Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

NN 33/1992 (12.6.1992.), Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

Proglašavam Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 4. lipnja 1992, Vijeća općina 4. lipnja 1992. i Vijeća udruženog rada 4. lipnja 1992.

Broj: PA4-39/1-92.

Zagreb, 9. lipnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Odlikovanja Republike Hrvatske dodjeljuju se za zasluge u uspostavi, promicanju i obrani hrvatske države, hrvatske državotvorne ideje, hrvatske kulture, znanosti i gospodarstva te za ratne i vojne zasluge i obrani Republike Hrvatske.

Odlikovanja imaju svoje minijaturne oznake.

Odlikovanja Republike Hrvatske su ordeni i spomenica.

Nositeljima određenih ordena može se dodijeliti i pravo na naslov viteza Republike Hrvatske.

Članak 2.

Za zasluge u uspostavi, promicanju i obrani hrvatske države dodjeljuju se Orden kralja Tomislava, Orden kralja Petra Krešimira IV, Orden kralja Dmitra Zvonimira, Orden kneza Trpimira i Orden kneza Branimira.

Za zasluge u promicanju i obrani hrvatske državotvorne ideje, hrvatske kulture, znanosti i gospodarstva dodjeljuju se Orden Hrvatskog zavjeta, Orden Hrvatskog križa, Orden Ante Starčevića, Orden Stjepana Radića, Orden Marka Marulića, Orden Ruđera Boškovića, Orden Danice Hrvatske, Orden Jurja Julija Klovića, Orden Franje Lovrića, Orden Katarine Zrinske, Orden Bogoslava Šuleka i Orden Nikole Tesle.

Za ratne i vojne zasluge u obrani Republike Hrvatske dodjeljuju ·se Orden bana Josipa Jelačića, Orden Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana, Orden Nikole Šubića Zrinskoga, Orden kneza Domagoja i Spomenica domovinskog rata 1990 - 1992.

Članak 3.

Priznanja Republike Hrvatske su Povelja Republike Hrvatske i Nagrada Republike Hrvatske.

Članak 4.

Odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske dodjeljuje predsjednik Republike Hrvatske, samoinicijativno ili na prijedlog Komisije za odlikovanja i priznanja u Uredu predsjednika Republike.

Članak 5.

Pojedinačni heraldički izgled i opis odlikovanja i njihovih minijaturnih oznaka, način njihovoga nošenja i isticanja, izgled i opis pismena o dodjeli odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske te druga potanja pitanja od važnosti za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske utvrđuju se Uredbom Vlade Republike Hrvatske.

II. ODLIKOVANJA

A) ZA ZASLUGE U USPOSTAVI, PROMICANJU I OBRANI HRVATSKE DRŽAVE

Članak 6.

Orden kralja Tomislava dodjeljuje se državnicima i čelnicima međunarodnih organizacija za zasluge u uspostavi, održanju i promicanju suvereniteta, samostalnosti i samosvojnosti Republike Hrvatske.

Članak 7.

Orden kralja Petra Krešimira IV dodjeljuje se domaćim i stranim dužnosnicima zaslužnima u uspostavljanju i promicanju međunarodnih odnosa Republike Hrvatske i odnosa hrvatskog naroda s drugim narodima.

Članak 8.

Orden kneza Dmitra Zvonimira dodjeljuje se domaćim i stranim dužnosnicima, drugim osobama i crkvenim dostojanstvenicima za zasluge u uspostavljanju i promicanju odnosa hrvatske države i vjerskih zajednica, a posebice Crkve u Hrvata.

Članak 9.

Orden kneza Trpimira dodjeljuje se domaćim i stranim državljanima sa zaslugama za promicanje međunarodnog položaja i ugleda Republike Hrvatske te uspostavu i promicanje odnosa Republike Hrvatske s drugim državama.

Članak 10.

Orden kneza Branfmira dodjeljuje se domaćim i stranim javnim djelatnicima za zasluge u uspostavi, održanju i promicanju neovisnosti, samostojnosti i semostalnosti Republike Hrvatske.

