Pravilnik o osposobljavanju kadrova za obavljanje stručnih poslova u športu

NN 45/1991 (5.9.1991.), Pravilnik o osposobljavanju kadrova za obavljanje stručnih poslova u športu

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Na temelju članka 65. stavak 2. Zakona o športu ("Narodne novine", br. 59/90) ministar prosvjete i kulture, po pribavljenom mišljenju Republičkih granskih športskih saveza, Hrvatskog športskog saveza i Fakulteta za fizičku kulturu donosi

PRAVILNIK

o osposobljavanju kadrova za obavljanje stručnih poslova u športu

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se osnove programa osposobljavanja za obavljanje stručnih poslova u športu i način njihovog izvođenja, način utvrđivanja osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u športu (ispiti) te sadržaj i oblik svjedodžbe o položenim ispitima.

Članak 2.

Osposobljavanje kadrova za obavljanje stručnih poslova u športu kao i za druge poslove vezane uz šport, za koje način osposobljavanja nije uređen drugim propisima (spasavaoci iz vode, gorski spasavaoci i dr.), obavlja Fakultet za fizičku kulturu.

Članak 3.

Programe osposobljavanja za obavljanje stručnih poslova u športu i drugih poslova iz članka 2. ovog pravilnika donijet će Ministarstvo prosvjete i kulture.

Članak 4.

Granski športski savezi i Hrvatski športski savez u suradnji s Fakultetom za fizičku kulturu u svojim godišnjim i višegodišnjim planovima, dužni su donijeti planove osposobljavanja i stručnog usavršavanja kadrova kao i uvjete za stjecanje i produljavanje licenci za obavljanje stručnih poslova u športu.

Fakultet za fizičku kulturu na osnovi planova iz stavka 1. ovog članka donosi godišnji plan osposobljavanja kadrova za obavljanje stručnih poslova u športu i plan stručnog usavršavanja u tekućoj godini za sljedeću godinu.

Članak 5.

Programi osposobljavanja za obavljanje stručnih poslova u športu sadrže opći i posebni dio.

Članak 6.

Opći dio programa obavezno sadrži slijedeće predmete:

1. osnove sistematske kineziologije,

2. osnove športske antropologije:

a)osnove funkcionalne anatomije

b) osnove fiziologije športa

c) osnove psihologije športa

d) osnove športske medicine,

3. osnove kineziološke metodike,

4. osnove kineziološke statistike i informativne športske grane,

5. osnove teorije treninga

Članak 7.

Posebni dio programa - športske specijalnosti sadrži slijedeće predmete:

1.analiza športske aktivnosti

2. metodika podučavanja športske grane

3. metodika teninga športske grane

4. programiranje i kontrola treninga

5. športsko pedagoška praksa

6. trenažna praksa.

Kandidati koji se osposobljavaju za trenera određene športske grane odnosno discipline u posebnom dijelu programa imaju predmete i stavka 1. točke 1, 3, 4. i 6. ovog članka, a kandidati za učitelja odnosno instruktora određene športske grane odnosno discipline u posebnom dijelu pro grama imaju predmete iz stavka 1. točke 1, 2. i 5. ovog članka.

Članak 8.

Fakultet za fizičku kulturu dužan je utvrđiti i voditi dokumentaciju i evidenciju o nastavi, kandidatima i završenim profilima kadrova u športu.

Članak 9.

Kandidat koji pristupa osposobljavanju za obavljanje stručnih poslova u športu mora ispunjavati slijedeće uvijete:

- da je navršio 18 godina,

- da ima najmanje srednju stručnu spremu,

- da ima opću zdravstvenu sposobnost, te posebnu odnosu na specifičnost određene športske grane,

- da mora položiti prijemni ispit koji se sastoji o provjere znanja i utvrđivanja sposobnosti iz određene športske grane.

Sadržaj provjere znanja, te ostale specifičnosti koj kandidat treba ispunjavati, dio su programa osposobljavanja iz članka 3. ovog pravilnika.

Članak 10.

