Zakon o komunalnom gospodarstvu

NN 36/1995 (1.6.1995.), Zakon o komunalnom gospodarstvu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Proglašavam Zakon o komunalnom gospodarstvu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, na sjednici 15. svibnja 1995.

Broj: 01-95-1000/1

Zagreb, 23. svibnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona o komunalnom gospodarstvu

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom određuju se načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva te ostala pitanja glede svrhovitog obavljanja komunalnih djelatnosti.

(2) Pod komunalnim gospodarstvom u smislu ovoga Zakona razumijeva se obavljanje komunalnih djelatnosti, a naročito pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, te financiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području općina, gradova i Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: jedinice lokalne samouprave) kao i županija kada je to određeno ovim Zakonom.

Načela komunalnoga gospodarstva

Članak 2.

( 1 ) Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

(2) Jedinice lokalne samouprave te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su na temelju ovoga Zakona i posebnih propisa:

   - osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti,

   - osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti,

   - poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša. Komunalne djelatnosti

Članak 3.

(1) Komunalne djelatnosti u smislu ovoga Zakona su:

   1. opskrba pitkom vodom,

   2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

   3. opskrba plinom,

   4. opskrba toplinskorn energijom,

   5. prijevoz putnika u javnom prometu,

   6. održavanje čistoće,

   7. odlaganje komunalnog otpada,

   8. održavanje javnih površina,

   9. održavanje nerazvrstanih cesta,

   10. tržnice na malo,

   11. održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova i

   12. obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2) Pod opskrbom pitkom vodom razumijevaju se poslovi zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za piće.

(3) Pod odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda razumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja atmosferskih voda, te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama.

(4) Pod opskrbom plinom razumijeva se opskrba potrošača plinom iz sustava mreže plinovoda.

(5) Pod opskrbom toplinskorn energijom razumijeva se proizvodnja i isporuka pare i tople vode.

(6) Pod prijevozom putnika u javnom prometu razurnijeva se prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave, za čija područja se prijevoz odvija, osim prijevoza željeznicom koji se uređuje posebnim propisima.

(7) Pod održavanjem čistoće razumijeva se čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima.

(8) Pod odlaganjem komunalnog otpada razumijeva se obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih propisa.

(9) Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina osim javnih cesta.

(10) Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa.

(11) Pod tržnice na malo razumijeva se upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojima se u skladu sa tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

(12) Pod održavanjem groblja i krematorija razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika.

Pod obavljanjem pogrebnih poslova razumijeva se preuzimanje, opremanje i prijevoz umrle osobe do mjesta ukopa ili kremiranja.

(13) Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

(14) Osim djelatnosti navedenih u stavku 1. ovoga članka; predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti djelatnosti od lokalnog značenja koje se pod uvjetima iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona smatraju komunalnim djelatnostima.

II. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

l. OPĆENITO

Način obavljanja komunalnih djelatnosti

Članak 4.

(1) Komunalne djelatnosti mogu obavljati:

   1. trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave,

   2. javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave,

   3. služba - vlastiti pogon ( u daljnjem tekstu: vlastiti pogon), koju osnova jedinica lokalne samouprave,

   4. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji.

(2) Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 3. ovoga Zakona mogu zajednički organizirati više jedinica lokalne samouprave na jedan od načina propisanih u stavku 1. točke 1. i 3. ovoga članka.

(3) Jedinica lokalne samouprave koja nije u mogućnosti samostalno osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti, odlukom svoga predstavničkog tijela obavljanje ovih poslova može povjeriti drugoj jedinici lokalne samouprave na području iste ili druge županije na temelju pisanog ugovora.

(4) Ako se sustav komunalne infrastrukture proteže na području više jedinica lokalne samouprave unutar jedne ili više županija, te čini jedinstvenu i nedjeljivu funkcionalnu cjelinu, jedinice lokalne samouprave obvezne su organizirati zajedničko obavljanje komunalnih djelatnosti putem trgovačkih društava iz stavka 1. točke 1. ovoga članka u svom suvlasništvu.

