Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama

NN 84/1996 (9.10.1996.), Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

Na temelju članka 44. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94), a u svezi s člankom 37. stavkom 1. točkom 8. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine" br. 72/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE ŠTETE PROUZROČENE NEDOPUŠTENOM RADNJOM NA ZAŠTIĆENIM ŽIVOTINJSKIM VRSTAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se utvrđivanje visine naknade štete prouzročene nedopuštenim radnjama u odnosu na pojedine zaštićene životinjske vrste odnosno odštetni cjenik.

Članak 2.

Visina naknade štete prouzročene ubijanjem pojedinog primjerka posebno zaštićenih životinjskih vrsta utvrđuje se u slijedećim iznosima:

1. PUŽEVI (GASTROPODA)

- tritonova truba (Charonia tritonis seguenza) 4.000,00 Kn

- puž bačvaš (Tonna galea) 1.000,00 Kn

- prugasta mitra (Mitra zonata) 8.000,00 Kn

2. ŠKOLJKAŠI (BIVALVIA)

- plemenita periska (Pinna nobilis) 500,00 Kn

3. KUKCI (INSECTA)
opnokrilci (Hymenoptera)

- šumski mrav (Formica rufa) - uništeni
mravinjak 4.000,00 Kn

leptiri (Lepidoptera)

- prugasto jedarce (Iphiclides podalirius) 500,00 Kn

- lastin rep (Papilio machaon) 500,00 Kn

- apolon (Parnassius apollo) 4.000,00 Kn

- velika preljevnica (Apatura iris) 1.000,00 Kn

- mala preljevnica (Apatura ilia) 1.000,00 Kn

- veliki topoljnjak (velika ledena ptica)
(Limenitis populi) 2.000,00 Kn

4. VODOZEMCI (AMPHIBIA)
repaši (Caudata)

- šareni daždevnjak (Salamandra salamandra) 500,00 Kn

- crni daždevnjak (Salamandra atra) 4.000,00 Kn

- mali vodenjak (Triturus vulgaris) 1.000,00 Kn

- planinski vodenjak (Triturus alpestris) 1.000,00 Kn

- veliki vodenjak (Triturus carnifex) 1.000,00 Kn

- podunavski vodenjak (Triturus dobrogicus) 1.000,00 Kn

- čovječja ribica (Proteus anguinus) 8.000,00 Kn

bezrepci (Anura)

- crveni mukač (Bombina bombina) 500,00 Kn

- žuti mukač (Bombina variegata) 500,00 Kn

- obična češnjača (Pelobates fuscus) 2.000,00 Kn

- smeđa krastača (Bufo bufo) 1.000,00 Kn

- zelena krastača (Bufo viridis) 1.000,00 Kn

- gatalinka (Hyla arborea) 1.000,00 Kn

- močvarna smeđa žaba (Rana arvalis) 1.000,00 Kn

- šumska smeđa žaba (Rana dalmatina) 500,00 Kn

- talijanska smeđa žaba (Rana latastei) 8.000,00 Kn

- livadna smeđa žaba (Rana temporaria) 500,00 Kn

5. GMAZOVI (REPTILIA)

kornjače (Testudines)

- čančara (Testudo hermanni) 4.000,00 Kn

- barska kornjača (Emys orbicularis) 1.000,00 Kn

- riječna kornjača (mauremys caspica) 4.000,00 Kn

- sedmopruga usminjača (Dermochelys
coriacea) 40.000,00 Kn

- glavata želva (Caretta caretta) 35.000,00 Kn

- golema želva (Chelonia mydas) 40.000,00 Kn

gušteri (Sauria)

- kućni macaklin (Hemidactylus turcicus) 2.000,00 Kn

- zidni macaklin (Tarentola mauretanica) 4.000,00 Kn

- mrki gušter (Algyroides nigropunctatus) 1.000,00 Kn

- livadna gušterica (Lacerta agilis) 500,00 Kn

- velebitski gušter (Lacerta horvathi) 2.000,00 Kn

- mosorski gušter (Lacerta mosorensis) 2.000,00 Kn

- oštroglava gušterica (lacerta oxycephala) 1.000,00 Kn

- živorodna gušterica (Lacerta vivipara) 1.000,00 Kn

- zelembać (Lacerta viridis) 2.000,00 Kn

- veliki zelembač (Lacerta trilineata) 3.000,00 Kn

- zidna gušterica (Podarcis muralis) 500,00 Kn

- primorska zidna gušterica (Podarcis
muralis maculiventris) 2.000,00 Kn

- krška gušterica (podarcis melisellensis
fiumana) 500,00 Kn

- krška gušterica - sve otočne endemične
podvrste 2.000,00 Kn

izuzev:

