Pravilnik o vrstama i kategorijama luka nautičkog turizma i o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za pružanje usluga za potrebe nautičkog turizma

NN 24/1990 (28.5.1990.), Pravilnik o vrstama i kategorijama luka nautičkog turizma i o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za pružanje usluga za potrebe nautičkog turizma

REPUBLIČKI KOMITET ZA TURIZAM

Na temelju člana 92. stava 4. Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 28/88). Republički komitet za turizam, uz prethodnu suglasnost Republičkog komiteta za pomorstvo, saboraćaj i veze, na sjednici održanoj 26. ožujka 1990. godine donio je

PRAVILNIK

o vrstama i kategorijama luka nautičkog turizma i o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za pružanje usluga za potrebe nautičkog turizma

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se vrste i kategorije luka nautičkog turizma u kojima turističke organizacije pružaju usluge iznajmljivanja plovnih objekata turistima, iznajmljivanja vezova za plovne objekte, prihvat, čuvanje i održavanje plovnih objekata, kao i druge usluge za potrebe nautičkog turizma.

Odredbama ovoga pravilnika propisuju se i minimalni tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati turističke organizacije za pružanje usluga iz stava 1. ovoga člana u lukama nautičkog turizma.

Član 2.

Usluge iz člana 1. stava 1. ovoga pravilnika turističke organizacije mogu pružati u lukama koje su razvrstane i kategorizirane u skladu s odredbama ovoga pravilnika i koje odgovaraju ovim pravilnikom propisanim minimalnim tehničkim uvjetima.

II. VRSTE I KATEGORIJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

Član 3.

Luke nautičkog turizma razvrstavaju se u određenu vrstu, a marine i u odgovarajuću kategoriju.

Član 4.

Luke nautičkog turizma razvrstavaju se u slijedeće vrste :

- sidrište,

- privezište,

- turistička luka,

- marina,

- nautičko-turistički centar.

Član 5.

Sidrište je dio vodenog prostora opremljen plutačama za privez plovila u uvali zaštićenoj od nevremena.

Član 6.

Privezište je dio obale uređen za pristajanje plovila.

Član 7.

Turistička luka je posebna luka ili dio luke javnog prometa koja pruža uslugu veza i najpotrebnije usluge plovilima i nautičkim turistima.

Član 8.

Marina je luka nautičkog turizma koja pruža usluge veza, čuvanja, održaanja i servisir-anja plovila, te usluge opskrbe i prehrane nautičkim turistima.

Član 9.

Nautičko-turuistički centar je luka nautičkog turizma u kujuj je organizirano obavljanje i pružanje svih usluga iz djelatnust i nautičkog turizma

III. MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE ZA PRUŽANJE USLUGA ZA POTR,EBE NAUTIČKOG TURIZMA

Član 10.

Za pružanje usluga iz člana 1. stava 1. ovoga pravilnika turističke organizacije moraju ispunjavati opće minimalne tehničke uvjete i posebne minimalne tehničke uvjete propisane ovim pravilnikom za pojedinu vrstu luka nautičkog turizma.

Član 11.

Luka nautičkog turizma koja ne ispunjava opće i posebne minimalne tehničke uvjete propisane za pojedinu vrstu luka nautičkog turizma, ne može poslovati pod nazivom te vrste luka nautičkog turizma.

Član 12.

Vrsta luke nautičkog turizma određuje se prema vrsti usluga nautičkog turizma koje se pružaju u luci i prema ispunjavanju propisanih tehničkih uvjeta.

1. Opći minimalni tehnički uvjeti

Član 13.

Opći minimalni tehnički uvjeti primjenjuju se na sve vrste luka nautičkog turizma, ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno.

Član 14.

Luke nautičkog turizma, u pogledu izgradnje uređaja i opreme moraju odgovarati propisima ovoga pravilnika i drugim propisima.

Član 15.

