Zakon Izmjena i dopuna Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu

NN 28/1990 (30.6.1990.), Zakon Izmjena i dopuna Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Izmjena i dopuna Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu

Proglašavaju se Izmjene i dopune Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu, što ih je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 28. lipnja 1990, na sjednici Vijeća općina 28. lipnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 28. lipnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/72

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 29. lipnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

dr Franjo Tuđman, v. r.


IZMJENE I DOPUNE

Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu

Član 1.

U Budžetu Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu ("Narodne novine", br. 57/89 i 18/90), član 1. mijenja se i glasi:

"Budžet Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu sadrži:

- prihode od 6.780,292.632 dinara

- raspoređene prihode od 6.721,846.368 dinara

- neraspoređene prihode (Tekuća rezerva Budžeta) od 58,446264 dinara".

Član 2.

U članu 3. prihodi i rashodi utvrđeni u Bilanci prihoda i rashoda Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu povećavaju se po grupama konta i kontima i iznose :

A-PRIHODI
______________________________________________________________________________
   Broj                   Utvrđeno                    Ukupno
grupe  konta                  za 1990.        Povećanje        dinara

______________________________________________________________________________
1    2        3            4            5            6
______________________________________________________________________________
71       Prihodi od poreza iz dohotka OUR-a
    710   Porez iz dohotka OUR-a 1.432,615.925      120,000.000       1.552,615.925
______________________________________________________________________________
        Svega grupa 71     1.432,615.925      120,000.000       1.522,615.925
______________________________________________________________________________
73       Prihodi od poreza na promet proizvoda i usluga i od poreza na promet nekretnina i prava
    730   Osnovni porez na pr. pro.    1.763,676.707      300,000.000   2.063,676.707
    731   Posebni Republički porez na
        promet proizvoda        2.966,000.000      85,000.000       3.051,000.000
______________________________________________________________________________
        Svega grupa 73     4.729,676.707      385,000.000       5.114,676.707
______________________________________________________________________________
        Ukupno prihodi     6.275,292.632      505,000.000       6.780292.632
______________________________________________________________________________


B - RASHODI
______________________________________________________________________________
    Broj                   Utvrđeno                    Ukupno
grupe  konta                  za 1990.        Povećanje        dinara

______________________________________________________________________________
1    2        3            4            5            6
______________________________________________________________________________

43       Sredstva za poticanje razvoja, intervencije u privredi i poticanje bržeg razvoja privredno
        nedovoljno razvijenih područja
    431   Kompenzacije, premije,
        regresi i naknade        76,349.890       480,000.000       556,349.890
______________________________________________________________________________

        Svega grupa 43     100,979.830       480,000.000       580,979.830
______________________________________________________________________________
48       Ostali rashodi
    488   Ostali rashodi DPZ
        Tekuća rezerva Budžeta 33,446.264       25,000.000       58,446.264
______________________________________________________________________________
        Svega grupa 48     53,148.164       25,000.000       78,148.164
______________________________________________________________________________

        Ukupno rashodi     6.275,292.632      505,000.000       6.780,292.632
______________________________________________________________________________


Član 3.
U članu 4. iznos "6.275,292.632" zamjenjuje se iznosom "6.780,292.632" a rashodi raspoređeni po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama povećavaju se i iznose:
______________________________________________________________________________
    Broj           Vrsta      Utvrđeno                    Ukupno
grupe  konta  pozicije    rashoda za 1990.        Povećanje        dinara

______________________________________________________________________________
1    2     3      4        5            6            7
______________________________________________________________________________
30.       Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo
    431   415a      Sredstva za premije za
                pšenicu i uljanu repicu
                roda 1990.   -            480,000.000       480,000.000
            Svega razdjel 30.    12,098.519       480,000.000       492,098.519
53.       Budžetske rezerve i obveze iz ranijih godina
    488   571       Tekuća rezerva Budžeta
                        33,446.264       25,000.000       58,446.264
            Svega razdjel 53.    48,446.264       25,000.000       73,446.264
______________________________________________________________________________


Član 4.

Ove izmjene i dopune Budžeta stupaju na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 400-06/89-02/08

Zagreb, 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.