Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89), čl. 59. i 179. točke 8. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 19. lipnja 1990. donosi

ODLUKU

o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

1. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene do 1. siječnja 1990. kao i novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene nakon 1. siječnja 1990. povečavaju se od 1. siječnja 1990. odnosno od dana stjecanja prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje za 307%, s tim da je u taj po stotak uključeno povećanje od 292% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 23/90), taku da će se te novčane naknade povećati još za 3,83%.

2. Kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje, prema točki 1. ove udluke služi iznos novčane naknade koji je korisniku pripadao na dan 1. siječnja 1990 odnosno na dan stjecanja prava ako je to pravo stečeno poslije toga dana, određen od osnovice za određivanje novčanih naknada koja je na dan 1 siječnja 1990. iznosila 209,70 dinara.

3. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1. ove odluke obavit će područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja uz obračun isplaćenih iznosa naknada za tjelesno oštećenje usklađenih prema Odluci o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 23/90).

4. S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 23/90).

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/1617

Urbroj: 341-99-02/1-90

Zagreb, 19. lipnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.