Pod zahodskom grupom, prema odredbama ovoga pravilnika, smatra se jedan zahod za muškarce i jedan zahod za žene, s pretprostorom. U pretprostoru mora biti umivaonik i pribor za pranje i sušenje ruku.

Član 16.

U lukama nautičkog turizma mora se na vidnom mjestu istaknuti oznaka vrste luke nautičkog turizma u koju su razvrstane.

Član 17.

Luke nautičkog turizma moraju imati riješeno odlaganje smeća; otpadnih tvari i voda te otpadnih ulja na sanitarno-tehnički i higijenski način prije odvoženja s lokacije.

Član 18.

Luke nautičkog turizma, izuzev sidrišta, moraju imati opremu za siguran privez i označene vezove. Luke nautičkog turizma, izuzev sidrišta i privezišta, moraju imati:

- izgrađene vezove,

- protupožarnu opremu,

- rasvjetu,

- lučka svjetla i oznake.

2. Posebni minimalni tehnički uvjeti

Član 19.

Posebni minimalni tehnički uvjeti primjenjuJu se na pojedine vrste luka nautičkog turizma.

1.Sidrište

Član 20.

Sidrište mora imati:

- plutače za privez,

- jedan interventan privez.

2.Privezište

Član 21.

Privezište mora imati izgrađen dio obale za privez plovila.

3. Turistička luka

Član 22.

Turistička luka mora imati:

- priključak električne struje od 220 V na svakih 20 vezova,

- priključak za higijenski ispravnu vodu na svakih 20 vezova,

- trgovinu živežnim namirnicama ne dalje od 500 m,

- jednu zahodsku grupu na svakih 50 vezova.

4.Marine

Član 23.

Marine se razvrstavaju u tri kategorije koje se označavaju odgovarajućim brojem zvjezdica:

- prva kategorija - marina sa pet zvjezdica,

- druga kategorija - marina sa četiri zvjezdice,

- treća kategorija - marina sa tri zvjezdice.

Član 24.

Marina više kategorije mora ispunjavati posebne minimalne tehničke uvjete, propisane ovim pravilnikom, za marinu niže kategorije, ako koji od tih uvjeta nije drukčije reguliran za marinu više kategorije.

Član 25.

U marinama se pored oznake "marina" mora istaknuti oznaka kategorije marine u koju je marina razvrstana.

Član 26.

Marina mora imati:

- priključak električne struje 220 V na svakih 20 vezova,

- priključak za higijenski ispravnu vodu na svakih 20 vezova,

- uređaj za dizanje od najmanje 50 kn,

- servisnu radionicu za intervencije na plovilima,

- trgovinu živežnim namirnicama ne dalje od 500 m,

- prostor za odlaganje brodova na kopnu,

- najmanje jednu zahodsku grupu i tuš kabinu s toploin vodom na svakih 50 vezova,

- VHF pomorsku radio-stanicu,

- opremu ili pribor za pružanje prve pomoći,

- restoran ne dalje od 500 m,

- dnevni meteorološki izvještaj,

- parkiralište za automobile najmanje 50% od broja vezova (osim područja koja nemaju promet automobila),

- spust za prikolice,

- radni čamac,

- čuvarsku službu 0 - 20 sati,

- telefon za javnu upotrebu.

- opremu za sprečavanje širenja zagađenja mora,

- mjenjačnicu,

- recepcijsku službu

- opskrbu plinom.

a) Marina sa tri zvjezdice

Član 27.

Luka nautičkog turizma koja osim općih minimalnih tehničkih uvjeta ispunjava i posebne minimalne tehničke uvjete iz člana 26. ovoga pravilnika, razvrstava se kao marina treće kategorije s tri zvjezdice, ako ne ispunjava posebne minimalne uvjete za višu kategoriju marine.

b) Marina sa četiri zvjezdice

Član 28.

