Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fondovima za kulturu

NN 27/1993 (6.4.1993.), Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fondovima za kulturu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fondovima za kulturu

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fondovima za kulturu, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 24. ožujka 1993.

Broj: PA4-3/ 1-93

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o fondovima za kulturu

Članak 1.

U Zakonu o fondovima za kulturu ("Narodne novine", br. 47/90.) naziv Zakona mijenja se i glasi: "Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi".

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi: "Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb, općine i gradovi donose programe javnih potreba u kulturi, te za njihovo provodenje osiguravaju sredstva iz svojih proračuna, u skladu sa zakonom. Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života u Republici Hrvatskoj. Pri utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi polazi se od potreba i postignutog stupnja razvitka kulture i kulturnih djelatnosti."

Članak 3.

Članak 2. mijenja se i glasi: "Ustanove i druge organizacije kulture mogu stjecati i vlastite prihode obavljanjem svoje djelatnosti, naknadama za obavljanje usluga, prodajom usluga i proizvoda na tržištu, donacijama, sponzorstvom, poklonima i drugim načinom u skladu sa zakonom".

Članak 4.

Članci 3. do 8. brišu se.

Članak 5.

U članku 9. uvodna rečenica mijenja se i glasi: "Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku, a osobito". U 1. i 2. alineji brišu se riječi "posebnog", iza 2. alineje dodaju se nove alineje 3. i 4. koje glase: - skrb o obnovi u domovnskom ratu razorenih i oštećenih spomenika kulture i svekolike nacionalne kulturne baštine. - poticanje kulturnih djelatnosti u područjima i sredinama razorenim u domovinskom ratu". Alineje 13. i 17. brišu se. U alineji 18. riječi: "Drogramom kulturnog razvitka" zamjenjuju se riječima: "programom javnih potreba". Dodaje se stavak 2. koji glasi: "Program javnih potreba u kulturi iz stavka 1. ovoga članka donosi Sabor Republike Hrvatske. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, zajedno s državnim proračunom."

Članak 6.

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9a. koji glasi "Članak 9a. Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna županija, Grada Zagreba, općina i gradova, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za županije, Grad Zagreb, općine i gradove koje oni programom utvrde kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito: - djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, - akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života. posebno u područjima i sredinama pogođenim ratnim razaranjima, - investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture pogođenim ratnim razaranjima, kao i drugim objektima kulture. Županija donosi program javnih potreba u kulturi od zajedničkog interesa za općine i gradove na njezinom području te županiju kao cjelinu, uskladuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog kulturnog razvitka općina i gradova na njenom području i županije kao cjeline, utvrđuje odnose u financiranju kulture pojedinih općina i gradova na pqdrućju županije i županije kao cjeline, te usklađuje razvitak i utvrđuje mrežu ustanova i drugih organizacija kulture, kao i objekata kulture od važnosti za područje županije kao cjeline. Županija svojim programom javnih potreba u kulturi utvrđuje raspored sredstava za matićne i regionalne ustanove i druge organizacije kulture koje su od interesa za županiju. Program javnih potreba iz stavaka 1, 2. i 3. ovoga članka donosi predstavnićko tijelo županije, Grada Zagreba, općine i grada na prijedlog njegovog poglavarstva zajedno s godišnjim proračunima županije, Grada Zagreba, općine i grad. "

Članak 7.

Članak 10. mijenja se i glasi: "Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi iz članka 5. ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu i izdvajaju na poseban račun Ministarstva kulture i prosvjete koje raspolaže tim sredstvima. Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi iz članka 6. ovoga Zakona osiguravaju se u proračunima županija, Grada Zagreba, općina i gradova i izdvajaju na poseban račun županijskog upravnog tijela nadležnog za kulturu; koje raspolaže tim sredstvima: Gradovima i općinamla na području županije koji vlastitim sredstvima ne mogu osigurati ostvarivanje programa javnih potreba u kulturi na svom području, županija će u svom proračunu osigurati potrebita sredstva. Ako županija i Grad Zagreb vlastitim sredstvima ne mogu osigurati ostvarivanje svog programa javnih potreba u kulturi u osiguravanju potrebitih sredstava može sudjelovati Republika Hrvatska sredstvima državnog proračuna. Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi mogu se namicati i osnivanjem zaklada. fondova, te na drugi način u skladu sa zakonom."

Članak 8.

Iza članka 10. dodaje se novi članak 10a. koji glasi: "Ministarstvo kulture i prosvjete propisat će kriterije i rokove za utvrđivanje programa javnih potreba i osiguravanje sredstava iz članka 5. ovoga Zakona, način njihova raspoređivanja i dodjele, te način pračenja njihova korištenja. Županijsko, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove kulture, propisat će kriterije i rokove za utvrđivanje programa javnih potreba i osiguravanje sredstava iz članka 6. ovoga Zakona, način njihovog rasporedivanja i dodjele, te način pračenja njihova korištenja. Tijela iz stavka 1. i 2. ovoga članka za izvršavanje svojih zadaća osnivaju stručne savjetodavne komisije."

Članak 9.

Članci 11. do 24. brišu se.

Članak 10.

Dok se ne ustroje županijska upravna tijela nadležna za kulturu, njihove će poslove obavljati organi uprave i službe dosadašnjih općina i Grada Zagreba nadležni za kultur, kao ispostave županija.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 610-02/92-03/01 .

Zagreb, 24. ožujka 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r: