Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu

NN 8/1996 (31.1.1996.), Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 124. stavka 4. Zakona o radu ("Narodne novine" br. 38/95., 54/95. i 65/95.) i članka 39. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 75/93.) ministar rada i socijelne skrbi donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBJAVE PRAVILNIKA O RADU

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje način objave pravilnika o radu koje donosi poslodavac u skladu s odrebom članka 123. Zakona o radu.

Članak 2.

Poslodavac može donijeti pravilnike o radu koji se primjenjuju na sve zaposlenike zaposlene kod tog poslodavca (u daljnjem tekstu: pravilnici) i pravilnike za pojedine skupine zaposlenika ili za pojedine odjele trgovačkog društva, poduzeća ili ustanove (u daljnjem tekstu: posebni pravilnici).

Članak 3.

Pravilnike i posebne pravilnike poslodavac je dužan objaviti.

Članak 4.

Pravilnici se moraju objaviti na način da budu dostupni na uvid zaposlenicima i izložiti na vid-ljivom mjestu u prostorijama u kojima oni redovito borave tijekom radnog vrmena.

Članak 5.

Posebni pravilnici mogu se objaviti na način propisan člankom 4., a obvezno se objavljuju na način da budu dostupni na uvid zaposlenicima kojima su važna pitanja uređena na poseban način tim pravilnicima i izlažu se na vidljivom mjestu u prostorijama u kojima ti zaposlenici redovito borave tijekom radnog vremena.

Članak 6.

Poslodavac koji radi opravdanih razloga ne može objaviti pravilnike o radu na način utvrđen člancima 4. i 5. mora, odmah po njihovu donošenju, obavijestiti zaposlenike o donošenju pravilnika pismenom objavom na vidljivom mjestu u svojim prostorijama ili preko osobe koja ruko-vodi pojedinom skupinom zaposlenika, te odrediti osobu ili osobe kod kojih zaposlenici tijekom radnog vremena mogu dobiti pravilnike i posebne pravilnike na uvid.

Članak 7.

Ako kod poslodavca djeluju sindikalni povjerenici ili je utemeljeno zaposleničko vijeće, poslodavac je dužan sve pravilnike i posebne pravilnike dostaviti sindikalnim povjerenicima i članovima zaposleničkog vijeća.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmogdana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 112-07/96-01/04

Urbroj: 524-02-96-4

Zagreb, 29. siječnja1996.

Ministar

rada i socijalne skrbi

Joso Škara, v. r.