Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove

NN 3/1990 (30.1.1990.), Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 1. Uredbe o naknadama za putne i druge troškove koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove (Narodne novine., br. 31/85, 55/86, 14/87 i 43/87), Izvršno vijeće Sabora na sjednici održanoj 23. sijećnja 1990. donijelo je

ODLUKU

o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove

I

Dnevnica za službeno potuvanje u zemlji bez troškova noćenja iznosi 117 dinara.

Troškovi noćenja priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu, osim u hotelima kategorije de luxe.

II

Terenski dodatak utvrđuje se u iznosu od 117 dinara dnevno.

III

Naknada za odvojeni život od obitelji utvrđuje se u visini od 1.071 dinar mjesečno.

IV

Izdaci za prehranu radnika kojima se terete materijalni troškovi utvrđuju se u iznosu od 383 dinara.

V

Naknada za upotrebu vlastitog automobila radnika u službene svrhe utvrđuje se u iznosu od 2 dinara, po prijeđenom kilometru.

VI

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima priznaju u materijalne troškove (Narodne novine. br 53/89).

VII

Ova odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Broj 5030119-90-3

Klasa 121-02/90-01/01

Zagreb, 23. siječnja 1990.

Potpredsjednik

Ivan Kovač, v.r.