Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima.

NN 133/1997 (10.12.1997.), Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima.

MINISTAR PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97), ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I UVJETIMA NAPREDOVANJA U STRUCI I PROMICANJU U POLOŽAJNA ZVANJA ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U DJEČJIM VRTIĆIMA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju postupak i uvjeti ocjenjivanja i napredovanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima u zvanje mentora i zvanje savjetnika.

Članak 2.

Odgojitelji i stručni suradnici koji imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu zakonom i zadovoljavaju mjerila ocjenjivanja utvrđena ovim pravilnikom, mogu napredovati u struci i stjecati položajna zvanja:

1. odgojitelj mentor

2. odgojitelj savjetnik

3. stručni suradnik mentor

4. stručni suradnik savjetnik

I. UVJETI I POSTUPAK ZA STJECANJE ZVANJA MENTORA I ZVANJA SAVJETNIKA

Članak 3.

Elementi za vrednovanje stručnosti i kvalitete rada odgojitelja, odnosno stručnog suradnika su:

1. uspješnost u neposrednom-naobrazbenom radu s djecom predškolske dobi

2. uspješnost u stručno-pedagoškom radu i

3. stručno usavršavanje.

Članak 4.

Elementi vrednovanja uspješnosti u neposrednom odgojno-
-naobrazbenom radu s djecom predškolske dobi su:

1. Metodička kreativnost u odgojno-naobrazbenom radu, odnosno pronalasku postupaka za optimalno postizanje odgojno-
-naobrazbenih ciljeva.

2. Primjenjivanje suvremenih oblika i metoda rada u odgojno-naobrazbenom radu i korištenje suvremenih izvora spoznaja za poticanje djetetova općeg psihofizičkog razvoja.

3. Postignuti rezultati u odgojno-naobrazbenom radu s djecom.

4. Postignuti odgojno-naobrazbeni rezultati djece te njihova opća samostalnost, osobito u pogledu osposobljenosti za daljnje samostalno učenje.

5. Promicanje ljudskih prava, posebice prava djeteta i briga za zdrav okoliš.

6. Suradnja s odgojiteljima odnosno stručnim suradnicima, roditeljima te predstavnicima vrtićnog društvenog okružja, koji sudjeluju u poboljšanju kvalitete života predškolske djece.

Članak 5.

Elementi vrednovanja prema članku 4. ocjenjuju se ocjenom:

1. zadovoljava

2. uspješan

3. izvrstan

Članak 6.

Ocjenu rada odgojitelja odnosno stručnog suradnika, prema elementima iz članka 4. i članka 5., daju:

1. ravnatelj dječjeg vrtića na temelju praćenja rada odgojitelja, odnosno stručnog suradnika, a uz suglasnost odgojiteljskog vijeća;

2. stručno-pedagoški nadzornik Ministarstva prosvjete i športa (ovlaštena osoba Ministarstva) na temelju neposrednog uvida i praćenja rada odgojitelja odnosno stručnog suradnika.

Članak 7.

Stručno-pedagoški rad odgojitelja, odnosno stručnog suradnika vrednuje se:

1. Jedan bod za:

a) održanu oglednu aktivnosti s djecom na gradskoj i županijskoj razini te šire;

b) predavanje na stručnom skupu, najmanje gradske i županijske razine;

c) vođenje stručnog skupa u dječjem vrtiću, općini, gradu ili županiji tijekom pedagoške godine;

d) pripremu tematske izložbe otvorene za javnost;

e) pripremu javne kulturne priredbe u dječjem vrtiću;

f) vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije za svaku pedagošku godinu;

g) pripremu natjecanja na razini vrtića.

2. Dva boda za:

a) mentorstvo pripravniku do stručnog ispita;

b) priređeno natjecanje i sudjelovanje u radu povjerenstva za natjecanje, priredbe, susreta i smotre na općinskoj, gradskoj, županijskoj ili državnoj razini;

c) objavljeni stručni članak u stručnom časopisu ili listu;

d) referat na državnom kongresu ili konferenciji (seminaru);

e) sudjelovanje u provedbi ogojno-naobrazbenog istraživanja.

3. Tri boda za:

a) mentorstvo studentima;

b) sudjelovanje u izradbi plana i programa odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi za potrebe razvoja hrvatskoga sustava odgoja i naobrazbe;

c) recenziju udžbenika ili stručne knjige.

4. Četiri boda za:

a) odgoj i naobrazbu djece predškolske dobi koja sudjeluju na međunarodnom natjecanju;

b) prijevod priručnika i knjiga za uporabu u odgojno-naobrazbenom radu.

5. Šest bodova za:

a) autorstvo priručnika ili drugih stručnih knjiga vezanih za odgojno-naobrazbeni rad,

b) objavljeni istraživački rad iz struke, koji pridonosi unapređivanju odgojno-naobrazbenog rada;

c) sudjelovanje u svojstvu znanstvenog istraživača u znanstveno-istraživačkom projektu, koji pridonosi razvoju hrvatskoga sustava odgoja i naobrazbe.