(5) Ukoliko jedinica lokalne samouprave nije organizirala trajno i kvalitetno obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti, te održavanje pojedinih objekata i uredaja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti prema odredbama stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, županija na čijem se području nalazi jedinica lokalne samouprave organizirat će obavljanje pojedine ili sviju komunalnih djelatnosti, odnosno održavanje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti, na teret jedinice lokalne samouprave.

(6) Sporove koji mogu nastati u provedbi stavka 4. i 5. ovoga članka rješava arbitraža koja se sastoji od predstavnika ministarstva nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva, županije i jedinice lokalne samouprave.

Javne ovlasti

Članak 5.

(1) Odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, za komunalne djelatnosti iz članka 3. stavka 1. točke 1.; 2., 3., 4. i 7. te točke 11. u dijelu koji se odnosi na održavanje groblja i krematorija, može se pravnim osobama iz članka 4. ovoga Zakona povjeriti da u sklopu djelatnosti radi koje su osnovane općim aktima uređuju određene odnose, rješavaju u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba te obavljanju druge javne ovlasti.

(2) Protiv upravnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

2. TRGOVAČKA DRUŠTVA

Trgovačka društva

Članak 6.

Jedinice lokalne samouprave u trgovačkom društvu iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona drži većinski dio dionica, odnosno udjela.

3. VLASTITI POGONI

Temeljne odredbe

Članak 7.

(1) Za obavljanje poslova iz članka 3. ovoga Zakona, jedinice lokalne samouprave mogu osnivati vlastite pogone.

(2) Vlastiti pogon nema svojstvo osobe.

(3) Vlastiti pogoni mogu obavljati komunalne djelatnosti i za druge jedinice lokalne samouprave na području iste ili druge županije na temelju pisanog ugovora.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti sklapaju poglavarstva jedinica lokalne samouprave.

(5) Vlastiti pogon je samostalan u obavljanju komunalnih djelatnosti sukladno ovom Zakonu, na zakonu utemeljenim propisima i oblici o osnivanju.

Postupak osnivanja vlastitog pogona

Članak 8.

(1) Jedinica lokalne samouprave odlukom predstavničkog tijela osniva vlastiti pogon na način i u postupku propisanim ovim Zakonom i na zakonu utemeljenim propisima.

(2) Odluka o osnivanju vlastitog pogona sadrži naročito odredbe o:

1. komunalnim djelatnostima koje će vlastiti pogon obavljati,

2. području na kojem će se obavljati komunalne djelatnosti,

3. unutarnjem ustrojstvu, organiziranju poslovanja i poslovodstvu vlastitog pogona,

4. sredstvima koja su potrebita za početak rada vlastitog pogona, te načinu njihova pribavljanja ili osiguranja,

5. aktima poslovanja vlastitog pogona,

6. iskazivanju učinka poslovanja,

7. ograničenjima glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge vrste posebne imovine jedinice lokalne samouprave na kojoj se odvija poslovanje vlastitog pogona,

8. načinu nadzora poslovanja vlastitog pogona od strane jedinice lokalne samouprave,

9. imenovanju i razrješenju upravitelja vlastitog pogona,

10. ukidanju vlastitog pogona.

(3) Unutarnje ustrojstvo vlastitog pogona uređuje se odlukom o osnivanju vlastitog pogona, te detaljnije razrađuje pravilnikom o poslovanju vlastitog pogona.

Upravljanje vlastitim pogonom

Članak 9.

(1) Vlastitim pogonima upravlja upravitelj pogona.

(2) Upravitelja imenuje i razrješava poglavarstvo jedinice lokalne samouprave.

(3) Upravitelj organizira i vodi rad vlastitog pogona, odgovara poglavarstvu jedinice lokalne samouprave za materijalno i financijsko poslovanje vlastitog pogona i za zakonitost rada vlastitog pogona.

