Zakon o pravima građana na odsustvovanje s rada na dan vjerskih blagdana

NN 19/1990 (3.5.1990.), Zakon o pravima građana na odsustvovanje s rada na dan vjerskih blagdana

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o pravima građana na odsustvovanje s rada na dan vjerskih blagdana

Proglašava se Zakon o pravima građana na odsustvovanje s rada na dan vjerskih blagdana koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. travnja, Vijeća općina 26. travnja i Društveno-političkog vijeća 26. travnja 1990. godine.

Klasa : 011-01/90-01/50

Urbroj : 71- 90 -1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o pravima građana na odsustvovanje s rada na dan vjerskih blagdana

Član 1.

Građani Socijalističke Republike Hrvatske imaju pravo odsustvovati s rada na Božić (oba kalendara), Bajram ili drugi odgovarajući vjerski blagdan. U vrijeme blagdana iz stava 1. ovoga člana građanin ima pravo koristiti jedan dan uz naknadu osobnog dohotka. Građani koji zbog obaveza u procesu rada ne mogu koristiti pravo iz stava 1. ovoga člana, mogu odsustvovati s rada uz naknadu osobnog dohotka, neki drugi dan u godini. Općim aktom ili kolektivnim ugovorom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava iz stava 1. ovoga člana.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj : 960-01/90-01/04

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus. v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v.r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.