- brusnička gušterica (P. m. melisellensis) 4.000,00 Kn

- kamnička gušterica (P. m. galvagnii) 4.000,00 Kn

- svetoandrijska gušterica (P. m. gigantea) 4.000,00 Kn

- jabučka gušterica (P. m. pomoensis) 4.000,00 Kn

- svetačka gušterica (P. m. digenea) 4.000,00 Kn

- primorska gušterica (Podarcis sicula
campestris) 500,00 Kn

- promorska gušterica - sve otočne
endemične podvrste 2.000,00 Kn

- sljepić (Anguis fragilis) 1.000,00 Kn

- blavor (Ophisaurus apodus) 2.000,00 Kn

- ivanjski rovaš (Ablepharus kitaibelii) 8.000,00 Kn

zmije (Ophidia)

- crna poljarica (Coluber viridiflavus) 1.000,00 Kn

- šara poljarica (Coluber gemonesis) 1.000,00 Kn

- šilac (Coluber najadum) 4.000,00 Kn

- bjelica (Elaphe longissima) 2.000,00 Kn

- kravosas (Elaphe quatuorlineata) 2.000,00 Kn

- pjegava crvenkrpica (Elaphe situla) 8.000,00 Kn

- smukulja (Coronella austriaca) 1.000,00 Kn

- bjelouška (Natrix natrix) 1.000,00 Kn

- ribarica (Natrix tesselata) 2.000,00 Kn

- zmajur (Malpolon monspessulanus) 2.000,00 Kn

- crnokrpica (Telescopus fallax) 2.000,00 Kn

- planinska riđovka (Vipera ursinii) 8.000,00 Kn

6. PTICE (Aves)

plijenori (Gaviidae)

- crvenogrli plijenor (Gavia stellata) 9.600,00 Kn

- crnogrli plijenor (Gavia arctica) 4.800,00 Kn

gnjurci (Podicipedidae)

- mali gnjurac (Tachybaptus ruficollis) 3.600,00 Kn

- riđogrli gnjurac (Podiceps grisegena) 7.200,00 Kn

- ćubasti gnjurac (Podiceps cristatus) 2.400,00 Kn

- ušati gnjurac (Podiceps auritus) 4.800,00 Kn

- crnogrli gnjurac (Podiceps nigricollis) 7.200,00 Kn

zovoji (Procellaridae)

- veliki zovoj (Calonectris diomedea) 7.200,00 Kn

- mali zovoj (Puffinus puffinus yelkouan) 7.200,00 Kn

burnice (Hydrobatidae)

- burnica (Hydrobates pelagicus) 14.400,00 Kn

vranci (Phalacrocoracidae)

- veliki vranac (Phalacrocorax carbo) 2.400,00 Kn

- morski vranac (Phalacrocorax aristotelis) 3.600,00 Kn

- mali vranac (Haliaetor pygmeus) 40.000,00 Kn

čaplje (Ardeidae)

- bukavac (Botaurus stellaris) 21.600,00 Kn

- čapljica voljak (Ixobrychus minutus) 10.800,00 Kn

- gak (Nycticorax nycticorax) 10.800,00 Kn

- žuta čaplja (Ardeola ralloides) 21.600,00 Kn

- mala bijela čaplja (Egretta garzetta) 14.400,00 Kn

- velika bijela čaplja (Egretta alba) 14.400,00 Kn

- čaplja danguba (Ardea purpurea) 21.600,00 Kn

- siva čaplja (Ardea cinerea) 2.400,00 Kn

rode (Ciconiidae)

- crna roda (Ciconia nigra) 21.600,00 Kn

- bijela roda (Ciconia ciconia) 14.400,00 Kn

ibisi (Threskiornithidae)

- blistavi ibis (Plegadis falcinellus) 40.000,00 Kn

- žličarka (Platalea leucorodia) 32.400,00 Kn

patke, guske, labudi (Anatidae)

