Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske

NN 55/1990 (21.12.1990.), Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske

Proglašava se Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicamaVijeća udruženog rada 21. prosinca 1990, Vijeća općina 21. prosinca 1990. i Društveno-političkog vijeća 21. prosinca 1990.

Klasa: 011-01/90-02/50

Urbroj : 71-90- 1

Zagreb, 21. prosinca 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom uređuje se opis povijesnog hrvatskog grba, zastave, tekst i napjev himne Republike Hrvatske, te opis zastave i lente predsjednika Republike Hrvatske, kao i način i zaštita njihove uporabe.

Članak 2.

Grbom, zastavom i himnom Republike Hrvatske predstavlja se Republika Hrvatska i izražava pripadnost Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Grb, zastava i himna Republike Hrvatske rabe se u skladu s odredbama ovoga zakona, na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Članak 4.

Grb, zastava i himna Republike Hrvatske mogu se rabiti u obliku, opisu i tekstu koji su utvrđeni Ustavom Republike Hrvatske i uredeni ovim zakonom. U grbu i na zastavi Republike Hrvatske ne može se ništa mijenjati. Iznimno, ako je statutom ili drugim propisom pravnih osoba predviđeno, dijelovi grba ili zastave Republike Hrvatske mogu se rabiti kao sastavni dio drugih amblema odnosno znakova, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Članak 5.

Zabranjeno je javno isticati dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene grb ili zastavu Republike Hrvatske.

Članak 6.

Uporaba grba, zastave i himne Republike Hrvatske slobodna je u umjetničkom i glazbenom stvaralaštvu i u odgojno-nastavne svrhe, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

II. GRB REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 7.

Grb Republike Hrvatske je povijesni hrvatski grb u obliku štita dvostruko podijeljen vodoravno i okomito u dvadesetpet crvenih i bijelih (srebrnih) polja. tako da je prvo polje u gornjem lijevom kutu štita crvene boje. Iznad štita se nalazi kruna sa pet šiljaka koja se u blagom luku spaja sa lijevim i desnim gornjim dijelom štita. U krunu je smješteno pet manjih štitova s povijesnim hrvatskim grbovima koji su poredani od lijeve na desnu stranu štita u ovom redu: najstariji poznati grb Hrvatske, grbovi Dubrovačke Republike, Dalmacije, Istre i Slavonije. Omjer visine polja na glavnom štitu i visine manjih štitova u kruni je 1 : 2,5, a omjer širine polja na glavnom štitu i širine manjih štitova u kruni 1: 1. Najstariji poznati grb Hrvatske sadrži u štitu na plavom polju žutu (zlatnu) šesterokraku zvijezdu s bijelim (srebrnim) mladim mjesecom. Grb Dubrovačke Republike sadrži u štitu na modrom polju dvije crvene grede. Dalmatinski grb sadrži u štitu na plavom polju tri žute (zlatne) okrunjene leopardove glave. Istarski grb sadrži u štitu na modrom polju žutu (zlatnu) kozu okrenutu u lijevo s crvenim papcima i rogovima. Slavonski grb sadrži u štitu na plavom polju dvije poprečne bijele (srebrne) grede, a između greda je crveno polje po kojem lagano stupa kuna na lijevo. U gornjem plavom polju je žuta (zlatna) šesterokraka zvijezda. Grb je obrubljen crvenom crtom.

Članak 8.

Grb Republike Hrvatske rabi se:

1. u sastavu pečata i žigova državnih organa i drugih javnih tijela prema republičkim propisima o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske;

2. u službenim natpisima organa društveno-političkih zajednica istaknutim na zgradama u kojima su smješteni u Republici Hrvatskoj, u uredima Vlade Republik Hrvatske u inozemstvu ;

3. na zgradama u kojima su smješteni državni organi druga javna tijela u Republici Hrvatskoj, te u svečanim prostorijama tih zgrada; ,

4. na službenim aktima i sličnim aktima kojima se služe zastupnici i članovi Predsjedništva Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Republike Hrvatske, predsjednik Vlade Republike Hrvatske i drugi ovlašteni predstavnici Predsjedništva Republike Hrvatske,Sabora i Vlade Republike Hrvatske, te u ministarstvima i drugim republičkim državnim organima uz uvjete i na način koji su utvrđeni njihovim aktima;

5. na diplomama i svjedodžbama o završenom školovanju;

6. u drugim prilikama utvrđenim zakonom.

Članak 9.

