Zakon o društvenim organizacijama i udruženjima građana (prečišćeni tekst)

NN 10/1990 (13.2.1990.), Zakon o društvenim organizacijama i udruženjima građana (prečišćeni tekst)

ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana ("Narodne novine", br. 2/90) Zakonodavno-pravna komisija Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 6. ožujka 1990. godine utvrdila je prečišćeni tekst Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana.

Prečišćeni tekst Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana obuhvaća Zakon o društvenim organizacijama i udruženjima građana ("Narodne novine", br. 7/82) te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama", br. 5/85, 47/89 i 2/90 u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Broj: 6305-90-66

Zagreb, 6. ožujka 1990.

Predsjednica Zakonodavno-pravne komisije Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Zrinjka Ščirković, v. r.


ZAKON O DRUŠTVENIM ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENJIMA GRAĐANA

(prečišćeni tekst)

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom određuju se uvjeti i postupak za osnivanje, organiziranje, djelovanje i prestanak društvenih organizacija i udruženja građana kao i druga pitanja značajna za ostvarivanje prava radnih ljudi i građana da se slobodno i dobrovoljno udružuju u društvene organizacije i udruženja građana.

Član 2.

Građani se slobodno i dobrovoljno udružuju radi ostvarivanja političke, kulturne, prosvjetne, umjetničke, naučne, zdravstvene, socijalne, fiskulturne, tehničke, humanitarne i druge aktivnosti

U društvene organizacije udružuju se radni ljudi i građani radi ostvarivanja aktivnosti od šireg društvenog interesa, a u udruženja građana radi zadovoljvanja svojih osobnih i zajedničkih potreba.

Izuzetno, organizacije osnovane radi političke aktivnosti mogu se osnovati i kao društvene organizacije i kao udruženja građana.

Član 3.

Svaki radni čovjek i građanin može, pod jednakim uvjetima propisanim statutom, postati članom društvene organizacije odnosno udruženja građana.

Članovi društvenih organizacija i udruženja građana s političkim ciljevima mogu biti samo državljani SFRJ.

Član 4.

Osnivači društvenih organizacija i udruženja građana ne mogu biti osobe

1. prema kojima je izrečena mjera sigurnosti zabranjavnog istupanja za vrijeme dok ta zabrana traje;

2. koje su osuđene za krivična djela protiv osnova Socijalističkog samoupravnog društvenog uređenja i sigurnosti Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

3. koje su osuđene za krivična djela protiv društvene i privatne imovine te protiv dostojanstva ličnosti i morala;

4. koje su osuđene za druga krivična djela bezuvjetnu na kaznu zatvora najmanje tri godine.

Zabrana za osobe iz točke 2, 3. i 4. stava 1. ovoga člana traje deset godina od dana izdržane, oproštene ili zastarjele kazne.

Član 5.

Društvenom organizacijom i udruženjem građana upravljaju njihovi članovi neposredno i preko delegata u organima upravljanja utvrđenim statutom.

Član kolegijalnog izvršnog organa i osoba ovlaštena za zastupanje društvene organizacije odnosno udruženja građana

ne može biti osoba koja prema članu 4. ovoga zakona ne može biti osnivač društvene organizacije odnosno udruženja građana.

Član 6.

Ukoliko društvena organizacija odnosno udruženje građana nema kolegijalnog izvršnog organa, odredbe ovoga zakona o članovima kolegijalnog izvršnog organa odnose se na delegate odnosno članove organa upravljanja društvene organizacije i udruženja građana.

Član 7.

Društvene organizacije i udruženja građana samostalni su u ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih statutom, u skladu s ustavom i zakonom.

Društvene organizacije i udruženja građana mogu obavljati samo poslove i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvrđeni statutom.

Član 8.

Djelovanje društvenih organizacija, kojima je svrha da obavljanjem određenih društvenih poslova odnosno djelatnosti unapređuju odgoj i obrazovanje djece i omladine, ostvaruje se zajedno i jedinstveno sa Savezom socijalističke omladine Hrvatske.