- crvenokljuni labud (Cygnus olor) 3.600,00 Kn

- žutokljuni labud (Cygnus cygnus) 9.600,00 Kn

- divlja guska (Anser anser) 7.200,00 Kn

- utva (Tadorna tadorna) 4.800,00 Kn

- zviždara (Anas penelope) 2.400,00 Kn

- patka gogoljica (Netta rufina) 10.800,00 Kn

- patka njorka (Ayrhya nyroca) 10.800,00 Kn

- patka crninka (Aythya marila) 6.400,00 Kn

- gavka (Somateria mollissima) 2.400,00 Kn

- patka kulašica (Melanitta fusca) 6.400,00 Kn

- patka batoglavica (Bucephala clangula) 2.400,00 Kn

- bijeli ronac (Mergus albellus) 19.200,00 Kn

- mali ronac (Mergus serrator) 4.800,00 Kn

- veliki ronac (Mergus merganser) 4.800,00 Kn

- bijeloglava patka (Oxyura leucocephala) 60.000,00 Kn

bukoči (Pandionidae)

- bukoč (Pandion haliaeetus) 19.200,00 Kn

jastrebovi, orlovi (Accipitridae)

- škanjac osaš (Parnis apivorus) 9.600,00 Kn

- crna lunja (Milvus migrans) 10.800,00 Kn

- crvena lunja (Milvus milvus) 14.800,00 Kn

- štekavac (Haliaeetus albicilla) 40.000,00 Kn

- crkavica (Neophron percnopterus) 40.000,00 Kn

- bjeloglavi sup (Gyps fulvus) 40.000,00 Kn

- zmijar (Circaetus gallicus) 21.600,00 Kn

- eja močvarica (Circus aeruginosus) 14.400,00 Kn

- eja strnjarica (Circus cyaneus) 9.600,00 Kn

- stepska eja (Circus macrourus) 40.000,00 Kn

- eja livadarka (Circus pygargus) 14.400,00 Kn

- jastreb (Accipiter gentilis) 2.400,00 Kn

- kobac (Accipiter nisus) 2.400,00 Kn

- kratkoprsti kobac (Accipiter brevipes) 40.000,00 Kn

- škanjac (Buteo buteo) 2.400,00 Kn

- škanjac gaćaš (Buteo lagopus) 4.800,00 Kn

- orao kliktaš (Aquila pomarina) 40.000,00 Kn

- orao klokotaš (Aquila clanga) 40.000,00 Kn

- orao krstaš (Aquila heliaca) 60.000,00 Kn

- suri orao (Aquila chrysaetos) 40.000,00 Kn

- prugasti orao (Hieraeetus fasciatus) 40.000,00 Kn

- patuljasti orao (Hietaaetus pennatus) 40.000,00 Kn

sokolovi (Falconidae)

- bjelonokta vjetruša (Falco naumanni) 40.000,00 Kn

- vjetruša (Falco tinnunculus) 2.400,00 Kn

- crvenonoga vjetruša (Falco vespertinus) 21.600,00 Kn

- mali sokol (Falco columbarius) 4.800,00 Kn

- sokol lastavičar (Falco subbuteo) 7.200,00 Kn

- eleonorin sokol (Falco eleonorae) 40.000,00 Kn

- krški sokol (Falco biarmicus) 60.000,00 Kn

- stepski sokol (Falco cherug) 60.000,00 Kn

- sivi sokol (Falco peregrinus) 40.000,00 Kn

kokoši (Phasianidae)

- tetrijeb gluhan (Tetrao urogallus) 9.600,00 Kn

- lještarka (Bonasia bonasia) 3.200,00 Kn

ždralovi (Gruidae)

- ždral (Grus grus) 9.600,00 Kn

kokošice (Rallidae)

- kokošica (Rallus aquaticus) 4.800,00 Kn

- prdavac (Crex crex) 40.000,00 Kn

- siva štijoka (Porzana parva) 14.400,00 Kn

- mala štijoka (Porzana pusilla) 40.000,00 Kn

- riđa štijoka (Porzana porzana) 7.200,00 Kn

- mlakuša (Gallinula chloropus) 1.600,00 Kn

droplje (Otidae)

- droplja (Otis tarda) 40.000,00 Kn

oštrigari (Haematopodidae)

- oštrigar (Haematopus ostralegus) 2.400,00 Kn

sabljarke (Recurvirostridae)

- vlastelica (Himantopus himantopus) 4.800,00 Kn

- modronoga sabljarka (Recurvirostra avosetta) 6.400,00 Kn

ćukavice (Burhinidae)

- ćukavica (Burhinus oedicnemus) 10.800,00 Kn

pješčarke (Glareolidae)

- pješčarka (Glareola pratincola) 40.000,00 Kn

kulici (Charadriidae)

