Odluka o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Dalmacije u 1990. godini

NN 3/1990 (30.1.1990.), Odluka o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Dalmacije u 1990. godini

ZADRUŽNI SAVEZI

Na temelju člana 94. i l01. Zakona o udruživanju poljoprivrednika ("Narodne novine", br. 40/78) i članova 27. i 38. Statuta Zadružnog saveza Dalmacije, Skupština Saveza na sjednici 20. studenoga 1989. godine donosi

ODLUKU

o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Dalmacije u 1990. godini

I

Utvrđuje se akontaciona stopa članskog doprinosa za 1990. godinu u visini l,l% od dohotka ostvarenog u 1990. godini, bez umanjenja za olakšice, koje ostvare članice Zadružnog saveza Dalmacije udružene u Savez suglasno članu 94. Zakona o udruživanju poljoprivrednika (poljoprivredne zadruge i osnovne organizacije kooperanata).

II

Utvrđuje se akontaciona stopa članskog doprinosa za 1990. godinu što su ga dužne plaćati veterinarske i poljoprivredne stanice i to u visini 0,20% na dohodak ostvaren u 1990. godini bez umanjenja za olakšice.

III

Mjesečnu akontaciju doprinosa uplaćuju članice Saveza na žiro-račun Zadružnog saveza Dalmacije broj 34400-603-4106 kod Službe društvenog knjigovodstva do kraja mjeseca za tekući mjesec.

Akontacija se utvrđuje i odgovarajuća stopa primjenjuje: - za siječanj i veljaču na dohodak ostvaren u razdoblju siječanj - rujan prethodne godine, - za ožujak na dohodak utvrđen zaključnim računom za prethodnu godinu, - za travanj, svibanj i lipanj na dohodak ostvaren u razdoblju siječanj-ožujak tekuće godine, - za srpanj, kolovoz i rujan na dohodak ostvaren u razdoblju siječanj-lipanj tekuće godine, - za listopad, studeni i prosinac na dohodak ostvaren u razdoblju siječanj-rujan tekuće godine.

Ovako utvrđena mjesečna akontacija množi se koeficijentom koji se dobije kad se masa isplaćenih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjeseeu za koji se plaća akontacija doprinosa podijeli prosječnim mjesečnim iznosom isplačenih osobnih dohodaka posljednjeg obračunskog razdoblja.

Obveznik doprinosa nakon utvrđene obaveze periodičnim obračunom ili zaključnim računom uplaćuje, odnosno vraća razliku doprinosa. dostavom naloga za prenos uz periodični obračun, odnosno zaključni račun Službi društvenog knjigovodstva, kod koje se vodi žiro-račun.

IV

Ovlašćuje se Izvršni odbor Zadružnog saveza Dalmacije da u slučaju potrebe izmijeni ovu odluku, te da se na koncu 1990. godine donese odluku o akontacijskoj stopi članskog doprinosa za 1991. godinu.

V

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Broj : 5/90

Split, 20. studenoga 1989.

Predsjednik Izvršnog odbora Zadružnog saveza Dalmacije

Božidar Papić, v. r.