(4) Upravitelj na temelju ovlasti poglavarstva jedinice lokalne samouprave sklapa ugovore s drugim fzičkim ili pravnim osobama.

4. KONCESIJE

Posebne odredbe o koncesijama

Članak 10.

( 1 ) Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 3. stavka 1. točke 2. u dijelu koji se odnosi na crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama, točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10., 11. u dijelu koji se odnosi na obavljanje pogrebnih poslova i točke 12. ovoga Zakona.

(2) Koncesiju dodjeljuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje te djelatnosti.

(3) Koncesija u smislu ovoga Zakona može se dati do 30 godina.

(4) Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist proračuna jedinice lokalne samouprave - davatelja koncesije, a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Odluka o koncesiji

Članak 11.

(1) Odluka o koncesiji donosi se na temelju provedenog javnog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja.

(2) Odluku o davanju koncesije donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, naročito na temelju sljedećih elemenata:

   - poslovnog ugleda podnositelja ponude,

   - sposobnosti za ostvarivanje koncesije,

   - povoljnosti ponude (tehnička i financijska) i

   - povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Ugovor o koncesiji

Članak 12.

( 1 ) Ugovor o koncesiji s podnositeljem ponude sklapa poglavarstvo jedinice lokalne samouprave na temelju odluke o koncesiji.

(2) Ugovor o koncesiji iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži:

  l. djelatnosti za koje se koncesija dodjeljuje,

  2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

  3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju ,

  4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

  5. prava i obveze davatelja koncesije,

  6. prava i obveze korisnika koncesije,

  7. jamstva korisnika koncesije,

  8. uvjete otkaza ugovora,

  9. ugovorne kazne.

Prestanak koncesije

Članak 13.

Koncesija prestaje:

   1. istekom vremena na koje je koncesija dodijeljena,

   2. prestankom pravne ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije,

   3. otkazom ugovora o koncesiji

III. PRAĆENJE STANJA I DETALJNIJE UREĐENJE ODNOSA U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Komunalni red

Članak 14.

(1) U cilju pobližeg uređenja odnosa u komunalnom gospodarstvu, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno je donijeti odluku o komunalnom redu i mjere za njegovo provođenje.

(2) Odlukom o komunalnom redu iz stavka 1. ovoga članka propisuju se naročito odredbe o:

   l. uređenju naselja,

   2. održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,

   3. skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom,

   4. uklanjanju snijega i leda,

   5. uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

   6. mjere za provođenje komunalnog reda i

   7. kaznene odredbe.

Komunalno redarstvo

Članak 15.

(1) Nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda i propisa donijetih na temelju ovoga Zakona provodi komunalno redarstvo.

(2) Komunalno redarstvo ustrojava se u upravnim odjelima za komunalno gospodarstvo u jedinicama lokalne samouprave.

(3) Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari.

(4) Komunalni redari moraju imati najmanje IV. stupanj stručne spreme.

(5) Jedinice lokalne samouprave mogu na temelju ugovora ustrojiti zajedničko komunalno redarstvo.

Ovlasti komunalnog redara

Članak 16.

(1) Komunalni redar u provođenju komunalnog reda iz članka 14. ovoga Zakona ovlašten je:

   1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda.

   2.izricati mandatne kazne,

   3.predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

(2) Protiv rješenja komunalnog redara iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva, a protiv rješenja komunalnog redara Grada Zagreba ministarstvu nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva u roku od 8 dana od dana primitka rješenja.

(3) Žalba protiv rješenja iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

IV. PRIHODI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Izvori prihoda

Članak 17.

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti osiguravajuse:

   l. iz cijene komunalne usluge,

   2. iz komunalne naknade,

   3. iz proračuna jedinice lokalne samouprave,

   4. iz drugih izvora po posebnim propisima.

Komunalne usluge

Članak 18.

