Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu

NN 54/1991 (18.10.1991.), Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/91) ministar unutarnjih poslova propisuje

PRAVILNIK

o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu

Članak 1.

Ovim pravilnikom se propisuje obrazac za vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, način vođenja te evidencije i obrazac domovnice.

Članak 2.

O hrvatskom državljanstvu vodi se jedinstvena evidencija u obliku knjige (u daljem tekstu: knjiga državljana) a može se voditi i na drugi način kad to odobri Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 3.

U knjigu državljana upisuju se osobe koje su po odredbama Zakona o hrvatskom državljanstvu stekle hrvatsko državljanstvo.

Članak 4.

Knjigu državljana vodi matični ured općine za matično područje za koje vodi matične knjige.

Članak 5.

Knjiga državljana se tiska na Obrascu 1 koji je otiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Knjiga državljana mora imati označen ukupan broj stranica i mora biti uvezana u tvrde korice.

Unutarnje stranice određene su rednim brojevima.

Članak 6.

Prije početka upisivanja podataka knjigu državljana ovjerava rukovoditelj nadležnog općinskog organa uprave unošenjem slijedeće biješke:

"Potvrđuje se da ova knjiga državljana sadrži ___________________ stranica.

U __________________

M. P. Ovjerava

Dana _______________ ________________________

Bilješka iz stavka 1. ovog članka unosi se na prvoj unutarnjoj stranici knjige državljana.

Članak 7.

Knjiga državljana zaključuje se unošenjem slijedeće bilješke:

"Knjiga državljana zaključena s rednim brojem __________________________________________ (upisuje se brojkama i u zagradi slovima) s ___________ (upisuje se datum i godina)

Ovjerava"

M. P.

__________________________

Bilješka iz stavka 1. ovog članka unosi se na poleđini posljednje stranice u knjizi državljana.

Kada se knjiga državljana ispuni podacima upisi se nastavljaju u novoj knjizi pod rednim brojem koji slijedi redni broj iz prethodne knjige državljana.

Članak 8.

Za upisivanje u knjigu državljana koristi se posebna crna tinta.

Upisani podaci moraju biti čitljivi i jasni i ne smiju se brisati.

Ispravljanje grešaka vrši se na način da se pogrešno upisana riječ ili podatak precrta na način da ostane čitljiv, a novi upis unosi se u produžetku ili iznad precrtanog. Novi upis ovjerava se potpisom ovlaštene osobe i otiskom pečata nadležnog organa.

Članak 9.

Uz knjigu državljana vodi se abecedno kazalo prema početnom slovu prezimena.

U kazalo se unose slijedeći podaci: osobno ime osobe upisane u knjigu državljana, redni broj stranice knjige državljana i redni broj upisa u knjigu državljana.

Članak 10.

Osobni podaci koji se upisuju u knjigu državljana moraju biti suglasni podacima iz matične knjige rođenih.

Članak 11.

Matični ured općine na zahtjev zainteresirane osobe izdaje domovnicu na temelju podataka upisanih u knjigu državljana.

Domovnica se izdaje na Obrascu 2 koji je otiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 12.

Dijete rođeno u Republici Hrvatskoj koje podrijetlom stječe hrvatsko državljanstvo upisuje se u knjigu državljana koju vodi matični ured općine u kojoj se nalazi mjesto rođenja djeteta.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka upis u knjigu državljana vrši se istovremeno sa upisom u matičnu knjigu rođenih.

U slučaju upisa u knjigu državljana prema stavku 1. ovog članka u rubrici "osnov upisa" navodi se isprava kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo roditelja.

Članak 13.

Dijete rođeno u inozemstvu koje podrijetlom stječe hrvatsko državljanstvo upisuje se u knjigu državljana koju vodi matični ured općine u kojoj se nalazi prebivalište djeteta ako ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Dijete rođeno u inozemstvu koje nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, upisuje se u knjigu državljana koju vodi matični ured općine u kojoj se nalazi prebivalište roditelja odnosno posljednje prebivalište roditelja.

Kada roditelji imaju različito prebivalište u Republici Hrvatskoj, dijete se upisuje u knjigu državljana prema mjestu prebivališta roditelja koji je prijavio upis djeteta.

Kada se dijete ne može upisati u knjigu državljana prema odredbi stavka 1. do 3. ovog članka, upisuje se u knjigu državljana grada Zagreba.

