Zakon o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

NN 44/1994 (3.6.1994.), Zakon o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 25. svibnja 1994. godine.

Broj : PA4-56/1-94.

Zagreb, 1. lipnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Članak 1.

U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsku pravo ("Narodne novine" br. 43/92. - pročišćeni tekst i 62/92., 25/93., 48/93. i 2/94.) u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi "Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se do 31. prosinca 1995., a sklapanje ugovora o kupoprodaji stana (u daljnjem tekstu: ugovor) mora kupac zatražiti u roku od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za kupnju stana.

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi: "U slučaju iz stavka 1. ovoga članka stanar kojemu vlasnik odbije prodati stan, može podnijeti općini, gradu ili drugoj pravnoj osobi koja prodaje stan, zahtjev za kupnju drugog stana, u roku tri mjeseca koji počinje teći 31. prosinca 1995. godine".

Članak 3.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi: "Stanaru koji stanuje u stanu iz članka 3. stavka 1. točke 4. i 5. ovoga Zakona i koji je podnio zahtjev za kupnju tog stana, davatelj stana na korištenje dužan je do 31. prosinca 1995. godine osigurati drugi odgovarajući prazan stan kojeg stanar može kupiti pod uvjetima iz ovoga Zakona, u roku od 3 mjeseca od dana kada mu je stan ponuđen.

Članak 4.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi: "Vlasnik stana u kojem stanuje stanar, može do 31 prosinca 1995. godine, prodati općini ili gradu taj stan po cijeni koja se utvrđuje suglasno udredbi članka 11. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona, umanjenoj za visinu vlastitih sredstava stanara koja je uložio u stan prema odredbi članka 12. stavka 1. alineje 1. ovoga Zakona".

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/94-01/07

Zagreb, 25. svibnja 1994.

ZASTUPNlČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.