Potvrdu o zadovoljavanju uvjeta posebne zdravstvene sposobnosti iz članka 9. stavka 1. točke 3. ovog pravilnik izdaje športska ambulanta.

Članak 11.

Osposobljavanje za obavljanje stručnih poslova športu provodi se putem tečaja koje organizira Fakultet za fizičku kulturu.

Članak 12.

Fekultet za fizičku kulturu provodi i utvrđuje izbor predavača i ispitivača.

Izbor predavača i ispitivača obnavlja se svake četiri godine.

Članak 13.

Ispitima mogu pristupiti samo kandidati koji su odslušali teorijski i praktični dio tečaja, a najkasnije u roku od dvije godine nakon završetka tečaja.

Članak 14.

Ispiti iz prethodnog članka sastoje se od provjere teorijskih znanja i praktičnih znanja i sposobnosti.

Sadržaj ispita za svaku pojedinu športsku granu sastavni je dio pragrama iz članka 3. ovog pravilnika.

Članak 15.

Ispite za utvrđivanje osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u športu kandidat polaže pred ispitivačima iz članka 12. ovog pravilnika.

Članak 16.

Kandidatu, koji položi ispite predviđene programom za određenu športsku granu, dodjeljuje se svjedodžba osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u šport.

Svjedodžbu iz stavke 1. ovog članka dodjeljuje Fakultet za fizičku kulturu.

Članak 17.

Obrazac svjedožbe tiskan je na formatu A4 s podlogom svijetlozelene boje, na kojem je u sredini grb Republike Hrvatske veličine 1/3 obrasca, te s bijelim rubom od 2 cm n kojem je otisnut hrvatski pleter.

Obrazac svjedodžbe tiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 18.

Priznavanje svjedodžbi odnosno drugih isprava o osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u športu stečenih u inozemstvu obavlja Ministarstvo prosvjete i kulture u skladu sa zakonom.

Osobama koje su u drugim republikama i pokrajinama SFRJ osposobljene za obavljanje stručnih poslova u športu, priznaje se odgovarajuća osposobljenost ostvarena u skladu s propisima tih republika i pokrajina.

Članak 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u, " Narodnim novinama".

Klasa: 620-01/91-01-42

Urbroj : 532-04/ 1-91 -02

Zagreb, 13. lipnja 1991.

Ministar prosvjete i kulture

Prof. dr. Vlatko Pavletić, v. r.


_____________________________________________________________________________

            REPUBLIKA HRVATSKA
_____________________________________________________________________________

FAKULTET ZA FIZIČKU KUTURU SVEUČILIŠTA U_______________________________
            ODJEL ZA OBRAZOVANJE KADROVA U ŠPORTU


Klasa: _____________________Urbroj: _____________________Matični broj: ____________


                    SVJEDODŽBA


sin-kći _____________________roden : _____________________19_____
u_____________________općina_____________________,
Republika_____________________državljanin_____________________
polaga_____je od_____________________do_____________________19_______ ________ put ispite
za_______________________________________________________________i pokaz_________ ovaj uspjeh.

                    Opći dio

Osnove sistematske kineziologije .......................    ..............................................................

Osnove športske antropologije

Osnove funkcionalne anatomije______________________       _______________________
Osnove fiziologije športa______________________     _______________________
Osnove psihologije športa______________________     _______________________
Osnove športske medicine______________________     _______________________
Osnove kineziološke metodike______________________       _______________________
Osnova kineziološke statistike
i intormatike športske grane______________________       _______________________
Osnove teorije treninga______________________      _______________________

                    Posebni dio

______________________________     ______________________________
______________________________     ______________________________
______________________________     ______________________________
______________________________     ______________________________

Prema tome kandidat je s______________________________uspjehom polož_________ispite osposobljen je za
            ______________________________


U______________________________19_________


Rukovoditelj Odjela                   Dekan
_______________________             ____________________


Ocjene za uspjeh na ispitu odličan(5) vrlo dobar(4) dobar(3) dovoljan(2) nedovoljan(1)