Član 9.

Rad društvenih organizacija i udruženja građana je javan.

Obavještavanje javnosti i javnost rada osigurava se i ostvaruje na način utvrđen statutom društvene organizacije odnosno udruženja građana.

Član 10.

Ako je društvenoj organizaciji ili udruženju građana zakonom ili odlukom skupštine društveno-političke zajednice, na osnovi zakona, povjereno da u oblasti svoje djelatnosti vrši određena javna ovlaštenja, društvena organizacija i udruženje građana dužni su osigurati pravilno i nesmetano obavljanje poslova u vezi s vršenjem javnih ovlaštenja.

Član 11.

Društvene organizacije, njihovi savezi i drugi oblici udruživanja upisuju se u registar društvenih organizacija, a udruženja građana, njihovi savezi i drugi oblici udruživanja u registar udruženja građana.

Predmet upisa u registar društvenih organizacija i registar udruženja građana jest: osnivanje, poslovi i djelatnosti, naziv i sjedište organizacije odnosno udruženja, imena osoba ovlaštenih za zastupanje, organi upravljanja i prestanak društvene organizacije odnosno udruženja građana i njihovih saveza i drugih oblika udruživanja.

Član 12.

Društvene organizacije i udruženja građana, u okviru utvrđene vanjske politike Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Socijalističke Republike Hrvatske, mogu ostvarivati suradnju s odgovarajućim međunarodnim organizacijama i udruženjima i učlanjivati se u te organizacije odnosno udruženja ako je to predviđeno statutom društvene organizacije odnosno udruženja građana.

Društvene organizacije i udruženja građana mogu se učlanjivati u međunarodne organizacije prako svojih saveza ili drugih oblika udruživanja (u daljem tekstu: savezi) osnovanih za teritorij Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Ako takvi savezi nisu osnovani, društvene organizacije i udruženja građana mogu se učlanjivati u međunarodne organizacije preko svojih saveza osnovanih za teritorij Republike, u skladu sa svojim statutom.

O učlanjivanju u međunarodnu organizaciju ili udruženje društvene organizacije i udruženja građana dužni su u roku I5 dana od dana učlanjivanja obavijestiti nadležni organ za vođenje registra društvenih organizacija odnosno nadležni organ za vođenje registra udruženja građana (u daljem tekstu organ nadležan za registraciju) radi upisa u registar.

Član 13.

Društvena organizacija i udruženje građana koje ima sjedište na teritoriju druge republike ili autonomne pokrajine može djelovati na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske ako je osnovano prema propisima republika odnosno autonomne pokrajine na teritoriju koje ima sjedište.

II. DRUŠTVENE ORGANIZACIJE

Član 14.

Društvenu organizaciju može osnovati najmanje deset punoljetnih građana.

Član 15.

Posebnim zakonom može se predvidjeti da iznimno od odredbe člana 14. ovoga zakona osnivači i članovi društvene organizacije mogu biti i zainteresirane društvene pravne osobe.

Član 16.

Sredstva za osnivanje i početak rada društvene organizacije osiguravaju osnivači.

Član 17.

Društvena organizacija ima statut.

Statut donosi najviši organ upravljanja društvene organizacije.

Statut sadrži osobito odredbe: o nazivu, sjedištu i području na kojem djeluje društvena organizacija; o amblemu odnosno znaku organizacije; o svrsi osnivanja, ciljevima, poslovima i djalatnostima i načinu djelovanja organizacije; o sredstvima za rad organizacije; o članstvu u organizaciji i o oblicima sudjelovanja članova u aktivnostima i djelatnosti organizacije; o oblicima organiziranja organizacije; o organima upravljanja organizacije, načinu njihova izbora, uvjetima i načinu opoziva, trajanju mandata, načinu odlučivanja i njihovoj odgovornosti; o zastupanju i predstavljanju organizacije; o općenarodnoj obrani i društvenoj samozaštiti; o ostvarivanju samoupravne kontrole i o prestanku organizacije.

