spadaju u okvir odlomka 1.9.2 su sljedeće:

(a) Dodatni sigurnosni zahtjevi ili ograničenja u vezi plovila koja se koriste određenim građevinama kao što su mostovi ili tuneli, ili plovila koja ulaze ili izlaze iz luka ili drugih prijevoznih terminala;

(b) Zahtjevi za plovila u svrhu pridržavanja propisanih pravaca kretanja kako bi se zaobišla poslovna ili stambena naselja, i osjetljiva područja, industrijske zone koje uključuju opasne objekte ili unutarnje vodne putove koji predstavljaju ozbiljnu fizičku opasnost;

(c) Zahtjevi u slučaju nužde koji se odnose na usmjeravanje ili parkiranje plovila koja prevoze opasne tvari, a koji su rezultat ekstremnih vremenskih uvjeta, potresa, nesreća, industrijskih akcija, građanskih nemira ili vojnog sukoba;

(d) Ograničenje kretanja za plovila koja prevoze opasne tvari na određene dane tjedna ili godine.

1.9.4 Nadležna vlast ugovorne Strane koja na svom teritoriju primjenjuje bilo koju od dodatnih odredbi u okviru gore navedenog odlomka 1.9.3 (a) i (d), dužna je obavijestiti tajništvo Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o dodatnim odredbama, o kojima će tajništvo obavijestiti ugovorne strane.

POGLAVLJE 1.10
SIGURNOSNE ODREDBE

NAPOMENA: U svrhu ovog poglavlja, »sigurnost« podrazumijeva mjere ili mjere opreza koje se moraju poduzeti da se krađe ili zloporaba opasnih tvari koje mogu ugroziti osobe, imovinu ili okoliš svedu na minimum.

1.10.1 Opće odredbe

1.10.1.1 Sve osobe uključene u prijevoz opasnih tvari trebaju zahtjeve o sigurnosti navedene u ovom poglavlju uzeti u obzir razmjerno svojim odgovornostima.

1.10.1.2 Opasne tvari smiju se ponuditi za prijevoz samo registriranim prijevoznicima.

1.10.1.3 Čekališta u zonama prekrcaja za opasne tvari moraju biti osigurana, dobro osvijetljena i, prema mogućnostima i po potrebi, nedostupna za širu javnost.

1.10.1.4 Svaki član posade broda kojim se prevoze opasne tvari, za vrijeme prijevoza mora imati kod sebe identifikacijsku ispravu s fotografijom.

1.10.1.5 Sigurnosni nadzor, u skladu s 1.8.1, mora obuhvaćati i uvođenje odgovarajućih sigurnosnih mjera.

1.10.1.6 Nadležna vlast mora redovito ažurirati registre sa svim važećim certifikatima za stručnjake propisanim u 8.2.1 koje je izdala navedena nadležna vlast ili bilo koja priznata organizacija.

1.10.2 Sigurnosno osposobljavanje

1.10.2.1 Osposobljavanje i obnavljanje znanja navedeni u poglavlju 1.3 također moraju uključivati elemente svijesti o sigurnosti. Osposobljavanje za obnavljanje sigurnosnih znanja ne mora biti vezano samo uz izmjenu propisa.

1.10.2.2 Osposobljavanje u pogledu svijesti o sigurnosti mora biti usredotočeno na vrstu rizika sigurnosti, prepoznajući opasnosti u svezi sigurnosti, način kako postupati i smanjiti rizike i aktivnosti koji se moraju poduzeti u slučaju sigurnosnih prekršaja. Mora biti uključena svijest o sigurnosnim planovima (ako je potrebno), razmjerna odgovornostima i obvezama pojedinaca i njihovim ulogama u provedbi sigurnosnih planova.

1.10.2.3 Takvo osposobljavanje se pruža ili provjerava prilikom zapošljavanja na radno mjesto koje uključuje prijevoz opasnih tvari te se redovito nadopunjuje obnovom sigurnosnih znanja.

1.10.2.4 Poslodavac je obvezan voditi zapisnik o provedenoj sigurnosnom osposobljavanju i dužan ga je, na zahtjev, predati djelatniku ili nadležnoj vlasti. Poslodavac je obvezan voditi zapisnik tijekom vremenskog razdoblja koje odredi nadležna vlast.

1.10.2.5

1.10.3 Odredbe za visokorizične opasne tvari

NAPOMENA: Osim sigurnosnih odredbi ADN-a, nadležna tijela mogu provesti dodatne sigurnosne odredbe iz drugih razloga osim sigurnosti tijekom prijevoza (vidi i članak 4. stavak 1. Sporazuma). Kako ne bi ometali međunarodni i multimodalni prijevoz različitim oznakama o sigurnosti eksploziva, preporučuje se da se takve oznake formiraju u skladu s međunarodno usklađenim standardom (npr. Direktiva Europske komisije 2008/43 / EZ).

1.10.3.1 Definicija visokorizičnih opasnih tvari

1.10.3.1.1 Visokorizične opasne tvari su tvari za koje postoji velika mogućnost zloporabe u terorističkim napadima i koje mogu prouzročiti ozbiljne posljedice poput masovnih žrtava, masovnog razaranja ili, osobito za klasu 7, masovne društveno-gospodarske poremećaje.

1.10.3.1.2 Visokorizične opasne tvari klasa izuzev klase 7 navedene su u Tablici 1.10.3.1.2 u nastavku i prevoze se u količinama većim od količina navedenih u tablici.

Tablica 1.10.3.1.2: Popis visokorizičnih opasnih tvari

KlasaOznakaTvar ili predmetKoličina

Spremnik ili teretni tank

(litre)0

Rasuti teret*/

(kg)d

Tvari u pakiranjima (kg)
11.1Eksploziviaa0

1.2Eksploziviaa0
1.3Eksplozivi skupine sukladnosti C explosivesaa0
     
11.4Eksplozivi s UN brojevima 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0512 i 0513aa0
1.5Eksplozivi0a0
1.6Eksploziviaa0
2Zapaljivi, netoksični plinovi (klasifikacijski kodovi koji uključuju samo slova F ili FC)3000ab
Otrovni plinovi (klasifikacije koje uključuju slova T, TF, TC, TO, TFC ili TOC) bez aerosola0a0
3Zapaljive tekućine pakirne skupine I i II3000ab
Desenzibilizirani eksplozivi0a0
4.1Desenzibilizirani eksploziviaa0
4.2Tvari pakirne skupine I3000ab
4.3Tvari pakirne skupine I3000ab
5.1Oksidirajuće tekućine pakirne skupine I3000ab


Perklorati, amonijev nitrat, gnojiva od amonijevog nitrata i emulzije od amonijevog nitrata ili otopine ili gelovi30003000b
6.1Otrovne tvari pakirne skupine I0a0
6.2Infektivne tvari kategorije A (UN br. 2814 i 2900, osim za tvari životinjskog podrijetla) i medicinski otpad kategorije A (UN br. 3549)a00
8Korozivne tvari pakirne skupine I3000ab

*/ Rasuti teret podrazumijeva rasuti teret u plovilu ili rasuti teret u prijevoznom sredstvu ili spremniku.

a Nije relevantno.

b Odredbe u 1.10.3 nisu primjenjive, neovisno od količine.

c Vrijednost navedena u ovom stupcu primjenjiva je samo ako je prijevoz u spremnicima odobren sukladno poglavlju 3.2, tablici A, stupcu (10) ili (12) ADR-a or RID-a ili ako je slovo »T« označeno u poglavlju 3.2, tablici A, stupcu (8) ADN-a. Uputa u stupcu ne važi za tvari za koje nije odobren prijevoz u spremnicima.

d Vrijednost upisana u ovom stupcu primjenjuje se samo ako je prijevoz rasutog tereta ovlašten sukladno poglavlju 3.2, tablica A, stupac (10) ili (17) ADR-a ili RID-a,ili ako je slovo »B« upisano u poglavlju 3.2, tablica A,stupac(8) ADN-a. Za tvari za koje nije odobren prijevoz u rasutom stanju, uputa u ovom stupcu nije važeća.

1.10.3.1.3 Za opasne tvari klase 7, visokorizične radioaktivne tvari su one s aktivnošću jednakom ili većom od praga sigurnosti prijevoza od 3.000 A2 po jednom paketu (vidi također 2.2.7.2.2.1), osim sljedećih radionuklida za koje je prag sigurnosti prijevoza naveden u Tablici 1.10.3.1.3 u nastavku.

Tablica 1.10.3.1.3: Pragovi sigurnosti prijevoza za određene radionuklide

ElementRadionuklidPrag sigurnosti prijevoza (TBq)
AmericijAm-2410,6
ZlatoAu-1982
KadmijCd-109200
CezijCs-1371
KalifornijCf-2520,2
KurijCm-2440,5
KobaltCo-577
KobaltCo-600,3
ŽeljezoFe-558000
GermanijGe-687
GadolinijGd-15310
IridijIr-1920,8
NikalNi-63600
PaladijPd-103900
PrometijPm-147400
PolonijPo-2100,6
PlutonijPu-2380,6
PlutonijPu-2390,6
RadijRa-2260,4
RutenijRu-1063
SelenSe-752
StroncijSr-9010
TalijTl-204200
TulijTm-170200
IterbijYb-1693

1.10.3.1.4 Za smjese radionuklida može se izračunati je li dosegnut ili premašen prag sigurnosti prijevoza zbrajanjem omjera prisutne aktivnosti za svaki radionuklid podijeljenih s pragom sigurnosti za taj radionuklid. Ako je zbroj razlomaka manji od 1, prag radioaktivnosti za smjesu nije dosegnut ni premašen.

Ovaj se izračun obavlja uz pomoć formule:

Gdje je:

Ai = aktivnost radionuklida i koji je prisutan u paketu (TBq)

Ti= prag sigurnosti prijevoza za radionuklid i (TBq).

1.10.3.1.5 Kada radioaktivne tvari posjeduju dodatne opasnosti drugih klasa, kriteriji tablice 1.10.3.1.2 također se uzimaju u obzir (vidi također 1.7.5).

1.10.3.2 Sigurnosni planovi

1.10.3.2.1 Prijevoznici, pošiljatelji i ostali sudionici navedeni u 1.4.2 i 1.4.3 uključeni u prijevoz visokorizičnih opasnih tvari (vidi tablicu 1.10.3.1.2) ili visokorizičnih radioaktivnih tvari (vidi 1.10.3.1.3) usvajaju, uvode i pridržavaju se sigurnosnog plana koji uključuje barem elemente naznačene u 1.10.3.2.2.

1.10.3.2.2 U sigurnosni plan moraju biti uključeni barem sljedeći elementi:

(a) posebna raspodjela odgovornosti vezanih uz sigurnost kompetentnim i kvalificiranim osobama, uz odgovarajuće ovlasti za izvršavanje obaveza;

(b) registar opasnih tvari ili vrste navedenih opasnih tvari;

(c) pregled aktualnih aktivnosti i procjena rizika sigurnosti, uključujući moguće zastoje nužne za prijevoznu aktivnost, držanje opasnih tvari na brodu, cisterni ili kontejneru prije, tijekom i nakon prijevoza i privremeno međuskladištenje opasnih tvari tijekom intermodalnog prijevoza ili pretovara;

(d) jasna izjava o poduzetim mjerama za smanjenje sigurnosnih rizika u skladu s odgovornostima i obvezama sudionika, uključujući:

– osposobljavanje;

– sigurnosna načela (npr. reakciju na uvjete veće prijetnje, verifikaciju novih zaposlenika/zaposlenja itd.);

– radnu praksu (npr. odabir/korištenje poznatih ruta, pristup opasnim tvarima tijekom privremenoga međuskladištenja (navedeno pod (c), blizina osjetljive infrastrukture, itd.);

– opremu i resurse koji se moraju koristiti kako bi se smanjili sigurnosni rizici;

(e) učinkoviti i najsuvremeniji postupci za izvješćivanje i djelovanje u slučaju sigurnosnih prijetnji, sigurnosnih prekršaja ili sigurnosnih incidenata;

(f) postupci za ocjenu i ispitivanje sigurnosnih planova i postupci redovitih pregleda i ažuriranja planova;

(g) mjere kojima se osigurava fizička sigurnost prometnih podataka sadržanih u sigurnosnome planu; i

(h) mjere kojima se osigurava da je prosljeđivanje obavijesti koje se odnose na postupak prijevoza uključen u sigurnosni plan ograničeno samo na one koji moraju dobiti te obavijesti. U mjere ne smije biti uključena odredba o podacima koji se zahtijevaju drugdje u ADN-u.

NAPOMENA: Prijevoznici, pošiljatelji i primatelji moraju međusobno surađivati s nadležnim tijelima u svrhu razmjene podatka o mogućim prijetnjama, primjeni odgovarajućih sigurnosnih mjera te kako bi mogli reagirati u svezi sigurnosnih incidenata.

1.10.3.3 Operativne ili tehničke mjere moraju biti poduzete na plovilima koja prevoze visokorizične opasne tvari (vidi Tablicu 1.10.3.1.2) ili visokorizične radioaktivne tvari (vidi 1.10.3.1.3) kako bi se spriječilo neprimjereno korištenje plovila i opasnih tvari. Primjena ovih mjera zaštite ne smije ugroziti postupak hitne intervencije.

NAPOMENA: Po potrebi, i ukoliko je postavljena, mora se koristiti prijevozna telemetrija ili drugi načini praćenja ili uređaji za praćenje kretanja opasnih tvari visokoga rizika (vidi Tablicu 1.10.3.1.2 ili 1.10.3.1.3).

1.10.4 Osim za radioaktivni materijal koji nosi UN brojeve 2910 i 2911, ako razina aktivnosti (po paketu) prelazi vrijednost A2, zahtjevi iz 1.10.1, 1.10.2 i 1.10.3 ne primjenjuju se kada količine koje se prevoze u pakiranjima brodom ne prelazi one navedene u 1.1.3.6.1. Pored toga, odredbe ovog poglavlja ne primjenjuju se na prijevoz UN-ovog 2912 RADIOAKTIVNOG MATERIJALA, NISKO SPECIFIČNE DJELATNOSTI (LSA-I) i UN br. 2913 RADIOAKTIVNOG MATERIJALA, POVRŠINSKI KONTAMINIRANI PREDMETI (SCO-I).

1.10.5 Za radioaktivni materijal smatra se da su ispunjene odredbe ovog poglavlja kada se primjenjuju odredbe Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala1 i okružnice IAEA o »Preporukama nuklearne sigurnosti o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala i nuklearnih objekata »2.


1 IAEACIRC/274/Rev.I, IAEA, Beč (1980).

2 IAEACIRC/225/Rev.4 (Ispravljen), IAEA, Beč (1999.)

POGLAVLJA 1.11 do 1.14

(Rezervirano)

POGLAVLJE 1.15
PRIZNAVANJE KLASIFIKACIJSKIH DRUŠTAVA

1.15.1 Općenito

U slučaju zaključenja međunarodnog sporazuma u vezi općenitijih propisa ili plovidbe brodova unutarnjim vodnim putovima, koji sadrže odredbe u vezi potpunog opsega djelatnosti klasifikacijskih društava i njihova priznavanja, svaka odredba ovog poglavlja koja je u suprotnosti s bilo kojom odredbom navedenog međunarodnog sporazuma bila bi automatski poništena u odnosima među stranama ovog Sporazuma na dan stupanja na snagu ovoga Sporazuma, a samim time i zamijenjena odgovarajućom odredbom međunarodnog sporazuma. Ovo poglavlje postalo bi nevažeće nakon stupanja na snagu međunarodnog sporazuma, kada bi sve strane ovog Sporazuma postale strane međunarodnog sporazuma.

1.15.2 Postupak priznavanja klasifikacijskih društava

1.15.2.1 Klasifikacijska društva koja žele biti preporučena za priznavanje prema ovom Sporazumu moraju podnijeti molbu za priznavanje, sukladno odredbama ovog poglavlja, nadležnom tijelu ugovorne strane.

Klasifikacijsko društvo mora pripremiti odgovarajuće podatke sukladno odredbama ovog poglavlja. Mora ih pružiti barem na službenom jeziku države kojoj se molba podnosi i na engleskom jeziku.

Ugovorna strana mora podnijeti molbu Upravnom odboru ako po njegovu mišljenju nije udovoljeno uvjetima i kriterijima na koje se upućuje u 1.15.3.

1.15.2.2 Upravni odbor mora imenovati Stručno povjerenstvo i odrediti njegov sastav i njegov poslovnik. To Stručno povjerenstvo mora razmotriti prijedlog i odrediti udovoljava li klasifikacijsko društvo kriterijima navedenim pod 1.15.3 te dostaviti preporuku Upravnom odboru u roku od šest mjeseci.

1.15.2.3 Upravni odbor mora ispitati izvješće stručnog povjerenstva. On mora odlučiti sukladno postupku navedenome u članku 17., stavku 7. točki (c), u roku od maksimalno jedne godine, hoće li ugovornim stranama predložiti priznavanje dotičnog klasifikacijskog društva ili ne. Upravni odbor mora utvrditi popis klasifikacijskih društava kako bi ih priznale ugovorne strane.

1.15.2.4 Svaka ugovorna strana može ili ne mora odlučiti priznati dotična klasifikacijska društva, samo na temelju popisa na koji se upućuje u 1.15.2.3. Ugovorna strana mora obavijestiti Upravni odbor i druge ugovorne strane o svojoj odluci.

Upravni odbor mora ažurirati popis priznanja koji izdaju ugovorne strane.

1.15.2.5 Ako neka Ugovorna strana smatra da klasifikacijsko društvo više ne udovoljava uvjetima i kriterijima navedenima u 1.15.3, može podnijeti prijedlog Upravnom odboru za uklanjanje iz popisa preporučenih društava. Takav prijedlog se mora potkrijepiti uvjerljivim dokazom o neuspješnom ispunjenju uvjeta i kriterija.

1.15.2.6 Upravni odbor mora osnovati novo Stručno povjerenstvo pridržavajući se postupka navedenog u 1.15.2.2, a koje mora podnijeti izvješće Upravnom odboru u roku od šest mjeseci. Stručno povjerenstvo će o tome obavijestiti klasifikacijsko društvo i pozvati njegove predstavnike da analiziraju rezultate.

1.15.2.7 Administrativni odbor može odlučiti, u slučaju neuspješnog ispunjavanja uvjeta i kriterija navedenih u 1.15.3, omogućiti klasifikacijskom društvu priliku predstavljanja plana pomoću kojeg će riješiti uzroke neuspjeha unutar razdoblja od šest mjeseci i time izbjeći bilo kakav ponovni neuspjeh, ili će, sukladno članku 17., stavku 7. točki (c), ukloniti naziv predmetnog društva s popisa društava preporučenih za priznavanje.

U tom slučaju dotično društvo će se o tome odmah obavijestiti. Administrativni odbor također će obavijestiti sve ugovorne stranke da dotično klasifikacijsko društvo više ne ispunjava uvjete da djeluje kao priznato klasifikacijsko društvo u kontekstu Sporazuma i pozvat će ih da poduzmu potrebne korake kako bi ostali u skladu sa zahtjevima Sporazuma. Dans un cas pareil, la société en question en est immédiatement avisée.

1.15.3 Uvjeti i kriteriji za priznavanje klasifikacijskog društva koje traži priznavanje temeljem ovog Sporazuma

Klasifikacijsko društvo koje podnosi zahtjev za priznavanje prema ovom Sporazumu mora udovoljiti sljedećim uvjetima i kriterijima:

1.15.3.1 Klasifikacijsko društvo mora posjedovati opširno znanje i iskustvo kada je riječ o procjeni nacrta i izgradnji plovila s navigacijom za unutarnju plovidbu. Društvo treba imati cjelovita pravila i propise za projektiranje, izgradnju i redoviti nadzor brodova. Ova pravila i propisi moraju se objavljivati i redovito ažurirati te usavršavati kroz istraživačke i razvojne programe.

1.15.3.2 Registri brodova koje klasificira klasifikacijsko društvo moraju se objavljivati svake godine.

1.15.3.3 Klasifikacijsko društvo ne smiju kontrolirati brodovlasnici ni brodograditelji, ili druge strane koje su komercijalno uključene u proizvodnju, opremanje, popravak ili rad brodova. Klasifikacijsko društvo ne smije biti u znatnoj mjeri ovisno o jednom trgovačkom poduzeću u pogledu svojih prihoda.

1.15.3.4 Sjedište ili podružnica klasifikacijskog društva opunomoćenog i ovlaštenog za donošenje odluka i djelovanje u područjima u kojima imaju ovlasti prema propisima važećim za unutarnju plovidbu mora se nalaziti na području jedne od ugovornih strana.

1.15.3.5 Klasifikacijsko društvo i njegovi stručnjaci moraju imati dobar ugled u unutarnjoj plovidbi; ti stručnjaci moraju moći pružiti dokaze o svojim profesionalnim sposobnostima.

