Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I 152/1990 od 19. srpnja 1990.

NN 32/1990 (6.8.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I 152/1990 od 19. srpnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske je na sjednici 19. srpnja 1990. godine donio ovu

ODLUKU

1. Odbija se prijedIog Osnovnog suda udruženog rada u Zagrebu da se ocijeni ustavnost i zakonitost odredbe člana 245. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br 31/83, 47/83, 53/85, 23/86. 52/86, 32/89).

2. Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Odredbom navedenom u dispozitivu određen je način i postupak izbora direktora područne službe Zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske. Prema ovoj odredbi direktora područne službe imenuje Predsjedništvo Skupštine Zajednice, na temelju provedenoga javnog natječaja na prijedlog tajnika Skupštine Zajedrkice, nakon prethodno pribavljenog mišljenja skupštine osnovne zajednice i nadležnog organa samoupravljanja radne zajednice područne službe zajednice. Osnovni sud udruženog rada u Zagrebu predlaže da se ocijeni ustavnost i zakonitost ove odredbe. Prema mišljenju predlagaća, direktora područne službe - kako propisuje član 146. Ustava SR, Hrvatske - treba da biraju nadležni organi radne zajednice, a ne Predsjedništvo Skupštine Zajednice. Ustavni sud Hrvatske nije prihvatio prijedlog iz slijdećih razloga: Odredba člana 146. stava 1. Ustava SR Hrvatske, na koju se poziva predlagač, određuje da inokosnog i članove kolegijalnog poslovodnog organa u organizaciji udruženog rada imenuje i razrješava radnički savjet. Ova se ustavna norma odnosi samo na organizacije udruženog rada. Odredba člana 504. Zakona o udruženom radu. medutim, ima isto određenje i ta se, a ne ustavna odredba - temeljem člana 545. istog Zakona - primjenjuje i na imenovanje i razrješenje rukovodioca radne zajednice, pa i samoupravne interesne zajednice. Ali, spomenute odredbe, koje način i postupak izbora poslovodnog organa u organizaciji udruženog rada protežu na rukovodioca radnih zajednica, primjenjuju se - kako to proizlazi iz člana 408. stava 2. ovoga Zakona - samo ako posebnim zakonom nije određen drugačiji način i postupak. U konkretnom slučaju je određeno drugačije, odredbom člana 187. stava 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine" br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89). Način i postupak izbora direktora područne službe Zajednice propisuje se, prema ovoj odredbi Statutom Zajednice. Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske imala je, stoga, zakonsko uporište da Statutom propiše drugačiji način i postupak za izbor direktora područne službe, od onog propisanog za organizacije udruženog rada i ostale radne zajednice. Zbog navedenih razloga odlučeno je kao u dispozitivu.

Broj: U/I-152/1990

Zagreb, 19. srpnja 1990.

Zamjenik Predsjednika

Vjekoslav Čemeljić, v. r.