- vivak (Vanellus vanellus) 1.600,00 Kn

- troprsti zlatar (Pluvialis apricaria) 2.400,00 Kn

- zlatar pijukavac (Pluvialis squatarola) 4.800,00 Kn

- kulik blatarić (Charadrius hiaticula) 4.800,00 Kn

- kulik slijepčić (Charadrius dubius) 4.800,00 Kn

- morski kulik (Charadrius alexandrinus) 10.800,00 Kn

- šareni kulik (Eudromias morinellus) 4.800,00 Kn

šljuke, prutke, žalari (Scolopacidae)

- crnorepa muljača (Limosa limosa) 4.800,00 Kn

- crna muljača (Limosa lapponica) 9.600,00 Kn

- prugasti pozviždač (Numenius phaeopus) 2.400,00 Kn

- tankokljuni pozviždač (Numenius tenuirostris)  60.000,00 Kn

- veliki pozviždač (Numenius arquata) 3.600,00 Kn

- crna prutka (Tringa erythropus) 4.800,00 Kn

- crvenonoga prutka (Tringa totanus) 7.200,00 Kn

- dugonoga prutka (Tringa stagnatilis) 4.800,00 Kn

- krivokljuna prutka (Tringa nebularia) 4.800,00 Kn

- crnokrila prutka (Tringa ochropus) 2.400,00 Kn

- prutka migavica (Tringa glareola) 4.800,00 Kn

- mala prutka (Actitis hypoleucos) 4.800,00 Kn

- kameničar (Arenaria interpres) 4.800,00 Kn

- šljuka livadarka (Gallinago media) 4.800,00 Kn

- mala šljuka (Lymnocryptes minima) 6.400,00 Kn

- bijeli žalar (Calidris alba) 4.800,00 Kn

- mali žalar (Calidris minuta) 2.400,00 Kn

- sijedi žalar (Calidris teminckii) 1.600,00 Kn

- žalar cirikavac (Calidris alpina) 4.800,00 Kn

- krivokljuni žalar (Calidris ferruginea) 9.600,00 Kn

- plosnokljuni žalar (Limicola falcinellus) 9.600,00 Kn

- pršljivac (Philomachus pugnax) 1.600,00 Kn

galebovi, čigre (Laridae)

- olujni galeb (Larus canus) 4.800,00 Kn

- galeb klaukavac (Larus cachinnans) 1.600,00 Kn

- mrki galeb (Larus fuscus) 2.400.00 Kn

- crnoglavi galeb (Larus melanocephalus) 2.400,00 Kn

- riječni galeb (Larus ridibundus) 1.600,00 Kn

- mali galeb (Larus minutus) 9.600,00 Kn

- bjelobrada čigra (Chlidonias hybrida) 21.600,00 Kn

- bjelokrila čigra (Chlidonias leucoptera) 14.400,00 Kn

- crna čigra (Chlidonias nigra) 21.600,00 Kn

- velika čigra (Hydroprogne caspia) 40.000,00 Kn

- obična čigra (Sterna hirundo) 2.400,00 Kn

- mala čigra (Sterna albifrons) 10.800,00 Kn

- dugokljuna čigra (Thalaseus sandvicensis) 4.800,00 Kn

golubovi (Columbidae)

- golub dupljaš (Columba oenas) 9.600,00 Kn

- grlica (Streptopelia turtur) 2.400,00 Kn

- gugutka (Streptopelia decaocto) 600,00 Kn

kukavice (Cuculidae)

- afrička kukavica (Clamator glandarius) 7.200,00 Kn

- kukavica (Cuculus canorus) 800,00 Kn

kukuvije (Tytonidae)

- kukuvija (Tyto alba) 10.800,00 Kn

sove (Strigidae)

- ćuk (Otus scops) 3.600,00 Kn

- ušara (Bubo bubo) 10.800,00 Kn

- mali ćuk (Glaucidium passerinum) 14.400,00 Kn

- sivi ćuk (Athene noctua) 3.600,00 Kn

- šumska sova (Strix aluco) 1.600,00 Kn

- planinska sova (Strix uralensis) 4.800,00 Kn

- mala ušara (Asio otus) 2.400,00 Kn

- sova močvarica (Asio flammeus) 40.000,00 Kn

- ćuk batoglavac (Aegolius funereus) 7.200,00 Kn

legnjevi (Caprimulgidae)

- leganj (Caprimulgus europaeus) 7.200,00 Kn

čiope (Apodidae)

