Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

NN 58/1993 (18.6.1993.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 3. lipnja 1993. godine.

Broj : PA4-44/ 1-93.

Zagreb, 10. lipnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", br. 33/92, 57/92. i 77/92.),

članak 48a. mijenja se i glasi:

"Djeca, usvojenici i pastorčad osoba poginulih ili umrlih pod okolnostima iz članka 5., 6., 7. i 8. ovoga Zakona imaju pravo na besplatne obvezatne udžbenike za potrebe redovnog školovanja u osnovnim, srednjim, višim ili visokim školama, odnosno fakultetima.

Djeca, usvojenici i pastorčad vojnih i civilnih invalida rata čija je invalidnost nastupila pod okolnostima iz članka 5., 6., 7. i 8. ovoga Zakona, pri kupnji obvezatnih udžbenika za potrebe redovnog školovanja u osnovnim, srednjim, višim ili visokim školama, odnosno fakultetima, imaju pravo na popust u cijeni udžbenika u visini utvrđenog postotka oštećenja organizma vojnog, odnosno civilnog invalida rata, od kojeg izvode pravo.

Pravo na popust u cijeni, pri kupnji obvezatnih udžbenika za potrebe redovnog školovanja u osnovnim, srednjim, višim i visokim školama, odnosno fakultetima, imaju i vojni, odnosno civilni invalidi rata u visini utvrđenog postotka oštećenja organizma nastalog pod okolnostima iz članka 5., 6., 7. i 8. ovoga Zakona.

Osobe iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, koje po drugim propisima imaju pravo na besplatne udžbenike, ne mogu koristiti prava iz ovoga članka."

Članak 2.

Članak 52. mijenja se i glasi:

"Mjesečne svote osobne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka, posebnog dodatka, obiteljske invalidnine, uvećane obiteljske invalidnine, dodatka za pripomoć u kući i svota osnovice za određivanje opskrbnine usklađuju se početkom svake kalendarske godine s prosječnom mjesečnom plaćom svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

Mjesečne svote osobne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka, posebnog dodatka, obiteljske invalidnine, uvećane obiteljske invalidnine, dodatka za pripomoć u kući i svota osnovice za određivanje opskrbnine, usklađene po odredbi stavka 1. ovoga članka, mogu se, u toku godine, usklađivati i početkom drugog, trećeg i četvrtog tromjesečja, uzimajući u obzir kretanje prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom tromjesečju i materijalne mogućnosti Republike."

Članak 3.

Propise o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike, odnosno nabavu udžbenika uz popust, donose zajedno ministar obrane i ministar rada i socijalne skrbi.

Članak 4.

Odredbe članka 2. ovoga Zakona primjenjuju se od 1. travnja 1993. godine.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 4. i 6. Uredbe o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", br. 57/92.).

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 562-01 /93-01 /02

Zagreb, 3. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.