B) ZA ZASLUGE U PROMICANJU I OBRANI HRVATSKE DRŽAVOTVORNE IDEJE, HRVATSKE KULTURE, ZNANOSTI I GOSPODARSTVA

Članak 11.

Orden Hrvatskog zavjeta dodjeljuje se osobama koje su značajno pridonijele ostvarenju neovisnosti, samostojnosti i samostalnosti Republike Hrvatske.

Članak 12.

Orden Hrvatskog križa dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima koji su svojim mučeništvom i stradalništvom prldonijeli općoj borbi za neovisnu i samostalnu Hrvatsku.

Orden Hrvatskog križa može se dodijeliti i posmrtno.

Članak 13.

Orden Ante Starčevića dodjeljuje se hrvatskim državljanima za domoljubne zasluge u stvaranju i održanju ideje hrvatske državnosti u svim oblicima društvenoga života.

Članak 14.

Orden Stjepana Radića dodjeljuje se hrvatskim državljanima sa zaslugama za promaknuće svijesti o identitetu i samosvojnosti hrvatskog naroda te gospodarske i kulturne neovisnosti Republike Hrvatske.

Članak 15.

Orden Marka Marulića dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za zasluge u umjetničkom stvaralaštvu - književnosti, dramskom i filmskom stvaralaštvu i drugim medijskim umjetničkim oblicima, kojima su ostvarena međunarodna umjelnička dostignuća ili je posebice promaknuto političko, kulturno i drugo nasljeđe hrvatskog naroda, odnosno Republike Hrvatske u svijetu.

Članak 16.

Orden Ruđera Boškovića dodjeljuje se hrvatskim držvljanima za zasluge u znanosti, medicini, tehnici, tehnologiji, informatici te izumiteljstvu i njihovoj gospodarskoj i drugoj društvenoj primjeni, kojima su promaknuti međunarodni znanstveni ili gospodarski ugled i položaj Republike Hrvatske u svijetu ili je postignuto drugo dobro za građane Republike Hrvatske.

Članak 17.

Orden Danice Hrvatske dodjeljuje se hrvatskim državljanima za zasluge u prosvjeti, novinarstvu i drugim sredstvima javnog priopćavanja, izdavačkoj djelatnosti i drugim javnim djelatnostima, kojima su posebice promaknute vrijednosti demokratskog društva i identiteta Republike Hrvatske u svijetu.

Članak 18.

Orden Juraja Julija Klovića dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za zasluge u slikarstvu, kiparstvu i drugim likovnim umjetnostima kojima je promaknut ugled hrvatskog naroda i Republike Hrvatske.

Članak 19.

Orden Franje Lovrića dodjeljuje se za zasluge u gospodarskom razvitku i stvaranju moderne hrvatske države.

Članak 20.

Orden Katarine Zrinske dodjeljuje se hrvatskim državljankama za zasluge hrvatske žene za promaknuće svijesti o identitetu i samostojnosti hrvatskog naroda.

Članak 21.

Orden Bogoslava Šuleka dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za zasluge u promicanju hrvatske kulture, jezika i znanosti.

Članak 22.

Orden Nikole Tesle dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za zasluge u znanosti i izumiteljstvu kojima se promiće ugled Hrvatske u svijetu.

C) ZA RATNE I VOJNE ZASLUGE U OBRANI REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 23.

Orden bana Josipa Jelačića dodjeljuje se hrvatskim časnicima, dočasnicima i vojnicima za vrhunske zasluge strateškog značaja u oružanoj borbi i druge domoljubne doprinose u ratnim uvjetima.

Članak 24.

Orden Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana dodjeljuje se kao posmrtno odlikovanje palim za hrvatsku državu.

Članak 25.

Orden Eugena Kvaternika dodjeljuje se teškim ranjenicima i invalidima stradalim u oružanoj borbi za neovisnu i samostalnu Hrvatsku.

Članak 26.

Orden Nikole Šubića Zrinskoga dodjeljuje se za vrhunsku hrabrost za učinjeni podvig u ratnim ili mirnodopskim uvjetima.

Članak 27.

Orden kneza Domagoja dodjeljuje se osobama koje je kao zapovjednike postrojbi ili kao vojnike, odnosno gardiste ili pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova u ratnim operacijama, na kopnu, moru i u zraku, krasilo junaštvo, viteštvo i humanost.

