Odluka o konačnom usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1989.

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o konačnom usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1989.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/85, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89), člana 96. stava 1 i člana 171. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89 i 57/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 1990, donosi

ODLUKU

o konačnom usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1989.

1. Naknade osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje (čl. 52. stav 1. toč. 1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) koje osigurava i isplaćuje Zajednica, ako osnovica za određivanje naknade nije utvrđena na temelju osobnih dohodaka iz godine 1989, usklađuju se od 1. siječnja 1989. za 1499,6%.

2. Naknade osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje, ne mogu se isplaćivati u manjem iznosu od 492,70 dinara mjesečno.

3. Kao osnovica za usklađivanje prema točki 1. ove odluke, služi iznos naknada koji je invalidu rada pripadao na dan 1. siječnja 1989, odnosno na dan priznanja prava na naknadu, ako je to pravo priznato nakon 1. siječnja 1989.

4. Usklađivanje naknada iz točke 1. ove odluke obavit će područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, uz obračun iznosa naknade prema Odluci o povećanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1989. ("Narodne novine", broj 56/89).

5. S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o povećanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1989. ("Narodne novine", broj 56/89).

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1989.

Klasa 140-13/90-01/736

Urbroj : 341-99-02/1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.