Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Dalmacije u 1990. godini

NN 5/1990 (13.2.1990.), Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Dalmacije u 1990. godini

PRIVREDNE KOMORE

Na temelju člana 41. Zakona o udruživanju u privredne komore i člana 71. i 151. Statuta Privredne komore Dalmacije - Split, Skupština Komore na V sjednici 24. siječnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Dalmacije u 1990. godini

I.

Osnovica za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Dalmacije u 1990. godini je

- za poduzeća u društvenom, zadružnom. mješovitom i privatnom vlasništvu, složene oblike udruživanja odnosno organiziranja poduzeća i druge privredne organizacije,

- banke. mješovite banke i druge financijske organizacije,

- zajednice osiguranja i druge oblike udruživanja djelatnosti osiguranja,

- ostvareni dohodak iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa bez umanjenja osnovice, oslobođenja i olakšica.

II

Stopa za obračunavanje doprinosa za članice Komore iz točke I utvrđuje se u visini od 0,175% na osnovicu.

III

Osnovica za obračunavanje doprinosa samostalnih privrednika Komori je porezna osnovica utvrdena od nadležnog organa skupštine općine na teritoriju koje je sjedište samostalnog privrednika.

IV

Stopa za obračunavanje doprinosa Komori za samostalne privrednike utvrđuje se u visini od 1,26%, s tim da doprinos ne može biti manji od 200 dinara.

V

Prema samoupravnom sporazumu kojim je Komora na Savez udruženja samostalnih privrednika i udruženjasamostalnih privrednika prenijela obavljanje dijela poslova doprinos samostalnih privrednika raspoređuje se

- općinskim udruženjima samostalnih privrednika 51,59%

- Savezu udruženja samostalnih privrednika 28,57%

- Privrednoj komori Dalmacije 19,84%

VI

Doprinos poljoprivrednih zadruga za 1990. godinu ustupa se Zadružnom savezu Dalmacije za obavljanje poslova iz programa rada. Zadružni savez Dalmacije utvrđuje stopu i osnovicu, izdaje rješenja, te preuzima odgovornosti i obaveze u pogledu naplate i korištenja sredstava doprinosa.

VII

Mjesečna akontacija doprinosa uplaćuje se na račun kod Službe društveriog knjigovodstva do zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

Ako članica Komore ne izda u propisanom roku nalog za uplatu doprinosa, Služba društvenog knjigovodstva će izdati nalog za naplatu doprinosa prema članu 21. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 11/86).

VIII

Akontacija se utvrđuje:

- za siječanj i veljaču na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje 1-IX mjesec prethodne godine uvećane za koeficijent 3,

- za ožujak na bazi osnovice pa završnom računu za prethodnu godinu,

- za travanj, svibanj i lipanj na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za I - III mjesec tekuće godine,

- za srpanj, kolovoz i rujan na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - VI mjesec tekuće godine,

- za listopad, studeni i prosinac na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mjesec tekuće godine. Članice Komore po utvrđenoj obvezi iz periodičnih obračuna za pojedino razdoblje odnosno završnog računa podnose nadležnoj Službi društvenog knjigovodstva nalog za uplatu razlike manje uplaćenog doprinosa po obračunu odbosno nalog za povrat više uplaćenog doprinosa.

IX

Obračun i naplatu doprinosa samostalnih privrednika vrše općinske uprave prihoda u skladu sa zaključenim ugovorom.

X

Ovlašćuje se Izvršni odbor Komore da u slučaju zakonske izmjene obračuna i iskazivanja osnovice za obračun doprinosa Komori izvrši korekciju stope doprinosa na način da obaveza članice ostane na razini utvrđenoj ovom odlukom.

XI

Ovlašćuje se Izvršni odbor Komore da daje obavezna objašnjenja za provođenje odredaba ove odluke i da u slučaju potrebe njene pojedine odredbe uskladi s propisima i primjedbama nadležnih organa:

XII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990. godine.

Broj: 01 -22/1-90

Split, 24. šiječnja 1990.

Predsjednik Privredne komore Dalmacije

dr Špiro Gizdić, v, r.