Organizacija, sastav i način rada organa upravljanja društvene organizacije uređuje se statutom tako da se osiguravaju kolektivni rad, odlučivanje i odgovornost te ravnopravnost članova tih organa u ostvarivanju njihovih prava, dužnosti i odgovornosti utvrđenih statutom i zakonom.

Član 18.

Društvene organizacije mogu se udruživati u saveze i druge oblike udruživanja.

Društvene organizacije, njihovi savezi i drugi oblici udruživanja imaju svojstvo društvne pravne osobe, a stječu ga danom upisa u registar.

Klubovi, aktivi, podružnice, ogranici i slični organizacioni oblici u društvenim organizacijama imaju svojstvo društvne pravne osobe ako su prema statutu društvene organizacije samostalni u obavljanju određenih poslova i imaju svoje organe upravljanja s određenim ovlaštenjima.

Klubovi, aktivi, podružnice, ogranci i slični organizacioni oblici iz stava 3. ovoga člana stječu svojstvo društvene pravne osobe danom upisa u registar.

Član 19.

Društvene organizacije mogu stjecati sredstva odnosno određena prava na sredstvima i tim sredstvima kao društvenim koristiti se za ostvarivanje svojih ciljeva te njima raspolagati u skladu sa statutom i zakonom.

Društvene organizacije ostvaruju sredstva od članarine, od dotacija društveno-političkih zajednica i samoupravnih organizacija i zajednica, od priloga i darova, prihoda od igara na sreću, prihoda od imovine i prava, na osnovi samoupravno dogovorene naknade za izvršenje dogovorenog programa u samoupravnoj interesnoj zajednici te od prihoda od obavljanja privredne ili druge djelatnosti i od prihoda iz drugih izvora.

Član 20.

Društvene organizacije i udruženja građana mogu obavljati privrednu i drugu djelatnost, u skladu s posebnim propisima.

III. UDRUŽENJA GRAĐANA

Član 21.

Udruženje građana može osnovati najmanje deset punoljentih građana.

Član 22.

Udruženje građana ima statut.

Statut donosi najviši organ upravljanja udruženja građana.

Statut sadrži osobito odredbe: o nazivu, sjedištu i području na kojem djeluje udruženje građana; o amblemu odnosno znaku udruženja; o sadržaju aktivnosti, poslovima i djelatnostima udruženja; o svrsi i ciljevima osnovanja udruženja; o sredstvima za rad i načinu ostvarivanja sredstava; o pravima, dužnostima i odgovornostima članova udruženja; o organima upravljanja udruženja, načinu njihova izbora, uvjetima i načinu opoziva, trajanju mandata, načinu odlučivanja i njihovoj odgovornosti; o članstvu u udruženju i oblicima sudjelovanja članova u aktivnostima, poslovima i djelatnostima udruženja; o općenarodnoj obrani i društvenoj samozaštiti; o ostvarivanju samoupravne kontrole, o zastupanju i predstavljanju udruženja i o prestanku udruženja.

Član 23.

Radi ostvarivanja svojih zajedničkih ciljeva udruženja građana mogu se udruživati u saveze i druge oblike udruživanja.

Udruženja građana, njihovi savezi i drugi oblici udruživanja imaju svojstvo građanske pravne osobe, a stjeću ga danom upisa u registar udruženja građana.

Član 24.

Udruženja građana ostvaruju sredstva od članarine, od priloga i poklona, a mogu ostvarivati sredstva i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 25.

Ako zakonom nije drukčije određeno, u slučaju prestanka udruženja građana nekretnine preuzima općina na čijem se području nalaze, a ostalu imovinu preuzima društveno-politička zajednica čiji organ vodi registar u koji je upisano udruženje

Imovinu, koju prema odredbi stava 1. ovoga člana preuzima društveno-politička zajednica čiji organ vodi registar, utvrđuje komisija koju osniva skupština općine na čijem je području bilo sjedište udruženja.