- bijela čiopa (Apus melba) 2.400,00 Kn

- smeđa čiopa (Apus pallidus) 3.600,00 Kn

- čiopa (Apus apus) 800,00 Kn

vodomari (Alcedinidae)

- vodomar (Alcedo atthis) 5.400,00 Kn

pčelarice (Meropidae)

- pčelarica (Merops apiaster) 5.400,00 Kn

zlatovrane (Coracidae)

- zlatovrana (Coracias garrulus) 21.600,00 Kn

pupavci (Upupidae)

- pupavac (Upupa epops) 4.800,00 Kn

djetlići, žune (Picidae)

- vijoglav (Jynx torquilla) 3.600,00 Kn

- mali djetlić (Picoides minor) 4.800,00 Kn

- planinski djetlić (Picoides leucotos) 3.600,00 Kn

- crvenoglavi djetlić (Picoides medius) 7.200,00 Kn

- sirijski djetlić (Picoides syriacus) 2.400,00 Kn

- veliki djetlić (Picoides major) 1.600,00 Kn

- troprsti djetlić (Picoides tridactylus) 10.800,00 Kn

- crna žuna (Dryocopus martius) 2.400,00 Kn

- siva žuna (Picus canus) 5.400,00 Kn

- zelena žuna (Picus viridis) 2.400,00 Kn

ševe (Alaudidae)

- velika ševa (Melanocorypha calandra) 4.800,00 Kn

- kratkoprsta ševa (Calandrella brachydactyla) 2.400,00 Kn

- kukmasta ševa (Galerida cristata) 1.200,00 Kn

- ševa krunica (Lullula arborea) 2.400,00 Kn

- poljska ševa (Allauda arvensis) 800,00 Kn

- planinska ševa (Eremophila alpestris) 4.800,00 Kn

lastavice (Hirundinidae)

- bregunica (Riparia riparia) 1.200,00 Kn

- hridna lastavica (Hirundo rupestris) 2.400,00 Kn

- lastavica (Hirundo rustica) 1.200,00 Kn

- pećinska lastavica (Hirundo daurica) 3.600,00 Kn

- piljak (Delichon urbica) 600,00 Kn

pastirice, trepteljke (Motacillidae)

- žuta pastirica (Motacilla flava) 1.600,00 Kn

- gorska pastirica (Motacilla cinerea) 1.600,00 Kn

- bijela pastirica (Motacilla alba) 800,00 Kn

- primorska trepteljka (Anthus campestris) 3.600,00 Kn

- livadna trepteljka (Anthus pratensis) 1.600,00 Kn

- prugasta trepteljka (Anthus trivialis) 800,00 Kn

- planinska trepteljka (Anthus spinoletta) 2.400,00 Kn

svračci (Laniidae)

- rusi svračak (Lanius collurio) 1.200,00 Kn

- sivi svračak (Lanius minor) 5.400,00 Kn

- veliki svračak (Lanius excubitor) 4.800,00 Kn

- riđoglavi svračak (Lanius senator) 2.400,00 Kn

kugare (Bombycillidae)

- kugara (Bombycilla garrulus) 2.400,00 Kn

vodenkosi (Cinclidae)

- vodenkos (Cinclus cinclus) 2.400,00 Kn

palčići (Troglodytidae)

- palčić (Troglodytes troglodytes) 600,00 Kn

popići (Prunellidae)

- alpski popić (Prunella collaris) 7.200,00 Kn

- sivi popić (Prunella modularis) 1.600,00 Kn

muharice (Muscicapidae)

drozdovi, slavuji, crvenrepke (Turdinae)

- crvendać (Erithacus rubecula) 600,00 Kn

- mrki slavuj (Erithacus luscinia) 2.400,00 Kn

- slavuj (Erithacus megarhynchos) 600,00 Kn

- modrovoljka (Erithacus svecicus) 4.800,00 Kn

- mrka crvenrepka (Phoenicurus ochruros) 800,00 Kn

- šumska crvenrepka (Phoenicurus phoenicurus) 2.400,00 Kn

- smeđeglava travarka (Saxicola rubetra) 800,00 Kn

- crnoglava travarka (Saxicola torquata) 2.400,00 Kn

- sivkasta bjeloguza (Oenanthe oenanthe) 800,00 Kn

- primorska bjeloguza (Oenanthe hispanica) 2.400,00 Kn

- dvobojna bjeloguza (Oenanthe pleschanka) 4.800,00 Kn

- kamenjar (Monticola saxatilis) 5.400,00 Kn

- modrokos (Monticola solitarius) 5.400,00 Kn

- planinski kos (Turdus tarquatus) 4.800,00 Kn

- kos (Turdus merula) 600,00 Kn

- drozd bravenjak (Turdus pilaris) 1.600,00 Kn

- mali drozd (Turdus iliacus) 1.600,00 Kn

- drozd cikelj (Turdus philomelos) 600,00 Kn

- drozd imelaš (Turdus viscivorus) 600,00 Kn

brkate sjenice (Panurinae)

