Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima

NN 108/1996 (23.12.1996.), Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 26.a Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata ("Narodne novine", br. 2/94, 52/94 i 36/95), članka 15. i 16. Pravilnika o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima 100% I grupe ("Narodne novine", broj 108/95) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine" br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 9. prosinca 1996. donosi

ODLUKU

O OSNOVCIMA OSIGURANJA ZA OBRAČUNAVA- NJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA OSOBA KOJE PRUŽAJU NJEGU I POMOĆ HRVATSKIM RATNIM VOJNIM INVALIDIMA 100% I GRUPE

Članak 1.

Osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima 100% I grupe (u daljnjem tekstu: HRVI 100% I grupe) je iznos novčane naknade u visini invalidnine HRVI I grupe sa 100% tjelesnog oštećenja.

Članak 2.

Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz članka 1. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa na pripadajuću osnovicu osiguranja koja je izražena u bruto svoti.

Članak 3.

U mirovinski staž uračunavaju se samo ona razdoblja pružanja njege i pomoći HRVI 100% I grupe za koje je plaćen odgovarajući doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Članak 4.

Promjenom visine novčane naknade iz članka 1. ove odluke ili u slučaju promjene stope doprinosa, određivanje nove osnovice odnosno svote doprinosa obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

Članak 5.

Doprinos se plaća u roku od 15 dana nakon dostave rješenja.

Članak 6.

Obračunati doprinosi plaćaju se na dan dospijeća. Obveznik plaćanja doprinosa koji doprinose ne uplati u roku dospjelosti, dužan je platiti zatezne kamate na svotu doprinosa koju nije pravodobno uplatio.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima 100% I grupe za 1996. godinu ("Narodne novine" broj 26/96).

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu na dan objave u "Narodnim novinama" a primjenjivat će se od 1. siječnja 1997.

Klasa: 140-13/96-01/4535
Ur.broj: 341-99-01/96-11
Zagreb, 9. prosinca 1996.

Predsjednik Upravnog odbora
Republičkog fonda mirovinskog
i invalidskog osiguranja
radnika Hrvatske
dr. Đuro Njavro, v. r.