Član 26.

Financijsko i materijalno poslovanje udruženja građana kontrolira organ uprave nadležan za poslove društvenih prihoda odgovarajuće društveno-političke zajednice u suradnji s organom nadležnim za registraciju.

IV. REGISTRACIJA DRUŠTVENIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA

1. Registracija društvenih organizacija

Član 27.

Registar društvenih organizacija vode:

- općinski organ uprave nadležan za poslove opće upave za društvene organizacije koje djeluju na području općine;

- organ uprave gradske zajednice općine nadležan za poslove opće uprave za društvene organizacije koje djeluju na području dvije ili više općina u sastavu gradske zajednice općina;

- republički organ uprave nadležan za poslove opće uprave za društvene organizacije koje djeluju na području više općina od kojih je najmanje jedna općina izvan područja gradske zajednice općina ili na čitavom teritoriju Republike te za društvene organizacije koje imaju sjedište na teritoriju Republike, a djeluju i na teritoriju drugih republika ili autonomnih pokrajina ili na cijelom teritoriju Socijalističe Federativne Republike Jugoslavije.

Član 28.

Rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove opće uprave propisat će obrasce i način vođenja registra društvenih organizacija.

Član 29.

Upis u registar društvenih organizacija vrši se na zahtjev osnivača.

Zahtjevu za upis društvene organizacije u registar prilažu se: odluka o osnivanju, zapisnik o radu osnivačke skupštine, statut, popis osnivača i članova kolegijalnog izvršnog organa, imena osoba ovlaštenih za zastupanje i mišljenje nadležnog organa iz člana 17. ovoga zakona.

Zahtjev za upis u registar mora se podnijeti u roku 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine.

Član 30.

O zahtjevu za upis u registar donosi se rješenje. Rješenje o upisu u registar sadrži: datum upisa i broj registra pod kojim je upis izvršen, naziv društvene organizacije, sjedište i područje na kojem će djelovati društvena organizacija, osnovni sadržaj djelatnosti i utvrđenje da društvena organizacija ima svojstvo društvene pravne osobe.

Organ nadležan za registraciju dužan je donijeti rješenje o zahtjevu za upis u registar društvenih organizacija najkasnije u roku od 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva za upis.

Ukoliko organ nadležan za registraciju ne donese rješenje u predviđenom roku, smatrat će se da je društvena organizacija registrirana idućeg dana nakon isteka roka.

Član 31.

Ako organ nadležan za registraciju utvrdi da priloženi statut ili programska orijentacija društvene organizacije nisu u skladu sa ovim zakonom, upozorit će na to podnosioce zahtjeva i odrediti rok za usklađivanje koji ne može biti duži od 15 dana

Ako organ nadležan za registraciju utvrdi da društvena organizacija nije osnovana u skladu sa zakonom ili ako podnosioci zahtjeva nisu otklonili nedostatke u statutu ili programskoj orijentaciji na koje su upozoreni, organ nadležan za registraciju donijet će rješenje o odbijanju zahtjeva za upis u registar društvenih organizacija.

Član 32.

U registar društvenih organizacija neće se upisati društvena organizacija čiji su statut ili programska orijentacija usmjereni na vršenje aktivnosti koje su zabranjene ustavom ndnosno krivičnim zakonom.

Član 33.

Društvena organizacija može početi radom danom upisa u registar.

Član 34.

Prijavu izmjena koje se odnose na poslove i djelatnosti društvene organizacije, naziv i sjedište organizacije, imena osoba ovlaštenih za zastupanje, organe upravljanja i prijavu o prestanku društvene organizacije, ovlaštena osoba dužna je podnijeti organu nadležnom za registraciju u roku 15 dana od dana kada je održana skupština društvene urganizacije na kojoj su prihvaćene navedene izmjene odnosno na kojoj je donesena odluka o prestanku društvene organizacije.