(1) Iz cijene komunalne usluge osiguravaju se sredstva za obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

   1. opskrba pitkom vodom,

   2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, osim odvodnje atmosferskih voda,

   3. opskrba plinom,

   4. opskrba toplinskom energijom,

   5. prijevoz putnika u javnom prometu,

   6. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

   7. odlaganje komunalnog otpada,

   8. tržnice na malo,

   9. obavljanje pogrebnih poslova i

   10. obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2) Visinu cijene i način plaćanja komunalne usluge određuje isporučitelj usluge.

(3) Cijena komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu plaća se isporučitelju usluge.

(4) Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika.

(5) Ukoliko nastupe razlozi za propisivanje mjera izravnog nadzora cijena komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka, sukladno posebnom zakonu, mjeru izravnog nadzora cijena propisuje nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi sjedište isporučitelja usluge.

Komunalna naknada

Članak 19.

(1) Komunalnom naknadom osiguravaju se sredstva za financiranje obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:

  1. odvodnja atmosferskih voda,

  2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

  3. održavanje javnih površina,

  4. održavanje nerazvrstanih cesta,

  5. održavanje groblja i krematorija.

(2) Komunalnu naknadu plaćaju u naseljima s uređenim građevinskim zemljištem vlasnik stambenog, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta ili korisnik kada je to ugovorom vlasnik prenio na korisnika.

(3) Naseljima s uređenim gradevinskim zemljištem, prema stavku 2. ovoga članka, smatraju se naselja opremljena najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i opskrbu vodom prema mjesnim prilikama.

(4) Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave.

Utvrdivanje i naplata komunalne naknade

Članak 20.

(1) Mjerila i način rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona odlukom utvrđuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u skladu s godišnjim programom.

(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, ili tijelo koje ono ovlasti, može u opravdanom slučaju donijeti odluku o djelomičnom ili potpunom oslobađanju plaćanja komunalne naknade.

(3) Visinu komunalne naknade odreduje poglavarstvo jedinice lokalne samouprave sukladno sljedećim mjerilima:

  - stupnju opremljenosti građevinskog zemljišta objektima i uređajima komunalne infrastrukture,

  - lokacije objekta (zgrada ili građevinsko zemljište) po zonama koje svojom odlukom utvrduje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i

  - namjeni objekta, odnosno prostora.

(4) Komunalna naknada plaća se po jedinici korisne površine stambenog ili poslovnog prostora, odnosno površine građevinskog zemljišta.

(5) Rješenje o utvrđivanju visine komunalne naknade u svakom pojedinom slučaju donosi upravni odjel jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove komunalnog gospodarstva.

(6) Glede prisilne naplate komunalne naknade primjenjuju se propisi o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

(7) Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona i opseg radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta utvrđuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svake kalendarske godine na prijedlog poglavarstsva.

Pod opsegom radova razumijevaju se način, normativi i ostali uvjeti obavljanja određene komunalne djelatnosti u održavanju uređenog građevinskog zemljišta.

Financiranje ostalih komunalnih djelatnosti

Članak 21.

Način financiranja komunalnih djelatnosti iz članka 3. stavka 14. odredit će svojom odlukom jedinica lokalne samouprave.

V. FINANCIRANJE GRAĐENJA

Financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Članak 22.

(1) Građenje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za:

   1. opskrbu pitkom vodom,

   2. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

   3. opskrbu plinom,

   4. opskrbu toplinskom energijom,

   5. javne površine,

   6. nerazvrstane ceste,

   7. groblja i krematorije,

financira se iz:

   l. komunalnih doprinosa,

   2. proračuna jedinice lokalne samouprave,

   3. donacija i

   4. drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

(2) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za:

   l. prijevoz putnika,

   2. održavanje čistoće,

   3. odlaganje komunalnog otpada,

   4. tržnice na malo,

financira se iz:

   1.cijene komunalne usluge,

   2. proračuna jedinice lokalne samouprave,

   3. donacija i

   4. drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

Komunalni doprinosi

Članak 23.

(1) Komunalni doprinos plaća vlasnik građevinskog zemljišta.

