Odluka o izboru člana Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o izboru člana Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 10. alineje 7. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 36. alineje 6. Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 28. lipnja 1990, donio je

ODLUKU

o izboru člana Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Za člana Izvršnog vijeća Sabora bira se prof. dr BRANKO BABAC.

Klasa: 080-02/90-03/26

Zagreb, 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.