Prijavi se prilažu zapisnik o radu skupštine i odluka o prihvaćenim izmjenama odnosno odluka o prestanku društvene organizacije.

Društvena organizacija dužna je obavijestiti organ nadležan za registraciju i o svojoj promjeni članova kolegijalnog izvršnog organa u roku 15 dana.

2. Registracija udruženja građana

Član 35.

Registar udruženja građana vode organi uprave iz člana 27. ovoga zakona, ovisno o području djelovanja udruženja građana. Rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove opće uprave propisat će obrasce i način vođenja reegistra udruženja građana.

Član 36.

Upis u registar udruženja građana vrši se na zahtjev osnivača. Zahtjevu za upis udruženja građana u registar prilažu se odluka o osnivanju, zapisnik o radu osnivačke skupštine, statut, popis osnivača i članova kolegijalnog izvršnog organa i imena osoba ovlaštenih za zastupanje. Zahtjev za upis u registar mora se podnijeti o roku 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine.

Član 37.

O zahtjevu za upis u registar donosi se rješenje. Rješenje o upisu u registar sadrži datum upisa i broj registra pod kojim je upis izvršen, naziv udruženja, sjedište i područje na kojem će djelovati udruženje, osnovni sadržaj djelatnosti i utvrđenje da udruženje građana ima svojstvo građanske pravne osobe. Organ nadležan za registraciju dužan je donijeti rješenje o zahtjevu za upis u registar udruženja građana najkasnije u roku od 30 dana od dana predaje uređnog zahtjeva za upis. Ukoliko organ nadležan za registraciju ne donose rješenje u predviđenom roku, smatrat će se da je udruženje građana registrirano idućeg dana nakon isteka roka.

Član 38.

Ako organ nadležan za registraciju utvrdi da priloženi statut ili programska orijentacija udruženja građana nisu u skladu sa ovim zakonom, upozorit će na to podnosioce zahtjeva i odrediti rok za usklađivanje koji ne može biti duži od 15 dana.

Ako organ nadležan za registraciju utvrdi da udruženje građana nije osnovano u skladu sa zakonom ili ako podnosioci zahtjeva ne otklone nedostatke u statutu ili programskoj orijentaciji na koje su upozoreni, donijet će rješenje o odbijanju zahtjeva za upis u registar udruženja građana.

Član 39.

U registar udruženja građana neće se upisati udruženje građana čiji su statut ili programska orijentacija usmjereni na vršenje aktivnosti koje su zabranjene ustavom, odnosno krivičnim zakonom.

Član 40.

Udruženje građana može početi radom danom upisa u registar.

Član 41.

Prijavu izmjena koje se odnose na poslove i djelatnosti, naziv i sjedište udruženja građana, imena osoba ovlaštenih za zastupanje, organa upravljanja udruženja i prijavu o prestanku udruženja ovlaštena osoba dužna je podnijeti organu nadležnom za registraciju u roku 15 dana od dana kad je održana skupština udruženja na kojoj su prihvaćene navedene izmjene odnosno na kojoj je donesena odluka o prestanku udruženja.

Prijavi se prilažu zapisnik o radu skupštine i odluka o prihvaćenim izmjenama odnosno odluka o prestanku udruženja građana. Udruženje građana dužno je obavijestiti organ nadležan za registraciju i o svakoj promjeni članova kolegijalnog izvršnog organa u roku 15 dana.

V. PRESTANAK DRUŠTVENE ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA GRAĐANA

Član 42.

Društvena organizacija i udruženje građana prestaju: 1. odlukom nadležnog organa upravljanja društvene organizacije odnosno udruženja građana;

2. ako se utvrdi da su društvena organizacija odnosno udruženje građana prestali djelovati ili ako je prdteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje skupštine, a skupština nije održana;

3. ako se broj članova društvene organizacije odnosno udruženja građana smanji ispod broja određenog za osnivanje društvene organizacije odnosno udruženja građana;

4. ako djeluje suprotno odredbama statuta ili ako ne ispunjavaju zadatke radi kojih su osnovani;

5. ako je djelovanje društvene organizacije odnosno udruženja građana zabranjeno.