- brkata sjenica (Panurus biarmicus) 4.800,00 Kn

grmuše, trstenjaci (Sylvinae)

- svilorepa (Cettia cetti) 2.400,00 Kn

- veliki cvrčić (Locustella luscinioides) 4.800,00 Kn

- cvrčić potočar (Locustella fluviatilis) 2.400,00 Kn

- pjegavi cvrčić (Locustella naevia) 2.400,00 Kn

- trstenjak ševar (Acrocephalus paludicola) 40.000,00 Kn

- trstenjak rogožar (Acrocephalus 

schoenobenus) 1.600,00 Kn

- trstenjak cvrkutić (Acrocephalus scirpaceus) 2.400,00 Kn

- trstenjak mlakar (Acrocephalus palustris) 800,00 Kn

- crnoprugasti trstenjak (Acrocephalus

melanopogon) 7.200,00 Kn

- veliki trstenjak (Acrocephalus arundinaceus) 800,00 Kn

- žuti voljić (Hippolais icterina) 3.200,00 Kn

- kratkokrili voljić (Hippolais polyglotta) 2.400,00 Kn

- voljić maslinar (Hippolais olivetorum) 21.600.00 Kn

- sivi voljić (Hippolais pallida) 3.600,00 Kn

- pjegava grmuša (Sylvia nisoria) 2.400,00 Kn

- velika grmuša (Sylvia hortensis) 2.400,00 Kn

- siva grmuša (Sylvia borin) 1.600,00 Kn

- crnokapa grmuša (Sylvia atricapilla) 600,00 Kn

- grmuša pjenica (Sylvia communis) 800,00 Kn

- grmuša čevrljinka (Sylvia curruca) 1.600,00 Kn

- crnoglava grmuša (Sylvia melanocephala) 800,00 Kn

- bjelobrka grmuša (Sylvia cantillans) 800,00 Kn

- brezov zviždak (Phylloscopus trochilus) 1.600,00 Kn

- zviždak (Phylloscopus collybitus) 600,00 Kn

- gorski zviždak (Phylloscopus bonelli) 3.200,00 Kn

- šumski zviždak (Phylloscopus sibilatrix) 1.600,00 Kn

- zlatoglavi kraljić (Regulus regulus) 3.200,00 Kn

- vatroglavi kraljić (Regulus ignicapillus) 800,00 Kn

- šivalica (Cisticola juncidis) 3.200,00 Kn

muharice (Muscicapinae)

- crnoglava muharica (Ficedula hypoleuca) 1.600,00 Kn

- bjelovrata muharica (Ficedula albicollis) 2.400,00 Kn

- mala muharica (Ficedula parva) 1.600,00 Kn

- muharica (Muscicapa striata) 1.200,00 Kn

dugorepe sjenice (Aegithalidae)

- dugorepa sjenica (Aegithalos caudatus) 800,00 Kn

sjenice mošnjarke (Remizidae)

- sjenica mošnjarka (Remiz pendulinus) 2.400,00 Kn

sjenice (Paridae)

- crnoglava sjenica (Parus palustris) 600,00 Kn

- mrka sjenica (Parus lugubris) 2.400,00 Kn

- planinska sjenica (Parus montanus) 1.600,00 Kn

- jelova sjenica (Parus ater) 600,00 Kn

- kukmasta sjenica (Parus cristatus) 1.600,00 Kn

- velika sjenica (Parus major) 600,00 Kn

- plavetna sjenica (Parus caeruleus) 600,00 Kn

brgljezi (Sittidae)

- brgljez (Sitta europaea) 600,00 Kn

- brgljez kamenjar (Sitta neumayer) 3.600,00 Kn

- crvenokrili litičar (Tichodroma muraria) 7.200,00 Kn

puzavci (Certhiidae)

- kratkokljuni puzavac (Certhia familiaris) 800,00 Kn

- dugokljuni puzavac (Certhia brachydactyla) 800,00 Kn

strnadice (Emberizidae)

