Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od I. siječnja 1990.

NN 36/1990 (11.9.1990.), Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od I. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89), čl. 59. i 179. točke 8. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 31. kolovoza 1990, donosi

ODLUKU

o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

1. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene nakon 1. siječnja 1990, kao i novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene nakon 1. siječnja 1990, povećavaju se od 1. siječnja I990, odnosno od dana stjecanja prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje za 366i%, s tim da je u taj postotak uključeno povećanje od 307%, prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990 ("Narodne novine", broj 28/90), tako da će se te novčane naknade povećati još za 14,496%.

2. Kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje, prema točki 1. ove odluke služi iznos novčane naknade koji je korisniku prIpadao na dan 1. siječnja 1990, dnosnu na dan stjecanja prava, ako je to pravo stečenu poslije toga dana, određen od osnovice za odredivanje novčanih naknada koja je na dan 1. siječnja 1990. iznosila 209,70 dinara.

3. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1 ove odluke, obavit će područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja uz obračun isplaćenih iznosa naknda za tjelesno oštećenje usklađenih prema odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1 siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 28/90), s tim da će se povećanj od 14,496 % isplatiti u dva navrata, i to: 1. rujna 1990. u visini 12,015% i 1. listopada u visini 2,215% na novčane naknade za tjelesno oštećenje, koje su povećane za 12,015%.

4. S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 28/90).

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon ubjave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa 140-13/90-01/2380

Urbroj : 34 I -99-02/ 1-90

Zagreb, 31. kolovoza t 990.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.