Činjenice iz stava 1. ovoga člana utvrđuje organ nadležan za registraciju po službenoj dužnosti.

Rješenje o prestanku društvene organizacije odnosno udruženja građana donosi organ nadležan za registraciju.

Član 43.

Djelovanje društvenih organizacija odnosno udruženja građana zabranit će se presudom okružnog suda nadležnog prema sjedištu društvene organizacije odnosno udruženja građana, ukoliko je usmjereno na vršenje aktivnosti koje su zabranjene ustavom odnosno krivičnim zakonom.

Postupak za zabranu djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana pokreće se na prijedlog organa nadležnog za registraciju odnosno nadležnog javnog tužioca.

Član 44.

Na prijedlog organa nadležnog za registraciju odnosno nadležnog javnog tužioca sud će održati raspravu u roku tri dana od primitka prijedloga.

Na raspravu će se kao stranke pozvati predstavnik organa nadležnog za registraciju odnosno javni tužilac i osoba ovlaštena za zastupanje društvene organizacije odnosno udruženja građana.

Član 45.

U postupku o zabrani djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana sud može održati raspravu i donijeti odluku i ako uredno pozvane strane nisu došle na raspravu, na što će se stranke u pozivu za raspravu izričito upozoriti.

Član 46.

Na prijedlog za zabranu djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana, sud presudom izriče zabranu djelovanja ili odbija prijedlog organa nadležnog za registraciju odnosno nadležnog javnog tužioca.

Član 47.

Ako sud izrekne zabranu djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana, u obrazloženju mora naznačiti aktivnosti društvene organizacije odnosno udruženja građana koje su zabranjene ustavom odnosno krivičnim zakonom.

Presudom kojom se izriče zabrana djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana sud će narediti raspuštanje društvene organizacije ili udruženja građana i odrediti mjere u pogledu imovine društvene organizacije i udruženja građana, u skladu sa zakonom.

Sud može, u skladu sa svim okolnostima slučaja, odrediti i druge mjere nužne za provedbu presude o zabrani djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana, kao što su pečačenje službenih prostorija, gašenje računa kod ovlaštenih organizacija i oduzimanje sredstava kojima je vršena zabranjena aktivnost.

Sud će odrediti hoće li se oduzeta sredstva uništiti, prodati ili predati određenom organu ili organizaciji.

Član 48.

Presudu o prijedlogu za zabranu djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana sud će donijeti odmah nakon održane rasprave, a predsjednik vijeća objavit će je bez odgađanja.

Presuda se mora izraditi pismeno i njezin ovjereni prijepis mora biti dostavljen strankama u roku tri dana od dana objave.

Član 49.

Protiv presude okružnog suda kojom se odlučuje o zabrani djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana stranke mogu podnijeti žalbu Vrhovnom sudu Hrvatske u roku osam dana od dana primitka presude.

Žalba protiv presude o zabrani djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana ne zadržava njezino izvršenje.

Žalba se ne dostavlja na odgovor.

Pravovremenu i dopuštenu žalbu sud će dostaviti Vrhovnom sudu Hrvatske zajedno sa svim spisima u roku tri dana od primitka žalbe.

Vrhovni sud Hrvatske može pozvati i saslušati stranke.

Vrhovni sud Hrvatske odlučuje o žalbi u roku tri dana od primitka žalbe sa spisima.

Član 50.

Izreka pravomoćne presude o zabrani djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana objavljuje se u "Narodnim novinama".

Član 51.

U postupku zabrane djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 52.

O žalbi protiv prvostepenog rješenja općinskog organa uprave odnosno organa uprave gradske zajednice općina rješava republički organ uprave nadležan za poslove opće uprave.

Iznimno, o žalbi protiv prvostepenog rješenja općinskoo organa uprave s područja gradske zajednice općina rješava organ uprave gradske zajednice općina nadležan za poslove opće uprave.

