Zakon o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

NN 69/1992 (22.10.1992.), Zakon o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske. donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 14. listopada 1992.

Broj : PA4-79/ 1-92.

Zagreb, 19. listopada 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 12/91 - pročišćeni tekst, 19/91., 53A/91. i 18/92.) u članku 113. stavak 2. mijenja se i glasi : "Republičkim fondom rukovodi direktor kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra zdravstva." ,

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dena od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 500-01/92-01/05

Zagreb, 14. listopada 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Meslć, v. r.