(2) Visinu komunalnih doprinosa utvrđuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u skladu s programom mjera propisanim Zakonom o prostornom uređenju.

(3) Komunalni doprinos je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave.

(4) Komunalnim doprinosom nisu obuhvaćeni troškovi priključaka građevinskog zemljišta na objekte i uređaje komunalne infrastrukture.

Rješenje o komunalnom doprinosu za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Članak 24.

(1) Rješenje kojim se utvrđuje visina komunalnog doprinosa donosi upravni odjel jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove komunalnog gospodarstva.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito:

  l. visinu sredstava koju je vlasnik građevinskog zemljišta dužan uplatiti odjednom ili u obrocima,

  2. rok izgradnje komunalnog objekta ili uređaja,

  3. kaznu i povrat uplaćenih sredstava ako jedinica lokalne samouprave ne izvrši svoju obvezu.

(3) Ništavo je rješenje koje ne sadrži obvezne elemente propisane u stavku 2. ovoga članka.

(4) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se nakon utvrđivanja visine komunalnih doprinosa iz članka 23. stavka 2. ovoga Zakona, a najkasnije do izdavanja građevne dozvole.

Plaćanje komunalnog doprinosa

Članak 25.

(1) Komunalni doprinos plaća se po [M1]m2 bruto razvijene površine građevine koja se može izgraditi na građevinskoj parceli.

(2) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji ruši ili rekonstruira postojeći objekt već priključen na komunalnu infrastrukturu obvezan je sudjelovati u financiranju građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture razmjerno povećanju površine građevine u odnosu na prijašnju građevinu.

Obveza priključivanja

Članak 26.

(1) Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu pod uvjetima propisanim odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

(2) Vlasnik građevinskog zemljišta plaća troškove priključivanja građevinskog zemljišta na objekte i uređaje komunalne infrastrukture neposredno nositelju izvedbe priključka.

(3) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom može utvrditi područja na kojima se vlasnik građevine može izuzeti od obveze priključivanja na komunalnu infrastrukturu, ukoliko je isti na zadovoljavajući način pojedinačno osigurao svoje potrebe.

(4) Građevine izgrađene bez građevne dozvole ne smiju se priključiti na komunalnu infrastrukturu.

VI. NADZOR

Upravni nadzor

Članak 27.

Nad provedbom ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske i nadležno ministarstvo provodi nadzor zakonitosti rada.

VII. KAZNENE ODREDBE

Novčane kazne za isporučitelje komunalnih usluga i odgovorne osobe

Članak 28.

(1) Novčanom kaznom od 9.000 do 35.000 kuna kaznit će se za prekršaj isporučitelj komunalne usluge iz članka 4. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona ukoliko:

  l. bez opravdanih razloga prekine obavljati komunalnu djelatnost,

  2. komunalnu djelatnost ne obavlja kvalitetno,

  3. komunalne objekte i uređaje ne održava u stanju funkcionalne sposobnosti,

  4. korisniku komunalne usluge, odnosno korisniku za pojedinu komunalnu djelatnost naplati višu cijenu komunalne usluge, odnosno viši iznos komunalne naknade od određene cijene, odnosno utvrđene naknade (članak 18. stavak 2. i članak 20. stavak 4.),

  5. priključi građevinu bez građevne dozvole na komunalnu infrastrukturu.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi - isporučitelju komunalne usluge i to novčanom kaznom od 2.000 do 8.000 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. točka 4. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene izvršenjem prekršaja i povrat više naplaćenih iznosa oštećenim korisnicima.

(4) Novčane kazne naplaćene prema ovom Zakonu prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem su području učinjeni prekršaji.

VIII. PRIJELAZNE 1 ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje propisa na temelju ovoga Zakona

Članak 29.

(1) Jedinice lokalne samouprave, dužne su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise radi provedbe ovoga Zakona.

Usaglašavanje zajedničkog obavljanja komunalnih djelatnosti

Članak 30.