Članak 8.

Stručno-pedagoški rad odgojitelja, odnosno stručnog suradnika vrednuje stručno-pedagoški nadzornik (ovlaštena osoba Ministarstva) u suradnji s ravnateljem dječjeg vrtića. Odgojitelj, odnosno stručni suradnik u tu je svrhu dužan pribaviti dokumentaciju o svom stručno-pedagoškom radu (potvrde, rješenja, priznanja, pisani materijal i drugo).

Članak 9.

Elementi vrednovanja stručnog usavršavanja odgojitelja, odnosno stručnog suradnika su:

1. sudjelovanje u stručnom usavršavanju što ga ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa

2. sudjelovanje u stručnom usavršavanju koje provode stručne ustanove i udruge

Stručno usavršavanje vrednuje se kao:

1. redovito (redovito sudjelovanje u radu stručnih skupova koje ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa te sustavno praćenje stručne literature i časopisa)

2. povremeno (povremeni izostanci, vlastitim propustom, sa stručnog usavršavanja koje ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa i neredovito praćenje suvremene stručne literature)

3. izostajuće (česti izostanci, vlastitim propustom, sa stručnog usavršavanja koje ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa i nepraćenje suvremene stručne literature).

Članak 10.

Stručno usavršavanje odgojitelja, odnosno stručnog suradnika iz članka 9. vrednuje stručno-pedagoški nadzornik (ovlaštena osoba Ministarstva) u suradnji s ravnateljem dječjeg vrtića.

Ravnatelj dječjeg vrtića dužan je prirediti pismeno izvješće o obveznom stručnom usavršavanju odgojitelja odnosno stručnog suradnika.

Odgojitelj odnosno stručni suradnik dužan je pribaviti potvrde o drugim oblicima stručnog usavršavanja u kojima je sudjelovao te popis pročitanih bibliografskih jedinica.

Članak 11.

Zvanje mentora može steći odgojitelj odnosno stručni suradnik:

1. koji ima najmanje 6 godina radnog iskustva u odgojno-naobrazbenoj struci, odnosno radu u odgojno-naobrazbenoj ustanovi i to u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s djecom ili stručno-pedagoškom radu

2. koji je prema članku 5. ovog pravilnika dobio ocjene uspješan ili izvrstan

3. koji je prema članku 7. ovog pravilnika postigao najmanje 7 bodova za stručni odgojno-naobrazbeni rad izvan dječjeg vrtića

4. koji se je prema članku 9. ovog pravilnika redovito stručno usavršavao.

Članak 12.

Zvanje savjetnika može steći odgojitelj odnosno stručni suradnik:

1. koji ima najmanje 11 godina radnog iskustva u odgojno-
-naobrazbenoj struci, odnosno radu u odgojno-naobrazbenoj ustanovi, i to u neposrednom odgojno-naobrazbenom radu s djecom ili stručno-pedagoškom radu

2. koji je prema članku 5. ovog pravilnika postigao sve ocjene izvrstan

3. koji je prema članku 7. ovog pravilnika postigao najmanje 15 bodova za stručni odgojno-naobrazbeni rad izvan dječjeg vrtića

4. koji se je prema članku 9. ovog pravilnika redovito stručno usavršavao.

Članak 13.

Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se i na odgojitelje odnosno stručne suradnike koji obnašaju dužnost ravnatelja dječjeg vrtića.

Rad ravnatelja vrednuju u skladu s člankom 5., 7. i 9. stručno-pedagoški nadzornici iz Ministarstva prosvjete i športa (ovlaštena osoba Ministarstva).

Članak 14.

Postupak za napredovanje odgojitelja odnosno stručnog suradnika dječjeg vrtića pokreće prosvjetno-pedagoški nadzornik (ovlaštena osoba Ministarstva) na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića ili odgojitelja, odnosno stručnog suradnika.

Članak 15.

Radi pokretanja postupka napredovanja odgojitelja odnosno stručnog suradnika dječji je vrtić dužan dostaviti Ministarstvu prosvjete i športa:

1. prijedlog za napredovanje

2. presliku diplome

3. presliku radne knjižice

4. radni životopis odgojitelja, odnosno stručnog suradnika s podacima o stečenim specijalizacijama, o specifičnom interesu i pedagoškim sposobnostima za oblikovanje programa udžbenika, o metodičkoj kreativnosti itd.

5. ocjene uspješnosti rada s predškolskom djecom ili stručno-pedagoškog rada odgojitelja, odnosno stručnog suradnika, koje donosi ravnatelj dječjeg vrtića uz suglasnost odgojiteljskog vijeća i u skladu s člankom 6., točkom 1. ovog pravilnika.