Član 53.

Društvena organizacija i udruženje građana koje prestaje prema odredbama člana 42. i 45. ovoga zakona briše se iz registra društvenih organizacija odnosno registra udruženja građana.

Organ nadležan za registraciju donosi rješenje o brisanju iz registra.

VI. UDRUŽENJA STRANACA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Član 54.

Stranci koji borave u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj mogu, pod uvjetima i po postupku koji su utvrđeni Zakonom o kretanju i boravku stranaca, osnivati udruženja radi ostvarivanja kulturnih, znanstvenih, tehničkih i drugih aktivnosti.

Udruženja stranaca osnivaju se na osnovi odobrenja republičkog organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove.

Udruženja stranaca upisuju se u registar koji vodi republički organ uprave nadležan za unutrašnje poslove.

Rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove propisat će obrasce i način vođenja registra udruženja stranaca.

Član 55.

Protiv rješenja republičkog organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove kojim se uskraćuje odobrenje za osnivanje udruženja stranaca odnosno protiv rješenja kojim se zabranjuje rad udruženja stranaca može se izjaviti žalba Izvršnom vijeću Sabora.

Protiv rješenja o odbijanju žalbe iz stava 1. ovoga člana ne može se voditi upravni spor.

Član 56.

Međunarodne organizacije i njihovi organi mogu imati sjedište na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske ako za to dobiju suglasnost Izvršnog vijeća Sabora i ako je njihova djelatnost u skladu s Ustavom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Ustavom Socijalističke Republike Hrvatske i međunarodnim ugovorima koje su one sklopile i nije usmjerena na ugrožavanje mira ili ravnopravne međunarodne suradnje.

Član 57.

Međunarodne organizacije upisuju se u registar koji vodi republički organ uprave nadležan za poslove uprave.

Rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove uprave propisat će obrasce i način vođenja registra iz stava 1. ovoga člana.

VII. NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA

Član 58.

Nadzor nad zakonitošću rada društvenih organizacija i udruženja građana obavljaju organ nadležan za registraciju i organ uprave u čiji djelokrug, s obzirom na svrhu i ciljeve osnivanja, spada djelatnost društvene organizacije odnosno udruženja građana.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Član 59.

Novčanom kaznom do 50,00 dinara kaznit će se za prekršaj društvena organizacija odnosno udruženje građana ako obavlja poslove ili djelatnost koja nije u skladu sa ciljevima utvrđenim statutom (član 7. stav 2).

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i odgovorna osoba u društvenoj organizaciji odnosno udruženju građana novčanom kaznom do 10,00 dinara.

Član 60.

Novčanom kaznom do 25,00 dinara kaznit će se za prekršaj društvena organizacija odnosno udruženje građana ako u propisanom roku ne obavijesti organ nadležan za registraciju o učlanjenju u međunarodnu organizaciju ili udruženje (član 12. stav 3).

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i odgovorna osoba u društvenoj organizaciji odnosno udruženju građana novčanom kaznom do 10,00 dinara.

Član 61.

Novčanom kaznom do 15,00 dinara kaznit će se za prekršaj društvena organizacija odnosno udruženje građana ako u propisanom roku ne podnese prijavu prema odredbi člana 34. stava 1. odnosno člana 41. stava 1. ovoga zakona ili ako u propisanom roku ne obavijesti organ nadležan za registraciju o promjeni članova kolegijalnog izvršnog organa i imena osoba ovlaštenih za zastupanje (član 34. stav 3. i član 41. stav 3.).

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i odgovorna osoba u društvenoj organizaciji odnosno udruženju građana novčanom kaznom do 5,00 dinara.

Član 62.

Novčanom kaznom do 10,00 dinara kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u društvenoj organizaciji odnosno udruženju građana ako društvena organizacija odnosno udruženje građana započne radom prije upisa u registar (član 33. i 40).

Član 63.

