Odluka o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

NN 2/1994 (12.1.1994.), Odluka o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. prosinca 1993. godine.

Broj: PA4-6/1-93.

Zagreb. 6. siječnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Članak 1.

U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo "Narodne novine", br. 43/92. - pročišćeni tekst, 62/92., 25/93. i 48/93." u članku 16. na kraju stavka 1. briše se tka i dodaju riječi: " - 20% kada stan kupuje osoba s invaliditetom radi kojega se u prostoru kreće isključivo u invalidskim kolicima kada stan kupuje za sebe ili kada stanuje i koristi stan kojeg kupuje jedan od njenih roditelja (usvojitelja). Jednaki popust ostvaruje i osoba koja je trajno i potpuno nesposobna za rad i privređivanje uslijed svog zdravstvenog.stanja i opće radne sposobnosti za obavljanje bilo kojeg posla, a čija je nesposobnost nastala prije navršene 15. godine života ili za vrijeme redovnog obrazovanja, odnosno njen roditelj (usvojitelj". Kada u slučaju iz ove alineje pravo na popust ostvaruje roditelj (usvojitelj) osobe s invaliditetom stanje u suvlasništvu roditelja (usvojitelja) i djeteta. Osobe iz ove alineje koje su sklopile ugovor o kupoprodaji stana do stupanja na snagu ovoga Zakona nemaju pravo na taj popust."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/92-03/09

Zagreb, 30. prosinca 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mestć, v. r.