Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

NN 11/1996 (9.2.1996.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 30. siječnja 1996.

Broj: 01-96-265/1

Zagreb, 6. veljače 1996.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Članak 1.

U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92 - pročišćeni tekst, 69/92., 25/93., 48/93., 2/94., 44/94. i 58/95.) u članku 16. stavku 1. alineji 1. iza točke 2. dodaju se točke 3. i 4. koje glase:

"3. roditelj ili roditelji kojima je poginulo dvoje ili više djece u domovinskom ratu, ili su nestali, ili su zatočeni,

4. suprug, odnosno supruga stanara koji je poginuo u domovinskom ratu ili je smrtno stradao kao žrtva u tom ratu ili je nestao ili zatočen ako živi u obiteljskom domaćinstvu s predškolskim djetetom (usvojenikom), djetetom (usvojenikom) na redovnom školovanju ili s djetetom (usvojenikom) nositeljem obiteljske mirovine. U tom slučaju stan je u suvlasništvu supruga, odnosno supruge i djeteta (usvojenika)."

U stavku 1. alineji 2. istog članka točka 1. mijenja se i glasi:

"1. roditelj kojemu je dijete poginulo bao branitelj u domovinskom ratu ili je nestalo ili je zatočeno."

Točka 2. briše se.

U stavku 1. alineji 3. istog članka točka 2. briše se.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/95-01/08

Zagreb, 30. siječnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.