Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove

NN 9/1990 (5.3.1990.), Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 1. Uredbe o naknadama za putne i druge troškove koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove ("Narodne novine", br. 31/85, 55/86, 14/87 i 43/87), Izvršno vijeće Sabora na sjednici održanoj 27. veljače 1990. donijelo je

ODLUKU

o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove

I

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji, bez troškova noćenja iznosi 163,00 dinara. Troškovi noćenja priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu, osim u hotelima kategorije "de luxe".

II

Terenski dodatak utvrđuje se u iznosu od 163,00 dinara dnevno.

III

Naknada za odvojeni život od obitelji utvrđuje se u visini od 1.437,00 dinara mjesečno.

IV

Izdaci za prehranu radnika kojima se terete materijalni troškovi utvrđuju se u iznosu od 383,00 dinara.

V

Naknada za upotrebu vlastitog automobila radnika u službene svrhe utvrđuje se u iznosu 2 dinara po prijeđenom kilometru.

VI

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove ("Narodne novine", br. 3/90).

VII

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj:5030114-90-6

Klasa:121-02/90-01/01

Zagreb, 27. veljače 1990.

Potpredsjednik

Simo Rajić, v. r.