Odluka o izmjenama Statuta Privredne komore Hrvatske

NN 2/1990 (17.1.1990.), Odluka o izmjenama Statuta Privredne komore Hrvatske

PRIVREDNE KOMORE

Na temelju člana 35. stava 2 Zakona o udruživanju u privredne komore ("Narodne novine", br. 42/86) Skupština Privredne komore Hrvatske, na 5. sjednici 20. prosinca 1989. donijela je

ODLUKU

o izmjenama Statuta Privredne komore Hrvatske

Član 1.

U Statutu Privredne komore Hrvatske ("Narodne novine". br. 2/87, 27/88 i 15/89) član 1. mijenja se i glasi: "Privredna komora Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komora) je samoupravna zajednica poduzeća, banaka i drugih financijskih organizacija, zajednica osiguranja i drugih oblika udruživanja (u daljnjem tekstu: članice Komore) određenih Zakonom o udruživanju u privredne komore (u daljnjem tekstu: Zakon)".

Član 2.

Član 2. mijenja se i glasi: "U Komoru se, u skladu sa Zakonom, udružuju:

1. poduzeća u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu, složeni oblici udruživanja odnosno organiziranja poduzeća te druge privredne organizacije,

2. banke, mješovite banke i druge financijske organizacije,

3. zajednice osiguranja, zajednice rizika, zajednice reosiguranja te drugi oblici udruživanja djelatnosti osiguranja,

4. poljoprivredne zadruge, organizacije kooperanata te drugi oblici udruživanja poljoprivrednika, preko Zadružnog saveza Hrvatske,

5. radni ljudi koji samostalno obavljaju privrednu djelatnost sredstvima u vlasništvu građana (samostalni privrednici) preko svojih udruženja, odnosno Saveza udruženja samostalnih privrednika Hrvatske, te njihove zadruge.

Član 3.

U članu 5. riječi "organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice" zamjenjuju se riječima "članice Komore".

Član 4.

Riječi "organizacija udruženog rada" u članovima 9,15,17, 22. i 87. zamjenjuju se riječju "poduzeće" u odgovarajućem padežu.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: I-55-1770/2-1989

Zagreb, 20. prosinca 1989.

Predsjedavajući Radnog predsjedništva Skupštine

Dragan Blagović, v. r.