- velika strnadica (Emberiza calandra) 1.600,00 Kn

- žuta strnadica (Emberiza citrinella) 800,00 Kn

- strnadica cikavica (Emberiza cia) 2.400,00 Kn

- vrtna strnadica (Emberiza hortulana) 2.400,00 Kn

- crnogrla strnadica (Emberiza cirlus) 800,00 Kn

- crnoglava strnadica (Emberiza melanocephala) 1.200,00 Kn

- močvarna strnadica (Emberiza schoeniclus) 1.600,00 Kn

zebe (Fringilidae)

- zeba (Fringilla coelebs) 600,00 Kn

- sjeverna zeba (Fringilla montifringilla) 1.600,00 Kn

- žutarica (Serinus serinus) 600,00 Kn

- zelendur (Carduelis chloris) 600,00 Kn

- čižak (Carduelis spinus) 800,00 Kn

- češljugar (Carduelis carduelis) 600,00 Kn

- sjeverna juričica (Acanthis flammea) 1.600,00 Kn

- juričica (Acanthis cannabina) 800,00 Kn

- krstokljun (Loxia curvirostra) 2.400,00 Kn

- zimovka (Pyrrhula pyrrhula) 800,00 Kn

- batokljun (Coccothraustes coccothraustes) 1.600,00 Kn

vrapci (Ploceidae)

- vrabac (Passer domesticus) 600,00 Kn

- španjolski vrabac (Passer hispaniolensis) 1.600,00 Kn

- poljski vrabac (Passer montanus) 600,00 Kn

čvorci (Sturnidae)

- ružičasti čvorak (Sturnus roseus) 7.200,00 Kn

- čvorak (Sturnus vulgaris) 600,00 Kn

vuge (Oriolidae)

- vuga (Oriolus oriolus) 800,00 Kn

vrane (Corvidae)

- kreja (Nucifraga caryocatactes) 2.400,00 Kn

- žutokljuna galica (Pyrrhocorax graculus) 3.600,00 Kn

- gavran (Corvus corax) 2.400,00 Kn

- sve ostale europske vrste koje se zateknu na teritoriju Republike Hrvatske - od 4.800-40.000 kuna, ovisno o brojnosti i statusu ugroženosti

7. SISAVCI (MAMALIA)

ježevi (Erinaceidae)

- bjeloprsni jež (Erinaceus concolor) 3.000,00 Kn

rovke (Soricidae)

- dvobojna rovka (Crocidura leucodon) 500,00 Kn

- poljska rovka (Crocidura suaveolens) 500,00 Kn

- patuljasta rovka (Suncus etruscus) 500,00 Kn

- močvarna rovka (Neomys anomalus) 1.000,00 Kn

- vodena rovka (Neomys fodiens) 2.000,00 Kn

- planinska rovka (Sorex alpinus) 500,00 Kn

- šumska rovka (Sorex araneus) 500,00 Kn

- mala rovka (Sorex minutus) 500,00 Kn

krtice (Talpidae)

- kratica (Talpa europaea) - na otoku Cresu 4.000,00 Kn

šišmiši potkovnjaci (Rhinolophidae)

- sredozemni potkovnjak (Rhinolophus blasii) 4.000,00 Kn

- južni potkovnjak (Rhinoloplus euryale) 2.000,00 Kn

- veliki potkovnjak (Rhinolophus
ferrumequinum) 1.000,00 Kn

- mali potkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 3.000,00 Kn

- Meheljev potkovnjak (Rhinolophus mehelyi) 4.000,00 Kn

šišmiši glatkonosci (Vespertilionidae)

