Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

NN 26/1993 (1.4.1993.), Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 11. i članka 67. stavka 7) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 1. travnja 1993. donio je

ODLUKU

o obaveznoj rezervi banaka od Narodne banke Hrvatske

I.

Banke su dužnle obračunavati i izdvajati obveznu rezervu kod Narodne banke Hrvatske, u visini na način i u rokovima što su utvrđeni ovom odlukom.

II.

Banke obračunavaju obveznu rezervu i to:

1) po stopi od 23,5% na depozite po viđenju i depozite oročene do tri mjeseca, na sredstva pribavljena izdavanjem vrijednosnih papira s rokom dospijeća do tri mjeseca i na kredite dobivene od pravnih osoba i građana s rokom dospijeća do tri mjeseca:

2) po stopi od 5.5% - na depozite oročene na tri i više mjeseci, na sredstva pribavljena izdavanjem vrijednosnih papira s rokom dospijeća od tri i više mjeseci i na kredite dobivene od pravnih osoba i građana s rokom dospijeće od tri i više mjeseci.

III.

Banke ne obračunavaju obveznu rezervu:

1) na devizne depozite:

2) na sredstva depozita koja su primljena na ime pomoći podrućjima nastradalim od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja;

3) na kredite dobivene od Narodne banke Hrvatske, banaka, i kredite odobrene iz sredstava fondova i zajmova Republike Hrvatske formiranih na temelju republičkih propisa;

4) na kredite dobivene od Hrvatske kreditne banke za obnovu namijenjene za obnovu:

5) na depozite i druga sredstva namijenjena za stambeno-komunalnu izgradnju. Obveznu rezervu, obračunatu u smislu ove odluke, banke izdvajaju kod Narodne banke Hrvatske prenošenjem tih sredstava na posebni račun izdvojene obvezne rezerve banaka što ga vodi ovlaštena organizacija za platni promet.

IV.

Obveznu rezervu, obračunatu u smislu ove odluke, banke izdvajaju kod Narodne banke Hrvatske prenošenjem tih sredstava na posebni račun izdvojene obvezne rezerve banaka što ga vodi ovlaštena organizacija za platni promet.

V.

Obveznu rezervu iz ove odluke banke obračunavaju i izdvajaju desetodnevno.

VI.

Obvezna rezerva izdvaja se za obračunsko razdoblje koje čine tri uzastopne dekade. Obračunska razdoblja mijenjaju se po isteku dekade, a razmak između početka jednog i slijedećeg obračunskog razdoblja je jedna dekada. Obračun obvezne rezerve banke sastavljaju deseti dan po isteku obračunskog razdoblja, a prema prosječnom dnevnom stanju depozita tog obračunskog razdoblja. Prosječno dnevno stanje depozita jednog obračunskog razdoblja računa se tako da se zbroje dnevna stanja depozita svakog radnog dana (radnim danom ne smatra se subota) i dobiveni zbroj podijeli brojem radnih dana tog obračunskog razdoblja. Obvezna rezerva utvrđena u obračunu iz stavka 2. ove točke izdvaja se 11. dana nakon isteka svakog obračunskog razdoblja i vrijedi do slijedećeg izdvajanja obvezne rezerve. Iznimno, na dan 11. siječnja i 11. srpnja banke neće izdvajati obveznu rezervu prema odredbama stavka 4. ove točke.

VII.

Obračun obvezne rezerve banke sastavljaju na obrascu što ga propisuje Narodna banka Hrvatske i dostavljaju ga ovlaštenoj organizaciji za platni promet suglasno odredbama točke 6. ove odluke. Uz obračun obveznerezervebanke podnoseodgovarajući nalog za uplatu odnosno za vraćanje razlike između stanja obvezne rezerve na posebnom raćunu kod ovlaštene organizacije za platni promet i obvezne rezerve po podnesenom obračunu. Jedan primjerak obračuna obvezne rezerve banke dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske radi kontrole ispravnosti obračuna. Uz obračun banke će podnijeti i primjerak naloga za uplatu odnosno vraćanje razlike nastale između obvezne rezerve po tom obračunu i stanja obvezne rezerve na posebnom raćunu kod ovlaštene organizacije za platni promet.

VIII.

Danom primjene ove odluke, prestaje važiti Odluka o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", br. 61/91, 9/92, 35/92, 60/92, 10/93).

IX.

Ova odluka stupa na snagu idućega dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 20. svibnja 1993. godine.

O. br. 118/93.

Zagreb, 1. travnja 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.