1.15.3.6 Klasifikacijsko društvo:

– mora imati dovoljno stručnog osoblja i inženjera za izvedbu tehničkih zadataka praćenja i nadzora i za ispunjavanje zadataka upravljanja, podrške i istraživanja, s obzirom na zadatke i broj klasificiranih brodova te dovoljno osoblja za ažuriranje i izmjenu propisa sukladno uvjetima kvalitete;

– mora imati stručnjake u barem dvjema ugovornim stranama.

1.15.3.7 Klasifikacijsko društvo mora se rukovoditi etičkim kodeksom.

1.15.3.8 Klasifikacijsko društvo mora pripremiti i uvesti te održavati učinkoviti sustav unutarnje kvalitete zasnovan na relevantnim aspektima međunarodno priznatih standarda kvalitete i sukladnosti s normama EN ISO/IEC 17020:2004 (inspekcijska tijela) i ISO 9001 ili EN ISO 9001:2015. Sustav kvalitete klasifikacijskog društva podliježe ovjeri nezavisnog tijela revizora priznatog od uprave države u kojoj je smješteno.

1.15.4 Obveze preporučenih klasifikacijskih društava

1.15.4.1 Preporučena klasifikacijska društva moraju međusobno surađivati kako bi po pitanju sigurnosti osigurala ujednačenost svojih tehničkih normi važnih za provedbu odredbi trenutno važećeg Sporazuma.

1.15.4.2 Obvezna su međusobno razmjenjivati iskustva na zajedničkim sastancima barem jednom godišnje. Obvezna su jednom godišnje dostaviti izvješće Odboru za sigurnost. Tajništvo Odbora za sigurnost treba biti obaviješteno o tim sastancima. Ugovornim stranama treba biti omogućeno prisustvovanje tim sastancima u ulozi promatrača.

1.15.4.3 Preporučena klasifikacijska društva obvezuju se primjenjivati sadašnje i buduće propise Sporazuma uzimajući u obzir datum njihova stupanja na snagu. Prilikom ispunjavanja zahtjeva nadležnih vlasti, preporučena klasifikacijska društva dužna su pružiti sve relevantne informacije vezane uz postavljene tehničke uvjete.

POGLAVLJE 1.16
POSTUPAK IZDAVANJA POTVRDE O ODOBRENJU

1.16.0 Za potrebe ovog poglavlja, »vlasnik« znači »vlasnik ili njegov imenovani predstavnik, ili, ako je brod u najmu operatora, operator ili njegov imenovani predstavnik.

1.16.1 Potvrda o odobrenju

1.16.1.1 Općenito

1.16.1.1.1 Brodovima za suhi teret koji prevoze opasne tvari u količinama većima od izuzetih količina, brodovima navedenima u 7.1.2.19.1, tankerima koji prevoze opasne tvari i brodovima navedenima u 7.2.2.19.3 izdaje se odgovarajuća potvrda o odobrenju.

1.16.1.1.2 Potvrda o odobrenju vrijedi najviše pet godina, sukladno odredbama u 1.16.11.

1.16.1.2 Oblik potvrde o odobrenju, potrebni podaci

1.16.1.2.1 Potvrda o odobrenju mora biti u skladu s modelom 8.6.1.1 ili 8.6.1.3 s obzirom na sadržaj, oblik i izgled i sadržavati potrebne podatke, prema potrebi. Ona mora sadržavati datum isteka roka valjanosti.

Njezine dimenzije su 210 mm x 297 mm (A4). mogu se koristiti obje strane stranice.

Mora biti sastavljena na jeziku ili jednom od jezika države koja ju je izdala. Ako taj jezik nije engleski, francuski ili njemački, naslov potvrde i svaka rubrika pod 5, 9 i 10 u potvrdi o odobrenju za brod za suhe terete (8.6.1.1), ili svaka rubrika pod 12., 16. i 17. u potvrdi o odobrenju za tankere (8.6.1.3) mora biti na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku.

1.16.1.2.2 Potvrda o odobrenju potvrđuje da je brod pregledan i da su njegova izradba i oprema sukladne primjenjivim odredbama ovih Pravila.

1.16.1.2.3 Sve podatke za izmjenu potvrde o odobrenju koji su propisani ovim Pravilima i drugim propisima sastavljenima sporazumno među ugovornim stranama nadležno tijelo može unijeti u potvrdu.

1.16.1.2.4 Nadležno tijelo unosi sljedeće podatke u potvrdu o odobrenju za brodove s dvostrukom oplatom koji zadovoljavaju dodatne zahtjeve u 9.1.0.80 do 9.1.0.95 ili 9.2.0.80 do 9.2.0.95:

»Brod ispunjava dodatne zahtjeve za brodove s dvostrukom oplatom u 9.1.0.80 do 9.1.0.95« ili »Brod ispunjava dodatne zahtjeve za brodove s dvostrukom oplatom u 9.2.0.80 do 9.2.0.95«.

1.16.1.2.5 Za tankere, potvrdi o odobrenju se prilaže popis opasnih tvari prihvaćenih za prijevoz tankerom, koji je sastavilo priznato klasifikacijsko društvo koje je klasificiralo taj brod (popis tvari na brodu). U mjeri u kojoj je to potrebno za sigurnost prijevoza, popis sadrži ograničenja za određene opasne tvari u pogledu:

– kriterija izdržljivosti i stabilnosti plovila; i

– usklađenosti prihvaćenih opasnih tvari sa svim građevnim materijalima broda, uključujući instalacije i opremu, koji dolaze u kontakt s teretom.

Klasifikacijska društva ažuriraju popis tvari na brodu pri svakoj obnovi klase broda na temelju pravila u dodatku važećih u to vrijeme. Klasifikacijska društva će obavijestiti vlasnika broda o izmjenama tablice C u poglavlju 3.2 koje su postale mjerodavne u međuvremenu. Ako ove izmjene i dopune zahtijevaju ažurirani popis tvari na brodu, vlasnik broda će isti zatražiti od priznatog klasifikacijskog društva. Ovaj ažurirani popis tvari na brodu izdaje se u roku navedenom u 1.6.1.1.

Priznato klasifikacijsko društvo u cijelosti povlači popis tvari na brodu u roku navedenom u 1.6.1.1 ako zbog izmjena ovih Pravila ili promjena u klasifikaciji više nije dopušten prijevoz popisanih tvari brodom.

Priznato klasifikacijsko društvo mora bez odgode, nakon isporuke primatelju potvrde o odobrenju, poslati primjerak popisa tvari na brodu tijelu nadležnom za izdavanje potvrde o odobrenju i obavijestiti ga o izmjenama ili povlačenju popisa.

NAPOMENA: Ako je popis tvari dostupan u elektroničkom obliku, vidi 5.4.0.2.

1.16.1.2.6 (Izbrisano)

1.16.1.3 Privremena potvrda o odobrenju

1.16.1.3.1 Za brod koji nema potvrdu o odobrenju, može se izdati privremena potvrda o odobrenju ograničenog trajanja u sljedećim slučajevima i pod sljedećim uvjetima:

(a) Brod udovoljava važećim zahtjevima ovih Pravila, ali standardna potvrda o odobrenju se nije mogla izdati na vrijeme. Privremena potvrda o odobrenju vrijedi za odgovarajuće razdoblje ne dulje od tri mjeseca;

(b) Brod ne udovoljava sa važećim zahtjevima ovih Pravila ali sigurnost prijevoza nije umanjena prema ocjeni nadležnog tijela.

Jednokratna privremena potvrda o odobrenju važi za odgovarajući period za sukladnost broda s važećim propisima, ali ne dulje od tri mjeseca.

Nadležno tijelo može zatražiti dodatna izvješća osim izvješća o pregledu i može zahtijevati dodatne uvjete.

NAPOMENA: Za izdavanje konačne potvrde o odobrenju u skladu s 1.16.1.2 novo izvješće inspekcije u skladu s 1.16.3.1 mora biti pripremljen, što potvrđuje sukladnost i sa svim do sada neispunjenim zahtjevima ovog pravilnika.

(c) Brod nije u skladu sa svim važećim zahtjevima Pravilnika nakon što je imao havariju. U tom slučaju privremena potvrda o odobrenju važi samo za jedno određeno putovanje i za određeni teret. Nadležno tijelo može odrediti dodatne uvjete.

1.16.1.3.2 Privremena potvrda o odobrenju sukladna je modelu u 8.6.1.2 ili 8.6.1.4 s obzirom na sadržaj, oblik i izgled ili modelu jedinstvene potvrde, koji kombinira privremenu potvrdu o provjeri i privremenu potvrdu o odobrenju, pod uvjetom da ta jedinstvena potvrda sadrži iste podatke kao model u 8.6.1.2 ili 8.6.1.4 i da ju je odobrilo nadležno tijelo. Njezine dimenzije su 210 mm x 297 mm (A4). Mogu se koristiti obje strane lista.

Ona mora biti sastavljena na jednom jeziku ili jednom od jezika države koja ju je izdala. Ako taj jezik nije engleski, francuski ili njemački, naslov potvrde i rubrika 5. u privremenoj potvrdi o odobrenju broda za suhi teret (8.6.1.2), ili rubrika 12 u privremenoj potvrdi o odobrenju za tankere (8.6.1.4) također mora biti napisana na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku.

1.16.1.3.3 Za tankere, tlak otvaranja sigurnosnih ventila ili ventila velike brzine za odzračivanje upisuju se u potvrdu o odobrenju.

Ako brod ima tankove tereta s različitim tlakovima otvaranja ventila, tlak otvaranja svakog spremnika upisuje se u potvrdi o odobrenju.

1.16.1.4. Aneks potvrde o odobrenju

1.16.1.4.1 Potvrda o odobrenju i privremena potvrda o odobrenju prema 1.16.1.3.1 (a) bit će dopunjena aneksom sukladno modelu pod 8.6.1.5.

1.16.1.4.2 Aneks potvrde o odobrenju sadrži datum od kojeg se mogu primijeniti prijelazne odredbe prema 1.6.7. Ovaj datum će biti:

(a) Za brodove u skladu s člankom 8. stavak 2. ADN za koje dokaz se može osigurati da su oni već bili odobreni za prijevoz opasnih tvari na teritoriju neke zemlje potpisnice prije 26. svibnja 2000. godine;

(b) Za brodove u skladu s člankom 8. stavak 2., ADN za koje dokaz ne može biti osiguran da su oni već bili odobreni za prijevoz opasnih tvati na teritoriju neke zemlje potpisnice prije 26. svibnja 2000. godine, dokazanog datuma kada je obavljen prvi pregled za izdavanje odobrenja za prijevoz opasnih tvari na teritoriju jedne zemlje potpisnice ili, ako se ovaj datum ne zna, datum izdavanja prvog dokazanog odobrenja za transport opasnih tvari na teritoriju zemlje ugovornice;

(c) Za sve ostale brodove, dokazan datum prvog pregleda za izdavanje potvrde o odobrenju u smislu ADN ili, ako se ovaj datum ne zna, datum izdavanja prve potvrde za odobrenje u smislu ADN;

(d) Za odstupanje od (a) do (c) gore, datum obnovljenog prvog pregleda prema 1.16.8 ako brod više nema važeću potvrdu o odobrenju od 31. prosinca 2014. godine za više od dvanaest mjeseci.

1.16.1.4.3 Sva odobrenja za transport opasnih tvari koja se izdaju na teritoriju zemlje potpisnice koja vrijede od datuma pod 1.16.1.4.2 i sve ADN potvrde o odobrenju i privremene potvrde o odobrenju prema 1.16.1.3.1 (a) upisuju se u aneks potvrda o odobrenju.

1.16.2 Izdavanje i priznavanje potvrde o odobrenju

1.16.2.1 Potvrdu o odobrenju na koju se odnosi 1.16.1 izdaje nadležno tijelo ugovorne strane u kojoj je registriran brod, ili u njegovu odsustvu, nadležno tijelo ugovorne strane u kojoj je matična luka broda ili, u njegovu odsustvu, nadležno tijelo ugovorne strane u kojoj je sjedište vlasnika ili, u njegovu odsustvu, nadležno tijelo koje odabere vlasnik.

Druge ugovorne strane priznaju takve potvrde o odobrenju.

Ugovorne strane će priopćiti Tajništvu Ekonomske komisije UN za Europu (UNECE) informacije koja su tijela i organizacije imenovanih od tijela koja su nadležna u skladu s nacionalnim zakonom za izdavanje potvrde o odobrenju.

UNECE Tajništvo će obavijestiti o tome ugovorne stranke preko svoje web stranice.

1.16.2.2 Nadležno tijelo bilo koje ugovorne stranke može zatražiti od bilo kojeg drugog nadležnog tijela druge ugovorne stranke da umjesto njega izda potvrdu o odobrenju.

1.16.2.3 Nadležno tijelo bilo koje ugovorne strane može prenijeti ovlasti izdavanja potvrde o odobrenju drugom nadzornom tijelu kako je utvrđeno u 1.16.4.

1.16.2.4 Privremenu potvrdu o odobrenju navedenu u 1.16.1.3 izdaje nadležno tijelo jedne od ugovornih strana u slučajevima i pod uvjetima utvrđenim u ovim Pravilima.

Druge ugovorne strane priznaju takve privremene potvrde o odobrenju.

1.16.2.5 Aneks certifikata o odobrenju izdaje nadležno tijelo zemlje potpisnice. Ugovorne strane će pomoći jedna drugoj u vrijeme izdavanja. Oni će prepoznati ovaj aneks certifikata o odobrenju. Svaki novi certifikat o odobrenju ili privremeni certifikat o odobrenju izdat sukladno 1.16.1.3.1 (a) upisuje se u aneks certifikata za odobrenje. Aneks certifikata o odobrenju treba zamijeniti (na primjer, u slučaju oštećenja ili gubitka), a svi postojeći podaci se prenose.

1.16.2.6 Aneks certifikata o odobrenju mora biti povučen, a novi aneks certifikata o odobrenju izdaje se ako je prema 1.16.8 obnovljen prvi pregled i ako je važenje certifikata o odobrenju isteklo, od 31. prosinca 2014, proteklo više od dvanaest mjeseci.

Važeći datum je datum kada je prijava primljena od strane nadležnog tijela. U ovom slučaju, samo takav certifikat o odobrenju koji je izdan nakon obnovljenog prvog pregleda će se evidentirati.

1.16.3 Postupak provjere

1.16.3.1 Nadzorno tijelo određene ugovorne strane nadzire provjeru broda. U ovom postupku, provjeru može obaviti nadzorno tijelo koje odredi ugovorna strana ili priznato klasifikacijsko društvo prema poglavlju 1.15. Nadzorno tijelo ili priznato klasifikacijsko društvo izdaje izvješće o provjeri koje potvrđuje da brod djelomično ili potpuno udovoljava važećim zahtjevima ovog Pravilnika koji se odnose na izgradnju i opremanje plovila.

1.16.3.2 Ovo inspekcijsko izvješće mora sadržavati:

Ime i adresa nadzornog tijela ili priznatog klasifikacijskog društva koje provodi inspekciju;

– Podnositelja inspekcije;

– Datum i mjesto inspekcije;

– Tip provjerenog broda;

– Identifikaciju broda (ime, broj upisa, ENI broj, itd);

– Izjavu da je brod djelomično ili u potpunosti u skladu s primjenjivim ADN zahtjevima vezano za izgradnju i opremanje broda (u verziji važećoj na dan pregleda ili, ako je kasnije, predviđenog datuma izdavanja potvrde o odobrenju);

– Navod (popis, opis i reference u ADN) bilo koje nesukladnosti;

– Prijelazne odredbe;

– Ekvivalente i odstupanja od propisa koji se primjenjuje na brodu s obzirom na relevantne prijedloge Upravnog ADN odbora;

– Datum izdavanja izvješća o pregledu;

– potpis i službeni pečat nadzorne stanice ili priznatog klasifikacijskog društva.

Ako se u izvješću inspekcije ne osigurava da su ispunjeni svi primjenjivi zahtjevi iz 1.16.3.1, nadležno tijelo može zahtijevati bilo kakve dodatne informacije u svrhu izdavanja privremene potvrde o odobrenju u skladu s 1.16.1.3.1 (b).

Tijelo koje izdaje potvrdu o odobrenju može zatražiti podatke o nazivu ureda i imenu inspektora (a) koji je proveo inspekciju, uključujući e-mail i broj telefona, ali ta informacija neće postati dio zapisnika broda.

1.16.3.3 Izvješće o pregledu mora biti napisano na jeziku prihvaćenom od nadležnog tijela i mora sadržavati sve podatke potrebne za utvrđivanje potvrde.

1.16.3.4 Odredbe 1.16.3.1, 1.16.3.2 i 1.16.3.3 primjenjuju se na prvom pregledu iz 1.16.8, na posebnu provjeru iz 1.16.9 i periodični pregled iz 1.16.10,

1.16.3.5 Kad izvješće o pregledu izdaje priznato klasifikacijsko društvo, ono može uključiti potvrdu prema 9.1.0.88.1, 9.2.0.88.1, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 ili 9,3.3.8.1.

Potvrde i uvjerenja koji se nalaze na brodu, a izdani od strane priznatog klasifikacijskog društva za potrebe 8.1.2.3 (f) i 8.1.2.3 o) su obavezni.

1.16.4 Nadzorno tijelo

1.16.4.1 Stručna tijela upravne vlasti ugovorne strane za izradbu i provjeru brodova u unutarnjem vodnom prometu priznaju nadzorna tijela kao stručna tijela za prijevoz opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima. Potonja moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

– sukladnost tijela zahtjevima nepristranosti;

– postojanje strukture i osoblja koji će pružiti objektivne dokaze o stručnoj sposobnosti i iskustvu tijela;

– ona moraju odgovarati materijalnim sadržajima standarda EN ISO /
3IEC 17020: 2012, a istovremeno da raspolažu detaljnim postupcima kontrole.

1.16.4.2 Nadzornim tijelima mogu pomoći stručnjaci (npr. stručnjak za elektroinstalacije) ili specijalizirana tijela sukladno primjenjivim nacionalnim odredbama (npr. klasifikacijska društva).

1.16.4.3 Upravni odbor vodi ažuriranu evidenciju imenovanih nadzornih tijela.

1.16.5 Zahtjev za izdavanje potvrde o odobrenju

Vlasnik broda dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o odobrenju nadležnom tijelu prema 1.16.2.1. Nadležno tijelo određuje koje dokumente treba podnijeti u tu svrhu. U svrhu dobivanja potvrde o odobrenju, zahtjevu je potrebno priložiti valjanu brodsku svjedodžbu, izviješće o pregledu broda prema 1.16.1.3.1 i potvrdu prema 9.1.0.88.1, 9.2.0.88.1, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 ili 9.3.3.8.1.

1.16.6 Podaci koji se unose u potvrdu o odobrenju i izmjene istih

1.16.6.1 Vlasnik broda, obavještava nadležno tijelo o eventualnoj promjeni imena broda ili promjeni službenog broja ili registarskog broja i sukladno tome daje potvrdu o odobrenju na izmjenu.

1.16.6.2 Sve izmjene potvrde o odobrenju propisane ovim Pravilima i drugim propisima sastavljenima sporazumno među ugovornim stranama nadležno tijelo može unijeti u potvrdu.

1.16.6.3 Kad vlasnik broda registrira brod u drugoj ugovornoj strani, mora tražiti novu potvrdu o odobrenju od nadležnog tijela te ugovorne strane. Nadležno tijelo može izdati novu potvrdu o odobrenju za preostalo razdoblje valjanosti postojeće potvrde a da ne obavlja novu provjeru broda, ako nije došlo ni do kakvih promjena stanja i tehničkih specifikacija broda.

1.16.6.4 U slučajevima prijenosa nadležnosti na drugo nadležno tijelo prema 1.16.6.3, nadležno tijelo kome je posljednji certifikat o odobrenju vraćen podnosi zahtjev aneksa certifikata prema 1.16.6.4 tijelu nadležnom za izdavanje novog certifikata o odobrenju

1.16.7 Podvrgavanje broda provjeri

1.16.7.1 Vlasnik mora prije provjere osigurati da je brod ispražnjen od tereta, očišćen i opremljen; također moraju pružiti svu potrebnu pomoć za pregled, primjerice osiguravanjem prikladnog mjesta za porinuće i osoblja, i otkrivanjem onih dijelova oplate ili instalacija koji nisu izravno dostupni ili vidljivi.

1.16.7.2 U slučaju prve provjere, posebne ili redovite, nadzorno tijelo ili priznato klasifikacijsko društvo može zatražiti provjeru na kopnu.

1.16.8 Prva provjera

Ako brod još nema certifikat o odobrenju, ili ako je pravovaljanost certifikata o odobrenju istekla prije više od dvanaest mjeseci, brod se mora podvrgnuti prvom kontroliranju

1.16.9 Posebna provjera

Ako je došlo do promjena ili oštećenja na oplati ili opremi koje bi mogle smanjiti sigurnost pri prijevozu opasnih tvari, vlasnik bez odlaganja podvrgavaju brod novoj provjeri.

