Odluka o određivanju paušalnog iznosa za troškove krivičnog postupka

NN 22/1990 (22.5.1990.), Odluka o određivanju paušalnog iznosa za troškove krivičnog postupka

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 10. Zakona o teritorijalnoj nadležnosti i sjedištima općinskih i okružnih privrednih sudova "Narodne novine", br. 25/77, 50/78, 34/79, 46/79 i 3/81), Izvršno vijeće Sabora donosi

ODLUKU

o određivanju paušalnog iznosa za troškove krivičnog postupka

I

Paušalni iznos za troškove krivičnog postupka određuje se u visini od 500 do 5.000 dinara.

II

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o određivanju paušalnog iznosa za troškove krivičnog postupka Š("Narodne novine", br. 42/89).

III

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 730-01/90-01/03

Urbroj: 5030115-90-3

Zagreb, 9. svibnja 1990.

Potpredsjednik

Simo Rajić, v. r.