Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-438/1987 od 24.svibnja 1990.

NN 27/1990 (25.6.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-438/1987 od 24.svibnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 24. svibnja 1990. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Ukidaju se odredbe odjeljka i, stava 4. alineje prve i pete te Odjeljka II, pod A, točke 3. Smjernica za sređivanje stanja u oblasti uređivanja prostora i zemljišne politike ("Narodne novine", br. 2/1985).

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Smjernice za sređivanje stanja u oblasti uređivanja prostora i zemljišne politike donio je Sabor SR Hrvatske u prosincu 1984. godine. Sud je prihvatio inicijative građana za ocjenu njihove ustavnosti i zakonitosti nakon što je utvrdio da one sadržajem ne predstavljaju samo smjernice kojima Sabor usmjerava rad organa i nosilaca funkcija, odnosno kojima Sabor utvrđuje svoje stavove i politiku, nego da imaju karakter akta iz člana 412. Ustava koji može biti predmetom ustavnosudske ocjene. To potvrđuju, osim načina njihova donošenja i objavljivanja, i izrazi prema kojima se one "sveukupno moraju primjenjivati", u njima navedeni rokovi u kojima se određeni akti "moraju donijeti", i akcije kojima se "mora pristupiti". To potvrđuju i saznanja Suda iz predmeta u njegovu radu iz kojih proizlazi da se Smjernice primjenjuju kao obavezni akt. Između ostalog, to potvrđuju i Zaključci o mjerama i aktivnostima za provođenje zakona u oblasti planiranja, uređivanja, korištenja i zaštite prostora i građevinskog zemljišta te sprečavanja uzurpacije poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, objavljeni u istom broju "Narodnih novina" u kojima su bile objavljene i Smjernice, a kojima je od skupština općina bilo tražno da pokrenu postupak odgovornosti izvršnih vijeća, pa i smjenjivanja odgovornih osoba, ako do kraja lipnja 1985. ne predlože podruštvljavanje zemljišta. Odredba odjeljka I, stava 4, alineje prve govori o provođenju postupka podruštvovljenja građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera i na drugim područjima za koje su doneseni provedbeni planovi. Sud je ocijenio da iz ove odredbe slijedi zaključak da se izvan gradova i naselja gradskog karaktera podruštvljuje sve građevinsko zemljište zahvaćeno provedbenim planom. Takvo stajalište Smjernica suprotno je odredbama člana 15. stava 2. i člana 16. stava 2. Zakona o građevinskom zemljištu (prečišćen tekst "Narodne novine", br. 48/88). Prema tim zakonskim odredbama u društveno vlasništvo prenosi se samo zemljište za koje je donesen provedbeni plan, kojim je ono predviđeno za stambenu i drugu kompleksnu izgradnju. Odredbe odjeljka I, stava 4, alineje pete i Odjeljka II, pod A, točke 3. govore o postupku prenošenja u društveno vlasništvo, bez prava na naknadu, bespravno gradenih objekata na društvenom zemljištu u svim slučajevima kad su se za primjenu te zakonske mjere stekli zakonom propisani uvjeti, s tim da same Smjernice utvrđuju da je protivna društvenom interesu svaka izmjena namjene prostora radi legalizacije bespravno građenih objekata u vlasništvu građana predviđenih za odmor i rekreaciju, građenih na području koje je prostornim planom ili drugim propisom predviđeno za drugu namjenu, ili je pod posebnom zaštitom kao osobito vrijedno. Ocjenjujući ove odredbe Smjernica u odnosu na članove 84. i 85. Zakona o građevinskom zemljištu, Sud je utvrdio da se njima sužavaju Zakonom predviđene mogućnosti legalizacije bespravno izgrađenih objekata, Zakon, naime, govori o objektima uopće, ne predviđajući drugačiji postupak za objekte predviđene za odmor i rekreaciju.

U skladu s iznesenim odlućeno je kao u izreci

Broj: U/I-438/ 1987

Zagreb, 24. svibnja 1990.

USTAVN1 SUD HRVATSKE,

Predsjednik

Jadranko Crnić, v r