U slučaju upisa u knjigu državljana prema stavku 1. do 4. ovog članka u rubrici "osnov upisa" navodi se isprava kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo roditelja, odnosno navodi se pisana izjava i suglasnost roditelja u smislu članka 6. Zakona o hrvatskom državljanstvu koja se prilaže prilikom upisa u knjigu državljana.

Članak 14.

Dijete koje rođenjem stječe hrvatsko državljanstvo upisuje se u knjigu državljana koju vodi matični ured općine u kojoj je dijete upisano u matičnu knjigu rođenih.

U slučaju upisa u knjigu državljana prema stavku 1. ovog članka u rubrici "osnov upisa" navodi se isprava kojom roditelji dokazuju da su bez državljanstva ili nepoznatog državljanstva (putna isprava za osobu bez državljanstva ili osobna karta za strance) odnosno rješenje nadležnog organa na osnovu kojeg je izvršen upis u matičnu knjigu rođenih.

Članak 15.

Osoba koja prirođenjem stječe hrvatsko državljanstvo upisuje se u knjigu državljana u matičnom uredu općine u kojoj se nalazi mjesto rođenja ako je rođena u Republici Hrvatskoj.

Osoba iz stavka 1. ovog članka koja je rođena u inozemstvu upisuje se u knjigu državljana prema odredbi članka 13. ovog pravilnika.

U slučaju upisa u knjigu državljana prema stavku 1. i 2. ovog članka u rubrici "osnov upisa" navodi se akt nadležnog tijela a u rubrici "primjedbe" datum izvršene dostave akta.

Članak 16.

Osoba koja se smatra hrvatskim državljaninom temeljem članka 30. stavka 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu, a do stupanja na snagu ovog pravilnika nije upisana u knjigu državljana, upisuje se na vlastiti zahtjev u knjigu državljana na način propisan člankom 15. stavkom 1. i 2. ovog pravilnika.

U slučaju upisa u knjigu državljana prema stavku 1. ovog članka u rubrici "osnov upisa" navodi se akt nadležnog tijela kojim se nalaže upis u knjigu državljana, odnosno isprava kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo.

Članak 17.

Osoba koja se smatra hrvatskim državljaninom temeljem članka 30. stavka 2. Zakona o hrvatskom državljanstvu upisuje se u knjigu državljana u matičnom uredu općine u kojoj se nalazi njezino prebivališta.

U slučaju upisa u knjigu državljana prema stavku 1. ovog članka u rubrici "osnov upisa" navodi se akt nadležnog tijela kojim se nalaže upis u knjigu državljana.

Članak 18.

Hrvatski državljanin koji je upisan u knjigu državljana a promijeni mjesto prebivališta na teritoriju Republike Hrvatske može tražiti upis u knjigu državljana prema mjestu novog prebivališta.

Nakon izvršenog upisa u smislu stavka 1. ovog članka, matični ured dužan je odmah obavijestiti ovaj matični ured kod kojeg je ta osoba bila ranije upisana u knjizi državljana radi brisanja.

U slučaju brisanja po stavku 2. ovog članka upisuje se broj i datum dopisa matičnog ureda koji je izvršio kasniji upis u knjigu državljana a u rubriku "primjedbe" unosi se podatak pod kojim je brojem i u kojoj općini i matičnom uredu izvršen novi upis.

Članak 19.

U slučaju prestanka hrvatskog državljanstva prema odredbi članka 17. Zakona o hrvatskom državljanstvu u knjizi državljana u rubrici "osnov brisanja" navodi se akt temeljem kojeg je prestalo hrvatsko državljanstvo, a u rubrici "primjedbe" datum izvršene dostave akta.

Brisanje se vrši precrtavanjem osobnog imena.

Članak 20.

Ministarstvo unutarnjih poslova vodi evidenciju:

1. osoba koje stječu hrvatsko državljanstvo prirođenjem,

2. osoba koje stječu hrvatsko državljanstvo po međunarodnom ugovoru,

3. osoba kojima hrvatsko državljanstvo prestaje otpustom,

4. osoba kojima hrvatsko državljanstvo prestaje odricanjem,

5. osoba kojima hrvatsko državljanstvo prestaje po međunarodnom ugovoru.

Evidencije iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka sadrže slijedeće podatke: redni broj upisa, prezime (ranije) prezime, očevo ime i ime, datum, mjesto, općina i država rođenja, prebivalište, zanimanje, datum i broj akta o primitku u hrvatsko državljanstvo, dosadašnje (strano) državljanstvo, datum izvršene dostave akta, podaci o maloljetnoj djeci koja primitkom stječu hrvatsko državljanstvo i primjedbe.

