Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati

NN 50/1995 (21.7.1995.), Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 1043. stavak 1. točka 32. Pomorskog zakonlka ("Narodne novine", br.17/94 i 74/94) ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA MORSKIH PLAŽA I UVJETIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJAVATI

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se vrste morskih plaža i uvjeti koje moraju zadovoljavati.

Članak 2.

Prema vrsti se morske plaže dijele na 1. uređene plaže 2. prirodne plaže.

Članak 3.

Uredena plaža je s morem neposredno povezani uređeni kopneni prostor sa sanitarnim uređajima, tuševima i kabinama, ograđen s morske strane, koji je pristupačan svima pod jednakim uvjetima.

Prirodna plaža je neuređeni i s morem neposredno povezani kopneni prostor koji je pristupačan svima.

Nadležno tijelo županije određuje koje uvjete korisnik plaže mora zadovoljiti glede kopnenog dijela iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Korisnik uređene i prirodne plaže, ako obavlja gospodarsko korištenje i/ili posebnu upotrebu plaže, dužan je pod uvjetima Pomorškog zakonika zatražiti koncesiju.

Iznimno, na uređenoj i prirodnoj plaži mogu se druge osobe djelomično ili potpuno isključiti od upotrebe i/ili gospodarskog korištenja.

Korisnik plaža iz stavka 1. ovoga članka.dužan je:

- propisati i osigurati provođenje reda na plaži,

- osigurati opremu za pružanje prve pomoći,

- vidljivo ograditi plažu s morske strane,

- osigurati sredstva za spašavanje kupača i potreban broj spasioca.

Uvjete iz stavka 3. ovoga članka određuje teritorijalno nadležna lučka kapetanija ili ispostava.

Članak 5.

Obavljanje gospodarskog korištenja i/ili posebne upotrebe plaže ne smije se obavljati na mjestu koje bi zbog svog položaja u odnosu na plovni put mogao dovesti u opasnost ljudske živote ili sigurnost plovidbe.

Članak 6.

Brodovi i brodice kojima se obavlja gospodarska djelatnost koja je navedena u odluci o koncesiji mogu ploviti u akvatoriju plaže samo na način i pod uvjetima koje odredi teritorijalno nadležna lučka kapetanija.

Članak 7.

Za pomorski prekršaj kaznit će se pravna osoba u iznosu od 7.000 kuna do 15.000 kuna:

1. ako ne propiše red na plaži sukladno članku 4. ovoga pravilnika;

2. ako ne osigura provođenje reda na plaži (članak 4.);

3. ako ne osigura opremu za pružanje prve pomoći (članak 4.);

4. ako ne ogradi akvatorij plaže na način kako je to odredila lučka kapetanija ili ispostava (članak 4.);

5. ako ne osigura potreban broj sredstava za spašavanje i spasioca (članak 4.);

6. ako obavlja gospodarsko korištenje ili posebnu upotrebu plaže na mjestu koje zbog svog položaja u odnosu na plovni put ugrožava ljudske živote ili sigurnost plovidbe (članak 5.).

Odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba kaznit će se u iznosu od 2.000 kuna do 5.000 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01 f95-02/58

Ur. broj: 530-01-95-7 np

Zagreb, 11. srpnja 1995.

Ministar

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.