Odluka o osnivanju Komisije za ratne zločine

NN 34/1993 (21.4.1993.), Odluka o osnivanju Komisije za ratne zločine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem odredbe članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne -novine" br. 41/90, 8/91,14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. travnja 1993. godine donijela.

ODLUKU

o osnivanju Komisije za ratne zločine

I.

Ovom odlukom osniva se Kokmisija za ratne zločine (u daljnjem tekstu Komisija). ·Komisija djeluje pri Vladi Republike Hrvatske.

II.

Komisija sakuplja i obrađuje podatke o ratnim zločinima tijekom rata u Republici Hrvatskoj te održava kontakte s Međunarodnim sudom za ratne zločine i drugim odgovarajućim međunarodnim institucijama. Konmisija za potrebe svoga djelovanja prikuplja svu dokumentaciju o rataim zločinima i druga dokazna sredstva kojima raspolažu tijela državne vlasti i nevladine organizacije u Republici Hrvatskoj.

III.

Komisija ima predsjednika i 10 članova. Predsjednika i članove Komisije imenuje Vlada Republike Hrvatske.

IV.

Komisija podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske, najmanje svaka tri mjeseca.

V.

Stručne i administrativne poslove Komisije obavljaju stručne službe Vlade Republike Hrvatske. Sredstva za rad Komisije osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

VI.

Organizacija i način rada Komisije uređuju se poslovnikom koji donosi Komisija.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 800-01/93-01/09

Urbroj: 5030204-93-2

Zagreb, 19. travnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.