1.16.10 Redovita provjera i obnova potvrde o odobrenju

1.16.10.1 Radi obnavljanja potvrde o odobrenju, vlasnik broda podvrgava brod redovitoj provjeri. Vlasnik broda može zatražiti provjeru bilo kada.

1.16.10.2 Ako se redovita provjera zatraži tijekom godine koja prethodi isteku valjanosti potvrde o odobrenju, razdoblje valjanosti nove potvrde započet će kad valjanost prethodne potvrde istekne.

1.16.10.3 Periodično kontroliranje se također može zahtijevati u razdoblju od dvanaest mjeseci nakon isteka certifikata o odobrenju ako za to ima potrebe ili nije izvršen cjelovit pregled. Nakon tog perioda, brod će proći prvi pregled sukladno 1.16.8.

1.16.10.4 Nadležno tijelo određuje razdoblje valjanosti nove potvrde o odobrenju na temelju periodičnog rezultata provjere.

1.16.11 Produljenje potvrde o odobrenju bez provjere

Iznimno od 1.16.10, na obrazloženi zahtjev vlasnika, nadležno tijelo koje je izdalo potvrdu o odobrenju može odobriti produljenje valjanosti potvrde o odobrenju na ne dulje od godine dana bez provjere. Ovo produljenje odobrava se pismenim putem i pohranjuje se na brodu. Takva produljenja mogu se odobriti samo jedanput unutar svaka dva razdoblja valjanosti.

1.16.12 Službena provjera

1.16.12.1 Ako nadležno tijelo ugovorne strane ima razloga pretpostaviti da određeni brod na njezinom teritoriju predstavlja opasnost pri prijevozu opasnih tvari, bilo u pogledu osoba na brodu, samog prijevoza ili okoliša, ono može narediti provjeru broda sukladno 1.16.3.

1.16.12.2 Pri primjeni ovog prava na provjeru, nadležna tijela dužna su sve učiniti da izbjegnu neopravdano zaustavljanje ili zadržavanje broda. Ovaj Sporazum ne utječe na prava vezana uz naknadu za neopravdano zaustavljanje ili zadržavanje. U slučaju navodnog neopravdanog zaustavljanja ili zadržavanja broda teret dokaza je na strani vlasnika broda.

1.16.13 Povlačenje, uskraćivanje i vraćanje potvrde o odobrenju

1.16.13.1 Potvrda o odobrenju može se povući ako se brod ne održava primjereno ili ako njegova izradba ili oprema više nije u skladu s primjenjivim odredbama ovih Pravila ili, ako najviša klasa broda prema 9.2.0.88.1, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 ili 9.3.3.8.1 nije valjana.

1.16.13.2 Potvrdu o odobrenju može oduzeti samo nadležno tijelo koje ju je izdalo.

Unatoč tomu, u slučajevima navedenim u 1.16.9 i 1.16.13.1 ovdje iznad, nadležno tijelo države u kojoj se nalazi brod može zabraniti njegovo korištenje za prijevoz onih opasnih tvari za koje je potrebna potvrda o odobrenju. U tu svrhu ono može oduzeti potvrdu o odobrenju sve dok brod ne bude ponovo sukladan primjenjivim odredbama ovih Pravila. U tom slučaju ono mora obavijestiti nadležno tijelo koje je izdalo potvrdu.

1.16.13.3 Unatoč 1.16.2.2 iznad, svako nadležno tijelo može izmijeniti ili oduzeti potvrdu o odobrenju na zahtjev vlasnika broda, pod uvjetom da o tome obavijesti nadležno tijelo koje je izdalo potvrdu.

1.16.13.4 Ako nadzorno tijelo ili priznato klasifikacijsko društvo u tijeku provjere primijeti ozbiljne nedostatke na brodu ili njegovoj opremi povezane s prijevozom opasnih tvari, koji bi mogli ugroziti sigurnost osoba na brodu ili prijevoza, ili predstavljati opasnost za okoliš ili ako se brod više ne koristi od prve klasifikacije klijenata, oni su dužni odmah obavijestiti nadležno tijelo u ime kojega djeluju s ciljem odluke da se uskrati potvrda o odobrenju.

Ako tijelo koje oduzima potvrdu nije ono koje ju je izdalo, mora odmah obavijestiti ovo potonje i, ako je potrebno, vratiti mu potvrdu ako pretpostavlja da se nedostaci ne mogu ukloniti u bliskoj budućnosti.

1.16.13.5 Kad nadzorno tijelo ili priznato klasifikacijsko društvo navedeno u 1.16.13.4 iznad utvrdi, posebnom provjerom sukladnom 1.16.9, da su nedostaci ispravljeni, nadležno tijelo mora vratiti potvrdu o odobrenju vlasniku ili njegovu zastupniku.

Na zahtjev vlasnika ili njegova zastupnika, ovu provjeru može izvršiti drugo nadzorno tijelo ili drugo priznato klasifikacijsko društvo. U tom slučaju, potvrdu o odobrenju vraća nadležno tijelo kojem to nadzorno tijelo ili priznato klasifikacijsko društvo odgovara.

1.16.13.6 Kad se brod povuče iz prometa ili otpremi na otpad, vlasnik vraća potvrdu o odobrenju nadležnom tijelu koje ju je izdalo.

1.16.14 Duplikat potvrde o odobrenju

U slučaju gubitka, krađe ili uništenja potvrde o odobrenju ili kad postane neupotrebljiva iz drugih razloga, podnosi se zahtjev za izdavanjem duplikata, uz priloženu potrebnu prateću dokumentaciju, nadležnom tijelu koje je izdalo potvrdu.

To tijelo izdaje duplikat potvrde o odobrenju, koji mora biti označen kao takav.

1.16.15 Registar potvrda o odobrenju

1.16.15.1 Nadležna tijela dodjeljuju serijski broj izdanim potvrdama o odobrenju. Ona vode registar svih izdanih potvrda.

1.16.15.2 Nadležna tijela moraju čuvati kopije svih izdanih potvrda, pripadajućih popisa tvari na brodu koje su sastavila priznata klasifikacijska društva te svih izmjena, oduzimanja, ponovnih izdanja i poništenja ovih dokumenata.

2. DIO
Klasifikacija

(Vidi Svezak II.)

3. DIO
Popis opasnih tvari, posebne odredbe i izuzeća vezana uz ograničene i izuzete količine

POGLAVLJE 3.1
OPĆENITO

(Vidi Svezak II.)

POGLAVLJE 3.2
POPIS OPASNIH TVARI

3.2.1 Tablica A: Popis opasnih tvari po rednom broju

Vidi Svezak II.

3.2.2 Tablica B: Popis opasnih tvari abecednim redom

Vidi Svezak II.

3.2.3 Tablica C: Popis opasnih tvari prihvaćenih za prijevoz u tankerima po rednom broju

3.2.3.1 Objašnjenja koja se odnose na tablicu C:

U pravilu, svaki novi redak tablice C ovog poglavlja odnosi se na tvar(i) obuhvaćene posebnim UN brojem ili identifikacijskim brojem. No, kad tvari koje pripadaju istom UN broju ili identifikacijskom broju imaju različita kemijska svojstva, fizička svojstva i/ili uvjete prijevoza, može se koristiti nekoliko uzastopnih redaka za taj UN broj ili identifikacijski broj.

Svaki stupac tablice C namijenjen je posebnoj temi kako je navedeno u objašnjenima u nastavku. Mjesta na kojima se stupci i redci križaju (ćelije) sadrže informacije o temi koja se obrađuje u tom stupcu, za tvar(i) u tom retku:

– U prve četiri ćelije identificira(ju) se tvar(i) koji(e) pripadaju tom retku;

– Sljedeće ćelije navode primjenjive posebne odredbe, bilo u obliku kompletnog podatka ili u šifriranom obliku. Šifre upućuju na detaljne informacije koje se nalaze pod brojevima naznačenima u objašnjenjima u nastavku. Prazna ćelija znači ili da ne postoji posebna odredba i da se primjenjuju samo opći zahtjevi, ili da je na snazi ograničenje prijevoza naznačeno u objašnjenjima.

– Ako ćelija sadrži zvjezdicu, »*«, primjenjivi zahtjevi trebaju biti određeni u skladu s 3.2.3.3. Određivanje primjenjivih zahtjeva primjenom 3.2.3.3 treba imati prednost nad korištenjem unosa za smjese za koje nema dovoljno podataka.

Važeći opći uvjeti nisu navedene u odgovarajućim kućicama.

Objašnjenja za svaki stupac:

Stupac (1) »UN broj / identifikacijski broj«

Sadrži UN broj ili identifikacijski broj:

– opasne tvari, ako joj je dodijeljen vlastiti UN broj ili identifikacijski broj, ili

– generičke ili n.d.n. oznake koja se dodjeljuje opasnim tvarima koje nisu navedene prema nazivu, sukladno kriterijima (»stabla odlučivanja«) u 2. dijelu.

Stupac (2) »Naziv i opis«

Sadrži, velikim tiskanim slovima, naziv tvari, ako joj je dodijeljen vlastiti UN broj ili identifikacijski broj, ili generičku ili n.d.n. oznaku koja se dodjeljuje opasnim tvarima sukladno kriterijima (»stabla odlučivanja«) u 2. dijelu. Ovaj se naziv koristi kao odgovarajući otpremni naziv ili, ovisno o slučaju, kao dio odgovarajućeg otpremnog naziva (vidi 3.1.2 za dodatne pojedinosti o odgovarajućem otpremnom nazivu).

Opisni tekst pisan malim slovima dodaje se nakon odgovarajućeg otpremnog naziva kako bi se pojasnio opseg oznake ako se uvjeti klasifikacije i/ili prijevoza tvari mogu razlikovati ovisno o okolnostima.

Stupac (3a) »Klasa«

Sadrži broj klase čiji naslov obuhvaća opasnu tvar. Broj klase se dodjeljuje u skladu s postupcima i kriterijima u 2. dijelu.

Stupac (3b) »Klasifikacijska oznaka«

Sadrži klasifikacijsku oznaku opasne tvari.

– Za opasne tvari klase 2, oznaka se sastoji od broja i jednog ili više slova koji predstavljaju skupinu opasnih svojstava i koji su objašnjeni u 2.2.2.1.2 i 2.2.2.1.3.

– Za opasne tvari ili predmete klase 3, 4.1, 6.1, 8 i 9, oznake su objašnjene u 2.2.x.1.2.1

– Za opasne tvari ili predmete klase 8, oznake su objašnjene u 2.2.8.1.4.1.

Stupac (4) »Pakirna skupina«

Sadrži broj(eve) pakirne skupine (I, II ili III) koji se dodjeljuju opasnoj tvari. Ovi brojevi pakirne skupine se dodjeljuju na temelju postupaka i kriterija u 2. dijelu. Neke tvari nisu obuhvaćene pakirnim skupinama.

Stupac (5) »Opasnosti«

Ovaj stupac sadrži podatke o opasnostima svojstvenima opasnoj tvari. Ove opasnosti se navode na temelju oznaka opasnosti u tablici A, stupcu (5).

U slučaju kemijski nestabilne tvari, podacima se dodaje oznaka ‘nestab.’.

U slučaju tvari ili smjese sa svojstvima CMR-a, podacima se dodaje oznaka »CMR«.

CMR se koristi za označavanje tvari s dugoročnim učincima na zdravlje (kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju, Kategorije 1A i 1B u skladu s kriterijima iz poglavlja 3.5, 3.6 i 3.7 GHS-a).

U slučaju tvari ili smjese koja je opasna za vodeni okoliš, podaci se dodaju kodu »N1«, »N2« ili »N3«. (Vidi 2.2.9.1.10)

U slučaju tvari ili smjese koja pluta na površini vode, ne hlapi i nije lako topiva u vodi ili koja tone na dno i nije lako topiva, podacima se dodaje oznaka ‘F’ (koja označava plutajuću tvar, eng. »floater«), odnosno ‘S’ (koja označava tvar koja tone, eng. »sinker«).

Za informacije u zagradama vezano za opasnosti treba koristiti samo relevantne oznake za tvari koje se prevoze.

x = broj klase opasne tvari ili predmeta, prema potrebi bez točke.

Stupac (6) »Tip tankera«

Sadrži tip tankera: G, C ili N.

Stupac (7) »Konstrukcija teretnog tanka«

Sadržava podatke o konstrukciji teretnog tanka:

1 Teretni tank pod tlakom

2 Zatvoreni teretni tank

3 Otvoreni teretni tank sa zaustavljačem plamena

4 Otvoreni teretni tank

Stupac (8) »Tip teretnog tanka«

Sadržava podatke o tipu teretnog tanka.

1 Nestrukturni teretni tank

2 Strukturni teretni tank

3 Teretni tank sa stjenkama odvojenim od vanjske oplate

4 Membranski tank

Stupac (9) »Oprema teretnog tanka«

Sadrži podatke o opremi teretnog tanka.

1 Sustav hlađenja

2 Mogućnost zagrijavanja tereta

3 Sustav prskanja vode

4 Sustav grijanja tereta na brodu

Stupac (10) »Tlak otvaranja ventila za smanjenje tlaka / ventila s brzim odzračivanjem u kPa«

Sadrži podatke o tlaku otvaranja ventila za smanjenje tlaka / ventila s brzim odzračivanjem u kPa.

Stupac (11) »Maksimalni stupanj punjenja ( %)«

Sadrži podatke o maksimalnom stupnju punjenja teretnih tankova izražene u postotcima.

Stupac (12) »Relativna gustoća pri 20 °C«

Sadrži podatke o relativnoj gustoći tvari pri 20 °C. Podaci o gustoći su samo za informativne svrhe.

Stupac (13) »Tip uređaja za uzimanje uzoraka«

Ova kolona sadrži podatke o zahtijevanom uređaju za uzimanje uzoraka.

1 Zatvoreni tip uređaja za uzimanje uzoraka

2 Djelomično zatvoreni tip uređaja za uzimanje uzoraka

3 Otvor za uzimanje uzoraka

Stupac (14) »Crpna stanica ispod palube je dopuštena«

Naznačuje je li crpna stanica dopuštena ispod palube.

Da – crpna stanica ispod palube je dopuštena

Ne – crpna stanica ispod palube nije dopuštena

Stupac (15) »Temperaturna klasa«

Sadrži temperaturnu klasu tvari.

Stupac (16) »Eksplozivna grupa«

Sadrži eksplozivnu grupu tvari.

Vrijednosti u uglatim zagradama označavaju podskupine eksplozivne skupine II B koje će se koristiti u odabiru autonomnih zaštitnih sustava (uređaj za sprječavanje širenja plamena, vakuumski sigurnosni ventili, sigurnosni ventili / ventili s brzim odzračivanjem i uređaji za sigurno rasterećenje tankova za teret s integriranim uređajem za sprječavanje širenja plamena).

BILJEŠKA:

Gdje postoje autonomni sustavi zaštite za eksplozivnu podgrupu II B proizvodi za koje se primjenjuju eksplozivne grupe II A ili II B, uključujući podgrupe II B3, II B2 i II B1, mogu se prevoziti

Gdje postoje autonomni sustavi zaštite za eksplozivnu podgrupu II B3 proizvodi u podeksplozivnoj grupi II B3, II B2 i II B1, ili eksplozivnoj grupi II A, mogu se prevoziti.

Gdje postoje autonomni sustavi zaštite za eksplozivnu podgrupu II B2 proizvodi u eksplozivnoj podskupini II B2 i II B1, ili eksplozivnoj grupi II A, mogu se prevoziti.

Gdje postoje autonomni sustavi zaštite za eksplozivnu podgrupu II B1 proizvodi u eksplozivnoj podgrupi II B1 ili u eksplozivnoj grupi II A mogu se prevoziti.

Stupac (17) »Protueksplozijska zaštita je potrebna«

Sadrži podatke o zaštiti od eksplozije.

Da – protueksplozijska zaštita je potrebna

Ne – protueksplozijska zaštita nije potrebna

Stupac (18) »Potrebna oprema«

Ovaj stupac sadrži slovno-brojčane oznake za potrebnu opremu za prijevoz opasne tvari (vidi 8.1.5).

Stupac (19) »Broj čunjeva/plavih svjetala«

Ovaj stupac sadrži broj čunjeva/plavih svjetala koji bi trebali označavati brod tijekom prijevoza određene opasne tvari ili predmeta.

Stupac (20) »Dodatni zahtjevi/napomene«

Ovaj stupac sadržava dodatne zahtjeve ili napomene primjenjive na brod.

Ti dodatni zahtjevi ili napomene su:

1. Bezvodni amonijak može prouzročiti koroziju uslijed napuklina nastalih naprezanjem u teretnim tankovima i rashladnim sustavima izgrađenima od ugljično-manganskog čelika ili nikljanog čelika.

Kako bi se opasnost od korozije uslijed napuklina nastalih naprezanjem svela na minimum, treba poduzeti sljedeće mjere:

(a) Pri upotrebi ugljično-manganskog čelika, teretni tankovi, posude pod tlakom u sustavima za hlađenje tereta i cjevovodi za teret moraju biti izgrađeni od sitnozrnatog čelika s minimalnim graničnim naprezanjem pri istezanju ne većim od 355 N/mm2. Stvarno granično naprezanje pri istezanju ne smije premašiti 440 N/mm2. Osim toga, potrebno je poduzeti jednu od sljedećih mjera izradbe ili upravljanja:

.1 potrebno je upotrebljavati materijal niske vlačne čvrstoće (Rm < 410 N/mm2); ili

.2 teretni tankovi itd. moraju biti podvrgnuti toplinskoj obradi nakon zavara u svrhu smanjenja naprezanja; ili

.3 temperatura pri prijevozu se po mogućnosti treba održavati blizu temperature isparavanja tereta od -33 °C, no ni u kojem slučaju iznad -20 °C; ili

.4 amonijak ne smije sadržavati manje od 0,1 % masenog udjela vode.

(b) Pri upotrebi ugljično-manganskog čelika s vrijednostima naprezanja pri istezanju višima od onih navedenih u (a) iznad, dovršeni tankovi, dijelovi cijevi itd. moraju se podvrgnuti toplinskoj obradi nakon zavara u svrhu smanjenja naprezanja.

(c) Posude pod tlakom sustava za hlađenje tereta i cjevovodi kondenzatora sustava za hlađenje tereta načinjeni od ugljično-manganskog čelika ili nikljanog čelika moraju se podvrgnuti toplinskoj obradi nakon zavara u svrhu smanjenja naprezanja.

(d) Granično naprezanje pri istezanju i vlačna čvrstoća materijala za zavarivanje mogu samo u najmanjoj mogućoj mjeri premašiti odgovarajuće vrijednosti materijala od kojeg su izgrađeni tank i cjevovodi.

(e) Nikljani čelik koji sadrži više od 5 % nikla i ugljično-manganski čelik, koji nisu sukladni zahtjevima u (a) i (b) iznad, ne bi se trebali upotrebljavati za teretne tankove i cjevovode namijenjene prijevozu te tvari.

(f) Nikljani čelik koji ne sadrži više od 5 % nikla može se upotrebljavati ako se temperatura pri prijevozu kreće unutar granica navedenih u (a) iznad.

(g) Koncentracija kisika otopljenog u amonijaku ne smije prelaziti vrijednosti navedene u tablici ispod:

t u °CO2 u %
-30 i niža0,90
-200,50
-100,28
00,16
100,10
200,05
300,03

2. Prije utovara, zrak se mora ispustiti i potrebno je u dovoljnoj mjeri onemogućiti njegov ulazak u teretne tankove i pristupne cjevovode za teret pomoću inertnog plina (vidi također 7.2.4.18).

3. Moraju se poduzeti mjere kako bi se osiguralo da teret bude dovoljno stabiliziran radi sprečavanja reakcija tijekom prijevoza. Prijevozna isprava mora sadržavati sljedeće dodatne podatke:

(a) naziv i količina dodanog inhibitora;

(b) datum dodavanja inhibitora i očekivano trajanje njegovog djelovanja u normalnim uvjetima;

(c) eventualna temperaturna ograničenja koja mogu imati utjecaja na inhibitor.

Kod stabilizacije isključivo prekrivanjem inertnim plinom, dovoljno je u prijevoznoj ispravi navesti naziv korištenog inertnog plina.

Kad se stabilizacija provede ponovnim mjerenjem, npr. specifične čistoće tvari, to mjerenje treba evidentirati u prijevoznoj ispravi.

4. Ne smije se dopustiti da se tvar skrutne; temperatura pri prijevozu se mora održavati iznad tališta. Ako su potrebne instalacije za zagrijavanje tereta, one moraju biti konstruirane tako da onemoguće polimerizaciju uslijed zagrijavanja u bilo kojem dijelu teretnog tanka. Ako bi temperatura u spiralama za zagrijavanje na paru mogla dovesti do pregrijavanja, moraju se pribaviti neizravni sustavi za zagrijavanje niže temperature.

5. Ova tvar može zagušiti cjevovod za odvod plinova i njegove priključke ili priključke tanka za teret. Treba osigurati pažljiv nadzor.

Ako se za prijevoz ove tvari zahtjeva tank za teret za zatvoreni tip tankera i ako je potrebna zaštita od eksplozije ili ako tvar za koju se zahtjeva zaštita od eksplozije se prevozi u zatvorenom teretnom tanku, teretni tank mora biti u skladu sa stavkom 9.3.2.22.4 ili 9.3.3.22.4 ili cjevovod za odvod plina mora biti u skladu s 9.3.2.22.5 (a) ili 9.3.2.22.5 (b) ili 9.3.3.22.5 (a) ili 9.3.3.22.5 (b).

Ovaj se zahtjev ne primjenjuje kada su tankovi tereta i odgovarajući cjevovodi inertirani u skladu s 7.2.4.18.

6. Kada su vanjske temperature niže ili jednake onima navedenima u stupcu (20), tvar se smije prevoziti samo u tankerima koji su opremljeni s mogućnošću grijanja tereta.

Osim toga, u slučaju prijevoza u zatvorenom tanku za teret, cjevovod za odvod plinova, sigurnosni ventili i uređaj za sprječavanje širenja plamena moraju se grijati.

Temperatura cjevovoda za odvod plinova, sigurnosnih ventila i uređaja za sprječavanje širenja plamena mora biti najmanje iznad točke taljenja tvari.

7. Ako se za prijevoz te tvari zahtjeva zatvoreni tank za teret ili ako se tvar prevozi u zatvorenom tanku za teret, cjevovod za odvod plinova, sigurnosni ventili i uređaj za sprječavanje širenja plamena moraju se grijati.

Temperatura cjevovoda za odvod plinova, sigurnosnih ventila i uređaja za sprječavanje širenja plamena mora biti najmanje iznad točke taljenja tvari.

8. Prostori između oplata, dvostruka dna i spirale za zagrijavanje ne smiju sadržavati vodu.

9. (a) Dok je brod u plovidbi, u praznom dijelu tanka se mora držati uložak s inertnim plinom iznad razine tekućine.

(b) Cjevovod za teret i odušni vodovi tanka moraju biti neovisni od cjevovoda koji se koristi za druge terete.

(c) Sigurnosni ventili moraju biti načinjeni od nehrđajućeg čelika

10. (Rezervirano)

(a) Nehrđajući čelik tipa 416 ili 442 i lijevano željezo ne smiju se koristiti za izradu teretnih tankova i cjevovoda za utovar i istovar.

(b) Teret se može prazniti samo pomoću dubinskih pumpi ili istiskivanjem stlačenim inertnim plinom. Svaka pumpa za teret mora biti tako konstruirana da osigura da se tvar znatno ne zagrijava ako je tlačni izlazni vod iz pumpe zatvoren ili blokiran.

(c) Teret se mora rashlađivati i održavati na temperaturi nižoj od 30 °C.

(d) Tlak u sigurnosnim ventilima ne smije biti manji od 550 kPa (5,5 bara) manometarskog tlaka. Za podešavanje na maksimalni tlak potrebno je posebno ovlaštenje.

(e) Dok je brod u plovidbi, u praznom dijelu tanka, iznad tereta, potrebno je držati uložak s dušikom (vidi također 7.2.4.18). Potrebno je ugraditi sustav automatskog dovoda dušika kako bi se spriječilo snižavanje tlaka u teretnom tanku na manje od 7 kPa (0,07 bara) manometarskog tlaka, u slučaju pada temperature tereta uslijed temperaturnih uvjeta u okolini ili iz drugih razloga. U svrhu udovoljavanja zahtjevu automatske regulacije tlaka, na brodu treba biti dovoljno dušika. Za uloške se mora koristiti dušik komercijalne čistoće od 99,9 % volumnog udjela. »Automatska regulacija tlaka« se u ovom kontekstu odnosi na bateriju dušičnih cilindara spojenih na teretne tankove preko redukcijskog ventila.

Uložak s dušikom mora biti takav da koncentracija dušika u prostoru za paru teretnog tanka nikad ne bude manja od 45 %.

(f) Prije utovara i dok teretni tank sadrži tvar u tekućem ili plinovitom obliku, sadržaj tanka i pripadajući cjevovod treba učiniti inertnima pomoću dušika.

(g) Sustav prskanja vodom se mora spojiti s uređajima za daljinsku regulaciju koji se mogu pokretati iz kormilarnice ili nadzorne stanice, ako postoji.

(h) Moraju se osigurati prijenosni aranžmani za hitan prijenos etilen oksida u slučaju nezaustavljive automatske reakcije.

12. (a) Tvar mora biti bez acetilena.

(b) Teretni tankovi koji nisu propisno očišćeni ne smiju se koristiti za prijevoz ovih tvari ako se jedan od prethodna tri tereta u njima sastojao od tvari za koju je poznato da pospješuju polimerizaciju, kao što su:

.1 mineralne kiseline (npr. sumporna kiselina, klorovodična i dušična kiselina);

.2 karboksilne kiseline i anhidridi (npr. mravlja kiselina, octena kiselina);

.3 halogenirane karboksilne kiseline (npr. kloroctena kiselina);

.4 sulfonske kiseline (npr. benzen-sulfonska kiselina);

.5 kaustične lužine (npr. natrijev hidroksid, kalijev hidroksid);

.6 amonijak i otopine amonijaka;

.7 amini i aminske otopine;

.8 oksidirajuće tvari.

(c) Prije utovara, teretni tankovi i njihove cijevi moraju biti učinkovito i temeljito očišćeni kako bi se eliminirali svi tragovi prijašnjeg tereta, osim ako je zadnji teret bio sastavljen od propilen oksida ili smjese etilen oksida i propilen oksida. Posebne mjere opreza moraju se poduzeti u slučaju prisutnosti amonijaka u teretnim tankovima izgrađenima od čelika koji nije nehrđajući.

(d) U svim slučajevima, učinkovitost čišćenja teretnih tankova i njihovih cijevi mora se kontrolirati odgovarajućim testovima ili provjerama kako bi se osiguralo da nema zaostalih tragova kisele ili lužnate tvari koja bi mogla predstavljati opasnost pri prijevozu ovih tvari.

(e) Tankovi za teret se provjeravaju i pregledavaju prije svakog utovara ovih tvari kako bi se osiguralo da nema zagađenja, obilnih naslaga hrđe ili vidljivih strukturalnih nedostataka.

Kada su ti tankovi za teret ugrađeni u tankere tipa C, s konstrukcijom tanka za teret 1 i tanka za teret tipa 1, i koji su u stalnom prometu za te tvari, takvi se pregledi provode u razmacima od najviše dvije i pol godine.

Kada su ovi tankovi za teret ugrađeni u tankere tipa G, s konstrukcijom 1 za tank za teret i spremnikom tipa 1, i koji su u stalnom prometu za te tvari, takvi se pregledi moraju provoditi tijekom periodičnih pregleda radi obnove potvrde o odobrenju prema do 1.16.10.

(f) Teretni tankovi koji su sadržavali ove tvari mogu biti ponovo korišteni za druge terete kad se oni i njihove cijevi temeljito očiste pranjem i ispiranjem inertnim plinom.

(g) Tvari se moraju utovarivati i istovarivati bez ispuštanja plina u atmosferu. Ako se plin vrati u obalno postrojenje u tijeku utovara, povratni sustav za plin spojen na tank koji sadrži ovu tvar mora biti neovisan od svih drugih teretnih tankova.

(h) Za vrijeme istovara, tlak u teretnim tankovima treba održavati iznad 7 kPa (0,07 bara) manometarskog tlaka.

(i) Teret se mora istovarivati samo pomoću dubinskih pumpi,

hidrauličkih potopljenih pumpi ili istiskivanjem stlačenim inertnim plinom. Svaka pumpa za teret mora biti tako konstruirana da osigura da se tvar znatno ne zagrijava ako je tlačni izlazni vod iz pumpe zatvoren ili blokiran.

(j) Svaki teretni tank kojim se prevoze ove tvari mora biti opremljen ventilacijskim sustavom nezavisnim od ventilacijskih sustava drugih teretnih tankova koji sadrže druge tvari.

(k) Cjevovodi za utovar i istovar moraju biti označeni na sljedeći način:

»Koristiti isključivo za prijenos alkilen oksida.«

(1) (Rezervirano)

(m) Zrak ne smije ući u pumpe i cjevovod za teret sve dok se ove tvari nalaze u njima.

(n) Prije nego se odvoje obalni priključci, mora se smanjiti tlak cjevovoda koji sadrže tekućine ili plin na obalnom priključku pomoću odgovarajućih uređaja.

(o) Cjevovod za punjenje teretnog tanka ovim tvarima mora biti odvojen od cjevovoda svih ostalih teretnih tankova, uključujući prazne tankove. Ako cjevovod teretnih tankova koji se trebaju utovariti nije odvojen, odvajanje se mora izvršiti uklanjanjem dijelova cijevi i zapornih ventila te montiranjem slijepih prirubnica na ta mjesta. Ovo odvajanje treba primjenjivati na sve cijevi za tekućine, cijevi za odvod pare i sve ostale spojeve cijevi, poput zajedničkih dovodnih cijevi za inertni plin.

(p) Ove tvari mogu se prevoziti samo sukladno planovima postupanja s teretom koje je odobrilo nadležno tijelo.

Svaki aranžman utovara mora biti prikazan u posebnom planu rukovanja teretom. Planovi rukovanja teretom moraju prikazivati čitav cjevovod za teret i predviđena mjesta za ugradnju slijepih prirubnica potrebnih za udovoljavanje navedenim zahtjevima za odvajanje cjevovoda. Primjerak svakog plana za rukovanje teretom mora biti pohranjen na brodu. Potvrda o odobrenju mora se pozivati na odobrene planove za rukovanje teretom.

(q) Prije utovara ovih tvari i nastavljanja prijevoza, kvalificirana osoba koju je odobrilo nadležno tijelo mora potvrditi da je izvršeno propisano odvajanje cjevovoda; ta potvrda mora biti pohranjena na brodu. Svaka veza između slijepe prirubnice i zapornog ventila u cjevovodu mora biti osigurana zavarenom žicom kako bi se spriječila nehotična demontaža prirubnice.

(r) Tijekom plovidbe, teret mora biti prekriven dušikom. Sustav za automatsku nadoknadu dušika mora biti ugrađen kako bi se spriječio pad tlaka u teretnom tanku ispod 7 kPa (0,07 bara) manometarskog tlaka, u slučaju pada temperature tereta uslijed vanjskih temperaturnih uvjeta ili iz nekog drugog razloga. Na brodu mora biti dovoljno dušika za automatsku regulaciju tlaka. Za uloške se mora koristiti dušik komercijalne čistoće od 99,9 % volumnog udjela. »Automatska regulacija tlaka« se u ovom kontekstu odnosi na bateriju dušičnih cilindara spojenih na teretne tankove preko redukcijskog ventila.

(s) Prostor za paru u teretnim tankovima mora se provjeravati prije i nakon svakog utovara kako bi se osiguralo da sadržaj kisika bude 2 % volumnog udjela ili manji.

(t) Protok tereta

Protok tereta (LR, eng. »loading flow«) teretnog tanka ne smije premašiti sljedeću vrijednost:

LR = 3600 x U/t(m3/h)

U ovoj formuli:

U = slobodna zapremina (m3) za vrijeme utovara za aktiviranje sustava sprečavanja prelijevanja;

T = vrijeme (s) između aktiviranja sustava sprečavanja prelijevanja i potpunog zaustavljanja protoka tereta u teretni tank;

ovo vrijeme je zbroj pojedinačnih vremena potrebnih za uzastopne radnje, npr. vrijeme reakcije servisnog osoblja, vrijeme potrebno da se zaustave pumpe i vrijeme potrebno da se zatvore zaporni ventili;

pri utvrđivanju protoka tereta mora se uzeti u obzir i projektni tlak cjevovodnog sustava.

13. Ako nije isporučen nikakav stabilizator ili je isporučen u nedovoljnoj količini, sadržaj kisika u vaporiziranom stanju ne smije prelaziti 0,1 %. Pretlak se mora stalno održavati u teretnim tankovima. Ovaj zahtjev se također primjenjuje na plovidbe bez tereta ili na plovidbe ispražnjenih brodova s neočišćenim teretnim tankovima u razdoblju između dvije prijevozne djelatnosti.

14. Sljedeće tvari se ne smiju prevoziti u tankeru tipa N

– tvari sa temperaturom samozapaljenja ≤ 200 °C;

– tvari sa plamištem < 23 °C i radijusom eksplozije > 15 posto;

– smjese koje sadrže halogenirane ugljikovodike;

– smjese koje sadrže više od 10 % benzena;

– tvari i smjese koji se prevoze u stabiliziranom stanju.

15. Potrebno je osigurati da lužnate ili kiselinske tvari kao natrijev hidroksid ili sumporna kiselina ne zagade ovaj teret.

16. Ako postoji mogućnost opasne reakcije, kao na primjer polimerizacije, raspadanja, termalne nestabilnosti ili stvaranja plinova uslijed lokalnog pregrijavanja tereta u teretnom tanku ili priključenom cjevovodu, teret se mora utovariti i prevoziti adekvatno odvojen od drugih tvari čija je temperatura dovoljno visoka za pokretanje takve reakcije. Spirale za zagrijavanje unutar teretnih tankova koji prevoze tu tvar moraju biti opremljene zaglušivačima ili osigurane na drugi odgovarajući način.

17. Talište tereta mora biti navedeno u prijevoznim ispravama.

18. (Rezervirano)

19. Potrebno je osigurati da teret ne dođe u doticaj s vodom. U tu svrhu primjenjuju se sljedeći dodatni zahtjevi:

Prijevoz tereta nije dopušten u tankovima koji se nalaze pored tankova za zauljene mješavine ili teretnih tankova koji sadrže balastnu vodu, zauljene mješavine ili drugi teret koji sadrži vodu. Pumpe, cijevi i odušni vodovi spojeni na takve tankove moraju se odvojiti od slične opreme tankova koji prevoze navedeni teret. Cijevi iz tankova za zauljene mješavine ili cijevi za balastnu vodu ne smiju prolaziti kroz teretne tankove koji sadrže ovaj teret osim ako nisu uklopljene u kanal za cijevi.

20. Ne smije se prijeći maksimalna dopuštena temperatura pri prijevozu navedena u stupcu (20).

21. (Rezervirano)

22. Relativna gustoća tereta mora biti navedena u prijevoznoj ispravi.

23. Instrument za mjerenje tlaka tereta u vaporiziranom stanju u teretnom tanku mora aktivirati alarm kad unutarnji tlak dosegne 40 kPa (0,4 bara). Sustav prskanja vodom se mora odmah aktivirati i ostati u radu sve dok unutarnji tlak ne padne na 30 kPa (0,3 bara).

24. Tvari s plamištem iznad 61 °C koje su predane za prijevoz ili koje se prevoze zagrijane u graničnom opsegu od 15 K ispod svog plamišta moraju se prevoziti pod uvjetima za tvari pod brojem 9001.

25. Teretni tank tipa 3 može se koristiti za prijevoz ove tvari pod uvjetom da je priznato klasifikacijsko društvo odobrilo izradbu tanka s obzirom na maksimalnu dopuštenu temperaturu pri prijevozu.

26. Teretni tank tipa 2 može se koristiti za prijevoz te tvari pod uvjetom da je priznato klasifikacijsko društvo odobrilo izradbu tanka s obzirom na maksimalnu dopuštenu temperaturu pri prijevozu.

27. Primjenjuju se zahtjevi u 3.1.2.8.1.

(a) Pri prijevozu UN 2448 SUMPORNE TALINE, treba uključiti prisilnu ventilaciju teretnog tanka najkasnije onda kad koncentracija vodikova sulfida dosegne 1,0 % volumnog udjela.

(b) Ako za vrijeme prijevoza UN 2448 SUMPORNE TALINE koncentracija hidrogen sulfida prijeđe 1.85 %, zapovjednik broda mora odmah obavijestiti najbliže nadležno tijelo.

Ako se uslijed značajnog povećanja koncentracije vodikova sulfida u skladišnom prostoru ustanovi da je došlo do istjecanja sumpora, teretni tankovi se moraju istovariti što je brže moguće. Novi se teret može utovariti tek kad tijelo koje je izdalo potvrdu o odobrenju izvrši daljnju provjeru.

(c) Pri prijevozu UN 2448 SUMPORNE TALINE, koncentracija vodikova sulfida se mora mjeriti u vaporiziranom teretu u teretnim tankovima a koncentracija sumpornog dioksida i vodikova sulfida u skladišnim prostorima.

(d) Mjerenja propisana u (c) moraju se vršiti svakih osam sati. Rezultati mjerenja moraju biti pismeno zabilježeni.

29. (Izbrisano)

30. Pri prijevozu ovih tvari, skladišni prostori otvorenih tankera tipa N mogu sadržavati pomoćnu opremu.

31. Pri prijevozu ovih tvari, brod mora biti opremljen ventilom za brzo zatvaranje smještenim izravno na obalnom priključku.

32. Pri prijevozu ove tvari primjenjuju se sljedeći dodatni zahtjevi:

33. (a) Teretni tankovi mora biti izvana izolirani pomoću materijala niske zapaljivosti. Izolacija mora biti otporna na udarce i vibracije. Iznad palube, izolacija mora biti zaštićena oblogom.

Vanjska temperatura ove obloge ne smije prijeći 70 °C.

(b) Prostori koji sadrže teretne tankove moraju biti opremljeni ventilacijom. Mora biti ugrađen i sustav prisilne ventilacije.

(c) Teretni tankovi moraju biti opremljeni sustavom za prisilnu ventilaciju koji će, u svim uvjetima prijevoza, pouzdano održavati koncentraciju vodikova sulfida iznad tekućeg stanja i ispod 1,85 % volumnog udjela.

Sustav za ventilaciju mora biti ugrađen tako da spriječi taloženje tvari koje se prevoze.

Ispušni ventilacijski vod treba biti ugrađen tako da ne predstavlja opasnost za osoblje.

(d) Teretni tank i skladišni prostori moraju imati ugrađene izlaze i cijevi koji omogućavaju uzimanje uzoraka plina.

(e) Izlazi teretnih tankova moraju biti smješteni na visini takvoj da kod trima od 2° i poprečnog nagiba od 10 °, ne može izlaziti sumpor. Svi izlazi moraju se nalaziti iznad palube na otvorenom. Svaki izlaz mora imati trajno pričvršćeni mehanizam zatvaranja.

Jedan od ovih mehanizama mora se moći otvoriti u slučaju blagog pretlaka u tanku.

(f) Cijevi za utovar i istovar moraju biti adekvatno izolirane. Također se moraju moći zagrijavati.

(g) Tekućina za prijenos topline mora biti takva da u slučaju njenog izlijevanja u tank nema nikakva rizika od opasne reakcije sa sumporom.

33. Za prijevoz ove tvari primjenjuju se sljedeće odredbe:

Zahtjevi izradbe:

(a) Otopine vodikovog peroksida smiju se prevoziti samo u teretnim tankovima opremljenima s dubinskim pumpama.

(b) Teretni tankovi i njihova oprema trebali bi biti izgrađeni od čvrstog nehrđajućeg čelika tipa prikladnog za otopine vodikova peroksida (na primjer, 304, 304L, 316, 316L ili 316 Ti). Nijedan od nemetala koji se koriste za sustav teretnih tankova ne smije biti oštećen otopinama vodikova peroksida ili uzrokovati raspadanje tvari.

(c) Temperaturni senzori moraju se ugraditi u teretnim tankovima izravno ispod palube i na dnu. U kormilarnici moraju biti omogućena daljinska temperaturna očitanja i praćenje.

(d) Fiksni monitori za kisik (ili cijevi za uzimanje uzoraka plina) moraju se nalaziti u prostorima uz teretne tankove tako da se može otkriti istjecanje u tim prostorima. Mora se uzeti u obzir povećana zapaljivost uslijed povećane prisutnosti kisika. Uređaji za daljinsko očitanje i kontinuirano praćenje (ako se koriste cijevi za uzimanje uzoraka, bit će dovoljno povremeno praćenje) te vizualni i zvučni alarmi slični onima kod toplinskih senzora moraju isto tako biti smješteni u kormilarnici. Vizualni i zvučni alarmi moraju se aktivirati ako koncentracija kisika u tim praznim prostorima prijeđe 30 % volumnog udjela. Također moraju biti dostupna dva dodatna monitora za kisik.

(e) Odušni sustavi teretnih tankova koji su opremljeni filtrima trebaju biti opremljeni i s ventilima za smanjivanje tlaka/vakuumskim ventilima prikladnima za ventilaciju zatvorenog kruga i s odsisnim uređajem u slučaju brzog porasta tlaka u teretnom tanku uslijed nekontroliranog raspadanja (vidi pod m). Ovi sustavi dovoda zraka i odsisni sustavi moraju biti tako konstruirani da voda ne može ulaziti u teretne tankove. U konstruiranju odsisnog uređaja za slučaj opasnosti u obzir moraju biti uzeti projektni tlak i veličina teretnih tankova.

(f) Mora postojati fiksni sustav za prskanje vodom radi razrjeđivanja i ispiranja eventualnih otopina vodikova peroksida koje se proliju po palubi. Površina koju mlaz vode treba prekrivati mora uključivati obalne priključke i palubu na kojoj su teretni tankovi predviđeni za prijevoz otopina vodikova peroksida.

Mora se udovoljiti sljedećim minimalnim zahtjevima:

.1 Prvobitna koncentracija tvari se treba razrijediti na 35 % prvobitne koncentracije u roku od pet minuta od prolijevanja na palubu;

.2 Brzina i predviđena veličina izljeva određuje se s obzirom na maksimalni dopustivi kapacitet utovara ili istovara, vrijeme potrebno da se zaustavi izljev u slučaju prepunjenog tanka ili kvara na cjevovodu ili crijevu, i vrijeme potrebno da se počne raspršivati voda za razrjeđivanje po aktiviranju alarma u stanici za nadzor tereta ili u kormilarnici.

(g) Izlazi tlačnih ventila trebaju biti smješteni na barem 2 metra iznad prolaza ako su manje od 4 metra udaljeni od bilo kojeg prolaza.

(h) Kraj svake pumpe potrebno je ugraditi toplinski senzor u svrhu praćenja temperature tereta tijekom istovara i otkrivanja pregrijavanja zbog kvara u radu pumpe.

Zahtjevi vezani uz održavanje:

Prijevoznik

(i) Otopine vodikova peroksida se mogu prevoziti jedino u teretnim tankovima temeljito očišćenim i neutraliziranim od svih tragova prijašnjih tereta, njihovih para ili balastnih voda, sukladno postupku opisanom u (j). Potvrda o propisno provedenom postupku opisanom u (j) mora biti pohranjena na brodu.

S obzirom na dolje navedeno, potrebna je posebna pozornost u svrhu omogućavanja sigurnog prijevoza otopina vodikova peroksida:

.1 istovremeno s otopinom vodikova peroksida, ne može se prevoziti nikakav drugi teret;

.2 tankovi koji su sadržavali otopine vodikova peroksida mogu se ponovo koristiti za prijevoz drugog tereta tek nakon što ih očiste osobe ili tvrtke koje je odobrilo nadležno tijelo;

.3 unutarnja konstrukcija teretnog tanka mora biti svedena na minimum kako bi se osigurao slobodan odvod, bez zaostataka, i olakšala vizualna provjera.

(j) Postupci provjere, čišćenja, neutralizacije i utovara pri prijevozu otopina vodikova peroksida koncentracije od 8 – 60 posto u tankovima koji su ranije prevozili druge terete.

Prije ponovnog korištenja za prijevoz otopina vodikova peroksida, tankovi koji su ranije prevozili druge terete moraju se provjeriti, očistiti i neutralizirati. Postupci provjere i čišćenja opisani u odlomcima.1 do.7 ispod odnose se na teretne tankove od nehrđajućeg čelika. Postupak neutraliziranja nehrđajućeg čelika opisan je u odlomku.8. Ako nema drugih uputa, sve su mjere primjenjive na teretne tankove i na sve dijelove njihove konstrukcije koji su bili u kontaktu s drugim teretima.

.1 Nakon istovara prijašnjeg tereta, teretni tank mora biti oslobođen od plina i pregledan radi uklanjanja preostalih tragova, ostataka ugljika i hrđe.

.2 Teretni tankovi i njihova oprema moraju se prati čistom filtriranom vodom. Korištena voda mora biti barem iste kvalitete kao pitka voda i imati nizak sadržaj klora.

.3 Tragovi ostataka i para prijašnjeg tereta moraju se ukloniti čišćenjem tankova i njihove opreme pomoću pare.

.4 Teretni tankovi i njihova oprema se zatim moraju ponovo isprati hladnom vodom kvalitete navedene u odlomku 2 iznad i osušiti pomoću filtriranog zraka u kojem nema masnoće.

.5 Moraju se uzeti uzorci zraka u teretnim tankovima i provesti analiza radi utvrđivanja sadržaja organskih plinova i kisika u njima.

.6 Teretni tank mora biti ponovo provjeren radi uklanjanja eventualnih tragova prijašnjeg tereta, ostataka ugljika ili hrđe ili mirisa prijašnjeg tereta.

.7 Ako provjera i druge mjere ukazuju na prisutnost tragova prijašnjeg tereta ili njegovih plinova, moraju se ponoviti mjere opisane u odlomcima .2 do .4.

.8 Teretni tankovi od nehrđajućeg čelika i njihove konstrukcije koje su sadržavale tvari koje nisu otopine vodikova peroksida i koje su bile popravljane moraju se čistiti i neutralizirati sukladno sljedećem postupku, bez obzira na to jesu li prethodno bile neutralizirane:

.8.1 novozavareni šavovi i drugi popravljani dijelovi moraju se očistiti i izribati četkama od nehrđajućeg čelika, alatima za čišćenje podvodnog dijela broda, brusnim papirom i uređajima za poliranje. Grube površine moraju se izravnati i mora se izvršiti završno poliranje;

.8.2 masne i uljne naslage moraju se ukloniti pomoću organskih otapala ili odgovarajućih sredstava za čišćenje razrijeđenih vodom. Korištenje kloriranih sredstava treba izbjegavati jer ona mogu znatno utjecati na postupak neutralizacije;

.8.3 sve se naslage moraju ukloniti iz tankova, koje je zatim potrebno oprati.

(k) Tijekom prijenosa otopina vodikovog peroksida, cjevovod za prijenos mora biti odvojen od svih drugih cjevovoda. Cjevovod za utovar i istovar korišten za prijenos otopina vodikovog peroksida mora biti označen na sljedeći način:

»Samo za prijenos otopina vodikovog peroksida«

(1) Ako temperatura u teretnim tankovima prijeđe 35 °C, u kormilarnici će se aktivirati vizualni i zvučni alarmi.

Zapovjednik broda

(m) Ako porast temperature iznosi više od 4 °C u 2 sata ili ako temperatura u teretnim tankovima prijeđe 40 °C, zapovjednik broda mora izravno kontaktirati pošiljatelja, s ciljem poduzimanja svih potrebnih radnji.

Punitelj

(n) Otopine vodikova peroksida moraju biti stabilizirane radi sprečavanja raspadanja. Proizvođač mora pribaviti potvrdu o stabilizaciji koja mora biti pohranjena na brodu i sadržavati sljedeće podatke:

.1 datum raspadanja stabilizatora i trajanje njegova djelovanja;

.2 radnje koje je potrebno poduzeti ako tijekom putovanja proizvod postane nestabilan.

(o) Mogu se prevoziti samo one otopine vodikova peroksida koji imaju maksimalnu brzinu raspadanja od 1.0 posto godišnje pri 25 °C. Potvrda punitelja o udovoljavanju proizvoda ovoj normi mora se pokazati zapovjedniku broda i pohraniti na brodu. Ovlašteni predstavnik proizvođača mora biti na brodu kako bi pratio utovar i ispitao stabilnost otopina vodikova peroksida koje su namijenjene prijevozu. On treba potvrditi zapovjedniku broda da je teret utovaren u stabilnom stanju.

34. Kod prijevoza tipa N, prirubnice i brtvenice utovarnih i istovarnih cijevi moraju biti opremljene zaštitnim uređajem kako bi se spriječilo prskanje.

35. Samo indirektni sustav rashladnog sustava tereta je dopušten za ovu tvar. Izravni ili kombinirani sustavi nisu dopušteni.

36. Spojeno uz napomenu 35.

37. Za ovu tvar, sustav teretnog tanka mora dobro podnositi tlak pare tereta pri višim temperaturama okoline, bez obzira na to kakav je sustav za rukovanje isparenim plinom.

38. Za početnu točku vrenja iznad 60 °C i ispod ili je jednaka 85 °C kao što je određeno u skladu s ASTMD 86-01, uvjeti prijevoza koji se primjenjuju su identični onima koji su propisani za početnu točku vrenja ispod ili je jednaka 60 °C.

39. (a) Spojevi, odušci, uređaji za zatvaranje i ostala tehnička oprema mora biti takva da onemogući istjecanje ugljikovog dioksida tijekom normalnih djelatnosti prijevoza (uslijed hladnoće, napuknuća materijala, zamrzavanja ugrađene opreme, odušaka za istjecanje itd.).

(b) Temperatura pri utovaru (na utovarnoj stanici) mora biti navedena u prijevoznoj ispravi.

(c) Na brodu se mora nalaziti mjerač kisika, zajedno s uputama o njegovu korištenju koje moraju biti dostupne cjelokupnoj posadi broda. Mjerač kisika mora se koristiti kao uređaj za ispitivanje prilikom ulaska u skladišta, crpne stanice, prostore koji se nalaze na određenoj dubini te prilikom obavljanja radova na brodu.

(d) Na ulazu u nastambe i druga mjesta na kojima posada provodi vrijeme mora se nalaziti uređaj za mjerenje koji pokreće alarm kada je razina kisika preniska ili razina CO2 previsoka.

(e) Temperatura pri utovaru (izmjerena nakon utovara) i maksimalno trajanje putovanja mora biti navedeno u prijevoznoj ispravi.

40. (Izbrisano)

41. n-BUTILBENZEN je dodijeljen unosu UN 2709 BUTILBENZENI (n-BUTILBENZEN)

42. Utovar rashlađenih tekućih plinova mora se provodi na takav način da se neodgovarajući termički gradijent ne pojavljuje niti u teretnom tanku, niti u cjevovodu niti u bilo kojoj pomoćnoj opremi. Kad se određuje vrijeme zadržavanja (opisano u 7.2.4.16.17), mora se osigurati da stupanj punjenja ne prelazi 98 % da se sigurnosni ventili ne bi otvarali kad je tank pun tekućine. Kad se rashlađeni tekući plin prevozi koristeći sustav usklađen s 9.3.1.24.1 (b) ili 9.3.1.24.1 (c), sustav za hlađenje nije potreban.

43. Može biti da se smjesa razvrstava kao »Floater« kao mjera opreza, jer neki od njezinih komponenti ispunjavaju odgovarajuće kriterije.

44. Tvari se mogu dodijeliti ovom unosu samo ako postoje mjerni podaci ili provjereni podaci u skladu s IEC 60079-20-1 ili ekvivalent koji omogućava svrstavanje u podskupine II B3, II B2 ili II B1 eksplozijske skupine II B ili eksplozijske skupine II A.

45. Kad se ta tvar prima s pomorskih brodova kao otpad povezan s radom broda, na brodovima se poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi se izbjegla ili, u najvećoj mogućoj mjeri, smanjila izloženost osoblja na brodu mješavinama plina i zraka koji izlaze iz tankove tereta prihvatnog plovila tijekom utovara i kako bi se osigurala zaštita osoblja na brodu tijekom takvih aktivnosti. Odgovarajuća osobna zaštitna oprema mora se staviti na raspolaganje dotičnim zaposlenicima i nositi će se tijekom trajanja povećane izloženosti.

3.2.3.2 Tablica C

UN br. ili identifikacijski broj tvariNaziv i opisKlasaKlasifikacijski kodPakirna skupinaOpasnostiTip broda cisterneKonstrukcija spremnika za teretTip spremnika za teretOprema spremnika za teretTlak otvaranja ventil za smanjenje tlaka/ventil s brzim odzračivanjem u kPaMaksimalni stupanj punjenja u %Relativna gustoća pri 20 °CTip uređaja za uzimanje uzorakaDopuštena crpna stanica ispod palubeTemperaturna skupinaEksplozivna skupinaPotrebna protu-eksplozivna zaštitaPotrebna opremaBroj konusa/plavih svjetalaDodatni zahtjevi/napomene
(1)(2)(3a)(3b)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)
3.1.22.22.22.1.1.35.2.2 / 3.2.3.11.2.1 / 7.2.2.0.13.2.3.1 / 1.2.13.2.3.1 / 1.2.13.2.3.1 / 1.2.13.2.3.1 / 1.2.17.2.4.213.2.3.13.2.3.1 / 1.2.13.2.3.1 / 1.2.11.2.11.2.1 / 3.2.3.31.2.1 / 3.2.3.38.1.57.2.53.2.3.1
1005AMONIJ, BEZVODNI22TC2.3+8+N1G113911neT112)II AdaPP, EP, EX, TOX, A21;2:31
1010BUTADIENI (1,2-BUTADIEN), STABILIZIRAN22F2.1+nestab.G11911neT212)II B4)daPP, EX, A12; 3; 31
1010BUTADIENI (1,3-BUTADIEN), STABILIZIRANI22F2.1+nestab.+ CMRG11911neT212)

II B

(II B24)

daPP, EP, EX, TOX, A12; 3; 31
10101,2-BUTADIEN, STABILIZIRAN, DUBOKO OHLAĐEN23F
2.1+nest.G241; 395
1neT2 12)II B4)daPP, EX, A12; 3; 31
10101,3-BUTADIEN, STABILIZIRAN, DUBOKO OHLAĐEN23F
2. Nnest.+ CMRG241; 395
1neT2 12)

II B

(II B24)

daPP, EP, EX, TOX, A22; 3; 31
1010

BUTADIENI, STABILIZIRANI ili BUTADIENI I UGLJIKOVODIK SMJESA, STABILIZIRANI, čiji tlak pare na 70 °C ne prelazi

1,1 MPa (11 bara) i ima gustoću kod 50 °C ne manju od 0,525 kg/l (sadrži manje od 0,1 % 1,3-BUTADIENA)

22F2.1+nestab.G11911neT212)

II B4)

(II B24)

daPP, EX, A12; 3; 31
1010

BUTADIJENI STABILIZIRANI ili BUTADIJENI I UGLJOVODIK SMJESE, STABILIZIRANI, DUBOKO OHLAĐEN koja na 70 °C ima tlak pare koji ne prelazi 1,1 MPa (11 bara) i gustoće na 50 °C ne niže od 0,525 kg / l (sadrži manje od 0,1 %

1,3-butadien)

23F-2.1+nest.G241:395-1neT2 12)II B4)daPP, EX, A12; 3; 31
1010

BUTADIENI, STABILIZIRANI ili BUTADIENI I UGLJIKOVODIK SMJESA, STABILIZIRANI, čiji tlak pare na 70 °C ne prelazi

1,1 MPa (11 bara) i ima gustoću kod 50 °C ne manju od 0,525 kg/l (sadrži 0,1 % ili više 1,3-BUTADIENA)

22F2.1+nestab.+ CMRG11911neT212)

II B4)

(II B24)

daPP, EP, EX, TOX,A12; 3; 31
1010

BUTADIJEN ili BUTADIEN IUGLJIKOVODIK SMJESA, STABILIZIRANI, DUBOKO OHLAĐEN čiji tlak pare na 70 °C ne prelazi,1 MPa (11 bara) i gustoće pri 50 °C ne niže od

0,525 kg / l, (s 0,1 % ili više

1,3-butadien)

23F-2.1+nestab.+ CMRG241:395-1neT212)

II B4)

(II B24)

daPP, EP, EX, TOX, A12; 3; 31
1011BUTAN (sadrži manje od 0,1 % 1,3-BUTADIENA)22F2.1G11911neT212)II AdaPP, EX, A12:31
1011BUTAN, DUBOKO OHLAĐEN, (sadrži manje od 0,1 % 1,3-butadiena)23F-2.1G241; 395
1neT2 12)II AdaPP, EX, A12; 31
1011BUTAN (sadrži 0,1 % ili više 1,3-BUTADIENA)22F2.1+CMRG11911neT212)II AdaPP, EP, EX, TOX, A12;31
1011BUTAN, DUBOKO OHLAĐEN (s 0,1 % ili više 1,3-butadiena)23F-2.1+CMRG241; 3951neT212)II AdaPP, EP, EX, TOX, A12;31
10121-BUTILEN22F2.1G11911neT212)II AdaPP, EX, A12;31
10121-BUTILEN,DUBOKO OHLAĐEN23F
2.1G241; 395
1neT2 12)II AdaPP, EX, A12;31
1020KLOROPENTAFLUOR-ETAN (PLIN ZA HLAĐENJE R 115)22A2.2G11911nenePP031
1020

KLOROPENTAFLUOR-ETAN

DUBOKO OHLAĐEN (PLIN ZA HLAĐENJE R 115)

23A-2.2G241; 395-1ne--nePP031
10301,1-DIFLUORETAN (PLIN ZA HLAĐENJE R 152a)22F2.1G11911neT112)II AdaPP, EX, A12;31
10301,1-DIFLUORETAN, DUBOKO OHLAĐEN (PLIN R ZA HLAĐENJE 152a)23F
2.1G241; 395
1nET1 12)II AdaPP, EX, A12:31
1033DIMETIL ETER22F2.1G91neT3

II B

(II B2)

daPP, EX, A12;31
1033DIMETIL ETER, DUBOKO OHLAĐEN23F
2.1G241; 395
1nET3

II B

(II B2)

daPP, EX, A12; 31
1038ETILEN, DUBOKO OHLAĐENA TEKUĆINA23F2.1G195neT1 12)

II B

(II B3)

daPP, EX, A12;31;42
1038ETILEN, DUBOKO OHLAĐENA TEKUĆINA23F
2.1G241; 395-1neT1 12)II BdaPP, EX, A12; 31; 42
1040ETILEN OKSID sa DUŠIKOM do ukupnog tlaka od 1 MPa (10 bara) kod 50 °C22TF2.3+2.1G91neT2 12)

II B

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX,A22:3;11;31; 35
1055IZOBUTILEN22F2.1G91neT2 1), 12)II AdaPP, EX, A2;31
1055IZOBUTILEN DUBOKO OHLAĐEN23F-2.1G241; 395-1neT2 1), 12)II AdaPP, EX, A12; 31
1063METILKLORID (PLIN ZA HLAĐENJE R 40)22F2.1G91neT1 12)II AdaPP, EX, A2;31
1063METILKLORID DUBOKO OHLAĐEN (PLIN ZA HLAĐENJE R 40)23F-2.1G241; 395-1neT1 12)II AdaPP, EX, A12; 31
1077PROPILEN22F2.1G91neT1 12)II AdaPP, EX, A2;31
1077PROPILEN DUBOKO OHLAĐEN23F
2.1G241; 395
1neT1 12)II AdaPP, EX, A12; 31
1083TRIMETILAMIN, BEZVODNI22F2.1G91neT4II AdaPP, EX, A2;31
1086VINIL KLORID, STABILIZIRAN22F2.1+nestab.G91neT212)II AdaPP, EX, A2; 3; 13; 31
1086VINIL KLORID, STABILIZIRAN DUBOKO OHLAĐEN23F-2.1+unst.G241; 395-1neT2 12)II AdaPP, EX, A12; 3; 13; 31
1088ACETAL3F1II3N210970,83daT3II B4)daPP, EX, A
1089ACETALDEHID (etanal)3F1I3+N3C950,78daT4II AdaPP, EX, A35
1090ACETON3F1II3N2210970,79daT112)II AdaPP, EX, A
1092AKROLEIN, STABILIZIRAN6.1TF1I6.1+3+nestab.+ N1C22350950,84neT32)

II B

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A22; 3; 5; 23
1093AKRILONITRIL, STABILIZIRAN3FT1I

3+

6.1+nestab.+ N2+CMR

C22350950,8neT112)

II B

(II B2)

daPP, EP, EX, TOX, A23; 5; 23
1098ALILALKOHOL6.1TF1I6.1+3+N1C2240950,85neT212

II B

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A2
1100ALILKLORID3FT1I3+6.1+N1C22350950,94neT212II AdaPP, EP, EX, TOX, A223
1105PENTANOLI (n-PENTANOL)3F1III3N32970,813daT212II AdaPP, EX, A0
1106AMILAMIN (n-AMILAMIN)3FCII3+8C2240950,762daT43)II A7)daPP, EP, EX, A1
1107AMILKLORIDI (1-DIKLOROPENTAN)3F1II3C2240950,882daT3II AdaPP, EX, A
1107AMILKLORIDI (1-KLORO-3-METILBUTAN)3F1II3C2245950,892daT3II AdaPP, EX, A
1107AMILKLORIDI (2-KLORO-2-METILBUTAN)3F1II3C2250950,872daT212II AdaPP, EX, A
1107

AMILKLORIDI (1-KLORO-2,2-

DIMETILPROPAN)

3F1II3C2250950,872daT32)II AdaPP, EX, A
1107AMILKLORIDI3F1II3C11950,91daT32)II AdaPP, EX, A27
11081-PENTEN (n-amilen3F1I3+N3N11970,641daT3II B4)daPP, EX, A
1114BENZEN3F1II

3+N3+

CMR

C22350950,882daT1 12)II AdaPP, EP, EX, TOX, A6: +10 °C; 17; 23
1120

BUTANOLI

(tert-BUTILALKOHOL)