(1) Jedinice lokalne samouprave sporazumno će urediti odnose iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) U slučaju izostanka sporazumnog rješenja odluku će donijeti arbitraža koju imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Usklađivanje rada pravnih osoba s odredbama ovoga Zakona

Članak 31.

(1) Društveni kapital pravnih osoba koje su registrirane za obavljanje komunalnih djelatnosti danom stupanja na snagu ovoga Zakona postaje zajedničko vlasništvo jedinica lokalne samouprave organiziranih na području bivše općine prema sjedištu pravne osobe.

(2) Hrvatski fond za privatizaciju dužan je dionice dioničkih društava nastalih u provedbi odredbe članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja i prostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo, prenijeti u zajedničko vlasništvo jedinica lokalne samouprave organiziranih na području bivše općine prema sjedištu društva u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Poduzeća koja nisu postupila prema odredbi članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja i prostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo, dužna su dionice prenijeti u zajedničko vlasništvo jedinica lokalne samouprave organiziranih na području bivše općine prema sjedištu društva u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Društveni kapital iz stavka 1. i dionice iz stavka 2. i 3. ovoga članka jedinice lokalne samouprave sporazumno će podijeliti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. U slučaju izostanka sporazumnog rješenja primijenit će se odredba članka 87. stavka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi.

Prestanak s radom fondova u stambenom i komunalnom gospodarstvu

Članak 32.

(1) Fondovi u stambenom i komunalnom gospodarstvu u dijelu koji se odnosi na komunalno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: fondovi) prestaju s radom u roku 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Danom prestanka rada fondova jedinice lokalne samouprave preuzet će nekretnine, pokretnine, financijska sredstva te prava i obveze fondova.

(3) Sporove koji mogu nastati u provedbi stavka 2. ovoga članka rješavaju sporazumno jedinice lokalne samouprave. U slučaju izostanka sporazumnog rješenja odluku će donijeti arbitraža koja se sastoji od predstavnika ministarstva nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva, županije i jedinice lokalne samouprave.

Djelatnici u fondovima stambenog i komunalnog gospodarstva

Članak 33.

(1) Djelatnike u fondovima stambenog i komunalnog gospodarstva zatečene na obavljanju poslova komunalnog gospodarstva, na dan prestanka rada fondova preuzimaju jedinice lokalne samouprave.

(2) Djelatnici iz stavka 1. ovoga članka mogu se rasporediti na poslove i zadaće u upravnim tijelima jedinice lokalne samouprave, te na poslove i zadaće u gradskim kotarevima ili mjesnim odborima.

(3) Akt o preuzimanju djelatnika iz stavka 1. ovoga članka donosi gradonačelnik ili načelnik jedinice lokalne samouprave na čijem je području sjedište dosadašnjeg fonda stambenog i komunalnog gospodarstva u kojem su djelatnici zaposleni.

Stavljanje izan snage ranijih propisa

Članak 34.

(1 ) Danom primjene ovoga Zakona prestaje važiti:

l. Zakon o komunalnim djelatnostima ("Narodne novine", br.15/79. 18/79. i 26/93.),

2. Zakon o fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 53/90. i 76/93.), u dijelu koji se odnosi na fondove u komunalnom gospodarstvu,

3. članak 13. stavak 1. točka 1. te stavak 2. riječi: "poslove iz točke 1. obavlja županijska skupština" i članak 25. Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 75/93.),

4. Zakon o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja i prostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo ("Narodne novine", br. 91/92.,14/93, i 70/93.),

5. članak 23. stavak 5. i 6. Zakona o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu ("Narodne novine",br.77/92. i 26/93.),

6. članak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama ("Narodne novine", br.109/93).

(2) Propisi donijeti radi provedbe Zakona iz stavka 1. točke I. ovoga članka primjenjivat će se do donošenja propisa iz članka 29. ovoga Zakona, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Stupanje na snagu ovoga Zakona

Članak 35.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se protekom 60 dana od dana objave.

Klasa: 363-02/94-01/'02

Zagreb, 15. svibnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.