Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

NN 25/1993 (31.3.1993.), Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 26. ožujka 1993.

Broj : PA4-17/1-93.

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Članak 1.

U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine". br. 43/92 - pročišćeni tekst i 69/92.) u članku 4. stavku 2. riječi: "u roku dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima: "do 30. lipnja 1994.".

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. riječi: "nakon proteka roka od dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima: "koji počinje teći 30. lipnja 1994.".

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. riječi: "u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona o izmjeni i dopuni zakona na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 33/92.)" zamjenjuju se riječima: "do 30. lipnja 1994. godine".

Članak 4.

U članku 16. alineji 4. točka 2. mijenja se i glasi: "2. politički zatvorenik, odnosno supružnik ili malodobno dijete političkog zatvorenika koji je umro do momenta sklapanja ugovora."

Članak 5.

U članku 34. stavku 1. riječi: "u roku dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima: "do 30. lipnja 1994.".

Članak 6.

U članku 59. stavku 1. riječ: "1992." zamjenjuje se riječju: "1993""

Članak 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/92-03/09

Zagreb, 26. ožujka 1993.

ZAS'I'UPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVA'TSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.