Pravilnik o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta

NN 73/1998 (22.5.1998.), Pravilnik o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", broj 100/96), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU ZATVARANJA JAVNIH CESTA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom, određuju se opravdani slučajevi u kojima se može zatvoriti javna cesta, te propisuje postupak zatvaranja javne ceste.

Članak 2.

Javna cesta, može se zatvoriti samo privremeno.

Pod zatvaranjem javne ceste, smatra se zabrana prometa za sva vozila ili samo za pojedinu vrstu vozila.

Članak 3.

Javna cesta, prema ovom Pravilniku, može se zatvoriti samo u slučajevima koji su vezani za:

- stanje javne ceste kao građevinskog objekta,

- sigurnost prometa,

- saniranje posljedica prometne nezgode.

Uzroci slučajeva iz stavka 1. ovoga članka mogu proizaći iz:

- stanja same javne ceste,

- ponašanja ili zahtjeva drugih subjekata koji koriste javnu cestu.

Članak 4.

Slučajevi u kojima se javna cesta zatvara, mogu biti planirani i neplanirani.

Članak 5.

Planirani slučajevi u kojima se javna cesta može zatvoriti, odnose se na radove pojačanog održavanja i rekonstrukcije ceste te na druge radove u trupu ili u blizini javne ceste, čije izvođenje nije moguće bez zabrane prometa ili čije bi izvođenje pod prometom:

- ugrozilo sigurnost prometa,

- onemogućilo brzo, kvalitetno i sigurno izvođenje potrebnih radova.

Članak 6.

Radovima u smislu članka 5. smatraju se:

- svi radovi u trupu ceste i cestovnim objektima, koji se prema posebnim propisima smatraju radovima pojačanog održavanja ili rekonstrukcije ceste,

- specifični radovi na prometnoj signalizaciji, opremi i uređajima,

- radovi na izgradnji nove ceste, na dijelu preklapanja s javnom cestom,

- obnova željezničke pruge i (ili) kolnika ceste na prijelazu ceste preko željezničke pruge,

- radovi izgradnje drugih objekata i instalacija u trupu ili blizini javne ceste (nadvožnjak, nadhodnik, vodovod, plinovod, naftovod, dalekovod, telefon, kanalizacija i dr.),

- i drugi slični radovi.

Članak 7.

Neplanirani slučajevi u kojima se javna cesta može zatvoriti su iznenadne i izvanredne okolnosti zbog kojih je javna cesta oštećena, zapriječen prolaz javnom cestom, nastupila okolnost u kojoj je posljedicu prometnog udesa moguće otkloniti samo zatvaranjem ceste ili na neki drugi način dovedena u opasnost sigurnost prometa i (ili) stabilnost i pouzdanost javne ceste i njenih dijelova.

Okolnosti iz stavka 1. ovoga članka u kojima se javna cesta može zatvoriti nastupaju kada bi daljnje odvijanje prometa (prema redovnom režimu) izazvalo još veće štete i oštećenja javne ceste i (ili) ugrozilo sigurnost prometa, a kada veličina uzroka tih okolnosti, kada je u pitanju cesta kao građ. objekt, prelazi okvire pojačanog održavanja.

Članak 8.

Okolnostima iz članka 7. smatraju se:

- pojava, iznenadni nastanak oštećenja koje utječe na stabilnost ceste ili cestovnog objekta,

- otvaranje klizišta,

- elementarna nepogoda (lavina, potres, vjetar, poplava) i drugi slučajevi predviđeni Pravilnikom o održavanju cesta (u okviru zimske službe),

- spašavanje stvari i osoba koje je moguće obaviti samo zatvaranjem ceste (sudari, udesi i sl.),

- i drugi iznenadni događaji koje nije moguće otkloniti unutar nekoliko sati, a kojima je ugrožena cesta i sigurnost prometa.

Članak 9.

Procjenu situacije, donošenje odluke o zatvaranju i sve aktivnosti do vraćanja ceste u prvobitno stanje provodi nadležna uprava za ceste.

Članak 10.

U postupku zatvaranja javne ceste, neovisno o slučaju, nužno je:

- odrediti odgovarajuću obilaznu cestu,

- postaviti privremenu prometnu signalizaciju i opremu,

- odrediti vrijeme trajanja privremene regulacije prometa,

- obavijestiti javnost, inspekciju cesta i cestovnog prometa i Ministarstvo unutarnjih poslova,

- osigurati odgovarajući dio ceste (u fizičkom i prometnom smislu),

- izdati odgovarajuću suglasnost (ako je u pitanju 3. osoba),

- ako je potrebno provesti dogovor s nadležnom upravom za ceste.

Članak 11.

Po prestanku razloga koji su doveli do zatvaranja ceste potrebno je cestu i prometnu signalizaciju dovesti u prvobitno stanje.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-02/18
Urbroj: 530-01-98-1
Zagreb, 28. travnja 1998.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.