Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

VIJEĆE UDRUŽENOG RADA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 369. stava 1. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, na sjendici 30. svibnja 1990, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Poslovnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Član 1.

U Poslovniku Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 21/90) u članu 13, riječi " i davanjem svečane izjave" brišu se.

Član 2.

U članu 19. u stavu 2. riječi "i davanja svećane izjave" brišu se. Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi: "Prijedlog kandidature za izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća ne mora sadržavati više kandidata". Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 3.

U članu 20. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi "ako je za te funkcije predloženo više kandidata, a ako prijedlog kandidature ne sadrži više kandidata izbor se obavlja javnim glasanjem".

Član 4.

U članu 21. dodaje se stav 2. koji glasi: "Predsjednik i potpredsjednik Vijeća razrješavaju se tajnim glasovanjem".

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu kada je donese Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske. Klasa: 021-03/90-04/03 Urbroj: 62101-90-0028 Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjedavajući

Josip Rušec, v. r