Izvornik grba Republike Hrvatske čuva se u Saboru Republike Hrvatske i prema njemu se oblikuju grbovi.

III. ZASTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 10.

Zastava Republike Hrvatske sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave s grbom Republike Hrvatske u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: crvena, bijela i plava. Svaka boja čini jednu trećinu širine zastave. Grb Republike Hrvstske je smješten u sredini zastave tako da gornji dio grba (kruna) zalazi u crveno polje zastave, a donji dio grba zalazi u plavo polje zastave. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

Članak 11.

Zastava Republike Hrvatske ističe se:

1. stalno na zgradama svih državnih organa;

2. u dane praznika Republike Hrvatske;

3. u dane žalosti u Republici Hrvatskoj i vije se za trajanja žalosti na pola stijega;

4. u drugim prilikama utvrđenim zakonom. Zastavu Republike Hrvatske viju brodovi i druga plovila pomorske i unutarnje plovidbe. Potanje propise o vijenju zastave Republike Hrvatske u smislu prethodnog stavka propisat će Vlada Republike Hrvatske.

Članak 12.

Zastava Republike Hrvatske može se isticati:

1. pri javnim skupovima (političkim, znanstvenim, kulturno-umjetničkim, sportskim i drugim) koji se održavaju u Republici Hrvatskoj, u skladu s pravilima i običajima održavanja takvih skupova;

2. u drugim prilikama, ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama zakona

Članak 13.

Ako se zastava Republike Hrvatske ističe preko ulice ili trga u okomitom položaju, tada se crvena boja zastave nalazi na:

1. sjevernoj strani - ako je pravac ulice istok - zapad, odnosno zapad - istok;

2. istočnoj strani - ako je pravac ulice sjever - jug, odnosno jug - sjever;

3. istočnoj strani kružnog trga. Ako se zastava Republike Hrvatske ističe okomito na stolu, tribini ili kakvom drugom počasnom mjestu, crvena boja zastave je prva s lijeve strane, gledano s prednje strane. Ako se zastava Republike Hrvatske polaže na odar, postolje ili koji drugi predmet ili se nosi u vodoravnom položaju, crvena boja se nalazi s lijeve strane gledano s prednje strane.

Članak 14.

U svečanim prilikama zastava Republike Hrvatske podiže se i spušta, ističe i skida odnosno prenosi uz uobičajene počasti (ustajanje, pozdravljanje i drugo).

IV. HIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 15.

Himna Republike Hrvatske je "Lijepa naša domovino".

Članak 16.

Tekst himne Republike Hrvatske glasi "Lijepa naša domovino, Oj junačka zemljo mila, Stare slave djedovino, da bi vazda sretna bila! Mila, kano si nam slavna, Mila si nam ti jedina. Mila, kuda si nam ravna, Mila, kud si planina! Teci Dravo, Savo teci, Nit' ti Dunav silu gubi, Sinje more svijetu reci, Da svoj narod Hrvat ljubi. Dok mu njive sunce grije, Dok mu hrašće bura vije, Dok mu mrtve grobak krije, Dok mu živo srce bije!"

Članak 17.

Napjev s tekstom himne "Lijepa naša domovino" jest:

Članak 18.

Himna Republike Hrvatske izvodi se: 1. na početku zasjedanja Sabora Republike Hrvatske; 2. pri službenom dolasku u Republiku Hrvatsku odnosno pri ispraćaju iz Republike Hrvatske šefa strane države ili ovlaštenog predstavnika međunarodne organizacije; 3. u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Članak 19.

Himna Republike Hrvatske može se izvoditi i na službenim proslavama, političkim skupovima i drugim svečanim manifestacijama. Himna Republike Hrvatske ne smije se izvoditi na način i u prilikama koji vrijeđaju ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Članak 20.

Izvornik teksta i napjeva himne Republike Hrvatske čuva se u Saboru Republike Hrvatske.

Članak 21.

Himna Republike Hrvatske izvodi se sviranjem, pjevanjem ili sviranjem i pjevanjem.

Članak 22.

Himna Republike Hrvatske izvodi se uz odavanje uobičajenih počasti od strane svih prisutnih.

