Odluka o visini naknade za postavljanje reklamnih panoa na javnim cestama

NN 13/1995 (28.2.1995.), Odluka o visini naknade za postavljanje reklamnih panoa na javnim cestama

HRVATSKE CESTE

Na temelju članka 22. Statuta poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i gradnju cesta u Hrvatskoj (pročišćeni tekst) te članka 11. stavak 2 i članka 45. stavak 2. Zakona o cestama ("Narodne novine", br. 56/91 - pročišćeni tekst, 61/91, 109/93 i 52/94), Upravni odbor poduzeća "Hrvatske ceste" na 6. sjednici održanoj 31. siječnja 1995. godine donio je

Odluku

o visini naknade za postavljanje reklamnih panoa na javnim cestama

I.

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za postavljanje reklamnih panoa na javnim cestama, te način postavljanja i održavanja reklamnih panoa.

II.

Reklamni pano na javnoj cesti može se postaviti na način koji je u skladu s propisima o sigurnosti prometa na cestama, a na temelju suglasnosti i posebnih uvjeta građenja koje izdaje tehnička ispostava poduzeća "Hrvatske ceste", na području koje se postavlja reklamni pano na javnoj cesti.

III.

Reklamni pano na javnoj cesti postavlja i održava nadležna tehnička ispostava poduzeća "Hrvatske ceste", na račun korisnika (investitora).

IV.

Za postavljeni reklamni pano korisnik (investitor) je dužan plaćati godišnju naknadu poduzeću "Hrvatske ceste".

V.

Godišnja naknada za postavljanje reklamnih panoa na javnim cestama utvrduje se za jednostrani i dvostrani reklamni pano veličine 400x 300cm i 510x 245cm,u visini od najmanje:

a) za postavljeni reklamni pano na zemljištu u vlasništvu poduzeća "Hrvatske ceste": za jednostrani za dvostrani pano pano godišnja naknada za postavljanje reklamnog panoa 1.500kn 2.500kn

b) za postavljeni reklamni pano na zemljištu koje nije u vlasništvu poduzeća "Hrvatske ceste": za jednostrani za dvostrani pano pano godišnja naknada za postavljanje reklamnog panoa 1.000kn 1.600kn

VI.

Za reklamne panoe različite od veličina navedenih u prethodnoj točki ove odluke visina naknade utvrdit će se razmjerno površini reklamnog panoa. Za ostale vrste reklamnih objekata (elektronski panoi, rotirajuće prizme i sl.) visina godišnje naknade utvrdit će se ugovorom, a ista ne može biti manja od naknade utvrđene u točki V. ove odluke.

VII.

S korisnikom kojem se ustupi pravo postavljanja reklamnih panoa, poduzeće "Hrvatske ceste" sklopit će ugovor kojim će se utvrditi visina naknade za postavljanje reklamnih panoa, te ostali međusobni odnosi poduzeća "Hrvatske ceste" i korisnika.

VIII.

Korisnici koji plaćaju naknadu iz točke V. ove odluke nisu obveznici plaćanja naknade utvrđene Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 83/92), u dijelu koji se odnosi na plaćanje naknade za postavljanje reklamnih panoa.

IX.

Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana od objave u."Narodnim novinama".

Broj: 345-01-1116/95.

Zagreb, 31. siječnja 1995.

Predsjednik Upravnog odbora

mr. Joško Zavoreo, v. r.