Članak 28.

Spomenica Domovinskog rata 1990.-1992. dodjeljuje se hrvatskim borcima, sudionicima rata 1990. - 1992. godine.

III. PRIZNANJA

Članak 29.

Povelja Republike Hrvatske dodjeljuje se državama, međunarodnim organizacijama, pravnim osobama, stranim državnicima i drugim građanima za zasluge u razvitku i promicanju međunarodnog položaja Repubike Hrvatske te za doprinos znanstvenom, kulturnom, gospodarskom i drugom razvitku Republike Hrvatske.

Članak 30.

Nagrada Republike Hrvatske dodjeljuje se jednom godišnje (na Dan državnosti) pravnim osobama i državljanima Republike Hrvatške za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, kulture, umjetnosti, športa i drugih oblasti društvenog života u Republici Hrvatskoj.

IV. POSTUPAK DODJELE ODLIKOVANJA I PRIZNANJA

Članak 31.

Odlikovanja, Povelju Republike Hrvatske i Nagradu Republike Hrvatske dodjeljuje predsjednik Republike Hrvatske svojim ukazom, samoinicijativno ili na prijedlog Komisije za odlikovanja i priznanja.

Predsjednika i članove Komisije za odlikovanja i priznanja imenuje predsjednik Republike iz redova javnih djelatnika Republike Hrvatske.

Komisija za odlikovanja i priznanja donosi poslovnik o svom radu.

Ukaz predsjednika Republike o dodjeli odlikovanja i priznanja objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak 32.

Pismena o dodjeli odlikovanja, Povelje i Nagrade Republike Hrvatske potpisuje predsjednik Republike Hrvatske.

Predsjednik Republike može ovlastiti predsjednika Komisije za odlikovanja i priznanja da potpisuje pismena o dodjeli određenih odlikovanja.

Članak 33.

Inicijativu za dodjelu odlikovanja i priznanja mogu dati Zastupnički i Županijski dom Sabora Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Hzvatske u inozemstvu, ministarstva i drugi državni organi i tijela, vjerske zajednice, političke stranke, udruženja građana i druge pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske.

Inicijatlva se podnosi Komisiji za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.

V. PRAVNI STATUS ODLIKOVANJA I PRIZNANJA

Članak 34.

Odlikovanja i priznanja nisu u pravnom prometu.

Nošenje, izrada i korištenje znakova i drugih predmeta sličnih odlikovanjima nisu dopušteni.

Odlikovanja mogu nositi i isticati samo njihovi nositelji.

Odlikovanja se nose i ističu u svečanim prilikama.

Odlikovanja se ne smiju nositi i isticati na način i u prilikama u kojima bi se vrijeđali ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Članak 35.

Odlikovanja i priznanja dodijeljena posmrtno predaju se užoj obitelji osobe kojoj je odlikovanje ili priznanje dodijeljeno.

Odlikovanja i priznanja dodijeljena osobama koje nemaju uže obitelji čuvaju se kod Komisije za dodjelu odlikovanja i priznanja ili se, po njenom nahođenju, predaju prikladnom muzeju ili drugoj odgovarajućoj ustanovi.

VI. ODUZIMANJE ODLIKOVANJA I PRIZNANJA

Članak 36.

Odlikovanja i priznanja oduzima predsjednik Republike Hrvatske, ako su nošenje i isticanje odlikovanja, postupanje i djelovanje nositelja odlikovanja ili priznanja protivni svrsi njihove dodjele ili su u nesuglasju s pravnim poretkom i moralnim zasadama u Republici Hrvatskoj.

Inicijativu za oduzimanje odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske mogu podnijeti tijela i osobe iz članka 33. ovoga Zakona.

Predsjednik Republike oduzima odlikovanja ili priznanja svojim ukazom. Ukaz predsjednika Republike o oduzimanju odlikovanja i priznanja objavljuje se u "Narodnim novinama".

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Ovim Zakonom ne dira se u priznanja i nagrade koje se dodjeljuju po posebnim propisima.

Članak 38.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 060-01/92-01/03

Zagreb, 4. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.