Marina sa četiri zvjezdice mora imati

- priključak električne struje od 220 V na svakih 10 vezova,

- uređaj za dizanje od najmanje 100 kn,

- trgovinu živežnim namirnicama u marini,

- ograđeni plato na kopnu za odlaganje najmanje 40% plovila,

- restoran u marini,

- radionicu za popravak plovila i motora,

- opremu za premještaj plovila od 100 kn,

- organiziranu službu čuvanja i nadzora u moru i na kopnu 24 sata,

- benzinsku pumpu ne dalje od 2 nm,

- praonicu rublja,

- telex ili telefax usluge,

- skladište opreme plovila 50 kubika,

- prodaju tehničke robe,

- slobodnu carinsku prodavaonicu.

c) Marina sa pet zvjezdica

Član 29.

Marina sa pet zvjezdica mora imati:

- priključak za higijenski ispravnu vodu na svakih 10 vezova,

- priključak električne struje od 220 V na svakih 5 vezova,

- hotel "B" kategorije na udaljenosti od 1 km od marine,

- telex i telefax usluge,

- opremu za izvlačenje plovila od najmanje 300 kn u marini,

- prodavaonicu nautičke opreme,

- carinsko skladište.

U marini mora biti osigurano iznajmljivanje jahti.

5. Nautičko-turistički centar

Član 30.

Nautičko-turistički centar treba imati:

- izgrađenih najmanje 300 vezova,

- priključak struje od 220 V na svaka tri veza,

- priključak za higijenski ispravnu vodu na svaka tri veza,

- spust za prikolice,

- uređaj za dizanje od 100 kn,

- izdvojeni prostor za popravak plovila na kopnu,

- trgovinu živežnim namirnicama,

- ograđeni plato na kopnu za odlaganje najmanje 50% plovila,

- najmanje jednu zahodsku grupu s tušom i toplom vodom na svakih 30 vezova,

- telefonski priključak za najmanje 10% vezova,

- ambulantnu službu s priručnom ljekarnom na udaljenosti od 1 km,

- restoran,

- hotel sa apartmanima najmanje "B" kategorije na udaljenosti do 500 m,

- meteorološke izvještaje dva puta dnevno,

- parkiralište automobila najmanje 50% od broja vezova,

- radionicu za popravke plovila,

- servisne radionice s ovlaštenim servisima,

- opremu za premještaj plovila od 100 kn,

- organiziranu službu ćuvanja i nadzora na moru i kopnu 24 sata,

- benzinsku pumpu ne dalje od 2 nm,

- mjenjačku službu,

- praonicu rublja,

- telex i telefax usluge,

- slobodnu carinsku prodavaonicu,

- halu za smještaj brodova,

- opremu za izvlačenje plovila do 500 kn u sklopu izdvojenog servisnog prostora,

- VHF pomorsku radio-stanicu,

- radni čamac,

- skladište opreme plovila za najmanje 100 vezova,

- trgovinu brodske opreme,

- izgrađeno kupalište ili bazen uz nautičko-turistički centar,

- frizersko-brijaćki salon,

- organiziranu službu prodaje i posredovanja kod prodaje plovila i opreme,

- kiosk za prodaju novina i suvenira,

- sportske terene za rekreaciju,

- turističku agenciju,

- carinsko skladište,

- opremu za sprečavanje širenja zagađenja mora,

- recepcijsku službu,

- opskrbu plinom,

- organizirani jaht-klub s odgovarajućim prostorijama,

- na udaljenosti do 100 km aerodrom ili heliodrom,

- osoblje koje je uniformirano.

Član 31.

U nautičko-turističkom centru mora biti osigurano iznajmljivanje jahti.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.

Postojeće luke nautičkog turizma moraju se uskladiti s odredbama ovoga pravilnika u roku od jedne godine od dana njegova stupanja na snagu.

Član 33.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o minimalnim uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije koje pružaju usluge za potrebe nautičkog turizma (marine) ("Narodne novine", br. 2/79).

Član 34.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 334-01/89-01

Urbroj: 529-01-89-1

Zagreb, 26. ožujka 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za turizam

mr Ivo Ljubišić, v. r