Novčanom kaznom do 10,00 dinara ili kaznom zatvora do 15 dana kaznit će se za prekršaj osoba koja obavlja aktivnost u ime društvene organizacije odnosno udruženja građana iako je odbijen zahtjev za upis organizacije odnosno udruženja u registar (član 31. stav 2. i član 38. stav 2) ili koja nastavlja djelovanje u ime društvene organizacije odnosno udruženja građana nakon što je zabranjeno djelovanje organizacije odnosno udruženja.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 64.

Udruženja koja su do stupanja na snagu Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana ("Narodne novine", br. 7/82) registrirana kao udruženja građana, a prema posebnim zakonima smatraju se društvenim organizacijama, dužna su do 31. prosinca I985. godine uskladiti svoje statute s njegovim odredbama i podnijeti organu nadležnom za registraciju zahtjev za upis u registar društvenih organizacija.

Član 65.

Udruženja građana koja prema odredbama Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana ("Narodne novine", br. 7/82) ispunjavaju uvjete za društvene organizacije mogu radi upisa u registar društvenih organizacija zatražiti mišljenje organa iz člana 17. toga zakona.

Udruženje građana iz stava 1. ovoga člana nije dužno zatražiti mišljenje organa iz člana 17. Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana ("Narodne novine", br. 7/82) ako je udruženo u savez ili drugi oblik udruživanja koji je već registriran kao društvena organizacija.

Član 66.

Udruženja koja su prema dosadašnjim propisima upisana u registar udruženja građana, a prema odredbama Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana ("Narodne novine", br. 7/82) ispunjavaju uvjete za udruženja građana. nastavljaju s radom i dužna su svoje statute uskladiti s odredbama toga zakona najkasnije do 31. prosinca 1985. godine i podnijeti ga organu nadležnom za registraciju.

Udruženja koja su prema dosadašnjim propisima upisana u registar udruženja građana, a prema odredbama Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana ("Narodne novine", br. 7/82) ne ispunjavaju uvjete za udruženja građana i udruženja građana koja ne postupe prema stavu 1. ovoga člana brisat će se iz registra udruženja građana.

Organ nadležan za registraciju obavijestit će udruženja iz stava 2. ovoga člana o njihovu brisanju iz registra udruženja građana.

Član 67.

Rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove opće uprave i rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove donijet će propise za čije su donošenje ovlašteni Zakonom o društvenim organizacijama i udruženjima građana ("Narodne novine", br. 7/82), u roku tri mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

Član 68.

Rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove opće uprave i rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove sporazumno će urediti način predaje postojeće dokumentacije koja se odnosi na udruženja građana koja se prema odredbama Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana ("Narodne novine", br. 7/82) registriraju kao društvene organizacije, organima nadležnim za registraciju društvenih organizacija.

Član 69.

Danom stupanja na snagu Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana ("Narodne novine", br. 7/82), prestaju važiti odredbe posebnih zakona koje se odnose na registraciju društvenih organizacija, a suprotne su odredbama Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana ("Narodne novine", br. 7/82).

Danom početka primjene Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana ("Narodne novine", br. 7/82) prestaje važiti Zakon o udruženjima građana ("Narodne novine", br. 26/73).

Do donošenja propisa iz člana 37. stava 1. Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana ("Narodne novine", br. 7/82) ostaje na snazi Pravilnik o registru udruženja građana ("Narodne novine", br. 13/74).

Član 70.

Postupci za registraciju udruženja građana u kojima do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana ("Narodne novine", br. 2/90), nije doneseno prvostepeno rješenje dovršit će se po odredbama toga zakona.

Rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove i rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove opće uprave sporazumno će odrediti rokove i način predaje dokumentacije koja se odnosi na udruženja građana.

Član 71.

Do donošenja propisa iz stava 2. člana 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana ("Narodne novine", br. 2/90) ostaje na snazi Pravilnik o registru udruženja građana ("Narodne novine", br. 7/82).