Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske

NN 135/1997 (15.12.1997.), Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 139. Ustava Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 12. prosinca 1997. godine donosi

ODLUKU

O PROGLAŠENJU USTAVNOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašava se Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 12. prosinca 1997. godine.

Klasa: 012-02/93-01/02
Zagreb, 12. prosinca 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

USTAVNI ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Ustavu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 56/90.) u Glavi I. Izvorišne osnove stavak 2. mijenja se i glasi:

"Na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkoga sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod, na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izraženom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost. Novim Ustavom Republike Hrvatske (1990.) i pobjedom u Domovinskom ratu (1991.-1995.) hrvatski je narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države."

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Polazeći od iznesenih povijesnih činjenica, te općeprihvaćenih načela u suvremenu svijetu i neotuđivosti i nedjeljivosti, neprenosivosti i nepotrošivosti prava na samoodređenje i državnu suverenost hrvatskog naroda, uključujući i neokrnjeno pravo na odcjepljenje i udruživanje, kao osnovnih preduvjeta za mir i stabilnost međunarodnog poretka, Republika Hrvatska ustanovljuje se kao nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika autohtonih nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Madžara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN i zemalja slobodnog svijeta."

Članak 2.

U članku 2. stavku 4., članku 8., članku 17. stavku 1., članku 53. stavku 3., članku 70. stavku 1. i 2., članku 72. stavku 1., članku 73. stavku 1. i 2., članku 74. stavku 1., članku 75. stavku 1., članku 76., članku 78. stavku 1. i 2., članku 79. stavku 5., članku 84., članku 86., članku 92. stavku 1., članku 93. stavku 1., članku 97. stavku 1., članku 98., članku 101. stavku 2., članku 103., članku 110., članku 111. stavku 1., članku 119. stavku 2., članku 123. stavku 2., članku 136. i članku 139. te u nazivu 1. dijela Glave IV. riječi: "Sabor Republike Hrvatske" u određenom padežu zamjenjuju se riječima: "Hrvatski državni sabor" u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Svaki čovjek i građanin u Republici Hrvatskoj ima sva prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama."

Članak 35. mijenja se i glasi:

"Svakomu se čovjeku i građaninu jamči štovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti."

Članak 4.

Članak 15. mijenja se i glasi:

"U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina.

Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja narodnosne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija."

Članak 5.

U članku 17. stavku 1., članku 36. stavku 2., članku 37. stavku 2., članku 49. stavku 3., članku 57. stavku 1. i 2., članku 61. stavku 1., članku 62., članku 63. stavku 5., članku 68. stavku 2., 3. i 5., članku 69. stavku 2. i članku 101. stavku 1. riječ: "Republika" u određenom padežu zamjenjuje se riječju: "država" u odgovarajućem padežu.

U članku 125. i 130. stavku 1. riječi: "republičkog" odnosno "republičkih" zamjenjuju se riječima: "državnog" odnosno "državnih".

Članak 6.

U članku 5. stavku 2., članku 7. stavku 2., članku 9. stavku 2., članku 32. stavku 1., 2. i 3., članku 33. stavku 2., članku 43. stavku 2., članku 44., članku 45. stavku 2., članku 47. stavku 1., članku 49. stavku 1., članku 50. stavku 1. i 2., članku 52. stavku 1. i 2., članku 71. stavku 4., članku 80. stavku 1. i 2. i članku 133. stavku 1. iza riječi: "Republika" u određenom padežu dodaje se riječ: "Hrvatska" u odgovarajućem padežu.

Članak 7.

U članku 45. stavku 1. riječi: "svi državljani Republike" zamjenjuju se riječima: "svi hrvatski državljani".

U stavku 2. riječi: "U izborima za Sabor" zamjenjuju se riječima: "U izborima za Zastupnički dom Sabora".

Članak 8.

U članku 53. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Hrvatska narodna banka je središnja banka Republike Hrvatske".

U stavku 2., 3. i 4. riječi: "Narodna banka Hrvatske" u određenom padežu zamjenjuju se riječima: "Hrvatska narodna banka" u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

U članku 59. stavku 1. brišu se riječi: "i poslodavci".

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Poslodavci imaju pravo osnivati udruge i slobodno u njih stupati i iz njih istupati."

Članak 10.

U članku 75. stavku 5. riječi: "mandatno-imunitetna komisija" zamjenjuju se riječima: "mandatno-imunitetno povjerenstvo".

Članak 11.

Članak 100. mijenja se i glasi:

"Predsjednik Republike vrhovni je zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske.

Predsjednik Republike imenuje i razrješuje vojne dužnosnike, u skladu sa zakonom.

Predsjednik Republike imenuje članove Vijeća obrane i nacionalne sigurnosti i predsjedava Vijeću.

Na temelju odluke Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora predsjednik Republike objavljuje rat i zaključuje mir."

Članak 12.

U članku 103. riječi: "izvještaj o stanju u Republici" zamjenjuju se riječima: "izvješće o stanju hrvatske države i nacije".

Članak 13.

U članku 120. stavku 2. podstavku četvrtom i u članku 121. stavku 1. i 2. riječi: "Republičko sudbeno vijeće" zamjenjuju se riječima: "Državno sudbeno vijeće".

Članak 14.

U članku 129. stavku 1. i članku 130. stavku 2. riječi: "općina i kotar ili grad" u određenom padežu zamjenjuju se riječima: "općina ili kotar i grad" u odgovarajućem padežu.

Članak 15.

U članku 133. stavku 1. riječi: "Sabor Republike Hrvatske" zamjenjuju se riječima: "Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora".

U stavku 2. riječ: "Sabor" zamjenjuje se riječima: "Zastupnički dom Sabora".

Članak 16.

Članak 134. mijenja se i glasi:

"Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni, ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava."

Članak 17.

Članak 135. mijenja se i glasi:

"Pravo da pokrenu postupak udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama ima najmanje jedna trećina zastupnika u Zastupničkom domu Sabora, predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske.

Zabranjuje se pokretanje postupka udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama u kojem bi udruživanje dovelo, ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskoga državnog zajedništva, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku.

O udruživanju Republike Hrvatske prethodno odlučuje Zastupnički dom Sabora dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.

Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi se na referendumu većinom glasova ukupnog broja birača u državi.

Referendum se mora održati u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Zastupničkog doma Sabora.

Odredbe ovoga članka o udruživanju odnose se i na uvjete i postupak razdruživanja Republike Hrvatske."

Članak 18.

Naslov: "IX. Prijelazne i završne odredbe" i članci 140., 141. i 142. brišu se.

Članak 19.

Ovlašćuje se Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Sabora da na temelju ovoga Ustavnog zakona utvrdi i objavi pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske.

Članak 20.

Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 012-02/93-01/02
Zagreb, 12. prosinca 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.