Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim taksama

NN 16/1990 (24.4.1990.), Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim taksama

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim taksama

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim taksama, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 12. travnja 1990. na sjednici Vijeća općina 12. travnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 12. travnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/27

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 13. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o izmjeni Zakona o komunalnim taksama.

Član 1.

U Zakonu o komunalnim taksama ("Narodne novine", br. 11/73 i 13/88) u članu 16. u stavu 1. riječi "od 5.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima " od 200 do 2.000 dinara". U stavu 3. riječi "do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima "do 600 dinara".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 412-07/89-01/01

Zagreb, 12. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.