Zakon o Agenciji Socijalističke Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj

NN 18/1990 (30.4.1990.), Zakon o Agenciji Socijalističke Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o Agenciji Socijalističke Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj

Proglašava se Zakon o Agenciji Socijalističke Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 25. travnja, Vijeća općina 25. travnja i Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990. godine.

Klasa : 011-01 /90-01 /52

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o Agenciji Socijalističke Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj

Član 1.

Agencija Socijalističke Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj - Zagreb (u daljem tekstu: Agencija) osniva se kao specijalizirana organizacija Republike.

Član 2.

Agencija je društvena pravna osoba s pravima, obavezama i odgovornostima propisanim ovim zakonom i drugim propisima. Sjedište Agencije je u Zagrebu.

Član 3.

Agencija organizira i pruža stručnu pomoć u izradi sanacijsko-razvojnih programa restrukturiranja poduzeća odnosno njihovih dijelova utvrđenih programom Izvršnog vijeća Sabora u cilju uspostavljanja efikasnosti i rentabilnosti poslovanja. Navedeni programi osobito sadrže:

- formiranje grupe stručnjaka za izvedbu programa,

- uvođenje financijske i računovodstvene kontrole,

- modifikaciju proizvodnje, marketinga, organizacije i tehnologije s posebnim naglaskom na štednju sirovina i energije i očuvanje čovjekove okoline,

- prilagođavanje razine zaposlenosti i uvjeta zapošljavanja i nagrađivanja, uključujući izradu programa za rješavanje tehnološkog i ekonomskog viška zaposlenih,

- utvrđivanje imovine predviđene za prodaju te izbor, kupaca,

- izradu financijskog plana, uključujući promjene u strukturi kapitala, refinanciranje i restrukturiranje duga i identificiranje izvora novog akcionarskog kapitala, i - izradu poslovnog plana.

Agencija osigurava nadzor i stručnu pomoć u izvođenju programa restrukturiranja.

Agencija osigurava procjenu vrijednosti društvenog kapitala i bonitet poduzeća od stručno osposobljenih pravnih osoba.

Agencija organizira i poduzima aktivnosti na pripremi poduzeća za prodaju, savjetuje kod pregovora u pogledu cijene i drugih uvjeta prodaje.

Agencija organizira izradu studija o restrukturiranju pojedinih privrednih grana i grupacija koje osobito definiraju ključne mehanizme strategije restrukturiranja: privatizacija, zajednička ulaganja sa stranim i domaćim partnerima, javna poduzeća, likvidaciju i dr.

Agencija za potrebe izvođenja svojih aktivnosti organizira i ostvaruje suradnju s međunarodnim stručnim organizacijama, domaćim i stranim konzultantskim organizacijama i ekspertima te specijaliziranim agencijama, te pomaže poduzećima u uspostavljanju kontakata s navedenim institucijama.

Agencija osigurava stručnu ocjenu sanacijsko-razvojnih programa poduzeća koja kandidiraju za sredstva Fonda Socijalističke Republike Hrvatske za razvoj

Agencija organizira izradu novih investicijskih programa za privredno nedovoljno razvijene krajeve i krajeve sa specifičnim razvojnim problemima definirane Društvenim planom Republike za srednjoročno razdoblje te agroindustrijski kompleks.

Član 4.

Organ upravljanja Agencije je Upravni odbor, koji ima predsjednika i četiri člana.

Predsjednika i dva člana Upravnog odbora postavlja i razrješava Izvršno vijeće Sabora, a po jednog člana Upravnog odbora biraju radnici Agencije i Privredna komora Hrvatske.

Član 5.

Agencijom rukovodi direktor kojeg imenuje i razrješava Izvršno vijeće Sabora.

Član 6.

Agencija podnosi najmanje dva puta godišnje izvještaj o svojem radu Izvršnom vijeću Sabora Socijalističke Repuulike Hrvatske.

Član 7.

Agencija je za svoj rad odgovorna Izvršnom vijeću Sabora.

Izvršno vijeće Sabora svake godine donosi program rada i potvrđuje financijski plan Agencije.

Član 8.

Sredstva za osnivanje i poslovanje Agencije osiguravaju se iz republičkog budžeta, naknada za pružene usluge i drugih izvora.

Član 9.

Statut Agencije određuje osobito:

- organizaciju i način poslovanja Agencije,

- nadležnost Upravnog odbora Agencije,

- ovlaštenje za zastupanje i potpisivanje Agencije,

- prava, obaveze i odgovornosti radnika koji obavljaju poslove i zadatke s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,

- mandat članova Upravnog odbora i radnika s posebnim ovlaštenjima,

- druga organizacijska pitanja u vezi s poslovanjem Agencije.

Na Statut Agencije daje suglasnost Sabor Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 10.

Izvršno vijeće Sabora imenovat će osnivački odbor i privremenog direktora sa zadatkom da izvrši pripreme za konstituiranje Agencije.

Agencija će se organizirati i početi s radom najkasnije do 1. srpnja 1990.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 302-01 /90-03/02

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.