- širokouhi mračnjak (Barbastella barbastellus) 2.000,00 Kn

- sjeverni noćnjak (Eptesicus nilssoni) 4.000,00 Kn

- kasni noćnjak (Eptesicus serotinus) 2.000,00 Kn

- primorski šišmiš (Hypsugo savii) 1.000,00 Kn

- dugokrili pršnjak (Miniopterus schreibersi) 2.000,00 Kn

- velikouhi šišmiš (Myotis bechsteini) 4.000,00 Kn

- oštrouhi šišmiš (Myotis blythii) 2.000,00 Kn

- Brandtov šišmiš (Myotis brandti) 4.000,00 Kn

- dugonogi šišmiš (Myotis capaccinii) 2.000,00 Kn

- močvarni šišmiš (Myotis dasycneme) 4.000,00 Kn

- riječni šišmiš (Myotis daubentoni) 3.000,00 Kn

- vlasasti šišmiš (Myotis emarginatus) 3.000,00 Kn

- veliki šišmiš (Myotis myotis) 2.000,00 Kn

- mali brkati šišmiš (Myotis mystacinus) 2.000,00 Kn

- resasti šišmiš (Myotis nattereri) 3.000,00 Kn

- veliki večernjak (Nyctalus lasiopterus) 4.000,00 Kn

- mali večernjak (Nyctalus leisleri) 4.000,00 Kn

- rani večernjak (Nyctalus noctula) 2.000,00 Kn

- bjelorubi šišmiš (Pipistrellus kuhlii) 1.000,00 Kn

- mali šumski šišmiš (Pipistrellus nathusii) 4.000,00 Kn

- patuljasti šišmiš (Pipistrellus pipistrellus) 1.000,00 Kn

- sjeverni dugouhi šišmiš (Plecotus auritus) 1.000,00 Kn

- južni dugouhi šišmiš (Plecotus austriacus) 1.000,00 Kn

- dvobojni šišmiš (Vespertilio murinus) 4.000,00 Kn

šišmiši slobodnorepci (Molossidae)

- sredozemni šišmiš slobodnorepac
(Tadarida teniotis) 4.000,00 Kn

vjeverice (Sciuridae)

- vjeverica (Sciurus vulgaris) 2.000,00 Kn

- tekunica (Spermophilus citellus) 8.000,00 Kn

puhovi (Myoxidae)

- gorski puh (Dryomys nitedula) 2.000,00 Kn

- vrtni puh (Eliomys quercinus) 3.000,00 Kn

- puh lješnikar (Muscardinus avellanarius) 1.000,00 Kn

- veliki puh (Myoxus glis) - sjeverno od Save 2.000,00 Kn

miševi (Muridae)

- hrčak (Cricetus cricetus) 2.000,00 Kn

- sljepaš (Nannospalax leucodon) 8.000,00 Kn

- runati voluhar (Dinaromys bogdanovi) 4.000,00 Kn

- planinska voluharica (Chionomys
nivalis) - na području Istre 1.000,00 Kn

- alpski voluharić (Microtus
multiplex) - sjeverno od Save 2.000,00 Kn

- šumski miš (Apodemus flavicollis) - u
šumi Dundo na Rabu 1.000,00 Kn

- miš humkaš (Mus spicilegus) 2.000,00 Kn

dupini (Delphinidae)

- obični (mali) dupin (Delphinus delphis) 40.000,00 Kn

- dobri dupin (Tursiops truncatus) 35.000,00 Kn

- sve ostale vrste kitova (Cetacea) koji
se zateknu u Jadranu 40.000,00 Kn

psi (Canidae)

- vuk (Canis lupus) 40.000,00 Kn

mačke (Felidae)

- divlja mačka (Felis silvestris) - na
području Like, Gorskoga kotara,
Dinare i Biokova 10.000,00 Kn

- ris (Lynx lynx) 20.000,00 Kn

kune (Mustelidae)

- vidra (Lutra lutra) 30.000,00 Kn

- zerdav (Mustela erminea) 5.000,00 Kn

tuljani (Phocidae)

- sredozemna medvjedica (Monachus

monachus) 100.000,00 Kn

Članak 3.

Visina naknade štete prouzročene drugim radnjama u odnosu na posebno zaštićene životinjske vrste iz članka 2. ovoga Pravilnika (ozljeđivanjem, rastjerivanjem, proganjanjem, hvatanjem i držanjem) kao i uništavanjem odnosno oštećivanjem njihovih razvojnih oblika (jaja, ličinki, mladunčadi) i njihovih gnijezda, legla ili staništa, utvrđuje se postotkom iznosa predviđenog za pojedinu životinjsku vrstu u članku 2. ovoga Pravilnika, i to u rasponu od 20% do 80%, imajući u vidu vrstu radnje, stupanj oštećenja i značenje zaštićene životinjske vrste.

Ukoliko je šteta iz stavka 1. ovoga članka onemogućila životinji daljnji samostalni opstanak u prirodi, visina naknade štete utvrđuje se u visini naknade iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odštetni cjenik ("Narodne novine", br. 12/85).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-04/96-01/66
Urbroj: 532/1-10-3/6-96-1
Zagreb, 10. rujna 1996.

Ravnatelj
Ferdinand Meder, prof. v. r.