Pravilnik o vježbaonicama

NN 6/1990 (15.2.1990.), Pravilnik o vježbaonicama

REPUBLIČKI KOMITET ZA PROSVJETU, KULTURU, FIZIČKU I TEHNIČKU KULTURU

Na osnovi člana 53. Zakona o odgoju i osnovnom obrazovanju ("Narodne novine", br. 42/89) i Člana 96. Zakona o usmjerenom obrazovanju ("Narodne novine", br. 42/89), a na prijedlog Zavoda za unapređivanje odgoja i obrazovanja SR Hrvatske i nastavničkih škola i fakulteta, Republički komitet za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu na sjednici održanoj 8. prosinca I989. donio je

PRAVILNIK

o vježbaonicama

Član 1.

Pod vježbaonicama nastavničke škole i fakulteta (u deljnjem tekstu: fakultet) smatra se osnovna škola ili centar usmjerenog obrazovanja (u daljem tekstu: škola) u kojem se izvodi dio programa usmjerenog obrazovanja za stjecanje stručne spreme šestog (VI/1) i sedmog (VII/1) stupnja u odgojno-obrazovnoj struci, a koji se odnosi na vježbe iz metodike struke. Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način rada, kadrovi te mreža vježbaonica. Odredbe ovoga pravilnika, osim odredbi koje se odnose na financiranje vježbaonica, primjenjivat će se i na škole stranih jezika i druga stručna društva i udruženja.

Član 2.

Škola može biti vježbaonica u cjelini ili za pojedino odgojno-obrazovno područje odnosno predmet. Škola koja se imenuje vježbaonicom mora:

- biti u mjestu u kojem se nalazi fakultet.

- raspolagati odgovarajućim prostorom u kojem istovremeno može raditi do 25 učenika u razrednoj nastavi ili do 30 učenika u predmetnoj nastavi i 10-15 studenata. Ukoliko u odgojno-obrazovnoj grupi ima djece i omladine s teškoćama u psihofizičkom razvoju broj učenika je manji.

- imati specijalizirane učionice i kabinete

- praktikume, prostor za demonstraciju i izvođenje raznih oblika i sadržaja odgojno-obrazovnog rada, u redovnim i kombiniranim odjeljenjima, te za konzultacije studenata i druge aktivnosti.

- imati dovoljno potrebnih nastavnih sredstava i pomagala te druge suvremene opreme za odgojno-obrazovni rad,

- razvijene oblike izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. slobodne aktivnosti, aktivnosti dječjih i omladinskih organizacija i druge oblike javne i kulturne djelatnosti.

- imati razvojnu stručno-pedagošku službu,

- imati odgovarajuće kadrovske uvjete. Prostor, oprema, nastavna sredstva i pomagala u vježbaonici uređuje se aktom o normativima prostora. opreme, nastavnih sredstava i pomagala u školama koji donosi Republički komitet za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehnučku kulturu odnosno Prosvjetni savjet Hrvatske.

Član 3.

Vježbaonica osigurava: - mogućnost pravovremenog uključivanja studenta u metodičke vježbe i druge oblike odgojno-obrazovnog rada prema usvojenom planu i programu,

- osposobljavanje studenta za praktičnu primjenu stručnih, pedagoško-psiholoških i didaktičko-metodičkih znanja u neposrednom odgojno-obrazovnom radu,

- upućivanje studenta na savjesno i sistematsko planiranje, programiranje, pripremanje, izvođenje, praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada,

- upućivanje studenta na, stjecanje radnih navika i pedagoškog iskustva, - upoznavanje studenata s primjenom inovacija i suvremenih nastavnih tehnologija u odgojno-obrazovnom radu,

- razvijanje afiniteta i profesionalnog odnosa studenta prema odgojno-obrazovnoj djelatnosti,

- razvijanje specifičnih profesionalnih sposobnosti studenta za rad u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima i

- razvijanje sposobnosti kod studenta da kritički promatra, analizira i vrednuje, vlastiti rad.

Član 4.

- Rad studenta u vježbaonici obuhvaća:

- hospitiranje studenta

- prisustvovanje studenta nastavi i ostalim oblicima odgojno-obrazovnog rada, te praćenje mentorskog rada u toku odgojno-obrazovnog rada,

- individualna predavanja

- priprema predavanja studenta za neposredni nastavni rad u razredu s mentorom, te održavanje predavanja, odnosno izvođenja odgojno-obrazovne djelatnosti studenta pred mentorom,

- pripremanje studenta za samostalni neposredni odgojno-obrazovani rad u školi i za njegovo izvođenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada pred nastavnikom metodike, mentorom i studentima,

- uzorna predavanja - predavanjn koja izvodi mentor za grupu studenata,

- analiza predavanja odnosno aktivnosti u odgojno-obrazovnom radu studenata, mentora i nastavnika metodike,

- stručno-pedagošku praksu studenta.

Član 5.