Evidencije iz stavka 1. točke 3, 4. i 5. ovog članka sadrže slijedeće podatke: redni broj upisa, prezime (ranije) prezime, očevo ime i ime, datum i mjesto rođenja, zanimanje, datum i broj akta o prestanku državljanstva, datum izvršene dostave akta, novo državljanstvo, ime, datum i mjesto rođenja maloljetnog djeteta kojem prestaje državljanstvo i primjedbe.

Evidencije iz stavka 1. ovog članka vode se u obliku registra.

Članak 21.

Akti na temelju kojih je izvršen upis u knjigu državljana (izjave, zapisnici, rješenja i drugo) smatraju se aktima trajne vrijednosti.

Za akte iz stavka 1. ovog članka osniva se arhiv i vodi poseban djelovodnik. Pismena se stavljaju u posebne omote i slažu kronološkim redom prema rednim brojevima upisa.

Knjiga državljana i akti na osnovi kojih je izvršen upis u knjigu državljana moraju se čuvati tako da bi se sačuvali od zloupotrebe, uništenja odnosno oštećenja.

Članak 22.

Evidencije o državljanstvu ustrojene prema ranije važečim propisima o državljanstvu sastavni su dio evidencije o hrvatskom državljanstvu koje se ustrojavaju temeljem ovog pravilnika.

Članak 23.

Građanima koji su upisani u knjigu državljana do 29. veljače 1978. godine može se izdati domovnica kao dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Građanima koji su upisani u knjigu državljana nakon 29. veljače 1978. godine može se izdati domovnica kao dokaz o hrvatskom državljanstvu ako je u rubriku "republičko državljanstvo" upisano državljanstvo "Socijalističke Republike Hrvatske" odnosno "Republike Hrvatske".

Kada u slučaju iz stavka 2. ovog članka u rubrici "republičko državljanstvo" nije upisan podatak o republičkom državljanstvu na zahtjev osobe izdat će se domovnica nakon što se utvrdi da se osoba smatra hrvatskim državljaninom a podatak upiše u odgovarajuću rubriku.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja evidencije, obrascu vođenja evidencije i obrascu uvjerenja o državljanstvu ("Narodne novine", broj 7/78).

Članak 25.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-33-25243/1-1991.

Zagreb, 15. listopada 1991.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Vekić, v. r.


Obrazac 1
____________________________________________________________________________REPUBLIKA HRVATSKAKNJIGA DRŽAVLJANA

____________________________________________________________________________
KoricePrva unutarnja strana
____________________________________________________________________________

OPĆINA _____________________________

MATIČNI URED ______________________

                    M.P.              Potpis
                                    ovlaštene osobe
                                    ______________________


                            Potvrđuje se da ova knjiga državljana
                            sadrži__________stranica.
                            U______________, dana__________


                            M. P.      Potpis
                                    ovlaštene osobe
                                    __________________

____________________________________________________________________________Unutarnje strane
____________________________________________________________________________
    Prezime Datum,     Prezime
Redni  i ime    mjesto,       i ime          Osnov  Datum  Osnov  Datum
broj        općina i  JMBG   roditelja Prebivalište    upisa  upisa  brisanja brisanja Primjedbe
          država
          rođenja
____________________________________________________________________________
1    2    3        4    5        6    7    8    9    10       11
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA


DOMOVNICA

kojom se dokazuje da je

________________________________________________________
            (ime i prezime)

rođen(a)                    JMBG
________________________________________________________
        (dan, mjesec, godina)
u
________________________________________________________
            (mjesto, općina, država)

s prebivalištem u
________________________________________________________
            (država, mjesto, adresa)


HRVATSKI(A) DRŽAVLJANIN(KA)

Podaci o državljanstvu upisani su u knjigu državljana matičnog ureda _______________
općine _______________________________ na stranici ________ pod red. br. ___________
Taksa po Tarifnom broju _______________________ odluke o administrativnim taksama u
iznosu od _________ dinara je naplaćena i poništena na podnesku.

Klasa:___________________________
Ur. broj:_________________________
U_______________________________        M.P.
Dana____________________________                Potpis ovlaštene osobe
                                    ________________________

_______________________________________________________________________________