Odluka o imenovanju ministra za narodnu obranu

NN 34/1990 (28.8.1990.), Odluka o imenovanju ministra za narodnu obranu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 10. alineje 8. na Ustav Republike Hrvatske i člana 36. alineje 7. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 24. kolovoza 1990., donio je

ODLUKU

o imenovanju ministra za narodnu obranu

Za ministra za narodnu obranu imenuje se MARTIN ŠPEGELJ, general-pukovnik, član Vlade Republike Hrvatske.

Klasa: 080-02/90-03/45

Zagreb, 24. kolovoza 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

Dr Žarko Domljan, v.r.