Naredba o određivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa

NN 13/1990 (30.3.1990.), Naredba o određivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa

REPUBLIČKI KOMITET ZA POMORSTVO, SAOBRAĆAJ I VEZE

Na temelju člana 14. stava 2. Zakona u lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br.24/87), Republički komitet za pomorstvo, saobraćaj i veze, na sjednici održanoj 19. veljače 1990. godine, donio je

NAREDBU

o određivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa

I

1. Cijena isprava koje su ovlaštene izdavati lučke kapetanije i kapetanije pristaništa utvrđuje se kako slijedi:

- upisni list odnosno brodska svjedodžba            250 dinara

- list očevidnosti za plutajući objekt             150 dinara

- popis posade                         150 dinara

- peljarska legitimacija                    130 dinara

- ovlaštenje za obavljanje poslova određenog zvanja       25 dinara

- pomorska odnosno brodarska knjižica          175 dinara

- dozvola za ukrcanje                      25 dinara

- svjedodžba o baždarenju čamaca                13 dinara

- dozvola za plovidbu čamaca                  25 dinara

- izvadak iz upisnika brodova                  38 dinara

- izvadak iz upisnika čamaca                  25 dinara

- izvadak o plovidbenom stažu              25 dinara

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za

    zvanje pomoraca odnosno brodaraca            20 dinara

- uvjerenje o osposobljavanju za voditelja čamca        20 dinara

- uvjerenje o sposobnosti za upravljanje čamcem do

    5m dužine i do 3,66 kW             10 dinara

- zapisnik o rođenju na brodu                  13 dinara

- zapisnik o nalasku napuštenog novorođenog djeteta   13 dinara

- zapisnik o smrtnom slučaju na brodu          13 dinara

- zapisnik o popisu imovine umrlog na brodu       13 dinara

- prijava o pomorskom udesu                   30 dinara

- prijava o nezgodi čamca                    15 dinara

- uvjerenje o provjeri stručne spreme ribara          13 dinara


2. Cijena isprave tiskane na stranom jeziku je:

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu

za zvanje pomorca odnosno brodarca 30 dinara

- uvjerenje o osposobljvanju za voditelja čamca 20 dinara

II

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o određivanju cijena za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa ("Narodne novine", br.53/88).

III

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 402-01/89-01/06

Urbroj : 530-03-89-14

Zagreb, 19. veljače 1990.

Zamjenik predsjednika Republičkog komiteta za pomorstvo, saobraćaj i veze

mr Mijo Petek, v. r.