Članak 16.

Konačnu ocjenu rada odgojitelja, odnosno stručnog suradnika donosi stručno-pedagoški nadzornik.

Ocjena se donosi na temelju:

1. neposrednog uvida u rad odgojitelja, odnosno stručnog suradnika

2. ocjene ravnatelja dječjeg vrtića uz suglasnost odgojiteljskog vijeća.

O konačnoj ocjeni sastavlja se izvješće.

Članak 17.

Odluku o promicanju u zvanje donosi ministar prosvjete i športa.

Članak 18.

Odgojitelj, odnosno stručni suradnik, nezadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor Ministarstvu prosvjete i športa.

Članak 19.

Odgojitelji i stručni suradnici biraju se u zvanje mentora odnosno savjetnika na pet godina i mogu ponovno biti izabrani u isto zvanje.

Odgojitelji i stručni suradnici, izabrani u zvanje mentora odnosno savjetnika, dužni su najmanje šest mjeseci prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka Ministarstva prosvjete i športa dostaviti ocjene o svom radu u proteklom razdoblju u skladu s člancima 5., 7., 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika.

Ako odgojitelji i stručni suradnici izabrani u zvanje mentora, odnosno savjetnika ne zadovolje ili ne dostave ocjene o svom radu, gube stečeno zvanje.

Članak 20.

Postupak za promicanje u zvanje savjetnika može se pokrenuti najranije 5 godina nakon izbora u zvanje mentora.

Članak 21.

Odgojitelj, odnosno stručni suradnik koji je više puta ocijenjen ocjenom izvrstan u skladu s člankom 5., te koji je u stručno--pedagoškom radu stekao bodove utvrđene člankom 7. ovog pravilnika i redovito se stručno usavršavao, u skladu s člankom 9. ovog pravilnika, može i prije isteka roka utvrđenog člankom 20. ovog pravilnika napredovati u više zvanje.

Članak 22.

Tiskanice za pokretanje postupka, ocjenjivanje i vrednovanje, u svezi s člancima 6., 8. i 10. sastavni su dio ovog pravilnika.

Članak 23.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 601-01/97-01/301
Urbroj: 532/1-97-1
Zagreb, 12. studenog 1997.

Ministar
Ljilja Vokić, prof., v. r.

      Tiskanica PN-1

REPUBLIKA HRVATSKA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

               (naziv dječjeg vrtića, adresa, broj telefona) 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

                      (županija) 

Na temelju članka 14. Pravilnika o napredovanju odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim 
vrtićima, Ministarstvu prosvjete i športa dostavlja se 

              PRIJEDLOG ZA NAPREDOVANJE 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

     (ime, ime majke i oca, prezime djelatnika čije se napredovanje predlaže) 

              --------------------------------------------------- 

                 (jedinstveni matični broj građana) 

Rođen-a     --------------,     --------------,     --------------- 

         (nadnevak)       (mjesto)         (županija) 

----------,   završio-la ---------  školovanje u ------------ 

  (država)        (godina)          (mjesto) 

na ------------------  i    stekao-la zvanje ----------------- 

  (naziv škole, fakulteta) 

Zaposlio-la sam se ---- godine u ------------------------- 

                (dječji vrtić, predškolska ustanova) 

u ----------------- . Imam -------- godina radnog iskustva 

Do sada sam radio-la 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

Sada radim u ------------------- i to kao --------------- 

(dječji vrtić, (navesti vrstu posla) 

predškolska ustanova) 

i imam -------- godine staža u neposrednom odgojno-naobrazbenom radu ili stručno-pedagoškom radu. 

Uz prijedlog za napredovanje u skladu s člankom 15. ovoga pravilnika dostavlja se: 

1. ------------------------------------------------------------------------------------------

2. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Podnositeljica prijedloga:       Ravnateljica dječjeg vrtića 

-----------------------         -------------------------- 

-----------------------         -------------------------- 

(mjesto, nadnevak, godina)       (mjesto, nadnevak, godina)                     
                    Tiskanica PN-2a 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA 

Zagreb, Trg burze 6 

                ------------------------------------ 

                    (naziv dječjeg vrtića) 

                ------------------------------- 

                      (adresa) 

                ------------------------------ 

                      (telefon) 

         OCJENA USPJEŠNOSTI U RADU S PREDŠKOLSKOM DJECOM 

Na temelju članka 3. i 6., točka 1. Pravilnika o napredovanju odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima vrednuje se 
uspješnost u radu s djecom za djelatnika. 

