Odluka o visini posebne takse koja se plaća pri izdavanju odobrenja za otvaranje automat-kluba

NN 24/1990 (28.5.1990.), Odluka o visini posebne takse koja se plaća pri izdavanju odobrenja za otvaranje automat-kluba

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 30. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", br.19/90), Izvršno vijeće Sabora donosi

ODLUKU

o visini posebne takse koja se plaća pri izdavanju odobrenja za otvaranje automat-kluba

Pri izdavanju odobrenja za osnivanje automat-kluba plaća se posebna taksa, u slijedećim iznosima, i to na:

a) automate za igre na sreću s mogućnošću višestrukog uloga u jednoj igri bez ograničenja visine isplate dobitaka po svakom automatu 30.000 dinara.

b) automate za igre na sreću s jednostrukim ulogom koji omogućavaju dobitak 300 puta veći od vrijednosti uloženog žetona ili kovanice - po svakom automatu 15.000 dinara,

c) automate za zabavne igre - po svakom automatu 10.000 dinara,

d) mehaničke aparate za zabavne igre - po svakom aparatu 5.000 dinara.

II

Posebna taksa u iznosima iz točke I ove odluke plaća se na automate za igre na sreću i za zabavne igre iz člana 12. i 13. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama (u daljem tekstu: Zakon).

III

Posebna taksa iz točke I i II ove odluke plaća se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za otvaranje automat-kluba u korist budžeta općine na čijem se području otvara automat-klub, odnosno prilikom podnošenja zahtjeva za plombiranje brojčanika automata za igre na sreću i zabavne igre iz člana 12. i 13. Zakona.

IV

Bez dokaza o plaćenoj posebnoj taksi iz točke I i II ove odluke organ uprave nadležan za poslove financija ne može izdati odobrenje za otvaranje automat-kluba. odnosno plombirati brojčanik automata za igre na sreću i zabavne igre iz člana 12. i 13. Zakona.

V

Ako organ uprave nadležan za poslove financija ne izda podnosiocu zahtjeva odobrenje za otvaranje automat-kluba, odnosno ne plombira brojčanik automata za igre na sreću i zabavne igre iz člana 12. i 13. Zakona, podnosilac zahtjeva ima pravo na povrat plaćene posebne takse. Rješenje o povratu posebne takse donosi, po službenoj dužnosti, nadležni organ uprave općine u korist čijeg je budžeta uplaćena taksa iz točke I i II ove odluke.

VI

Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Urbroj: 5030108-90-3

Klasa: 461-01/90-01/05

Zagreb. 22. svibnja 1990.

Potpredsjednik

mr Ivan Kovač, v. r.