Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

NN 76/1994 (21.10.1994.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 11 listopada 1994 godine.

Broj : PA4-95/1-94

Zagreb, 18. listopada 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", br. 33/92., 77/92., 58/93. i 2/94.) u članku 71. stavku 1. riječi: "i civilnih" brišu se. U stavku 2. iza riječi: "i civilnih invalida" dodaju se riječi: "domovinskog rata i".

Članak 2.

U članku 74. na kraju stavka 2. briše se točka i dodaju riječi: "odnosno rješenje općinskog suda o proglašenju nestale osobe umrlom."

Članak 3.

U članku 106. stavka 1. riječi: "do 30. lipnja 1994. godine" zamjenjuju se riječima: "do 30. lipnja 1995. godine."

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 562-01/93-01/02 Zagreb, 11. listopada 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.