3F1II3N22210970,793daT112II A7)daPP, EX, A7; 17
1120

BUTANOLI

(sec-BUTILALKOHOL)

3F1III3N32970,813daT212II AdaPP, EX, A0
1120BUTANOLI (n-BUTILALKOHOL)3F1III3N32970,813daT1 12)

II B

(II B2)

daPP, EX, A0
1123BUTILACETATI (sec-BUTILACETAT)3F1II3N2210970,863daT2 12)II A7)daPP, EX, A1
1123BUTILACETATI (n-BUTILACETAT)3F1III3+N3N32970,863daT2 12)II AdaPP, EX, A0
1125n-BUTILAMIN3FCII3+8+N3C22350950,752daT2 12)II AdaPP, EP, EX, A123
1127KLOROBUTANI (1-KLOROBUTAN)3F1II3C22350950,892daT3II AdaPP, EX, A123
1127KLOROBUTANI (2-KLOROBUTAN)3F1II3C22350950,872daT3II AdaPP, EX, A123
1127

KLOROBUTANI (1-KLORO-2-

METILPROPAN)

3F1II3C22350950,882daT3II AdaPP, EX, A123
1127

KLOROBUTANI (2-KLORO-2-

METILPROPAN)

3F1II3C22350950,842daT1 12)II AdaPP, EX, A123
1127KLOROBUTANI3F1II3C11950,891daT43)II AdaPP, EX, A127
1129BUTIRALDEHID (n-BUTIRALDEHID)3F1II3+N3C22350950,82daT4II AdaPP, EX, A115; 23
1131UGLJIKOV DISULFID3FT1I3+6.1+N2C22350951,261neT6II CdaPP, EP, EX, TOX, A22; 9; 23
1134KLOROBENZEN (fenil klorid)3F1III3+N2+SC2230951,112daT112II A8)daPP, EX, A0
1135ETILENKLOROHIDRIN (2-KLOROETANOL)6.1TF1I6.1+3+N3C2230951,211neT212II A8)daPP, EP, EX, TOX, A2
1143KROTONALDEHID, STABILIZIRANI6.1TF1I6.1+3+nestab.+ N1C2240950,851neT3

II B

(II B2)

daPP, EP, EX, TOX, A23; 5; 15
1145CIKLOHEKSAN3F1II3+N1C22350950,782daT3II AdaPP, EX, A1

6:

+11 °C;

17

1146CIKLOPENTAN3F1II3+N2N2310970,753daT2II AdaPP, EX, A1
1148DIACETONSKI ALKOHOL3F1III3N32970.933daT1 12)II AdaPP, EX, A0
11501,2-DIKLOROETILEN (cis-1,2-DIKLOROETILEN)3F1II3+N2C22350951,282daT21)12II AdaPP, EX, A123
11501,2-DIKLOROETILEN (trans-1,2-DIKLOROETILEN)3F1II3+N2C22350951,262daT212II AdaPP, EX, A123
1153ETILENGLIKOL DIETILETER3F1III3N32970,843daT4

II B

(II B2)

daPP, EX, A0
1154DIETILAMIN3FCII3+8+N3C22350950,72daT212II AdaPP, EP, EX, A123
1155DIETILETER3F1I3C11950,711daT4

II B

(II B1)

daPP, EX, A1
1157DIIZOBUTILKETON3F1III3+N3+FN33970,813daT212II B4)daPP, EX, A0
1159DIIZOPROPIL ETER3F1II3+N2C22350950,722daT212II AdaPP, EX, A1
1160DIMETILAMIN VODENA OTOPINA3FCII3+8+N3C22350950,822daT212II AdaPP, EP, EX, A123
1163DIMETILHIDRAZIN, ASIMETRIČNI6.1TFCI6.1+3+8+ N2+CMRC22350950,781neT3

II B

(II

daPP, EP, EX, TOX, A223
1165DIOKSAN3F1II3N2210971,033daT212

II B

(II B3)

daPP, EX, A1

6: +14 °C;

17

1167DIVINIL ETER, STABILIZIRAN3F1I3+nestab.C11950,771daT212II BdaPP, EX, A12; 3
1170ETANOL (ETILALKOHOL) ili OTOPINA ETANOLA (OTOPINA ETILALKOHOLA), VODENA OTOPINA s više od 70 % alkohola3F1II3N2210970,79-0,873daT212

II B

(II B1)

daPP, EX, A1
1170OTOPINA ETANOLA (OTOPINA ETILALKOHOLA), VODENA OTOPINA s više od 24 % ali ne više od 70 % alkohola3F1III3N32970,87-0,963daT212

II B

(II B14)

daPP, EX, A0
1171ETILENGLIKOL – MONOETIL ETER3F1III

3+

CMR

N23310970,933daT3

II B

(II B2)

daPP, EP, EX, TOX, A0
1172ETILENGLIKOL – MONOETIL ETER – ACETAT3F1III3+N3+ CMRN23310970,983daT212II AdaPP, EP, EX, TOX, A0
1173ETIL ACETAT3F1II3N2210970,93daT112II AdaPP, EX, A1
1175ETILBENZEN3F1II3+N3N2210970,873daT212II AdaPP, EX, A1
11772-ETILBUTILACETAT3F1III3N32970,883daT3II A7)daPP, EX, A0
1179ETILBUTILETER (ETIL tert-BUTILETER)3F1II3+N3N2210970,743daT212II AdaPP, EX, A1
1184ETILENDIKLORID (1,2-dikloroetan)3FT1II3+6.1+ CMRC2250951,252neT212II AdaPP, EP, EX, TOX, A2
1188ETILENGLIKOL MONOMETIL ETER3F1III

3+

CMR

N23310970,973daT3

II B

(II B2)

daPP, EP, EX, TOX, A0
1191OKTILALDEHIDI (2-ETILKAPRONALDEHID)3F1III3+N3+FC2230950,822daT4II AdaPP, EX, A0
1191OKTILALDEHIDI (n-OKTILALDEHID)3F1III3+N3+FN33970,823daT3II B4)daPP, EX, A0
1193ETILMETIL KETON (metil etil keton)3F1II3N2210970,83daT1 12)II AdaPP, EX, A1
1198FORMALDEHIDNA OTOPINA, ZAPALJIVA3FCIII3+8+N3N32971,093daT2 12)II BdaPP, EP, EX, A034
1199FURALDEHIDI (a-FURALDEHID) ili FURFURALDEHIDI (a-FURFURALDEHID)6.1TF1II6.1+3C2225951,162neT32)

II B

(II B1)

daPP, EP, EX, TOX, A215
1202PLINSKO ULJE ili DIZELSKO GORIVO ili ULJE ZA LOŽENJE LAKO, s plamištem ne većim od 60 °C3F1III

3+(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

******<0,85*dane*0*vidi 3.2.3.3
1202PLINSKO ULJE sukladno normi EN 590:2013 + A1:2017EN ili DIZELSKO GORIVO ili ULJE ZA LOŽENJE LAKO, s plamištem navedenim u EN 590:2013 + A1:20173F1III3+N2+FN43970,82-0,853danePP0
1202PLINSKO ULJE ili DIZELSKO GORIVO ili ULJE ZA LOŽENJE LAKO, s plamištem većim od 60 °C i nižim od 100 °C3F1III

3+(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

******<1,1*dane*0*vidi 3.2.3.3
1203MOTORNI ALKOHOL ili GAZOLIN ili BENZIN3F1II

3+N2+

CMR+ F

N23310970,68-0,72 10)3daT3II AdaPP, EP, EX, TOX, A1
1203MOTORNI ALKOHOL ili GAZOLIN ili BENZIN, s više od 10 % benzena3F1II3+N2+CMR+FC******daT3II Ada*1*vidi 3.2.3.3
1203MOTORNI ALKOHOL ili GAZOLIN ili BENZIN, s više od 10 % benzena s vrelištem ne većim od 60 °C3F1II

3+N2+

CMR+ F

C11951daT3II AdaPP, EP, EX, TOX, A1
1203MOTORNI ALKOHOL ili GAZOLIN ili BENZIN, s više od 10 % benzena s vrelištem većim od 60 °C ali ne većim od 85 °C3F1II

3+N2+

CMR+ F

C22350952daT3II AdaPP, EP, EX, TOX, A123;
1203MOTORNI ALKOHOL ili GAZOLIN ili BENZIN, s više od 10 % benzena s vrelištem većim od 85 °C ali ne većim od 115 °C3F1II

3+N2+

CMR+ F

C2250952daT3II AdaPP, EP, EX, TOX, A1
1203MOTORNI ALKOHOL ili GAZOLIN ili BENZIN, s više od 10 % benzena i vrelištem većim od 115 °C3F1II

3+N2+

CMR+ F

C2235952daT3II AdaPP, EP, EX, TOX, A1
1206HEPTANI (n-HEPTAN)3F1II3+N1C22350950.67 – 0.7002daT3II AdaPP, EX, A1
1208HEKSANI (n-HEKSAN)3F1II3+N2N23350970.65 – 0.7002daT3II AdaPP, EX, A1
1208HEKSANI3F1II3+N2N23310970.65 – 0.702daT3II AdaPP, EX, A1
1212IZOBUTANOL (izobutil alkohol)3F1III3N32970,83daT2 12)II AdaPP, EX, A0
1213IZOBUTIL ACETAT3F1II3+N3N2210970,873daT2 12)II A7)daPP, EX, A1
1214IZOBUTILAMIN3FCII3+8+N3C22350950,732daT2 12)II A7)daPP, EP, EX, A123
1216IZOOKTENI3F1II3+N2N2310970,733daT3

II B

(II B1)

daPP, EX, A1
1218IZOPREN, STABILIZIRAN3F1I

3+nestab.+

N2+ CMR

N11950,681daT3

II B

(II B2)

daPP, EP, EX, TOX, A1

2;3;

5;16

1219IZOPROPANOL (izopropil alkohol)3F1II3N2210970,783daT2 12)II AdaPP, EX, A1
1220IZOPROPIL ACETAT3F1II3N2210970,883daT2 12)II A7)daPP, EX, A1
1221IZOPROPILAMIN3FCI3+8+N3C11950,691daT2 12)II A7)daPP, EP, EX, A1
1223KEROZEN3F1III3+N2+FN3397≤0,833daT3II A7)daPP, EX, A014
1224KETONI, TEKUĆI, N.D.N.3F1II

3+(N1, N2,

N3, CMR, F

ili S)

*******daT43)II B4)da*114; 27; *vidi 3.2.3.3
1224KETONI, TEKUĆI, N.O.S.3F1II

3+(N1, N2, N3,

CMR, F ili S)

*******daT4 3)II B4)da*1

14; 27; 44

*vidi 3.2.3.3

1224KETONI, TEKUĆI, N.O.S.3F1III

3+(N1, N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******daT43)II B4)da*014; 27 *vidi 3.2.3.3
1224KETONI, TEKUĆI, N.O.S.3F1III

3+(N1, N2, N3,

CMR, F ili S)

*******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*0

14; 27; 44

*vidi 3.2.3.3

1229MEZITIL OKSID3F1III3N32970,853daT2 12)II AdaPP, EX, A0
1230METANOL3FT1II3+6.1N22350950,792daT2 12)II AdaPP, EP, EX, TOX, A223
1231METIL ACETAT3F1II3N2210970,933daT1 12)II AdaPP, EX, A
1235METILAMIN, VODENA OTOPINA3FCII

3+8+

N3

C2250952daT2 12)II AdaPP, EP, EX, A
1243METILFORMIJAT3F1I3C11950,971daT2 12)II AdaPP, EX, A
1244METILHIDRAZIN6.1TFCI6.1+3+8C2245950,881neT4II C5)daPP, EP, EX, TOX, A2
1245METILIZOBUTILKETON3F1II3N2210970,83daT1 12)II AdaPP, EX, A
1247METILMETAKRILAT MONOMER, STABILIZIRANI3F1II

3+nestab.+

N3

C2240950,941daT2 12)II AdaPP, EX, A3; 5; 16
1262OKTANI (n-OKTAN)3F1II3+N1C2245950.69 – 0.712daT3II AdaPP, EX, A
1264PARALDEHID3F1III3N32970,993daT3II A7)daPP, EX, A0

6:+16 °C;

17

1265PENTANI, TEKUĆI3F1I3+N2********da*IIAdaPP, EX, AA114; * vidi 3.2.3.3
1265PENTANI, TEKUĆI3F1II3+N2********da*IIAdaPP, EX, AA114; * vidi 3.2.3.3
1265PENTANI, TEKUĆI (2 – METILBUTAN)3F1I3+N2N11970,621daT2 12)II AdaPP, EX, A1
1265PENTANI, TEKUĆI (n-PENTAN)3F1II3+N2N2350970,633daT3II AdaPP, EX, A1
1265PENTANI, TEKUĆI (n-PENTAN)3F1II3+N2N23310970,633daT3II AdaPP, EX, A1
1267SIROVA NAFTA3F1I3+(N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*1

14;

*vidi 3.2.3.3

1267SIROVA NAFTA3F1I

3+(N1, N2, N3,

CMR, F)

*******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*1

14; 44

*vidi 3.2.3.3

1267SIROVA NAFTA3F1II3+(N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*1

14;

*vidi 3.2.3.3

1267SIROVA NAFTA3F1II

3+(N1, N2, N3,

CMR, F)

*******daT4 3)II B4) IIB3da*1

14; 44

*vidi 3.2.3.3

1267SIROVA NAFTA3F1III3+(N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*014;
*vidi 3.2.3.3
1267SIROVA NAFTA3F1III

3+(N1, N2, N3,

CMR, F)

*******daT4 3)II B4)da*0

14; 44

*vidi 3.2.3.3

1267SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena3F1I

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C******daT4 3)II B4)da*0*vidi 3.2.3.3
1267SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena3F1I

3+CMR+F+

(N1, N2, N3

C******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*1

44

*vidi 3.2.3.3

1267SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena3F1II

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C******daT4 3)II B4)da*1*vidi 3.2.3.3
1267SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena3F1II

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*1

44

*vidi 3.2.3.3

1267SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena3F1III

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C******daT4 3)II B4)da*0*vidi 3.2.3.3
1267SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena3F1III

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*0

44

*vidi 3.2.3.3

1267

SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena

Početne temperature vrenja na ≤60 °C

3F1I3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A1;43
1267

SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena

Početne temperature vrenja na ≤60 °C

3F1I

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C11951daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A143; 44
1267

SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena

početne točke vrenja na ≤60 °C

3F1II3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A1
1267SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena početne točke vrenja na ≤60 °C3F1II

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C11951daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A1


44

1267SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena početne točke vrenja na ≤60 °C3F1III

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A0
1267SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena početne točke vrenja na ≤60 °C3F1III

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C11951daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A0


44

1267

SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena

60 °C <početna točka vrenja ≤ 85 °C

3F1II3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C22350952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A123; 38
1267

SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena

60 °C <početna točka vrenja ≤ 85 °C

3F1II

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C22350952daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A123; 38; 44
1267

SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena

60 °C <početna točka vrenja ≤ 85 °C

3F1III

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C22350952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A023; 29; 38
1267

SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena

60 °C <početna točka vrenja ≤ 85 °C

3F1III

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C22350952daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A123; 38; 44
1267

SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena

85 °C <početna točka vrenja ≤ 115 °C

3F1II3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C2250952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A1
1267

SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena

85 °C <početna točka vrenja ≤ 115 °C

3F1II

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C2250952daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A1; 44
1267

SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena

85 °C <početna točka vrenja ≤ 115 °C

3F1III

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C2250952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A0
1267

SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena

85 °C <početna točka vrenja ≤ 115 °C

3F1III

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C2250952daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A044
1267

SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena

početna točka vrenja ≤ 115 °C

3F1II

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C2235952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A1
1267

SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena

početna točka vrenja ≤ 115 °C

3F1II

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C2235952daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A0


44

1267

SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena

Početna točka vrenja> 115 °C

3F1III

3+CMR+F+

(N1, N2 N3),

C2235952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A0
1267

SIROVA NAFTA s više od 10 % benzena

Početna točka vrenja> 115 °C

3F1III

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C2235952daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A0


44

1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI N.D.N.3F1I3+(N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*114; 27
*vidi 3.2.3.3
1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI N.D.N.3F1I3+(N1, N2, N3, CMR, F)*******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*1

14; 27; 44

*vidi 3.2.3.3

1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI N.D.N.3F1II3+(N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*114; 27
*vidi3.2.3.3
1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI N.D.N.3F1II3+(N1, N2, N3, CMR, F)*******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*1

14; 27; 44

*vidi 3.2.3.3

1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI N.D.N.3F1III3+(N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*014; 27
*vidi 3.2.3.3
1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI N.D.N.3F1III3+(N1, N2, N3, CMR, F)*******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*0

14; 27; 44

*vidi 3.2.3.3

1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N.s više od 10 % benzena3F1I

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C******daT4 3)II B4)da*1*vidi 3.2.3.3
1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA3F1I

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*1

44

*vidi3.2.3.3

1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA3F1II

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C******daT4 3)II B4)da*1


*vidi 3.2.3.3

1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA3F1II

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*1

44

*vidi3.2.3.3

1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA3F1III

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C******daT4 3)II B4da*0


*vidi 3.2.3.3

1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA3F1III

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*0

44

*vidi 3.2.3.3

1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA POČETNA TOČKA VRENJA ≤ 60 °C3F1I3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A1


43

1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA POČETNA TOČKA VRENJA ≤ 60 °C3F1I

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C11951daT4 3)

II B4)

(II B3

daPP, EP, EX, TOX, Ada43; 44
1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. s više od 10 % benzena. Početna točka vrenja ≤ 60 °C3F1II3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A1
1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. s više od 10 % benzena. Početna točka vrenja ≤ 60 °C3F1II3+CMR+F+(N1, N2, N3)C11951daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A1


44

1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. s više od 10 % benzena 60 °C < početna točka vrenja ≤ 85 °C3F1II3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C22350952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A123; 38
1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. s više od 10 % benzena 60 °C < početna točka vrenja ≤ 85 °C3F1II

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C22350952daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A123; 38; 44
1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. s više od 10 % benzena 85 °C < početna točka vrenja ≤ 115 °C3F1II3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C2250952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A1
1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. s više od 10 % benzena 85 °C < početna točka vrenja ≤ 115 °C3F1II

3+CMR+F+

(N1, N2, N3

C2250952daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A1


44

1268

NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. s više od 10 % benzena

Početne temperature vrenja> 115 °C

3F1II3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C2235952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A1
1268

NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N. s više od 10 % benzena

Početne temperature vrenja> 115 °C

3F1II

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C2235952daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A1


44

1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N (NAFTA) 110 kPa <vp50 ≤ 175 kPa3F1II

3+N2+

CMR+F

N2350970,7353daT3II AdaPP, EP, EX, TOX, A114;
1268NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N (NAFTA)3F1II

3+N2+

CMR+F

N23310970,7353daT3II AdaPP, EP, EX, TOX, A114;
1268

NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N (NAFTA)

vp50 ≤ 110 kPa

3F1II3+N2+
CMR+F
N2310970,7353daT3II AdaPP, EP, EX, TOX, A114;
1268

NAFTNI DESTILATI, N.D.N. ili NAFTNI PROIZVODI, N.D.N (BENZENE HEART CUT)

vp50 ≤ 110 kPa

3F1II3+N2+
CMR+F
N2310970,7653daT3II AdaPP, EP, EX, TOX, A114;
1274n-PROPANOL (propil alkohol, normalan)3F1II3N2210970,83daT2 12)

II B

(II B1)

daPP, EX, A1
1274n-PROPANOL (propil alkohol, normalan)3F1III3N32970,83daT2 12)

II B

(II B1

daPP, EX, A0
1275PROPIONALDEHID3F1II3+N3C22350950,812daT4

II B

(II B2)

daPP, EX, A115; 23
1276n-PROPILACETAT3F1II3+N3N2210970,883daT1 12)II AdaPP, EX, A1
1277PROPILAMIN (1-aminopropan)3FCII3+8C22350950,722daT2 12)II AdaPP, EP, EX, A123
12781-KLORPROPAN (propil klorid)3F1II3C22350950,892daT1 12)II AdaPP, EX, A123
12791,2-DIKLOROPROPAN ili PROPIL DIKLORID3F1II3+N2C2245951,162daT1 12)II A8)daPP, EX, A1
1280PROPILENOKSID3F1I3+nestab.+N3+ CMRC11950,831daT2 12)

II B

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A12; 12; 31
1282PIRIDIN3F1II3+N3N2210970,983daT1 12)II A8)daPP, EX, A1
1289NATRIJEV METILAT OTOPINA u alkoholu3FCIII3+8N32970,9693daT2 12)II AdaPP, EP, EX, A034
1294TOLUEN3F1II3+N3N2210970,873daT1 12)II AdaPP, EX, A1
1296TRIETILAMIN3FCII3+8+N3C2250950,732daT3II A8)daPP, EP, EX, A1
1300TERPENTINOV NADOMJESTAK3F1III3+N2+FN33970,783daT3II B4)daPP, EX, A0
1301VINIL ACETAT, STABILIZIRAN3F1II3+nestab.+N3N2210970,932daT1 12)II AdaPP, EX, A13; 5; 16
1307KSILENI (o-KSILEN)3F1III3+N2N33970,883daT2 12)II AdaPP, EX, A0
1307KSILENI (m-KSILEN)3F1III3+N2N33970,863daT1 12)II AdaPP, EX, A0
1307KSILENI (p-KSILEN)3F1III3+N2N332970,863daT1 12)II AdaPP, EX, A0

6: +17 °C;

17

1307KSILENI (smjesa s talištem ne većim od 0 °C)3F1II3+N2N33973daT2 12)II AdaPP, EX, A1
1307KSILENI (smjesa s talištem ne većim od 0 °C)3F1III3+N2N33973daT1 12)II AdaPP, EX, A0
1307KSILENI (smjesa s talištem većim od 0 °C ali manjim od 13 °C)3F1III3+N2N332973daT1 12)II AdaPP, EX, A0

6: +17 °C;

17

1541ACETONOV CIJANOHIDRIN, STABILIZIRAN6.1T1I

6.1+

nestab.