                -------------------------------------- 

                     (ime i prezime) 

                -------------------------------------- 

                  (struka, poslovi koje obavlja) 

1. Metodička kreativnost u radu, odnosno pronalaženje postupaka za kvalitetno 
odgojno-obrazovnih ciljeva. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

                (zadovoljava, uspješan-na izvrstan-na) 

Obrazloženje: 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Primjenjivanje suvremenih oblika i metoda u radu i korištenje suvremenih izvora spoznaje. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

                (zadovoljava, uspješan-na, izvrstan-na) 

Obrazloženje: 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Postignuti rezultati u odgojno-obrazovnom radu s djecom. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

              (zadovoljava, uspješan-na, izvrstan-na) 

Obrazloženje: 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Postignuti odgojno-obrazovni rezultati djece (pojedinačno, u skupini ili dječjem vrtiću) 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

             (zadovoljava, uspješan-na, izvrstan-na) 

Obrazloženje: 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Promicanje ljudskih prava, posebice prava djeteta i briga za zdrav okoliš. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

             (zadovoljava, uspješan-na, izvrstan-na) 

Obrazloženje: 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Suradnja s odgojiteljima, odnosno stručnim suradnicima, roditeljima te predstavnicima
 društvenog okružja vrtića, koji sudjeluju u poboljšanju kvalitete života predškolske djece 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

             (zadovoljava, uspješan-na, izvrstan-na) 

Obrazloženje: 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

                            Ovlaštena osoba 

                        Ministarstva prosvjete i športa 

                        -------------------------- 

                        -------------------------- 

                        (godina, nadnevak, godina) 
                                Tiskanica PN-3 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA 

Zagreb, Trg burze 6 

                    ------------------------------- 

                        (naziv dječjeg vrtića) 
                    ------------------------------- 

                         (adresa) 

                    ------------------------------- 

                         (mjesto) 

                    ------------------------------ 

                        (telefon)


                  OCJENA USPJEŠNOSTI U 
                 STRUČNO-PEDAGOŠKOM RADU 

Na temelju članka 8. Pravilnika o napredovanju odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim 
vrtićima vrednuje se uspješnost u radu s djecom za djelatnika 

               ------------------------------------------- 

                     (ime i prezime) 

               ------------------------------------------- 

                  (struka, poslovi koje obavlja) 

Upisani redni broj stručnog rada iz članka 7. (npr. 1.2., 1.4., itd.) 

1. ---------------------------------------------------------------------- 

                            ----------------- 

UKUPAN BROJ BODOVA                   ----------------- 

2. ---------------------------------------------------------------------- 

                            ----------------- 

UKUPAN BROJ BODOVA                   ----------------- 

3. ---------------------------------------------------------------------- 

                            ----------------- 

UKUPAN BROJ BODOVA                   ----------------- 

4. ---------------------------------------------------------------------- 

                            ----------------- 

UKUPAN BROJ BODOVA                   ----------------- 

5. ---------------------------------------------------------------------- 

                            ----------------- 

UKUPAN BROJ BODOVA                   ----------------- 

                 SVEUKUPNI BROJ BODOVA 

                   -------------------------- 

                        Ravnateljica dječjeg vrtića 

                        ---------------------------- 

                        Ovlaštena osoba 

                        Ministarstva prosvjete i športa                         Tiskanica PN-4 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA 

Zagreb, Trg burze 6 

                    ------------------------------- 

                    (naziv dječjeg vrtića) 

                    ------------------------------- 

                        (adresa) 

                    ---------------------------------- 

                      (mjesto) 

                    ------------------------------ 

                      (telefon)


              OCJENA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU 

Na temelju članka 10. Pravilnika o napredovanju odgojitelja i stručnih suradnika u 
dječjim vrtićima vrednuje se stručno usavršavanje za djelatnika 

             ------------------------------------------------------ 

                     (ime i prezime) 

             ------------------------------------------------------ 

                  (struka, poslovi koje obavlja) 

1. Sudjelovanje u stručnom usavršavanju što ga ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

                  (redovito, povremeno, izostaje) 

2. Sudjelovanje u stručnom usavršavanju što ga provode stručne ustanove. Navesti u 
kojim je oblicima stručnog usavršavanja djelatnik sudjelovao te mjesto i vrijeme njihova
 održavanja. 

2.1. --------------------------------------------------------------------------------- 

2.2. --------------------------------------------------------------------------------- 

2.3. --------------------------------------------------------------------------------- 

2.4. --------------------------------------------------------------------------------- 

2.5. --------------------------------------------------------------------------------- 

2.6. --------------------------------------------------------------------------------- 

3. Stručno usavršavanje praćenjem suvremene stručne literature i časopisa. Prilaže se 
popis pročitanih bibliografskih jedinica. 

4. Iskaz djelatnika 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Vrednovanje sveukupnog stručnog usavršavanja djelatnika 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

                  (redovito, povremeno, izostaje) 

                        Ovlaštena osoba 

                    Ministarstva prosvjete i športa 

                    ------------------------------- 

                    ------------------------------- 

                    (mjesto, nadnevak, godina)