V. ZASTAVA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 23.

Zastava predsjednika Republike Hrvatske je kvadratnog oblika obrubljena tankim rubom naizmjeničnih crvenih i bijelih polja. U sredini zastave na modroj podlozi je znak u obliku povijesnog hrvatskog grba sa 25 crvenih i srebrnih polja. Štit krasi vijenac medaljona u kojima su povijesni hrvatski grbovi poredani od lijeve na desnu stranu štita ovim redom: najstariji poznati grb Hrvatske, grbovi Dubrovačke Republike, Dalmacije, Istre i Slavonije. Sa medaljona se uzdužno pružaju snopovi usporednih zlatnih, crvenih i bijelih linija. Iznad štita je položena vrpca s bojama zastave Republike Hrvatske, na kojoj su u sredini zlatnim slovima u rimskoj kapitali izvezena slova "RH". koja znače: Republika Hrvatska.

Članak 24.

Zastava predsjednika Republike Hrvatske se ističe:

a) na zgradi u kojoj su službene prostorije i stan predsjednika kada on tamo boravi:

b) na prometnom sredstvu u kojem se nalazi predsjednik:

c) u druim svečanim prilikama.

VI. LENTA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 25.

Lenta predsjednika Republike Hrvatske je znak predsjedničke časti, sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave koje su položene kao i na zastavi Republike Hrvatske. Lenta je obrubljena zlatnim rubom. U sredini lente s prednje strane u bijelom polju nalazi se grb Republike Hrvatske obrubljen zlatnim rubom koji je s lijeve strane ukrašen izvezenim zlatnkm grančicama hrasta, a s desne strane zlatnim grančicama masline. Lenta se nosi položena preko desnog ramena dijagonalno poprsjem do struka gdje se kopčom spaja s drugim krajem lente. Kopča je kvadratičnog oblika obrubljena zlatnim pleterom. Na sredini polja kopče je znak isti kao i znak na zastavi predsjednika Republike Hrvatske, ali bez natpisa na vrpci.

Članak 26.

Predsjednik Republike Hrvatske nosi lentu u posebnim svečanim prilikama koje su vezane uz predstavljanje Republike Hrvatske:

a) na Dan državnosti;

b) pri predaji priznanja;

c) kod akreditiranja diplomatskih i konzularnih predstavnika;

d) u drugim svečanim prilikama

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 27. Novčanom kaznom od 5.000 do 25.000 dinara kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. rabi grb ili zastavu suprotno članku 3. ovoga zakona;

2. rabi grb ili zastavu Republike Hrvatske u obliku ili sadržaju koji nisu utvrđeni Ustavom Republike Hrvatske i ovi m zakonom (članak 4. stavak 1 ) ili suprotno odredbi članka 4. stavka 2. ovoga zakona;

3. rabi dijelove grba ili zastave suprotno članku 4. stavku 3. ovoga zakona;

4. na javnom mjestu ističe dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene grb ili zastavu Republike Hrvatske (članak 5);

5. rabi grb ili zastavu Republike Hrvatske protivno uvjetima iz članka 6. ovoga zakona; 6. ne rabi grb Republike Hrvatske u slučajevima kada se grb obavezno rabi (članak 8); 7. izvede himnu Republike Hrvatske protivno odredbi članka 19. ovoga zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 dinara i odgovorna osoba u pravnoj osobi. Novčanom kaznom od 1.500 do 5.000 dinara kaznit će se i fizička osoba za prekršaj iz točke l, 2, 3, 4, 5. i 7. stavka 1. ovoga članka.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 dinara odgovorna osoba u organu društveno-političke zajednice i drugom državnom organu.

Ako se prekršaj iz stavka 1. točke 7. ovoga članka počini na javnom skupu, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 dinara i osoba odgovorna za organizaciju javnog skupa.

Članak 28.

Za prekršaj iz članka 27. ovoga zakona kaznit će se novčanom kaznom od 5.000 do 25.000 dinara osoba koja samostalno obavlja djelatnost sredstvima rada u vlasništvu građana, a druga osoba novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 dinara.

Članak 29.

Učinitelju prekršaja iz članka 27. i 28. ovoga zakona, izreći će se zaštitna mjera oduzimanja predmeta kojim je izvršen prekršaj.

Ovlaštena službena osoba organa nadležnog za unutarnje poslove može prije nego što je pokrenut prekršajni postupak, zaplijeniti predmete iz stavka 1. ovoga članka. Zaplijenjeni predmeti moraju se odmah predati organu nadležnom za vođenje prekršajnog postupka.

Članak 30.

Likovni prikaz grba i zastave Republike Hrvatske, te zastave i lente predsjednika Republike Hrvatske sastavni je dio ovoga zakona.

Članak 31.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narorlnim novinama".

Klasa: 017-01/90-01/02

Zagreb, 21. prosinca 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r