+N1

C2250950,9321nene

PP, EP, TOX,

A

23
1545ALILIZOTIOCIJANAT, STABILIZIRAN6.1TF1II6.1+3+nestab.C2230951,021neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A22; 3
1547ANILIN6.1T1II6.1+N1C2225951,022nene

PP, EP, TOX,

A

2
1578KLORNITROBENZENI, KRUTI, RASTALJENI (p-KLORNITROBENZEN)6.1T2II6.1+N2+SC21225951,372neT112)

II B

(II B314)

daPP, EP, EX, TOX, A27;17; 26
1578KLORNITROBENZENI, KRUTI, RASTALJENI (p-KLORNITROBENZEN)6.1T2II6.1+N2+SC21425951,372nene

PP, EP, TOX,

A

2

7;17;

20:

+112 °C;

26

1591o-DIKLORBENZEN6.1T1III6.1+N1+SC2225951,322nene

PP, EP, TOX,

A

0
1593DIKLORMETAN (metilklorid)6.1T1III6.1C22350951,332nene

PP, EP, TOX,

A

023
1594DIETILSULFAT6.1T1II6.1+N2+CMRC2225951,182nene

PP, EP, TOX,

A

2
1595DIMETILSULFAT6.1TCII6.1+8+N3+ CMRC2225951,331nene

PP, EP, TOX,

A

2
1604ETILENDIAMIN8CF1II8+3+N3N32970,93daT2 12)II AdaPP, EP, EX, A16: +12 °C; 17; 34
1605ETILENDIBROMID6.1T1I6.1+N2+CMRC2230952,181nene

PP, EP, TOX,

A

2

6: +14 °C;

17

1648ACETONITRIL (metilcijanid)3F1II3N2210970,783daT1 12)II AdaPP, EX, A1
1662NITROBENZEN6.1T1II6.1+N2C22225951,212neT1 12)

II B

(II B1)

daPP, EP, EX, TOX, A2

6: +10 °C;

17

1663NITROFENOLI6.1T2III6.1+N3+SC22225952neT1 12)

II B

(II B314)

daPP, EP, EX, TOX, A07; 17
1663NITROFENOLI6.1T2III6.1+N3+SC22425952nene

PP, EP, TOX,

A

07;17; 20: +65 °C
1664NITROTOULENI, TEKUĆI (o-NITROTOULEN)6.1T1II6.1+N2 +CMR+SC2225951,162nene

PP, EP, TOX,

A

217
1708TOLUIDINI, TEKUĆI (o-TOLUIDIN)6.1T1II6.1+N1+CMRC22259512nene

PP, EP, TOX,

A

2
1708TOLUIDINI, TEKUĆI (m-TOLUIDIN)6.1T1II6.1+N1C2225951,032nene

PP, EP, TOX,

A

2
1710TRIKLOROETILEN6.1T1III

6.1+N2 +

CMR

C2250951,462nene

PP, EP, TOX,

A

015
1715ANHIDRID OCTENE KISELINE8CF1II8+3N2310971,083daT2II AdaPP, EP, EX, A134
1717ACETILKLORID3FCII3+8C22350951,12daT2II A8)daPP, EP, EX, A123
1718BUTIL KISELI FOSFAT8C3III

8+

N3

N43970,983danePP, EP034
1719NAGRIZAJUĆA ALKALNA TEKUĆINA, N.D.N.8C5II

8+

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 30; 34 *vidi 3.2.3.3
1719NAGRIZAJUĆA ALKALNA TEKUĆINA, N.D.N.8C5III

8+

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 30; 34 *vidi 3.2.3.3
1738BENZIL KLORID6.1TC1II6.1+8+3+N3+ CMR+SC2225951,12neT112)II A8)daPP, EP, EX, TOX, A2
1742KOMPLEKS BOROVE TRIFLUORID OCTENE KISELINE, TEKUĆI8C3II8N42971,353danePP, EP034
1750KLOROCTENA KISELINA, OTOPINA6.1TC1II

6.1+8+

N1

C22225951,582neT112)II AdaPP, EP, EX, TOX, A27; 17
1750KLOROCTENA KISELINA, OTOPINA6.1TC1II

6.1+8+

N1

C21425951,582nene

PP, EP, TOX,

A

2

7; 17;

20:+111 °C;

26

1760KOROZIVNA TEKUĆINA, N.D.N.8C9I

8+

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 34 *vidi 3.2.3.3
1760KOROZIVNA TEKUĆINA, N.D.N.8C9II

8+

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 34 *vidi 3.2.3.3
1760KOROZIVNA TEKUĆINA, N.D.N.8C9III

8+

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******dane*027; 34 *vidi 3.2.3.3
1760

KOROZIVNA TEKUĆINA, N.D.N. (NATRIJEV

MERKAPTOBENZOTIAZOL, 50 % VODENA OTOPINA)

8C9II

8+

N1+F

C2240951,252danePP, EP0
1760KOROZIVNA TEKUĆINA, N.D.N. (MASNI ALKOHOL, C12-C14)8C9III8+FN43970,893danePP, EP034
1760KOROZIVNA TEKUĆINA, N.D.N. (ETILENDIAMIN-TETRAOCTENA KISELINA, TETRANATRIJEVA SOL, 40 % VODENA OTOPINA)8C9III

8+

N2

N43971,283danePP, EP034
1764DIKLOROOCTENA KISELINA8C3II

8+

N1

Na335971,562daT1 12)II A7)daPP, EP, EX, A06: 17 °C; 17
1778FLUOROKREMENA KISELINA8C1II

8+

N3

N2310973danePP, EP034
1779MRAVLJA KISELINA s više od 85 % masenog udjela kiseline8CF1II

8+3

+N3

N2310971,223daT1 12)II AdaPP, EP, EX, A16: +12 °C; 17; 34
1780FUMARILKLORID8C3II

8+

N3

N2310971,413danePP,EP08; 34
1783HEKSAMETILENDIAMIN, OTOPINA8C7II

8+

N3

N322973daT43)II AdaPP, EP, EX, A07; 17; 34
1783HEKSAMETILENDIAMIN, OTOPINA8C7III

8+

N3

N322973daT3II AdaPP, EP, EX, A07; 17; 34
1789KLOROVODIČNA KISELINA8C1II8N2310973danePP,EP034
1789KLOROVODIČNA KISELINA8C1III8N43973danePP,EP034
1805FOSFORNA KISELINA, OTOPINA, s više od 80 % volumnog udjela kiseline8C1III8N43295>1,63danePP, EP07; 17; 22; 34
1805FOSFORNA KISELINA, OTOPINA, s 80 % ili manje volumnog udjela kiseline8C1III8N43971,00 -1,63danePP, EP022; 34
1814KALIJEV HIDROKSID OTOPINA8C5II

8+

N3

N42973danePP, EP030; 34
1814KALIJEV HIDROKSID OTOPINA8C5III

8+

N3

N42973danePP, EP030; 34
1823NATRIJEV HIDROKSID, KRUTI, TALINA8C6II

8+

N3

N414952,133danePP, EP07; 17; 34
1824NATRIJEV HIDROKSID OTOPINA8C5II

8+

N3

N42973danePP, EP030; 34
1824NATRIJEV HIDROKSID OTOPINA8C5III

8+

N3

N42973danePP, EP030; 34
1830SUMPORNA KISELINA s više od 51 % kiseline8C1II

8+

N3

N43971,4 – 1,843danePP, EP08; 22; 30; 34
1831SUMPORNA KISELINA, KOJA ISPARAVA8CT1I

8+

6.1

C2250951,941nene

PP, EP, TOX,

A

28
1832SUMPORNA KISELINA, ISKORIŠTENA8C1II8N43973danePP, EP08; 30; 34
1846UGLJIKOV TETRAKLORID6.1T1II6.1+N2+SC22350951,592nene

PP, EP, TOX,

A

223
1848PROPIONSKA KISELINA s ne manje od 10 % i manje od 90 % masenog udjela kiseline8C3III

8+

N3

N33970,993danePP, EP034
1863GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE3F1I3+(N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*114;
*vidi 3.2.3.3
1863GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE3F1I3+(N1, N2, N3, CMR, F)*******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*1

14; 44

*see 3.2.3.3

1863GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MOTORE S TURBINOM3F1II3+(N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*114;
*vidi3.2.3.3
1863GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MOTORE S TURBINOM3F1II3+(N1, N2, N3, CMR, F)*******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*1

14; 44

*see 3.2.3.3

1863GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE3F1III3+(N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*014;
*vidi 3.2.3.3
1863GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE3F1III3+(N1, N2, N3, CMR, F)*******daT4 3)

II B4)

II B3)

da*0

14; 44

*vidi 3.2.3.3

1863GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10 % benzena3F1I

3+CMR+F+

(N1, N2, N3

C******daT4 3)(II B3)da*1*vidi 3.2.3.3
1863GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10 % benzena3F1I

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C******daT4 3)

II B4)

IIB3)

da*1

44

*vidi 3.2.3.3

1863GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10 % benzena3F1IIC******CdaT4 3)II B4)da*1*vidi 3.2.3.3
1863GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10 % benzena3F1IIC******CdaT4 3)

II B4)

(II B3)

da*1

44

*vidi 3.2.3.3

1863GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10 % benzena3F1IIIC******CdaT4 3)II B4)da*1*vidi 3.2.3.3
1863GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10 % benzena3F1III

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*0

44

*vidi 3.2.3.3

1863

GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10 % benzena

Početna točka vrenja na ≤ 60 °C

3F1I3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A1


43

1863

GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10 % benzena

Početna točka vrenja na ≤ 60 °C

3F1I

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C11951daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A1


43; 44

1863

GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10 % benzena

Početna točka vrenja na ≤ 60 °C

3F1II3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A1
1863

GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10 % benzena

Početna točka vrenja na ≤ 60 °C

3F1II

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C11951daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A144
1863

GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10 % benzena

60 °C <početna točka vrenja ≤ 85 °C

3F1III3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C22350952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A023; 38
1863

GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10 % benzena

60 °C <početna točka vrenja ≤ 85 °C

3F1III3+CMR+F+(N1, N2, N3)C22350952daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A023; 38; 44
1863

GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10 % benzena

85 °C <početna točka vrenja ≤ 115 °C

3F1III3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C2250952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A0
1863

GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10 % benzena

85 °C <početna točka vrenja ≤ 115 °C

3F1III

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C2250952daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A044
1863

GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10 % benzena

Početna točka vrenja> 115 °C

3F1III3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C2235952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A0
1863

GORIVO, ZRAKOPLOVNO, ZA MLAZNE MOTORE, s više od 10 % benzena

Početna točka vrenja> 115 °

3F1III

3+CMR+F+

(N1, N2, N3)

C2235952daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A044
1888KLOROFORM6.1T1III6.1+N2+CMRC22350951,482nene

PP, EP, TOX,

A

023
1897TETRAKLOROETILEN6.1T1III6.1+N2+SC2250951,622nene

PP, EP, TOX,

A

0
1912METILKLORID I METILENKLORID SMJESA22F2.1G11911neT1 12)II A8)daPP, EX, A12;31
1915CIKLOHEKSANON3F1III3N32970,953daT2 12)II AdaPP, EX, A0
1917ATILAKRILAT, STABILIZIRAN3F1II

3+

nestab.+N3

C2240950,921daT2 12)

II B

(II B1)

daPP, EX, A13; 5
1918IZOPROPILBENZEN (kumen)3F1III3+N2N33970,863daT2 12)II A8)daPP, EX, A0
1919METILAKRILAT, STABILIZIRAN3F1II

3+

nestab.+N3

C22350950,951daT2 12)

II B

(II B1)

daPP, EX, A13; 5; 23
1920NONANI3F1III

3+

N2+F

N33970,70-0,753daT3II AdaPP, EX, A0
1922PIROLIDIN3FCII3+8C2250950,862daT2 12)II A7)daPP, EP, EX, A1
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, UKAPLJENA, N.D.N.,22F2.1 + CMRG11911neT4 3)II B4)daPP, EX, A, EP, TOX12; 31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN SMJESA DUBOKO OHLAĐENA, N.D.N.,23F-2.1 + CMRG241:395-1neT43)II B4)daPP, EX, A, EP, TOX12;31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, UKAPLJENA, N.D.N., (SMJESA A)22F2.1G11911neT43)II B4)daPP, EX, A12;31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, DUBOKO OHLAĐENA N.D.N., (SMJESA A)23F
2.1G241; 395-1neT43)II B4)daPP, EX, A12;31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, UKAPLJENA, N.D.N., (SMJESA A02)22F2.1G11911neT43)II B4)daPP, EX, A12;31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, DUBOKO OHLAĐENA, N.D.N., (SMJESA A0)23F-2.1G241:395-1neT43)II B4)daPP, EX, A12;31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, UKAPLJENA, N.D.N., (SMJESA A01)22F2.1G11911neT43)II B4)daPP, EX, A12;31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, DUBOKO OHLAĐENA N.D.N., (SMJESA A01)23F-2.1G241:395-1neT43)II B4)daPP, EX, A12;31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, UKAPLJENA, N.D.N., (SMJESA A02)22F2.1G1191neT43)II B4)daPP, EX, A12;31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA,DUBOKO OHLAĐENA N.D.N., (SMJESA A02)23F-2.1G241:395-1neT43)II B4)daPP, EX, A12;31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, UKAPLJENA, N.D.N., (SMJESA A1)22F2.1G11911neT4 3)II B4)daPP, EX, A12; 31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA,DUBOKO OHLAĐENA N.D.N., (SMJESA A1)23F-2.1G241; 395-1neT4 3)II B4)daPP, EX, A12; 31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, UKAPLJENA, N.D.N., (SMJESA B)22F2.1G11911neT4 3)II B4)daPP, EX, A12; 31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA,DUBOKO OHLAĐENA N.D.N., (SMJESA B)23F-2.1G241; 395-1neT4 3)II B4)daPP, EX, A12; 31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, UKAPLJENA, N.D.N., (SMJESA B1)22F2.1G11911neT4 3)II B4)daPP, EX, A12; 31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA,DUBOKO OHLAĐENA N.D.N., (SMJESA B1)23F-2.1G241; 395-1neT4 3)II B4)daPP, EX, A12; 31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, UKAPLJENA, N.D.N., (SMJESA B2)22F2.1G11911neT4 3)II B4)daPP, EX, A12; 31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA,DUBOKO OHLAĐENA N.D.N., (SMJESA B2)23F-2.1G241; 395-1neT4 3)II B4)daPP, EX, A12; 31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA, UKAPLJENA, N.D.N., (SMJESA C)22F2.1G11911neT4 3)II B4)daPP, EX, A12; 31
1965UGLJIKOVODIKOV PLIN, SMJESA,DUBOKO OHLAĐENA N.D.N., (SMJESA C)23F-2.1G241; 395-1neT4 3)II B4)daPP, EX, A12; 31
1969IZOBUTAN (sadrži manje od 0,1 % 1,3-butadiena)22F2.1G1191neT2 1), 12)II A7)daPP, EX, A12;31
1969IZOBUTAN (sadrži 0,1 % ili više 1,3-butadiena)22F2.1+CMRG1191neT21), 12)II AdaPP, EP, EX, TOX, A12;31
1972

METAN, DUBOKO rashlađeni, tekući ili ZEMNI

PLIN, DUBOKO rashlađeni, tekući s visokim sadržajem metana

23F
2.1G111951neT1 12)IIAdaPP, EX, A12; 31; 4
1972METAN, DUBOKO OHLAĐEN ILI ZEMNI PLIN DUBOKO OHLAĐEN s visokim udjelom metana23F-2.1G241; 395-1neT1 12)IIAdaPP, EX, A12; 31; 42
1978PROPAN22F2.1G1191neT1 12)II AdaPP, EX, A12;31
1978PROPAN DUBOKO OHLAĐEN23F-2.1G241; 395-1neT1 12)II AdaPP, EX, A12; 31
1986ALKOHOLI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.3FT1I3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F or S)C11**951neT4 3)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A227;
*see 3.2.3.3
1986ALKOHOLI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.3FT1I

3+6.1+

(N1, N2, N3, CMR, F or S

C11**951neT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A2

27; 44

*see 3.2.3.3

1986ALKOHOLI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.3FT1I

3+

6.1+ (N1,N2,N3, CMR, F ili S)

C22**95neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A227; 29; *vidi 3.2.3.3
1686ALKOHOLI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.3FT1I

3+6.1+

(N1, N2, N3, CMR, F or S)

C22**951neT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A2

27; 44

*vidi 3.2.3.3

1986ALKOHOLI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.3FT1II

3+

6.1+ (N1,N2,N3, CMR, F ili S)

C22**952neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A227; *vidi 3.2.3.3
1986ALKOHOLI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.3FT1II

3+6.1+

(N1, N2, N3, CMR, F or S)

C22**952neT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A2

27; 44

*vidi 3.2.3.3

1986ALKOHOLI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.3FT1III

3+

6.1+ (N1,N2,N3, CMR, F ili S)

C22**952neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A027; *vidi 3.2.3.3
1986ALKOHOLI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.3FT1III

3+6.1+

(N1, N2, N3, CMR, F or S

C22**952neT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A0

27; 44

*vidi 3.2.3.

1987ALKOHOLI, N.D.N. (tert-BUTANOL 90 % (MASA)/METANOL 10 % (MASA) SMJESA)3F1II3N2210973daT1 12)II AdaPP, EX, A1
1987ALKOHOLI, N.D.N.3F1II

3+

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******daT4 3)II B4)da*114; 27; *vidi 3.2.3.3
1987ALKOHOLI, N.D.N.3F1II3+(N1, N2, N3, CMR, F ili S)*******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*114; 27; 44*vidi 3.2.3.3
1987ALKOHOLI, N.D.N.3F1III

3+

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******daT43)II B4)da*014; 27 *vidi 3.2.3.3
1987ALKOHOLI, N.D.N.3F1III

3+(N1, N2, N3,

CMR, F or S)

*******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*0

14; 27; 44

*vidi 3.2.3.3

1987

ALKOHOLI, N.D.N.

(CIKLOHEKSANOL)

3F1III3+N3+FN332950,953daT3II AdaPP, EX, A07; 17
1987

ALKOHOLI, N.D.N.

(CIKLOHEKSANOL)

3F1III

3+

N3+F

N334950,953danePP07; 17; 20: +46 °C
1989ALDEHIDI, N.D.N.3F1II

3+

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******daT43)II B4)da*114; 27; *vidi 3.2.3.3
1989ALDEHIDI, N.D.N.3F1II

3+(N1, N2, N3,

CMR, F or S)

*******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*1

14; 27; 44

*vidi 3.2.