Rad studenta u vježbaonici odvija se grupno i individualno. Raspored pojedinih oblika rada iz člana 4. ovoga pravilnika, te izrada dnevnog i tjednog rasporeda sati, odnosno aktivnosti u vježbaonici utvrđuju zajednički vježbaonica i fakultet.

Član 6.

Rad u vježbaonici organiziraju i izvode nastavnici mentori (u daljnjem tekstu: mentor). Za mentora može biti izabrana osoba koja:

- ispunjava uvjete za nastavnika ili stručnog suradnika prema propisima iz oblasti odgoja i obrazovanja,

- ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima nastavnika ili stručnog suradnika pojedinog predmeta ili odgojno-obrazovnog područja,

- postiže zapažene rezultate u svom radu pravilnim pedagoškim postupkom, dobrim poznavanjem struke, interesom i motiviranošću za stalno praćenje novih spoznaja u određenom znanstvenom području i inovacija u odgojno-obrazovnom radu,

- ima interesa za obavljanje poslova mentora. Mentor u pravilu treba biti radnik škole koja je imenovana vježbaonicom.

Član 7.

Mentora prvi put imenuje nastavničko vijeće škole na vrijeme od jedne godine na prijedlog Zavoda za unpaređivanje odgoja i obrazovanja SR Hrvatske, fakulteta i škole. Mentora nakon jedne godine uspješnog rada bira nastavničko vijeće škole na prijedlog nastavnika metodike na vrijeme od 4 godine. Rad mentora prati komisija koju zajednički imenuju fakultet i vježbaonica. Nakon četiri godine uspješnog mentorskog rada u slijedećem izboru mentor dobiva zvanje nastavnik mentor, a nakon ponovljenog izbora dobiva zvanje mentor savjetnik. Nakon isteka roka iz stava 2. ovoga člana, ista osoba može biti ponovno izabrana za mentora. Mentor može biti razriješen funkcije mentora i prije isteka roka iz stava 1. i 2. ovoga člana ako više ne ispunjava uvjete iz člana 8. i 9. ovoga pravilnika ili ako pismeno izjavi da ne želi više obavljati funkciju mentora.

Član 8.

Mentor svoje poslove obavlja u okviru 42-satnog radnog tjedna. Raspored i obim poslova mentora iz člana 3, 4. i 9. ovoga pravilnika utvrđuju zajednički vježbaonica i fakultet s tim da mentoru redovne radne obaveze u školi mogu biti do 1/3 vremena manje, ovisno o obimu i vrsti poslova koje on obavlja sa studentima u okviru vježbi iz metodike. Mentoru za stvarno izvršeni mentorski rad pripada, prema kriterijima o financiranju vježbaonica iz člana 12. ovoga pravilnika, do 30% veći osobni dohodak u odnosu na redovni osobni dohodak nestavnika u školi.

Član 9.

Mentor je dužan:

- planirati, pripremati i valorizirati rad studenta,

- surađivati s nastavnikom metodike,

- suradivati s ostalim mentorima, nastavnicima i stručnim suradnicima vježbaonice,

- sudjelovati u analizi održanog nastavnog i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada studenta,

- permanentno se stručno i pedagoški usavršavati,

- prisustvovati sjednicama znanstveno-nastavnog vijeća i drugih stručnih organa fakulteta, kada se raspravljaju pitanja iz područja metodike i stručne prakse studenta,

- obavljati i druge poslove iz člana 3. i 4. ovoga pravilnika.

Član 10.

Za mentora može biti izabran i nastavnik iz škole koja nije imenovana vježbaonicom. Uvjete i način rada mentora iz druge škole utvrđuje se samoupravnim sporazumom, odnosno ugovorom izmedu fakulteta, vježbaonice i škole iz koje je angažiran mentor.

Član 11.

Škola koja ispunjava uvjete iz ovoga pravilnika može biti proglašena vježbaonicom na određeno ili neodređeno vrijeme. Prijedlog da se pojedina škola proglasi vježbaonicom daju Republičkom komitetu za prosvjetu, kulturu i tehničku kulturu SRH. Zavod za unapređivanje odgoja i obrazovanja SRH i fakultet. Nakdn provedenog postupka i donošenja rješenja o utvrđivanju ispunjenosti uvjeta, Komitet će utvrditi mrežu vježbaonica. Vježbaonica koja ne ispunjava sve uvjete dužna je osigurati potrebne uvjete, u roku od pet godina od dana imenovanja. Program osiguranja potrebnih uvjeta zajednički donose vježbaonica i odgovarajući RSIZ.

Član 12.

Kriterije za financiranja vježbaonice utvrđuje Republička samoupravna interesna zajednica odgoja i osnovnog obrazovanja SR Hrvatske i Republička samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja SR Hrvatske.

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-01/89-01-221

Urbroj : 532-02/11-89-24

Zagreb, 15. siječnja 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu

dr Milivoj Solar, v. r.