1989ALDEHIDI, N.D.N.3F1III

3+

(N1,N2,

N3, CMR, F ili

S)

*******daT43)II B4)da*014; 27 *vidi 3.2.3.3
1989ALDEHIDI, N.D.N.3F1III

3+(N1, N2, N3,

CMR, F or S)

*******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*0

14; 27; 44

*vidi 3.2.3.3

1991KLOROPREN, STABILIZIRAN3FT1I3+ 6.1 + nestab. + CMRC22350950,961neT2 12)

II B

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A23; 5; 23
1992ZAPALJIVA TEKUĆINA, OTROVNA, N.D.N.3FT1I3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F or S)C11**951noT4 3)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A227;
*vidi 3.2.3.3
1992ZAPALJIVA TEKUĆINA, OTROVNA, N.D.N.3FT1I

3+6.1+

(N1, N2, N3, CMR, F or S)

C11**951neT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A2

27; 44

*vidi 3.2.3.3

1992ZAPALJIVA TEKUĆINA, OTROVNA, N.D.N.3FT1I

3+6.1+

(N1, N2, N3, CMR, F ili S)

C22**951neT4 3)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A2

27;

*vidi 3.2.3.3

1992ZAPALJIVA TEKUĆINA, OTROVNA, N.D.N.3FT1I

3+6.1+

(N1, N2, N3, CMR, F ili S

C22**951neT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A2

27; 44

*vidi 3.2.3.3

1992ZAPALJIVA TEKUĆINA, OTROVNA, N.D.N.3FT1II3+6.1+ (N1,N2,N3, CMR, F ili S)C22**952neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A227; *vidi 3.2.3.3
1992ZAPALJIVA TEKUĆINA, OTROVNA, N.D.N.3FT1II

3+6.1+

(N1, N2, N3, CMR, F or S)

C22**952neT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A2

27; 44

*vidi 3.2.3.3

1992ZAPALJIVA TEKUĆINA, OTROVNA, N.D.N.3FT1III

3+

6.1+ (N1,N2,N3, CMR, F ili S)

C22**952neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A027; 29 *vidi 3.2.3.3
1992ZAPALJIVA TEKUĆINA, OTROVNA, N.D.N.3FT1III

3+6.1+

(N1, N2, N3, CMR, F or S)

C22**952neT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A0

27; 44

*vidi3.2.3.3

1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N.3F1I3+(N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*114;27;
*vidi 3.2.3.3
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N.3F1I3+(N1, N2, N3, CMR, F)*******daT4 3)

II B4)

(II B3

da*1

14; 27;

44* vidi 3.2.3.3

1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N.3F1II3+(N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*114;27:
*vidi 3.2.3.3
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N.3F1II

3+(N1, N2, N3,

CMR, F)

*******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*1

14; 27;

44

*vidi 3.2.3.3

1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N.3F1III3+(N1, N2, N3, CMR, F)*******daT43)II B4)da*014;27;
*vidi 3.2.3.3
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N.3F1III

3+(N1, N2, N3,

CMR, F)

*******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*0

14;27; 44

*vidi 3.2.3.3

1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA3F1I

3+(N1, N2, N3,

CMR, F)

C******daT4 3)II B4)da*1*vidi 3.2.3.3
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA3F1I3+(N1, N2, N3, CMR, F)C******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*144*vidi 3.2.3.3
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA3F1II

3+(N1, N2, N3,

CMR, F)

C******daT4 3)II B4)da*1*vidi 3.2.3.3
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA3F1II

3+(N1, N2, N3,

CMR, F)

C******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*1

44

*vidi 3.2.3.3

1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA3F1III

+(N1, N2, N3,

CMR, F)

C******daT4 3)II B4)da*0*vidi 3.2.3.3
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA3F1III

3+(N1, N2, N3,

CMR, F)

C******daT4 3)

II B4)

(II B3)

da*0

44

*vidi 3.2.3.3

1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA početna točka vrenja ≤ 60 °C3F1I3+(N1, N2, N3, CMR, F)C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A1
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA početna točka vrenja ≤ 60 °C3F1I3+(N1, N2, N3, CMR, F)C11951daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A144
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA početna točka vrenja ≤ 60 °C3F1II3+(N1, N2, N3, CMR, F)C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A1
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA početna točka vrenja ≤ 60 °C3F1II3+(N1, N2, N3, CMR, F)C11951daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A144
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA početna točka vrenja ≤ 60 °C3F1III3+(N1, N2, N3, CMR, F)C11951daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A0
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA početna točka vrenja ≤ 60 °C3F1III3+(N1, N2, N3, CMR, F)C11951daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A044
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA 60 °C <početna točka vrenja ≤ 85 °C3F1II3+(N1, N2, N3, CMR, F)C22350952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A123; 38
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA 60 °C <početna točka vrenja ≤ 85 °C3F1II3+(N1, N2, N3, CMR, F)C22350952daT43)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A123; 38; 44
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA 60 °C <početna točka vrenja ≤ 85 °C3F1III3+(N1, N2, N3, CMR, F)C22350952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A023; 38
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA 60 °C <početna točka vrenja ≤ 85 °C3F1III3+(N1, N2, N3, CMR, F)C22350952daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A023; 38; 44
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA 85 °C <početna točka vrenja ≤ 115 °C3F1II3+(N1, N2, N3, CMR, F)C2250952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A1
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA 85 °C <početna točka vrenja ≤ 115 °C3F1II3+(N1, N2, N3, CMR, F)C2250952daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A144
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA 85 °C <početna točka vrenja ≤ 115 °C3F1III3+(N1, N2, N3, CMR, F)C2250952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A0
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA 85 °C <početna točka vrenja ≤ 115 °C3F1III3+(N1, N2, N3, CMR, FC2250952daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A044
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA početna točka vrenja ≤ 115 °C3F1II3+(N1, N2, N3, CMR, F)C2235952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A1
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA početna točka vrenja ≤ 115 °C3F1II3+(N1, N2, N3, CMR, F)C2235952daT4 3)

II B4)

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A144
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA početna točka vrenja ≤ 115 °C3F1III3+(N1, N2, N3, CMR, F)C2235952daT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A0
1993ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N. S VIŠE OD 10 % BENZENA početna točka vrenja ≤ 115 °C3F1III3+(N1, N2, N3, CMR, F)C2235952daT4 3)

II B4)

(II B3

daPP, EP, EX, TOX, A044
1993

ZAPALJIVA TEKUĆINA, N.D.N.

(CIKLOHEKSANON/ CIKLOHEKSANOL SMJESA)

3F1III3+FN33970,953daT3II AdaPP,
EX, A
0
1999KATRANI, TEKUĆI, uključujući cestovni asfalt i ulja, bitumen i rezane ostatke3F1III3+SN432973daT3II A7)daPP, EX, A0
2014VODIKOV PEROKSID, VODENA OTOPINA s najmanje 20 % ali ne više od 60 % vodikova peroksida (stabiliziran prema potrebi)5.1OC1II5.1+8+nestab.C2235951,22danePP, EP03; 33
2021KLORFENOLI, TEKUĆI (2-KLORFENOL)6.1T1III6.1+N2C2225951,232neT1 12)II A7)daPP, EP, EX, TOX, A0

6:+10 °C;

17

2022KREZILNA KISELINA6.1TC1II6.1+8+3+SC2225951,032neT1 12)II A7)daPP, EP, EX, TOX, A2

6:+16 °C;

17

2023EPIKLORHIDRIN6.1TF1II6.1+3+N3C2235951,182neT2 12)

II B

(II B3)

daPP, EP, EX, TOX, A25
2031DUŠIČNA KISELINA, osim crveno dimeće, s više od 70 % kiseline8CO1I8+5.1+N3N2310971,41-1,483danePP, EP034
2031DUŠIČNA KISELINA, osim crveno dimeće, s najmanje 65 % ali ne više od 70 % kiseline8CO1II8+5.1+N3N2310971,39-1,413danePP, EP034
2031DUŠIČNA KISELINA, osim crveno dimeće, s manje od 65 % kiseline8CO1II8+N3N2310971,02-1,393danePP, EP034
2032DUŠIČNA KISELINA, CRVENO DIMEĆA8COTI

8+5.1+

6.1+N3

C2250951,48-1,511nene

PP, EP, TOX,

A

2
2045IZOBUTIRALDEHID (IZOBUTILALDEHID)3F1II3+N3C22350950,792daT4II A7)daPP, EX, A115; 23
2046KIMENI3F1III3+N2+FN33970,883daT2 12)II A7)daPP, EX, A0
2047DIKLORPROPENI (2,3-DIKLORPROP-1-EN)3F1II

3+N2+

CMR

C2245951,22daT1 12)II A7)daPP, EP, EX, TOX, A1
2047DIKLORPROPENI (SMJESE 2,3-DIKLORPROP-1-ENA i 1,3-DIKLORPROPENA)3F1II

3+

N1+

CMR

C2245951,232daT21), 12)II A7)daPP, EP, EX, TOX, A1
2047DIKLORPROPENI (SMJESE 2,3-DIKLORPROP-1-ENA i 1,3-DIKLORPROPENA)3F1III

3+

N1+

CMR

C2245951,232daT21), 12)II A7)daPP, EP, EX, TOX, A0
2047DIKLORPROPENI (1,3-DIKLORPROPEN)3F1III

3+

N1+

CMR

C2240951,232daT21), 12)II A7)daPP, EP, EX, TOX, A0
2048DICIKLOPENTADIEN3F1III

3+

N2+F

N332950,943daT1 12)II AdaPP, EX, A07; 17
2050DIIZOBUTILEN, IZOMERNI SPOJEVI3F1II

3+

N2+F

N2310970,723daT32)II A7)daPP, EX, A1
20512-DIMETILAMINOETANOL8CF1II8+3+N3N32970,893daT3II A7)daPP, EP, EX, A134
2053METIL AMIL ALKOHOL3F1III3N32970.813ouiT2 12)II AouiPP, EX, A0
2054MORFOLIN8CF1I8+3+N3N329713daT3II AdaPP, EP, EX, A134
2055STIREN MONOMER, STABILIZIRAN3F1III

3+

nestab.+

N3

N32970,913daT1 12)II AdaPP, EX, A03; 5; 16
2056TETRAHIDROFURAN3F1II3N2210970,893daT3

II B

(II B1)

daPP, EX, A1
2057TRIPROPILEN3F1II3 + N1C2210970,7443daT3II AdaPP, EX, A1
2057TRIPROPILEN3F1III3 + N1C22970,733daT3II AdaPP, EX, A0
2078TOLUEN DIIZOCIJANAT (i izomerne smjese) (2,4 – TOLUEN DIIZOCIJANAT)6.1T1II6.1+N2+SC22225951,222neT1 12)

II B

(II B314)

daPP, EP, EX, TOX, A22; 7; 8; 17
2078TOLUEN DIIZOCIJANAT (i izomerne smjese) (2,4 – TOLUEN DIIZOCIJANAT)6.1T1II6.1+N2+SC21425951,222nene

PP, EP, TOX,

A

2

2; 7; 8;17;

20:+112 °C;26

2079DIETILENTRIAMIN8C7II

8+

N3

N42970,963danePP, EP034
2187UGLJIKOV DIOKSID, DUBOKO OHLAĐEN, TEKUĆ23A2.2G111951danePP0

31,

39

2205ADIPONITRIL6.1T1III6.1C2225950,962neT4

II B

(II B314)

daPP, EP, EX, TOX, A06: 6 °C; 17
2206IZOCIJANATI, OTROVNI, N.D.N. (4 – KLOROFENIL IZOCIJANAT)6.1T1II6.1+SC22425951,252nene

PP, EP, TOX,

A

27; 17
2209FORMALDEHID OTOPINA s najmanje 25 % formaldehida8C9III

8+

N3

N42971,093danePP,EP015; 34
2215ANHIDRID MALELINSKE KISELINE, TALINA8C3III

8+

N3

N332950,933daT2 12)II B4)daPP, EP, EX, A07; 17; 25; 34
2215ANHIDRID MALELINSKE KISELINE, TALINA8C3III

8+

N3

N314950,933danePP,EP0

7;17;

20: +88 °C;

25; 34

2218AKRILNA KISELINA, STABILIZIRANA8CF1II8+3 + nestab. + N1C22430951,051daT2 12)

II B

(II B1)

daPP, EP, EX, A13; 4; 5; 17
2227n-BUTILMETAKRILAT, STABILIZIRAN3F1III3+nestab. + N3 + FC2225950,91daT3II AdaPP, EX, A03; 5
2238KLORTOLUENI (m-KLORTOLUEN)3F1III

3+

N2+S

C2230951,082daT1 12)II A7)daPP, EX, A0
2238KLORTOLUENI (o-KLORTOLUEN)3F1III

3+

N2+S

C2230951,082daT1 12)II A7)daPP, EX, A0
2238KLORTOLUENI (p-KLORTOLUEN)3F1III

3+

N2+S

C2230951,072daT1 12)II A7)daPP, EX, A0

6:

+11 °C;

17

2241CIKLOHEPTAN3F1II

3+

N2

N2310970,813daT43)II A7)daPP, EX, A1
2247n-DEKAN3F1III3+FC2230950,732daT4II AdaPP, EX, A0
2248DI-n-BUTILAMIN8CF1II8+3+N3N320,763daT3II A7)daPP, EP, EX, A134
2259TRIETILENTETRAMIN8C7II

8+

N2

N33970,983daT2 12)

II B

(II B314)

daPP, EP, EX, A06: 16 °C; 17; 34
2263DIMETILCIKLOHEKSANI (cis-1,4 – DIMETILCIKLOHEKSAN)3F1II3C2235950,782daT43)II A7)daPP, EX, A1
2263

DIMETILCIKLOHEKSANI (trans-1,4-

DIMETILCIKLOHEKSAN)

3F1II3C2235950,762daT43)II A7)daPP, EX, A1
2264

N,N-DIMETIL-

CIKLOHEKSILAMIN

8CF1II8+3+N2N33970,853daT3II B4)daPP, EP, EX, A134
2265N,N-DIMETILFORMAMID3F1in

3+

CMR

N23310970,953daT2II AdaPP, EP, EX, TOX, A0
2266DIMETIL-N-PROPILAMIN3FCII3+8C22350950,722daT4II A7)daPP, EP, EX, A123
22762-ETILHEKSILAMIN3FCIII3+8+N3N32970,793daT3II A7)daPP, EP, EX, A034
2278n-HEPTEN3F1II

3+

N3

N2210970,73daT3

II B4)

(II B1)

daPP, EX, A1
2280HEKSAMETILENDIAMIN, KRUTI, TALINA8C8III

8+

N3

N332950,833daT3II B4)daPP, EP, EX, A07; 17; 34
2280HEKSAMETILENDIAMIN, KRUTI, TALINA8C8III

8+

N3

N334950,833danePP,EP0

7; 17;

20: +66 °C;

34

2282HEKSANOLI3F1III

3+

N3

N32970,833daT3II AdaPP, EX, A0
2286PENTAMETIL HEPTAN3F1III3+FN33970,753daT2 12)II A7)daPP, EX, A0
2288IZOHEKSENI3F1II3+nestab.+N3C22350950,7352daT2 12)II B4)daPP, EX, A13; 23
2289IZOFORONDIAMIN8C7III

8+

N2

N33970,923daT2 12)II A7)daPP, EP, EX, A06: 14 °C; 17; 34
23025-METIL HEKSAN-2-ON3F1III3N32970,813daT1 12)II AdaPP, EX, A0
2303IZOPROPENILBENZEN3F1III

3+

N2+

F

N33970,913daT2 12)

II B

(II B1)

daPP, EX, A0
2309OKTADIEN (1,7-OKTADIEN)3F1II

3+

N2

N2310970,753daT3

II B

(II B3)

daPP, EX, A1
2311FENETIDINI6.1T1III6.1C2225951,072nene

PP, EP, TOX,

A

0

6:

+7 °C;17

2312FENOL, RASTALJEN6.1T1II

6.1+N3+

S

C22425951,072neT1 12)II A8)daPP, EP, EX, TOX, A27; 17
2312FENOL, RASTALJEN6.1T1II6.1+N3+SC22425951,072nene

PP, EP, TOX,

A

27; 17; 20: +67 °C
2320TETRAETILEN-PENTAMIN8C7III

8+

N2

N439713danePP, EP034
2321TRIKLORBENZENI, TEKUĆI (1,2,4-TRIKLORBENZEN)6.1T1III

6.1+N1+

S

C22225951,452neT1 12)II A7)daPP, EP, EX, TOX, A07; 17
2321TRIKLORBENZENI, TEKUĆI (1,2,4-TRIKLORBENZEN)6.1T1III

6.1+N1+

S

C21425951,452nene

PP, EP, TOX,

A

0

7; 17;

20: +95 °C;

26

2323TRIETIL FOSFIT3F1III3N32970,83daT3II B4)daPP, EX, A0
2324TRIIZOBUTILEN3F1III

3+

N1+F

C2235950,762daT2 12)II B4)daPP, EX, A0
23251,3,5-TRIMETIL BENZEN3F1III

3+

N1

C2235950,872daT1 12)II A7)daPP, EX, A0
2333ALILACETAT3FT1II

3+

6.1

C2240950,932neT2 12)II A7)daPP, EP, EX, TOX, A2
2348BUTILAKRILATI, STABILIZIRANI (n-BUTILAKRILAT, STABILIZIRAN)3F1III3+nestab.+N3C2230950,91daT3

II B

(II B1)

daPP, EX, A03; 5
2350BUTILMETILETER3F1II3N2210970,743daT43)II B4)daPP, EX, A
23562-KLORPROPAN3F1I3C22350950,862daT1 12)II AdaPP, EX, A23
2357CIKLOHEKSILAMIN8CF1II8+3+N3N32970,863daT3II AdaPP, EP, EX, A34
23621,1 -DIKLOROETAN3F1II

3+

N2

C22350951,172daT2 12)II AdaPP, EX, A23
23701-HEKSEN3F1II

3+

N3

N2210970,673daT3II B4)daPP, EX, A
2381DIMETILDISULFID3FT1II

3+

6.1

C2240951,0632daT2 12)II AdaPP, EP, EX, TOX, A2
2382DIMETILHIDRAZIN, SIMETRIČAN6.1TF1I

6.1+

3+

CMR

C2250950,831neT43)II C5)daPP, EP, EX, TOX, A2
2383DIPROPILAMIN3FCII3+8+N3C2235950,742daT3II AdaPP, EP, EX, A1
23973-METILBUTAN-2-ON3F1II3N2210970,813daT1 12)II A7)daPP, EX, A1
2398METIL-terc-BUTILETER3F1II3N2210970,743daT1 12)II AdaPP, EX, A1
2404PROPIONITRIL3FT1II

3+

6.1

C2245950,782neT19), 12)II A7)daPP, EP, EX, TOX, A2
2414TIOFEN3F1II

3+

N3+S

N2310971,063daT2 12)II AdaPP, EX, A1
2430ALKILFENOLI, KRUTI, N.D.N. (NONILFENOL, IZOMERNA SMJESA, RASTALJEN)8C4II8+N1+FNaaa950,952daT2 12)II A7)daPP, EP, EX, A07; 17
2430ALKILFENOLI, KRUTI, N.D.N. (NONILFENOL, IZOMERNA SMJESA, RASTALJEN)8C4II

8+

N1+F

Naaa950,952danePP, EP0

7; 17; 20:

+125 °C

2432N,N-DIETILANILIN6.1T1III6.1+N2C2225950,932nene

PP, EP, TOX,

A

0
2448SUMPOR, RASTALJEN4.1F3III4.1+SN414952,073danePP, EP, TOX*, A0*Toksimetar za H2S; 7;20: +150 °C; 28; 32
2458HEKSADIENI3F1II3+N3N2210970,723daT43)II A7)daPP, EX, A1
2477METILIZOTIOCIJANAT6.1TF1I

6.1+3+

N1

C22235951,0711)1neT43)II B4)daPP, EP, EX, TOX, A27; 17
2485n-BUTILIZOCIJANAT6.1TF1I6.1+3C2235950,891neT2 12)II AdaPP, EP, EX, TOX, A2
2486IZOBUTILIZOCIJANAT6.1TF1I6.1+3C2240951neT43)II AdaPP, EP, EX, TOX, A2
2487FENILIZOCIJANAT6.1TF1I6.1+3C2225951,11neT1 12)II AdaPP, EP, EX, TOX, A2
2490DIKLORIZOPROPILETER6.1T1II6.1C2225951,112nene

PP, EP, TOX,

A

2
2491ETANOLAMIN ili ETANOLAMIN OTOPINA8C7III

8+

N3

N32971,023daT2 12)II A7)daPP, EP, EX, A06: 14 °C; 17; 34
2493HEKSAMETILENIMIN3FCII3+8+N3N32970,883daT3 2)II AdaPP, EP, EX, A134
2496ANHIDRID PROPIONSKE KISELINE8C3III8+N3N43971,023danePP,EP034
25181,5,9-CIKLO-DODEKATRIEN6.1T1III6.1+FC2225950,92nene

PP, EP, TOX,

A

0
2527IZOBUTIL AKRILAT, STABILIZIRAN3F1III3+nestab.C2230950,891daT2 12)II B9)daPP, EX, A03; 5
2528IZOBUTIL IZOBUTIRAT3F1III3+N3N32970,863daT2 12)II AdaPP, EX, A0
2531METAKRILNA KISELINA, STABILIZIRANA8C3II8+nestab.+N3C22425951,021daT2 12)II AdaPP, EP, EX, A03; 4; 5; 7; 17
2564TRIKLOROCTENA KISELINA, OTOPINA8C3II8+N1C22225951,6211)2daT1 12)II A7)daPP, EP, EX, A07; 17; 22
2564TRIKLOROCTENA KISELINA, OTOPINA8C3III8+N1C2225951,62112danePP, EP022
2574TRIKRESIL FOSFAT s više od 3 % orto izomera6.1T1II6.1+N1+S